Lakatos Krisztina, Birkás Emma, Tóth Ildikó, Gervai Judit. * Pályázati támogatás: OTKA F és F Psychiat Hung 2010, 25 (6):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakatos Krisztina, Birkás Emma, Tóth Ildikó, Gervai Judit. * Pályázati támogatás: OTKA F 043658 és F 049227. Psychiat Hung 2010, 25 (6):493-502"

Átírás

1 Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetõségei rövid kérdõívekkel II: A SWAN (Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior) skála magyar változata a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar szûrésére * Ψ 493 Lakatos Krisztina, Birkás Emma, Tóth Ildikó, Gervai Judit MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Fejlôdéslélektani Csoport, Budapest Összefoglalás: Bevezetés: A SWAN (Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior) kérdôív a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar szûrésére alkalmas eszköz, amelynek kitöltése a szülôtôl vagy a pedagógustól mindössze néhány percet kíván. A figyelemmel és az aktivitással kapcsolatos viselkedések pozitív megfogalmazása és a 7 fokúra kiterjesztett mérési skála, amelynek középpontja az átlagos viselkedés, különösen alkalmassá teszi normál gyermekpopulációban való használatra. A jelen tanulmányban beszámolunk az SWAN magyar változatának alkalmazásáról, skáláinak összevetésérôl a Gyermekviselkedési Kérdôív (CBCL) és a Képességek és Nehézségek Kérdôív (SDQ- Magy) megfelelô skáláival. Módszer: Adatainkat lakossági mintában gyûjtöttük, a három kérdôívet 156 hatéves gyermek szülei töltötték ki, a gyermekek közül 89 a Budapesti Családvizsgálat résztvevôje volt. Eredmények: A magyar SWAN skáláinak belsô konzisztenciája kiváló (Cronbach alfa: 0,87 0,93), a skálák korrelációi a magyar CBCL és SDQ megfelelô skáláival megfeleltek a várakozásnak (0,40 0,49 illetve 0,67 0,74), jelezvén, hogy a rövid kérdôív megfelelôen érzékeny a figyelemmel és aktivitással kapcsolatos problémákra. A SWAN pontszámok ugyanúgy normál eloszlásúak voltak, és átlaguk is hasonló volt, mint a nemzetközi vizsgálatokban mért pontszámoké. Következtetés: Az elsô magyar adatok egyfelôl megerôsítik az SWAN-nal való nemzetközi tapasztalatokat, amennyiben a pszichometriai mutatók és a skálapontszámok megoszlása a vizsgálati mintában, valamint a nemek között összhangban vannak a külföldi vizsgálatok eredményeivel. Úgy véljük, hogy további normatív adatgyûjtést követôen, a néhány perc alatt kitölthetô magyar SWAN alkalmazható lesz a magyar gyermek- és serdülô populáció mentális egészségének nyomon követésére és a problémás esetek gyors szûrésére. Genetikai vizsgálatok céljára a szélesebb mérési tartomány és a pontszámok normális eloszlása révén a SWAN kérdôív jobb fenotípust szolgáltat, mint a tünetskálák. Kulcsszavak: Gyermeki Figyelem és Aktivitás Kérdôív (SWAN-H); hiperkinetikus zavar; figyelmetlenség; hiperaktivitás; impulzivitás; Képességek és Nehézségek Kérdôív (SDQ-Magy); Gyermekviselkedési Kérdôív (CBCL) Summary: Introduction: The SWAN (Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior) Questionnaire is a short instrument suitable for screening attention deficit/hyperactivity disorder. Its completion by parents or teachers requires a few minutes. Positive re-wording of attention- and activity-related behaviors and the extended 7- point rating scale anchored to average behavior make the instrument especially suitable for normal populations. Here, we report the Hungarian version of SWAN and compare its scales with relevant scales of the Child Behavior Checklist (CBCL) and the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Method: Questionnaire data were collected from parents of 156 six-year-old children in a community sample. Of the 156 children 89 were participants of the longitudinal Budapest Infant-Parent Study (BIPS). Results: Internal consistency of the Hungarian SWAN scales was excellent (Cronbach alfa: 0,87 0,93), correlations with relevant CBCL and SDQ scales were as expected (0,40 0,49 and 0,67 0,74) showing that the short questionnaire was suitable for detection of attention and hyperactivity problems. SWAN scores in our sample were normally distributed and scale means were also similar to foreign studies. Conclusions: These initial Hungarian data confirm international experience with the SWAN. Psychometric indices, distribution of scale scores in the sample and across the sexes were consistent with foreign studies. Following collec- * Pályázati támogatás: OTKA F és F Psychiat Hung 2010, 25 (6):

2 Eredeti közlemények tion of normative data, the Hungarian version of SWAN might be suitable for assessing mental health of children and adolescents, and for screening problem cases. Due to the wider range and the normal distribution of scores, SWAN provides a more suitable phenotype for genetic studies, than symptom scales. Key words: Hungarian version of the Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior (SWAN-H) Questionnaire; Hyperkinetic Disorder; inattention; hyperactivity; impulsivity; Hungarian Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Magy); Child Behavior Checklist (CBCL) 494 Bevezetés A magyar egészségügyi rendszer 18 éves korig támogatja a gyermekek pszichés, motoros, mentális és viselkedési problémáinak vizsgálatát, és gyanú esetén szakellátásra irányítását. Pszichológusok, gyermekorvosok szûrôtevékenységét nagymértékben megkönnyíthetik olyan rövid, könnyen használható mérôeszközök, amelyek segítségével a szakellátást igénylô esetek a normális populációban egyszerûen felismerhetôk. A jelen tanulmányban elôzô cikkünk (1) folytatásaként beszámolunk a SWAN (Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normalbehavior; magyarul: ADHD-tünetek és normális viselkedés erôssége és gyengesége) kérdôív (2) magyar változatával kapcsolatos elsô tapasztalatokról. A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD, DSM-IV) (3) vagy hiperkinetikus zavar (BNO-10) (4) az egyik leggyakoribb gyermekpszichiátriai rendellenesség, amely nemzetközi adatok szerint az iskoláskorú gyermekek legalább 5%-át érinti, és fiúk körében jóval gyakoribb (5). Felismerése és kezelése fontos, mert a kezeletlen esetekben késôbb nagyobb arányban fordul elô kábítószer-használat, antiszociális viselkedés és egyéb deviancia. A vezetô tünetek három típusba csoportosíthatók: figyelmetlenség, túlmozgás (hiperaktivitás) és impulzivitás. A figyelmetlenség tünete pl., hogy a gyermek nem figyel a részletekre és hibázik a mindennapi tevékenységek, feladatvégzés során, nehezen képes tartós figyelemre, kerüli a koncentrációt kívánó feladatokat, tevékenységeket stb. A túlmozgás jelei a végtagok folyamatos mozgása, fészkelôdés ülô helyzetben, gyakori ugrálás, rohangálás olyankor, amikor nem helyénvaló (pl. iskolai órán). Az impulzivitás tünete, hogy a gyermek képtelen kivárni, míg sorra kerül, másokat gyakran félbeszakít, és válaszol a kérdésekre, mielôtt azok befejezôdtek volna. A DSM- IV, illetve a BNO-10 diagnosztikai kézikönyv 18 tételes tünetlista alapján fogalmazta meg a diagnózis kritériumát, és ezt használja a magyar szakmai protokoll is (6). Ez pedig a BNO-10 szerint az, hogy a gyermek viselkedését már 7 éves kor elôtt mind a figyelmetlenség, mind a hiperaktivitás/impulzivitás tünetcsoportból legalább 6 6 tünet jellemezze legalább hat hónapon át, legalább két eltérô élethelyzetben (pl. otthon és közösségben). A DSM-IV engedékenyebb, kritériumrendszere szerint a diagnózis felállítható akkor is, ha csak az egyik tünetcsoportba tartozó 6 tünet jellemzi a gyermeket. A tünetek megoszlása szerint a DSM-IV megkülönböztet figyelemzavaros, hiperaktív-impulzív, és mindenfajta tünetet mutató kevert típust. A diagnózis felállításában a klinikusok segítségére vannak a viselkedési-probléma listák, pl. Gyermekviselkedési Kérdôív (CBCL) figyelmi problémák alskálája, (7, 8), vagy a DuPaul-féle 18 tételes ADHD pontozóskála (9, 10), amelyek 0 2-ig, illetve 0 3-ig terjedô skálán ítéltetik meg a tünetek megjelenését, gyakoriságát. Ebben a megközelítésben a normalitást a tünetek hiánya jelzi. Ennek megfelelôen a normális populációban a tünetek megoszlása erôsen aszimmetrikus, ferde és csonka (truncated). Kevesen vannak, akik súlyos figyelmi problémákkal küszködnek, a gyerekek többségének alig vannak, vagy egyáltalán nincsenek tünetei. A ferde eloszlásnak köszönhetôen a skálák klinikai határértékének megállapítása az átlagérték és a szórás alkalmazásával a klinikai esetek túlbecsléséhez, túldiagnosztizáláshoz vezethet. Swanson és mtsai (2) e probléma elkerülésére változtatták meg az ADHD tünetek gyakoriságának becslésére szolgáló SNAP kérdôívet oly módon, hogy pozitívan átfogalmazott viselkedéslistává alakí-

3 Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetôségei rövid kérdôívekkel II... tották a DSM-IV tünetlistát. Például, a Gyakran úgy tûnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá helyett az szerepel, hogy Figyel, ha hozzá beszélnek, vagy Gyakran babrál, kézzel-lábbal, fészkelôdik az ülésen helyett Nyugodtan ül, nem mozog keze, lába, nem fészkelôdik került a kérdôívbe. A pontozást is átalakították. A tünetek gyakoriságát értékelô négyfokú (0 = egyáltalán nem, 3 = nagyon sokszor) skála helyett hétfokú, a gyengeségeket és az erôsségeket egyaránt tükrözô skálát alkalmaztak, amelynek a középpontja az átlagos = 0 érték volt, két végpontja pedig messze átlag alatt = 3 és messze átlag fölött = -3, tehát a nagyobb pontszám a kockázat irányába mutat. Ezt a pontozást tükrözi az új kérdôív eredeti neve is: ADHD-tünetek és normális viselkedés erôssége és gyengesége (Strength and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior, SWAN). Swanson és mtsai (2) a vizsgált iskoláskorú mintában valóban azt találták, hogy a SWAN kérdôívet használva közel normális eloszlású adatokat nyertek, és elkerülték azt, hogy irreálisan nagy arányban azonosítsanak ADHD-gyanús eseteket. Hasonló eredményekrôl számoltak be ausztrál mintában (11), valamint a SWAN francia (12) és holland változatának (13) használata kapcsán. A jelen kutatás célja a SWAN kérdôív magyar változatának elkészítése és kipróbálása volt egy kisebb nem-klinikai csoportban. A tanulmányban beszámolunk elsô eredményeinkrôl: a magyar SWAN-H skálák belsô konzisztenciájáról, az anyai és apai kérdôívek skáláinak egyezésérôl, a vizsgálati csoport egészét, illetve a két nemet jellemzô SWAN skálapontszámokról, valamint SWAN-H skálák kapcsolatáról a magyar SDQ és CBCL kérdôív megfelelô skáláival. Végül, eredményeinket összevetjük az SWAN nemzetközi szakirodalmában leírt adatokkal. Módszer Vizsgálati személyek A kérdôíveket Budapesten és környékén élô 5 7 éves gyermekek szülei töltötték ki (n = 156), akik azonosak voltak az SDQ-Magy kérdôív elsô alkalmazásában résztvevô személyekkel. A gyermekek idôre születtek, születési súlyuk nagyobb volt, mint 2500 g (átlag 3390 g, szórás ± 445 g), nemek szerinti megoszlásuk 72 (46,2%) lány és 84 (53,8%) fiú volt. Minthogy közülük 89 részt vett az elsôszülött gyermekek fejlôdését születéstôl fogva követô Budapesti Családvizsgálatban (BCsV) (14), a vizsgálati csoportban túlsúlyban voltak az elsôszülöttek (N = 132, 84,6%). A BCsV-ben résztvevô gyerekek közül 71-rôl mindkét szülôtôl nyertünk adatokat. A gyermekek életkora a kérdôívek kitöltésének idején hónap, átlagosan 75 ± 4 hónap volt. A családokat jellemzô egyéb demográfiai adatok a fentebb említett elsô cikkben (1) találhatók. Szülôi kérdôívek A magyar SWAN (SWAN-H, ford. Lakatos, Gervai, 2005). A Strength and Weakness of ADHDsymptoms and Normal-behavior skála (2) tételeit magyarra fordítottuk, majd a független visszafordítást az eredetivel összevetve és finomítva nyertük a magyar változatot, amit Gyermeki Figyelem és Aktivitás Kérdôívnek neveztünk el (ld. 1. függelék). A jelen vizsgálatban a SWAN-H kérdôívet kizárólag szülôkkel vettük fel. Úgy gondoltuk, hogy a szülôk a pedagógusoknál kevésbé tudják tárgyilagosan megítélni, hogy mi az átlagos mértéke egy-egy viselkedésnek, ezért a jelen vizsgálat céljára a pontozóskála két vége egyáltalán nem jellemzô, illetve nagyon jellemzô, középpontja pedig átlagos helyett jellemzô is, meg nem is volt. A skálapontszámok, mint a bevezetésben leírtuk, a rizikó irányába mutattak, a középpont 0, az egyáltalán nem jellemzô = 3, a nagyon jellemzô = -3 értéket kapta. Az 1 9 tétel átlaga a figyelmetlenség (F), a tétel átlaga a hiperaktivitás/impulzivitás (H/I) skála pontszámát adta (ld. 1. függelék). Az összevont SWAN-ADHD skála pontszámát az összes item pontszámának átlagolásával nyertük. 495 A magyar SDQ (Képességek és Nehézségek Kérdôív, SDQ-Magy, ford. Gervai, Székely, 2005). Az SDQ-Magy kérdôív 25 tételbôl áll, amelyek öt,

4 Eredeti közlemények 496 egyenként 5 tételt tartalmazó skálába csoportosíthatók (1, 15). A skálák az érzelmi, a viselkedési, a figyelmi-túlmozgásos és a kortárskapcsolati problémákat, illetve a proszociális viselkedést mérik fel. Az SDQ-Magy kérdôív copyright tulajdonos által engedélyezett változatai és az értékelési utasítások szabadon letölthetôk a Hungarian oldalról. A jelen tanulmányban az SDQ-Magy kérdôív 4 16 éves kori változatának hiperaktivitás skáláján kapott pontszámokat vetjük össze a SWAN-H kérdôív skáláinak pontszámaival. A magyar CBCL (Gyermekviselkedési Kérdôív, magyar változat Gádoros 1996). A viselkedési problémák felmérésére elterjedt Child Behavior Checklist (7) kérdôív magyar változatát (8) az anyák töltötték ki. Minthogy a magyar standardhoz a éves korosztálytól gyûjtöttek adatokat, a hatéves gyermekek adatainak elemzésekor a CBCL skálák nyerspontszámait használtuk (1). A CBCL Figyelmi problémák alskálájának pontszámait vetjük össze a SWAN-H skálákon kapott pontszámokkal. Hiányzó adatok kezelése és statisztikai elemzés Néhány esetben elôfordult, hogy a szülôk egyegy tételt vagy kérdôívet nem töltöttek ki. A hiányzó adatok kezelésének módját elôzô cikkünkben (1) részletesen leírtuk. A BCsV mintában 3 kérdôív adatai teljes egészében hiányoztak, ezekben az esetekben a skálapontszámokat a korábbiakban leírt módon imputáltuk. A többi, 153 gyermekre vonatkozó kérdôívben összesen 20 (0,73%) SWAN item pontszáma hiányzott, ezeket nem kellett helyettesítenünk, mert a skálapontszámokat a tételek átlagolásával számítjuk. A számításokra az SPSS 11.0 szoftvert, illetve a világhálón elérhetô kalkulátorokat használtuk. A SWAN alskálák kapcsolatát egymással és a magyar SDQ és CBCL skálákkal Pearson-féle korrelációs együtthatókkal jellemeztük. Ugyanígy teszteltük 71 gyermek esetében az anyai és az apai skálaértékek egyezését is. A nemek közötti különbségek vizsgálatára kétmintás t-próbát használtunk. Szignifikáns eltérés esetén a hatásnagyság becslésére Cohen d értékeket számoltunk (http://web.uccs.edu/lbecker/ Psy590/escalc3.htm). Eredmények A magyar SWAN skálák belsô konzisztenciája és leíró statisztikái A skálák belsô konzisztenciáját jellemzô Cronbach-alfa értékeket, valamint az összes anyai skála pontszámainak átlagait, szórásait, a skálaértékek aktuális tartományát, megoszlásuk ferdeségét és csúcsosságát az 1. táblázatban foglaltuk össze. Minthogy a SWAN skálák pontszámainak megoszlása a ferdeség és csúcsosság értékeinek alapján normális (ennek jelentôségére késôbb még visszatérünk), a további elemzésekben parametrikus statisztikai módszereket használhattunk. A magyar figyelmetlenség és hiperaktivitás/impulzivitás skála Cronbachalfa mutatója 0,87 és 0,91 volt, az összevont SWAN-ADHD skáláé 0,93. Az egyes tételek korrelációi a skálákkal szintén magasak voltak, egy 1. táblázat A magyar SWAN skáláinak leíró statisztikái (N = 156)* SWAN-H skála Cronbach- Átlag Szórás Minimum- Ferdeség Csúcsosság alfa Maximum (SE=0,19) (SE=0,39) Összevont pontszám (SWAN-ADHD) 0,93-0,73 0,95-2,67 1,67 0,22-0,51 Figyelmetlenség (SWAN-F) 0,87-0,92 0,99-2,56 1,78 0,50-0,36 Hiperaktivitás/impulzivitás (SWAN-H/I) 0,91-0,54 1,10-2,89 1,89-0,02-0,60 * A kérdôíveket az anyák töltötték ki.

5 Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetôségei rövid kérdôívekkel II... kivétellel nagyobbak, mint 0,5. A kivétel a figyelmetlenség skála egyik tétele ( Figyelmen kívül hagyja a zavaró külsô ingereket, pl. zajokat. ), amelynek korrelációja mind a figyelmetlenség skálával, mind az ADHD skálával 0,4 körül volt. Mindegyik skálához kiszámoltuk a jelen mintára érvényes statisztikai határértéket (átlag + 1,65 szórás), amely fölötti érték klinikai szempontból gyanúsnak tekinthetô (várható arány 5%). Ezek sorra 0,84 a SWAN-ADHD, 0,71 a SWAN-F és 1,28 a SWAN-H/I skála esetében. A jelen vizsgálati mintában e határértékek szerint 6,4% (n=10), 7,1% (n=12) és 5,1% (n=8) volt azon gyermekek aránya, akiknek anyai megítélése az egyes skálákon szélsô értéket mutatott. Közülük öten (3,2%) mind a figyelmetlenség, mind a hiperaktivitás/impulzivitás skálán kiugróan magas pontszámot kaptak. Ahogyan a magyar SDQ kérdôívet, úgy a SWAN kérdôívet is kitöltötte 71 gyermek mindkét szülôje, így becsülhetô volt a figyelemmel és az aktivitással kapcsolatos viselkedés szülôi megítélésének egyezése is. A szülôi értékelések mindhárom skála esetében közepesen erôs együttjárást mutattak (figyelmetlenség: r = 0,60, hiperaktivitás/impulzivitás: r = 0,60, ADHD összegskála: r = 0,66; p < 0,0005). Az átlagos anyai és apai pontszámok között sem volt szignifikáns eltérés, ami bíztató a tekintetben, hogy a SWAN kérdôív elég jól kérdez rá a viselkedési jelenségekre. A magyar SWAN, SDQ és CBCL kérdôívvel nyert adatok összehasonlítása A SWAN-H skálákon kapott pontszámokat összevetettük az egyidejûleg felvett magyar SDQ és CBCL kérdôív megfelelô skáláinak pontszámaival. A 2. táblázatban láthatók a SWAN-H pontszámok korrelációi az SDQ hiperaktivitás skáláján és a CBCL figyelmi problémák skáláján mért pontszámokkal. 497 A magyar SWAN skálák egymással való összefüggései A figyelmetlenség és a hiperaktivitás/impulzivitás skála közepesen erôs együttjárást mutatott (Pearson r = 0,66; p < 0,001), és természetesen mindkét skála szoros korrelációban volt az összevont ADHD skálával (Pearson r = 0,90 és 0,92; p < 0,001). 2. táblázat A magyar SWAN pontszámok korrelációi a megfelelô SDQ és CBCL skálák pontszámaival SWAN-H skála SDQ CBCL hiperaktivitás figyelmi problémák ADHD összevont pontszám 0,74 0,49 Figyelmetlenség 0,67 0,49 Hiperaktivitás/impulzivitás 0,68 0,40 Minden korreláció p < 0,0005 szinten szignifikáns; N = 156 Szülôk közötti egyezés Nemek közötti különbségek A 3. táblázatban az anyai beszámolókból nyert SWAN-H skálapontszámok átlagait nemenkénti bontásban tüntettük fel. Míg a figyelmetlenség átlagos pontszáma csak tendencia szinten tért el a két nemben, mind a hiperaktivitás/impulzivitás, mind az összevont ADHD pontszám átlaga szignifikánsan magasabb volt a fiúknál, mint a lányoknál. A Cohen d értékekbôl ítélve a 3. táblázat A magyar SWAN skálák átlagai (szórásai) a két nemben SWAN-H skála Lányok Fiúk t p Hatásnagyság N = 72 N = 84 Cohen d ADHD összevont pontszám -0,93 (0,89) -0,56 (0,98) -2,51 0,013-0,40 Figyelmetlenség -1,07 (0,97) -0,79 (0,99) -1,75 0,083-0,29 Hiperaktivitás/impulzivitás -0,80 (1,04) -0,33 (1,11) -2,72 0,007-0,44

6 Eredeti közlemények 498 gyermek neme a hatéves korcsoportban közepesen erôs hatással van a figyelemmel és az aktivitással kapcsolatos viselkedésekre. Amikor mintánkban a szélsô értékek (ld. fentebb) nemek közötti megoszlását vizsgáltuk meg, akkor azt találtuk, hogy az összevont ADHD skálán azok 6:4, a figyelmetlenség skálán 7:5, a hiperaktivitás/impulzivitás skálán 7:1 arányban oszlottak meg a fiúk és a lányok között. Nem volt szignifikáns hatással az anyai SWAN-H skálák pontszámaira az anyák életkora és iskolázottsága, a gyermekek születési súlya és születési sorrendje, a terhességi vagy a szülési komplikációk elôfordulása és a családban lévô gyermekek száma. Megbeszélés 1. ábra Pontszámok megoszlása az összevont SWAN-ADHD és a CBCL Figyelmi Problémák Skálán A magyar SWAN skálákat jellemzô Cronbachalfa értékek a viszonylag kis vizsgálati minta dacára a kérdôív magas belsô konzisztenciájáról tanúskodnak, és hasonlóak a más nyelvekre fordított változatok magas alfa értékeihez: francia 0,89, 0,88 és 0,91 (12); kínai 0,93 0,95 (16); finn SWAN-ADHD skála esetében 0,96 (17). Mint fentebb említettük, a SWAN-H skálák értékei közel normális vagy normális eloszlásúak. A figyelmetlenség adatok ferdesége enyhén túllépi a kritikus értéket, de a hiperaktivitás/impulzivitás, valamint az összevont ADHD skála ferdeség és csúcsosság értékei a normális eloszlásnak felelnek meg (1. ábra). Ez különösen akkor feltûnô, ha a tünetekre kérdezô CBCL kérdôív Figyelmi problémák alskála pontszámainak megoszlását ábrázoljuk ugyanebben a vizsgálati csoportban. A két hisztogramot összehasonlítva nyilvánvaló, hogy a CBCL pontszámok megoszlása eltér a normális eloszlásétól, ferdesége 1,50, csúcsossága 3,12; érdemes ezeket az értékeket összevetni a SWAN-H skálákra jellemzô, 1. táblázatban szereplô értékekkel. Hasonló megoszlásokat találtak az eredeti angol nyelvû kérdôív USA-beli (2) és ausztráliai (11) alkalmazását követôen a francia (12) és a holland (13) nyelvû változatokkal is. Ez a tény a SWAN kérdôívet különösen hasznossá teszi a figyelem és aktivitás normál populációban végzett vizsgálatában, amelyben így a szûrés során elkerülhetô az ADHD-gyanús esetek túlbecslése. Másik haszna az, hogy e viselkedések, illetve az ADHD örökölhetôségének (heritabilitás, h 2 ) becslése (11, 13), valamint a konkrét génhatások felderítését célzó molekuláris genetikai vizsgálatok során is elônyös a figyelem és az aktivitás szélesebb és torzítatlanabb skálájának használata (18). A SWAN két alskálája nem független, a közel 0,7 korrelációs együttható a figyelemmel és aktivitással kapcsolatos viselkedések gyakori, de nem tökéletes együttjárásáról tanúskodik. Ez tükrözôdik a szélsô értékek együttes elôfordulásában is; az összevont ADHD skálán a statisztikai határérték fölé esô 10 gyermeknek csak a fele mutatott határérték fölötti pontszámot mindkét alskálán. A skálapontszámok megoszlása a nemek között összhangban volt a nemzetközi szakirodalomban közöltekkel, amennyiben a fiúk átlagosan magasabb pontszámot mutattak az összevont ADHD skálán és elsôsorban a hiperaktivitás/impulzivitás skálán. A figyelmetlenség skálán viszont a nemek közötti átlagos különbség csak tendenciaszintû volt. Az ADHD tünetlis-

7 Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetôségei rövid kérdôívekkel II... ták, valamint a DSM-IV, illetve a BNO-10 szerinti diagnózis a fiúk jelentôs (4 5:1) túlsúlyát mutatja a klinikai populációban. Ugyanakkor, egy közel 9500 résztvevôvel végzett kohorszvizsgálatban (19), amelyben az ADHD esetek felmérésére a DSM-IV kritériumait és a SWAN kérdôívet használták, jóval alacsonyabbnak (2,28:1) találták a fiú/lány arányt, mint a klinikai populációkban. Kérdés, hogy túlzottak-e a diagnózisok a fiúk vagy hiányosak-e a lányok esetében. A mi kis létszámú mintánkban a SWAN pontszámok a fiúk egyértelmû túlsúlyát mutatják a hiperaktivitás/impulzivitás dimenzió magas értékeinél, ám a figyelmetlenség dimenzión szinte egyenlô számban találunk lányokat és fiúkat a skála magas végén. A magyar SWAN kérdôív validitását az egyidejûleg felvett CBCL és SDQ kérdôívek megfelelô skáláival való szignifikáns összefüggések alátámasztották. A CBCL figyelmi problémák skála korrelációi a SWAN skálákkal nem voltak túl magasak (0,40 0,49), de hasonlóak voltak a holland mintában (13) talált korrelációs együtthatókhoz (0,38 0,42). A magyar SDQ kérdôív hiperaktivitás skálája és a magyar SWAN skálák korrelációi magasabbak voltak (0,67 0,74). Ez azért is lehet, mert a két kérdôív kialakításának alapelve hasonló volt, amennyiben az SDQ is alkalmazta a viselkedések pozitív megfogalmazását és célja volt a populációs változatosság széles tartományának felmérése. Tekintettel arra, hogy a jelen vizsgálati minta csak egy szûk korcsoportra korlátozódó elsô lépésnek tekinthetô a magyar SWAN alkalmazásában, nem látjuk értelmét annak, hogy a jelen vizsgálat alapján szûrési határértékeket javasoljunk. A magyar minta kis mérete, szûk életkori tartománya és a vizsgált gyermekek közt az elsôszülöttek magas aránya óvatosságra int az eredmények általánosíthatóságát illetôen. Bíztató, hogy átlagos pontszámaink közel vannak Swanson eredeti pontszámaihoz, csakúgy, mint a nagyobb ausztrál, a francia és a finn populációkban talált átlagokhoz. További korlátot jelent, hogy vizsgálatunkban csak szülôi adatokat gyûjtöttünk, nem kérdeztük meg a gyermekekrôl a pedagógusokat. A magyar normatív és a szûrési határértékek megállapításához szükség volna további adatok gyûjtésére, lehetôség szerint szélesebb életkori tartományban és a családok változatos összetételét reprezentáló mintában. Hasznos volna SWAN adatok gyûjtése klinikai ADHD-val diagnosztizált csoportokban is, amelyekben a szokásos diagnózisokhoz tartozó, feltehetôen a szélsôséges skálaértékek állapíthatók meg. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elsô magyar vizsgálat megerôsíti az SWAN kérdôívvel szerzett nemzetközi tapasztalatokat. A pszichometriai mutatók és a skálapontszámok nemek közötti megoszlása konzisztensek más külföldi vizsgálatok eredményeivel. A SWAN korrelációi az SDQ és a CBCL skálákkal bíztató a tekintetben, hogy a rövid, pár perc alatt kitölthetô magyar SWAN kérdôív további normatív adatgyûjtés után alkalmassá válhat arra, hogy a magyar gyermekpopulációban felmérje a figyelmi és aktivitási funkciók teljes tartományát és kiszûrje a további figyelmet igénylô problémás eseteket. A SWAN kérdôív a pontszámok szélesebb tartományban való normális eloszlása révén a genetikai háttér vizsgálatához is alkalmas, a tünetskálákkal nyerhetô adatoknál jobb fenotípust szolgáltat. 499 Köszönetnyilvánítás Hálásak vagyunk a kutatásban résztvevô családoknak, valamint András Ildikó pszichológusnak és Szabó Kinga pszichológia szakos egyetemi hallgatónak a BCsV-t kiegészítô adatok gyûjtéséért.

8 Eredeti közlemények 1. függelék Gyermeki Figyelem és Aktivitás Kérdôív (SWAN-H pontozóskála) 500 A gyermekek különböznek abban, hogy mennyire tudják a figyelmüket összpontosítani, mozgásukat szabályozni és impulzusaikon, vagyis hirtelen késztetéseiken uralkodni. Kérjük, hogy minden állítás alatt jelölje be a skálán, hogy mi jellemzi a gyermeket a többi hasonló korú gyermekkel összehasonlítva. Kérjük, hogy az utolsó hónap alapján pontozzon. messze átlag kissé átlagos kissé átlag messze átlag alatt alatt átlag alatt átlag fölött fölött átlag fölött A gyermek másokkal összehasonlítva: 1. Nagyon figyel a részletekre, kerüli a figyelmetlenségbõl származó hibákat. 2. Kitartóan figyel a feladatokra vagy a játékban. 3. Figyel, ha hozzá beszélnek. 4. Végig követi az útmutatást, befejezi feladatát, vagy a dolgát (pl. rendrakást). 5. Megszervezi feladatait, tevékenységeit. 6. Elmélyül olyan feladatokban, amelyek tartós szellemi erõfeszítést igényelnek. 7. Észben tartja azokat a dolgokat, amelyek a feladathoz vagy a játékhoz szükségesek. 8. Figyelmen kívül hagyja a zavaró külsõ ingereket, pl. zajokat. 9. Emlékszik napi tennivalóira. 10. Nyugodtan ül (nem mozog keze, lába, nem fészkelõdik). 11. Ülve marad, ha ezt várják el tõle.

9 Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetôségei rövid kérdôívekkel II Tud uralkodni magán, nem rohangál illetlenül, nem mászik fel mindenhová. 13. Csendesen játszik (nem csap túl nagy zajt). 14. Nyugodtan leül és pihen (uralkodik a mozgásigényén) Mondandóját átgondolja, nem beszél állandóan. 16. Elgondolkodik a kérdéseken (a válasszal megvárja a kérdés végét). 17. Vár a sorára (sorban álláskor, társasjátékban). 18. Félbeszakítás és tolakodás nélkül kapcsolódik be a beszélgetésbe és játékba.

10 Eredeti közlemények 502 Irodalom 1. BIRKÁS E, LAKATOS K, TÓTH I, GERVAI J: Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetôségei rövid kérdôívekkel. I: A Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata. Psychiatr Hung 2008; 23: SWANSON J, SCHUCK S, MANN M, CARLSON C, HARTMAN K, SERGEANT J ÉS MTSAI: Categorical and dimensional definitions and evaluations of symptoms of ADHD: The SNAP and the SWAN Ratings Scales [Draft]. Elérés: május Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Association, BNO-10: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása (10. revízió). Budapest: Népjóléti Minisztérium, FARAONE SV, SERGEANT J, GILLBERG C, BIEDERMAN J: The worldwide prevalence of ADHD: Is it an American condition? World Psychiatry 2003; 2: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a hiperkinetikus zavar (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) kórismézésérôl, kezelésérôl és gondozásáról Egészségügyi Közlöny 2008; LVIII/3: ACHENBACH TM: Manual for the Child Behavior Checklist/ 4 18 and 1991 Profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry, GÁDOROS J: Gyermekviselkedési Kérdôív. In: Perczel Forintos D, Kiss Zs, Ajtay Gy, (szerk.): Kérdôívek, becslôskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: OPNI, 2005: DUPAUL GJ, POWER TJ, ANASTOPOULOS AD, REID R: ADHD Rating Scale-IV: Checklist, norms, and clinical interpretation. Manual. New York, NY: Guilford, Hiperkinetikus Zavar Kérdôív (ford. Tárnok Zs.). In: 75 papír ceruza teszt. Budapest: Animula Kiadó, HAY DA, BENNETT KS, LEVY F, SERGEANT J, SWANSON J: A twin study of attention-deficit/hyperactivity disorder dimensions rated by the strengths and weaknesses of ADHD-symptoms and normal-behavior (SWAN) scale. Biol Psychiatry 2007; 61: ROBAEY P, AMRE D, SCHACHAR R, SIMARD L: French version of the strengths and weaknesses of ADHD symptoms and normal behaviors (SWAN-F) questionnaire. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 16: POLDERMAN TJ, DERKS EM, HUDZIAK JJ, VERHULST FC, POSTHUMA D, BOOMSMA DI: Across the continuum of attention skills: a twin study of the SWAN ADHD rating scale. J Child Psychol Psychiatry 2007; 48: GERVAI J: A Budapesti Családvizsgálat. Alkalmazott Pszichológia 2005; 7: GOODMAN R: The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. J Child Psychol Psychiatry 1997; 38: SO CYC, LEUNG PWL, HUNG S-F: Treatment effectiveness of combined medication/behavioural treatment with Chinese ADHD children in routine practice. Behav Res Ther 46: 2008; HURTIG T, TAANILA A, EBELING H, MIETTUNEN J, MOILANEN I: Attention and behavioural problems of Finnish adolescents may be related to the family environment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2005; 14: CORNISH KM, MANLY T, SAVAGE R, SWANSON J, MORISANO D, BUTLER N ÉS MTSAI: Association of the dopamine transporter (DAT1) 10/10-repeat genotype with ADHD symptoms and response inhibition in a general population sample. Mol Psychiatry 2005; 10: RAMTEKKAR UP, REIERSEN AM, TODOROV AA, TODD RD: Sex and age differences in attention-deficit/ hyperactivity disorder symptoms and diagnoses: implications for DSM-V and ICD-11. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010; 49: GERVAI JUDIT 1394 Budapest, Pf.:

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET PEDAGÓGUSOK részére

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET PEDAGÓGUSOK részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET PEDAGÓGUSOK részére ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNYOS /HIPERAKTIVITÁS Zavarú

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél Költő András, Zsiros Emese, Simon Dávid, Arnold Petra, Huhn Zsófia, Németh Ágnes Magyar Pszichológiai Társaság XXII.

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción

Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja. KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Egy lépés az egészségünkért Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja KUTATÁSI JELENTÉS Lelki Egészség Felmérés Középiskolai populáción Szeged, 2015. Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el

A gyermek bemutatása. Az édesanyja hozza el Tehetségtelen t vagyok! Egy figyelemzavaros hiperaktív gyermek otthon és az iskolában A gyermek bemutatása 11 éves fiú 5. osztályos Az édesanyja hozza el A panasz Hazudik, mindennel kapcsolatban Indulatos,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Válasz az opponensi véleményekre

Válasz az opponensi véleményekre Válasz az opponensi véleményekre Köszönöm mindhárom opponensem, Dr. Csepeli György, Dr. Janka Zoltán és Dr. Túry Ferenc professzorok javaslatait, valamint kritikai és támogató észrevételeiket. Mindhárom

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása http://www.pyroenergen.com Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása Genetika

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc., II. Prof. Dr. Nagy Beáta Erika Egyetemi tanár Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: 036592 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: 036592 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A GYERMEKKORI FIGYELEMHIÁNYOS HIPER- AKTIVITÁSI ZAVAR LEHETSÉGES SZEREPE A FIATALKORI HEROINFÜGGÕSÉG KIALAKULÁSÁBAN

A GYERMEKKORI FIGYELEMHIÁNYOS HIPER- AKTIVITÁSI ZAVAR LEHETSÉGES SZEREPE A FIATALKORI HEROINFÜGGÕSÉG KIALAKULÁSÁBAN A GYERMEKKORI FIGYELEMHIÁNYOS HIPER- AKTIVITÁSI ZAVAR LEHETSÉGES SZEREPE A FIATALKORI HEROINFÜGGÕSÉG KIALAKULÁSÁBAN 2 Szilágyi Ágnes 1,2, Barta Csaba 2, Boór Krisztina 1,2, Székely Anna 3, Demetrovics

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2217 Gomba, Iskola utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2013. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. OM azonosító: 035361 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

DIVA 2.0. Diagnosztikus Interjú a Felnőttkori. ADHD Felmérésére (DIVA) MAGYAR. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnosztikus Interjú a Felnőttkori. ADHD Felmérésére (DIVA) MAGYAR. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen MAGYAR DIVA 2.0 Diagnosztikus Interjú a Felnőttkori ADHD Felmérésére (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010, DIVA Foundation, Hága,

Részletesebben

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja:

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja: Név: A kliens kódja: Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: év hó nap A kérdez súlyosság-értékelése 0-1 Valódi probléma nem áll fenn /nincs szükség segítségre 2-3 Kevésbé súlyos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. OM azonosító: 029640 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Csanádi u. 4-6. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. OM azonosító: 032477 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2009. Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. OM azonosító: 032477 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. OM azonosító: 032478 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon Tanulók

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. OM azonosító: 037749 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2014. Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. OM azonosító: 037749 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2371 Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET...

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET... Tartalom I. BEVEZETÉS... 2 ELMÉLETI HÁTTÉR... 2 A gyermekvédelmi szakellátás intézményei: gyermekotthon és lakásotthon... 2 Serdülőkori rizikómagatartás egyéb vizsgálatok tükrében... 3 II. A VIZSGÁLAT...

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2023 Dunabogdány, Hegyalja utca 9-11. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. OM azonosító: 031815 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2014. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. OM azonosító: 031815 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2220 Vecsés, Fő utca 90-92. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: Általános iskola Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye 7523 Kaposfő, Kossuth utca 206. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Telephelyi jelentés 6. évfolyam :: Általános iskola Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet

FIT-jelentés :: 2013 Telephelyi jelentés 6. évfolyam :: Általános iskola Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet 2040 Budaörs, Ifjúság u. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. OM azonosító: 031462 Telephely kódja: 004

FIT-jelentés :: 2012. Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. OM azonosító: 031462 Telephely kódja: 004 FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Erzsébet Utcai Általános Iskola 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM azonosító: 034862 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Erzsébet Utcai Általános Iskola 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM azonosító: 034862 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

A GYERMEKVISELKEDÉSI KÉRDŐÍV

A GYERMEKVISELKEDÉSI KÉRDŐÍV A GYERMEKVISELKEDÉSI KÉRDŐÍV Correct Kft., 2015 1 2 BEVEZETÉS Az ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) mérőeszközcsalád az egyik leggyakrabban használt módszer világszerte, amely az

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2009 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium, Lycée Fazekas Mihály, Instituto Fazekas Mihály 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 4. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai

Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Gebauer Ferenc Hajdú Endre Érettségi előtt álló fiatalok hosszú távú céljai Bevezető Jóllehet, a jövőre irányuló elképzelésekhez, fejlődési tendenciákhoz kapcsolódó személyiségtényezők igen nagy jelentőségűek

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Jókai Mór Általános Iskola 7622 Pécs, Jókai Mór u. 49. OM azonosító: 027249 Telephely kódja: 006. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Jókai Mór Általános Iskola 7622 Pécs, Jókai Mór u. 49. OM azonosító: 027249 Telephely kódja: 006. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Jókai Mór Általános Iskola 7622 Pécs, Jókai Mór u. 49. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon Tanulók

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Dermatitis artefacta (Az obszesszív-kompulzív zavar OCD bôrgyógyászati jelei) Factitious dermatitis, dermatologic signs of OCD

Dermatitis artefacta (Az obszesszív-kompulzív zavar OCD bôrgyógyászati jelei) Factitious dermatitis, dermatologic signs of OCD BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 79. ÉVF. 2. 69 75. Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza Bôrgyógyászati Osztály (osztályvezetô fôorvos: Szalai Zsuzsanna dr.), Budai Gyermekkórház (igazgató

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

METAKOGNITÍV TERÁPIA

METAKOGNITÍV TERÁPIA METAKOGNITÍV TERÁPIA Ajtay Gyöngyi Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék CME kötelező szinten tartó tanfolyam 2014. április 22-24. Mi indokolja a kognitív terápia fejlődését? Modern kognitív

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 1046 Budapest, Hajló u. 2-8. OM azonosító: 034874 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 1046 Budapest, Hajló u. 2-8. OM azonosító: 034874 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 1046 Budapest, Hajló u. 2-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Zimándy Ignác Általános Iskola 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. OM azonosító: 032456 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Zimándy Ignác Általános Iskola 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. OM azonosító: 032456 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 6. évfolyam :: Általános iskola Zimándy Ignác Általános Iskola 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Zugligeti Általános Iskola 1121 Budapest, Zugligeti út. 113. OM azonosító: 035007 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Zugligeti Általános Iskola 1121 Budapest, Zugligeti út. 113. OM azonosító: 035007 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 6. évfolyam :: Általános iskola Zugligeti Általános Iskola 1121 Budapest, Zugligeti út. 113. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben