E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 985-5/2010. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja (esely) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Király Éva, tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály Dr. Erdődy Gyula, mb. főosztályvezető Hídvégi Péter, Kaufmann Eszter, Löffler Tamás referensek Humánszolgáltatási Főosztály Dr. Tótsimon Péter, területfejlesztési tanácsadó Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) május 1-én hatályba lépett 63/A. -a értelmében július 1-jét követően helyi önkormányzat csak akkor részesülhet az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban, ha rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A rendelkezések szerint az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjait részletesen a 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. Eszerint a programalkotás során kiemelt figyelmet kell fordítani: 1. az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 2. az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 3. a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 4. olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének esetleges megváltozását kétévenként át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a programot felül kell vizsgálni. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő, valamint a húszezer lakos feletti települések esetében július 1-től, egyéb települések esetében január 1-től az esélyegyenlőségi program elkészítésébe, illetve áttekintésébe és felülvizsgálatába esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni, aki az elkészült programot véleményezi is. Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet értelmében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez a helyi önkormányzat kérelmére a Névjegyzékben szereplő szakértők közül szakértőt jelöl ki. Önkormányzatunk kérte a Hivataltól szakértő kijelölését, az FSZH tájékoztatása szerint azonban a képzés elhúzódása miatt a Névjegyzék még nem készült el, így a kijelölésre jelenleg nincs mód. A fent említett határidők betartása érdekében a programot elkészítettük és elfogadását követően felülvizsgálat és véleményezés céljából megküldjük a később kijelölésre kerülő szakértőnek.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja az előterjesztés melléklete. A dokumentum a megyei önkormányzat hatályos fejlesztési koncepcióival összhangban helyzetelemzés keretében tekinti át a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők teljes lakossághoz viszonyított foglalkoztatási, képzettségi, szociális és területi helyzetét. Részletesen bemutatja a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatási, szociális, oktatási helyzetét, a fogyatékkal élők sportját, az egyenlő esélyű hozzáférés (akadálymentesítés) helyzetét. Foglalkozik a baranyai cigányság foglalkoztatási és szociális helyzetének feltárásával, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlőségével. Érinti továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok és a nők esélyegyenlőségi helyzetének bemutatását. A Program a helyzetelemzés során feltárt problémák megoldására az önkormányzat kötelező feladatai szerinti (oktatási, szociális, kulturális, stb.) ágazatonként intézkedési tervjavaslatokat tartalmaz. Tisztelt Közgyűlés! A Baranya Megyei Önkormányzat évekre szóló Esélyegyenlőségi Programját a testületnek elfogadásra ajánlom. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a Baranya Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját elfogadja; - a Program időarányos megvalósulását kétévente áttekinti és szükség esetén felülvizsgálja. Határidő: július 1. (a felülvizsgálatra) Felelős: a közgyűlés elnöke Pécs, május 31. Dr. Hargitai János

4 A Baranya Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja ( ) Melléklet

5 Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63/A. -a értelmében öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot alkot. A Baranya Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának célja, hogy a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének felmérése során rávilágítson az esélyegyenlőségi problémákra, és azok kezelésével elősegítse az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségét. Az Európai Unióban közös feladatunk, hogy minden állampolgár, a nők, a fogyatékkal élő emberek, a roma emberek számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és a kulturális környezetben, a lakhatási és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és az egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és a munkaalkalmak, valamint a kulturális élet, sport és szórakozás területén is. A Program a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatival, valamint a hatályos fejlesztési koncepcióival összhangban helyzetelemzés keretében tekinti át a Baranya megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, fogyatékos személyek, romák és nők teljes lakossághoz viszonyított foglalkoztatási, képzettségi, szociális, területi helyzetét. A Program a helyzetelemzés során feltárt problémák megoldására intézkedési tervjavaslatokat tartalmaz. I. Általános helyzetkép 1 Magyarország gazdasági helyzete az uniós csatlakozást követően nemzetközi összevetésben - az uniós átlaghoz képest - még mindig kedvezőtlen. A versenyképességet visszaveti többek között a hazai kis- és középvállalkozások tőkeszegénysége, az innovációs rendszer elemeinek alacsony fejlettsége. Gátolják a fejlődést a jelentős infrastrukturális hiányosságok, különösen a közlekedés-szállítás, az egészségügyi ellátórendszer, turizmus területén. A születéskor várható alacsony élettartam melletti öregedés és romló korösszetétel munkaerőpiacra gyakorolt negatív hatását súlyosbítja a hosszú idejű munkanélküliség, az aktív munkaerő mobilitásának hiánya és az újonnan fellépő strukturális jellegű munkaerőhiány. Baranya megye helyzetét az elmúlt időszakban hátrányosan befolyásolta a közlekedési peremhelyzet, az informatikai elérhetőség alacsony színvonala, a dél-kelet európai politikai válság, az aprófalvas településszerkezet, a zsáktelepülések magas száma, a nehézipar, bányászat leépülése, a nem megfelelő gazdasági szerkezet, a külföldi működő tőke alacsony aránya és a különösen alacsony export teljesítmény. A megye közúti megközelíthetőségének jelentős javulását hozta ugyanakkor 2010-ben az M6-os autópálya átadása. Baranya soknemzetiségű megye. A nemzetiségek aránya országosan még mindig Baranyában a legmagasabb. A német, a cigány és a horvát a legnépesebb nemzetiség. A településhálózat jellegzetesen aprófalvas, több mint 100 község zsáktelepülés. A megye településeinek mintegy fele gazdasági - társadalmi szempontból továbbra is hátrányos helyzetű. Az elaprózott településszerkezet alacsony hatékonyságot és magas költségeket jelent az ellátás szinte valamennyi eleménél. 1 Forrás: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

6 A falvakban a szegénységi kockázat magas és alig változott az utóbbi években. A falu város, illetve településnagyság között megfigyelhető életesély különbségek meghatározók. A vidéki területeken, azaz a falvakban magasabb a munkanélküliségi arány, míg a városokban az átlagnál alacsonyabb. A szegénység kockázata és a biztonság hiánya halmozottan jelentkezik egyes hátrányos helyzetű, különösen sérülékeny csoportoknál. Ilyennek tekinthetők a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a roma népesség körébe tartozók, a fogyatékossággal élők, a rossz egészségi állapotúak, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek vagy hajléktalan emberek. Az idős népesség bizonyos csoportjainál fokozott a szegénység kockázata. A nyugdíjasok között a nemzeti átlagot jelentősen meghaladja az egyszemélyes háztartások aránya. Ezen egyszemélyes háztartások nagy részét alacsony jövedelemmel rendelkező özvegy nők alkotják. Demográfiai adatok 1994 óta évente átlagosan mintegy fővel apadt megyénk lakossága. Míg 1993-ban közel en, 1998-ban már alig több mint en éltek Baranyában, addig január elsején ra esett a lakosok száma. A lakosságszám a kedvezőtlen tendencia eredményeként 2006-ban fő alá esett. A megye népessége folyamatosan csökken, és az ezzel egy időben megfigyelhető tendenciák változatlanok: a lakosság fokozatosan öregszik, a népesség gazdasági aktivitása csökken, az inaktív népesség aránya nő. A lakosságszám csökkenésének oka egyrészt a csökkenő születésszám, a magas halálozási arány, a közepes termékenység, másrészt a migrációs folyamatok. A lakónépesség nem szerint Baranya megye férfi nő A lakónépesség nem szerint (Baranya megye) férfi nő Összesen: A népességcsökkenés mellett egy másik kedvezőtlen demográfiai tendencia az időskorúak arányának emelkedése a népességen belül. Az idősebbek részaránya egyre nagyobb a fiatalabb korosztályok részesedésének rovására. Az idősebb lakosoknak nem csak a részaránya növekedett az elmúlt tíz esztendő alatt, hanem számuk is. 3

7 Az iskoláztatás szempontjából releváns korosztályra 2020-ig a csökkenő létszám lesz jellemző. Kivételt ez alól egyes Pécs agglomerációs körzetébe tartozó települések (pl.: Kozármisleny, Keszü, stb.) jelentenek. A népesség 60% 12 városban (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, Bóly, Harkány, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Szentlőrinc, Villány), 40% 289 községben él, amelyek 90%-a 1000 fő alatti apró település. Népesség 7 %-a tartozik valamely nemzetiséghez. Ezen belül a vállalkozások száma 3 %-kal mérséklődött, a társas vállalkozási formába tartozók 2,5%-os növekedése, és az egyéni vállalkozások számának 6%-os csökkenése következtében. A vállalkozások száma csaknem minden nemzetgazdasági ágban csökkent. Foglalkoztatási adatok, munkanélküliség A regiszterben szereplő munkanélküliek száma az utóbbi években - a szezonális ingadozásoktól eltekintve - emelkedő tendenciát mutat. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a megszűnt munkahelyek nyomán - mely a tömeges létszámleépítésekben főleg a szakmunkásokat és betanított munkásokat érintette - kevesebb új állás létesült. Másrészt a be nem töltött állások azt mutatják, hogy ezek nem a munkára várók képesítésének és számának megfelelő eloszlásúak, és a helyi infrastruktúra nem segíti a munkaerő mobilitását. A Dél Dunántúlon a foglalkoztatás jelentős szűkülése és az inaktívak számának emelkedése a munkaerőpiaci-helyzet jelentős romlását mutatja. Ebben a régióban a gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül az előző évekhez képest folyamatosan csökken. A nyilvántartott álláskeresők éves átlagos száma 2008-hoz képest a régióban, a legnagyobb mértékben (25,2 %-kal) Baranyában emelkedett 2009-ben. A nyilvántartott álláskeresők munkavállalói korú népességhez viszonyított aránya márciusában az országos átlag (9,58%) feletti volt Baranya megyében (11,39%). A megyei átlagos értékhez képest a kistérségek munkanélküliségi adatai jelentős eltéréseket mutatnak. A megyei átlagnál kedvezőbb az arány a Pécsi (7,94%), a Pécsváradi (9,69%), és kis mértékben a Mohácsi (11,29%) kistérségekben. A megyei átlagnál kedvezőtlenebb, magasabb értéket mutatnak a Sellyei (22,04%), a Szigetvári (18,07%), a Sásdi (16,27%), a Siklósi (14,48%), a Szentlőrinci (14,48%), valamint a Komlói (13,33%) kistérségek adatai. Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában (2010. március) 25 22,04 18, ,27 13,33 14,48 14, ,29 7,94 9,69 11,39 9, Komlói kistérség Mohácsi kistérség Sásdi kistérség Sellyei kistérség Siklósi kistérség Szigetvári kistérség Pécsi kistérség Pécsváradi kistérség Szentlőrinci kistérség Baranya megye Országos (forrás: DDRMK) 4

8 II. Fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége 1. Fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Baranya megyében 2 Az Európai Unió lakosságának becslések szerint 10%-a, mintegy 100 millió fő különböző mértékben fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű. Jelenleg Magyarországon megközelítően szintén 10 %-ra, azaz 1 millió főre teszik azok számát, akiknek olyan mértékű egészségi problémája van, ami őt a munkavégzésben korlátozza. A népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékossággal élő van Magyarországon, az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek számát, pedig ezerre becsülik. A jelzett népesség, mindössze 27 %-a rokkantsági nyugdíjas. Az Európai Unióban e populáció 30 40%-a dolgozik, és vannak olyan tagállamok, ahol e csoport 70%-os foglalkoztatása is célul tűzhető ki. A megváltozott munkaképességűek körében mért munkanélküliségi ráta háromszor nagyobb, mint a munkaképes korúak körében mért adat. A munkaképesség mértéke csökkenésének megállapítását igénylők száma folyamatosan nő. Sajnálatos tény, hogy a sérült emberek, munkavállalók többségében kirekesztődnek, illetve kirekesztik őket a munkaerő-piacról, illetve a társadalom egyéb tevékenységeiből. Annak ellenére, hogy az eltérések egészségügyi állapotból fakadóan adódnak, e különbségekből jelentős társadalmi hátrány is származik. A társadalmi probléma okozati szintjei: egyenlőtlen munkavállalási esélyek ezzel párhuzamosan az elhelyezkedési lehetőségek folyamatosan csökkennek (növekvő elvárások a munkavállaló részéről; az élethosszig tartó tanulás, az egyre magasabb követelményeknek való megfelelés miatt mindinkább nehezebb lépést tartani). Megfigyelhető, hogy a vállalatok nem nyitottak a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, mely egy részről a vállalatok általi racionális költség-haszon elemzések eredménye, más részről viszont kulturális eredetű, a befogadó elfogadó szemlélet hiányából, a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos elvek fontosságának fel nem ismeréséből fakad (ismeretek hiánya, érdektelenség, előítéletek). Más részről jelen van az a tény is, hogy a megváltozott munkaképességű személyek nem alkalmazkodtak a folyamatosan változó, nyílt munkaerő piaci elvárásokhoz, illetve motiválatlanok a karrierjüket tekintve. E csoport jelenlegi helyzetét tekintve megállapítható, hogy valódi pozitív elmozdulás elsősorban munkába segítő, munkaerő - piaci reintegrációs programokon keresztül valósulhat meg. A rehabilitációs 3 foglalkoztatás tehát mindkét fél számára kiemelt jelentősséggel bír: a megváltozott munkaképességű munkavállaló motiválttá tehető, munkája 2 Forrás: Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szolgáltatási és Rehabilitációs Főosztálya, Kaposvár Rehabilitáció: Olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása. (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről) 5

9 éppoly értékes, mint az egészséges társaké, ezáltal teljes jogú tagjává válik a társadalom számára, másrészt a munkáltatókat számos kedvezmény illeti meg, ha e csoport tagjait foglalkoztatja. A megváltozott munkaképességű munkavállalók álláskeresőkön belüli aránya Baranya megyében 5,4% (2008-as adat). Megállapítható, hogy az egészségkárosodással élő munkavállalók munkahelymegtartó képessége alacsony, foglalkoztatásuk megszűnésével újra nyilvántartásba kerülnek A megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének alakulása A vizsgált időszakban a megváltozott munkaképességű álláskeresők érintett létszámának 25,9%-a (álláskeresők esetében ez az arány 34,8%) tudott foglalkoztatásba, vagy képzésben kerülni. Az elhelyezkedettek aránya 24,5% (álláskeresők esetén 32,2%), képzésben 1,3% vett részt (álláskeresők közül 2,6%). Baranya megyében 1940 fő megváltozott munkaképességű álláskeresőből 528 fő tudott elhelyezkedni, 20 fő pedig képzésben vett részt. 135 fő önállóan, 60 fő közvetlen támogatás nélkül, 294 fő közvetlen támogatással tudott elhelyezkedni. A megváltozott munkaképességűek száma támogatási fajtánként a Dél- Dunántúli Régióban 6

10 1.2. Megváltozott munkaképességűeknek nyújtott szolgáltatások Szolgáltatással érintettek létszáma a Dél- Dunántúli Régióban 7

11 1.3. Megváltozott munkaképességű személyek helyzetének swot-analízise ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK Oktatás, képzés széles skálája az iskolarendszerben és felnőttképzésben Megváltozott munkaképességűek foglalkoztató szervezetek aránylag magas száma Magas színvonalon képzett szakemberek rendelkezésre állása Alacsony iskolai végzettség Alacsony munkavállalási hajlandóság Munkavégzési készségek, képességek megkoptak Nem megfelelő piacképes szakmával, ismeretekkel rendelkeznek, ezáltal elhelyezkedési esélyei csökkennek Munka-erőpiaci integrációjuk alacsony Munkahely megtartó képességűk alacsony LEHETŐSÉGEK Készségek, képességek fejlesztése Önálló álláskeresési tréningek szervezése Munka-erőpiaci integráció elősegítése Munka-erőpiaci-, jogi tanácsadás, rehabilitációval kapcsolatos információszolgáltatás nyújtása Munkaerőpiac, befogadó szemléletének alakítása, erősítése Célszervezetek létrejöttének elősegítése Munkaerőpiacon való esélyegyenlőség megteremtése Akadálymentesítés előmozdítása VESZÉLYEK Zártabb iskolai rendszer (pl.:nem akadálymentesített) rendelkezésre állása A vállalkozások nem érdekeltek/motiváltak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában A megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos érdektelenség, előítélek fenntartása A megváltozott munkaképességű személyek további kirekesztődése a munkaerő-piacról Tudásalapú gazdaság túlzott térnyerés az alacsony iskolai végzettségűek számára nem teremt munkalehetősége Gazdasági válság miatt a programok (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő) alulfinanszírozottsága, ami a fenntarthatóságot veszélyeztetheti. Megszorító intézkedések miatt a szegénység elmélyülése, egyes társadalmi csoportok leszakadása Célszerveztek támogatási rendszerének megváltozása miatt a célcsoport számára lassan, illetve nehezen jönnek létre új munkahelyek. 8

12 2. Szociális biztonság Helyzetelemzés A évben készült népszámlálási adatok alapján Magyarországon fő él fogyatékossággal. Közülük: fő beszéd és beszéddel összefüggő fogyatékos (1,3 %); fő nagyot halló, fő siket (9,3 %); fő gyengén látó, fő egyik szemére sem lát, fő vak (14,4 %); fő mozgássérült, fő alsó, felső végtag hiánnyal élő (38,8 %); fő egyéb testi fogyatékossággal élő (4,7 %); fő értelmi fogyatékos (9,9 %); fő egyéb fogyatékossággal élő (21,6 %). A fogyatékossággal élők legnagyobb csoportját a mozgássérültek alkotják. Iskolai végzettségük alacsonyabb, mint a népességé általában. Munkavállalási esélyeik kedvezőtlenek, gazdasági aktivitásuk egyharmada az átlagénak. A számukra nyújtott szolgáltatások elmaradnak a szükségletektől. Az akadálymentesítettség még mindig kismértékű, és bár a rehabilitációs foglalkoztatási formák bővültek az elmúlt években, de szinte csak a városokban érhető el ez a lehetőség a számukra. A mozgássérültek az önrendelkezésen alapuló életvitel megkönnyítése érdekében- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszernek elsősorban az alapellátási formáit vehetik igénybe (speciális személyi szállítás, lakáson belüli speciális segítségnyújtás, információnyújtás), ezért fontos a támogató szolgálatok elérhetősége, az oktatásban való integráció, és a foglalkoztatási lehetőségek biztosítása. Az intézményi ellátások igénybevevői döntően az értelmi- vagy halmozottan fogyatékos személyek. A megye lakosságszámára vonatkoztatva a statisztikai adatok figyelembevételével Baranyában hozzávetőlegesen fő enyhe-, fő középsúlyos-, és 900 fő súlyos értelmi fogyatékos él. A születési statisztikákat figyelembe véve, megyénkben évente 190 fő fogyatékos gyermek születik, akik közül 10 fő érzékszervi- és mozgásfogyatékos, 180 fő értelmi fogyatékos (ebből 144 fő enyhe-, 22 fő középsúlyos-, és 14 fő súlyos értelmi fogyatékos). A fogyatékossággal élők szempontjából komoly előrelépés az Országos Fogyatékosügyi Program kidolgozása, mely hosszútávra irányozza elő az esélyegyenlőség, a teljes társadalmi egyenjogúság megvalósulásához elengedhetetlen stratégiai célokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, feladatokat. A célok megvalósításához azonban elengedhetetlen az igényekre alapozott helyi programok kidolgozása és megvalósítása A fogyatékossággal élőket ellátó bentlakásos szociális intézmények Baranya megyében A fogyatékossággal élők számára bentlakásos intézményi férőhelyeket biztosító ellátórendszer meghatározó szereplője a megyei önkormányzat. A 800 férőhelyből 648 négy megyei fenntartású intézményben található, továbbá ellátási szerződés alapján megyei feladatot lát a Mohács Város Önkormányzata által fenntartott Pándy Kálmán Otthon 64 fogyatékkal élőket fogadó férőhelyén. A rendszer 800 férőhelyének kihasználtsága továbbra is 100%-os, a várakozói ráta 10% alatti. A lakóotthoni férőhelyek aránya pusztán 10%, amely továbbra is jelentősen elmarad az ellátotti igényektől. Jellemző a nagy létszámú, nem célépületekben történő intézményi elhelyezés. 4 Forrás: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

13 2.3. A Baranya Megyei Önkormányzat által szervezett szociális ellátórendszer bemutatása A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában 4 szociális intézmény működik 998 férőhellyel 7 telephelyen. Fogyatékos személyek ellátását 3 intézmény biztosítja 648 férőhelyen. A megyei fenntartású intézményrendszer kihasználtsága folyamatosan 100 %-os, az egyes intézmények várakozói listát működtetnek. A várakozói ráta átlagosan 13,5 %-os, amely érték azonban sajátos eltéréseket mutat az egyes intézmények, illetve ellátotti körök tekintetében. Az egyes intézményi típusok által ellátottak, illetve várakozók arányát az alábbi táblázat összegzi (2010. március 31.): Intézmény típusa Ellátottak száma Várakozók száma Várakozói ráta Időseket ellátó intézmények % Pszichiátriai betegeket % ellátó intézmények Szenvedélybetegeket ellátó intézmény % Fogyatékos személyeket ellátó Intézmények % Összesen: ,5 % (átlagosan) A várakozói ráta minden ellátási formánál csökkenő mértéket mutatott között, majd 2010-ig enyhe emelkedés történt A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, fogyatékos személyeket ellátó intézmények Boróka Otthon, Helesfa Általános jellemzés, szakmai munka: A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona székhelye Helesfa község mellett, Nádassy-telepen található, jelenleg 280 férőhellyel működik. Működési engedélye a lakóotthoni ellátás kivételével ideiglenes, mely a személyi és a tárgyi feltételekben egyaránt hiányosságokat jelölt meg. Nádassy-telep Helesfától 4 kilométerre található, egy 18 hektáros területen, melyből 9 hektár őspark. Az otthon 1969-től működik, jelenleg 100 fő értelmi fogyatékos személy és 100 fő pszichiátriai beteg él Helesfán től az integráció során hozzácsatolt részlegben, Rigópusztán 80 fő szenvedélybeteg ellátása történik. Rigópuszta a helesfai székhelytől 20 kilométer távolságra van, a királyegyházai falu külterületén, az Ormánság szélén, 18 hektáron terül el. 10

14 Mindkét telephelyen régi uradalmi épületekben, átalakított kastélyban, illetve az ezekhez kapcsolódó épületekben folyik az ellátás. Helesfa a Nádassy család, Rigópuszta pedig a Biedermann család tulajdona volt. Az ellátottak betegségtípusoknak megfelelően, külön épületben, - Helesfán 5 épületben, 9 osztályon nyertek elhelyezést. Két osztályon vannak a fokozottan felügyeletet igénylők és az ágyban fekvő betegek. A fent járó ellátottak hangulatosan berendezett 2-7 ágyas szobákban vannak elhelyezve. A két ágyas szobák lehetőséget adnak az otthonban kialakult párkapcsolatok ápolására, fenntartására. Helesfán 9, Rigópusztán 3 élettárs él külön szobában. - Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás napi 6 órában, a Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. szervezésében történik. A foglalkoztatottak száma 37 fő (Helesfán 21, Rigópusztán 16 ellátott vesz részt e tevékenységi formában). Az engedélyezett munkatevékenységek: drótmentés, konfekcionált termékek gyártása, szövés. - A munka-rehabilitációs foglalkoztatás 45 fő ellátott számára nyújt napi 4 órában lehetőséget munkaképességük fejlesztésére, jövedelmük kiegészítésére. Az ellátandó feladatok között szerepel a parkgondozás, szőnyegszövés, ház körüli tevékenységek és kisegítő tevékenység az intézmény gazdaságában. - Kulturális tevékenységek: - kézműves műhelyben való foglalkozások, irodalmi-, néptánc-, számítógépes- és természetjáró szakkörök, - Kirándulások, üdültetések, ünnepségek, rendezvények intézményen belül és kívül. A évi modellkísérleti pályázaton a disszociális, magatartászavaros fogyatékos személyek részre foglalkoztató helyiség kialakítására nyertek támogatást. Itt egyéni és csoportos, órarend szerinti foglalkoztatásra van lehetőség, melynek főbb célkitűzései: - a meglévő képességek fejlesztése, - új tevékenységek, viselkedési formák megtanulása, gyakorlása, - mozgás fejlesztése ben szintén pályázaton a pszichiátriai ellátottak részére foglalkoztató helyiségre és tréning konyhára nyert az intézmény támogatást. Szintén 2002-ben 12 személyes lakóotthon építésére nyert pályázatot a fenntartó, mely a pszichiátriai beteg ellátottak részére nyújt önálló életvezetési lehetőséget az intézmény területén belül. A vegyes profilú, ápolást - gondozást és rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást nyújtó intézmény két telephelyen (Helesfa és Rigópuszta) 280 férőhelyen fogadja az ellátást igénylő fogyatékos személyeket, pszichiátriai beteget és szenvedélybeteget. A helesfai telephely bár csodás környezetben, a lakott területtől távol, elszigetelten található, ami erősen korlátozza az itt élő fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek külvilággal való kapcsolattartását. Ellátottak adatai (fogyatékos személyek): Életkor 0-18 év év 61-től Összesen Ellátottak száma Összes ellátottból: Értelmileg súlyosan akadályozott 2. Értelmileg akadályozott Tanulásban akadályozott Ebből mozgássérült Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető 7. Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. )

15 Várakozók adatai (fogyatékos személyek): Életkor 0-18 év év 61-től összesen Várakozók száma Összes várakozóból: Értelmileg súlyosan akadályozott 2. Értelmileg akadályozott Tanulásban akadályozott Ebből mozgássérült Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető 7. Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. ) Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Általános jellemzés, szakmai munka: Az 1956-ban alapított egykori egészségügyi gyermekotthon 270 férőhelyen fogadja a jellemzően súlyos értelmi- és halmozottan fogyatékos gyermekeket és fiatalokat. Az intézmény Bóly város központjában, az egykori Montenuovo-Batthyány kastélyban, és a hozzá kapcsolódó, a 70-es és 80-as években épült gondozási egységekben működik. 45 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében dolgozik az intézményben, a mosodában, a konyhában, a kertészetben takarítói ill. kisegítő tevékenységet végeznek, ajándéktárgyakat készítenek, műanyag palackokat préselnek. - Kulturális- és kézműves tevékenységek: művészeti műhely működtetése, ünnepségek, rendezvények, work-shopok tartása az intézményen belül és azon kívül egyaránt, kulturális programmal egybekötött nyílt napok szervezése, sportrendezvények, - Kirándulások, üdültetések. Az ellátottak 1-10 ágyas szobákban nyertek elhelyezést. Az intézményben jól felszerelt, barátságos hálószobák és nappali helyiségek állnak a lakók rendelkezésére. Az otthonban folyó magas szintű ápolás mellett ugyanakkor egyre hangsúlyosabban jelenik meg a fejlesztés, képzés és foglalkoztatás. Fontosnak tartják a meglévő ismeretek, készségek szinten tartása mellett az újak elsajátítását, a rehabilitációt segítő tevékenységeket. A tanköteles korú, képzési kötelezett ellátottak részére az intézmény egyéni és csoportos, képzéseket szervez, négy csoportban 24 fő fejlesztőiskolai oktatásban részesül. Az intézményben végzett fejlesztő felkészítést és fejlesztő iskolát 6 fő, családi környezetben élő fogyatékos gyermek is igényben veszi. Az ellátotak fejlesztése és képzése az alábbi terápiák segítségével történik: - mozgásterápia, - hydroterápia, - fényterápia, - zeneterápia, - gyógymasszázs, - lovas terápia, - egyéb ismeret- és készségfejlesztő foglalkozások. Az intézmény mellett működő az ellátottak hozzátartozói által létrehozott alapítvány tulajdonában van az intézmény által használt foglalkoztató ház. Itt a kerámia- és szőnyegszövő műhelyek mellet tankonyha áll az ellátottak rendelkezésére. Az intézmény Bóly lakóövezeti részén, - a normál közösségbe integráltan, családi házakban két (11 és 12 férőhelyes) lakóotthont működtet, s az intézmény mellett működő 12

16 alapítvány tulajdonában van az intézményhez kapcsolódó harmadik, 12 férőhelyes lakóotthon (a foglalkoztató ház tetőterében). Az ellátottak igényeihez igazodó lakóotthonos kitagolás tapasztalatairól már 1999-ben országos konferenciát szerveztek, több belföldi- és külföldi partnerintézménnyel tartanak fenn kapcsolatot, melynek keretében rendszeres a munkatársak cseréjének, munkavégzéssel egybekötött tapasztalatszerzésének a megszervezése. A fogyatékkal élők lakóotthoni ellátásában az intézménynek jelentős eredményei vannak, az ellátási forma működtetésének a tapasztalatai kedvezőek, a lakosság és a helyi döntéshozók hozzáállása elfogadó évben az intézmény áttért a termálvizes fűtésre ben az intézményi mosodát teljesen felújították és lehetővé vált, hogy a működéshez szükséges víz mennyiségének nagy részét saját kútból nyerjék. Az intézmény akadálymentesítése, a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása folyamatosan készül. A D osztályon megvalósult a fűtőtestek tervezett cseréje is. A C osztály épületét az intézmény felújította. Átcsoportosítással ide kerül a fejlesztőiskola, a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés. Ezen kívül ebben az épületben fognak lakni a gyermekkorú gondozottak től bővítette az intézmény a munka-rehabilitációs tevékenységek körét, a munkarehabilitációban részt vevő gondozottak műanyag palack préselését végzik a bólyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján. E tevékenységből az intézmény kisebb bevételre tesz szert. Ellátottak adatai: Életkor 0-18 év év 61-től Összesen Ellátottak száma Összes ellátottból: 1. súlyos értelmi fogyatékos középsúlyos értelmi fogyatékos enyhén értelmi fogyatékos mozgássérült halmozottan sérült lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (szt. 65/c. )

17 Várakozók adatai: Életkor 0-18 év év 61-től Összesen Várakozók száma Összes várakozóból: 1. Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. ) Összes várakozóból: 1. Soron kívüli elhelyezésre tart igényt Ebből indokolt soron kívüli igény Mozsgó Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményi struktúrában április 1-el megkezdte a működését a Mozsgó - Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény. A szervezeti átalakítás során két, korábban önállóan működő intézmény integrációjára került sor: a mozsgói Fogyatékos Személyek Otthona és a Szigetvár-turbékpusztai Horizont Otthon teljes pénzügyi és szakmai integrációját a gazdaságosabb működtetés mellett az integrált intézmény hatékonyabb szakmai működtetésének lehetősége is alátámasztotta. Az intézmények összevonása alapvetően ellátásszervezési-technikai intézkedés volt. A változás nem érintette a férőhelyek számát, az ellátottak mindennapi életvitelét, jogaikat, ellátásuk színvonalát. Az integrációval ugyanakkor a Szigetvár-turbékpusztai telephely 144 rehabilitációs otthoni férőhelyéből 20 férőhely ápoló-gondozó otthoni átminősítést kapott. A cél egy olyan humanizált, modernizált intézmény működtetése, amely komplex, integrált módon került kialakításra, és amely az értelmileg akadályozott lakóinak magas színvonalon biztosítja az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat. Segítséget nyújt a rehabilitációra alkalmas lakóknak az önálló életvitelre történő felkészítéshez, és teljes körű ápolást, gondozást nyújt azoknak az ellátottaknak, akik az állapotuknál fogva ezt az ellátást igénylik. Az intézmény ellátórendszerben betöltött szerepe meghatározó a fogyatékossággal élő személyek és családjaik számára, mert egyedüli rehabilitációs intézményi ellátást nyújt a megyében a turbékpusztai telephelyén. Általános jellemzés, szakmai munka: Az intézményi székhely integrált lakókörnyezetben, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető helyen, Mozsgó központjában található, gondozott park veszi körül. Az 14

18 egykori Biedermann kastély és a hozzá tartozó lakások 134 ápoló-gondozó otthoni férőhelyen fogadja az ellátást igénylőket. Lakói pozitív életminőségéhez nagyban hozzájárulnak az intézmény tárgyi feltételei, a kastélyépületet körülvevő külső környezet, valamint az épületek nagy odafigyeléssel kialakított belső környezete. Az akadálymentesség biztosítására rámpák, kapaszkodók, elektromos felvonó, járdák és utakat kerültek kialakításra. A lakószobák rendkívül ízlésesek, komfortosak, modernek, inger-gazdagon berendezettek. A berendezési tárgyak megfelelnek az ellátottak korának és egészségi állapotának. A fő gondozási egység a kastélyépület, de a zsúfoltság csökkentése érdekében további lakószobák is kialakításra kerültek az intézet területén ban került átadásra az a 12 főt befogadó új lakóegység, melynek köszönhetően megszűntek a 6 és 5 ágyas szobák. A három ápolási-gondozási szinttől elkülönült egységben történik a lakóotthonos életmódra való felkészítés. Az intézményben az ápoló-gondozó és a mentálhigiénés feladatok elvégzése team munkában történik. Jól képzett szakemberek, szakszerűen, egyénre szabottan foglalkoznak a lakókkal, amit az egyéni fejlesztési tervekben rögzítenek. A Szigetvár turbékpusztai telephely 120 rehabilitációs intézményi férőhelyet, 4 külső utógondozó férőhelyet és 20 ápoló-gondozóotthoni férőhelyet működtet. A telephely 2000-ben teljesen megújult, családi házas, modern épített környezetben biztosít teljes körű ellátást. Az átalakítása során 6 korszerű lakóház, központi- és kiszolgáló épület, továbbá konyha és étkező helyiség került kialakításra. Az intézményi régi épületben kaptak helyet a foglalkoztató helyiségek és a 2002-ben kialakított fejlesztő központ, ahol órarendszerű, csoportos és egyéni foglalkozásokra egyaránt mód nyílik. A telephely alapvető szakmai célkitűzése, hogy az ellátottak - arra alkalmas részének - a sikeres társadalmi integrációját segítse. A rehabilitáció eredményességének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személyek lehetőség szerint mielőbb visszakerüljenek a társadalomba. Ezen cél érdekében a rehabilitációs program első szakasza maximálisan 3 év, amely egy alkalommal, 2 évvel meghosszabbítható. A társadalmi életbe történő visszatérést követően az utógondozás lehetősége további támaszt nyújt az intézményből kikerülő lakóknak. A rehabilitációs férőhelyeken az ellátottak 5 lakóházban, ágyas szobákban nyertek elhelyezést, amely biztosítja pihenésüket, testi és lelki regenerálódásukat, intim kapcsolataik normalizálódását, szabadidős tevékenységük kultúrált körülmények között való eltöltését. Az ellátottak utógondozása érdekében Szigetvár lakótelepi részén 4 fős tréninglakás (külső intézményi férőhely) működik. A tréninglakás külön megállapodás keretében vehető igénybe. Az intézmény székhelye és telephelye egyaránt rendelkezik szociális foglalkoztatási engedéllyel. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesz részt 163 fő, ebből a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. 60 főt foglalkoztat 4 órás munkaviszony keretében, a Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. 103 főt foglalkoztat 6 órás munkaviszony keretében. (66 fő Turbékpusztán, 37 fő Mozsgón) A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás során végzett feladatok: szőnyegszövés, teknős puff előállítsa, vendégpapucs varrása, díszpárna varrása, drótmentés, szivacsdarabolás. Munka rehabilitációs foglalkoztatásban intézményi szervezésében - 15 főt foglalkoztatnak, korábban 4 órás, július 1-től 6 órás foglalkoztatás keretében. A munka rehabilitációs foglalkoztatás formái: általános épülettakarítás, zöld terület kezelése parkgondozási munkák, textil szőrme mosása, tisztítása, mosodai kisegítő tevékenység, nem veszélyes hulladék gyűjtése, műanyag palackok és fém dobozok zsugorítása, és a hulladékátvevő helyre történő eljuttatása. 15

19 Az intézmény tagja a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek, melynek keretén belül lehetősége van a lakóknak különböző művészeti területeket érintő vetélkedőkön, kiállításokon, alkotótáborokon való részvételre. A színkottás zenetanulás hatékonynak bizonyult, rendszeresen részt vesznek a színkottás zenei táborban és az egyesület kulturális fesztiválján. Zeneterápiaként vezették be a karaoket, ahol a lakók kedvenc dalaikat adhatják elő, felszabadultan az énekes szerepébe bújva. Ennek nagyon nagy sikere van. Az intézmény biztosítja a lakói részére: névnapok, születésnapok közös megünneplésének lehetőségét, állami- társadalmi- és egyházi ünnepekről való megemlékezést, szakköri és csoportmunkában való részvétel lehetőségét, egyéni fejlesztési terv alapján különböző fejlesztő tevékenységek gyakorlását, képességfejlesztő foglalkozásokon való részvételt. Az Intézmény tagja továbbá a Magyar Speciális Olimpia Egyesületnek, melynek keretén belül a lakóknak lehetősége van nemzetközi, országos és regionális sportrendezvényeken, sporteseményeken való részvételre. A két telephely lakói többféle sportág versenyein vesznek részt. A sporteseményeken való részvétel alapja a sportfoglalkozásokon való rendszeres megjelenés, amely nagyban elősegíti egészségük megőrzését, testi és lelki jólétük szinten tartását, személyiségfejlődésüket és tudatos életvitelüket. Mindkét telephely torna szobájában megfelelő kondicionáló gépek segítik az intézményi lakók testi egészség védelmének, kondíciójának megtartását. Az egyéni foglalkozások keretében lehetőség van ügyességfejlesztésre, kondíció és mozgáskoordináció javításra. Kiváló célt szolgál erre a 2009-ben bevezetett bocsa golyósport játék. Ezeken kívül a lovasterápiát is sikerült az intézmény területén belül megszervezni, amin heti két alkalommal vehetnek részt a lakók. Az intézmény az ellátottak részére kirándulási és üdültetési lehetőséget is biztosít. Ellátottak adatai (Mozsgó): Életkor 0-18 év év 61-től Összesen Ellátottak száma Összes ellátottból: Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült 5. Halmozottan sérült 6. Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető 7. Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. )

20 Várakozók adatai (Mozsgó): Életkor 0-18 év év 61-től összesen Várakozók száma Összes várakozóból: Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült Halmozottan sérült 6. Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető 7. Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. ) Ellátottak adatai (Szigetvár-Turbékpuszta): Életkor 0-18 év év 61-től összesen Ellátottak száma Összes ellátottból: 1. Súlyos értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos Mozgássérült Halmozottan sérült Lakóotthoni ellátásra alkalmas, illetve alkalmassá tehető Szociális alapellátás keretében (támogató szolgálat) is ellátható lenne (Szt. 65/C. ) 8. Az intézményben 5 évet meg nem haladó ideje élők száma: Az intézményben 5 évet meghaladó ideje élők száma:

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében I. Bevezető A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában mérföldkő a fogyatékos személyek

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság TERVEZET E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 242/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi intézményi

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben