BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló Megállapodás megkötésére Budapest Főváros Főpolgármestere, Tarlós István július 31-én levélben fordult Kovács Péter polgármesterhez, melyben javasolta egy új, a közterület-felügyeleti feladatok átadásátvételéről szóló megállapodás megkötésének lehetőségét. Ennek folyományaként szeptember 25-én egyeztetésre került sor a Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési Főosztályán a két önkormányzat közötti megállapodás megkötése érdekében. E megbeszélés eredményeként terjesztem elő az 1. mellékletben található Megállapodást, melynek lényege, hogy a Fővárosi Önkormányzat át kívánja adni Önkormányzatunknak a XVI. kerület teljes közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületekre szóló illetékességgel a Megállapodásban felsoroh - és a vonatkozó jogszabályokban előírt - feladatokat. A Fővárosi Önkormányzat kerületünk közigazgatási területén kizárólag a számára kötelezően ellátandó feladatokat látja el. Előterjesztőként javaslom a Megállapodás megkötését, mivel a közterület-felügyelethez kapcsolódó feladatok hatékonyabb ellátását teszi lehetővé azáltal, hogy a közterületfelügyelők kerületünk teljes közigazgatási területén rendelkezhetnek eljárási jogosultsággal - ide nem értve a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatait -, függetlenül attól, hogy a közterület a Fővárosi Önkormányzat vagy Önkormányzatunk tulajdonában, kezelésében van e. Fentieket figyelembe véve, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni Budapest Főváros Önkormányzatával a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról az előterjesztés 1. mellékletét képező Megállapodás szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

2 Budapest, október /. Kovács Raymund alpolgármester Láttam: Ancsin László ^ jegyző Tárgyalásra kijelölt bizottság: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Melléklet: 1. Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról

3 Iktatószám: FPH015/411- /2013. Megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról E megállapodás létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzskönyvi azonosító szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: , ÁHTI azonosító: , bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt Fővárosi Önkormányzat költségvetési elsz. számla, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) képviseletében Tarlós István főpolgármester, rr\ásrészrő\ Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43., törzskönyvi azonosító szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: , ÁHTI azonosító: , bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt , a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) képviseletében Kovács Péter polgármester harmadrészről Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 1., törzskönyvi azonosító szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel: , ÁHTI azonosító: 8411 általános közigazgatás, bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt , a továbbiakban: FÖRI) képviseletében dr. Pető György igazgató, negyedrészről Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Közterület-felügyeleti csoport (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43., törzskönyvi azonosító szám: , adószám: , KSH statisztikai számjel , ÁHTI azonosító: , bank és bankszámla száma: OTP Bank Nyrt , a továbbiakban: Kerületi Közterület-felügyelet) képviseletében Ancsin László jegyző (továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (7) bekezdésére való hivatkozással, figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés.../2013. (...) Főv. Kgy. számú határozatára és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata Képviselőtestületének.../2013. ( ) számú határozatára. Felek a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában a következőkben állapodnak meg: 1. A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és jelen megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat a FÖRI útján látja el.

4 2. A Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a részére jogszabályban és a jelen megállapodásban meghatározott közterület-felügyeleti feladatokat a Kerületi közterület-felügyelet útján látja el. 3. A Fővárosi Önkormányzat - figyelembe véve az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat, valamint a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelölésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén a gyalogos aluljárók kivételével a tulajdonában, kezelésében lévő közterületre szóló illetékességgel ei hatállyal, határozatlan időre átadja, a Kerületi Önkormányzat átveszi a vonatkozó jogszabályokban előirt, alábbiakban megjelölt feladatokat; a) közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, c) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése), d) a főváros köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogsértések jelzése a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felé, e) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, f) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, g) az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével, közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, h) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése, i) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése, j) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására

5 irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget, k) kerékbilincs alkalmazásának lehetősége a korlátozott várakozási övezetekben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák, I) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése, szankcionálása. 4. A Kerületi Önkormányzat - figyelembe véve az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakat - a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén a tulajdonában, kezelésében lévő közterületre szóló illetékességgel ei hatállyal, határozatlan időre átadja, a Fővárosi Önkormányzat átveszi a vonatkozó jogszabályokban előírt, alábbiakban megjelölt feladatokat: a) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben - a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti, b) a Fővárosi Közgyűlés által külön rendeletben szabályozott, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások közszolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése, c) Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmi közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése. 5. A Fővárosi Önkormányzat a FÖRI útján látja el a jelen megállapodás hatályba lépését követően is Budapest XVI. kerület teljes közigazgatási területén a következő feladatokat: a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 48/A. (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, b) a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése, c) - a vonatkozó jogszabályok alapján - a közúti közlekedési szolgáltatásokra és a közúti járművek üzemben tartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben szabályozott közterületen létesülő taxiállomások igénybevételére vonatkozó szabályok ellenőrzése.

6 6. A Fővárosi Önkormányzat - a FÖRI útján - és a Kerületi Önkormányzat - Kerületi Közterület-felügyelet útján - az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak alapján látják el a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén az alábbi feladatokat: a) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott várakozási övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése, b) a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerinti szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése, c) közterületeken és a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban a szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése, d) közterület-felügyeletek közötti jelzés az engedély nélküli közterület-használat, valamint az ahhoz kapcsolódó meg nem engedett árusítás ellenőrzése vonatkozásában, e) a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletében meghatározott aluljárókban általános közterület-felügyeleti feladatok. 7. A jelen megállapodás 6. pontjában meghatározott feladatok közös szolgálatteljesítés során tett intézkedésekből származó bevételek a Fővárosi Önkormányzatot és a Kerületi Önkormányzatot 50-50%-ban illetik meg. 8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás 6. pontjában meghatározott feladatok ellátása során a FÖRI a Fővárosi Önkormányzatnak a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén - figyelemmel az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakra - a tulajdonban és kezelésében lévő közterületeken járhat el. 9. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás 6. pontjában meghatározott feladatok ellátása során a Kerületi Közterület-felügyelet a Kerületi Önkormányzatnak a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén - figyelemmel az Mötv. 23. (4) bekezdés 1. pontjában és az (5) bekezdés 4. pontjában foglaltakra - a tulajdonban lévő közterületeken járhat el. 10. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás 6. pontjában meghatározott feladatok együttesen történő ellátásáról a FÖRI és a Kerületi Közterület-felügyelet között külön megállapodás megkötése szükséges.

7 11. A FÖRI és a Kerületi Közterület-felügyelet kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás 6. pontjában meghatározottakról külön megállapodást kötnek. 12. A Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat kijelentik, hogy a jelen megállapodás 3. és 4. pontjában meghatározott feladatok ellátásához szükséges, a feladatátadó részéről nyújtandó anyagi eszközökre nem tartanak igényt. 13. A FÖRI tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásból származó, a FÖRI részére meghatározott feladatokat köteles ellátni, a jelen megállapodásban meghatározott jogok és kötelezettségek maradéktalanul megilletik illetve kötelezik az intézményt. 14. A Kerületi Közterület-felügyelet tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásból származó, a Kerületi Közterület-felügyelet részére meghatározott feladatokat köteles ellátni, a jelen megállapodásban meghatározott jogok és kötelezettségek maradéktalanul megilletik illetve kötelezik az intézményt. 15. Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél, bármikor kezdeményezheti. A Felek a kezdeményezést követően kötelesek a módosítási javaslatokra vonatkozó érdemi nyilatkozatot a kezdeményezőnek a javaslat benyújtását követő második hónap utolsó napjáig megküldeni. A Felek kötelesek haladéktalanul megkezdeni a tárgyalásokat és dönteni a módosítási javaslatokról. 16. Felek a jelen megállapodás felmondását minden év június 30-ig kezdeményezhetik. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott felmondási jogukat december 31-ét megelőzően nem gyakorolják. 17. Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásával hozzájárulnak a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. íön/ény szerinti közzétételéhez. 18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak. 19. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják feloldani.

8 20. Jelen megállapodás a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 21. A jelen megállapodás 7 számozott oldalból áll és egymással megegyező eredeti példányban készült. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Tarlós István Főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata Kovács Péter Polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Jogi szempontból ellenjegyzem: Láttam: Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző dr. Pető György igazgató Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Ancsin László jegyző Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Közterület-felügyeleti csoport Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

9 Jogi szempontból ellenjegyzem: Jogi szempontból ellenjegyzem: Készült: példányban Kapják: számú példány: Budapest Főváros Önkormányzata számú példány: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat számú példány: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság számú példány: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Közterület-felügyeleti csoport

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató ,, BESZAMOLO a Közterület-felügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) 2011. evi tevékenységét

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben