} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet"

Átírás

1 } 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: akusztikai zajmérés zaj ügyelet A kötelezettségvállalás a 2012 évi költségvetés zaj-és rezgés, valamint levegőszennyezés mérése ^ M/W //ÍT szakfeladaton főkönyvi számon yjuj...^/!} analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év forint forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerep Budapest, 2012 szeptember 10. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: minőségügyi vezető Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20(Zévi előirányzat Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI MIHÁLY Felhasznált összeg M^GQOHK,. mmnn Ft ÖJ2 QOio ~fl Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény \ Jegyzői láttai»pgp_^^^ dr. Papjp.Csilla. Kötelezett sé^váílaíé- T^p dn Papp Csilla Regisztráció: Gazdálkodási Osztály ^o 4. oö" 2S. VC*1<>). $ 2012 SZEPT 7 6, 2012 SZOT 2, 3u ' l-, ' =>. ű t

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1145, Budapest, Pétervárad u. 2., adóigazolási azonosítószám: ) képviseletében dr, Papp Csilla 'jegyző, mint megrendelő - a továbbiakban: megrendelő-, másrészről AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László út 105.) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon 6s helyen az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területen zaj-ügyelet tartását napi 24 órában az alábbi feltételekkel: Vállalkozó köteles 24 órás zajvédelmi ügyeletet tartani a szerződés aláírásától számított 60 napig. Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottjának telefonos felhívását követő 2 órán belül (2 órás kiállás) Zugló közigazgatási területén, akusztikai zajkibocsátás mérést megkezdeni Megrendelő által megadott címen található zajforrásánál, majd ezt követően 48 órán belül erről akusztikai mérési jegyzőkönyvet kiállítani 6s átadni Megrendelő képviselőjének. A vizsgálat tárgya annak megállapítása, hogy a megadott címen működő zajforrás által kibocsátott zaj megfelel-e a 27/2008.(XII.3.) K6M-EOM rendeletben előírt megengedett határértékeknek és/vagy eseti hatósági zajvédelmi előírásnak. A vizsgálat a mérési jegyzőkönyvre előirt követelmények szerint kell történjen. Vállalkozó a mérést megelőzően illetve a mérés során tisztázni köteles hogy ki a zajforrás üzemeltetője. A vizsgálatról 3 példányban zaj-mérési jegyzőkönyv illetve szakvélemény készül. A 24 órás zajvédelmi ügyeletért illetve az egyes zajmérésekért Vállalkozót külön-külön e szerződésben meghatározott díjazás illeti meg. A Vállalkozói díj A Megrendelő a Vállalkozónak a 24 órás zajvédelmi ügyelet tartásáért Ft+ÁFA, azaz háromszázezer forint +AFA összegű vállalkozási díjat fizet a szerződésben megállapított 60 napos ügyeleti idő időtartamára. Részteljesítés esetén Vállakózót a vállalkozói díj időarányos része illeti meg. Ezt meghaladóan, amennyiben akusztikai zajmérésre kerül sor Megrendelő megbízásából, mérésenként Vállalkozót Ft+AFA, azaz százötvenezer forint +AFA vállalkozási díj illeti meg az ügyeleti díjon felül maximum összesen Ft+ÁFA értékben. A vállalkozási díja szerződés - teljesítési igazolással igazolt - teljesítését követő 30 napon belül esedékes egy összegben. A díjat a Megrendelő a Vállalkozó sz. számlájára átutalássá) teljesíti. A teljesítés igazolására jogosult: dr Molnár Csaba osztályvezető fa <&tf,

3 3. A teljesítés ideje A teljesítés határideje; a zaj ügyelet tekintetében: szerződés aláírásától folyamatosan 60 napig zajmérés megkezdése tekintetében: megrendeléstől számított 2 órán belül zajmérési jegyzőkönvy elkészítése és átadása tekintetében: zajmérést követő 48 órán belül 4. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei Vállalkozó biztosítja a zajvédelmi ügyelet és akusztikai méréshez szükséges tárgyi és személyi felvételeket az 1. pontban megjelölt feladatok ellátásához, Vállakozó biztosítja, hogy a megrendelést a nap 24 órájában fogadja telefonszámán, 5. Kapcsolattartók és a teljesítés igazolása Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi személyeket jelölik kapcsolattartóként: Megrendelő részéről: Szommer Tamás igazgatási csoportvezető Vállalkozó részéről:kanász-szabó Ervin területi vezető Vállalkozó köteles részletes teljesítési jelentést készíteni szerződés hatályba lépését követő 30 naponként a teljesített feladatokról. A vállalkozási díj kifizetésere a teljesítési igazolás alapján kerül sor. Ha a teljesítési jelentés hiányos, vagy nem valós adatokat tartalmaz, akkor a megrendelő vállalkozási díjat nem fizet. A Vállalkozó teljesítését a Hatósági osztályvezető igazolja. 6. Szerződés hatálya A szerződést a felek határozott időtartamra kötik, mely a szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 60 naptári nap. 7. A szerződés megszűnése A felek a nemleges vagy késedelmes teljesítés esetén jogosultak a szerződést azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondani, Egyéb esetben bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül rendes felmondással 30 napos határidővel bármikor felmondhatja a szerződest. A szerződést rendkívüli felmondással a Megrendelő felmondhatja, amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a feladatok teljesítése során hanyagul vagy súlyosan gondatlanul jár el. A Vállalkozó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díjat felszólítás ellenére 30 napon belül nem fizeti meg.

4 8. Egyéb rendelkezések Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV, Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadok. Jelen szerződés 3 (három) lapból és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készül, melyből 2 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illet meg. A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag és saját kezűleg írták ala. Budapest 2012., J2^.\.ír.?..napján A Dr Papp Csilla jegyzői 'í;\\ Megrendelő ;!; j -Jl Vállalkozó $fe^ la Szerződés melléklete: l.számú melléklet: Vállakozó /01/2012-es számon iktatott árajánlata

5 nutiiühí Iroda MSZEN ISO 9001:2009 MSZENISO 14001:2005 Iíirtndcl(ié»: AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. Méiöközpoiit/Levclczísi/Szánilíizási cím: H-65Ü0 Baja, Szen( László Tel: Fax: Mobil: <J, S67 Il-1112 Bmlupesi, Jígvirág Utca l-f. Mobil: , Tel/fiix: Képviseled'!!: Debrecen, Kandia «. 15. Mobil: +3( , Tel/Fax: 52/ H-330O Eger, Hadnagy u. 9. Mobil: / S H-3432 finwd (Miskolc} Váci.Mihály u. 20. Mobil: S Győr, Sjuibalcska u. 12. Tcl/Fas: 96/ , Mobíl: Jásybcréiiv, S/cnt I.&ílo u. íx.fl. II. cm. 7 Mobil: / II-6D00 Kecsfccmíí, Kráfer György u. 11. Mobil: fi Mjt&zalka, Ipari úl (inkubátorba/.) Mobil: +3 6-J OS H-7623 Véa, Ungvár u. 22., Tel: 72/ , Fai; 72/3I5-3KI Szeged, Arany Jáiww u. 7..Tel/Fa*: 62/ , Mobil: S SVomlmíhdy, ft-ilióczi it 35. Mobil: , TvVtas: I-S200 Veszprém, MTKSZS«ktiáz, Ilajcsy-Zs. II. 3.Mobil: NAT állal NAT /2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium AJÁNLAT Dátum: Cím: Címzett: Tel: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 1/2 XIV, Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Szommer Tamás Tárgy: Kapcsolattartó: Témafelelős: Mobil: Környezeti zajmérésre ügyeleti díj, környezeti zajmérés Vidákovics Gábor Tisztelt Szommer Tamás Úr! en történt megkeresés és egyeztetés alapján a következő árajánlatot tesszük. Munka megnevezése 24 órás ügyelet a XIV. kerületi önkormányzat igazgatási területén, a szerződés aláírásától számított 2 hónapig 2 hónap alatt igénybe vehető összesen 6 db környezeti zajmérésre történő kiszállás, igény szerint. A mérési helyszínen megjelenünk 2 órán belül ÁFA/ alkalom Nettó érték Környezeti zajmérésre ügyeleti díj, környezeti zajmérések összesen: Jogszabályok: évi Lili. törvény évi Lili. törvény A környezet védelmének általános szabályairól" 27/2008. (Xíí. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet - 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zajés rezgésterhelési határértékek megállításáról 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról /a MJ^

6 t AJAN LAT Dátum: Hiv. számunk: BA /01 Oldalszám: 2/2 MSZ 15036: Hangterjedés a szabadban - MSZ 15036: Hangterjedés a szabadban MSZ :1998 A környezeti zaj vizsgálata - MSZ :1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése MSZ ISO /2/3-MSZ ISO /2/3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése Esetlegesen felmerülő igazgatási szolgáltatási díjat, eljárási illetéket a vállalási ár nem tartalmaz. A vizsgált munkaterületek adatait a Megbízó rendelkezésre bocsátja. A mérések időpontját a Megbízó jelöli ki, de legalább hét nappal a megjelölt időpont előtt közli a Megbízottal. Az akkreditálási okirat a NAT honlapján elérhető. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A vállalási díj átutalása, számla ellenében az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT elszámolási számlára történik. Vállalkozó a vállalt feladatok elvégzését kizárólag a Megrendelő által cégszerűen aláírt vállalkozási szerződés kézhezvételét követően kezdi meg. Kapcsolattartó: W^l ^ \ t^o Jt Kanász Szabó Ervin Árajánlat érvényessége: ?^; - /a A&

7 BONTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés eredményének értékeléséről 2. sz. melléklet Beszerzés tárgya: Bontásban személyek beosztása: részvevő neve, Bontás helye és időpontja: jegyzőkönyvet készítette: Környezeti zajkibocsátás mérés és zajvédelmi ügyelet tartása Elnök: Dr. Molnár Csaba osztályvezető Tagok: Szommer Tamás Igazgatási Csoportvezető, dr. Török Kata igazgatási ügyintéző Hatósági Osztály 1145 Budapest, Pétervárad u emelet 207. szoba szeptember 17. Szommer Tamás ÉRTÉKELÉS Árajánlat bekérésének rövid leírása: árajánlatok émailben lettek bekérve 2 cégtől MEGJEGYZÉS ~~~~ Rendkívüli beszerzésről szóló döntés, amit polgármester saját hatáskörbe vont!!! SZÉRZOMSKÖTÉSÍJAVASLAT A fenti értékelés alapján a beszerzésre a szerződés megkötését a Akusztika Mérnöki Iroda Kft - vei javaslom a csatolt szerződéstervezet alapján.

8 BESZERZÉS-KEZDEMÉNYEZŐ Beszerzés elnevezése: Vállalkozási Szerződés 1.sz. melléklet Beszerzés tárgyának leírása: Környezeti zajkibocsátás mérés és zajvédelmi ügyelet tartása Beszerzés becsült értéke: ,-Ft bruttó értékben / azaz egymilhóötszázhuszonnégv^el 0 forint bruttó értékben Egyszerűsített beszerzés igen/nem; Beszerzés lebonyolításáért felelős személy: Beszerzés kezdő időpontja: szeptember 06. napja. Beszerzés kezdeményező mellékletei: Árajánlatkérő, Szommer Tamás Hatósági Osztályvezető Dr. Mom&r Csaba^ A beszerzés nem tartozik a Kbt hatálya alá. Megj: (Név:) * PftÖV T2 MTÖFF Közbeszerzési és jogi referens A beszerzés fedezete technikai kötelezettségvállalásként lekötésre került, a beszerzés fedezete rendelkezésre áll. (Név:) Azonosító:?4~ 0Ö5$!2CHZ éőa.áv.ld 1K, Pénzügyi Osztály KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÓ DÖNTÉSEI Beszerzés eljárásrendjére vonatkozó döntések 1.) Árajánlat-tétel: zárt borítékban/faxon/e-maü 2.) Rendkívüli beszerzés: igen/nem 3.) Szerződéskötés: igen/nem Beszerzés bíráló bizottságának tagjainak jóváhagyása: 1.) elnök Dr. Molnár Csaba 2.) dr. Török Kata 3.) Szommer Tamás Beszerzés lebonyolításáért felelős szakmai egység vezetője: Szommer Tamás Szállítók kiválasztásának jóváhagyása: 1.) Cégnév: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Székhely: 6500 Baja, Szent László u A megjelölt beszerzés tárgyában a fenti becsült összeggel, eljárásrenddel, a bíráló bizottsági tagok kijelölése, a szállítók kiválasztása,,-y-, jóváhagyása mellett a beszerzés elindítását jóváhagyom: /-,-"* A Kötelezettség-vállaló neve: Dr. Papp Csilla jegyző Budapest, szeptember hó napja

A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a 2013. évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá..

A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a 2013. évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton ff?^ 3 főkönyvi szá.. PO 005/06 Ügyiratszám: 1/58801/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: hatósági zajmérések számon A kgfejezettségváljalás a 2013. évi költségvetés *iw&w< (szakfeladaton

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5.

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5. Ügyiratszám: Á\&M?\^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási ossztály A szerződés tárgya: A winszoc program beszerzése?m^ 2^m\i\\'^H A kötelezettségvállalás a. gi/í.!... évi költségvetés.

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl. ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u. 2. - Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig

Részletesebben

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv!

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv! ö hto.0oo.--t //3,VC0.afv PO 005/06 Kötelezeltsegvállalást előkészítő qsztály : Humánpolitikai és Adatvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Nyelvi felnőttképzés A kötelezettségvállalás a 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Zuglói Szervezete) támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet 2. sz.mel léklet Ügyiratszám: 1-61921/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása j \ kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8.

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83362/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Óvodapedagógiai Egyesület támogatása A kötelezettségvállalása 2013.

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

M JÚH 1 4. 20T4 JÖN Zi. 2014 JON 3 tt 2014 JŐL. 2.sz.melléklet

M JÚH 1 4. 20T4 JÖN Zi. 2014 JON 3 tt 2014 JŐL. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61792/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Álmos Vezér Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a...?í..; évi költségvetés

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK RENDJÉRŐL 8. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL Hatályos:2013. április 01. Hatály: 2013.

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben