08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /"

Átírás

1 Ügyiratszám: /10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt terület) A kötelezettségvállalás a - i költségvetés - szakfeladaton - főkönyvi számon - analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, - azaz - nettó összegben. A szerződő partner neve: Kreatív Dental Consulting Kft. Több költségvetési et érintő kötelezettségvállalás esetén: A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, május c i Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Kezdefitónyezésért felelőse / ^... w...tf^- : Minőségügyi vezető Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.i előirányzat Felhasznált összeg nem Igényel, 08 M L 4 v Pénzügyi ellenjegyzés KÉfUMIHÁLY.- 20* JÖN 0 5. Jogi és Közbeszerzési referens 2014 JŰNOR Jogi szakvélemé.zakvéleménv A 1^^> Ö6>4Ű- Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló 2ÖUJŰN 12, JÖN 16. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 20H M

2 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület május 35-i ülésének jegyzőkönyvéből 61. napirendi pont: javaslat Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendeletnek a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt területre vonatkozó módosítására és településrendezési szerződés megkötésére Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester Előterjesztés sorszáma: / /2014. (V.15.) határozat településrendezési szerződés megkötéséről Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kreatív Dental Consulting Kft.-vel a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt területre vonatkozó - a 3. sz. mellékletben szereplő - településrendezési szerződést megköti, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: a szerződés aláírására június 15. Felelős: dr. Papcsák Ferenc polgármester ( 17 fő jelen, 17 mellette, egyhangú igen ) dr. Papcsák Ferenc sk. ^o /? nk %,^,\dr. Papp Csilla sk. polgármester ; J tg ] jegyző

3 amely létrejött egyrészről: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester adószám: bankszámlaszám: statisztikai számjel: törzskönyvi azonosító száma: továbbiakban Önkormányzat, valamint: Kreatív Dental Consulting Kft. cím: 1141 Budapest, Vezér út 105. képviseli: Knott Béláné ügyvezető igazgató adószám: bankszámlaszám: statisztikai számjel: továbbiakban Beruházó, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya: 1. A Budapest XIV. kerület, Vezér utca - Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út áital határolt területre vonatkozóan Zugló Kerületi Városrendezési és Építési szabályzatának (továbbiakban ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (továbbiakban ZKSZT) módosítása. 2. A fentiek szerint módosított ZKVSZ-ben, ZKSZT-ben rögzítettek megvalósíthatósága érdekében - a jelen szerződés III. fejezet I. pontjában megjelölt - munkák elvégeztetése, ezek költségeinek viselése. II. Előzmények: Beruházó kizárólagos tulajdonát képezi az 1141 Budapest, Vezér út 105 szám alatti, 39684/5 helyrajzi számú ingatlan. Beruházó az ingatlanon fogászati klinika létesítését tervezi. Az építkezés megvalósítása érdekében Beruházó kezdeményezte az Önkormányzatnál a területre vonatkozó szabályozási terv módosítását. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete - a 507/2013. (VI.20.) határozatával a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt tömbre készítendő szabályozás koncepcióját elfogadta. - a 508/2013. (VÍ.20) határozatával hozzájárult a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi utca - Vezér utca által határolt területre készítendő szabályozási terv Beruházó által történő finanszírozásához és elkészíttetéséhez. a 509/2013. (VI.20) határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi utca - Vezér utca által 1

4 határolt területre vonatkozó szabályozási terv egyeztetési eljárásának a lezárulta után, de még a képviselő-testületi jóváhagyást megelőzően kívánja - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló i LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. -a alapján - a településrendezési szerződést az ingatlanon beruházni szándékozóval megkötni. Fentiek alapján Beruházó saját költségén elkészíttette a Korényi és Társai Építész Kft.-vel, mint Tervezővel a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (továbbiakban KVSZ), és Kerületi Szabályozási Tervet (továbbiakban KSZT), amely a hatályos ZKVSZ-ZKSZT-t módosítja, és amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt véleményeztetési eljáráson sikeresen átesett. III. Kötelezettségvállalások: Hivatkozva az Étv. 30/A -ban foglaltakra, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 509/2013. (VI.20) határozatára az előzőekben megfogalmazott cél érdekében a szerződő Felek az alábbiakra kötelezik magukat: 1. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy: 1.1. fedezi a Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer István utca - Bonyhádi út - Vezér utca által határolt területre vonatkozó ZKVSZ-ZKSZT módosítás költségeit gondoskodik a ZKVSZ-ZKSZT módosítás dokumentációjának hiánytalan, tervezési szerződésben rögzített példányszámú papír és elektronikus formátumú rendelkezésre bocsátásáról az Önkormányzat részére elvégzi a Vezér utca (hrsz.: 39627) Gödöllői utca és Bonyhádi út közé eső szakaszán a kisforgalmú szervizút és parkolók, valamint a járda építési munkáit, a járda és a szervizút közötti zöldsáv kialakításával együtt, valamint a Gödöllői utca 75. szám alatti (hrsz: 39685/4) Z-KK övezeti besorolású közkert zöldfelületi rehabilitációját, a felszíni személygépkocsi parkolók megszűntetései állja az 1.3. pontban szereplő munkák terveztetése, engedélyeztetése és kivitelezése során felmerülő valamennyi költséget, melynek előzetesen megbecsült összege kb ÁFA 1.5. az 1.3. pont szerinti munkák engedélyeztetése, illetve kivitelezésének megkezdése előtt a műszaki terveket és a műszaki tartalmat egyezteti az Önkormányzattal a II. Előzmények fejezetben ismertetett beruházás használatbavételi engedélyezési eljárásának elindításáig a III. fejezet 1.3 pontban vállalt munkálatokat is elkészíti, illetve befejezi. 2. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy: 2.1. a Beruházó kezdeményezésére elkészíttetett és egyeztetett ZKVSZ-ZKSZT módosítás 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti eljárását lefolytatja a ZKVSZ-ZKSZT módosítás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet egy hitelesített példányát az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a Beruházónak. 3. Az Önkormányzat a megvalósított munkát dokumentáltan veszi át. A műszaki átadásátvételnél jelen kell lennie az érintett közmű szolga Itatok képviselőinek is. Beruházó a műszaki átadással egyidejűleg kiállítja, és az Önkormányzatnak átadja a beruházások aktiválására szolgáló okmányt. IV. Záró rendelkezések: 2 I

5 Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel módosítják, amelyek az elérni kívánt célnak leginkább megfelelnek, kive, ha a felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. A szerződés eltérő időpontban történő aláírása esetére a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a korábban aláíró fél szerződési ajánlatához az aláírást követő 30 napig kötve van. A szerződés létrejöttének dátuma az utolsó aláírás dátuma. Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy kizárják a polgári törvénykönyvről szóló 2013.i V. törvény (Ptk.) 6:63. (5) bekezdésében foglaltak alkalmazását. Szerződő Felek a szerződésből adódó esetleges eltérő véleményüket, illetve eltérő értei mezésüket elsősorban tárgyalásos módon próbálják rendezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Beruházó tudomással bír arról, hogy a szerződés Polgármester által történő aláírásához a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestületének felhatalmazása szükséges. Ezen Településrendezési Szerződés - amely 3 számozott oldalból áll - a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 6 példányban írták alá, melyből 3 példány a Beruházót, 3 példány az Önkormányzatot illet. Budapest, ÖK JÚN 1 6. ^ > Dr, Papcsák^erenc polgánrjéstei Budapest Főváros XlV.'Ke,ruÍet Zugl<5' Önkormányzata képviseíeíébsn. Budapest, /^ W Knott Béláné Ügyvezető igazgató Kreatív Dentaí Consulting Kft. képviseletében ^

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62193/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Részletesebben

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll.

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-157343/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Karácsonyi díszkivilágítás a XIV. kerületben - 2011" s A kötelezettségvállalás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Budnpest^^?.-...^...'.

Budnpest^^?.-...^...'. 2,sz,moJlékleí Kötelezettségvállalást előkészítő osztály ; UJ. ÁÍMél^J^J..,.^ ( L. A szerződés tárgya: TÁt(Q AZr/áL..JI^.^M± A köleiezeitségváílaíása..rí?2ít..'.. évi költségvetés QÁM^ŐÁÖjjOC;3 szakfeladaton.

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben