í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló"

Átírás

1 PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton %3.tó... x. főkönyvi számon.\2f.w S.M.4... &{.?$3.h..4.., analitikus tételén megtervezett kiadás teriiéri terhére Ft hruttó összegben f J(, yr - * &, A szerződő partner rneve:...tf#ilí^^ *j& Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év..<:. forint év,.yf. forint..,ys\. év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest,...l..Q±,9.1 \V Budapest, y/,. * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: minőségügyi vezető Fedezetigazolás 2oKévi előirányzat Felhasznált összf g Felhasználható összeg Pénzügyi ellenjegyzés ^../bí^t Jogi és Közbeszerzési referens m vm \l Mm Jogi szakvélemény l 3. 9 fa Jegyzői Iá dr., Papja Csilla 2012HEPI25. Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet í 4 e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01

2 MAS-KONTO" Adó és Pénzügyi Tanácsadó Könyvelő Kft í 148 Budapest, Fogarasi út 58. Telefon:* Telefax:* Megbízási szerződés 243/20i2 r r amely létrejött a MAS-KONTO Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Kft (H-1148 Budapest, Fogarasi út 58.,) képviselő: dr. Tasnádi Márta Éva, továbbiakban: Megbízott, és a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester a továbbiakban: Megbízó között az alább meghatározott feladat elvégzésére, a részletezett feltételek mellett: 1. A Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladatok kidolgozásával és ellátásával: Tanácsadás, a megváltozott jogszabályi előírások szerinti számviteli elszámolások körében, úgymint: > a nyitó és nyitó rendező tételek korrigálása, > a vagyonmegosztási jegyzőkönyvben foglaltak számviteli nyilvántartásának bemutatása, > a vagyonmegosztáshoz kapcsolódó függő tételek rendezése, > az analitikus nyilvántartásokból készített feladások feldolgozása, > az állományváltozások szabályszerű főkönyvi elszámolása. i RUOAPfc'ST f-'ó város X!»< Keaiiot írurjló \ r {l j Önkormányzat PolíUTíMsiöfi '^^'f j J ; Ügyintéző:, Érkozetf !<T n 3_ lűiiöszám: ;'T. )E1.

3 A szerződés időtartama 2. A megbízás határozott időre szól, 1. pontban körülírt feladatokat a szerződés mindkét fél részéről történt aláírásától október 15-ig végzi el Megbízott. A szerződés teljesítése 3. A Megbízott nyilatkozik, hogy a feladatok ellátásához kellő szakértelemmel rendelkezik és biztosítani tudja - megfelelő adatszolgáltatás és körülmény esetén - a határidőre történő feladat elvégzéseket. 4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egy-egy munkarész megkezdését jelentő áttekintő vizsgálat eredményétől függően egy-egy feladat teljesítésébe a Megbízott a Megbízóval való írásos megállapodás formájában teljesítési segédet vehet igénybe. 5. A Megbízó a megbízási szerződésben foglalt valamennyi feladat ellátása érdekében a szükséges felvilágosításokat, anyagokat megadja, úgy, hogy a Megbízott határidőben valamennyi esetben teljesíteni tudjon 6. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek meghatározó jellegének figyelembevételével a munkát a Megbízó vagy a Megbízott székhelyén illetve telephelyén kell elvégezni. 7. A Megbízó amennyiben a munkát az ő székhelyén kell és praktikus elvégezni, úgy a feltételeket folyamatosan biztosítja. 8. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a munka teljesítése során köteles figyelembe venni a Megbízó igényeit, annak útmutatásait mindaddig, amíg ezen utasítások, vagy Megbízói igények nem ellenkeznek írott jogszabályokkal. Titoktartás 9. A Megbízott a Megbízó jelen szerződés által érintett bármely anyagába a titoktartási kötelezettség betartása mellett betekinthet, az azokban foglalt információkat a szerződés keretében készülő anyagokban felhasználhatja. 10. A megbízási szerződés keretében keletkezett anyagokat a Megbízó ügykörében minden további nélkül fel lehet használni, de kívülálló harmadik személyek tudomására ez nem hozható, a Megbízott engedélye nélkül nem publikálható, ezen anyagok a szellemi termékeknek megfelelő módon kezelendők.

4 Felelősség 11. A Megbízott a megbízási szerződésre vonatkozó általános felelősségi szabályok szerint felelős az elvégzett tevékenységért, úgy a saját, mint az esetleges szerződéses teljesítési segédek vonatkozásában. Megbízási díj 12. Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj összege feladatok elvégzésére vonatkozóan Ft, azaz Négymillió-nyolcszázezer forint. Elszámolás A díj az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazza. Az adó felszámítására Megbízott jogosult. A megbízási díj két részletben kerül megfizetésre, a szerződés aláírását követően 8 napon belül esedékes ,- Ft +ÁFA összegű résszámla, majd a teljesítést követően 3.360,000,- +ÁFA összegű 8 napon belül esedékes végszámla szerint a Megbízott által kiállított számla alapján. A teljesítés igazolása a szerződés 1 sz. melléklete szerinti teljesítési jelentés nyomtatványon történik. A teljesítés igazolására jogosult személy Dr Papp Csilla jegyző. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv 30 l/a. (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot a Megbízott jogosult érvényesíteni. 13. A szerződés jogszerű felmondása esetén Felek egymással a felmondást követő 30 napon belül elszámolnak, az ellenszolgáltatással nem fedezett szolgáltatások visszajárnak. Alapos ok nélküli megbízói felmondás esetén - különösen ennek számít a megbízói érdekmúlás - bekövetkező szerződésmegszűnéskor a teljes megbízási díj esedékessé válik Megbízott számára. Egyéb rendelkezések 14. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése kapcsán jóhiszeműen úgy járnak el, hogy a dokumentumban foglaltak teljesedésbe menjenek és a szerződéses kitételek valamennyi tekintetben megvalósuljanak. 15. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendelkezésében közvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd független szakértő véleményét fogadják el, amely szakértő kijelölését együttesen teszik meg. Az így nem rendezhető vitás kérdések eldöntésében értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

5 16. A szerződés teljesítése kapcsán a Megbízót elsősorban dr. Papp Csilla jegyző, Megbízottat dr. Tasnádi Márta Éva, a MAS-KONTÓ Adó- és Pénzügyi Tanácsadó, Könyvelő Kft. cégvezetője képviseli. Felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Budapest, $l<ttw. &/>.<&...*?:. A MAS-KONTO KFT nevében,<éj^álj.ú.±.. Megbízott Mellékletek: 1 sz. Teljesítési Jelentés JiíÁS - KONTÓ KFT AUÓ is VéavMgy, TwtxMáó. Könyvel* H4X BudapeM i-nyar-í.,- lt co

6 BESZERZÉS-KEZDEMÉNYEZŐ l.sz. melléklet Beszerzés elnevezése: Számviteli tanácsadás Beszerzés tárgyának leírása Tanácsadás, a megváltozott jogszabályi előírások szerinti számviteli elszámolások körében, űgymint:a nyitó és nyitó rendező tételek korrigálása,a vagyonmegosztási jegyzőkönjtben foglaltak számviteli nyilvántartásának bemutatása,a vagyonmegosztáshoz kapcsolódó függő tételek rendezése,az analitikus nyilvántartásokból készített feladások feldolgozása, az állományváltozások szabályszerű főkönyvi elszámolása. Beszerzés becsült értéke: ,- Ft/ azaz ötmillióforint +AFA Egyszerűsített beszerzés igen /nem; Beszerzés lebonyolításáért felelős személy:...kéri Mihály Beszerzés kezdő időpontja: 2012 szeptember hónap...3.napja. Beszerzés kezdeményező mellékletei: Árajánlatkérő, ^' ^flwt ü?> A beszerzés nem tartozik a Kbt hatálya alá. / /T ó^ Megj: Közbeszerzési és jogi referens A beszerzés fedezete technikai kötelezettség-vállalásként lekötésre került, a beszerzés fedezete rendelkezésre áll. 0-7 / W &CXZ- oi* of Ja -?< VJ.SU/ k.. (Név:) ^ ^ (_. / Pénzügyi.Osztály KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÓ DÖNTÉSEI Beszerzés eljárásrendjére vonatkozó döntések 1.) Árajánlat-tétel: zárt borítékban/faxon/ 2.) Rendkívüli beszerzés: igen/nem 3.) Szerződéskötés: igen/nem Beszerzés bíráló bizottságának tagjainak jóváhagyása: 1.) elnök...kéri Mihály 2.)...Pfeifenrótli Noémi 3.)...Freud Andrásné Beszerzés lebonyolításáért felelős szakmai egység vezetője: Kéri Mihály 1.) Cégnév:Efender Számviteli Bt Szállítók kiválasztásának jóváhagyása: Székliely:1146 Budapest, Tököly utca em. 6 (fax:. 2.) CégnévMÁS-KONTÓ Kft Székhely: U48 Budapest, Fogarasi út 58.(fax: 3.) Cégnévllvero Könyvelő és Tanácsadó Bt Székhely: 1186 Margó Tivadar u em.8. (fax:. v<.)^/: " ' J '^A A megjelölt beszerzés tárgyában a fenti becsült összeggel, eljárásrenddel^' av.bfr'áló bizottsági tagok kijelölése, a szállítók kiválasztása, valamint az árajánlatkérő' jóváhagyása niel(e,tt a beszerzés elindítását jóváhagyom: Kötelezettség-vállaló neve: Budapest, 201 hó napja Víáirás--^/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll.

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-157343/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Karácsonyi díszkivilágítás a XIV. kerületben - 2011" s A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben