Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról"

Átírás

1 Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. ban foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet célja, hatálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint a követendő eljárásrendet. 2. A rendelet hatálya Nagyfüged Községi Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (1) (3) bekezdéseiben és az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott, Nagyfügeden tartózkodó személyekre terjed ki. 2. A hatáskörök gyakorlásának rendje 3. (1) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket a) a képviselő testület b) a polgármester, valamint c) a szociális bizottság gyakorolja. (2) A képviselő testület a települési ellátásokkal összefüggő hatásköreit a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a szociális bizottságra ruházza át. (3) A képviselő testület a köztemetéssel, valamint a téli fűtési kiadásokra tekintettel biztosított települési támogatással összefüggő hatásköreit a polgármesterre ruházza át. 3. Értelmező rendelkezések 4. E rendelet vonatkozásában az Szt. 4. ban foglalt értelmező rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

2 II. Fejezet Az egyes ellátások 3. A települési támogatásra vonatkozó általános szabályok 5. (1) A települési támogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatalában kell benyújtani. (2) A kérelem kizárólag az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását. 6. (1) Az ellátások kifizetése elsősorban átutalás útján történik, a házipénztáron keresztül történő kifizetésre csak abban az esetben van mód, ha a kérelmező nem rendelkezik bankszámlával. (2) A rendszeres ellátások kifizetéséről a hatáskör gyakorlója utólag, minden hónap 5. napjáig, eseti ellátások esetében a kérelem elbírálásától számított nyolc napon belül gondoskodik. 7. Rendszeres ellátás esetén a jogosultság kezdő hónapjában teljes havi ellátást kell folyósítani. 8. Azonos típusú települési ellátás ugyanazon lakcím vonatkozásában egyidejűleg csak egy fő részére állapítható meg, ide nem értve a társasházat. 9. Települési támogatásnak minősül: a) az e rendelet szerinti rendkívüli települési támogatás, b) az e rendelet szerinti települési ápolási ellátás, c) az e rendelet szerinti települési lakásfenntartási ellátás, d) az e rendelet 23. szerinti települési temetési ellátás, e) az e rendelet 24. szerinti kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás, valamint f) az e rendelet 25. szerinti téli fűtési kiadásokra tekintettel biztosított települési támogatás. 4. Rendkívüli települési támogatás 10. (1) A képviselő testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatást nyújt.

3 (2) Az (1) bekezdés tekintetében a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek valamint időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak különösen az alábbiakat kell tekintetni: a) az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását, valamint b) azt az esetet, ha kérelmező háztartásában a szükséges és rendszeres lakásfenntartási kiadások meghaladják a háztartás bevételeinek összegét. 11. Rendkívüli települési támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % át. 12. A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben ugyanazon háztartás vonatkozásában a kérelmező személyétől függetlenül legfeljebb évenként egy alkalommal állapítható meg, és összege az évenkénti harmincezer forintot nem haladhatja meg. 5. Települési ápolási ellátás 13. (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. (2) A tartós betegség igazolására az Szt. ápolási díjra vonatkozó rendelkezései a megfelelően irányadóak. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, nem egyedülálló kérelmező esetében annak 150% át. 14. Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha heti húsz órát meghaladó időtartamban vállal munkát. 15. Meg kell szüntetni a települési ápolási támogatásra való jogosultságot, ha az ápoló személy a) az ápolási, gondozási feladatának nem tesz eleget, b) az ápolt személyi és környezeti feltételei nem megfelelőek, vagy c) ha az ápoló az ápolt lakásában háromszori megkeresés után nem található. 16. A települési ápolási ellátás összege havi tízezer forint. 17. A települési ápolási ellátásra való jogosultságot legalább félévente egyszer hivatalból felül kell vizsgálni.

4 6. Települési lakásfenntartási ellátás 18. (1) Települési lakásfenntartási ellátásra jogosult az, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (2) A települési lakásfenntartási ellátás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (3) Ha a háztartás a) (2) bekezdés a) c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2 del növekszik. 19. A települési lakásfenntartási ellátás összege egységesen kettőezer ötszáz forint. 20. A települési lakásfenntartási ellátás a) a villamosenergia kiadásoknak, b) a gázenergia kiadásoknak, c) a hulladékszállítási közszolgáltatási díjnak, d) az ivóvíz ellátással összefüggő kiadásoknak, valamint

5 e) a magánszemélyek kommunális adójának a mérséklésére fordítható. 21. (1) Annak a kérdésében, hogy a 18. ban meghatározott ellátások közül melyekhez és milyen arányban nyújtson támogatást a települési lakásfenntartási ellátás, a hatáskör gyakorlója dönt. (2) A hatáskör gyakorlója az (1) bekezdés szerinti döntése során köteles mérlegelni azt, hogy a kérelmező mely típusú kiadásból halmozott fel a legnagyobb mértékű hátralékot. 22. A települési lakásfenntartási ellátás féléves időtartamra állapítható meg. 7. Települési temetési ellátás 23. (1) A települési temetési ellátás az eltemettetés költségeihez nyújtható hozzájárulás. (2) A települési temetési ellátásra az eseti települési ellátás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az ellátás összege urnás temetés esetén 13 ezer forint, koporsós temetés esetén 16 ezer forint. legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb urnás vagy koporsós temetési költség 10% áig terjedhet, továbbá a 10. ban foglalt időbeni korlátozást és a maximális összegre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. 8. Kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás 24. (1) Eseti települési ellátás helyett kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás is igényelhető, amennyiben a 10. szerinti összeg a rendkívüli élethelyzetből eredő kiadásokra nem elegendő. (2) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás biztosításához a hatáskör gyakorlója hatósági szerződést köt a kérelmezővel. (3) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás összege legfeljebb ötvenezer forint lehet. (4) Amennyiben az ellátott a visszafizetési kötelezettséggel késedelembe esik, a kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatásban részesülő ellátott háztartásában élő személyek mindaddig nem vehetnek igénybe további települési támogatást mindaddig, amíg a tartozás megfizetésre nem kerül.

6 (5) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítható, ha a visszafizetés a kérelmező és családja jövedelemi helyzete miatt nem tekinthető biztosítottnak. (6) A kamatmentes kölcsönként nyújtott települési támogatás megállapítása közjegyzői tartozáselismerő okirat csatolásához köthető. 9. Téli fűtési kiadásokra tekintettel biztosított települési támogatás 25. (1) Az önkormányzat a téli fűtési költségekre tekintettel hivatalból megállapított települési támogatást nyújthat annak, a) aki regisztrált munkanélküli vagy aktív korúak ellátásában részesül, b) aki gyermeket nevel, c) aki öregségi vagy rokkantnyugdíjas, d) aki egyedülálló, e) aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül kötött házasságot (fiatal házas), vagy f) aki rokkantsági járadékban vagy más rokkantsági ellátásban részesül, vagy akinek családjában az a) e) pont szerinti személy él. (2) Az ellátást egy lakcímen lakó személyek közül csak egy fő részére lehet megállapítani. (3) Az ellátás összege ötezer forinttól tízezer forintig terjedhet. 10. A köztemetés 26. Amennyiben az eltemettetésre köteles személy ismert, vagy a köztemetést követően ismertté válik, az önkormányzat méltányosságból részben vagy egészben elengedheti a köztemetés összegének megtérítését, ha az eltemettetésre kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum összegének 120% át nem haladja meg, valamint a család rendszeres kiadásai alapján megállapítható, hogy a temetés költségeinek megfizetése a család megélhetését veszélyezteti. 11. A lakókörnyezet rendezettsége

7 27. (1) Az önkormányzat az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételeként előírja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását. (2) A lakókörnyezet akkor tekinthető rendezettnek, ha az ingatlan használója gondoskodik a) az ingatlan és az úttest közötti zöldterület rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről, b) az ingatlan előtti járda, ennek hiányában az ingatlan határától számított egy méteres sáv tisztán tartásáról, hó és jégmentesítéséről, c) az ingatlanról az ingatlan előtti járda, ennek hiányában az ingatlan határától számított egyméteres sáv fölé nyúló ágak metszéséről, gallyazásáról oly módon, hogy azok az alattuk elhaladó személyeket a közlekedésben ne akadályozhassák, d) az ingatlanhoz tartozó kert műveléséről, ennek hiányában rendszeres kaszálásáról és gyommentesítéséről, e) az ingatlan és az úttest közötti árkok, átereszek, folyókák tisztán tartásáról. 12. A szociális szolgáltatások III. fejezet A szociális szolgáltatások 28. (1) A képviselő testület a házi segítségnyújtás, étkeztetés és családsegítés szociális alapszolgáltatásokat az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján biztosítja. (2) Az Szt. 92. (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Abasár Község Önkormányzat Képviselőtestülete alkot rendeletet. (3) A Képviselő testület az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás szakfeladatainak éves térítési díjának megállapításához végzett önköltségszámításról, a fizetendő személyi térítési díjakról külön határozatban rendelkezik. A Képviselő testület a számított önköltség és a személyi térítési díj közötti különbséget átvállalja, a különbözetet kedvezményként biztosítja a település saját ellátottjai részére.

8 IV. fejezet Záró rendelkezések 14. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 29. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete. Nagyfüged, február 24. Juhász Jánosné polgármester dr. Molnár Péter jegyző

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(II.26.) rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben Hatályos: 2015.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról

KIVONAT KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T E. a szociális igazgatásról és ellátásokról KIVONAT Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.28) Önk. R E N D E L E T

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések. II. Fejezet. Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések. II. Fejezet. Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 1./2015./II.28./ R e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Vatta

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Márkó Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete. a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete. a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról Szatymaz Község Képviselő-testületének 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról Szatymaz Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben