A kerékpáros közlekedésfejlesztés idıközi értékelése a as idıszakban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerékpáros közlekedésfejlesztés idıközi értékelése a 2007-13-as idıszakban"

Átírás

1 A kerékpáros közlekedésfejlesztés idıközi értékelése a as idıszakban Értékelı jelentés Készítette: Viteco Kft. Terra Studio Kft. Revita Alapítvány Közremőködött: KETOSZ október 1

2 Az értékelési jelentés elkészítése nagyrészt a helyszíni vizsgálatokon, az elkészített interjúkon alapszik. Ezúton szeretnénk megköszönni Békés, Békéscsaba, Budapest X. kerület, Budapest XVII. kerület, Nagybajom, Szeged, Szerencs, Szob, Táplánszentkereszt önkormányzatai, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, Miniszterelnöki megbízotti Iroda, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-magyarországi, Nyugat-dunántúli és Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Közlekedési Koordinációs Központ, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Közút Zrt, a Budapesti Közlekedési Központ, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt, Magyar Turizmus Zrt., a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, a Széchenyi István Egyetem, Klug Péter Általános Iskola, a Vuelta Kft, a Tandem Kft., a civil szervezetek, így a Magyar Kerékpárosklub, a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége és a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület munkatársainak segítı közremőködését. 2

3 Tartalom BEVEZETÉS...6 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...7 JAVASLATOK...13 I. STRATÉGIAI ILLESZKEDÉS VIZSGÁLATA...19 Hazai dokumentumok illeszkedése a KMP-hez...19 Európai uniós dokumentumok illeszkedése a KMP-hez...20 II. A KERÉKPÁROS PROJEKTEK ÁTFOGÓ VIZSGÁLATA...21 Kerékpáros projektek fıbb típusai...21 Kerékpáros projektek forrásai...23 Elsıdlegesen kerékpáros célú projektek jellemzıi...24 Elsıdlegesen nem kerékpáros célokat szolgáló projektek...25 Szemléletformálást célzó projektek...25 Városrehabilitációt célzó projektek...27 Turizmusfejlesztést célzó projektek...28 Útépítést célzó projektek...30 Az elsıdlegesen nem kerékpáros célokat szolgáló projekteken belül a kerékpáros elemek aránya...30 A projektek megvalósítói, kedvezményezettek...31 A projektek eredményei...32 A kerékpáros projektek településeinek vizsgálata...35 Monitoring rendszer, adatszolgáltatás...37 III. A KIVÁLASZTOTT TELEPÜLÉSEK ELEMZÉSE...38 BÉKÉS és BÉKÉSCSABA...40 KİBÁNYA...42 RÁKOSMENTE...43 NAGYBAJOM

4 SZEGED...44 SZERENCS...46 SZOB...46 TÁPLÁNSZENTKERESZT...47 Jó és rossz gyakorlatok...48 Kerékpározási szokások a vizsgálata a településeken...56 IV. INTÉZMÉNYRENDSZER, SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA...59 Az intézményrendszer összetettsége...59 Intézményi együttmőködések...60 Projektmenedzsment...63 Pályázati rendszer Kerékpárforgalmi létesítmények Intermodalitás Tárolók, kölcsönzık, szervizek Turizmus Vidékfejlesztés Szemléletformáló projektek Fejlesztési igények...83 Projektek lebonyolítása...85 Szubjektív tényezık...87 Szabályozási környezet...87 ÚME, szakmai minıségbiztosítás...87 Egységes hálózati rendszer...89 EuroVelo hálózat...89 V. ÜZEMELTETÉS...90 VI. CYCLE LEVEL

5 VII. BENCHMARKING...94 VIII. HATÁSÉRTÉKELÉS SZÁMÚ MELLÉKLET - A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK HÁTTÉR INFORMÁCIÓI SZÁMÚ MELLÉKLET - TÉRKÉPEK SZÁMÚ MELLÉKLET HELYSZÍNI VIZSGÁLAT KERETÉBEN BEJÁRT PROJEKTEK SZÁMÚ MELLÉKLET HELYSZÍNI VIZSGÁLAT PONTOZÁSI RENDSZER SZÁMÚ MELLÉKLET ÖNKORMÁNYZATOKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDİÍV SZÁMÚ MELLÉKLET - A JELENLEGI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN ÉRINTETT SZEREPLİK SZÁMÚ MELLÉKLET - INTERJÚK SZÁMÚ MELLÉKLET HATÁSÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA SZÁMÚ MELLÉKLET FELHASZNÁLT IRODALOM SZÁMÚ MELLÉKLET - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

6 BEVEZETÉS A kerékpáros közlekedésfejlesztés idıközi értékelése a as idıszakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóság megbízásából készült. Az értékelést a Viteco Kft. és a Terra Studio Kft. szakértıi a Revita Alapítvány módszertani szakértıinek bevonásával végezték. Az értékelés két fı célt fogalmazott meg. Egyik fı célja a kerékpáros fejlesztések eredményeinek, tapasztalatainak összegyőjtése és bemutatása, ezért mindazon projekteket vizsgálta, melyek a kerékpáros közlekedés infrastrukturális vagy kulturális feltételeinek erısítéséhez, megteremtéséhez járultak hozzá. Ennek keretében a január 1. és február 29. között pozitív támogatási döntésben részesített hazai és uniós projektek idıközi értékelése történt meg. Az értékelés másik fı célja az aktív településeken a kerékpárosbarát város kialakulásához szükséges igényekre vonatkozó következtetések megfogalmazása volt. Mindezek lehetıvé tették, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg a as idıszakra vonatkozóan. Az értékelés során megvizsgáltuk, hogy mennyire összetett a kerékpáros fejlesztéspolitika stratégiai szinten, és hogy a közösségi és hazai támogatások milyen kerékpáros projektek megvalósítását tették lehetıvé között. Áttekintettük, hogy a Kerékpáros Magyarország Program (KMP) célkitőzései hogyan jelentek meg a különbözı operatív programokban, és hogyan teljesültek e programokon keresztül. Helyszíni vizsgálatok, terepbejárások, kérdıívek révén felmértük a támogatott projektek erıs és gyenge oldalait, azonosítottuk, hogy mitıl kerékpárosbarát egy adott fejlesztés. Az értékelést kiterjesztve e települések egészére megvizsgáltuk, hogy melyik település milyen mértékben kerékpárosbarát. Feltártuk továbbá, hogy az intézményrendszer szereplıi, a megvalósítás szabályozási környezete mennyire segítette/akadályozta a jó projektek kidolgozását, támogatását, s mely területeken kell beavatkozni a hatékonyság javításához. Mindezek a vizsgálatok, és az ezek alapján levonható következtetések szolgáltak alapul ahhoz, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg, hol van szükség változtatásra, vagy további intézkedésre a kerékpáros fejlesztéspolitikában a programozási periódusra vonatkozóan. 6

7 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ Az értékelés keretében megtörtént a január február 29. között pozitív támogató döntésben részesült projektek átfogó vizsgálata, valamint helyszíni vizsgálatok révén a kiválasztott települések kerékpáros projektjeinek elemzése. I. A kerékpáros fejlesztések terén a as ciklusban elért eredmények: között 773 db támogatott kerékpáros projekt keretében km kerékpárforgalmi létesítmény épül(t); 343 db célzott kerékpáros fejlesztési projekt keretében 50,8 Mrd Ft összköltségben 1.449,2 km kerékpárforgalmi létesítmény épül(t); km (az km 62%-a) elválasztott, önálló kerékpárút létesült; a tárolókapacitás férıhellyel bıvül(t); 367 db kampány valósult meg (fiataloknak, a lakosság egészének, egészségügyi, fenntarthatósági szemléletformálási, rekreációs célokkal stb.); 68 kerékpárosbaráttá átalakított szálláshely; 49 kerékpárszervíz létesítése. II. Stratégiai irányok - integrált szemlélet A vizsgált dokumentumokban, operatív programokban nem kap kellıen hangsúlyos szerepet a kerékpáros közlekedés, ami visszatükrözıdik a fejlesztési eredményekben is. A releváns területekrıl útfelújítás, településfejlesztés, közösségi közlekedés, intermodalitás csak kevés kerékpáros elemet is tartalmazó projektet támogattak. Az integrált megközelítés még kevéssé alkalmazott, a létesítményfejlesztés egyértelmően a ROP és a KözOP területe. A KMPben a kerékpáros turizmus nagyobb hangsúllyal jelenik meg, mint az operatív programokban, a kerékpáros turizmus a gyakorlatban még egyáltalán nem hangsúlyos fejlesztési irány. III. Szemléletbeli különbségek Az önkormányzatok, mint fı építtetık szerint, a biztonságos közlekedés érdekében a kerékpárral közlekedıket el kell választani a gépjármőforgalomtól. Felmerül azonban a kérdés, hogy az elválasztás kinek az érdekeit szolgálja inkább, az autóvezetıkét, akiket így nem zavarnak a 7

8 kerékpárosok vagy a kerékpárosokét, akiknek viszont a helyszőke miatt így sokszor a gyalogosokkal együtt biztosítanak közlekedési felületet. IV. Térhasználat Az eddigi kerékpáros fejlesztési gyakorlat alapján legnagyobb arányban a járdától vettek el helyet (27 %), ezt követi 25 %-kal közút és zöldfelület, 14 %-kal a magánterület, és 9 % a parkolók aránya. Ahhoz, hogy vonzóbb legyen a kerékpározás és tényleg fenntartható legyen a közlekedés, ezeken az arányokon változtatni kell. Ha a gépjármőforgalomtól vesszük el a helyet, akkor az út kapacitásával együtt csökkenni fog a forgalom sebessége és nagysága is. V. Összefüggı kerékpárhálózat akadályai A kerékpárosbarát település alapfeltétele a megfelelı kiépítettségő és minıségő kerékpárforgalmi hálózat. Az elmúlt években a vizsgált példák alapján a hálózati szempont már a gondolkodás szerves részévé vált. A hiányzó szakaszok oka a forráshiány, illetve valamilyen településszerkezeti akadály, például hidak, vasúti töltések, felüljárók átjárhatósága biztosításának magas költsége. VI. Intermodalitás Az intermodalitás feltételeinek biztosítása a kerékpárosbarát település egyik legfontosabb eleme. A jelenlegi gyakorlat azonban abban teljesedik ki, hogy támaszokat, fedett tárolókat helyeznek el állomásoknál, megállóknál. Sem a vasútállomások elérése, sem kerékpárosbarát átalakítása nem megoldott. Ez a MÁV-val, a Volánnal való szoros együttmőködés kialakítását követeli meg. VII. Tárolás A kerékpárosbarát település egyik követelménye a biztonságos és elégséges tárolási kapacitás. Eddig kevéssé terjedtek el a biztonságos zárt tárolók, illetve parkolók. Ráadásul komoly konfliktusok merültek fel az önkormányzatok és a KSz-ek között. Ennek egyik oka, hogy a mőszaki elıírásokat késın (2009-es kiírásoktól kezdve) vezették be, így korábban több település olyan tárolókat alakított ki, ami nem felel meg a mai elıírásoknak. A másik probléma pedig a pályázati kiírások félreértése vagy a KSz-ek által történı rugalmatlan kezelése. A KSz-ek a fejlesztések jogi és számszaki 8

9 (pénzügyi, mőszaki), azaz inkább a könnyen számon kérhetı oldalára helyezik a hangsúlyt, míg az önkormányzat a projekt célját, hozzáadott értékét tekinti fontosnak. A KSz-ek nagyon szigorúan ragaszkodnak az uniformizált, már bevált gyakorlatokhoz, így az igények és szakmai érvek kölcsönös figyelembevételére nincs lehetıség a merev pályázati struktúrákban. Ez példa arra, hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem enged teret az innovatív megoldásoknak, a helyi kezdeményezéseknek. VIII. Szemléletformálás A pályázati rendszerben megvalósuló programok jelenleg kevéssé tudják betölteni a szemléletformáló szerepet. Jelenleg nincs olyan intézmény, ahol a feltételek biztosítottak ahhoz, e feladat koordinálására, annak ellenére, hogy a nyugati tapasztalatok alapján a soft, szemléletformáló oldal sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint azt az érintettek gondolják. IX. Önkormányzatok elkötelezıdése A politikai döntéshozók elkötelezıdése, eltökéltsége is a kerékpárosbarát település egyik mozgatórugója. Alapvetıen a polgármesteren és közvetlen környezetén múlik, hogy felvállalják-e ezt az irányt a településfejlesztésben. X. Turizmus Turisztikai szempontból, leginkább azok az útvonalak rendelkeznek vonzerıvel, amelyek az EuroVelo (EV) hálózat részét képezik, vagy érintik a Balatont, Velencei-tavat, Tisza-tavat, amelyek jelenleg a legkedveltebb kerékpáros célterületek. Viszont sem az EV, sem a tavak esetében nem épül még ki egy folyamatos, az EV minıségi színvonalának megfelelı kerékpározásra alkalmas hálózat. A turisztikai célú kerékpározásra csak kevés önkormányzat tud építeni. A kerékpáros turizmus fejlesztése elsıdlegesen a hálózati elemek kiépítését igényli, és erre a fejlesztési irányra különösen igaz, hogy területileg integrált alapú fejlesztést igényel. XI. Szabadidıs célú kerékpározás Nehéz a turisztikai és a szabadidıs célú kerékpározás között a határt meghúzni, de a kérdıívek alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a szabadidıs célú kerékpározás sokkal nagyobb szerepet tölt be a kerékpárosok életében, mint amennyire a stratégiák, fejlesztési célok azt tükrözik. 9

10 XII. Érdekellentétek a különbözı szereplık között A létesítmények kialakítását alapvetıen meghatározza, hogy a tervezık, illetve az önkormányzat a legkisebb ellenállás felé haladnak. Ennek eredménye, hogy fıleg a tulajdonjogi, mőszaki nehézségek megoldását, a konzorciumi együttmőködést igénylı feladatokat sok esetben nem vállalják fel az önkormányzatok, illetve a tervezık, így nem hosszú, egybefüggı, akadálymentes útvonalak jönnek létre, hanem kis projektek sora, amelyek nem összefüggıek és nem oldják meg a csomópontok okozta átkelési problémákat. XIII. Kerékpározási szokások A megfelelı színvonalú infrastruktúra megléte jelenti a kiindulási alapot ahhoz, hogy sokan kerékpározzanak a településen. Ez nem feltétlen kiépített önálló hálózatot, hanem kerékpározásra alkalmas, megfelelı állapotban lévı úthálózatot is jelenthet. Ezután a két fı motivációs tényezı, amiért a kerékpárt választják más közlekedési lehetıségeken kívül: nincs más elérhetı alternatíva - azaz olcsó, és/vagy nincs elérhetı közösségi közlekedés, nem rendelkezik saját autóval; az érzelmi kötıdés, személyes, emocionális töltet ezt számos tényezı kiválthatja, elsısorban a kerékpározás szeretete, kisebb arányban az egészséges életmód (fıleg a nagyobb városokban), még kisebb arányban a környezettudatos szemlélet. Az, hogy a vizsgált városokban hol, melyik, mennyire erıs, az a város kerékpárosbarát jellegétıl és a kialakult kerékpáros kultúra erısségétıl, a településen élık társadalmi helyzetétıl is függ. Az infrastruktúra kiépítettségében sokat segít, ha az önkormányzat nemcsak új létesítményekben gondolkodik; ha az összes közlekedıt (nemcsak önmagában a kerékpárosokat), a köztük kialakítandó térfelosztást egyszerre vizsgálja, azaz integráltan közelíti meg az infrastruktúrafejlesztést. Az önkormányzat által közvetített kerékpárosbarát szemlélet sokat lendíthet a kerékpározás népszerősítésén. XIV. A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai A vizsgálat további tanulsága, hogy azok a projektek a leginkább kerékpárosbarát kialakításúak, amelyek egyszerő vonalvezetésőek, többnyire külterületi projektek, s ahol odafigyelnek a 10

11 karbantartásukra. Ezekben az esetben kevésbé jellemzıek a tipikus problémák, melyek közé a terepbejárás tapasztalatai alapján az alábbi tényezık sorolhatók: nem megfelelı átvezetések a kerékpárosok számára az egyik legnagyobb veszélyforrást, az építtetıknek az egyik legnagyobb problémát, a tervezıknek pedig a legnagyobb kihívást a keresztezıdések, csomóponti szakaszok jelentik, amelyek a vizsgált projektek esetében is a legtöbb kritikát kapták. az útvonal megszakadása a tervezık, illetve a megbízók konfliktus kerülı magatartásának a következménye, hogy nagyon sok esetben nem vállalják fel a bonyolultabb mőszaki megoldásokat, többszereplıs egyeztetéseket, konzorciumi megállapodásokat, emiatt megszakad az útvonal. Így gyakran éppen azokon a szakaszokon nem nyújtanak megoldást a kerékpárosok számára, ahol az a leginkább szükséges lett volna. egyoldali kialakítás szintén az egyszerőségre, olcsóságra való törekvés (alacsonyabb építési költségek, egyszerőbb közmő kiváltás) miatt dominálnak a projektek között az egyoldali létesítmények. Az egyoldali kialakítás során az út egy oldalán, egymás mellett halad mindkét irányú kerékpáros forgalom. Ennek legfıbb következménye, hogy a kerékpárosok nem tudnak a forgalmi iránynak megfelelıen, két oldalon közlekedni, ami a létesítmény nem megfelelı használatát eredményezi (a közút túloldalán, ahol nincs létesítmény is kerékpároznak). Ennek eredménye a jelentıs szembeforgalom, ami a kérdıívek alapján a kerékpárosok számára a legnagyobb probléma. lekopott felfestések nemcsak a kerékpársávok (de ott különösen!), hanem az egyéb létesítmények esetén is biztonsági szempontból komoly hiányosságot okoznak a nem karbantartott felfestések, burkolati jelek. Ennek hátterében esetenként a takarékosságra való törekvés áll, emiatt nem elég tartós az eredeti kialakítás. Ugyanakkor gyakran a karbantartás elmaradása miatt nem látható, hol megy a kerékpáros útvonal. kitáblázás hiánya a vizsgált projektek alapján elmondható, hogy általános probléma, hogy nem megfelelı a létesítmények kitáblázása. Esetenként a KRESz táblák is hiányosak (például kerékpáros veszélyt jelzı tábla kanyarodó autósoknak). A tájékoztató táblázás csak elvétve felel meg a kívánalmaknak. ideiglenes megoldások a létesítményeket a legtöbb esetben úgy alakítják ki, hogy a gépjármőforgalomba ne kelljen beavatkozni. Így elsısorban belterületen helyszőke lép fel, ami miatt egyrészt túl nagy arányban vesznek el helyet a gyalogosoktól, másrészt olyan 11

12 közlekedési megoldások alakulnak ki, amelyek hosszú távon nem kielégítıek sem a gépjármőforgalom, sem a kerékpáros és gyalogos forgalom számára. XV. Intézményrendszer 2006-hoz képest sokat javult az intézményrendszer szakmai felkészültsége, megindult az egyes szereplık közötti párbeszéd. Elsısorban az intézményrendszerben dolgozó néhány ember szakmai hozzáértése és személyes elkötelezıdése, valamint a civil szervezetek erıs jelenléte és aktivitása vitte elıre a kerékpáros fejlesztéspolitikát az elmúlt években. Hosszú távon azonban nem lehet egyes emberek erıfeszítéseire és a civilek kezdeményezéseire építeni, pótolni kell a rendszerszintő hiányosságokat. XVI. A szakmai minıségbiztosítás hiányai Számos ponton hiányzik a kerékpáros fejlesztési folyamatból a szakmai minıségbiztosítás. Ennek elsı szintjét jelentik a mőszaki tervek, ahol a leggyakoribb gond, hogy a tervezık és az önkormányzat között gyakran nem megfelelı az együttmőködés, nem jut idı a projekttartalom, projektötlet átgondolására. Az önkormányzatnál sok esetben nincs tapasztalt kerékpárhálózat fejlesztési, forgalomtechnikai ismeretekkel bíró szakember, sıt a kistelepüléseken speciálisan a közlekedéshez értı szakember sincs, aki megfelelıen tudná bírálni a készülı terveket. Egyéb szereplı sincs a rendszerben, aki felvállalná a szakmai minıségbiztosítást. Kivételt ez alól a tervbírálat jelent, de ez csak korlátozottan jelent meg. A projekteknél a KSz jelenti a következı ellenırzési szintet, ahol viszont hajlamosak az adminisztratív szempontok hangsúlyosabb érvényesítésére a szakmaiakhoz képest. A mőszaki elıírásokra vonatkozóan már megoldást jelentett az ÚME elıírása, a hálózatosságra pedig a hálózati szempontok bírálata. Viszont sok mőszaki problémára csak a kivitelezés során derült fény. Emiatt a legtöbb projektben TSZmódosításokra, a kiviteli terv módosítására, az NKH vagy a közútkezelı által elıírt pótmunkákra volt szükség. Mindez többletköltséget jelentett, amit általában az önkormányzatnak önerıbıl kellett finanszírozni. Mindez megalapozott(abb) tervekkel, jobb szakmai elıkészítéssel elkerülhetı lenne. 12

13 JAVASLATOK 1. KMP aktualizálása, súlyának növelése a döntéshozatalban A KMP tartalmát, felépítését tekintve tartalmazzon könnyen adaptálható iránymutatásokat a fejlesztéspolitika és az integrált fejlesztések tervezése számára. Így könnyen beazonosítható, hogy mely ágazatoknak, milyen kerékpáros elemeket, hogyan kell beemelni a tervezési folyamatba, illetve milyen fejlesztéseket milyen kerékpáros elemekkel lehet és kell összekapcsolni. Legyen irányadó a tekintetben, hogy mitıl kerékpárosbarát egy város, milyen célokat kell megfogalmazni, milyen projekteket kell megvalósítani, hogy az adott település a lakosság oldaláról és a hivatalos Kerékpárosbarát település cím szempontjából is megfeleljen az elvárásoknak. A kerékpáros turizmus kapcsán a fejlesztési célok határozottabb, fókuszáltabb irányát kell megfogalmazni (EV-hoz kapcsolódóan, területileg koncentráltan.) 2. Infrastruktúra fejlesztés megfelelı szemlélettel 1. A kerékpárosok számának növekedéséhez alapfeltétel, hogy megfelelı infrastruktúra álljon rendelkezésre, ezért további lépéseket kell tenni a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében. Figyelembe kell venni azonban, hogy sok esetben a kerékpárosoknak csak szélesebb, jobb minıségő úthálózatra van szüksége, és nem feltétlenül új létesítmények kialakítására. 3. Az integrált szemlélet átültetése a gyakorlatba A fejlesztések kapcsán az egyik legfıbb irányelvnek kell tekinteni, hogy mindegyik közlekedınek biztosítani kell a biztonságos közlekedés lehetıségét. Csak úgy lehet a térhasználatba beavatkozni, ha a gyalogos-kerékpáros-motorizált forgalmat együtt vizsgáljuk. Ehhez egyrészt szakítani kell a legkisebb mértékő beavatkozás elvével, azaz hogy úgy biztosítsunk helyet a kerékpárosoknak, hogy alapvetıen nem változtatjuk a már kialakult térhasználatot. Másrészt nem azt kell szem elıtt tartani, hogy milyen kialakításnál nem fogják zavarni egymást a kerékpárosok és az autóforgalom, hanem ha szükséges akkor az autósok kárára is lehet helyet biztosítani és a gépjármővektıl kell területet elvenni. Jelenleg ugyanis e két tényezı miatt nagyon sokszor a járdán építenek kerékpárutat. A területhasználat szempontjából a már felosztott területeken fıleg belterületen helyhiány lép fel a kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása során. A helyhiány megoldása nem csak a járdafelület, hanem a gépjármőveknek biztosított felület csökkentése is lehet. Az integrált megközelítésnek a tervezésben, a projektötlet fázisban kell megjelennie! E szemlélet mentén a településeknek komplex beavatkozási (nemcsak közlekedési) tervet (hálózati terv és ra vonatkozó célok) kell készíteni, amely a települések egészére beleértve a szomszédos településekkel való összeköttetést is hálózati szinten tartalmazza a szükséges közútfelújításokat, a kerékpárforgalmi létesítmény. 13

14 fejlesztéseket, a járda építéseket, az átalakítást igénylı csomópontokat, illetve a településszerkezeti akadályokat (vasúti felüljáró, aluljáró, híd stb.). Be kell mutatni, hogy az intermodalitás jegyében milyen fejlesztést terveznek a közösségi közlekedésben, a gépjármő- és kerékpártároló, -parkoló vonatkozásában. Az érintett területeken amennyiben szükséges a közmőfelújítást, -kiváltást, közvilágítás kiépítését, környezetvédelmi fejlesztéseket is be kell ütemezni. A terület funkciójától függıen (lakó, ipari stb.) meg kell határozni a városarculatot érintı releváns fejlesztési elemeket is. Még ebben a programciklusban, vagy a következı ciklus elsı kiírásai között e tervek elkészítésére pályázatot kell kiírni! E terveket tervbírálat során kell jóváhagyatni. E beavatkozási tervek birtokában már csak az abban bemutatásra kerülı fejlesztésekre kell az önkormányzatnak, vagy más építtetınek az engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni, így nem mennek felesleges erıforrások tervkészítésre. Ennek eredményeként a pályázati folyamat is leegyszerősödik, már sokkal inkább csak az adminisztrációs feltételekre fókuszálhat, és így a projekt gyorsabban juthat támogatáshoz. A közlekedési ágazati programokban is érvényesíteni kell az integrált megközelítést! A vasúti projekteknél az akadálymentességet a kerékpárosokra is ki kell terjeszteni! A közúti projekteknél kötelezıen mérlegelni kell a párhuzamos kerékpáros közlekedés lehetıségét! Ezt a tervezési módszertant is meg kell ismertetni a célcsoporttal, hogy át tudják ültetni a gyakorlatba! Javasoljuk workshopok szervezését, ahol az önkormányzatok, a hatóság és a tervezık is megismerkedhetnek az integrált tervezés alapelveivel, jó gyakorlatokkal. 4. Pályázati rendszer rugalmasságának növelése jobb, hasznosabb projektek kialakítása Nyitottá kell tenni a pályázati rendszert, hogy könnyebben tudjon alkalmazkodni a helyi és térségi igényekhez. Így lehet biztosítani, hogy kisebb kiegészítı elemeket, szakadásokat megszüntetı szakaszokat, hosszabb útvonalakat, összefüggı hálózatokat is ki lehessen építeni, csomópontokat, hidakat, vasúti felül- és aluljárókat kerékpárosbaráttá lehessen alakítani, illetve mindezeket szabadon lehessen kombinálni. A projektek értékelése során javítani kell az értékelık szakmai felkészültségét, több idıt kell biztosítani a projektek tartalmi értékelésére! A 2. pontban részletesen kifejtett komplex beavatkozási tervek mellett, az azokon kívül esı projektek esetén (ha van olyan település, amelyik nem készített tervet, vagy a több települést érintı, térségi, országos jelentıségő útvonalak esetén) kötelezıvé kell tenni a tervbírálaton való részvételt. A pályázati kiírásban kötelezı elıírássá kell tenni a bizottság pozitív döntését, a támasztott feltételek figyelembe vételével. A pályázati rendszer segítségével fel kell hívni az építtetık, pályázatírók figyelmét és ösztönözni kell ıket arra, hogy a tervezés során nagy hangsúlyt helyezzenek a csomóponti átvezetésekre, a folytonosságra. 14

15 5. Módváltási lehetıségek bıvítése A módváltási lehetıségek erısítése érdekében szükséges, hogy a közösségi közlekedés és a kerékpározás fejlıdését ne ellentétes, egymást kizáró hatásokat generáló folyamatnak tekintsék, hanem olyan fejlıdési iránynak, amelyben erısítik egymás vonzerejét, annak érdekében, hogy minél többen áttérjenek a gépjármőrıl más alternatív közlekedési eszközökre. A projektek révén így lehet leginkább hozzájárulni a környezetbarát közlekedési megoldások körének bıvítéséhez, a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés integrálásához, ami a as idıszakban kiemelt figyelmet kap. 6. Szemléletformálás hatékonyságának javítása A létesítményfejlesztésekhez kapcsolódó kötelezı jelleggel elıírt szemléletformálás hatékonysága nem megfelelı. Ezek az akciók sok esetben elnagyoltak, nem kellıen átgondoltak és nem illeszkednek az országos kampányokhoz. Támogatni kell a már kialakított tematikával rendelkezı programok megvalósítását. Külön figyelmet kell fordítani a bringázz a munkába, iskolába kampányokra és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra (tárolás, munkahelyen zuhanyozási lehetıség) kiépítésére, mivel ez a mindennapi kerékpározásra való áttérésnek a fı mozgatórugója. Hatékonyabb, ha nem egy projekt, vagy egy településen egy projekt kerül támogatásra, hanem inkább egy program-, képzéssorozat, illetve több iskola, több település összefogásában egy rendezvénysorozat. Javasoljuk, hogy kerüljön kidolgozásra egy segédlet, mely iránymutatást ad az önkormányzatok és intézményeik, valamint a civilek számára az ilyen jellegő kampányok tervezésére és lebonyolítására Sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni a programokon belül a képzésekre! Sıt, az iskolai tananyag részévé kell tenni a KRESZ oktatást. 7. Tájékoztató táblázás, szervizek, kölcsönzık fejlesztésének ösztönzése Az utak tájékoztató célú táblázása, a szervizek, kölcsönzık, pihenıhelyek sokkal nagyobb szerepet játszanak a kerékpározás vonzerejének a növekedésében, mint azt a fejlesztések súlya az eddigi tapasztalatok alapján mutatja. Minden szinten a pályázati kiírásokban, a stratégiákban hangsúlyozni kell ezek jelentıségét, hogy a pályázatírók és az önkormányzatok is nagyobb figyelmet fordítsanak e fejlesztésekre. 8. Az ÚME kötelezıvé tétele Az önkormányzatok számára is kötelezıvé kell tenni az ÚME-t. Így minden fél számára egyértelmő feltételek lesznek, akár útépítési, felújítási, akár kerékpárút építési céljaik vannak. Ez a közlekedésbiztonság alapvetı garanciája 15

16 9. A kerékpáros turizmus fejlesztése A kerékpáros turizmus fellendítésének alapja a hálózati elemek kiépítése. Prioritást kell biztosítani elsıdlegesen az EV hálózat, továbbá az OtrT-ben szereplı útvonalak megfelelı minıségő kiépítésének. A már meglévı vagy újonnan kialakított turisztikai útvonalak esetében támogatni kell a kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat, marketinget, kommunikációt, vonzerıfejlesztést. Helyi szinten is biztosítani kell a kerékpáros turizmus fejlesztésének a lehetıségét. A hatékonyság jegyében a sok kis projekt helyett a térségi szintő együttmőködést, például a TDM-ek által benyújtott közös fejlesztést kell támogatni. A turisztikai célú fejlesztéseknél nagyobb figyelmet kell fordítani a létesítmények mentén a tájékoztató táblázásra, pihenıhelyek kialakítására. 10. A szakmai háttér erısítése A megfelelı szakmai kapacitással rendelkezı intézmény (kerékpáros koordinációs szervezeti egység) az alábbi területeken töltheti be a szakmai minıségbiztosítás feladatát: - a 2. pontban megfogalmazott beavatkozási tervek szakmai értékelése; - a kerékpáros fejlesztésekben érintett IH-k/KSz-ek munkájának szakmai támogatása, a pályázati kiírások megfogalmazása és a benyújtani tervezett projektek szakmai értékelése (különösen a több települést érintı, nagy léptékő, kiemelt fejlesztések esetén); - szemléletformálás súlyának növelése a kerékpáros fejlesztéspolitikán belül: o a szakmai színvonal javítása, képzések, workshopok szervezése, nemcsak a tervezık (jobb projektek, biztonságosabb létesítmények kialakítása érdekében), hanem az önkormányzatok közlekedéssel foglalkozó szakemberei számára is, - a közlekedési kultúra és a biztonságos, szabálykövetı közlekedés javítása érdekében a képzés feladatának koordinálása, szakmai segítségnyújtás az iskolák és fenntartóik számára. jó gyakorlatok kialakítása, terjesztése, szakmai képzések az önkormányzatok, a tervezık és szükség esetén az intézményrendszer egyéb szereplıi számára; - monitoring feladatok ellátása az infrastrukturális létesítmények kapcsán, országos adatfelvételek lebonyolítása a kenyi.hu használhatóságának javítása érdekében; - baleseti statisztikák jobb elérése, pontossága, és fejlesztési folyamatban való határozottabb megjelenése érdekében szakmai együttmőködés, párbeszéd az érintett intézményekkel. o A jelenlegi rendszerben ezt a szerepet betöltheti a Miniszterelnöki megbízott és annak munkacsoportja, vagy a KKK. 16

17 11. Monitoring rendszer fejlesztése A as programozási idıszakra vonatkozó uniós elıírások egyik legfontosabb eleme, hogy nagyobb hangsúlyt helyez a monitoringra, az indikátorokra. Alapvetı, hogy az IH, a KSZ és a KKK között folyamatos adatcsere jöjjön létre a folyamatban lévı projektekrıl. A kenyi.hu adatainak pontosításához biztosítani kell az adatgyőjtéshez és kezeléshez szükséges erıforrásokat. E nélkül nincs olyan országos szintre kiterjedı adatbázis, ami alapján nyomon követhetı, hogy mennyi és milyen típusú kerékpárhálózati létesítmény található egy településen/térségben stb Szükséges a projekt nyilvántartási rendszer fejlesztése. A nem kerékpáros célú pályázatokat kerékpárosbaráttá kell átalakítani ahhoz, hogy a költségek elkülöníthetık legyenek a kerékpáros elemekre vonatkozóan! Szükséges, hogy a pályázati kiírás elıírja, hogy a kerékpáros tevékenység a költségvetési tervezésnél önállóan is megjelenjen, így a költség bekerülve az EMIR-be lekérdezhetıvé válik. 12. A kerékpáros infrastruktúra hálózati rendszerének kialakítása Szükséges a minisztérium irányításával a kerékpárforgalmi létesítmények közutakhoz hasonló hierarchikus rendszerbe rendezése. Ez stabil hátteret biztosít a feladat és hatáskörök tekintetében, így egyértelmő lesz minden szereplı számára, hogy hol kinek a feladata fejleszteni, fenntartani. 13. Együttmőködések javítása Önkormányzatok közös fellépésének erısítése érdekében meg kell teremteni az együttmőködés kereteit, annak szabályozási hátterét. Ehhez támogató oldali szakmai koordinációra van szükség, hogy minta jelleggel megfelelı együttmőködési formát tudjanak kialakítani. Ez a térségi szintő fejlesztések (lényegében az ITI program) gyakorlati megvalósítása. A fıutakat érintı fejlesztések esetén szükséges a mindkét fél (önkormányzat, MK Zrt.) számára elfogadható gyakorlat kialakítása a fejlesztési és üzemeltetési feladatok kapcsán. Ehhez szintén támogató oldali szakmai koordinációra van szükség. A projektek minıségének javítása érdekében erısíteni kell a tervbírálat intézményi szerepét, amihez a KSz-IH-KKK közötti szoros együttmőködés szükséges 14. Fejlesztési, rendezési tervek integrált szemléletének javítása A településfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek közlekedési munkarészeit is már integrált szemlélet mentén kell készíteni, így az egyes projektek kapcsán is könnyebb az integrált megközelítés alkalmazása. 17

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, a Dél-Alföldi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program, a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

(ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját. célzó intézkedések értékelése Zárótanulmány. Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi

(ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját. célzó intézkedések értékelése Zárótanulmány. Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP 2.2.): A városi területek rehabilitációját Zárótanulmány Készítette: MTA RKK KÉTI Témavezetı: Barta Györgyi Budapest, 2007. szeptember Regionális Fejlesztés

Részletesebben

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése

A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése Értékelő jelentés végleges, egyeztetett, jóváhagyott változat Készítette: Szabó Pál szakmai vezető Csite András Fekete Károly Hogyor Veronika

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008.

A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA 2008. 1. / 99 A BALATON RÉGIÓ KERÉKPÁROS-TURISZTIKAI STRATÉGIÁJA ÉS A BRINGAKÖRÚT PROJEKT ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUMA 2008. Készült a Balatoni Integrációs

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

y r a g Hun s n io at u al v E Értékelési évkönyv

y r a g Hun s n io at u al v E Értékelési évkönyv Értékelési évkönyv Értékelési évkönyv 2012 4 Tartalom Előszó...7 Az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztések értékelései Magyarországon 2011-ben...8 I. Közlekedésfejlesztési programok átfogó

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 2. TÉMATERÜLET 2.1. A megye belsı kapcsolatrendszere, érdekérvényesítés 2.1.1. A MEGYE

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS

A KERÉKPÁROS TURIZMUS A KERÉKPÁROS TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési munkaanyag Készítette: Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából az EconoConsult Kft. és a COWI Magyarország Kft.

Részletesebben

MultiContact 'Exploring possibilities'

MultiContact 'Exploring possibilities' HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KözOP) Egyeztetési változat 2006. október 16. 1/71 TARTALOMJEGYZÉK A közlekedés a magyar gazdaságban... 4 Kiinduló szakmapolitikai és szakmai

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben