A Hatósági Főosztály főbb feladatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hatósági Főosztály főbb feladatai:"

Átírás

1 a.) Általános igazgatási feladatok: A Hatósági Főosztály főbb feladatai: Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében leltározza az örökhagyó hagyatékát. Ellátja a kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő hatósági feladatokat. A kóbor állatok befogását követően a tulajdonos ismertté válása esetén megállapítja a szállítási és tartási költséget és erről igazolást állít ki. Engedélyezi a természetvédelmi oltalom alatt nem álló illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartását, szaporítását, illetve az országba történő behozatalát. Engedélyt ad veszélyes állat elidegenítésére, illetve felügyeletének átengedésére. A veszélyes állatok tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásokban jogszabályban meghatározott esetekben szakhatóságként működik közre. Ebek által okozott sérülés esetén ellátja az ezzel kapcsolatos értesítési kötelezettségeket, indokolt esetén kezdeményezi az ebek veszélyessé nyilvánítását. Nyilvántartást vezet a veszélyes állatok vonatkozásában. Az állatkert létesítésében szakhatóságként működik közre. Az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozza, vagy megtiltja és állatvédelmi bírságot szab ki. Az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát. Ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását. Jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. Lefolytatja a marhalevél kezeléssel kapcsolatos hatósági eljárást. Ellátja a méhállományok tartási helyének, illetve vándoroltatásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban meghatározott esetekben az állatorvos megérkezéséig zárlat alá helyezi a beteg vagy fertőzött állat tartózkodási helyét. Vadkár esetén lefolytatja a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárást. Engedélyezi az 1500 m 2 -nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m 2 -nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény telepítését. Ellenőrzi belterületen a növényi károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, szükség esetén elrendeli a közérdekű védekezést. A földhasználó parlagfű elleni védekezésének elmulasztása esetén belterületen elrendeli a közérdekű védekezést. Nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról. Nyilvántartást vezet a kereskedelmi tevékenységről szóló bejelentés másolatát továbbítja a jogszabályban meghatározott szervek felé. Bejelentés köteles szolgáltatási tevékenység esetén igazolást állít ki.

2 A jogszabályban előírt feltételek megléte esetén az üzletköteles termék forgalmazására szolgáló üzlet működési engedélyét kiadja és a működési engedély kiadásról igazolást ad ki, valamint az adatváltozást nyilvántartásba bejegyzi, a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. Védett intézmények hivatalos működési idejének lejárta után engedélyezheti szeszesital kimérését. Engedélyezi a kulturális fesztiválok területén az ideiglenes jelleggel kifejezetten erre a célra létesített vagy használt épületben, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrészben, illetve helyiségben a dohánytermék forgalmazását. Hitelesíti a vásárlók könyvét, és az ebbe tett bejegyzéseket két évre visszamenőleg vizsgálhatja. A kereskedő tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírások megsértése esetén az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra az üzletet ideiglenesen bezáratja. Veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozza, illetve az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását rendeli el; korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletekben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást. Ellenőrzi, hogy az üzlet feliratain az üzlet elnevezését - a vállalkozás neve, a vezérszó és az üzletben forgalmazott árura utaló árujelző kivételével magyar nyelven jelenítik-e meg. Pénznyerő automata engedély nélküli üzemeltetése esetén az üzletet ideiglenesen legalább 30 napra ismételt jogsértés esetén 90 napra bezáratja. A szálláshely-szolgáltatást engedélyezi és erről igazolást ad ki, a változásokat a nyilvántartásba bejegyzi. A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatóval szemben jogszabályban meghatározott szankciókat alkalmaz. A KSH részére jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltat. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyilvántartásba veszi, hatósági igazolványt állít ki. A jogszabályban előírt feltételek és a szakhatósági hozzájárulások megléte esetén kiadja a telepengedélyt, és az erről rendelkező határozatot közli a jogszabályban megnevezettekkel. Nyilvántartásba veszi a telepengedély-köteles, illetőleg bejelentés köteles tevékenységet folytató telepet, a nyilvántartást az interneten közzéteszi. A telephely engedély köteles tevékenység engedély nélküli, továbbá a bejelentés köteles tevékenység bejelentés nélküli gyakorlását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból. Engedélyezi az üzletszerű ingatlanközvetítői, üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenységet. Nyilvántartást vezet az üzletszerű ingatlanközvetítői, üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytatókról.

3 Jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő engedélyét és törli a nyilvántartásból. A jegyző előtt folyó eljárásban az ismeretlen helyen tartózkodó személy részére ügygondnok kirendelése. A vásár rendezését, piac tartását engedélyezi, továbbá az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A bevásárlóközpont fenntartójának bejelentése nyomán a bevásárló központot nyilvántartásba veszi. Ellenőrzi a vásárok és piacoknak valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó szabályok betartását az engedélyezésben részt vevő egyéb hatóságokkal együtt, jogszabályban meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot bezáratja. Az üzletet közbiztonsági érdekből jogszabályban meghatározott esetekben a büntető- vagy szabálysértési eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy évi időtartamra - a nyomozó, illetőleg a szabálysértési hatóság kezdeményezésére - ideiglenesen bezárathatja. Engedélyezi a zenés, táncos rendezvény megtartását, az engedély megadásával egyidejűleg a rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. Ellátja a Hatósági Főosztály szervezeti egységénél az iktatási, irattározási feladatokat, az ügyiratkezelés szakmai irányítását, felügyeletét. Ellátja a végrehajtással kapcsolatos teendőket, intézkedik a kintlévőségek, kiszabott bírságok és eljárási költségek behajtása itánt. Eljár a birtokvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt ügyekben. A birtoklás kérdésében hozott határozat végrehajtásáról gondoskodik. b.) Ügyfélszolgálati feladatok Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. Kifüggeszti és záradékolja a hirdetményeket. Intézi a talált dolgokkal kapcsolatos ügyeket. Intézkedik az elhagyott robbanóanyagok bejelentésével kapcsolatban. Kiadja a hatósági bizonyítványt. Elvégzi az ügyiratforgalmi, hivatali-hatósági statisztika összeállítását. Vezeti a szervezeti egységekhez kiadott bélyegzőkről készült nyilvántartást. Belső adatot szolgáltat kérelemre a jogszabályi feltételek alapján. Vezeti a címnyilvántartást. Közreműködik a választásokkal kapcsolatos eljárásban. Közreműködik a népszavazási és népi kezdeményezési eljárásban. Közreműködik a népszámlálási feladatokban. c.) Anyakönyv igazgatási feladatok: Vezeti a születési, házassági, halotti és bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyveit, teljesíti az ezzel kapcsolatos feladatokat.

4 Közreműködik a házasságkötéseknél, illetőleg azt előkészíti és vizsgálja a törvényes feltételek fennállását, intézi a magyar állampolgár külföldön illetve a külföldi állampolgár Magyarországon tervezett házasságkötését. Nyilatkoztatja a házasulandókat a házasságkötés utáni névviselésről. Indokolt esetben felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól. Közreműködik a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötténél, illetőleg azt előkészíti és vizsgálja a törvényes feltételek fennállását, intézi a magyar állampolgár külföldön illetve a külföldi állampolgár Magyarországon tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét. Kiállítja az anyakönyvi okiratokat és kiadja az érdekelteknek. Kezeli az anyakönyvi irattárat. Intézi, illetve a gyámhatóságnál kezdeményezi az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállásának rendezését. Közreműködik a születési családi és utónév megváltoztatására irányuló kérelem intézésében. Közreműködik a házassági név megváltoztatására irányuló kérelem intézésében. Intézi a honosítással, kedvezményes honosítással kapcsolatos ügyeket. Elkészíti az december 31. napjáig vezetett anyakönyv első példányában bejegyzett utólagos bejegyzések másolatának jegyzékét és továbbítja a levéltárnak. A nemzetiséghez tartozó személynek illetve gyermekének születési családi és utónevét kérelemre anyanyelve szabályi szerint anyakönyvezi, mely kétnyelvű is lehet. Előkészíti a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezését. Külföldi állampolgárok anyakönyvi bejegyzéséről adatszolgáltatást teljesít. A hatályos jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokat teljesíti (Központi Statisztikai Hivatal, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal). d.) Építés-igazgatási feladatok: Ellátja az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, valamint a helyi építési szabályzat szabályozási terv készítésével kapcsolatos véleményezési, javaslattételi feladatokat. Elvi építési engedélyezési, építési engedélyezési, egyszerűsített építési engedélyezési, bontási engedélyezési és fennmaradási engedélyezési eljárásokat folytat le. Az engedélykérelem elbírálása során helyszíni szemlét tart. Dönt az építésügyi hatósági eljárás alapjául szolgáló jogviszonyban az

5 építtető vagy a kötelezett jogutódjáról. Tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. Jogszabályban meghatározott esetekben a bejelentéshez kötött építési tevékenységeket nyilvántartásba veszi, és a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának jogszerűségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi. Nyilvántartásba veszi a bejelentéshez kötött bontási tevékenység illetve használatbavétel bejelentését. A szabálytalanság tudomásra jutásától számított két éven belül, legkésőbb azonban az építés befejezésétől - ha nem állapítható meg - az építmény használatbavételétől számított tíz éven belül intézkedik a szabálytalanság megszüntetése érdekében. Építésügyi, valamint eljárási bírságot szab ki, szükség esetén elrendeli azok behajtását. A kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett költségére és veszélyére intézkedik annak végrehajtási iránt. A szakhatóságok hozzájárulását, állásfoglalását megkeresés útján beszerzi és határozatába foglalja a szakhatóságok hozzájárulásában előírtakat. Más hatóságok előtt folyó engedélyezési eljárásokban a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelésről szakhatóságként nyilatkozik. e.) Általános műszaki feladatok: Terveket záradékolja a Kormányhivatal kisajátítással összefüggő eljárásaiban. Működéssel, telepengedélyezéssel összefüggő ügyekben szakhatósági illetve, építés hatósági jogkörében ellenőrzést folytat, (szak)hatósági állásfoglalást ad. A település-rendezéshez és a tervezéshez, az építésügyi hatósági tevékenységhez feltétlenül szükséges területi, társadalmi, környezeti, természeti és műszaki adatokról jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat vezet. Engedélyezi a felvonók és mozgólépcsők létesítését, az építményekbe való állandó jellegű beépítését, áthelyezését, átalakítását, használatbavételét, illetőleg lebontását. A telekalakítási eljárásban szakhatósági feladatot lát el.

6 Más hatóságok előtt folyó engedélyezési eljárásokban a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelésről szakhatóságként nyilatkozik, ha az ingatlanra azonos célból a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki. Jogszabályban meghatározott esetekben környezetvédelmi hatóságként, természetvédelmi hatóságként, illetve természetvédelmi szakhatóságként jár el. Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Közterületen tartandó hangosító berendezést igénylő rendezvény esetén kérelemre engedélyezi a hangosító berendezések üzemelését. Vízügyi és vízgazdálkodási hatósági feladatokat lát el. Az 500 m 3 /év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag kézi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének, használatbavételének, átalakításának és megszüntetésének engedélyezése tárgyában dönt. Eljár kút létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése tárgyában. Fás szárú növény kivágását engedélyezi és pótlási kötelezettséget ír elő, szabálytalan fakivágás esetén bírságot szab ki. A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést hirdetményi úton, valamint Pécs honlapján is közzéteszi. Vezeti az életvédelmi létesítmények nyilvántartását. f.) Vagyon-nyilvántartási feladatok: Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő térképek karbantartásáról, kezeléséről, tárolásáról és azok szolgáltatásáról, az önkormányzati tulajdonú földrészleteket érintő építésügyi-műszaki tervdokumentációk megőrzéséről, valamint a Központi Statisztikai Hivatal számára az Önkormányzat hatáskörébe tarozó közigazgatási és területváltozások statisztikai adatbázisának elkészítéséről. Gondoskodik a jogszabály szerint a közigazgatási határok megjelölésére szolgáló földmérési jelek védelméről, továbbá a belterületi határvonal megállapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, ennek keretében képviseli az Önkormányzat tulajdonosi érdekeit.

7 Gondoskodik az Önkormányzat közterületeinek elnevezéséről és a megszüntetéséről szóló rendeletek előkészítéséről, nyilvántartásáról, a házszámok előzetes megállapításáról. Ellátja a Város közigazgatási területén lévő ingatlanokhoz tartozó házszámmegállapításával kapcsolatos feladatokat, ennek keretében vezeti a város címnyilvántartási adatbázisát. A földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján helyi közterületjegyzék elnevezéssel nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás alapján a helyes lakcím keletkeztetése érdekében kapcsolatot tart, és kapcsolatot keres a jogszabályban meghatározott közterületjegyzék felhasználásával érintett társaságokkal, szervezetekkel, valamint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező állampolgárral. Gondoskodik az új és a megszűnt földrajzi neveknek a Pécsi Körzeti Földhivatal által vezetett hiteles ingatlan-nyilvántartási térképen történő átvezetéséről. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény előírásainak megfelelően gondoskodik a külterületi termőföldek belterületbe vonásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében az Önkormányzat nevében kezdeményezi az illetékes hatóság felé a földrészletek művelési ág megváltoztatására irányuló hatósági eljárás lefolytatását. Gondoskodik az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartózó tervdokumentációk megőrzéséről. Megkeresésre gondoskodik a hiteles térképek és tulajdoni lapok beszerzését illetően, valamint a Hivatal gyorsabb ingatlan-nyilvántartási adatokkal való kiszolgálása érdekében úgynevezett TAKARNET (Internet alapú) kapcsolatot tart fenn. Vezeti és karbantartja a hatályos kormányrendelet alapján az önkormányzati ingatlanvagyon-katasztert, gondoskodik a nem kezelt ingatlanok elbirtoklásának megakadályozásáról, továbbá közreműködik a Vagyonkataszter és a tárgyeszköz nyilvántartás összhangjának megteremtésében, és ennek okán folyamatosan egyeztet a számviteli analitikával a két nyilvántartás előírt egyezősége érdekében, mint értékben mint pedig egyéb adatmódosítást érintően. Az ingatlanvagyon-kataszterben átvezeti a kötelezettségvállaló okiratokat, földhivatali és egyéb határozatokat. Kapcsolatot tart a kezelőkkel, bekéri és átvezeti a rájuk bízott ingatlan-vagyonban bekövetkezett változásokról az adatokat. Ellenőrzi és az ingatlan-vagyonkataszteren átvezeti az ingatlan kezelője által vezetett, a közterületi ingatlanvagyon és az önkormányzati bérlakások

8 és nem lakás céljára szolgáló helyiségek műszaki adattartalmában bekövetkezett változásokat. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Kormányrendelet alapján elkészíti a KSH által OSAP 1616 számon nyilvántartott kitöltési utasítás statisztikai tábláit. A hivatal munkáját, valamint a döntés-előkészítési folyamatot segítve, az ingatlan-vagyonkataszter adatbázisából a kért szempontok szerinti ingatlan leválogatást és adatszolgáltatást nyújt. Ellátja az egységes közműnyilvántartás üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a város térinformatikai rendszerének fejlesztésében. Koordinálja az egyesített közműnyilvántartás rendszeréhez csatlakozott közműszolgáltató cégek rendszeren belüli kommunikációját. Az Informatikai Osztállyal együttműködve gondoskodik az e-önkormányzati rendszerben lévő térképek frissítéséről és naprakészen tartásáról. Az Önkormányzati és Választási Csoporttal együttműködve gondoskodik a választási az országos egyéni-, valamint önkormányzati választókerületek, térképi megjelenítéséről. Gondoskodik az Önkormányzati rendeletek térképi mellékleteinek az elkészítéséről, továbbá igény szerint az Önkormányzati feladatellátást és a döntés előkészítő folyamatot segítő tematikus térképi dokumentációk elkészítéséről.

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről.

Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről, intézkedik az esetleges törlésről. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 7.) A Hatósági Főosztály főbb feladatai: a.)általános igazgatási feladatok: Leltározza a hagyatékot. Vezeti a névjegyzéket az ingatlanközvetítést végző természetes személyekről,

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája 1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája ALPOLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ ALPOLGÁRMESTER JEGYZŐ ALJEGYZŐ JEGYZŐI IRODA PÉNZÜGYI IRODA (ADÓCSOPORT) ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA MŰVÁK IRODA Adat megnevezése Megjegyzés

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését;

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését; Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben