A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében"

Átírás

1 A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében I. Bevezető A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában mérföldkő a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. tv. (közismertebb nevén: esélyegyenlőségi törvény ). A jogszabály eredendő célja az, hogy enyhítse a fogyatékkal élők hátrányait, megalapozza esélyegyenlőségüket, illetve ennek megfelelően alakítsa a társadalom szemléletmódját. Ebből kiindulva határozza meg a fogyatékos személyek jogait, a jogok érvényesítésének eszközeit, szabályozza továbbá az érintettek számára nyújtandó komplex rehabilitációt, és teremti meg mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét, önálló életvitelének és társadalmi életben való aktív részvételének garanciáit. A fogyatékkal élők legnagyobb csoportját a testi és mozgássérültek alkotják. Iskolai végzettségük alacsonyabb mint a népességé általában. Munkavállalási esélyeik kedvezőtlenek, gazdasági aktivitásuk egyharmada az átlagénak. A számukra nyújtott szolgáltatások elmaradnak a szükségletektől, az akadálymentesítettség még kismértékű, a rehabilitációs foglalkoztatás szinte csak árutermelést jelent. A mozgássérültek az önrendelkezésen alapuló életvitel megkönnyítése érdekében - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszernek elsősorban az alapellátási formáit vehetnék igénybe (speciális személyi szállítás, lakáson belüli speciális segítségnyújtás, információnyújtás), ezért fontos a támogató szolgálatok elérhető rendszerének kiépítése, az oktatásban való integráció, és a foglalkoztatási lehetőségek biztosítása. Az intézményi ellátások igénybevevői döntően az értelmi- vagy halmozottan fogyatékos személyek. A fogyatékkal élők számára személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyedüli formája szinte napjainkig az intézményekhez kötött nappali, vagy bentlakásos ellátás volt. Baranyában jelenleg egyedül Pécsett működik - az önálló életvitelnek a saját lakóhelyen való megkönnyítését célzó - támogató szolgálat, ugyanakkor ennek az alapellátási formának a biztosítását a szociális törvény végéig valamennyi települési önkormányzat számára kötelezővé teszi. Az esélyegyenlőségi törvényben lefektetett célok érdekében ezért a támogató szolgálatok megalakítása mellett fontos feladatként jelentkezik a jelenlegi bentlakásos intézményrendszer megreformálása, átalakítása. A fogyatékkal élőket ellátó intézmények átalakításának szakmai alapelvét az esélyegyenlőségi törvény 29. fogalmazza meg. E szerint a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb január 1-ig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani

2 2 A lakóotthonos kitagolás szakmai alapelvei az integráció, normalizáció és autonómia. A jogszabályi rendelkezés célja, hogy az intézményi ellátásra szoruló fogyatékkal élő személyek ne a társadalomból kiszakítva, a társadalom elől elrejtve, hanem annak szerves és hasznos részeként, a társadalomba integráltan, az állapotuknak megfelelően a lehető legnagyobb mértékben autonóm módon, és normalizált, az épek világához hasonló körülmények között élhessenek. II. A Baranya megyei helyzetkép Baranya megyében összesen 43 bentlakásos szociális intézmény működik férőhelyen, ebből fogyatékos személyek ellátását 10 intézmény biztosítja 802 férőhelyen ( a férőhelyek 20,4%-a). A fogyatékkal élők számára bentlakásos intézményi férőhelyeket biztosító ellátórendszer meghatározó szereplője a megyei önkormányzat. A 802 férőhelyből 648 négy megyei fenntartású intézményben található, továbbá ellátási szerződés alapján megyei feladatot lát a Mohács Város Önkormányzata által fenntartott Pándy Kálmán Otthon 64 fogyatékkal élőket fogadó férőhelyén. A rendszer 802 férőhelyének kihasználtsága 100%-os, a várakozói ráta 5,6%-os (45 fő). Az ellátórendszer átalakításának szükségességét a jogszabályi előírásokon túl az ellátottak körében végzett felmérésünk is alátámasztotta. Ennek értelmében a lakóotthoni ellátási formára az ellátottak 52,1%-a (418 fő), a várakozók 51,1%-a (23 fő) alkalmas, illetve alkalmassá tehető. A lakóotthoni férőhelyek száma ugyanakkor csak 5,5% (44 fh.).

3 3 Az intézményrendszer átalakítására vonatkozó program kidolgozásában a megyei önkormányzatnak jelentős segítséget nyújtott a témában komoly tapasztalatokkal rendelkező németországi Diakonie Stetten. A közös munka eredményeként a 2002-ben elkészült keretkoncepció figyelembe veszi a fogyatékosok ellátásával kapcsolatos szakmai alapelveket, a magyarországi jogi szabályozást, valamint a programmal megcélzott intézmények és környezetük sajátosságait is. Az elkészült keretkoncepciót a megyei Közgyűlés a szeptemberi ülésén elfogadta, s megfogalmazta azon igényét, hogy a program országos kísérleti programként kerüljön végrehajtásra. III. A Baranya Megyei Önkormányzat terve a fogyatékkal élőket ellátó intézményrendszer átalakítására Az elkészült keretkoncepció sarokpontjai (törekvései): 1. Az átalakítás nem elsődlegesen a jelenlegi intézmények fejlesztést, hanem a szükségletekhez igazodó új feladat-ellátási struktúra kialakítását célozza. 2. Egyenletes megyei lefedettséget alakít ki a szolgáltatások területén. 3. Alapellátást és intézményi szakellátást átjárhatóvá teszi, az alapellátás (támogató szolgálatok) kiépítése és erősítése a koncepció egyik lényeges eleme. 4. A kialakítandó új intézményi struktúrában hangsúlyosan jelenik meg az integrációs- és rehabilitációs célzat. 5. A végrehajtás tervezésének, előkészítésének fontos eleme a kitagolási program társadalmi elfogadottságának előkészítése. A keretkoncepció az alábbi átalakítási szükségleteket fogalmazza meg a jelenlegi intézményrendszer tekintetében: A településközpontban fekvő bólyi intézmény tekintetében folytatni kell a lakóotthonos kitagolási programot (az intézmény jelenleg 3, lakóövezetbe integrált lakóotthont működtet). A jelenlegi épületegyüttesben csak az önállóbb életvitelre képtelen ellátottak maradnának, továbbá itt kapna helyet a képzési kötelezettség teljesítése érdekében az ellátottak korai fejlesztése, oktatása, terápiás és munkajellegű foglalkoztatása. Fontos továbbá a jelenlegi intézmény átjárhatóvá tétele, a kerítések fizikai- és átvitt értelemben vett lebontása. A településtől távol fekvő Szigetvár-turbékpusztai intézmény lakóinak lakóotthonos kitagolását szintén meg kell oldani. Az intézmény jelenlegi új épületeinek hasznosítására úgy kerülne sor, hogy itt nyernének elhelyezést a Helesfáról és Mozsgóról átköltöző súlyosan fogyatékos személyek. Az izoláltan fekvő helesfai intézmény, illetve a településközponti kastélyépületben található mozsgói intézmény kitagolásra alkalmas lakói szintén újólag kialakítandó

4 4 lakóotthonokban, intézményi egységekben nyernének elhelyezést. A mozsgói kastélyingatlan alkalmatlansága miatt értékesítésre kerülne, a helesfai ingatlanegyüttes pedig továbbra is (most már teljes egészében) pszichiátriai betegeket látna el, ennek keretében feladata rehabilitációs intézményi funkcióval egészülne ki. A helesfai intézmény a pszichiátriai betegek kitagolása után szintén értékesítésre, illetve más célú hasznosításra válna alkalmassá. Fontos törekvés az egyes települési önkormányzatok által kiépítendő támogató szolgálatok munkájában való szerepvállalás. Az intézmények szakmai tapasztalatai, humán bázisa lehetőséget teremt az alapellátás és a szakellátás közötti kapcsolat kiépítésére, elősegítve a még otthonélő, de segítségre szoruló fogyatékosok minél további humánus, saját környezetben való segítését, ellátását. A keretkoncepció szerint az így kialakított szolgáltatási struktúra területileg lefedné a megye egészét, és lehetőséget adna arra, hogy minden igénylő a számára legmegfelelőbb ellátásban részesüljön. Az egyes körzetek kialakításánál arra törekedtünk, hogy a jelenlegi intézményi ellátottak a korábbi lakóhelyükön, illetve annak közelében vehessék igénybe a számukra megfelelő ellátási formát. Az így kialakítandó ellátási struktúra lehetőséget teremthet a jelenlegi munka jellegű foglalkoztatási megváltoztatására is. A külső, megváltozott munkaképességűeknek fenntartott munkahelyeken dolgozni tudók számára fel kell

5 5 kutatni, illetve ki kell alakítani az integrált foglalkoztatás lehetőségeit, s fel kell készíteni őket az autonómia és az integráció kihívásaira. Az elkészült program szakmai és társadalmi vitája érdekében három szakmai nap megtartására került sor 2002-ben, illetve 2003-ban, amelyre meghívtuk az érintett települések polgármestereit is november én a programot - német partnereinkkel közösen - a Stuttgartban megrendezett nemzetközi work-shopon mutattuk be. A program végrehajtása az érintettek széleskörű együttműködését feltételezi, ezért folyamatos egyeztetésekre van szükség. A ban szervezett szakmai napokon a szakma szereplőinek, és az ágazati minisztérium képviselőinek pozitív, támogató véleménynyilvánítására került sor. Az érintett települések döntéshozóinak részvétele estleges volt, egyedül Bóly város polgármestere vett részt a Bólyban tartott rendezvényen, illetve elkísérte a megyei szakmai küldöttséget a stuttgarti work-shopra november 3-án Tanja Gönner asszonynak, a németországi Baden- Württemberg tartomány szociális miniszterének baranyai látogatása során ismételten bemutatásra került a koncepció. A szakmai prezentáción a német delegáció mellett részt vettek a hazai szaktárca illetékesei, Szabó Sándorné helyettes államtitkár, továbbá a Dél-dunántúli régió szociális szakemberei. A rendezvényen ismét felvetődött a program finanszírozhatóságának kérdése, az EU-s források igénybevételének lehetősége. IV. A program megvalósításának lehetőségei A terv megvalósításának következő lépcsője az együttműködési keretek kialakításával párhuzamosan a szakmai, pénzügyi és műszaki (építészeti) elemeket összefogó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Az előkészítést akadályozza, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott intézkedések között jelenleg nem szerepel a fogyatékkal élőket ellátó bentlakásos intézményi kör infrastrukturális fejlesztése, így az EU-s források igénybevétele a program egészének végrehajtásához nem lehetséges. Az EU következő költségvetési tervezési időszakában ezért fontos, hogy ezen fejlesztések is támogathatóvá váljanak. Ez a szakmai igény elhangzott az említett november 3-i szakmai rendezvényen is. A program egyes részelemei, törekvései ugyanakkor már most is kapcsolhatóak aktuális pályázati kiírásokhoz. Az integrált foglalkoztatás segítése érdekében a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be az EQUAL program Esélyteremtés a foglalkoztatásban kiírására. A bentlakásos intézményi struktúra fizikai átalakítás nélkül ugyanakkor a program egésze nem valósítható meg.

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szolgáltatástervezési koncepció az Államreform Operatív Program 1.1.5/C. támogatásával, a Szatmári Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány 2012

Megvalósíthatósági tanulmány 2012 12/20/2012 az IFKOTT ajánlásai alapján átdolgozott verzió TIOP-3.4.1/A- 11/1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhelykiváltási projektje SZSZBMIK Jóváhagyta: Németh Péter Gábor

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Melléklet Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának módosítása (A 2004. évben elfogadott és 2007. áprilisában, 2009. decemberében, 2011. novemberében módosított alapkoncepció

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilető jogokkal és

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben