Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről."

Átírás

1 A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 7.) A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.)általános igazgatási feladatok: Leltározza a hagyatékot. Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről. Eljár a haszonállatok tartásával kapcsolatos ügyekben. Ellátja a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Lefolytatja a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásával kapcsolatos hatósági eljárást. Lefolytatja a veszélyes állat tartására és országba történő behozatalára vonatkozó hatósági eljárást. Az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásainak megsértése esetén állatvédelmi bírságot szab ki. Nyilvántartja a veszélyes állatokat. Lefolytatja a marhalevél kezeléssel kapcsolatos hatósági eljárást. Gondoskodik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről. Megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek gyanúja esetén. Vezeti a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást. A méhészeket nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Ellátja a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásával kapcsolatos hatósági feladatokat évi. 28. tv. 24/A-24/E./módosítás indoka: évi CIX. Tv. Közreműködő szakhatóságként eljár a 334/2006/XII. 23. Korm.sz.r.3-4 -ában felsorolt veszélyes állatok tartása, szaporítása, országba behozatala tekintetében.

2 A helyi piacokon a termelőnél ellenőrzi a növények, növényi termékek forgalomba hozatalához szükséges külön jogszabályban meghatározott növény-egészségügyi igazolás meglétét, ennek hiányában az árusítást betiltja. A háziméhekre veszélyes, bejelentés-köteles növényvédelmi tevékenység termelői bejelentése esetén a védekezés helyétől 5 km-s körzeten belül /veszélyességi körzet/ a helyben szokásos módon haladéktalanul értesíti a méhesek tulajdonosait /kezelőit/ a méhekre veszélyes növényvédő szer alkalmazásának helyéről, időpontjáról, a felhasználásra kerülő növényvédő szerről, s egyben felszólítást ad ki a méhek veszélyességi körön kívüli, vagy más alkalmas módon való biztonságba helyezésére.//335/2006/xii.23/korm sz.r. tájékoztatja a méhészeket a letelepedési tilalomra vonatkozó határozatáról. Gondoskodik az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Gondoskodik a település belterületén növényvédelmi feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről. Ellátja a fák védelmével kapcsolatos feladatot. Ellátja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat. - Az ismeretlen helyen tartózkodó személyek részére ügygondnokot rendel ki. Nyilvántartja az életvédelmi létesítményeket és ellenőrzi azok műszaki állapotát. Ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat, a hulladék lerakóját, vagy ha az nem ismert, akkor az ingatlan tulajdonosát kötelezi a hulladék elszállítására, hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. Ellátja a köztisztasággal kapcsolatos hatósági feladatokat, az ingatlan tulajdonosát vagy használóját ingatlana tisztántartására kötelezi. A befogott ebek ismertté vált tulajdonosai részére megállapítja a szállítási és tartási költségeket, ezek megfizetését követően intézkedik az eb visszaadása érdekében. Engedélyezi gyümölcsfa telepítését. A növényvédelmi szabályok, vagy hatósági határozat előírásainak megsértése esetén növényvédelmi bírságot szab ki.

3 Ellátja az üzletek működési engedélyével kapcsolatos hatósági feladatokat. Az üzletekről, valamint az üzletek kereskedő által bejelentett nyilvántartási idejéről nyilvántartást vezet. Ellenőrzi, hogy az üzletek kategóriába sorolása az előírásoknak megfelel-e. Az üzletek működésével kapcsolatos panaszokat kivizsgálja. Ezt követően megtiltja a műsoros előadás, zene, tánc rendezését, valamint a szórakoztató játékszolgáltatást, ha az jogszabálysértő, vagy a közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sérti, továbbá a külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határérték figyelmeztetés ellenére való ismételt túllépése, vagy a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22-06 óra között) nyitva tartását korlátozhatja, illetve kötelező zárvatartási időszakot rendelhet el. Az alkalmi árusítás területén az illetékes rendőrhatóság, valamint a vámés pénzügyőrség írásos véleményének figyelembevételével a szeszesitalok árusítását megtilthatja, vagy korlátozhatja. Jogosult ellenőrizni a kereskedelmi szálláshely osztályba sorolási feltételeinek meglétét. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásokat nyilvántartásba veszi és üzemeltetési engedélyt ad ki. Nyilvántartásba veszi a vásár rendezőjét, illetve a piac fenntartóját. Köteles visszavonni az üzlet működési engedélyét, ha megállapítást nyer, hogy az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, továbbá, ha elmulasztják a játékautomata bejelentését. Szakhatósági nyilatkozatot ad arról, hogy az önkormányzat területén létesítendő játékterem az építésügyi és a szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelel, a játékterem működéséhez hozzájárul. Lefolytatja a telepengedély alapján gyakorolható ipari és kereskedelmi tevékenységéről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló jogszabályban megjelölt telepengedélyezési eljárást. b.) Szabálysértési és birtokháborítási feladatok: Ellátja a szabálysértésekkel kapcsolatos feladatokat, I. fokú szabálysértési jogkört gyakorol. Kérelemre pénzváltó tevékenységhez hatósági igazolványt ad ki. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához hatósági igazolást ad ki.

4 Ellátja az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési feladatokat. Eljár a birtokvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt ügyekben. Megkeresés alapján igazolást ad ki a fegyverviselési engedélyekhez. A szabálysértési hatóságok által kiszabott pénzbírságok és helyszíni bírságok meg nem fizetése esetén biztosítja a közérdekű munkavégzést. c.) Műszaki feladatok: Telekalakítási, illetőleg építési tilalmat rendel el - a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében - törvényben meghatározott esetekben, az arra illetékes államigazgatási szerv megkeresésére. Engedélyezi a telekalakítást. Elbírálja az építési engedély iránti kérelmeket. Használatbavételi engedélyezési eljárást folytat le. Építésügyi hatósági ellenőrzést végez. Eljár fennmaradás engedélyezési és építésügyi bírság ügyekben. Szakhatóságként való közreműködés során vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése és megépítése megfelel-e a településrendezési előírásoknak. A szakhatóságok hozzájárulását, állásfoglalását megkeresés útján beszerzi és határozatába foglalja a szakhatóságok hozzájárulásában előírtakat. Bontási engedélykérelmeket bírál el. Megtiltja az építmény engedély nélküli használatát. Elbírálja az építmények, építményrésznek a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos kérelmeket. A település-rendezéshez és a tervezéshez, az építésügyi hatósági tevékenységhez feltétlenül szükséges területi, társadalmi, környezeti, természeti és műszaki adatokról jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat vezet. Ellátja a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Ellátja a 343/2006. (XII.23.) Korm. sz. rendelet 18 -ában jelölt építésügyi hatósági feladatokat, az R. 1. sz. melléklete szerinti települések esetében.

5 Ellátja a közlekedési és vízügyi hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési ügyekkel kapcsolatos feladatokat. A közegészségügyi és a környezetvédelmi jogszabályok megsértése esetén elrendeli az érintett ingatlan vízi közmű törzshálózatra - a tulajdonos költségére - történő bekötéseket. d.) A Közterület-felügyelet feladatai: a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével: ÜZLETEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE A kereskedő (gazdálkodó szervezet, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, saját előállítású áruját értékesítő termelő) csak a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről ÖSSZEFOGLALÓ 1. Székhely, telephely, fióktelep 1.1 Székhely A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, amely

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben