JEGYZİKÖNYV. Készült: június 30-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. június 30-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: június 30-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag Imre képviselı Kránicz József Tibor képviselı Lajos Pál képviselı Mayer Gabriella képviselı Tóth Éva képviselı Miseta Mária képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket és tanácskozásra megjelent vezetıt. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. (Az ülés anyaga CD lemezen mellékelve.) Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Napirendi pontként felvételre javaslom Varga István ordacsehi lakos ügyét. Javaslom, hogy az egyebek napirendi pontban tárgyaljuk. 50/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a június 30-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 2./ Elızetes beszámoló a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda tagintézményének mőködésérıl Elıadó: Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı

2 2 3./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda minıségirányítási programjának éves értékelése Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 4./ Község Sportéletének áttekintése. Elıadó polgármester 5./ Kistérségi Környezetvédelmi Program elfogadása. 6./ Konzorcionális szerzıdés módosítása. 7./ Egyebek Varga István kártérítési igény ügye 1.számú napirend: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Tájékoztató anyagban sok mindenrıl olvashatott a Képviselı-testület. Néhány szót a sebességméréssel kapcsolatos szerzıdéshez szeretnék főzni. A szerzıdés értelmében ık elsı sorban az autópályán szeretnének mérni, mérési helynek a felüljárót szeretnék használni. A rendelet értelmében a közút kezelıjének kell szerzıdést kötnie. Mi a felüljáró esetében nem vagyunk jogosultak a szerzıdés megkötésére, csak a településünk bizonyos útszakaszai esetében vagyunk erre jogosultak. A cég képviselıjével megbeszéltem, amennyiben az autópálya sebességmérése ügyében meg tudnak állapodni, akkor a mi kis utcáinkra is tud velünk szerzıdést kötni. Ezt a javaslatot kérem szavazásra bocsátani. 51/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról ill. a tájékoztatót az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja.

3 3 52/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az általa fenntartott utakra vonatkozóan elfogadja a szerzıdést sebességmérés végzésére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 2.számú napirend: Elızetes beszámoló a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda tagintézményének mőködésérıl (07:20) Elıadó: Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı : Két fontos dolgunk volt az óvodában, az egyik a Pedagógiai program megújítása. Ez még most is folyamatban van. A másik a kompetencia alapú nevelés bevezetése. Pályázat keretén belül sikerült több mint 5 millió forintot nyernie az ordacsehi óvodának. A pályázatot Balatonboglárral közösen adtuk be. A megnyert összeg fıleg képzésekre fordítódott, nagyon kevés tárgyi eszköz került ebbıl megvásárlásra. A kompetencia alapú oktatást 5 évig kell fenntartani, ezt vállaltuk. Képzések ez év február hónaptól kezdıdıen nagyon összezsúfolódtak, néha nehéz volt az oktató munka összehangolása. Könyvtárral jó kapcsolat került kialakításra. A további fenntartását is célul tőztük ki. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központtal és a Védınıi szolgálattal is jó kapcsolatot építettünk ki. Az iskolában nagyon magas volt az igazolatlan órák száma. A gyerekekben tudatosítani kell, hogy tanulni kell. Errıl majd a szülıkkel is kell beszélünk jövı év szeptemberében a szülıértekezleten. Kránicz József Tibor képviselı: Ordacsehi gyerekek sportversenyekben való részvétele milyen volt? Hol versenyeztek? Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı : Nehéz helyzetben vagyunk, mert a versenyek általában 1-8 osztályig vannak megrendezve, nekünk viszont csak 1-4 osztályunk van. Kránicz József Tibor képviselı: Egyedi versenyekre gondoltam. Értem hogy csapatban nem tudunk kiállni. Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı : Sportversenyben nem vettünk részt. Az a baj, a gyerekeknek nincs sikerélményük a sportversenyben, így néhány kudarc után nem szívesen vesznek részt a versenyeken. Mesemondó versenyen volt 3 kisgyerekünk. Következı tanévben az egyedi sportverseny lehetıségekre oda fogunk figyelni, és benevezzük a tehetséges gyerekeket.

4 4 Miseta Mária képviselı: KRESZ oktatás van az iskolában? Tapasztalataim szerint a kisgyerekek nem ismerik a gyalogosokra vonatkozó szabályokat. Nem tudnak szabályosan közlekedni kerékpárral, görkorcsolyával, gyalogosan. Nem tudják, mikor kell a gyalogosnak elsıbbséget adnia stb. Boglári iskolába felkerülve ez komoly problémát fog okozni nekik. Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı : KRESZ oktatás külön nincs, környezet ismeret óra anyagát képezi a helyes közlekedési szabályok megismerése. 53/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az elızetes beszámolót a tagintézmény mőködésérıl elfogadja. 3.számú napirend: Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda minıségirányítási programjának éves értékelése. (36:40) Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Kiegészítésen nincs. Iskola alapdokumentuma, melyet mindkét testületnek el kell fogadnia. 54/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda minıségirányítási programjának éves értékelését tudomásul veszi, a javasolt intézkedéseket jóváhagyja. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidı: július 15. (értesítésre, nyilvánosságra hozatalra) 4.számú napirend: Község Sportéletének áttekintése.(37:45) Elıadó Kiss Miklós polgármester Sajnos a Község sportélete csak a focira korlátozódik. Jelenleg nagy kétségeim vannak a foci csapatunkkal kapcsolatban. Engem nem az zavar, hogy a csapat a legutolsó helyen végzett. Az viszont már igen, hogy az edzésekre sem mennek el. Tavalyi évben kiépítettük a pályára a

5 5 közvilágítást, mezeket közcélú munkásaink mossák, pálya főnyírását elvégezzük. Minden segítségünket megkapják, mégsem mennek sportolni a gyerekek. Bársony János alpolgármester: Szeptemberben hívjuk meg az ülésre Deákvári Antalt, a Sportkör elnökét és akkor döntsünk a sportkör további támogatásáról. 55/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata elfogadja a település SPORT életérıl szóló beszámolót. Képviselı-testület a Labdarúgó Sportkör támogatását az eddigi formában továbbra is biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az átigazoló focista az orvosi igazolás, foci cipı, igazolási díj költségeit idıarányosan megtéríti. 5.számú napirend: Kistérségi Környezetvédelmi Program elfogadása.(51:45) Kistérség elkészíttette a településekre vonatkozó Környezetvédelmi programot. Az pont alatt megnyitható az egész anyag. Településünkre vonatkozó részeket sárgával emeltem ki. A véleményem szerinti hibákat pirossal. Van valakinek még észrevétele? Javaslom az alábbi hibák javítását, valamint a javított anyag elfogadását: 7.sz táblázatban. Habüzem három-négy éve megszőnt, 39 tábla fejlesztendık adatsora nem helyes. Jól: + Elkerülı út 4200 m, 43. táblázat helyi védettség miért nem szerepel? 44 táblázatban jelzem nincsenek 165 év felettiek, hol lehet nálunk növényt telepíteni? illegális hulladéklerakó jelenleg nincs, az utak melletti szemét eldobálókat mi nem tudjuk megoldani, az általános iskola felújítása valószínőleg nagy félreértés, 16. pontnál a tervezés nem szükséges, csak pénz. 56/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata a Kistérségi Környezetvédelmi Programot Ordacsehi Község vonatkozásában a módosításokkal elfogadja.

6 6 6.számú napirend: Konzorcionális szerzıdés módosítása. (54:35) 2002 évben beadtunk egy ISPA pályázatot az Európai Unióhoz. Ez korábban egy társulás volt 202 település között. Ezt késıbb át kellett alakítani konzorciummá. Tab város a konzorciumi tagsággal járó kötelezettségeket nem teljesíti, sok tartozást halmozott fel a konzorciumban. A konzorciumban résztvevı minden településnek határoznia kell Tab város kizárásáról ill. vállalnunk kell a kiesı tag részének többletköltségeit. Ordacsehi vonatkozásában ez Ft-ot jelent. 57/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az elıterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Tab Városát kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. A Képviselı-testület úgy határozott, hogy 2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási számú Pénzügyi Megállapodásban és a Támogatási Szerzıdésben vállalt a teljes projektköltségek 10%-os önrészének biztosítása érdekében - a Tab Város kizárása miatt többlet-önrészként jelentkezı 1,109 %-os tulajdoni részarány-változás Önkormányzatunkra esı tulajdoni rész-növekedésével együtt járó önrész hozzájárulási növekedését elfogadja. Mindez úgy valósul meg, hogy a jelenlegi 0,208 %-os tulajdonrészünk 0,210 %-ra változik. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dél- Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési Konzorcium Elnöknek és a Konzorcium munkaszervezeteként mőködı Balaton és Sió Térségfejlesztı Nonprofit Kft.-nek a határozat meghozatalának tájékoztatásáról. azonnal 7.számú napirend: Egyebek Varga István kártérítési igény ügye Varga István beadványát eddig minden hivatal elutasította. 17 évvel ezelıtti dolgokat szeretne most érvényesíteni. Én azt javasoltam neki, hogy dokumentumokkal támassza alá a követeléseit. Akkoriban, amikor a telkek felparcellázásáról volt szó, volt jegyzınk Dégi Zoltán fél évig dolgozott azon, hogy a telkek tulajdonosait felkeresse és a felparcellázásról

7 7 nyilatkoztassa a tulajdonosokat. İ akkoriban térítésmentesen hozzájárult a parcellázáshoz. Jelen esetben bírósági úton tud érvényt szerezni a követeléseinek. 58/2010.(VI.30.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzata az Ordacsehi 404/4, 404/10, 404/15 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, Varga István Ordacsehi, Fı u. 8. szám alatti lakos által benyújtott kártérítési igényt nem támogatja. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: 2010.július 15. Lajos Pál képviselı: Az egyebek napirendnél szeretném javasolni, hogy alkosson a Képviselı testület településünk vonatkozásában csendrendeletet. Több lakó megkeresett azzal, hogy vasárnap délben füvet vágnak, este 9 órakor szintén füvet vágnak a szomszédja ezért nem tud pihenni. Javaslatom szerint: szombat délig lehessen zajos munkát végezni, a hétvége további idıtartama alatt pedig nem végezhetı zajos munka. Engem is megkerestek ezzel. Én javaslatot kértem egy idıpont meghatározásra. Mindez természetesen egy építkezésnél nehezen kivitelezhetı. Lajos Pál képviselı: Mindez megoldható, hiszen a társas házaknál is találnak rá megoldást. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Szeptemberi ülésre hozzuk a rendelet tervezetet. Mayer Gabriella képviselı: A falunapi segítségéért javaslom Holló Robikát, valamilyen jutalomban részesítsük. Nagyon ügyesen segített az ételek tálalásában. Tóth Éva képviselı: Én is javasolni szeretnék jutalomra egy kisgyereket, ı Reichert Milán, aki a bál végén a takarításban ill. a padok pakolásában volt a segítségünkre. Egy kis emléklapot készíthetünk nekik ill. egy tábla csokoládét is kaphatnak jutalomnak.

8 8 Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. K.m.f. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

a Képviselı-testület 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésérıl Tartalmazza: 32-40/2014.(III.18.) számú határozat

a Képviselı-testület 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésérıl Tartalmazza: 32-40/2014.(III.18.) számú határozat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésérıl Tartalmazza: 32-40/2014.(III.18.) számú határozat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása Iktatószám: 1000/6/2009. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 26. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J e g y z ı k ö n y v 2011. március 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Rendeletek: 3/2011. (III.8 Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Mezıfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. június 21-én 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Mezıfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. június 21-én 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült Mezıfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. június 21-én 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó képviselı Csizmadia

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben