A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja"

Átírás

1 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó: dr. Puskás Imre, a Közgylés elnöke A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak sorában 2009 évben két változás történ. Egyrészt Pécs Megyei Jogú Város polgármester dr. Páva Zsolt lett, másrészt az április 30-i ülés óta a Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium új delegáltja Halmai Gáborné. A Tanács Tolna megyét érint legfontosabb feladatai a 2009-es évben a évi Dél- Dunántúli Akciótervének (DDAT) pályázati kiírásainak összeállítása, a beérkezett pályázatok véleményezésének elkészítése, a régió, a megye számára fontos nagyprojektekhez szükséges döntési javaslat meghozatala, valamint a hazai pályázati rendszer mködtetése. A Tanács évi üléseinek és napirendjeinek összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. I.) A hazai decentralizált források pályázati rendszerének mködtetése Helyi önkormányzati fejlesztési támogatások A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CII. törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe az alábbi helyi önkormányzati fejlesztéseket szolgáló forrásokat utalta: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatása (TEÚT), Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI), A területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatásánál (CÉDE), A leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI). Az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Tanács a fenti források pályázati felhívásait elirányzatonként külön április 30-ig tette közzé. Az elirányzatok kereteit a fentebb hivatkozott költségvetési törvény, valamint a Rendelet határozta meg. A rendelet nem adott lehetséget a további évek keretei terhére történ elzetes kötelezettségvállalásra, így a fentiek alapján a 1

2 rendelkezésre álló keretek elirányzatonként az alábbiak szerint alakultak: TEKI CÉDE LEKI TEUT Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács augusztus 10-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) esetében a rendelkezésre álló forrásra Tolna megyébl 71 db pályázat érkezett Ft támogatási igény megjelölésével. A Regionális Fejlesztési Tanács 71 db pályázatot részesített támogatásban összesen Ft értékben. A területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatásánál (CÉDE) a rendelkezésre álló forrásra Tolna megyébl 101 db pályázat érkezett, Ft-os igény megjelölésével. A Tanács a 78 db nyertes pályázónak összesen Ft támogatást ítélt oda. A leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI) rendelkezésre álló keretre megyénkbl 40 db pályázat érkezett, melyek támogatási igénye Ft. A Tanács az összes pályázatot a támogatási igényekkel megegyezen támogatta. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatására Tolna megyébl 37 db pályázat Ft igény megjelölésével került a Tanács elé, melybl 37 db került támogatásra az igényeknek megfelelen. A Tolna megyei kedvezményezettek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Vis maior támogatások A helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II.20.) Kormány rendelet alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatást nyújthat a decentralizált vis maior keret terhére az elre nem látható természeti, vagy más eredet veszély elhárítására, és a kötelez feladat ellátására használt önkormányzati tulajdonban lév építményt sújtó elre nem látható természeti vagy egyéb károk helyreállítására. A régió decentralizált vis maior kerete évben ,- forint. A keret kimerülését követen a Tanács javaslatával kiegészített vis maior pályázat további ügyintézésre az i Minisztériumhoz kerül. Ezen kérelmeket a központi tartalékkeret terhére a Minisztérium részesítheti támogatásban. Az i Minisztérium által kiadott tájékoztatás értelmében a Tanácshoz a tartalékkeretre benyújtott vis maior pályázatokat december 5-ig lehet megküldeni, minden 2

3 azután beérkez vis maior pályázat a év decentralizált keretébl kerülhet kifizetésre. Amennyiben a tárgyévi decentralizált keretbl fel nem használt támogatás, vagy visszavonás következtében maradvány keletkezik, azt a Tanács évben újra feloszthatja. A korábbi évek gyakorlatának megfelelen a vis maior igényeket ebben az évben sem lehet 100%-ban támogatni, a jogszabály rendelkezik arról, hogy mely káresemények milyen mértékben támogathatók. Az alaptámogatás így 60-80% között változhat. A Regionális Fejlesztési Tanács által a régió decentralizált kerete terhére támogatott Tolna megyei vis maior pályázatok: Pályázó neve Vis maior esemény megnevezése Helyreállítás költségigénye (Ft) Megítélt támogatás összege (Ft) Bátaapáti Községi partfalomlás Bátaapáti Községi pinceomlás (3db) Sárszentlrinc Községi kazánrobbanás miatti épületkár iskolában Dunaföldvár Városi pinceomlás Kismányok Községi áteresz Bölcske Községi pinceomlás Hgyész Nagyközségi pinceomlás Szekszárd Városi pinceomlás Mucsfa Községi pinceomlás Simontornya Városi útkárok Simontornya Városi útkárok Kisdorog Községi pinceomlás Aparhant Községi épületkár Összesen A régió decentralizált vis maior keret a Tanács május 15-i döntésével kimerült. 3

4 A tartalékkeret igénybevételére vonatkozó Tolna megyei adatok a szeptember 18-i ülésig meghozott döntések alapján: Pályázó neve Aparhant Község Kéty Község Ozora Község Mórágy Község Dunaföldvár Város Závod Község Báta Község Szálka Község Kisvejke Község Murga Község Koppányszántó Község Kölesd Község Várong Község Nak Község Bonyhádvarasd Község Értény Község Tamási Város Vis maior esemény megnevezése Helyreállítás költségigénye (Ft) Megítélt támogatás összege (Ft) Épületkárok Áteresz Partfalomlás Partfalomlás Pinceomlás Vízelvezet Árvíz elleni védekezés Útkárok Útkárok Útkárok Épületkárok Összesen

5 Terület- és régiófejlesztési célelirányzat A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi CII. törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt forrást, de a forrás egy része zárolásra került, így a pályázati felhívás meghirdetését a vonatkozó rendelet nem tette lehetvé. II.) A Dél-Dunántúli Operatív Programban foglaltak végrehajtása A pályázati konstrukciók megjelentetése folyamatos. Ez évben kiírásra került pályázatok a következk: DDOP /A,C,B Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, DDOP /E Ipartelepítés, DDOP /F - Komplex programmal segítend leghátrányosabb helyzet kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése, DDOP /B Termál- és gyógyfürdk és tematikus vonzerk fejlesztése, DDOP /D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése, DDOP Szálláshelyek fejlesztése, DDOP /C A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása, DDOP /A Funkcióbvít integrált városfejlesztési akciók támogatása, DDOP /B Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH-33 kistérségekben, DDOP /B Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja az LHH-33 kistérségekben, DDOP /B A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása, DDOP /B Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben, DDOP /A A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentség vízvédelmi területeken, DDOP /C Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben, DDOP /D Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása, DDOP Egyenl esély hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés), DDOP A,B/2F Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése és az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése az LHH 33 kistérségekben, DDOP /D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, DDOP /E Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelend leghátrányosabb helyzet kistérségekben. 5

6 A DDOP keretében eddig megjelent konstrukciók Tolna megyei kedvezményezeti listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Tanács! A Tisztelt Tanácsnak a fentiek szerinti tájékoztatóval kívánom bemutatni a Regionális Fejlesztési Tanács, valamint ezen keresztül Tolna megyét érint évi munkáját. Kérem az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2010. (I.25.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érint tevékenységérl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határid: azonnal Felels: dr. Puskás Imre, a Tanács elnöke Szekszárd, január 15. dr. Puskás Imre a Tanács elnöke 6

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik:

Részletesebben

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások

Mentôöv KOR KÉP. Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Az önkormányzatok fejlesztéseit segítô támogatások Mentôöv A helyi önkormányzatok fejlesztéseikhez már nem csak hazai, de európai uniós támogatásokat is igénybe vehetnek. A cél az, hogy a hazai fejlesztési

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Javaslat A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 609 Ft 2007. február 16. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2006: CXX tv. Az egyes építésüggyel

Részletesebben

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Az NKP küldetése A környezetügy átfogó tervezési rendszere, középtávú keretprogramja Egységes rendszerbe foglalja a

Részletesebben

Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évben megvalósított területfejlesztési és területrendezési feladatairól

Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évben megvalósított területfejlesztési és területrendezési feladatairól SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/331/2014. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Fejér megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó forrásallokációra KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2008. MÁJUS 28-ÁN, 11.00 ÓRAKOR ZALAEGERSZEGEN, A VÁROS DÍSZTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi akciótervének közbenső értékelése az 1-4. prioritások eredményei alapján

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi akciótervének közbenső értékelése az 1-4. prioritások eredményei alapján A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi akciótervének közbenső értékelése az 1-4. prioritások eredményei alapján 2009. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az elemzés célja, háttere...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 millió forint A támogatás a magánszemélyek

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben