ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÁLTALI ALKALMAZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÁLTALI ALKALMAZÁSÁRÓL"

Átírás

1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÁLTALI ALKALMAZÁSÁRÓL október Budapest 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A tájékoztató tárgya, célja, a döntések elektronikus formában történő kiadmányozása Jogszabályi alapok Alapfogalmak A minősített elektronikus aláírásra vonatkozó általános információk, alkalmazási területe, valamint az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hitelessége Az elektronikusan aláírt iratok Létrehozása Kézbesítése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Az ellenőrzés technikai feltétele Az ellenőrzés lépései A dokumentum sértetlenségének ellenőrzése A tanúsítvány ellenőrzése A tanúsítványban rögzített adatok megtekintésének előkészítése A hitelesítés-szolgáltatói tanúsítvány letöltése: A letöltött szolgáltatói tanúsítvány telepítése Microsoft Windows operációs rendszerben: A telepített szolgáltatói tanúsítvány elfogadása megbízható tanúsítványként Az aláírói tanúsítvány ellenőrzése Az MVH által küldött elektronikus irathoz tartozó aláírói tanúsítvány elfogadása Időbélyeg ellenőrzése

3 1. Bevezetés 1.1 A tájékoztató tárgya, célja, a döntések elektronikus formában történő kiadmányozása A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) azon a feladatkörébe tartozó támogatási intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek esetében a hatályos jogszabályi rendelkezések ezt lehetővé teszik az ügyfelek által elektronikus úton benyújtott kérelmek elbírálása során döntéseit elektronikus formában hozza meg és azokat minősített elektronikus aláírással (digitális aláírás) látja el. Ennek megfelelően, abban az esetben, amikor az ügyfél elektronikus úton, vagyis ügyfélkapun keresztül terjeszti elő kérelmét, az MVH döntését tartalmazó okirat kiadmányozása elektronikus eljárás keretében, az arra jogosult vezetők minősített elektronikus aláírásával történik. Ezekben az esetekben tehát, az MVH a döntéseit elektronikus formájú, PDF formátumú, kódolt aláíró lenyomattal ellátott elektronikus dokumentumba foglalja a kézi aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott papír alapú irat helyett. Jelen tájékoztató célja az ügyfelek tájékoztatása a minősített elektronikus aláírás MVH-nál történő alkalmazásának szabályairól és feltételeiről. 1.2 Jogszabályi alapok Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.), a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 3/2005 (III.18) IHM rendelet, az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Kormányrendelet, egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Kormányrendelet, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Kormányrendelet, az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet, a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet, az Európai Parlament és a Tanács az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló 1999/93/EK irányelve. 1.3 Alapfogalmak Döntést tartalmazó irat: olyan joghatás kiváltására irányuló közigazgatási hatósági határozatot vagy végzést tartalmazó hivatalos irat, melyet az MVH hatósági jogkörében 3

4 eljárva, a hatáskörébe tartozó egyedi hatósági ügyben, hatósági eljárási jogviszony keretében ad ki. Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Elektronikusan történő aláírás: elektronikus aláírás hozzárendelése, illetve logikailag való hozzákapcsolása az elektronikus adathoz. Aláíró: az a szervezet (MVH), amely az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja, valamint amelynek nevében az őt képviselő természetes személy (kiadmányozásra jogosult vezető) az elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon elhelyezi. Aláírás-létrehozó adat: olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai magánkulcs), melyet az aláíró az elektronikus aláírás létrehozásához használ. Aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardver, illetve szoftver eszköz, melynek segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza. Aláírás-ellenőrző adat: olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai nyilvános kulcs), melyet az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot megismerő személy (pl. ügyfél) az elektronikus aláírás ellenőrzésére használ. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: olyan elektronikus aláírás, amely a) alkalmas az aláíró azonosítására, b) egyedülállóan az aláíróhoz köthető, c) olyan eszközökkel hozták létre, amely kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és d) a dokumentum tartalmához oly módon kapcsolódik, hogy minden az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett módosítás érzékelhető. Elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató (a továbbiakban: hitelesítés-szolgáltató): olyan szervezet, amely azonosítja az elektronikus aláírót (MVH, illetve a képviseletében eljáró vezető), majd az aláíráshoz kapcsolt saját elektronikus aláírásával aláírt tanúsítvánnyal hitelesíti az aláíró elektronikus aláírását. Elektronikus aláírási termék: olyan szoftver vagy hardver, amely elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőrzéséhez használható. Tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely az aláírás-ellenőrző adatot egy meghatározott személyhez (azaz az aláíróhoz) kapcsolja, és igazolja e személy személyazonosságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve a hatósági (hivatali) jelleget. Ennek keretében a hitelesítés-szolgáltató azonosítja az igénylő (aláíró) személyét, majd a saját elektronikus aláírásával hitelesíti az igénylő elektronikus aláírását. Időbélyegző: az elektronikus dokumentumhoz az időbélyegző-szolgáltató által, amely az MVH esetén azonos a hitelesítés-szolgáltatóval, az időbélyegzés során végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amelynek alapvető célja, hogy igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az időbélyegben szereplő időpontban vagy azt 4

5 megelőzően írták alá, vagyis az időbélyegzés időpontjában az elektronikus dokumentum már létezett, valamint azt, hogy a dokumentum tartalma az időbélyegző elhelyezése óta nem változott. 1.4 A minősített elektronikus aláírásra vonatkozó általános információk, alkalmazási területe, valamint az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hitelessége Az MVH a döntéseit abban az esetben hozza meg elektronikus formában és látja el minősített elektronikus aláírással, ha 1) az adott jogcímre vonatkozó jogszabály az elektronikus kérelembenyújtást lehetővé teszi, valamint 2) az ügyfél a kérelmét elektronikusan nyújtotta be. Az ügyfelek az MVH honlapján ( adott intézkedésre irányadó jogszabályokból, valamint az MVH által közzétett közleményből tájékozódhatnak azokról a támogatási jogcímekről, amelyek esetén az ügyfél kérelme ügyfélkapun keresztül, elektronikusan benyújtható, és az MVH a kérelem elbírálása során minősített elektronikus aláírást alkalmaz az elektronikus formában meghozott döntésének hitelesítésére. A minősített elektronikus aláírás a legmagasabb biztonsági szintű elektronikus aláírás, amely kriptográfiai kódolásra épül. A minősített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet az aláíró (pl. MVH) biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (pl. egy speciális minősítésű intelligens kártya avagy chipkártya) segítségével hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátott ki a minősített hitelesítés-szolgáltató. A legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megfelel az írásba foglalás követelményének. Az olyan elektronikus okirat, amelyet az MVH ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, azaz minősített elektronikus aláírással látott el, közokiratnak minősül, és ennek megfelelően teljes bizonyító erővel bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint ennek idejét és módját. Az MVH a minősített elektronikus aláírás hitelesítéséhez - ahhoz szükséges - hitelesítésszolgáltatást vesz igénybe, melynek keretében a minősített hitelesítés-szolgáltató az MVH elektronikus aláírásához minősített tanúsítványt kapcsol annak érdekében, hogy az ügyfél a hivatalos irat aláíróját (az MVH-t, illetve a kiadmányozásra jogosult vezetőt) hitelt érdemlő módon beazonosíthassa az elektronikus irat ellenőrzése során. Minősített tanúsítványt kizárólag minősített hitelesítés-szolgáltató bocsáthat ki. Az 1.2. pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően előállított és alkalmazott minősített elektronikus aláírás a kézzel írott aláírással teljes mértékben egyenértékű. A minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF formátumú elektronikus dokumentum kinyomtatott papír alapú másolata abban az esetben tekinthető az eredeti elektronikus közokirattal mindenben megegyező és azonos bizonyító erővel bíró, hiteles másolatnak, ha a kinyomtatott 5

6 másolatot (kiadmányt) az MVH a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hitelesíti. 2. Az elektronikusan aláírt iratok 2.1 Létrehozása A minősített elektronikus aláírás alkalmazási körébe vont intézkedések kapcsán kibocsátott valamennyi döntést tartalmazó irat esetében a kézi aláírás és bélyegzőlenyomat együttes alkalmazása helyett az erre felhatalmazással rendelkező vezető elektronikus aláírási folyamat keretében minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el az elektronikus formában létrejött okiratot. A minősített elektronikus aláírás létrehozásához szükséges: 1) az aláírás-létrehozó adat (magánkulcs), amelyet többnyire intelligens kártyán tartanak, és amely ahhoz szükséges, hogy aláírhassunk, 2) a minősített tanúsítvány, melyet a minősített hitelesítés-szolgáltató bocsát ki, és amely tartalmazza az aláírás-ellenőrző adatot (nyilvános kulcs), az aláírónak, illetve a tanúsítvány alanyának megnevezését, és a tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltató elektronikus aláírását is, 3) az aláírandó dokumentum, továbbá 4) elektronikus aláírás létrehozására (vagy ellenőrzésére) szolgáló szoftver, amely elvégzi a kódolást. 2.2 Kézbesítése Az elektronikus eljárás során készített és elektronikus aláírással ellátott iratok kézbesítésére az alábbi két módon kerülhet sor: 1) elektronikus úton az ügyfél ügyfélkapuján található ideiglenes tárhelyre történő feltöltéssel, illetve 2) papír alapon postai kézbesítés útján. a) Elektronikus iratként történő kézbesítés Az ügyfél, illetve a meghatalmazott az alábbiak szerint nyilatkozhat az elektronikus kapcsolattartás választásáról a konkrét támogatási jogcímek megjelölése mellett: Az ügyfél az MVH-val való elektronikus kapcsolattartásról az ügyfélkapus bejelentkezés után az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületén, az Ügyfél-nyilvántartás menüponton belül a Nyilatkozat az E-kapcsolattartásról pontban nyilatkozhat a jogcím megadásával. Meghatalmazás esetén az elektronikus kapcsolattartásról az ügyfél nevében a meghatalmazott a Meghatalmazás kezelése menüponton belül a Meghatalmazás rögzítése pontban 6

7 nyilatkozhat a jogcím megadásával. Azon ügyfelek részére, akik/amelyek úgy nyilatkoztak, hogy az MVH előtti eljárás során az általuk megjelölt jogcímek tekintetében az elektronikus kapcsolattartást választják, az MVH elektronikus úton kézbesíti az elektronikus formában hozott döntéseit az iratnak az ügyfél ügyfélkapujának felületén található ideiglenes tárhelyére történő megküldésével (feltöltésével). Az ügyfél az elektronikusan kézbesített irathoz az ügyfélkapuja felhasználói felületén keresztül férhet hozzá felhasználói nevének és jelszavának megadásával az ügyfélkapura történő belépését követően. Az elektronikus úton kézbesített iratot az ügyfél akkor veszi át, amikor azt az ügyfél az ideiglenes tárhelyéről a tartós tárhelyére átmozgatja. Ekkor a központi elektronikus szolgáltató rendszer (a továbbiakban: központi rendszer) melynek az ügyfélkapu is részét képezi az MVH-nak visszaigazolást küld, mely bizonyítja az átvétel megtörténtét és annak időpontját. Az elektronikus irat tehát a központi rendszer által automatikusan létrehozott átvételi elismervényben megjelölt időpontban tekintendő kézbesítettnek. Az ügyfél általi átvétel visszaigazolása a MVH felé a döntéshez fűződő joghatások beállta szempontjából garanciális jelentőségű, hiszen az egyes határidők a kézbesítést követően kezdődnek, valamint egyes eljárási cselekmények is csak a kézbesítést követően végezhetőek el. Erre tekintettel amennyiben az ügyfél az elektronikus irat átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, azaz az iratot az elektronikus felületen nem helyezi át a tartós tárhelyére, az MVH az elektronikus irat hiteles papír alapú másolatát postai úton kézbesíti az ügyfél részére. b) Papír alapú iratként történő kézbesítés Az MVH a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumnak kizárólag olyan papír alapú másolatát kézbesíti az ügyfél részére, amelyet a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hitelesített, és ezáltal az eredeti elektronikus közokirattal mindenben megegyező és azzal azonos bizonyító erejű hiteles másolatnak minősül. Az elektronikus úton létrehozott iratok kézbesítése papír alapon, azaz postai úton azon ügyfelek részére történik, - akik/amelyek ügyfélkapuval rendelkeznek, de nem választották az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét a hatósággal, továbbá - akik/amelyek ügyfélkapuval rendelkeznek és az elektronikus kapcsolattartást választották, de az elektronikus kézbesítést követő 5 napon belül az elektronikus iratot nem helyezték át az ideiglenes tárhelyükről a tartós tárhelyükre. 7

8 3. Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Ügyfeleink az MVH által készített és minősített elektronikus aláírással ellátott iratok hitelességét - a kézbesítés módja szerint - az alábbi módokon ellenőrizhetik. a. Az elektronikus irat az ügyfélkapun található tartós tárhelyről elérve a 3.1 pontban részletezett módon ellenőrizhető. b. A papír alapon kézbesített irat a minősített elektronikus aláírással ellátott közokirat hiteles másolata, mely az ellenkező bizonyításáig közhitelesnek tekintendő. 3.1 Az ellenőrzés technikai feltétele A minősített elektronikus aláírással ellátott PDF-dokumentum megnyitásához és a hitelesítés ellenőrzéséhez szükséges az ingyenes Adobe Reader elnevezésű program letöltése, amennyiben az még nincs telepítve a számítógépen. A program a oldalon tölthető le. Minden esetben a legfrissebb verzió használatát javasoljuk. (A szemléltető ábrák magyar nyelvű Adobe Acrobat XI es program környezetben készültek.) 3.2 Az ellenőrzés lépései Az elektronikus aláírás ellenőrzése az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum aláíráskori és ellenőrzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró személyének azonosítása. Az elektronikusan aláírt dokumentum hitelességének ellenőrzése három részre bontható: a dokumentum sértetlenségének ellenőrzése (dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott), a tanúsítvány ellenőrzése (az aláírást az a személy/szerv készítette, aki/amely aláíróként meg van jelölve), valamint az időbélyegző ellenőrzése (a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpont előtt írta alá az aláíró, és azóta annak tartalma nem változtatta meg) A dokumentum sértetlenségének ellenőrzése A dokumentum sértetlenségének ellenőrzése során meggyőződhet arról, hogy a kapott dokumentum az elektronikusan történő aláírás óta nem volt módosítva. A kapott iratot nyissa meg az Adobe Reader szoftver alkalmazásával. A PDF fájlhoz tartozó aláírást az egyszerűbb áttekinthetőség és kezelhetőség kedvéért az Adobe Reader egy külön felületen, az Aláírási tulajdonságok ablakban helyezi el, ezt - a Nézet menüben a Megjelenítés/Elrejtés, azon belül a Navigációs mezők, majd az Aláírások menüpontra kattintva, vagy 8

9 - a bal oldali sávon található Aláírások ikonra kattintva, vagy - az irat jobb felső sarkában található Aláíráspanelre kattintva tudja megjeleníteni. 9

10 Az Aláíráspanelen a Frissítés 1:Aláíró:.. mezőn jobb egérgombbal kiválasztva az Aláírástulajdonságainak megjelenítése... menüpontot, az alábbi képernyőt kapja, amelyen ellenőrizni tudja a az aláírás adatait, aláírás érvényességét, dokumentum sértetlenségét. 10

11 Az aláírást a dokumentum utolsó oldalán, a dokumentum aláírási részében az MVH logóra, majd az Aláírás tulajdonságok... gombra kattintva is megjelenítheti: A tanúsítvány ellenőrzése A tanúsítványban rögzített adatok megtekintésének előkészítése 1. A hitelesítés-szolgáltatói tanúsítvány letöltése Előfordulhat, hogy az MVH-tól kapott, elektronikusan aláírt irat első megnyitásának alkalmával az aláírás hitelességét az Adobe Reader nem tudja ellenőrizni, és erre a következő ábra szerint figyelmeztet: 11

12 Ebben az esetben az ellenőrzés előtt a számítógépén telepítenie kell az MVH aláírását hitelesítő hitelesítés-szolgáltató tanúsítványát (adatait). A telepítés előtt szükséges a hitelesítés-szolgáltató szolgáltatói tanúsítványának letöltése. FONTOS, hogy ezt a szolgáltatói tanúsítványt hiteles forrásból töltse le! A szükséges tanúsítványt az alábbi linkről töltheti le: (Microsec e-szigno Root CA 2009) 2. A letöltött szolgáltatói tanúsítvány telepítése Microsoft Windows operációs rendszerben A szolgáltatói tanúsítvány letöltése után kattintson jobb egérgombbal a tanúsítványra, majd az így megjelenő menüből válassza az Tanúsítvány telepítése menüpontot. Ekkor feljön a Tanúsítványimportáló varázsló ablak, melynek első oldala egy rövid tájékoztatást ad a varázsló, a tanúsítvány és a tanúsítványtároló rendeltetéséről. Itt kattintson a Tovább gombra. 12

13 Az így megjelenő ablakon válassza az első opciót, mely szerint az adott tanúsítvány elhelyezésére szolgáló tanúsítványtároló az adott tanúsítvány típusának megfelelően, automatikusan kerül kiválasztásra a Windows által. Majd kattintson a Tovább gombra: A következő oldal arról tájékoztat, hogy a Befejezés gombra kattintva a tanúsítvány telepítése a Windows által automatikusan kiválasztott helyre befejeződik. A telepítést megszakíthatja a Mégse gombbal. 13

14 Végül a varázsló tájékoztat a sikeres telepítésről: Ezzel állítottuk be, hogy az adott hitelesítés-szolgáltatót a rendszerünk megbízható szolgáltatóként kezelheti. 3. A telepített szolgáltatói tanúsítvány elfogadása megbízható tanúsítványként A szolgáltatói tanúsítvány letöltését és telepítését követően az Acrobat Reader programban be kell állítani, hogy a Windows a rendszerben tárolt tanúsítványokat megbízhatóként kezelje. Ennek beállításához az Adobe Reader program Szerkesztés menü Beállítások pontját kiválasztva, a felugró (Beállítások című) ablakban az Aláírások kategóriára kattintva ki kell választani az Ellenőrzés menürész Tovább... gombját: 14

15 A felugró (Aláírás-hitelesítési beállítások című) ablakon az Együttműködés a Windows rendszerrel részben be kell jelölni mind az Aláírások érvényesítése, mind a Hiteles dokumentumok ellenőrzése sort a jelölőnégyzetbe (kattintva) tett pipával: A fenti beállítás véglegesítéséhez szükséges az Adobe Acrobat program újraindítása Az aláírói tanúsítvány ellenőrzése Az érvényes tanúsítvány alapján megbizonyosodhat arról, hogy az aláírást valóban az aláíróként feltüntetett személy/szerv (MVH, illetve a képviseletében eljáró, kiadmányozásra jogosult vezető) készítette. Az aláíró személyazonosságának ellenőrzése érdekében a fent leírt módon megjeleníthető Aláírás tulajdonságai ablakban kattintson az Aláírói tanúsítvány megjelenítése... gombra. 15

16 Az így megjeleníthető Tanúsítvány nézőke ablakban részleteiben megtekintheti a tanúsítvány tulajdonságait. Az ablakban hat menüponton találja a tanúsítványra vonatkozó információkat: Kivonat, Részletek, Visszavonás, Megbízhatóság, Irányelvek, Jogi közlemények. Itt arról is meggyőződhet, hogy az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényes volt az aláírás időpontjában (amely az időbélyegből állapítható meg), azaz nem járt le, illetve azt nem vonták vissza. 16

17 A tanúsítvány az alábbiakat tartalmazza: - A Részletek fülön található Alany mező, ennek adatai láthatók a szürke ablakban: - =aláíró címe - cn=aláíró neve - ou=az aláíró szervezeti egysége - o=mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - l=budapest - st=hungary - c=hu Ha a tanúsítvány a fent felsorolt információkat tartalmazza és a szolgáltatói tanúsítványt az ügyfél körültekintően telepítette, akkor az aláíró személye azonosított. Az MVH által küldött elektronikus irathoz tartozó aláírói tanúsítvány elfogadása A hitelesítés-szolgáltató tanúsítványának telepítése és a szükséges beállítások elvégzése után az MVH-tól kapott konkrét elektronikus dokumentumhoz tartozó aláírói tanúsítványt is megbízhatóvá kell tennie az Adobe Acrobat programban. 17

18 A fent már ismertetett Aláírás tulajdonságai ablakon válassza az Aláírói tanúsítvány megjelenítése gombot. Ekkor megjelenik a Tanúsítvány nézőke ablak. A Megbízhatóság fülben nyomja meg a Hozzáadás a megbízható tanúsítványokhoz... gombot: Majd a felugró ablakok jóváhagyása után az MVH aláíróját elfogadtuk hiteles aláírónak. 18

19 3.2.3 Időbélyeg ellenőrzése Az időbélyeg alapján igazolható, hogy az elektronikus aláírás akkor készült, amikor az aláíró tanúsítványa még érvényes volt. Az időbélyeg ellenőrzésekor meggyőződhet arról, hogy az időbélyeg valóban a kapott dokumentumhoz tartozik, valamint arról, hogy az időbélyegző szervezet amely jelen esetben megegyezik az MVH hitelesítés-szolgáltatójával - tanúsítványa nem járt le, illetve azt nem vonták vissza. Az időbélyeg tulajdonságait a fent tárgyalt Aláírási tulajdonságai között találja, az Speciális tulajdonságok... gombra kattintva: Az Aláírás speciális tulajdonságai ablakban az időbélyegző vonatkozó részben található Tanúsítvány megjelenítése gombbal megjelenítheti az időbélyeget hitelesítő tanúsítvány adatait. A Részletek fülön az időbélyegző érvényességi idejét (bekarikázott rész) ellenőrizheti. 19

20 Ha az aláírás időpontja az érvényességi időszakban történt, akkor az aláírás hiteles. Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. Felülvizsgálatát szükség esetén, de minimum évenként el kell végezni. Abban az esetben, ha a szoftverek működése, illetve az elektronikus aláírásra használt tanúsítványok kiadásának módja változik, a tájékoztatóban foglaltakat a változás üzembe helyezését követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Budapest, október 22. Palkovics Péter Elnök 20

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó:

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó: TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Alkalmazandó: 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően Budapest, 2013. március 4. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Verziószám 1.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2006. szeptember 26. MÁV INFORMATIKA Kft. 1 PDF dokumentumok

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Elektronikus aláírás ellenőrzése PDF formátumú e-számlán

Elektronikus aláírás ellenőrzése PDF formátumú e-számlán Elektronikus aláírás ellenőrzése PDF formátumú e-számlán Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok esetében az aláírás hitelességének ellenőrzését minden dokumentumnál el kell végezni a befogadás

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

PDF dokumentumok elektronikus aláírása, időbélyegzése és ellenőrzése Adobe Reader DC alkalmazással

PDF dokumentumok elektronikus aláírása, időbélyegzése és ellenőrzése Adobe Reader DC alkalmazással PDF dokumentumok elektronikus aláírása, időbélyegzése és ellenőrzése Adobe Reader DC alkalmazással Útmutató a tanúsítvány és az időbélyeg-szolgáltatás beállításához, PDF hitelesítéshez, Adobe Reader DC

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben

Azonosí tá srá Visszávezetett Dokumentumhitelesí te s (AVDH) á Perkápu vonátkozá sá bán

Azonosí tá srá Visszávezetett Dokumentumhitelesí te s (AVDH) á Perkápu vonátkozá sá bán Azonosí tá srá Visszávezetett Dokumentumhitelesí te s (AVDH) á Perkápu vonátkozá sá bán FIGYELEM! Az ÁNYK-program legfrissebb (2.71.) verziójától már lehetőség van a nyomtatványok közvetlen feltöltésére

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történő nyomtatáshoz szükséges böngésző beállítások végrehajtásában.

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történő nyomtatáshoz szükséges böngésző beállítások végrehajtásában. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történő nyomtatáshoz szükséges böngésző beállítások végrehajtásában. A CIB Internet Bankból történő nyomtatás

Részletesebben

Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését.

Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését. E-SZÁMLÁT ÉRVÉNYESÍTŐ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ÉS IDŐBÉLYEGZŐ ELLENŐRZÉSE Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését. Amennyiben Ön nem gyakorlott

Részletesebben

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére

Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Adobe Reader program beállítása elektronikus aláírás és idıbélyeg ellenırzésére Bevezetı Az Adobe Reader alkalmazás a legelterjedtebb PDF megjelenítı program, mely alkalmas többek között a PDF dokumentumokon

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Windows 7, 8, 8.1 és 10 operációs rendszeren 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Aláírási lehetőségek... 3 3.1. Szolgáltatási

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ta je koztato a la tva ny-csapatsportok ta mogata sa nak rendszere ben a 2013/14-es ta mogata si ido szakban bevezete sre keru lo elektronikus

Ta je koztato a la tva ny-csapatsportok ta mogata sa nak rendszere ben a 2013/14-es ta mogata si ido szakban bevezete sre keru lo elektronikus Ta je koztato a la tva ny-csapatsportok ta mogata sa nak rendszere ben a 2013/14-es ta mogata si ido szakban bevezete sre keru lo elektronikus kapcsolattarta s rendszere ro l 1 Tartalomjegyzék Összefoglaló...3

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú elektronikus aláírás használatáról

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú elektronikus aláírás használatáról TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú elektronikus aláírás használatáról 1. MicroSigner alkalmazásra történő átállás ismertetése A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (Szövetség) 2016. december 1-jével

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú alkalmazás használatáról

TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú alkalmazás használatáról TÁJÉKOZTATÓ a MicroSigner alapú alkalmazás használatáról 1. MicroSigner alkalmazás igénylése A tagi hozzájárulás nyilatkozatok TIR-ben történő elektronikus aláírása a két módon lehetséges: 1. MicroSigner

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET

GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET GIROLOCK2 ROOT_CA ÉS ÜZEMI CA TANÚSÍTVÁNY IMPORTÁLÁSI SEGÉDLET 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette GIRO Zrt. A jelen dokumentum tartalma

Részletesebben

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu Elektronikus számlázás Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu TARTALOM A NetLock-ról röviden Magyarország első hitelesítés-szolgáltatója Az ealáírásról általában Hogyan, mivel, mit lehet

Részletesebben

Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány

Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány Az alábbi dokumentum a Baár-Madas Református Gimnázium és Kollégium által használt Elektronikus tanúsítvány telepítéséhez ad útmutatót, Microsoft Windows 7 és Microsoft

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

Hiteles Elektronikus Postafiók

Hiteles Elektronikus Postafiók NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció 2018.05.07. v.1.2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BEJELENTKEZÉS

Részletesebben

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE Technikai segédlet webes alkalmazás használata esetén 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu Hiteles elektronikus postafiók Perkapu 2018.10.27. Tartalom Bevezetés...2 Bejelentkezés a Hiteles Elektronikus Postafiókba...2 Perkapu tárhely kiválasztása...2 Beérkezett üzenetek...3 Dokumentumletöltés...4

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.1.8 OID azonosító: 1.3.6.1.4.1.26851.0.0.0.8 2012. március

Részletesebben

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI User! 12/11/09 2:08 PM Formatted: Font:Times New Roman, e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI Dokumentum átvétele VERZIÓ 1.0 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 DOKUMENTUMLETÖLTÉSI FELÜLETEK...

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával

Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával Tagi nyilatkozat elektronikus aláírás folyamata MicroSigner alkalmazás használatával A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 2016. december 1-jével bevezette a MicroSigner alkalmazás használatával történő

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása

Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Szolgáltatási szerződés elektronikus aláírása Windows XP, Vista és Windows 7, 8 és 10 operációs rendszeren 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Aláírási lehetőségek... 3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Tőkepiaci Közzététel. Magyar Nemzeti Bank

Felhasználói kézikönyv. Tőkepiaci Közzététel. Magyar Nemzeti Bank Felhasználói kézikönyv Tőkepiaci Közzététel Magyar Nemzeti Bank TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALOMTÁR... 3 3. TŐKEPIACI KÖZZÉTÉTEL (TPK) MODUL... 4 3.1. A TPK MODUL ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA... 4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó:

TÁJÉKOZTATÓ. Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Alkalmazandó: TÁJÉKOZTATÓ Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Alkalmazandó: 2013-2014-es támogatási időszaktól kezdődően Budapest, 2013.02.28. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA ÉTDR REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2017-06-12 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozószerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

Kérelem digitális hitelesítési adatai

Kérelem digitális hitelesítési adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról Kérelem iratazonosítója: 9015861620 MVH hiteles digitális aláírásának ideje: 2016.04.27. 16:02:45 A beadott kérelem SHA256

Részletesebben

INFORMATIKAI SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS BEADVÁNYOK BENYÚJTÁSÁHOZ

INFORMATIKAI SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS BEADVÁNYOK BENYÚJTÁSÁHOZ INFORMATIKAI SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS BEADVÁNYOK BENYÚJTÁSÁHOZ Közzétéve: 2019. augusztus 22. Tartalomjegyzék Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatához szükséges feltételek... 2

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.2.0 2013. október 01. MNB EASZ 2/7 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Tartalom Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Bö ngé szö s Pérkapu haszna lata Bejelentkezés Jelentkezzen be az Ügyfélkapura felhasználói

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_ins

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

Részletesebben

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat

NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NyugDíjcsomag Üzletszabályzat NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): ------------- A Szabályzat hatályának kezdőnapja: -----------------

Részletesebben

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok

Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Cégkapu-regisztráció űrlap benyújtásakor csatolandó dokumentumok Űrlapos regisztráció esetén az űrlaphoz (VI. Csatolandó dokumentumok) csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, amely a cégkapu-regisztrációval

Részletesebben

Az Értesítési tárhely. etananyag

Az Értesítési tárhely. etananyag Az Értesítési tárhely etananyag 1 Az Értesítési tárhely 1. Áttekintés A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) tárhelyet biztosít az elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek számára. Az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Ügyintézés (EÜHT) Kézbesítési tárhely V 1.6 Utolsó mentés: 2015. 08. 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Fogalomtár... 3 3. Kézbesítési Tárhely - szolgáltatás Intézmények

Részletesebben

Korábbi e-számlák esetén a Mávinformatika tanúsítványát töltse le, mely hiteles szolgáltatói tanúsítvány:kgyhsz_ca_20091210.cer.

Korábbi e-számlák esetén a Mávinformatika tanúsítványát töltse le, mely hiteles szolgáltatói tanúsítvány:kgyhsz_ca_20091210.cer. E-számla megnyitásakor a "The validity of the document certification is unknown. The author could not be verified." üzenetet kapom (magyarul: "A dokumentumhitelesítés érvényessége ismeretlen. A szerzőt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési

Az elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési Az elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége. Az elektronikus út:az eljárási

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8, valamint Windows 2003 operációs rendszeren, PFX fájlban található

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10-es operációs rendszeren 1(9)

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10-es operációs rendszeren 1(9) Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10-es operációs rendszeren 1(9) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. AuthentIC Manager szoftver

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2014. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók Az elektronikus kérelembenyújtás módjai: 1. saját nevében, 2.

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( )

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( ) Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben (2012.10.01.) Tájékoztató regisztrált felhasználók részére Jogszabályi háttér 2009. évi L. törvény

Részletesebben

Magyar joganyagok - 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - az elektronikus ügyintézés 2. oldal 2. elektronikus tájékoztatás szabálya: az elektronikus üg

Magyar joganyagok - 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - az elektronikus ügyintézés 2. oldal 2. elektronikus tájékoztatás szabálya: az elektronikus üg Magyar joganyagok - 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - az elektronikus ügyintézés 1. oldal 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály

Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Az energiahatékonysági törvény 2018. december 15-én kihirdetett változásai Dr. Zoboky Péter Elemzési és Statisztikai Főosztály Budapest, 2019. március 1. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Mi az elektronikus aláírás és mi a célja? A jövő gazdaságában meghatározó szerepet kapnak a papíralapú iratokat, számlákat, megrendeléseket, dokumentumokat

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. MiniDriver Manager

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához 2015. 1 Tartalom Belépés az elektronikus ügyintézési felületre...4

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, SEGÉDLET A hiánypótlások benyújtására szolgáló elektronikus benyújtó felülethez Iskolatej program Verzió 1.0 Véglegesítés dátuma: 2015. július 9. Oldal: 1 / 10 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

NLToken webes aláíró modul telepítése és használata a. Magyar Államkincstár weboldalán. Verzió 1.4

NLToken webes aláíró modul telepítése és használata a. Magyar Államkincstár weboldalán. Verzió 1.4 NLToken webes aláíró modul telepítése és használata a Magyar Államkincstár weboldalán Verzió 1.4 Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Rendszerkövetelmények... 3 2.1 Támogatott operációs rendszerek... 3 2.2

Részletesebben

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató

Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében. Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató Elektronikus kapcsolattartás a látvány-csapatsportok támogatásának rendszerében Jogszabályi háttér és alkalmazási tájékoztató I. a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó jogszabályok: 1. A társasági

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ Tartalom I. Képesített vállalkozás teendői a Telepítési Tanúsítvánnyal... 2 II. Értékesítő vállalkozás feladatai... 5 III. Képesített személy

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA a 65/2017. (XII. 19.) utasítás 1. melléklete A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus aláírások jogszerű, biztonságos és szakmai szabályoknak

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia 1 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

E-építési napló offline vezetése

E-építési napló offline vezetése E-építési napló offline vezetése Frissítve: 2016. november 24. 1 Miért van szükség az elektronikus építési napló offline vezetésére? Az e-építési napló rendszer működésének alapvető feltétele, hogy az

Részletesebben

Elektronikus számlák befogadása és kezelése az Octopus 8 Integrált Vállalatirányítási Rendszerben

Elektronikus számlák befogadása és kezelése az Octopus 8 Integrált Vállalatirányítási Rendszerben Elektronikus számlák befogadása és kezelése az Octopus 8 Integrált Vállalatirányítási Rendszerben Jelen leírás célja a Rufusz Computer Informatika Zrt. által kibocsátott elektronikus számlák befogadói

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia Tartalom Tanúsítvány típusok Titkosítás

Részletesebben