A Tisza-Sajó menti Vadásztársaság bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tisza-Sajó menti Vadásztársaság bemutatása"

Átírás

1 A Tisza-Sajó menti Vadásztársaság bemutatása

2 1., A vadásztársaság és a terület bemutatása. Társult vadászati jog keretében a földtulajdonosi közösség maga alakított vadásztársaságot 1997-ben és gyakorolja a vadászati jogot. A társaság a földtulajdonosokból vagy azok delegáltjaiból alakult. A Vt nettó területe 5420 ha. A vadásztársaság jelenlegi létszám: 45 fı. 2 fı hivatásos vadászt foglalkoztatunk. Mindketten tagként az elmúlt üzemtervi idıszakban ( ) itt vadásztunk. Sok szép vadászélményre emlékezünk, melyet ezen a területen éltünk át ben a Vt. a területét elveszítette, így ma már nem vadászunk ezen a területen. A vadászterület természetes határokkal jól körülírható. ( Tisza, Sajó Takta folyók, a Hernád üzemvíz csatorna, illetve a Tiszalúc-Tiszadobi közút. A terület két megye ( B-A-Z megye és Szabolcs-Szatmár Bereg megye) és négy község (Kesznyéten, Tiszalúc, Tiszadob. Tiszaújváros) közigazgatási határát foglalja magába. A terület tulajdonviszonyainak megoszlása az alakuláskor: Magán tulajdon 27.9 % Állami tulajdon 51.0 % Egyéb tulajdon 21.1 % Jelenleg a tulajdonviszonyok jelentıs átalakuláson mennek keresztül. A magán tulajdon hányada csökken, az állami tulajdon hányada nı a Bükki Nemzeti Park területvásárlásai miatt.

3 Vadgazdálkodási körzet szerinti besorolása: Tisza menti átmeneti körzet A hegyvidéki és az alföldi átmeneti zónákat fogja össze. Karakterisztikus vadgazdálkodási jellege nincs, az átmeneti jelleg miatt sem az apróvad, sem a nagyvad dominanciája nem mondható ki. A vadásztársaság területe szinte egybeesik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának irányítása alá tartozó Kesznyéteni Tájvédelmi Körzettel (4200 ha), mely a vízi vad vonulása és fészkelése szempontjából a kiemelten fontos élıhelyek közé tartozik. 2., Ökológiai adottságok Domborzati viszonyok A terület alacsony ártári síkság 91,3-95,0 mbf közötti terepszintekkel, amelyet régi folyómedrek (Tisza), övzátonyok tagolnak. Jellemzı talajtípusok és vadgazdálkodási hatásuk Nyers öntéstalajok: az apróvad számára kedvezıtlen az ız vegetációs idıszakban, a vaddisznó egész évben kedveli. Öntés réti talajok: az apróvad számára kedvezıtlen az ız számára közepes élıhelyi adottságot nyújt. Réti talajok: az apróvad számára gyenge az ız és vaddisznó számára közepes élıhelyi adottságokat nyújt. Éghajlati adottságok Átlagos évi középhımérséklet: 9,7-9,9 0 C Tenyészidıszak alatti középhımérséklet: 16,6-16,8 0 C Fagyos napok száma: 184 Havas napok száma: 38 Hótakaró átlagos vastagsága: 16 cm Hıségnapok száma: 26 Átlagos maximális hımérséklet: 34 0 C Évi átlagos csapadék: 569 mm Az ökológiai adottságok értékelése A területen mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlat uralkodik. A rossz vízgazdálkodású hideg talajok túlsúlya, és a csapadék maximumának az apróvad szaporodási ciklusára esése kedvezıtlen a szaporulat felnevelésére, nagyfokú mortalitást eredményez.

4 A téli hidegek és a hótakaró káros hatása energia dús takarmány etetésével ellensúlyozható, a szántóföldi gazdálkodásra alkalmatlan talajok nagy aránya miatt a vad mindig talál megfelelı mértékő takarást. Az aszályos nyári idıszakban a terület belsejébıl a vad kihúzódik a némileg hővösebb, friss ivóvizet biztosító folyó menti peremterületekre. Fontosabb folyó- és állóvizek Tisza folyó: A terület Keleti határát alkotja. Vízhozamának ingadozása nem túl nagy. Fontos ivóhely és az állóvizek befagyása után az áttelelı vízivad gyülekezı és pihenı helye. Sajó folyó: A terület D-i, DNy-i határát alkotja. Vízminısége az utóbbi években jelentısen javult. Fontos ivóhely, de halászok és horgászok zavarása miatt jelentıs téli vízivad gyülekezés nincs rajta. Takta folyó: A terület Ny-i határa. Kis vízhozamú, lassú folyású folyó, vízminısége gyenge. Növényzettel benıtt medre, nádszegélyei fontos vízivad költıhelyek és vaddisznó élıhelyek. Hernád üzemvíz csatorna: A terület Ny-i határát alkotja. Magasvezetéső mesterséges csatorna. Vízszintje naponta jelentısen ingadozik. Kis jelentıségő vad ivóhely és vízivad vadászterület Mezıgazdasági adottságok: Szántó 21,69 % Gyümölcsös 0,48 % Gyep (rét, legelı ) % Erdı 7,25 % Nádas 2,33 % Tó és vízfelület 11,71 % Mővelés alól kivont terület 3,21 % A vadgazdálkodási egység mély fekvéső, korábban a Tisza bal parti árteréhez tartozó terület. A mezıgazdálkodásra jellemzı, hogy a Tisza szabályozásáig néhány magasabban fekvı hát kivételével ott szántóföldi gazdálkodás nem folyt. A térség lakossága fıleg állat, azon belül is szarvasmarhatartásból élt, ezért a területet legelı és kaszálóként hasznosították. A gátak megépítése után a magasabban fekvı, jobb talajú helyeket feltörték, majd a nyolcvanas évek végének aszályos idıjárása során újabb gyepeket törtek fel, de a szántók aránya sohasem emelkedett 50 % fölé. Jellemzı a területre a legelık, kaszálók magas aránya. Az elmúlt 30 év tendenciája, hogy a mély fekvéső, csak kézzel kaszálható rétek mővelését felhagyták, és ezek spontán bebokrosodása, beerdısödése megindult. Magas a nádas, és a gyékénnyel, náddal, főzbokrokkal benıtt mocsarak aránya. Ez kedvezı élıhelyi feltételeket teremtett a vaddisznó megtelepedéséhez. Az ızek számára a feltételek nem romlottak, vadászatuk viszont a takarás megnövekedése miatt sokkal nehezebb lett.

5 A szántóföldeken a szálas és egyéb takarmánynövények aránya az állatállomány csökkenése miatt kisebb lett, az árunövényeké nıtt. Sok az elhanyagolt, vagy parlagon hagyott terület. Az adottságok miatt az ıszi telepítéső kalászosok, és a késı tavaszi vetéső kultúrák (kukorica, napraforgó) termesztése a döntı. A vadkár szempontjából a vaddisznó állomány kártétele fordul elı a búzában és a kukoricában. Ez a szántók kicsi területi aránya miatt jelentıs egy-egy táblában. Erdészeti jellemzık Keményfás ligeterdık: Legidısebb állományaik a hullámtéri kubikgödrökben találhatók, koruk eléri a évet. A telepített kıris tölgy állomány éves. A cserjeszintet elsısorban a gyalogakác, a vörösgyőrős som, a magasra növı szeder, az amerikai kıris és a zöld juhar alkotják. A nedvesebb részeken cserjeként megjelenik a mézgás éger, és a rekettye főz is. Jó vadbúvóhelyek, makktermésük a vaddisznó számára jelentıs. Vadeltartó képessége jó. Puhafás ligeterdık: A folyók hullámterében, valamint a spontán beerdısülések során találhatók. Koruk 5-60 év. Jó vadbúvó és táplálkozó helyek, a jól odvasodó füzek gyakran tıkésréce költıhelyek. cserjeszintet elsısorban a gyalogakác és a hamvas szeder, valamint a rekettyefőz alkotják. Vadeltartó képessége jó. Nemesnyarasok: Fıleg a hullámtéren találhatók, koruk 1-30 évig terjed. A legelterjedtebb erdıtársulás, melynek természetvédelmi szempontok miatt a visszaszorulása várható A cserjeszintet fıleg a telepítéskori teljes talajelıkészítés, és az erdık zömének hullámtéri fekvése miatt a gyalogakác alkotja.. Közepes búvóhely, vadeltartó képessége gyenge. Láperdık: Spontán beerdısülés folyamán jöttek létre, az erdészeti üzemtervekben nem szerepelnek, így koruk csak becsülhetı. Kor: 5-30 év, területi kiterjedésük nem jelentıs. Cserjeszintje különbözı füzekbıl áll. Vadgazdálkodási jelentısége kicsi, a vaddisznóállomány kedvenc tartózkodási helye. Akácosok: Területi arányuk kicsi, a privatizáció és a spontán privatizációnak is nevezhetı falopások áldozatai lettek. Zárt, nagyobb erdıállománya a területen nincsen, jobbára kisebb ligetek, fasorok formájában fordul elı, 1-10 éves sarjerdık formájában. Cserjeszintjükre a bodza elıfordulása a jellemzı. Az apróvad és az ızállomány kedveli, vadeltartó képessége jó.

6 3., A vadállomány helyzetének értékelése İz ( Capreolus capreolus ) Az új területek határának kialakításakor ben az állomány jelentısen csökkent. A jelenlegi egyedszám az 1997-es létszám duplája. A létszáma alulbecsült a területen. Az állomány ivararánya közelít az 1:1-hez. Köszönhetı ez annak, hogy a tarvad selejtezésnél elsısorban a sutagidák kerülnek selejtezésre, a bakok selejtezése fiatal korban az agancsfelrakás alapján történik. Az ız vadásztatása a társaság fı bevételi forrását jelenti (bérvadásztatás). Az állomány genetikai adottságai jók, viszont az egészségi állapotot jelentısen befolyásolja az orr- és bırbagócs, valamint a tüdıféreg fertızöttség. Az utóbbi években több sugárgombás fertızött egyed megfigyelhetı. Teríték nagysága bak 15-18, suta 12-14, gida egyed. Az érmes bakok aránya 10 % alatt marad. Az állománya elfiatalodott, ennek oka a bérvadásztatás. A populáció szinten tartásához, illetve a korosztály viszonyok megfelelı beállításához a társaságnak félre kellett tenni az anyagi bevételek elsıdlegességét, a kiesett bevételét más forrásokból kell pótolni. Vaddisznó ( Sus scrofa A területen az elızı idıszakban állandó vaddá vált. A kocák következetes kíméletének hatására az állománya a után magára talált, az intenzív vadászata ellenére növekszik. A lıtt egyedek húsának értékesítése révén fontos bevételi

7 forrás. Mára szinte fı vaddá vált a területen. Éves terítéke egyed között változik. Minden évben kerül érmes kan terítékre. Az átlagosnál nagyobb testtömeg jellemzi az állományt. Köszönhetı ez az intenzív etetésnek, melyet egész évben folytat a társaság. A koncentrált etetés következtében a vaddisznót sikerül aránylag kis területre összpontosítani, a szórókon egész évben jó lehetıséggel vadászható. A vaddisznó általa okozott vadkár az intenzív etetés és a helyhez kötés miatt elenyészı. Vadkárt a makkvetésekben, kalászosokban és a kukoricában okoz. Különösen érzékenyen reagál a természetvédelmi hatóság a védett értékekben történı károkozásra. Mezei nyúl ( Lepus europaeus ) Állománya megállíthatatlanul csökken. Gazdasági jelentısége nem számottevı, vadkárt nem okoz. Fácán ( Phasianus colchicus )

8 A viszonylag nagy törzsállomány ellenére igen kevés kerül kilövésre, ami azzal magyarázható, hogy a terület közel egy harmadát adó mocsarakban hajtóvadászat nem rendezhetı, viszont a fácánok zöme itt él. Gazdasági jelentısége és vadkár nincs. Fogoly ( Perdix perdix ) A területen néhány pár él, állománya rohamosan csökken. Gazdasági jelentısége nincs, vadkárt nem okoz, rovar fogyasztásával azonban hasznot hajt. Tıkés réce ( Anas platyrhynchos ) A terület adottságai miatt jelentıs számú költı és vonuló állománya van jelen a területen. A vadászat a korlátozott. A mocsár és környékén egész évben tilos a vadászat. A vadászat a Sajó, Tisza, Takta vonalára, valamint egy-két laposra, tóra korlátozódik, így vadgazdálkodási jelentısége kicsi.

9 Vörös róka ( Vulpes vulpes ) Az immunizálás megkezdése óta, illetve a természetvédelmi korlátozások miatt állomány jelentısen növekszik. A gyérítése a fegyveres vadászatra korlátozódik, melynek hatékonysága nem megfelelı. Éves terítéke egyed, mely az állomány nagyságához képest minimális. A vadászok többsége nem lövi a rókát, mert a leadott lövés rontja az esélyeit a vaddisznó vadászatnál. Társas vadászatokon a minimális vadászlétszám (3-5 fı) elejtése szinte lehetetlen. Mind a természetvédelmi értékekben, mind az apróvadállományban okozott kártétele jelentıs, így a károkozás mérséklése miatt nagyobb vadászati nyomást kellene gyakorolni a fajra. Borz (Meles meles) 2003 óta vadászható faj, korábban védelem alatt állt. Állománya az elmúlt években jelentısen nıtt. Károkozása mind a természetvédelmi értékekben, mind az apróvadállományban jelentıs. Éves terítéke egyed, mely az állomány szinten tartásához is kevés. A szárazabb idıszakok miatt jelentıs állomány található az ártéri erdıkben és a csatornapartokon. Intenzíven látogatja a szórókat is, ahol agresszív magatartásával a vaddisznót is képes elzavarni.

10 4., Íjas vadászat kezdete a területen A területen 2003-ig ismeretlen vadászati forma volt az íjjal történı vadászat. Az igény egy munkaebéden fogalmazódott meg, melyen a B-A-Z megyei FVM Hivatal vezetıje és vadászati felügyelıi, valamint a vadásztársaság vezetıi vettek részt. Egy vendégük szertetett volna vadászni íjjal a területen, mert alkalmasnak találta a lehetıségeket, egy vadászat alakalmával. Egy késıbbi idıpontban fogadtuk a vendéget. A vendég a megérkezés után az udvaromon pár próbalövést tett, majd felajánlotta, hogy kipróbálhatom az íját. Eligazított, hogy mit nem csinálhatok, hogyan célozzak. Két lövést tettem, de az ideg mindkétszer az alkaromat ütötte meg. A vesszık célba találtak, de a kezem bekékült. Ekkor határoztam el, hogy megtanulok íjjal lıni és én is gyakorolni fogom ezt a sportot. Az elsı vadászat eredmény nélkül zárult, a sötétben érkezı vaddisznókra a vendég nem tett lövést, mert nem látta tisztán. 5., Vadászati lehetıségek a területen Miután levizsgáztam, elkezdtem kiépíteni a lehetıséget, ahol lehet íjjal vadászni. A leseimet átalakítottam, illetve több helyen az erdısült részeken és a Tisza árterében kialakítottam olyan helyeket, ahol fáról lehetett vadászni. A szórók távolsága minden esetben 20 méter, vagy közelebbi távolság volt. Ideális lıtávolság az íjak számára. A területen több vendéget vadászattunk kisebb-nagyobb sikerrel. Vendégeink között volt hazai és külföldi vadász is. A vadfajok közül a vaddisznó vadászat volt a legnépszerőbb, bár többször vadásztattunk vendéget ızre is. Íjjal a területen vaddisznót, ızet, borzot és tıkés récét lıttünk. Vaddisznó vadászat: Szinte kizárólag lesrıl történt a vadászat. A terület adottságai nem tették lehetıvé az eredményes cserkelést. Mind a telepített, mind az erdıkben a fákról eredményesen vadászhattunk. A terület bemutatása után általában a vendég választotta ki a számára legmegfelelıbbnek kínálkozó, vagy legjobb lehetıséget ígérı helyet. İz vadászat: A botolófőzekkel tarkított kaszálók, melyeket kiszáradt csatornák, ártéri erdık szegélyeznek ideális élıhelyei az ıznek, illetve a fás-bokros részek, nádfoltok megfelelı takarást biztosítanak az íjász számára is. A szórókat általában a téli idıszakban látogatták, bár olykor-olykor nyáron is felkeresték. İzbakra cserkelı vadászat, üzekedésben hívás, vagy a váltók melletti les vadászat lehetıségét kínálta a terület. Tarvadra a cserkelés, vagy a szórókon történı vadászat volt a legeredményesebb. A vadászatok kísérı jelenlétében történtek. A kísérı a vad elbírálása után megfelelı takarásban maradt, míg az íjász egyedül próbálta meg elejteni az ızet.

11 Apróvad vadászat: Íjas vendég a területen apróvadra nem vadászott. Saját próbálkozásaink voltak, de eredmény szinte nem született, függetlenül attól, hogy lehetıség volt egyéni vadászat keretében a terület bizonyos részén fácánra, nyúlra vadászni. 6., Összegzés A terület az íjas vadászati lehetıségek megteremtése után jó lehetıséget kínált a vadászatra. Több vendég élményekben gazdagon, elégedetten távozott. Sajnos 2007-ben a Vt. területét elveszítette, így ma már nem tudom ajánlani senkinek ezt a vadászati lehetıséget.

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezetı: Dr. Juhász Lajos egyetemi docens A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE

Részletesebben

Conservation Management Plan of the Táti Islands Protected Areas Authors: Zsolt Baranyai, Péter Csonka, Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

Conservation Management Plan of the Táti Islands Protected Areas Authors: Zsolt Baranyai, Péter Csonka, Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület 1 Danube Delta Biosphere Reserve 5 Persina Nature Park 2 Srebarna Nature Reserve 6 Djerdap National Park 3 Kalimok-Brushlen Protected Site 7 Gornje Podunavlje Special Nature Reserve 4 Rusenski Lom Nature

Részletesebben

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A Puszta 1998. 1/15, pp. 73-96. A VADÁSZAT ÉS A VADGAZDÁLKODÁS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI BÉKÉS MEGYÉBEN BÍRÓ ISTVÁN, MEZŐGYÁN NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BARNA RÓBERT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2005. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Matematikai és Informatikai Intézet Informatika Tanszék Doktori Iskola vezet

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

7. FEJEZET ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ

7. FEJEZET ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ 7. FEJEZET A FOLYÓ MENTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME, ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ 7.1 MELLÉKLET A MELLÉKÁGAK ÉS SZIGETEK REHABILITÁCIÓJÁT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA (INTÉZKEDÉSI / BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM

Részletesebben

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 1. Bevezetés, elızmények 2. Helyzetfeltárás A település helyzetének, adottságainak és erıforrásainak feltárása 2.1.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A Duna a Volga után Európa második legnagyobb folyója. Kontinensünk egy tizedérıl győjti össze a vizeket. Forrása a Fekete erdıben van, a Breg és a Brigach

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 1/ A megye általános jellemzése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Természeti értékek. A napsütéses órák száma évente mintegy 2000 óra. Ebbıl nyáron 810-820, télen 190-200 napsütéses óra az átlag.

Természeti értékek. A napsütéses órák száma évente mintegy 2000 óra. Ebbıl nyáron 810-820, télen 190-200 napsütéses óra az átlag. Természeti értékek A település területe a Békési sík nagytájon belül a marosi hordalékkúp központi részén helyezkedik el. Felszínét egységes földtani felépítés jellemzi. A kis felülető holocén alluviumok

Részletesebben

Eltűnt puszták nyomában tanösvény. Kakpuszta

Eltűnt puszták nyomában tanösvény. Kakpuszta Eltűnt puszták nyomában tanösvény Kakpuszta Tanuljunk a természetben! Élményekben gazdag kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet Belsı-Somogy

Részletesebben

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.)

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) JELENTİS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK/PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA A ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) (A VKI 2007. évi decemberi jelentési kötelezettségének elıkészítéséhez) Összeállította:

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl *

Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl * Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. -ának (1) bekezdésében,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

BELVÍZKÁR ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK MEZİGAZDASÁGI MEGALAPOZÁSA FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS RENDSZERREL. Doktori értekezés FORGÓNÉ NEMCSICS MÁRIA

BELVÍZKÁR ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK MEZİGAZDASÁGI MEGALAPOZÁSA FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS RENDSZERREL. Doktori értekezés FORGÓNÉ NEMCSICS MÁRIA BELVÍZKÁR ELHÁRÍTÓ RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK MEZİGAZDASÁGI MEGALAPOZÁSA FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS RENDSZERREL Doktori értekezés FORGÓNÉ NEMCSICS MÁRIA GÖDÖLLİ 2000 37 38 A doktori program címe: A környezetgazdálkodás

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén

Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Erdőrendezéstani Tanszék Erdőtervezési munkák az Észak-Hansági Erdőtervezési Körzet területén Diplomaterv

Részletesebben

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011.

A Letenyei Kistérség Környezetvédelmi Programja. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. A L e t e n y e i K i s t é r s é g K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m j a 2011-2016 2011. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 2. A Letenyei kistérség rövid bemutatása...

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Élıhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén Azonosító: KEOP-3.1.2/09-11 2013. február Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben