Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal"

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/ Fax: 22/ web: Ügyszám: 02/60-13/2010. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FŐJEGYZŐJE, CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Főjegyző, Címzetes Főjegyző, Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A június havi szakmai tájékoztatóban a jegyzői döntéseknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény rendelkezései megfelelősége tárgyában adok tájékoztatást. Közlöm álláspontomat az önkormányzati rendelet helyesbítésével kapcsolatban. Az állattartásról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához, új rendelet alkotásához nyújt segítséget az e tárgyban figyelembe veendő jogszabályok alapján készített segédanyag. Közzéteszem továbbá a Pénzügyminisztérium szakmai tájékoztatóját a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyekben az illetékfizetési kötelezettségről. I. A jegyzői döntések kötelező tartalmi elemei A jogorvoslati eljárások és a felügyeleti hatóságként folytatott ellenőrzéseink során gyakran tapasztaljuk, hogy a jegyzői döntések alakilag hiányosak, illetve nem mindenben felelnek meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 72. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek. A tipikus hiányosságokra figyelemmel az alábbiakra hívom fel a figyelmet. - A jegyzői döntések bevezető részének többek között tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését (Ket. 72. (1) bekezdés a) pontja, 72. (2) bekezdés). A Ket. 12. (3) bekezdés d) pontja szerint közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező jegyző, főjegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási társulás. A hivatkozott jogszabályhely értelmében a polgármesteri hivatal vagy annak valamely szervezeti egysége (pl. adóiroda, okmányiroda) nem minősül hatóságnak, ezért nem jogszabályszerű, ha eljáró hatóságként szerepelnek az

2 2 első fokú hatóságok döntéseiben. Megjegyzem, hogy jelenleg a képviselőtestület hivatalának ügyintézőjeként kizárólag az anyakönyvezető rendelkezik hatáskörrel hatósági ügy intézésére, erre figyelemmel az anyakönyvezető hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseknél helytelen a jegyzőt nevesíteni eljáró hatóságként. - A Ket. 72. (1) bekezdés da) pontja, illetve a 72. (2) bekezdése értelmében a döntés rendelkező részének tartalmaznia kell a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást. Jellemző, hogy a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás hiányzik a döntésekből. A leggyakrabban előforduló jogorvoslati lehetőség, a fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatásként legalább a következőket indokolt szerepeltetni az első fokú döntések rendelkező részében: A fellebbezést a (hatóság) bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A hivatkozott jogszabályhely alapján nem kell azt feltüntetni, hogy fellebbezés esetén az ügyfél hova címezze a fellebbezését. A címzés feltüntetése gyakran azt eredményezi, hogy az ügyfelek közvetlenül a másodfokú döntést hozó hatóságnál nyújtják be a fellebbezésüket, ami megnöveli a jogorvoslati eljárás időtartamát. - Az eljárási költség megállapítását és az eljárási költségek viseléséről szóló döntést ha arról a hatóság nem külön dönt a Ket. 72. (1) bekezdés dd), de) pontja szerint a határozatoknak, míg az eljárási költség viseléséről szóló döntést a végzéseknek is tartalmazniuk kell (Ket. 72. (2) bekezdés). Gyakori eset, hogy kizárólag az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj összege az eljárási költség. Az idézett jogszabályhelyek értelmében ebben az esetben fel kell azt tüntetni a döntésekben, hogy az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél viseli. - A kötelezettséget megállapító döntések rendelkező részéből gyakran hiányoznak, illetve esetenként az indokolásban szerepelnek az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményei, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-fizetési kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást (Ket. 72. (1) bekezdés df) pont, 72. (2) bekezdés, 138. (1), (3) bekezdése). Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményei a végrehajtás elrendelése (Ket (2) bekezdése) és foganatosítása (Ket (3) bekezdés,132., 136., 140. és a 141. (2) bekezdése). - A mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott döntések esetén (pl. eljárási bírság kiszabása, fizetési kedvezmény engedélyezése) jellemzően hiányoznak a döntések indokolásából a mérlegelésben, méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontok és tények (Ket. 72. (1) bekezdés ec) pont, 72. (2) bekezdés). Ez a bírói gyakorlat szerint súlyos eljárási jogszabálysértésnek minősül, mely a jogorvoslati eljárás során nem orvosolható.

3 3 - A október 1-e után indult ügyekben és a hivatkozott időpont után megismételt eljárásokban a határozatok, illetve az eljárást megszüntető végzések indokolásában fel kell tüntetni az ügyintézési határidő leteltének napját (Ket. 72. (1) bekezdés ee) pont, 72. (2) bekezdés). A kérelemre induló eljárások esetén ez rendszerint megvalósul, de a hivatalból való eljárások során gyakran hiányzik a fenti kötelező tartalmi elem. Az ügyintézési határidő túllépése esetén a határozatok és az eljárást megszüntető végzések rendelkező részében kell feltüntetni - a Ket. 33/A. - ban szabályozott az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetékeknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak az ügyfél részére történő megfizetésre vonatkozó döntést is (Ket. 72. (1) bekezdés dc) pont, 72. (2) bekezdés). - A döntések indokolásának tartalmaznia kell azokat a jogszabály- helyeket, amelyek alapján a hatóság a döntését hozta (Ket. 72. (1) bekezdés ef) pont, 72. (2) bekezdés). A döntések indokolásában gyakran hiányos és pontatlan a jogszabályhelyek megjelölése, előfordul, hogy csak az adott jogszabály elnevezését tüntetik fel, és elmarad az adott szakasz, bekezdés, pont szerepeltetése. - A október 1-én hatályba lépett Ket. novella egyértelműen szabályozza a döntések aláírását. Ennek ellenére még mindig előfordul, hogy a jegyzői döntésekből nem derül ki a kiadmányozó személye. A Ket. 72. (1) bekezdés f) pontja és 72. (2) bekezdése szerint a döntéseknek tartalmazniuk kell a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával. Amennyiben a hatáskör gyakorlója a jegyző, de más személy a kiadmányozó, a következőképpen kell feltüntetni az aláírást: XY jegyző nevében és megbízásából pl. XY hatósági osztályvezető. A bírói gyakorlat szerint súlyos eljárási jogszabálysértés, ha nem derül ki a döntésből, hogy ki gyakorolta a kiadmányozást. - A Ket. 72. (1) bekezdés g) pontja és 72. (2) bekezdése alapján a döntéseken a hatóság bélyegzőlenyomatát kell elhelyezni. Tapasztalataink szerint a bélyegzőhasználat tekintetében sem érvényesül maradéktalanul a Ket. hivatkozott rendelkezése. Amennyiben az adott hatósági ügy intézésére a jegyző rendelkezik hatáskörrel, úgy az előzőekben kifejtettek szerint a jegyzőt kell nevesíteni eljáró hatóságként a döntések bevezető részében és a jegyző, mint hatóság bélyegzőlenyomatát kell használni. Jogszabályellenes az a gyakorlat, ha a jegyzői hatáskörben hozott döntéseken pl. a polgármesteri hivatal, vagy az okmányiroda bélyegzőlenyomata szerepel, tekintettel arra, hogy a hivatkozott szervek nem minősülnek hatóságnak. II. Önkormányzati rendelet helyesbítése Tapasztalataink alapján számos probléma mutatkozik a tekintetben, hogy a jogszabályokat esetünkben a rendeleteket mely és milyen szintű, mikor keletkezett hiba esetén kell módosítani, illetve mikor elégséges a helyesbítés, mit

4 4 jelent egyáltalán a helyesbítés fogalma. Erre vonatkozóan nem találunk jogszabályi rendelkezést, így a kérdés megválaszolására alkotmánybírósági határozatok értelmezésével vállalkozunk. Induljunk ki a következő esetből. A jegyző észleli, hogy a képviselő-testület jogalkotó szándékával ellentétesen, elírás miatt tévesen más szövegezés került a kihirdetett rendeletbe, mint amit a képviselő-testületi ülésen elfogadtak. A jegyző az elírást kézirathibának minősítve a hiba kijavítása céljából a helyesbítés mellett dönt. A jogalkotásról szóló évi XI. törvény (továbbiakban: Jat.) nem ismeri a kihirdetett jogszabály helyesbítésének intézményét. A Jat. szabályai és az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján egyértelmű, hogy jogszabály módosítása azaz érdemi rendelkezés megváltoztatása - csak jogszabállyal történhet. A helyesbítés jelenségének létezését a 12/1990. (V.23.) AB határozat ismerte el. Az Alkotmánybíróság az ügy kapcsán elvi jelleggel arra is rámutat, hogy szinte általános gyakorlattá vált a kodifikációs tévedések kézirathibára hivatkozással történő helyesbítése. E téren az is gyakorta tapasztalható, hogy a helyesbítésre a kihirdetést követően indokolatlanul hosszú idő után kerül sor. Mindez sérti a jogbiztonságot és a jogalkotás szabályait, s ugyanakkor rontja a kodifikációs tevékenység presztizsét. Vizsgáljuk meg mit is jelent a helyesbítés. A 33/2008. (III.20.) AB határozat alapján helyesbítés alatt általános értelemben a közzétett szöveg utólagos kijavítását értjük. Értelemszerűen a rendeletek közzététele esetén is előfordulhatnak olyan hibák, amelyeket orvosolni kell, nem mindegy azonban, hogy milyen módon. Rendkívül sokféle hiba fordulhat elő, például helyesírási hiba, elütés, számozási hiba, szerkesztési hiba, technikai hiba, jogszabály-szerkesztési hiba, kodifikációs hiba. A hiba felmerülhet a jogalkotó oldalán, a rendelet szövegének elkészítése közben, vagy már a nyomtatás folyamán. A megfelelő orvoslási szint meghatározásához különbséget kell tenni a hibák között, azok súlyosságára, a jogszabály tartalmához képest érdemi vagy nem érdemi mivoltukra tekintettel. Az Alkotmánybíróság leszögezi, hogy jogszabály érdemi módosítására a jogilag nem szabályozott helyesbítés módszerével semmiképpen nem kerülhet sor, a helyesbítés nem veheti át a jogalkotási eljárás garanciális keretei között végzett módosítás szerepét. Tehát a helyesbítéshez nem fűződhet joghatás abban az esetben, amikor egyértelműen a jogszabály érdemi részét érinti az ügy, tehát a célzott joghatás egyértelműen a jogszabály módosítása. Ebben az esetben nem a helyesbítés a megfelelő eszköz a javításra, az a szöveg, amelynek keletkezését a helyesbítés célozza, létre sem jön, az nem tekinthető normaszövegnek. Ennek megfelelően a helyesbíteni kívánt jogszabály az eredetileg kihirdetett szöveggel létezik tovább. Megállapítható, hogy kodifikációs tévedés kézirathibának nem minősíthető, annak orvoslása csak a jogszabály módosításával történhet. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a jogszabályok helyesbítésére kizárólag nyomdahiba esetén kerülhet sor a kihirdetést követő meghatározott rövid határidőn belül. Ugyanakkor a 60/1992. (XI.17.) AB határozatában a következőket szögezi le: az, hogy jogilag nem létező, semmis aktusok alakíthatják a gyakorlatot,

5 5 alkotmányosan tarthatatlan és megengedhetetlen. A helyesbítésekkel történő jogszabály-módosítás szintén arra az eredményre vezet, hogy a Jat. garanciális szabályait figyelmen kívül hagyva, jogalkotásra nem felhatalmazott személyek nem megfelelő formában hozott aktusai általánosan kötelező erőre tesznek szert. A kötelező erejű szabályok megalkotásában így olyan szervek, személyek vesznek részt, amelyek erre nem jogosultak. Mivel a fenti kérdéskörben a jogalkotás rendjére vonatkozó szabályozás nem tartalmaz semmiféle rendelkezést, emiatt folyamatos a jogbizonytalanság a jogrendszerben. Az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I.30.) AB határozatában kifejtette, hogy a jogállamiság alapvető ismérve a jogbiztonság, amely nemcsak az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Amíg a jogalkotási garanciákat a sehol nem szabályozott helyesbítés visszaélésszerű alkalmazásával ki lehet játszani, addig nem állítható az, hogy a jogalkotás és a jogszabályok módosításának jogintézménye kiszámíthatóan, jogállami körülmények között működik. A helyesbítéssel való jogszabály-helyesbítés gyakorlati lehetősége a garanciális szabályok érvényesülését lerontja és a jogalkotást, a jogszabályok módosítását átláthatatlanná teszi. Az Alkotmánybíróság 33/2008. (III.20.) AB határozatában mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg a hibás jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei kijavítási módszereinek meghatározására, valamint ezek alkalmazási körére, a hibák orvoslási mód alapján történő kategóriákba sorolására vonatkozó törvényi szintű szabályozás hiánya miatt, mivel az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból levezethető tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik. Mindezek alapján a helyesbítés módszere nem elfogadott a rendeletek hibáinak orvoslására, azokat csak a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 100. (2) bekezdésében meghatározott módszerek egyikével lehet módosítani. Az Alkotmánybíróság 60/1992.(XI.17.) AB számú határozata értelmében szakmai álláspontom kötelező jogi erővel nem rendelkező tájékoztatásnak minősül, arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet. III. Az állattartás helyi szabályozása Az állattartás helyi szabályozási lehetőségeire több kérdés érkezett az elmúlt időben. Ezért a vonatkozó jogszabályokból, valamint alkotmánybírósági döntésekből levezetve készült útmutató a helyi szabályozásra vonatkozóan. Az állattartás, az állattartással kapcsolatos életviszonyok területe magasabb szintű jogszabályok által szinte teljes mértékben szabályozott, s ezen jogszabályok egyike sem ad felhatalmazást önkormányzati rendelet megalkotására. Tekintettel arra, hogy az állattartás szabályozása helyi közügy, az önkormányzat jogalkotói hatásköre közvetlenül az Alkotmány 44/A. -ából fakad.

6 6 Nem tekinthető helyi közügynek - az Alkotmánybíróság 49/2007. (VII. 3.) határozatában foglaltak értelmében - az ebek veszélyessége, az életvédelem biztosítása és ehhez kapcsolódóan a speciális tartási szabályok kialakítása. A jogalkotó az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvényben Ávt. -, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározta, hogy melyek azok az ebek, amelyekre - veszélyességükre tekintettel - speciális tartási szabályok kialakítása szükséges, valamint meghatározta ezeket a speciális tartási szabályokat is. Szabályozásra került továbbá július 1. hatállyal a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések megállapítása a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet Ktá. Korm. rendelet ban foglaltak szerint. A Ktá. Korm. rendeletnek a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezései a következő jelentős kérdésköröket szabályozzák: az állatok táplálásával kapcsolatos szabályokat (14. (1) bekezdés) az állat tartási helyére vonatkozó előírásokat (14. (3)-(11) bekezdés) eb tartására vonatkozó szabályokat (14. (4), (6)-(7) és (12)-(13) bekezdés) az állatok csoportos tartásával kapcsolatos előírásokat (14. (6) és (8) bekezdés) különböző fajhoz tartozó állatok együtt tartásának szabályait (15. (2) bekezdés) az állatokkal való bánásmódra vonatkozó egyéb rendelkezéseket (16. ) belterület közterületén az eb pórázon történő vezetésének illetve a szájkosár használatának szabályait (17. ). Az állattartás önkormányzati rendeleti szabályozására tehát konkrét törvényi felhatalmazás nincs. Néhány magasabb szintű jogszabály egy-egy témakör kapcsán utal az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának lehetőségére, illetve szükségességére. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdés értelmében az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket a közegészségügyi és állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 31. (2) bekezdése kimondja, hogy a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 20. (7) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat a település belterületére a földtani közeg és a felszín alatti víz további terhelésének megszüntetésére a környezetvédelmi törvény 46. -a szerinti környezetvédelmi program keretében belterületi állattartás esetén figyelemmel kíséri a külön jogszabályban meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályainak alkalmazását, és ennek megvalósítását e

7 7 rendelet hatálybalépését követő egy éven belül helyi állattartási rendelet megalkotásával, meglévő rendeletek esetén három éven belüli felülvizsgálatával is segíti. Az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozás során - figyelemmel a témakörben született AB határozatokra - az alábbiakra kell tekintettel lenni: 1. Visszaható hatály tilalma, átmeneti rendelkezések: A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 12. (2) bekezdése szerint a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha azt a jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a jogszabály rendelkezéseit erre irányuló kifejezett rendelkezés szerint a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell (29/2001. (VI. 29.) AB határozata). Ennek megfelelően elengedhetetlen, hogy az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendeletek illetve módosításaik átmeneti szabályokat is megállapítsanak a hatályba lépésük előtt megkezdett állattartásra nézve. Az átmeneti rendelkezés rendeletbe építésének célja az, hogy a rendelet hatályba lépését követően az állattartóknak kellő felkészülési időt biztosítson arra, hogy a rendeletben előírtaknak eleget tudjanak tenni (37/2004. (X. 15.), 28/2004. (VII. 7.), 29/2001. (VI. 29.) AB határozatok), engedélyhez nem kötött számú állatot tartsanak, vagy engedély iránti kérelmet terjesszenek elő az előírt egyedszám feletti állattartáshoz. Különösen fontos a megfelelő felkészülési idő biztosítása, ha az önkormányzat megtiltja az állattartást olyan területen, ahol a rendelet hatályba lépését megelőzően ilyen tevékenység engedélyezett volt. 2. Az állattartás generális tiltása: Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha valamely magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten megengednek, akkor azt a képviselő-testület nem tilthatja meg az önkormányzat egész illetékességi területére kiterjedő érvénnyel. Annak azonban nincs akadálya, hogy az önkormányzati rendelet a város vagy község egyes övezeteire (földrajzilag pontosan meghatározott részeire, egyes utcáira, meghatározott objektumok körzetére) vonatkozó tilalmakat, korlátozást állapítson meg (17/1998. (V. 13.) AB határozat). Az előzőekből következően az önkormányzat szabályozási jogosultsága nem terjed addig, hogy az állattartást teljes közigazgatási területére vonatkozóan általános hatállyal megtiltsa. Nem ütközik azonban jogszabályba az olyan tartalmú szabályozás, amely bizonyos állatok tartását a település egyes részein kizárja. 3. Az állattartás engedélyezése, a hatáskörök elhatárolása: Az önkormányzat rendeletében az egyes hatáskörök címzettjeit pontosan meg kell jelölnie.

8 8 a. Önkormányzati hatósági hatáskör: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény - Ötv (1) bekezdése szerint a jegyzőnek csak törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg hatáskört. Ebből következően a helyi önkormányzati rendeletben az állattartás szabályaival összefüggésben megállapított önkormányzati hatáskör címzettje kizárólag a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben annak bizottsága, vagy a polgármester lehet. Az önkormányzati hatósági ügyekben folyó eljárásra az Ötv ában foglaltak értelmében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel alkalmazni. Az önkormányzati állattartási engedélyezési jogkör a haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott állatok engedélyezésére terjedhet ki. A haszonállatok tekintetében korlátot jelent az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet - Áesz (1) bekezdése, amely kimondja, hogy nagy létszámú állattartó telepet benépesíteni csak az illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás előzetes engedélyével lehet. A nagy létszámú állattartó telep fogalmát illetően az Áesz. 1. számú függelékének 4. pontja ad eligazítást. E szerint nagy létszámú állattartó telep az olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább - harminc ló, vagy - ötven szarvasmarha, vagy - kétszáz juh, kecske vagy - száz sertés, vagy - kettőezer broiler baromfi, vagy - ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) vagy - ötven strucc, vagy - ötven anyanyúl és szaporulata elhelyezését teszi lehetővé. b. Jegyzői hatáskör: Az Ávt. 20. (2) bekezdés rendelkezése értelmében a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására, szaporítására az állatvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdés szerint állatvédelmi hatóságként az Ávt. 20. (2) bekezdésben foglaltak tekintetében a tervezett tartás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzője jár el. Az Alkotmánybíróság 14/2001. (V. 14.) határozatában leszögezte, hogy az Ávt. veszélyes állatok tartásáról szóló rendelkezései a ragadozó állatokra is kiterjednek, így engedélyező hatóság ez esetben is az illetékes jegyző. A 35/1997. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében jegyzői hatáskörbe tartozik a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásának engedélyezése is. 4. Az engedélyezés feltételei: Az önkormányzat jogosultsága az állattartás engedélyezési feltételeinek szabályozása.

9 9 a. A szomszédok hozzájárulása: A képviselő-testület a közérdekében az állattartás feltételéül szabhatja a szomszédok meghatározott körének hozzájárulását (49/2007. (VII. 3.), 79/2006. (XII. 20.) AB határozat). A tulajdonhoz (lakáshasználathoz) való jog aránytalan korlátozását eredményezi, ha a rendelet az ebtartáshoz a szomszédok túl széles körétől követel hozzájárulást. Az ebtartó lakása alatti, feletti, illetve az azonos szinten lakók összességének előzetes írásbeli hozzájárulásának megkövetelése a tulajdonhoz (a zavartalan lakáshasználathoz) való jog aránytalan korlátozásához vezet (1/2003. (I. 14.), 23/2000. (VI. 28.) AB határozat). A tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátozásához az szükséges, hogy a hozzájárulásra jogosultak körét amennyire lehetséges az állattartással érintettek alkossák, valamint az, hogy a hozzájárulásra jogosultak köre ne legyen túl szélesen meghatározott (79/2006. (XII. 20.), 634/H/2003., 1/2003. (I. 14.), 23/2000. (VI. 28.) AB határozat). Ugyanakkor arra nem köteles a helyi önkormányzat, hogy valamennyi, az állattartással esetlegesen érintetté váló lakótárs hozzájárulását követelje meg az állattartáshoz (634/H/2003. AB határozat). A tulajdonhoz (lakáshasználathoz) való jogot nemcsak a széleskörű előzetes hozzájárulás sértheti, hanem az is, ha az ebtartáshoz minden esetben hozzájárulást követel meg a rendelet. Ha a helyi önkormányzat rendelkezik az ebtartás szabályairól, köteles differenciált szabályozást kialakítani, és ha azt a közérdek nem teszi indokolatlanná legalább egy eb tartását lehetővé kell tenni előzetes hozzájárulás nélkül (634/H/2003. AB határozat). Nem találta alkotmányellenesnek az Alkotmánybíróság azt sem, amikor a képviselőtestület a többlakásos épületben lakásonként egy-egy kutya, illetve macska, illetőleg családi házas ingatlanon három kutya, illetve öt macska tartását tette lehetővé, tehát ezáltal maximálta a tartható kutyák és macskák számát (772/B/1997. AB határozat). b. Szakhatósági hozzájárulás: Az önkormányzat nem kötheti az állattartás engedélyezését az állami közegészségügyi, vagy állategészségügyi hatóság (ÁNTSZ, hatósági állatorvos) szakhatósági hozzájárulásához, mert ezeknek a szerveknek csak magasabb szintű, központi jogszabály állapíthat meg bármilyen feladatot, vagy hatáskört. 5. Az állatok oltása: a. Oltást igazoló lap: Jogszabályba ütközik az a rendeleti előírás, amely az eboltás tényének igazolását az eb nyakörvére erősített oltást igazoló műanyag lap meglétéhez köti. Az oltás tényének igazolása nem vonható az önkormányzati hatósági ügyek körébe, mivel azt magasabb szintű jogszabály kizárólagos szabályozási körbe vonta (27/2004. (VII. 7.), 77/2006. (XII. 20.) AB határozat). Az eboltási könyvről mint az oltás tényét bizonyító eszközről az Áesz. 1. sz. mellékletének a rendelkezett. Az Áesz. vonatkozó rendelkezéseit a veszettség

10 10 elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 23. (4) bekezdés b) pontja január 1-jével hatályon kívül helyezte. Az FVM rendelet 4. (1) bekezdés b) pontjának szabályozása értelmében az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Vagyis az oltás megtörténtének igazolására január 1-től is - az oltási könyv szolgál, az önkormányzatnak ebben a körben szabályozási jogosultsága továbbra sincs. Az előzőekben hivatkozott két AB határozat tehát hatályon kívül helyezett jogszabályon alapszik. Azon kitételük azonban amely szerint az oltás tényének igazolására kizárólag az oltási könyv alkalmas a témát szabályozó új jogszabály vonatkozásában is alkalmazható megállapítás. b. Az oltás gyakorisága: A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. -a pontosan szabályozza, hogy az ebek veszettség elleni védőoltására milyen időközönként kell sort keríteni. A hivatkozott rendelkezés értelmében az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, ac) ezt követően évenként. Nincs lehetőség arra, hogy az önkormányzati rendelet az előzőekben rögzítettektől eltérő időtartamban határozza meg az eboltási kötelezettséget. 6. Az elhullott állati tetemek kezelése: Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. (2) bekezdés szabályozása szerint az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből tartott állatokat, valamint a 3 hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját földelheti el. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott, elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos. A hivatkozott FVM rendelet 7. (1) bekezdése kimondja, hogy az elhullott baromfi, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb malac hullája az állattartó saját telkén évente legfeljebb 50 kg össztömegig ugyancsak elföldelhető, ha az 5. (2) bekezdésben foglalt előzőekben említett feltételek fennállnak.

11 11 7. Az állatok hajtása: Az állatok közúton történő hajtásának szabályozására az önkormányzat nem jogosult (29/2007. (V. 17.) AB határozat). A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet KRESZ a az állatok hajtásával, vezetésével kapcsolatosan az alábbi előírásokat tartalmazza: (1) Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetőleg vezetni; ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetőleg az útpadkára kell lehúzódni. (2) Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek - ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. (3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb - legfeljebb 10 állatból álló - csoportokban szabad áthajtani. (4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetőleg állatcsoport bal oldalán előre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. A KRESZ 62. (5) bekezdése szerint Tilos a) főútvonalon állatot hajtani, illetőleg vezetni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre; b) állati erővel vont jármű bal oldalához és más járműhöz állatot, valamint állati erővel vont jármű után kettőnél több állatot kötni; c) állatot az úton őrizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne tudjon. Az állatoknak a közúton történő hajtására irányadó szabályokat a KRESZ határozza meg. A KRESZ nem ad külön felhatalmazást a települési önkormányzatnak arra, hogy az állatok közúton történő hajtását szabályozza. A KRESZ csak a főútvonalon tiltja az állatok hajtását, ott is kivételt tesz, ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre. Nem főútvonalon tehát a KRESZ alapján megengedett az állatok hajtása a 62. -ban meghatározott előzőekben ismertetett feltételekkel. 8. Méhtartás: A jogszabályokban rögzített követelmények teljesítése esetén erre alkalmas területen a méhek szabadon (engedély nélkül) tarthatók. A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet MÉM rendelet a értelmében a méhészkedést a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Erre tekintettel az önkormányzat szabályozási jogosultsága nem terjed ki arra, hogy a méhtartást engedélyhez kösse.

Tekintettel arra, hogy az állattartás szabályozása helyi közügy, az önkormányzat jogalkotói hatásköre közvetlenül az Alkotmány 44/A. -ából fakad.

Tekintettel arra, hogy az állattartás szabályozása helyi közügy, az önkormányzat jogalkotói hatásköre közvetlenül az Alkotmány 44/A. -ából fakad. 2010. június 29. 60-13/2010. 3. Az állattartás helyi szabályozása Az állattartás helyi szabályozási lehetőségeire több kérdés érkezett az elmúlt időben. Ezért a vonatkozó jogszabályokból, valamint alkotmánybírósági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az ebtartással

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Az állattartás rendjéről szóló /2011. (.) számú önkormányzati

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest, Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.. Polgármestere ^-IAÁQ/M/ 2003. Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója

Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója IV. évfolyam 2010. évi 4. szám Az Alkotmánybíróság 2009. évben hozott önkormányzati jogalkotást érintő döntéseinek tematikus összefoglalója 1. JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS 3 1.1. Helyi jogalkotáshoz

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mivel számoljon a kutyatartó? - közigazgatási eljárások, polgári jogviták, szabálysértési és büntetőjogi felelősség. dr.

Mivel számoljon a kutyatartó? - közigazgatási eljárások, polgári jogviták, szabálysértési és büntetőjogi felelősség. dr. Mivel számoljon a kutyatartó? - közigazgatási eljárások, polgári jogviták, szabálysértési és büntetőjogi felelősség Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. március 30. Amikor megvásároljuk vagy befogadjuk

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete az állattartás rendjéről 1 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről Bevezető Bucsa

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatósági Osztály

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.25.) KTr. sz. és 23/2005.(XI.25.) KTr. sz., valamint 4/2006.(II.24.) KTr. sz., 16/2006.(VI.30.) KTr. sz. és 25/2006.(XII.15.) KTr. sz.*,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS. A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól

ÖSSZEGZÉS. A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól ÖSSZEGZÉS A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól A Belügyminisztérium 2005-ben az időközben történt közösségi és hazai jogszabályi változásokra tekintettel

Részletesebben