RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA"

Átírás

1 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő, befogadó, alkotó képességeik fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti képi-plasztikai ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket; a gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységek által a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel, feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma-, szín- dinamikai és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadási képességének megalapozása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához. Az 5-8. osztályos tanulók fogalmi gondolkodása magasabb szintre emelkedik. Növekvő önismeretük, kritikára hajló magatartásuk erősödésével egyidőben, az alsóbb évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát, fokozatosan a realitás igény, az objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő ábrázolásmód iránti igény váltja fel. Ezért a tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, az általános vizuális műveltség tudatos rendszerbe foglalása. Az alkotó tevékenységeken belül ez a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek, a tervezési és elemi konstruálási eljárások szabályainak elsajátítását, a létrehozásukhoz szükséges technikák megismerését jelenti. A befogadó képesség fejlesztése a látvány analízisén, a műalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán és a vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátításán az egyetemes és benne a magyar művészettörténet stíluskorszakai és a magyar népművészet megismerése által valósul meg. Látás, gondolkodás, cselekvés szerves egységének betartásával bővüljenek a tanulók ismeretei, fejlődjenek képességeik. Az emelt szintű rajzoktatásban a Képzelet világa munkáltató tankönyv segítségével mélyítsék el művészettörténeti ismereteiket. A tanult művészettörténeti korszakhoz kapcsolódó technikai és vizuális problémák megtapasztalásával, ehhez kapcsolódó feladatokkal rögzítsék a tanultakat. Élményszerű, játékos módszereknek azt kell szolgálniuk, hogy megőrizzék és fejlesszék a gyerekek kreativitását. A gyerekek önállóan tevékenykedjenek, maguk választhassanak többféle megoldási mód közül. A különböző művészeti ágak inspirálják egymást, valósuljon meg az irodalom zene képzőművészet koncentrációja. Fontos az ösztönző légkör megteremtése, melyben az alkotás öröme serkenti a tanulókat minél színvonalasabb munkák készítésére. A feladat jellegétől függően a gyerekek dolgozhatnak egyénileg, kisebb nagyobb csoportokban, akár az egész osztály együtt (közös munka átélése), a témától függően a feladatok megoldása rövidebb-hosszabb időtartamúak is lehetnek (akár több hét). Minél többet kiránduljanak, látogassanak műhelyeket, kiállításokat, járjanak színházakba, koncertekre, gyűjtsenek közös élményeket. Évente szervezett rajztáborokban erdei iskolák 1

2 mintájára a természet és az emberi értékek érzékeny befogadói legyenek, érezzék meg a közösségi élet fontosságát és felszabadultan alkossanak. Rendszeresen vegyenek részt iskolai, megyei, országos rajzpályázatokon. A művészeti iskolákba és a tárggyal kapcsolatos jelentkezőknek lehetőségük legyen felkészülni a felvételi vizsgára. Fejlesztési követelmények A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képesség-, készség-, ismeret-, és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélhetünk meg. Alkotó képességek A felső tagozatos diákok észlelési nyitottságát, érzékenységét, a vizuális élmények, esztétikai hatások iránti érdeklődését a változatos alkotó tevékenységek motiválják. Képessé válnak tudatos megfigyelésre, vizuális viszonylatok, összefüggések, minőségek, részletgazdag emlékezeti megőrzésére, képzetek felidézésére. Képzelőerejük működése és fejlődése belső képekben való gondolkodásukban, (vizualizációban, szelekciókban, redukciókban, transzformációkban), képzettársításaik tágasságában, alkotásaik eredetiségében követhető. Alkotóképességük nyilvánul meg a komplexitás kedvelésében, a merev rend kerülésében, szokatlan megoldások alkalmazásában. Jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordoz. Kreativitásuk ötleteik áramlásában, probléma-megoldási leleményességükben, érzelmekkel kísért tetteikben fejeződik ki. Érdeklődési körük szélesedésével feladataikat többféle anyag és eszköz használatával tudják megoldani. Elképzeléseiket megvalósításában módszerességre törekednek, meglévő készségeiket, ismereteiket könnyen mozgósítják. A tanulók egy része képes produktív alkotások létrehozására, míg mások inkább a reproduktív jellegű alakításban képesek igényes, elmélyült munkára, képesek eredményeiket kritikusan vizsgálni, törekednek mások teljesítményeit is reálisan értékelni. Befogadó, megismerő képességek Vizuális megismerő és befogadó képességeiket a térbeli, formai, színbeli, mozgásbeli, az anyagokkal, esztétikummal kapcsolatos élmények, a képi világ iránti észlelési fogékonyság jellemzi. Eleven, mozgósítható érdeklődésűek, képesek látványok célirányos, egyre tudatosabb megfigyelésére; a belső képek, képzetek emlékezeti felidézésére. Vizuális memóriájuk által válnak képessé tevékenységbe ágyazott belső képekben, vizuális, esztétikai művészeti képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre (összehasonlításra, viszonyításra, ok-okozat vizsgálatára, ítéletalkotásra, átalakításra). A látványban rejlő jelentést, a művészi kifejezésben testet öltő esztétikai hatást, a képi információ tartalmát adott szempont szerint elemezni, értelmezni tudják. Növekvő objektivitással válnak egyre képesebbé a látható (tér- forma- szín-, változás, mozgás) minőségek és viszonylatok, problémák megítélésére, tárgyilagos szemléletére, lényeges összefüggések (külső és belső forma, anyag, forma és tartalom, funkció, stb.) megértésére, szavakkal is kísért ábrázolásbeli analízisére. Vizuális, művészeti, képzeteiket ismereteiket mozgósítani tudják az adott szempontok szerinti tárgy- és műalkotás-elemezések során, törekednek egyéni vélemény kialakítására a számukra mértékadó más vélemények alapján. Esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződik, ízlésítéleteiket egyéniségüknek megfelelően képesek megfogalmazni. A tanulást segítő képességek A vizualitás nélkülözhetetlen a többi érzékszerv tapasztalatainak rendezésében, a tanulásban, a művelődésben, a mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges felkészültség megszerzéséhez tantárgyunk tanulása nyújt kellő alapot. Általa sajátítja el a tanuló a vizuális 2

3 információk formáit és ismeri meg forrásait (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban). 3

4 5. évfolyam A rajz tanítása tantárgytömbös oktatásban valósul meg. Óraszámok: normál osztályok: évi óraszám: 37 Epochális rendszerben 5 heti ciklusonként 5 rajzóra - emelt szintű osztályok: évi óraszám: 111 epochális rendszerben ciklus 6 rajzóra és ciklus 2 műhelymunka váltakozása Belépő tevékenységformák 4 A tantárgy sajátossága, hogy a fő tevékenységi formák az egész iskolaszakaszon áthúzódnak, ám műveleti szintjük évfolyamonként emelkedik! Síkbeli és térbeli alkotások létrehozásával tudatosabb kifejezőeszköz-használat. Műalkotások elemzése, művészeti ágak, stílusok megismerése a művészettörténet nyomvonalán haladva. Közvetlen megfigyelésen alapuló, nézőpontnak megfelelő téri, formai, színbeli tanulmányok. Ábrázolási módok szemléleti megismerése. Színtapasztalatok rendezése. Alkalmazott grafikai tervezés. A közvetlen és rögzített kommunikáció és a tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése. Használati tárgy tervezése. Igény és stílus közötti kapcsolat feltárása. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 1.A vizuális nyelvi eszközök (pont, folt, színfolt, vonalakkal alkotott folt), minőségek (textúra, faktúra, szín, forma). A vonal térkifejező, formahatároló, figyelemvezető kiemelő szerepe. Keresgélő-vázoló vonalak, vonalfajták. 2.A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege. A színkör. A sötét-világos kontrasztok, a fő- és mellékszínek. Telt színek, tört színek 3.Személyes élmények, képzeleti képek megjelenítése, szubjektív-tudatos kiemelésekkel, fokozásokkal. A véletlen hatások kreatív beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba. Konkrét események, történetek elbeszélése, irodalmi illusztrációk készítése kép- vagy szoborsorozatokban.. 4.Műalkotások elemzése a különféle feladatokhoz, és korszakokhoz kapcsolva. Az őskori művészet..agyagmunkák: felrakásos agyagedények, figurális tárolók. Papírmasémaszkok 5. Egyiptom művészete Ábrázolási mód,.nézetek. Nagyméretű csoportmunka. Hieroglifák, képírás 6. Mezopotámia művészete Kevert technika, fénymásolat kiegészítés, mesekönyv készítés 6.Görög és római művészet. Illusztrációk készítése görög és római mondákhoz.

5 Monotípia, visszakarcolás. 7.Népművészeti alkotások példái (szerszám, faragás, bútor, mézesbáb, tojásfestés ) A természetes anyagokban rejlő forma és funkció adta lehetőségek motivumkincs formanyelv, annak jelentés tartalma ( virágok, életfa, állatfigurák.) Népművészeti hagyományok 8.. Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzok készítése látvány után és képzelet alapján. Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak, és színviszonyainak megfigyelése és nézőpontnak megfelelő grafikus, színes és plasztikai ábrázolása. Tárgyak nézeti ábrázolása, származtatása egyszerű geometrikus formákból 9. A térbeli helyzet meghatározási módja a viszonyítás. Térjelölési lehetőségek a síkon (lejjebbfeljebb helyezés, takarás) Forgástestek származtatása, szerkezete, testessége. A térkifejező ábrázolás. Szemmagasság szerepe. Tónus, ön és vetett árnyék. 10..Látványok képi, plasztikai átírása, egyszerűsítése, gazdagítása, átalakítása. Forma és színredukciók. Komponálás síkban, térben. Formaismétlés, ritmus. 11. Betűkompozíciók készítése a zár képi rend megteremtésével, újságokból kivágott betűk felhasználásával. A betű szerkezete. Egysége, aránya. Alapbetű-formák nagy és kisbetűi. Alkalmazott grafika, tipográfia. Plakát. 12. Egy saját használatra készülő tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) kitalálása, elkészítése, az alkalmas anyagok és formai megoldás kiválasztásával. Öltözködés üzenettartalma a népviseleti öltözékeknél. A személyes felhasználói igény és a tárgy stílusa közötti kapcsolat felismerése. A tárgyalkotó művészet területei: a formatervezés és az iparművészet, a népművészet 13. Játékok és kísérletek a vizuális kifejezőeszközökkel és különböző technikákkal. Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával. Felületképzés ponthalmazzal, vonalráccsal, ecsettel, kollázzsal. Szabadkézi tónusos rajzok. Grafikák: tus, diófapác, monotípia, papírmetszet. Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. Színes munkák kollázzsal (grafikai kiegészítés), frottázzsal, nyomhagyással. Egyszerű levonatok (monotípia). 14.Papírplasztikák készítése. Papírdomborművek, papírtárgyak, modellek hajtogatással. Papírmasé domborművek, szobrok. 15..Mintázás agyaggal.. Fazekasmunkák a korong nélküli ősi eljárások alapján. Kisebb karakteres szobrok készítése az anyagszerűség szabályai alapján. 16.Az évszakokhoz kapcsoló feladatok. Színhangulatok. A szín kifejezőereje. Megszemélyesítés, jelkép. 17.Az ünnepekhez kapcsolódó munkák készítése Az iskola Dorottya-napi rajzpályázatára való felkészülés. 5

6 Cél: Az élmények, ismeretek képi, térbeli, szóbeli megfogalmazása Szubjektív kifejezési módok, érzelmek érvényesítése a téri konstrukciókban és képi megjelenítésekben Mesebeli, mítoszbeli helyszínek, épített, elképzelt környezetek megfestése A színek érzelmi hatásainak tudatos alkalmazása az önkifejezés során Fokozódó tudatosság kialakítása a kifejezőeszközök megválasztásában, alkalmazásában Az információközlés legfontosabb módjainak és jellegzetességeinek ismertetése Jártasság a képi közlésformák elemzésében Jártasság szerzése vonal és foltképzésben Tárgyak felismerése vetületek alapján Ismeretek szerzése népi építészetről Az építkezéshez, az épített környezethez fűződő hagyományok megismerése A forma és funkció kapcsolatának megláttatása az iparművészet és népművészet tárgyaiban Követelmény: Alkalmazzanak szubjektív kifejezési módokat a térkonstrukciók és a képi megjelenítések során. Legyenek tisztában a képi tér (előtér, középtér, háttér) fogalmával Tudjanak megjeleníteni mítosz- és mesebeli helyszíneket, elképzelt és épített környezetet Legyenek képesek: - bizonyos formák leegyszerüsítésére, formaátírásra - a színek érzelmi hatásainak tudatos alkalmazására - az élmények, ismeretek képi, térbeli megfogalmazására - képi plasztikai kifejezés eszközeinek tudatos megválasztására - a már elsajátított kifejezési eljárások tökéletesítésére, a lehetséges kompozíciós megoldások felismerésére: Legyenek képesek az épített környezet formáinak színének, nagyságviszonyainak, arányainak szerkezetének, térbeli viszonyainak karakteres ábrázolására Ismerjék fel a nézőpont és a szemmagasság szerepét Tudják a formák testességét tónusokkal, fény-árnyékkal kifejezni Ismerjék a háromnézetü vetületi ábrázolást Legyenek képesek a tér forma szín és forma redukálására Tudjanak mozgást ábrázolni formaismétléssel, mozgásfázisokkal, ritmussal Legyenek jártasak a vizuális közlések megértésében Tudjanak egyszerű betűformával esztétikus elrendezéssel rövid szöveget írni : Legyenek jártasak az épített környezet megfigyelésében Ismerjenek az épített környezethez fűződő szokásokat, hiedelmeket, népköltészeti alkotásokat Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások Stonehenge, Willendorfi Vénusz, egy fekete-afrikai szobor, Szegvár-tűzkövesi Sarlós isten, Altamirai bölény, Lascaux-i barlang, Karnaki nagytemplom, Dzsószer-fáraó piramisa, Gizai piramisegyüttes, Rahotep és felesége Nofret szobra, Khefren fáraó ülőszobra, Tutanhamon korporsója - arany halotti maszkja és trónszéke, Írnok, Halastó, Állathajtó (thébai sírfestmények), 6

7 Zikkurat, Gudea szobor, Vadászjelenet Asszurbanipál ninivei palotájából (dombormű), Kapuőrző állatok, Istar kapu, Athéni Akropolisz, Parthenon, Poszeidon templom, Niké templom, Görög színház, Polükleitosz: Dárdavivő, Lovasok a Parthenon frízéről, Mürón: Diszkoszvető, Laokoón szoborcsoport, Vörösalakos vázakép, Pantheon, Titusz diadalíve, Colosseum, Balácai villagazdaság, Marcus Aurelius lovasszobra. A továbbhaladás feltételei A tanuló képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait változatos vizuális eszközökkel kifejezni. Ismeri, megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módjait. Ismeri a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként legalább három-három alkotást. Rajzi elemzésekkel, szóbeli magyarázatokkal kísért vizuális megfigyelésekre képes. Egyszerűbb modellek, alakok egyes tulajdonságait az ábrázolásban ki tudja emelni. Kevésbé összetett látványt, kitalált tárgyat megrajzol emlékezet, képzelet alapján is. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. Képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismeri a tömegkommunikáció fő jellemzőit. Ismeri a stílus és a forma szerepét a tárgyválasztó döntésekben. Több-kevesebb önállósággal alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. Törekszik az adott célnak legmegfelelőbb anyagokat és technikák megválasztására. 7

8 6. évfolyam Óraszámok: - normál osztályok -Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 - emelt szintű osztályok: évi óraszám:105 - epochális rendszerben: heti 6 rajzóra és - heti 2 műhelymunka váltakozása Belépő tevékenységformák A kifejező alkotásokban a szín, a textúra és a faktúra, a komponálás tudatosabb alkalmazása. Növekvő önállóság az élmények, témák feldolgozásában. Műalkotások elemzése, művészeti ágak, stílusok, műfajok megismerése a művészettörténeti korokat követve. Tanulmányokhoz kötődő formaelemzések és grafikai, festői, plasztikai megjelenítő munkák. A nézőpont jelentőségének megértése, a vetületi ábrázolás alapjai. Színismeretek. Információk képi rögzítése, értelmezése. A képi, az írott közlés szabályainak, az információhordozók szerepének megértése. Adott funkciójú tárgy tervezése. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK, 1.Építészeti hatáselemek (tömeg, szerkezet, centrális és tengelyes térelrendezés). A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület) A téri formák távolsági viszonylatai, a térmélység kifejezése képi plasztikai úton. 2.Színkompozíciós megoldások. Egyensúly, szimmetria, asszimetria. A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. A színek felhívó jellegének, érzelmi hatásainak, szimbolikus jelentéseinek tudatosítása. 3. Felületképzés (vonalháló, folt és tónus-variációk, faktúrák). Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetria-aszimmetria) síkban, térben. 4.Mindennapi élmények, mozgalmas történelmi jelenetek képi-plasztikai feldolgozása. Eseménysor megjelenítése egy képen belül és képsorozattal. 5.Környezetünk változásainak ábrázolása (évszakok, napszakok) Különleges fény és árnyékjelenségek rögzítése 6.A térélmény. A statikus és dinamikus elrendezés kifejező hatása a síkbeli térbeli alkotásokban. Az időbeliség ábrázolási lehetőségei. A fázisok, képsorok, kép a képben. 7.Néhány alkotás (grafika, festmény, szobor, épület, tárgy) rajzos és szóbeli elemzése, összehasonlítása, a téma, a kompozíció, az anyag és technika alapján. 8

9 A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (táblakép, szárnyas oltár, freskó, mozaik, kisplasztika, emlékmű, magán- és középület), műtípusok (tájkép, csendélet, portré) példái. 8.Művészettörténet (benne a magyar művészet). A honfoglaló magyarok művészeti emlékei. Fémdomborítás technikája. Nemezelés. 9.Az ókeresztény és bizánci művészet. Mozaik készítés papírból, kavicsokkal kerámia vagy üvegdarabokkal 10.A román kor. A gótika. Az üvegfestés technikája. 11. A reneszánsz művészet. Híres festők műalkotásainak elemzése. A perspektíva. A Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum középkori anyaga. 12.A népművészet példái (szövés, hímzés, viselet ( székely) A növényi ornamentika tartalma sváb motívumok ) Az ének-zenei, az irodalmi, a tánc- drámai, a képzőművészeti ihletések megjelenítése. 13. Tagoltabb testes formák (tárgy, emberalak, növény) ábrázolása rajzbeli, színbeli, plasztikai tanulmányokban (arányok, belső szerkezet, fény-árnyék és színviszonyok). Rajzi vagy plasztikai tanulmány alak, tárgy mozgásáról, mozgássor ábrázolása téma feldolgozása kapcsán. Formaelemző szerkezeti rajzok, metszetek, redukciók készítése. 14. Tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek, alkalmazása, szóbeli információ átalakítása képi üzenetté, jellé.a képi közlések szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű és szövegképek, egyszerű mozgóképi példák) A vizuális művészeti alkotás mint jelhordozó kommunikációs lehetőség - a tárgy kultúra üzenetei.. A sokszorosított információ (könyv, reprodukció, plakát, képes folyóirat, fotó, film, video) egy-egy példa leírása, a képi tartalom (információ) feltárása. 15. A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás) és ábrázolásában. A formakarakter, formakontrasztok. Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése. Metszősíkok, tengelyek. A vetületi ábrázolás 16.A színek jellemzői: színezet, telítettség, színkontrasztok (hőfok- mennyiségi- minőségi kontraszt). Színreflexek, színredukciók. A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe. A szín és a környezet a szín és a lakás, a szín és az öltözködés. Színek jelentőségei a hagyományos és népi öltözködésben. 17. A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező elemei: anyag, forma, szín, felület, díszítés. A tervezés képnyelvi formái: vonalas.műhelyvázlatok, részletrajzok, szabásrajzok. Egy választott tárgy rajzos, írásos felmérése, dokumentálása, a felhasználó megjelölésével. Adott személy (pl. családtag) számára használati tárgy tervezése, modelljének elkészítése. Tojásfestés. A tárgyakról leolvasható információk (jelentés, funkció, forma, anyag, szerkezet, technika). Tárgyak formájának kialakítása a kézművességben.a tárgy rendeltetésének és formájának összefüggése. 9

10 . Kifejezés, képzőművészet Cél: A tér távolsági viszonylatainak, a nézőpontnak, a térmélységnek, a térbeli helyzetek összefüggéseinek megjelenítése képi plasztikai úton A művészeti élmények és a mindennapi élet feldolgozása Különleges fény és árnyékjelenségek megjelenítése Környezetünk változásainak ábrázolása (évszakok, napszakok) A színek felhívó jellegének, hatásainak, szimbolikus tulajdonságainak tudatosítása Képi és plasztikai kifejezés eszközeinek tudatos használata Összetett természeti és mesterséges formák térbeli helyzetének, színének jellemző karakterének, arányainak megismerése Térmélység ábrázolása a síkon A térforma síkra vetítése vetületi ábrák segítségével A testesség, kiterjedés, a dimenziók fogalmának elmélyítése Színkontrasztok megtapasztalása, használata Változások, folyamatok bemutatása A betűk vizuális jelként való alkalmazása Követelmény: A tanulók tudják megjeleníteni a teret és a térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a térmélységnek, a térbeli helyzetek összefüggéseinek megfelelően Legyen képesek: - művészeti és mindennapi élmények képi, plasztikai feldolgozására - fény- és árnyékjelenségek megjelenítésére - a színek felhívó szerepének, érzelmi és szimbolikus hatásainak tudatosítására Legyenek jártasak sík- és térbeli alkotások létrehozásában a témának megfelelő technika és kompozíció megválasztásában Legyenek képesek az összetett természetes és mesterséges formák, tárgyak arányainak, szerkezetének, formai sajátosságainak megfigyelésére, karakteres ábrázolására síkon és térben Tudják a formák, tárgyak térbeliségét megjeleníteni síkon, a formák feljebb, lejjebb helyezésével, takarással Legyenek képesek a testek plasztikusságát kifejezni a fény-árnyék hatások érzékeltetésével, a tónusok helyes megválasztásával Legyenek jártasak a forma elemzésében Ismerjék a fő, mellék, telt, tört és lokál színeket Tudatosan alkalmazzák a színezet-, komplementer-, telítettségi-, hőfok-, mennyiségi, sötétvilágos kontrasztot a képi közléseikben Alkossanak önálló piktogrammokat, emblémákat, információs táblákat Tudjanak egyszerű formákról háromnézetű vetületi ábrát szerkeszteni Próbáljanak nevelői segítséggel osztályújságot szerkeszteni Tudjanak egyszerű betűformákkal esztétikus elrendezésben szöveget írni Próbálkozzanak új, egyéni betűk alkotásával, a betűírás szabályainak megtartásával Gyakorolják a vizuális közlések olvasását Technikák 10

11 Az alapvető technikák leírását lásd az 5. évfolyamnál, továbbá: Lavírozás. Faktúraképzés. Linómetszés. Szerkesztés körzővel, vonalzóval. Szövegírás (kivágott betűkkel, számítógéppel). Szöveg és kép-összeállítás (gyűjtött reprodukciókkal, képekkel, betűkkel). Vegyes technikák (fénymásolat, rajz, fotó és fénymásolás esetleg fotogram). Tér- és formaképzés, konstruálás (agyag, fa, papír, textil, drót, talált tárgyak). Kézműves technikák a lehetősé szerint (pl. batikolás, papírmerítés). Művészeti technikák (pl. testfestés a törzsi művészetben, kavicsszobor, agyagmunkák, dombormű, falfestés) esetleg az elérhető eljárások kipróbálása. Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások Galgóci és bezdédi tarsolylemezek, Nagyszentmiklósi kincs 2. sz. edény, San Apollinare in Classe, Theodora vagy Justiniánus mozaik, Hagia Sophia-székesegyház, Jáki templom, Bélapátfalvi apátsági templom, Esztergomi vár és várkápolna bejárata, Tihanyi altemplom, Zsámbéki templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, a Magyar Szent Korona, Chartres-i székesegyház, Kölni dóm, Wellsi székesegyház, Dózse palota, Nyírbátori református templom, Királyi vár (Diósgyőr), Budavári gótikus szobrok, Giotto: Szt. Ferenc elajándékozza köpenyét, Jézus siratása, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Kálvária, Lőcsei Pál főoltára a lőcsei Szt. Jakab templomból Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kolozsvári Márton: Szent László-herma, Palazzo Pitti, Bakócz kápolna, Verrochio: Colleoni lovaszszobra, Donatello: Dávid, Michelangelo: Dávid, Botticelli: Vénusz születése, Leonardo: Mona Lisa és Szt. Anna harmadmagával, Utolsó vacsora, Raffaello: Athéni iskola, Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, Dürer: Az apokalipszis lovasai. A továbbhaladás feltételei A tanuló törekedik saját, személyes képi kifejezésmód kialakítására. A hangulat, az érzelmek kifejezését kiemeléssel, átírással oldja meg. Segítséggel alkalmazza a megismert műleírási elemzési módokat. Művészeti példákban felismeri és megkülönbözteti a művészeti ágakat és műfajokat. Ismeri a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként legalább három-három műalkotást felismer és megnevez. Rajz tagozatosok ismerjenek meg minél több alkotót és műalkotást, legyenek tisztában a műelemzés szempontjaival, és legyenek képesek önálló és alapos műelemzésekre, értelmezésekre, összehasonlításokra. Megfigyelésen alapuló feladatait az adott szempontok figyelembevételével oldja meg, összehasonlító megfigyeléseket végez, szabályszerűségeket felismer. Értelemszerűen alkalmazza a megismert ábrázolásmódokat. Képes gondolatokat megjelenítő ábrák értelmezésére, készítésére, érthetőségre, egyszerűségre törekedve. Érti a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott tárgy elemzésére, jelentésének feltárására. Szenzomotoros képességeit összehangoltabb mozgás, eszközhasználati ügyesség jellemezi. 11

12 7. évfolyam Óraszámok: - normál osztályban: Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 - emelt szintű osztályok: évi óraszám: epochális rendszerben: heti 6 rajzóra és - heti 2 műhelymunka Belépő tevékenységformák 12 Az önkifejezési érzék további kibontakoztatása. A művészeti alkotások és a kor, a kultúra leglényegesebb összefüggéseinek vizsgálata. Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a művészettörténet szerint haladva. Vizuális - asszociatív analízisek, téri, formai és színtanulmányok, alkotó alkalmazások. A Monge-vetület, a Kavalieri axonometria megismerése. Színrendszerezés. Nyomtatott információk hatásrendszerének vizsgálata. Használati tárgy tervezése. Funkció- és formaelemzések. A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek vizsgálata. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 1.Építészeti hatáselemek (tömeg, anyag, szerkezet, méret, arány, tagoltság, felület, fényviszonyok, kiemelések, ritmusok, aszimmetrikus, szimmetrikus térelrendezés, a külső térben betöltött hely.) A plasztikai kifejezés eszközei (a térbeli kiterjedés mértéke, irányok, anyag, formatömeg, tagoltság, méret, felület, a környezetben elfoglalt hely). 2. A síkbeli kifejezés eszközei (téri hatás vagy sík jelleg, redukált, átírt formák, színek). Változatos formák használata a téri viszonyok megjelenítésében. 3.Jellegzetes kompozíciós megoldások (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, horizontális, vertikális elrendezés). Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilág, érvényesítésével.színharmóniák és színkontrasztok tudatos használata 4.Ember vagy állatfigurák elemző rajzi és plasztikai tanulmányozása, a karakterben, látványban rejlő többletjelentés keresése egyéni asszociációkra támaszkodva; átírás, fokozás, átalakítás, karikatúra. Közeli üzenetközvetítő népszokás. Busójárás metakommunikációs jelentései, busóálarc készítése. 5.Irodalmi (zenei) mű, vagy történelmi esemény feldolgozása szabadon választott grafikai technikával. Az emberi mozgás ábrázolása, gyorsvázlatok. 6.Szóbeli műleírások, elemzések, kompozíciós és színvázlatok. A vizuális művészet szerepe a megismert korokban és kultúrákban. A korstílusok jellemző jegyei. Művészettörténet (benne a magyar művészet). A barokk kor. 7.A XIX. század és a századforduló művészete, a klasszicizmus, a romantika, a realizmus.

13 Az emberi portré a művészetben. A portrérajzolás törvényei. 8. Az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus. A fény, a megvilágítás hatása a színekre, a hangulatra. A színreflex. Színek tér- és hangulati hatása. 9. A népművészet példái (fazekasság). Tanulmányséta ( fazekasműhely, tájház.) Tájékozódás a Szépművészeti Múzeumról. Elérhető művészeti gyűjtemény, kiállítás látogatása. Könyvtár és médiahasználat önálló feladathoz. 10. A geometrikus alapformák. A nézőpont, a fény-árnyék, a távlat, mint a vizuális hatás eleme. A tónusok. Színek értelmező, információs funkciója. A megjelenítő, kifejező és közlő, a szabad és a geometrikus jellegű ábrázolásmód összevetése. 11. Modellek rajzi, színbeli analízise a formai-szerkezeti, színbeli összefüggések szempontjából. A megértett formák átalakítása (csonkolással, vagy részek összevonásával, nagyítással stb.). Monge - vetületi és egyméretű axonometrikus ábrák szerkesztése modellből kiindulva. Térbeli helyzet olvasása vetületi vázlatokról: rekonstrukciós vázlatok készítése vetület alapján 12. Összetett mesterséges és természeti formák szerkezetes,többoldalú képi értelmezése. Belső felépítés vizsgálata a természetes és mesterséges formák kereszt és hosszmetszetei rétegmetszetei által. Formák plasztikusságának, térbeliségének kifejezése tónussal. Az önárnyék, vetett árnyék. 13. Színezet, telítettség, világosság. A telített, a derített, a tört szín. Színvázlatok, színtanulmányok. A fények, színek, formák jelentést hordozó, érzelmi vagy gondolati tartalmakat kifejező szerepe. 14. A tervezés vizuális nyelvi eszközei: vázlatok, részletrajzok, szabásrajzok, megjelenítő ábrák. A tárgy stílusjegyei, egyéni ízlésünk kifejeződése tárgyainkban. Használati tárgy (pl. öltözék, öv, gomb) tervezése adott funkcióra és stílusban, látszati és vetületi rajzban, szín és anyagmintával. 15.Tárgyak gyűjtése, funkció- és formaelemzése rajzban-írásban. A természetes anyagok ( textíliák újrafelhasználási lehetőségei a modern környezetben A funkció és forma kapcsolatának vizsgálata régi, ismeretlen, érdekes tárgyak megfigyelésével. A tárgyak és az életmód kapcsolata. 16.Könyvek, sajtótermékek, plakátok elemzése a tartalom és forma összefüggésében. Könyvborító, iskola, osztályújság tervezése. 17. Papírmakettek, modellek készítése. Színházi díszlet, jelmez tervek. Cél: Ábrázolási konvenciók felhasználása az alkotásokban, valamint a ritmusos díszítő tervezésben Látványok, műalkotások képi plasztikai átírása. Változatos formavilág szerepeltetése Történések megjelenítése, mozgások kifejezése A szín- és levegő távlat, a térbeliség kifejezése Ugyanazon forma megfestése különböző szín és fényviszonylatokban A színharmóniák és színkontrasztok tudatos használata Kompozíciós kísérletek A tanulók egyéniségének megfelelő formai, technikai megoldások kiválasztása 13

14 Új kifejezési módok megismerése Térábrázolás különféle módjainak megismerése, alkalmazása: - axonometrikus ábrázolás - szerkesztőperspektíva - látszatperspektíva A természeti és mesterséges formák elemzése A növényi és mesterséges formák kereszt- és hosszmetszeteinek, rétegmetszeteinek megfigyelése általa származás, a belső felépítés megértése Az anyag, a forma és funkció összefüggéseinek felismerése Sokféle, vizuális nyelven megfogalmazható tapasztalat és ismeret szerzése és fény- és festékszínekről A fény irányának és árnyékvetésnek összefüggései A tónusskálák, tónusnégyzetek hasznosítása a szín- és levegőtávlat, a térbeliség kifejezésében A szín- és fényhatások változásainak felismerése A színreflexek jelentésének meglátás A tömegkommunikáció különböző formáinak (könyv, sajtótermék, plakát) elemzése A tanuló egyéniségének megfelelő formai, technikai megoldások kiválasztása Új kifejezési módok megismerése A már elsajátított tárgyalkotási módok gyakorlása, újabb kézműves technikák megismerése Használati tárgyak készítése a funkció, a stílus és esztétikum összhangjá Követelmény: Használjanak változatos formákat a téri viszonyok megjelenítésére Ismerjék a nézőpont jelentőségét Legyenek képesek: - az ábrázolási konvenciók továbbgondolására - az emberrel kapcsolatos hangulatok, érzelmek ábrázolására - a formák síkredukciójára; kompozíciós kísérletekre - a színharmóniák, színkontrasztok tudatos alkalmazására - a képi kifejezés eszközeinek a vizuális nyelvnek készségszintű használatára - az egyéniségüknek megfelelő formai, technikai megoldások kiválasztására - új kifejezési módok elsajátítására. Ismerjék meg a térábrázolási konvenciókat (vetületi, axonometrikus, perspektivikus) Ismerjék meg a vonal és levegőtávlat fogalmát Tudjanak természeti és mesterséges formákat elemezni a méretük, felépítésük, felületük, részformáik, formakapcsolódásuk, befoglaló formájuk, karakterük alapján Ismerjék az anyag-, forma- funkció összefüggéseit Ismerjék fel a fény-, és színhatások változásait Ismerjék fel a könyvek, sajtótermékek, plakátok külső megjelenítésének, tartalmának összefüggéseit Legyenek jártasak a megismert kézműves technikák alkalmazásában Célszerűen, tudatosan használják a különböző anyagokat Fedezzék fel a tárgyak jelentéstartalmában rejlő esztétikumot Technikák Mint az előző évfolyamoknál, valamint: Síkbeli kompozíciók, festmények készítése; körplasztikák mintázása; a megismert grafikai eljárások alkalmazása. Grafikus megoldások (vázolás, tónusmegjelenítés vonallal). Szerkesztés körzővel, vonalzókkal, vonalkezelési pontosság. Képi közlések, ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző ábrázolásmódok elemzéséhez. Papírmakettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet tartalmazó mappa, doboz készítése. Átíró és átvivő eszközök használata a lehetőségeknek megfelelően. 14

15 Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások Vignola - G. della Porta: Il Gesu, Esterházy Fényes Miklós: Fertődi kastély, Festetics kastély Keszthely, Szt. Péter templom és tér, Donner: Szt. Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Velazquez: Bréda átadása, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Paraszt barokk épületek: nagyvázsonyi, bakonybéli házak, Párizsi Pantheon, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi főszékesegyház, Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, Ferenczy István: Pásztorlányka, id. Markó Károly: Visegrád, Dávid: Horátiusok esküje. J. Paxton: Kristálypalota, Steindl Imre: Országház, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Goya: 1808 május 3. Székely Bertalan: Egri nők, E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: Emlékezés, Paál László: Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, Munkácsy Mihály: Rőzsehordó, Tépéscsinálók, Ásító inas, Köpülő asszony, Siralomház, Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, Szinyei Merse Pál: Majális, Manet: Reggeli a szabadban, A bárka, C. Monet: Impresszió, a felkelő nap, A roueni székesegyház, Renoir: Páholyban, E. Degas: A tánc csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy, Csendélet, Van Gogh: A művész szobája Arlesben, Önarckép, Napraforgók, Két ciprus, Gauguin: Tahiti nők. A továbbhaladás feltételei A tanuló törekedhet önálló, egyéni képi kifejezésmód kialakítására, de rendelkeznie kell a közlő ábrázoláshoz szükséges vizuális nyelvi készségekkel is. Kifejező és tervező munkáiban figyelembe veszi a színek optikai és érzelmi hatását. Adott elemezési szempontok szerint képes műalkotásokat összehasonlítani. Ismeri a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három műalkotást, alkotót felismer és megnevez. Megfigyeléskor képes viszonyítani, megítélni, téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátja a lényeges vizuális összefüggéseket, megérti a szabályszerűségeket és szóban is meg tudja fogalmazni. Absztrakciós képessége megnyilvánul a lényegkiemelésben, a geometriai egyszerűsítésben. Képes vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni. Ismeri a Monge-vetület és az axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb önállósággal megold ilyen szerkesztési feladatot. Alkalmazni törekszik a tárgytervezés és elemzés szabályait, módszereit. Problémamegoldási készségei megnyilvánulnak az önálló alkotó, tervező-kivitelező feladatokban Jártas a tanulás sajátos vizuális-manuális módjaiban, gyakorlottan használja az ábrázolás alakítás eszközeit. 15

16 8. évfolyam Óraszámok: - normál osztályban: Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 - emelt szintű osztályban: évi óraszám: epochális rendszerben: heti 6 rajzóra - és heti 2 műhelymunka váltakozása Belépő tevékenységformák A vizuális nyelvi elemek, kompozíciós formák önálló alkalmazása. Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok, megismerése a XX. század első felének irányzataiban. Tér-, forma- színviszonyok tanulmányozása, az analízisből kiinduló absztrakciókra épülő átalakítások. A forma és funkció elemzése. Perspektív szerkesztések. Színismeretek összegzése. A tudományos és műszaki közlésmódoknak, a tömegkommunikáció műfajainak, a médiumok képnyelvi sajátságainak megismerése. A külső és belső építészeti tér elemzése. Tértervezési feladat megoldása. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, TEVÉKENYSÉGEK 1.A szórt, vonalas, koncentrikus, szimmetrikus, aszimmetrikus, sűrített, rikított elrendezés térben és síkban. Egyensúly, nyugalom, mozgalmasság, feszültség, a figyelem vezetése (formák, színek, kontrasztok, vonalritmusok, fény-árnyék, tömegek). 2.A látványrendezés vizuális eszközei, hatáselemei, a mesterséges fényhatások.érzékletes tónusviszonyok a klasszikus forma megjelenítésében. Csendélet, portré, emberi alakés mozdulattanulmány. A fény színmódosító szerepe. Tanulmány festése (emberalak, modellek közös beállítása), színbeli bontás, redukálás a látvány analízise alapján 3.Személyes témák, érzelmek, gondolatok, fogalmak plasztikai vagy síkbeli kifejezése választott mérettel, technikával, inspiráló műalkotás felhasználásával.. 4.Műelemzések a feladathoz és történelmi korokhoz kapcsolva. A művészet funkciói, a korstílus és az egyéni stílus (kompozíció, vizuális nyelvi megoldások, anyag-forma-tartalom összefüggései) különböző korokból és kultúrákból származó alkotásokon. Modern képtárak megtekintése. Művészettörténet. A XX. század első felének művészeti irányzatai. Munkáltató feladatok a különböző korok és stílusok műalkotásai alapján. Látványok, műalkotások képi átírása. 5. A szecesszió építészete, festészete, bútorgyártása, ötvösművészete. Tárgytervezés adott stílusjegyekkel. 6.Fauvizmus festészete, képviselői, jelentős művei. 16

17 Tájkép. A valóság és a valódi látvány átírása. Fotó és fauvista festmény összehasonlítása. Tiszta színek. Színkontrasztok: komplementer kontraszt. A látvány színredukciója. 7.Kubizmus, futurizmus festészete, képviselői, jelentős művei. A látvány formai egyszerűsítése, absztrakciója, átalakítása. 8.Expresszionizmus festészete, képviselői, jelentős művei. A forma és szín kifejezőereje.a színek szerepe az érzelmek, emberi jellemek kifejezésekor. Torzítás, egyszerűsítés, átalakítás a kifejezőerő érdekében. 9.Szürrealizmus festészete, képviselői, jelentős művei. Vizuális fantázia, képzelet, álom a képalakításban. 10.Az absztakt festészet képviselői, jelentős művek. Kompozíció síkidomokból. A vizuális kifejezőeszközök, vonal, folt, szín mint a kompozíció elemei. Érzelmek, hangulatok, tartalmak absztrakt kifejezése. 11.Az op art festészet. Vasarely munkássága. Optikai, érzéki csalódások, vizuális illúzió létrehozása a műalkotások alapján. 12.Épített téri egység (épület, utcarészlet) megfigyelése, vázlatos tapasztalati-perspektív ábrázolása. A tér illúzióját keltő ábrázolás tapasztalati alapon: látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont. Vonaltávlat, színtávlat. Egy és kétiránypontos perspetívikus kép szerkesztése. 13.Tanulmány: összetettebb természeti forma és mesterséges forma részletesebb analízise, formaelemzés (pl. értelmező vázlat, részekre bontás, kiegészítés, vagy fázisrajzok, szintvonalak, hossz- és keresztmetszetek), felhasználása szemléltető ábrák készítéséhez. 14. A tanult ábrázolási rendszerek áttekintése. Térábrázolási módok, kevert nézőpontú ábrázolásmódok különböző korokban, kultúrákban. Rekonstrukciók vetületi és axonometrikus rajzok alapján. A perspektivikus ábrázolásmód. 15.A középületek tájékoztató rendszere (feliratok, logotípiák, emblémák, jelek) Újabb médiumok képírási formái (pl. fotó, film, televízió, video, digitális kép; fiktív terek, térillúziók a mai számítógépes játékokban, filmekben.) 16.Rajzos-írásos dokumentáció készítése különböző korosztályok életmódot reprezentáló környezetéről (lakószobák, lakberendezési tárgyak). Adott méretű tér megtervezése megbeszélt stílusban konkrét személy számára. 17.Az épület és a környezet formai kapcsolata (pl. külső tér, kert). Az építészeti tér és stílus, az épület, az életmód és a hely összefüggése. A természeti környezet védelme, gazdagítása: a környezettudatosság. Hagyományőrzés a környezet alakításában.helyi jellegzetes épített terek megismerése.saját népi építészetünk megismerése. Múzeumlátogatás a tájházba. Technikák A megismert grafikai, festői, szobrászati és egyéb gépi technikák önálló megválasztása a feladatok megoldásához, igényes kivitelezés. Szabadkézi rajzok és szerkesztések. Szerkesztőeszközök (esetleg számítógépes rajzolói programok) alkalmazása, igényes, pontos kivitelezés. Kollázs, papírés fotómontázs készítése. Technikai kísérletek. Makett készítés papírból, vegyes technikával. 17

18 Cél: Külső és belső terek megjelenítése A vonal-, szín-, levegőtávlat érzékeltetése Az ábrázolási konvenciók továbbgondolása a szubjektív önálló alkotásokban Formák képi, plasztikai megjelenítése tájképekben, csendéletekben, portrékban, életképekben Látványok, műalkotások képi, plasztikai átírása Új formák létrehozása síkredukcióval és formaátírással Gondolatok, fogalmak, kifejezések érdekes formaviszonylatokkal A már tanult technikák alkalmazása Térábrázolási rendszerek alkalmazása Belső tér berendezési tárgyainak tervezése Bonyolultabb természeti és mesterséges formák értelmezése Emberi alak tanulmányozása Az anyag, a forma funkcióvizsgálata A tömegkommunikáció különböző formáinak elemzése (video, TV, rádió) Különböző kiadványok csoportosítása és szerkesztése megadott szempontok szerint Saját környezetünk népi építészetének és városunk jelenlegi épületeinek vizsgálata Különböző korszakokban készült tárgyak esztétikumának tanulmányozása Felkészítés az önálló alkotómunkára a tervezéstől a kivitelezésig Követelmény: Használják fel alkotó képzeletüket és a perspektíváról szerzett ismereteiket a külső és belső tér megjelenítésében Legyenek képesek: - a vonal, szín, levegőtávlatok érzékeltetésére - az ábrázolási konvenciók továbbgondolására - a fény- árnyék érzékletes megjelenítésére - a formák átírására, redukciójára - a szín tudatos használatára - a fény színmódosító szerepének kifejezésére.) Tudjanak egyszerű mértani testeket perspektivikusan a Monge-féle ábrázolási rendszerben, a Kavallieri-axonometriával megjeleníteni Alkalmazzák a külső, belső terek ábrázolásánál a szerkesztő perspektívát Legyenek képesek a vetületi rajz alapján képi, plasztikai rekonstruálásra Vizsgálják a formák belső felépítését kereszt, hossz- és rétegmetszetek által Ismerjék az emberi alak szerkezeti törvényeit Elemezzék a TV, rádió műsorait tartalom és forma összefüggéseiben Tanulmányozzák saját tájegységünk népművészetét, végezzenek irányított gyűjtéseket Szerezzenek jártasságot a tárgyak vizsgálatában, elemzésében, a különböző korok esztétikai igényének megfigyelésében, megítélésében Legyenek jártasak az önálló alkotómunkában Technikák A megismert grafikai, festői, szobrászati és egyéb gépi technikák önálló megválasztása a feladatok megoldásához, igényes kivitelezés. Szabadkézi rajzok és szerkesztések. Szerkesztőeszközök (esetleg számítógépes rajzolói programok) alkalmazása, igényes, pontos kivitelezés. Kollázs, papírés fotómontázs készítése. Technikai kísérletek. Makett készítés papírból, vegyes technikával. 18

19 Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotáso T. Lautrec egy plakátja, Ferenczy Károly: Márciusi est, Hollósy Simon: Rákóczi induló, Vincent van Gogh: Auvers-i templom, Gaudi: Sagrada Familia, Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum, Rodin: Gondolkodó, Klimt: A csók, Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett, Vörössapkás önarckép, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Önarckép, Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, W. Gropius: A Bauhaus központi épülete, Henri Matisse: Zöld sugaras portré, A tánc, Edvard Munch: A sikoly, Franc Marc: Küzdő formák, Picasso: Vasaló nő, és Guernica, Síró nő, Avignoni kisasszonyok, Braque: Gitáros csendélet, Boccioni: Az utca erői, M. Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, A forrás, Palackszárító, V. Tatlin A III. internacionálé emlékmű famodellje, Piet Mondrian: Kompozíció, Standard Thonet szék, Chagall: Én és a falum, Dali: Égő zsiráf, Az emlékezet állandósága, A polgárháború előérzete, Kandinszkij: Improvizáció, Joan Míró: Nők, madarak holdfényben, Paul Klee: Térarchitetktúra, Robert Delannay: Hódolat Blériot-nak, Henri Moore: Fekvő alak, Szőnyi István: Zebegény, Bernáth Aurél: Tél, Egry József: Visszhang, Medgyessy Ferenc: Anyaság, Breuer Marcell: Wassily csőszék, Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Barcsay Jenő: Festőállvány, Schaár Erzsébet: Az utca, Jackson Pollock: A farkasanya, Andy Warhol: Elvis, Vasarely: Alakzat III., Zebrák, Kondor Béla: Darázskirály, Bukott angyal., Nicolas Schöffer : Világító kibernetikus torony. A továbbhaladás feltételei Az általános iskola befejezésekor a tanuló a tantárgyi munkára fordítható idő függvényében -, személyiségének megfelelő szinten rendelkezik a vizuális intelligencia és ítélőképesség alapjaival, többé-kevésbé önálló ábrázoló és kifejező alapképesség birtokában van. Alkotó képzeletét érvényesíti a szabad alakító, tervező feladatokban. Befogadóképességének intuitív megnyilvánulása mellett törekszik esztétikai élményei tudatos átélésére. Adott szempontokat követve alkalmazza a tanult tapasztalati és összehasonlító műelemzési módszerek valamelyikét. Ismeri a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább háromhárom műalkotást, alkotót felismer és megnevez. A rajztagozatosok széleskörűen tájékozottak a művészettörténeti korok, művészek, és műalkotások ismeretében. Jártas a téri, formai, színbeli tanulmányok készítésében, érti, hogy ezek a látható jelenségek megértésének az eszközei. A megértés és közlés céljával alkalmazza a téri, formai, színbeli analízis, és redukció tanult eljárásait. Rendelkezik az ábrázolási konvenciókhoz szükséges térszemléleti alapokkal, képes egyszerű vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudja, hogy a vizuális kommunikáció a dolgok elvont jeleit, képeit, szimbólumait használó vizuális nyelv által működik, érti a közhasznú, a tudományos, a műszaki és a művészi, a tömegkommunikáció funkcióját, felismeri különbségeiket. Ismeretei vannak a tárgy- és térformálás, az építészet tanult alapkérdéseiről, törekszik betartani a kultúrált, környezettudatos, az emberi alkotást és művészetet tiszteletben tartó magatartás szabályait. Tájékozottsággal bír a vizuális megjelenítés hagyományosabb és újabb (technikai) formáiról, megérti, hogy mindezek a kifejezés és közlés eszköztárának gazdagítását szolgálják. A rajztagozatosok közül a rajz szakirányban továbbtanulók elsajátítják a középiskola felvételi követelményeit. 19

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tanórákon lehetőséget kínálunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. Átfogó szakmai unk a tanulók látáskultúrájának

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA AZ ÁLTALÁNOS ISOLA 5 8. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Évfolyamok óraszáma 37 37 37 37 Célok, feladatok A tanulók látáskultúrájának

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A vizuális kultúra tanításának célja a harmonikus személyiség kialakítása, a teljes ember nevelése a vizuális kultúra ismeretein, a vizuális képességek,

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG 52 dia ÉPÍTÉSZET 1a Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Forrás: https://hu.wikipedia.org ÉPÍTÉSZET 1b KLASSZICIZMUS korinthoszi oszlop Forrás:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam Célok és feladatok Alapvető és átfogó szakmai célunk a tanulók látáskultúrájának megalapozása. A tanórákon lehetőséget kell kínálnunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő, befogadó, alkotó

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

RAJZ 5 7. ÉVFOLYAM RAJZ ÉS MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

RAJZ 5 7. ÉVFOLYAM RAJZ ÉS MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM RAJZ 448 RAJZ 5 7. ÉVFOLYAM RAJZ ÉS MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM RAJZ 449 CÉLOK ÉS FELADATOK A vizuális kultúra tanításának célja a harmonikus személyiség kialakítása, a teljes ember nevelése

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola Róma,

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5 rajz: ebből nem szakrendszerű heti 1

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

RAJZ 469 RAJZ 5 8. ÉVFOLYAM

RAJZ 469 RAJZ 5 8. ÉVFOLYAM RAJZ 469 RAJZ 5 8. ÉVFOLYAM RAJZ 470 CÉLOK ÉS FELADATOK A vizuális kultúra tanításának célja a harmonikus személyiség kialakítása, a teljes ember nevelése a vizuális kultúra ismeretein, a vizuális képességek,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1.Művészettörténet helyi tanterv. 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere:

1.Művészettörténet helyi tanterv. 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere: 1.Művészettörténet helyi tanterv 1.1 A tantárgy cél- és feladatrendszere: A képi megismerés a látható, a láthatatlan, a képzelet és az alkotó fantázia útján megközelíthető világ kifinomult feltárásának

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típusa: Írásbeli vizsga, mely a témakörök követelményei alapján összeállított feladatlap. Követelmények,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését;

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését; MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS A műszaki ábrázolás tantárgy tanításának általános célja a gimnáziumi képzésben, mint szabadon választott tantárgyként a szakképzést választók azt az általános vizuális kultúrát és térszemléletet,

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA. Kárpáti Andrea. andreakarpati.elte@gmail.com

TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA. Kárpáti Andrea. andreakarpati.elte@gmail.com TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA Kárpáti Andrea andreakarpati.elte@gmail.com AZ ELŐADÁS TÉMÁI Térszemlélet és térábrázolás A téri képességek a vizuális képességek rendszerében Fejlesztő értékelés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 7-10. évfolyam Célok és feladatok Tantárgyunk látni és láttatni tanít. Átfogó szakmai célja, a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő-, befogadó-,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam: 5-8. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Fejlesztési feladatok. 1. Megismerő- és befogadóképesség. 1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása

Fejlesztési feladatok. 1. Megismerő- és befogadóképesség. 1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása A tanterv a hétköznapi élet által megkövetelt kommunikáció, ezen belül a vizuális kommunikáció nyelvének megismertetésére és gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Az előkészítő, alapozó szakaszban,

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

Művészetek. 6. évfolyam. 20010-2011. tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra

Művészetek. 6. évfolyam. 20010-2011. tanév. heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra Művészetek 6. évfolyam 20010-2011. tanév heti óraszám: 2 óra Éves órakeret: 74 óra szeptember 1-2. Nem szakrendszerű órák Fantasztikus világ teremtése. Érdekes állatok, különleges lények rajzolása választott

Részletesebben

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok,

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, 2016. 10. 15. Előadás/Óravázlat Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, ELTE-TÓK Vizuális nevelés Tanszék laskai.judit@chello.hu

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

kompozíció 2D képmező alkotás eszközök rendezőelvek egyensúly vonal arány alak irány szín ritmus árnyalat kontraszt textúra(illúzió) hierarchia

kompozíció 2D képmező alkotás eszközök rendezőelvek egyensúly vonal arány alak irány szín ritmus árnyalat kontraszt textúra(illúzió) hierarchia 2D képmező alkotás eszközök vonal alak szín árnyalat textúra(illúzió) forma(illúzió) tér(illúzió) kompozíció rendezőelvek egyensúly arány irány ritmus kontraszt hierarchia harmónia Vonal A vonal egy pont

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 9. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra Rajz, vizuális kultúra 5-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96JGYTFMÛV5-10 változat alatt szereplõ minõsített

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK MŰVÉSZETEK A) modul MŰVÉSZETTÖRTÉNET, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETEK TANTÁRGYI ÖSSZEFOGLALÓ A gimnázium 9 12. osztálya számára A modul szerepe a művelődéstörténet tantárgyban - A művelődéstörténet

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra Óratervi táblázat a hatévfolyamos osztályok számára: Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 0,5 0,5 1 1 - - Éves óraszám 18,5 18,5 37 37 - - A tantárgy általános jellemzői

Részletesebben