Vállalkozási szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerzıdés"

Átírás

1 Szám: XXVII-39-61/2007. Vállalkozási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Kispesti Egészségügyi Intézet képviseletében: Dr. Vargha Péter fıigazgató címe: 1195 Budapest, Ady Endre utca 122., KSH jelzıszám: , adószám: , törzsszáma:519001, bankszámlát vezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. bankszámlaszám: sz. mint megrendelı, (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl az International Ambulance Service Kft. képviseletében: Gyula Tibor ügyvezetı címe: 1145 Budapest, Thököly út 165. Cégjegyzékszám: , adószám: , Statisztikai számjel: bankszámlát vezetı pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Rt. bankszámlaszám: sz. mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv. alapján lefolytatott közösségi értékhatárt elérı egyszerősített közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi feltételekkel. 1.) A szerzıdés tárgya: A Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat egészségügyi alapellátás körébe tartozó, 24 órás folyamatos felnıtt orvosi ügyeleti és sürgısségi feladatok ellátása a Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága 74/2007.(VII.31.) KKB határozata alapján. 2.) Megrendelı megrendeli a Vállalkozónál ezen szerzıdésben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített elıírások szerint az ellátási területen kettı fı orvossal, egy fı ápolóval/nıvérrel, egy fı gépjármővezetıvel központi ügyeleti szolgálat mőködtetését. Vállalkozó a megrendelést elvállalja. A Vállalkozó által mőködtetett központi ügyeleti szolgálat Budapest, XIX. Kerület Kispest felnıtt (14. életévet betöltött) lakosságát látja el az ügyeleti rendelıben, illetve a beteghez történı kiszállással az alábbiak szerint: - felnıttek részére háziorvosi ügyeleti tevékenység tárgykörébe tartozó ellátására jelentkezik; - személyesen jelentkezik az ügyelet telephelyén (ambuláns betegellátás); - telefonon, vagy más egyéb módon, a telephelyen kívüli ellátását kéri az ellátási körzeten belül; 1

2 - sürgıs szükség, vagy vélt sürgıs szükség esetén a háziorvosi ügyeleti tevékenység tárgykörén kívül esı feladatokat is, ellátási körzetén belül. 3.) A Vállalkozó a 24 órás folyamatos felnıtt orvosi ügyeleti szolgálatot - munkanapokon 8:00 20:00 óra között 1 fı szakorvos, 1 fı ápoló, 1 fı gépkocsivezetı összetételő mőszakkal; - munkanapokon 20:00 8:00 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon 1 fı szakorvos, 1 fı orvos, egy fı ápoló és egy fı gépkocsivezetı összetételő mőszakkal; látja el. 4.) Vállalkozó gondoskodik sürgıs szükség esetén a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe történı szállíttatásáról. Vállalkozó Budapest, XIX. Ker. Kispest felnıtt lakosai részére 24 órában betegszállítási kapacitást biztosít térítésmentesen. 5.) Vállalkozó minden más feladatát a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló (hatályos) 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet, valamint a mindenkor érvényben lévı, vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint látja el. 6.) A Megrendelı a 24 órás folyamatos felnıtt orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáért havi nettó (négymillió háromszázötvenezer Ft; évi nettó Ft/fix összegő vállalkozói díjat fizet a Vállalkozónak az igazolt teljesítés alapján benyújtott számla kézhezvételét követıen. A Megrendelı a szolgáltatás ellenértékét a Megrendelı - teljesítésigazolással ellátott számlája alapján - a tárgyhóra vonatkozó OEP finanszírozás rendelkezésre állása után 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára. A Megrendelı részérıl a teljesítést a gazdasági igazgató, illetve a helyettese igazolja a Vállalkozó számlája szerint ezen szerzıdés alapján. A vállalkozói díj évente egy alkalommal maximum az OEP finanszírozás változásával arányosan változhat. 7.) A vállalkozó vállalja, hogy a 24 órás folyamatos felnıtt orvosi ügyeleti szolgálati feladatokat a sürgısségi betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi, akik rendelkeznek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló (hatályos) 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.. (1), (2), (4), és (9) bekezdéseiben a háziorvosi ügyeleti szolgálatban meghatározottakkal. A felek ezen szerzıdésben nem alkalmazzák a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló (hatályos) 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.. (5) bekezdésében biztosított lehetıséget. Az egyik ügyeletes orvos feltétlenül a fenti a), b), c), e) pontok szerinti szakvizsgák valamelyikével rendelkezı szakorvos. 8.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerzıdés teljes idıszaka alatt a 60/2003(X.20.) EszM rendeletben elıírt szakmai követelményeket biztosítja. 9.) A teljesítés helye (ügyelet telephelye): Budapest, XIX. kerület közigazgatási területe, valamint a Budapest, XIX. ker. Petıfi utca 49. sz. alatti épületingatlan. 2

3 9.) A Megrendelı a 24 órás ügyeleti ellátáshoz térítésmentesen biztosítja a tulajdonát képezı Budapest, XIX. Ker. Petıfi utca 49. sz. alatti (hrsz.: ) épületingatlant, összesen (épület + udvar) együttes területe 709 m 2, melybıl az épület nettó hasznos alapterülete 69 m 2. A terület 13 helyiséget tartalmaz - a mellékelt alaprajz alapján az alábbi felsorolás szerint: - 1 db rendelı 21 m2 alapterülettel, - 2 db kiszolgáló helyiség (asszisztensi szoba, orvosi szoba, kettı együtt 14 m2 alapterülettel), - 2 db közlekedı 6 m2 alapterülettel, - 3 db elıtér, váró, tartózkodó, 19 m2 alapterülettel, - 5 db WC, Zuhanyozó, elıtér 9 m2 alapterülettel, A Megrendelı ingyenesen biztosítja a mellékletben felsorolt további tárgyi feltételeket, melyek leltárilag a nyertes ajánlattevı részére átadásra kerülnek. E feltételeken túlmenıen minden egyéb, a mőködéshez szükséges részletezett feltétel biztosítása is a Vállalkozó feladata, úgymint a. a személyzet munkabére és járulékai; b. az ügyelet ellátására alkalmas gépkocsi, annak fenntartási és üzemanyag költségeivel; c. üzemzavar esetén tartalék gépkocsi biztosítása; d. mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rágcsáló és féregirtás; e. az ellátáshoz szükséges egyszer használatos eszközök, gyógyszerek, kötszerek, fogyóeszközök; f. a Budapest, XIX. Ker. Petıfi utca 49. szám alatti épületingatlan közmő, Internet használati és telefon költségei, g. a Budapest, XIX. Ker. Petıfi utca 49. szám alatti épületingatlan takarítási költsége, h. a dolgozók munka és védıruházata; i. a szakmai felelısségbiztosítás költsége, j. a beérkezı hívások dokumentálására és archiválására szolgáló számítástechnikai berendezés és ennek üzemeltetıi költsége. 10.) A Vállalkozó vállalja, hogy az általa biztosított gépjármővében a konvencionális orvosi tevékenységhez szükséges eszközök, gyógyszerek mellett folyamatosan biztosítja a defibrillátort, reanimációs orvosi táskát, infúziót, életmentı R táskát, gyógyszereket, lélegeztetéshez szükséges eszközöket. Járvány, vagy közlekedési nehézségeket okozó idıjárási helyzet esetén plusz készenléti és /vagy teherjáró gépkocsit biztosít. 11.) A Vállalkozó köteles vezetni az elıírt betegdokumentációt és adminisztrációt. Köteles folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a Megrendelınek, az ÁNTSZ - nek, illetve az illetékes háziorvosoknak, az adatvédelmi törvény elıírásait figyelembe véve. A Vállalkozó köteles a mőködése során általa kezelt adatbázist megırizni. 12.) A Megrendelı által feltett kérdésekre, panaszlevelekre a Vállalkozó 15 napon belül a Megrendelınek írásban választ (választervezetet) ad. A Vállalkozó a központi ügyeleti szolgálatról a kerület lakosainak és háziorvosainak tájékoztatást 3

4 nyújt közvetlenül vagy közvetve a Megrendelı útján a Megrendelı által megjelölt idıben és terjedelemben. 13.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ügyelet szakmai felügyeletét és ellenırzését az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a kerületi tiszti fıorvos látja el. Ezen szerzıdésben foglaltak betartását jogosultak ellenırizni a Megrendelı igazgató fıorvosa, és az igazgatóhelyettesek, továbbá az igazgató fıorvos által megbízott személyek. 14.) A Vállalkozó köteles betartani a Kispesti Egészségügyi Intézet Házirendjét, a munka és tőzvédelmi., valamint higiénés elıírásokat. 15.) A Vállalkozó felelısséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért. 16.) A Vállalkozó a tevékenység ellátásához teljesítési segédet vehet igénybe, a mindenkori hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelı jogviszonyban. 17.) A Vállalkozó a szolgálatban részt vevı személyek nevét, címét, szakképesítését, valamint az aktuális havi beosztást az elızı hónap 25. napjáig írásban a Megrendelı Igazgatóságán leadja. Az esetleges további változásokat is az Igazgatóságon írásban jelenti. 18.) Ezen Vállalkozási Szerzıdés szeptember augusztus 31.-ig terjedı négy éves idıtartamra szól. 19.) Ezen szerzıdést bármelyik fél írásban rendkívüli esetben felmondhatja. A rendkívüli felmondás indokai megrendelı részérıl: - a vállalkozó a szerzıdésben vállalt személyi feltételeket nem, vagy csak részben biztosítja; - a vállalkozó a szerzıdésben vállalt, a konvencionális orvosi tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket nem biztosítja; - a vállalkozó tevékenységével kapcsolatban az indokolt betegpanaszok száma e vállalkozás elıtti idıszakhoz viszonyítottan jelentısen megnı; - a vállalkozó a kötelezıen elıírt betegadminisztrációs és betegdokumentációs kötelezettségének határidıre nem tesz eleget; - a vállalkozó az érvényes kötelezı felelısségbiztosítási kötvényét bemutatni nem tudja; - a vállalkozó a szerzıdésben vállalt ingatlan állagmegóvási feladatainak ellátását elmulasztja; A rendkívüli felmondás indokai a vállalkozó részérıl: - Megrendelı a szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget. - Megrendelı a szerzıdésben vállalt ügyeleti és sürgısségi feladatok ellátásához szükséges feltételeket - különösen a Vállalkozási Szerzıdés 9. pontjában írt tárgyi feltételeket - nem biztosítja. - Megrendelı a 9. pontban részletezett helyiségek akadálytalan használatát nem biztosítja. 20.) A felek esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 4

5 5

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a területi ellátási kötelezettséggel

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez:

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Korábban megkötött feladat-ellátási

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.483/2008. Javaslat a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerzıdés közös megegyezéssel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-185/2011. Tárgy: a települési folyékony hulladék begyőjtésével, szállításával,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. 1 DOKUMENTÁCIÓ Közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz I. Általános tájékoztató Az ajánlatkérı ajánlattételre hívja fel az ajánlattevıket a jelen ajánlattételi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendı üzemeltetési megállapodások jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Berényi Lajos elnök), mint megrendelı (a továbbiakban:

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/

SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/ SZERZİDÉS Villamos energia beszerzés szakmai támogatása Sourcing szerzıdésszám: 2013/ amely létrejött egyrészrıl Mezıberény Város Önkormányzata (székhely: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1., adószám:, képviseli:

Részletesebben

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZERZİDÉSI FELTÉTELEK II. kötet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉS SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT Projekt címe: A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0041 azonosítószámú Hajdúszovát község szennyvízelvezetés és tisztítás projekt keretében Hajdúszovát

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A 2011. évi összefoglaló éves ellenırzési jelentés A közgyőlés 15

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S háziorvosi körzet működtetéséről Tisztelt Képviselő-Testület! Püspökladány Város Önkormányzata a 83/1996.

Részletesebben