Vizuális kultúra évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam"

Átírás

1 Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tanórákon lehetőséget kínálunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. Átfogó szakmai unk a tanulók látáskultúrájának megalapozása. A tantárgy feladata a vizuális megismerés, a befogadó- és az alkotóképesség fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. A tantárgy különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást. Személyes alkotói utak bejárására bátorít. Fejleszti a képi-plasztikai ábrázoló-, kifejező-, közlő, konstruáló képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységekkel a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételéhez segít hozzá, feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma, a szín, a szerkezeti érzék, az anyagismeret a tantárgy hatására fejlődik, bővül. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű ja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus magatartásának formálása. Az általános nevelési okhoz a kreativitás, a problémafelismerő és -megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, támogatva a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálását. Az 5 8. osztályos tanulók fogalmi gondolkodása magasabb szintre emelkedik. Növekvő önismeretük, kritikára hajló magatartásuk erősödésével egy időben az alsóbb évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát, fokozatosan a realitás igény, az objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő kifejezésmód iránti igény váltja fel. A tantárgy feladata a vizuális megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség tudatos rendszerbe foglalása. Az alkotótevékenységeken belül ez a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek birtokbavételét, a tervezési és elemi konstruálási eljárások szabályainak elsajátítását, a létrehozásukhoz szükséges technikák megismerését jelenti. A befogadóképesség fejlesztése a látvány és a műalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán és a vizuális ítéletalkotás szabályainak elsajátításán keresztül, az egyetemes és benne a magyar művészettörténet stíluskorszakainak és a magyar népművészet megismerésével valósul meg. A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat témakörökbe sorolja úgy, hogy a vizuális nyelvi anyagot azokon belül jeleníti meg. A kifejezés, képzőművészet témakörei a gyermekek személyes, kifejező-expresszív képalkotásaira vonatkozik, a művészettörténet pedig a képzőművészeti ismeretekre és a műelemzésre vonatkozó tartalmakat és tevékenységeket írják le. A vizuális kommunikáció fejezetei a vizuális megismerést szolgáló tevékenységeket, és a köznapi, informatív, tudományos vizuális közlések tananyagát foglalják magukba. A tárgy- és környezetkultúra pedig a tárgykultúrával és az építészettel kapcsolatos tervező-, konstruáló és elemzőtevékenységeket tartalmazzák. A témaköröket az alkalmazott technikák leírása egészíti ki. 1 / 28

2 A tananyag bővülő, spirális elrendezésű, a témakörök és fő tevékenységformák évenként ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tanítás során a kerettantervi követelmények a több témakör szempontjait magába foglaló komplex, gyakorlati tevékenység-központú feladatokkal teljesíthetők a leghatékonyabban. Általános fejlesztési követelmények A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képesség-, készség-, ismeret- és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélhetünk meg. Alkotóképesség A felső tagozatos diákok nyitottságát, érzékenységét, a vizuális élmények, esztétikai hatások iránti érdeklődését a változatos alkotótevékenységek motiválják. Képessé válnak tudatos megfigyelésre, vizuális viszonylatok, összefüggések, minőségek, részletgazdag emlékezeti megőrzésére, képzetek felidézésére. Képzelőerejük működése és fejlődése belső képekben való gondolkodásukban (vizualizációban, szelekciókban, redukciókban, transzformációkban), képzettársításaik tágasságában, alkotásaik eredetiségében követhető. Alkotóképességük a komplexitás kedvelésében, a merev rend kerülésében, szokatlan megoldások alkalmazásában nyilvánul meg. Kreativitásuk ötleteik áramlásában, probléma megoldási leleményességükben, érzelmekkel kísért tetteikben is kifejeződik. Érdeklődési körük szélesedésével feladataikat többféle anyag és eszköz használatával tudják megoldani. Jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordoz. Elképzeléseik megvalósításában módszerességre törekednek, meglévő készségeiket, ismereteiket könnyen mozgósítják. A tanulók egy része képes viszonylag újszerű alkotások létrehozására, míg mások inkább a reproduktív jellegű alakításban képesek igényes, elmélyült munkára. Eredményeiket többnyire kritikusan vizsgálják, törekszenek mások teljesítményének reális megítélésére. Befogadó-, megismerő képesség Vizuális megismerő- és befogadóképességeiket a térbeli, formai, színbeli, mozgásbeli, az anyagokkal, esztétikummal kapcsolatos élmények, a képi világ iránti fogékonyság jellemzi. Eleven, mozgósítható érdeklődésűek, képesek látványok irányos, egyre tudatosabb megfigyelésére; a belső képek, képzetek emlékezeti felidézésére. Vizuális memóriájuk által válnak képessé a belső képekben, vizuális, esztétikai művészeti képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre (összehasonlításra, elemzésre, következtetésre, ítéletalkotásra, szintézisre). A látványban rejlő jelentést, a művészi kifejezésben testet öltő esztétikai hatást, a képi információ tartalmát tudják adott szempont szerint elemezni, értelmezni. Növekvő objektivitással válnak egyre képesebbé a látható (tér, forma, szín, változás, mozgás) minőségek és viszonylatok, problémák megítélésére, tárgyilagos szemléletére, lényeges összefüggések (külső és belső forma, forma és tartalom stb.) megértésére, szavakkal is kísért ábrázolásbeli elemzésére. 2 / 28

3 Vizuális, művészeti képzeteiket, ismereteiket mozgósítani tudják az adott szempontok szerinti tárgy- és műalkotás-elemzések során, törekednek egyéni vélemény kialakítására a számukra mértékadó más vélemények alapján. Esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződik, ízlésítéleteiket képesek egyéniségüknek megfelelően megfogalmazni. A tanulást segítő képességek A vizualitás nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben és a mindennapi életben. Az információk áttekinthetővé tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges felkészültség megszerzéséhez tantárgyunk tanulása nyújt kellő alapot. Általa sajátítja el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg forrásait (könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban) évfolyam 1. Kifejezés, képzőművészet Alkotás 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 3. Tárgy- és környezetkultúra Funkció 36 óra Összesen 10 óra 2 óra 12 óra 8 óra 0 óra 8 óra 7 óra 1 óra 8 óra 4. Vizuális kommunikáció 7 óra 1 óra 8 óra jai Kifejezés, képzőművészet Alkotás Az alkotóképesség fejlesztése. A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Kísérletezés különböző vizuális kifejezőeszközökkel. Az észlelés érzékenységének fokozása. A megfigyelőképesség fejlesztése. A formai és térbeli problémák meglátása. A koncentrálóképesség fejlesztése. A megjelenítő képesség fejlesztése. Az eszközhasználat egyre tudatosabb választása, alkalmazása A vizuális nyelvi eszközök (pont, vonal, folt, tömeg, tér) és minőségek (textúra, faktúra, szín, forma). A vonal térkifejező, formahatá- követelmények Tudjon létrehozni különböző faktúrákat festékkel, ceruzával, krétával. Legyen képes vizuális irodalom, fotóművészet, zene 12 óra 10 óra 2 óra 3 / 28

4 roló, figyelemvezető kiemelő szerepe, vonalfajták. Síkjellegű és plasztikus formák. Mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok). Komponálás síkban, térben. Személyes élmények, képzeleti képek megjelenítése, szubjektív, de tudatos kiemelésekkel. A véletlen hatások beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba. Konkrét események, történetek, irodalmi illusztrációk készítése képsorban vagy szoborban. Mozgás kifejezése a témának megfelelő grafikai vagy plasztikai feldolgozásokkal. Színtapasztalatok rendszerezése, gazdagítása új ismeretekkel, új technikai tapasztalatokkal. A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege. Telt színek, tört színek Különböző rajzeszközökkel készített tanulmányrajzok organikus (természeti) formákról (pl. csiga, banán, érdekes formájú gyökerek, rózsa stb.) minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Tudjon különböző festékek keverésével létrehozott színeket is alkalmazni kifejező szándékú képein. Legyen képes különböző színek, formák alkalmazásával változatos ritmusokat megjeleníteni. Rávezető kérdések segítségével legyen képes az összetettebb organikus formák jellemzésére, és tudjon róluk látvány alapján a formákat, arányokat többékevésbé helyesen viszszaadó rajzot készíteni évf. Vizuális kultúra Kulcsfogalmak/fogalmak kontúr, textúra, faktúra, árnyalat, tónus, telített szín, pasztellszín, komplementer szín, hideg szín meleg szín, karakter, ritmus, kompozíció 4 / 28

5 jai Művészettörténet A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gyarapítása. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 8 óra 8 óra 0 óra Képzőművészeti ágak (pl. szobrászat, grafika), építészet, iparművészet, műfajok (pl. dombormű) főbb jellemzői, a megfigyelt műalkotások technikái (pl. akvarell, mintázás). Az őskori művészet. Egyiptom, Mezopotámia művészete. Görög és római művészet. A megismert alkotások szerzője, címe, műfaja, technikája. megismerésre javasolt műalkotások: Stonehenge, Willendorfi Vénusz, egy fekete-afrikai szobor, Szegvár-tűzkövesi Sarlós isten, Altamirai bölény, Karnaki nagytemplom, Gizai piramisegyüttes, Írnok, Halastó (thébai sírfestmény), Zikkurat, Gudea szobor, Vadászjelenet Asszurbanipál ninivei palotájából (dombormű), Athéni Akropolisz, Polükleitosz: Dárdavivő, Lovasok a Parthenon frízéről, Mürón: Diszkoszvető, Vörös alakos vázakép, Pantheon, Titusz diadalíve, Colosseum, Marcus Aurelius lovas szobra. követelmények Megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módját. Ismeri az őskor és az ókor fő stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként legalább három alkotást. Képek, látványok nézegetése során szerzett tapasztalatait tudja érthetően megfogalmazni. Legyen képes megfogalmazni az egyes művek stílusának különbségeit. Legyen képes szóban érthetően, korának megfelelő árnyaltsággal megfogalmazni vizuális élményeit. Alkalmazza megfelelően a vizuális kultúra, művészetek tanult fogalmait, kifejezéseit. irodalom, történelem, zene 5 / 28

6 Kulcsfogalmak/ fogalmak mágia, totem, tabu, idol, dolmen, menhir, zikkurat, masztaba, sziklatemplom, csarnoktemplom, frontalitás, tömbszerűség, legjellemzőbb felületek törvénye, szalagszerű térábrázolás, dekorativitás, oszloprend, kontraposzt, síklefedés, boltív, kupola, bazilika jai Tárgy- és környezetkultúra A konstruáló képesség fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. A tanulási technikák elsajátítása. Élményszerű találkozás a vizuális kultúra jelenségeivel. A kooperációs készség fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. 8 óra 7 óra 1 óra A funkcionális forma és a dísz, ornamentika Egy saját használatra készülő tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) kitalálása, elkészítése, az alkalmas anyagok és formai megoldás kiválasztásával. Használati tárgyak régen és ma. Tárgyak leírása, megértése, értékelése, rendeltetésük és üzenetük megfejtése. A tárgyalkotó művészet területei: kézművesség, népművészet, iparművészet, dizájn követelmények Tudjon rajzban és szóban tárgyakat öszszehasonlítani. Legyen képes társaival együttműködve kutató- és dokumentáló munkát végezni. Ismerje a tárgyak reklámozásának leggyakoribb formáit. Legyen képes megrajzolni egy kevésbé öszszetett látványt, kitalált tárgyat emlékezet, képzelet alapján is. Ismerje az egyedi és tömegtermék fogalmát, előnyeit és hátrányait. Értse a népművészet és az iparművészet különbségét. irodalom, történelem, zene 6 / 28

7 jai Vizuális kommunikáció Élményszerű találkozás a vizuális kommunikáció jelenségeivel. A gesztusnyelv tudatosítása. Az alkotóképesség fejlesztése. A tanulási képesség fejlesztése. A logikai gondolkodás fejlesztése. A fantázia fejlesztése A vizuális megjelenítő képesség fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. 8 óra 7 óra 1 óra A közvetlen kommunikáció és a vizuálisan rögzített közlés. Az öltözék üzenete. Üzenetet hordozó tárgyak. Az írás. Különféle kultúrák, korok írásmódjai. Saját képi jelek alkotása, rendszerbe foglalása, kommunikációs kísérletek rejtvények megalkotásával (pl.: színjelek, ábrarend). Egyszerű, kedvelt személyes tárgyak arányainak, színviszonyainak, téri helyzetének megfigyelése, komponálási lehetőségek, lejjebb-feljebb helyezés, e- löl-, oldal- és felülnézetek, takarás. Kísérletek különböző rajzeszközökkel: Ugyanaz az ábra különböző eszközökkel. A hatáskülönbségek megvizsgálása. követelmények Ismerje a saját környezetében használt gesztusok, üzenethordozó tárgyak, öltözékek jelentését. Ismerjen néhány írásfajtát. Ismerje a képírás és a hangjelölő írás különbségét. Legyen képes egyszerű képi jelek felismerésére, saját jelek alkotására. Ismerje a kódolás lényegét, a színkódolás alkalmazást. Tudjon rövid feliratot készíteni. Ismerje az arányok jelentőségét a tárgyak formai karakterének meghatározásában, ábrázolásában. Ismerje a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. irodalom, színház, zene Kulcsfogalmak/ fogalmak kommunikáció, jel, kód, arány, kompozíció 7 / 28

8 A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei: 5-8. évf. Vizuális kultúra A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása. Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. - Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról Ezeken kívül minden évfolyamon a továbbhaladás feltétele az órákon kiadott és megbeszélt feladatok legalább 60 %-ának elkészítése. 8 / 28

9 6. évfolyam 36 óra Összesen 1. Kifejezés, képzőművészet 10 óra 2 óra 12 óra 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 3. Tárgy- és környezetkultúra Funkció 4. Vizuális kommunikáció Kép és szöveg 7 óra 1 óra 8 óra 6 óra 0 óra 6 óra 9 óra 1 óra 10 óra jai Kifejezés, alkotás A megfigyelőképesség fejlesztése. A koncentrálóképesség fejlesztése. A vizuális megjelenítő képesség fejlesztése. Élményszerű ismeretszerzés. A vizuális művészetekkel kapcsolatos szókincs gazdagítása. A vizuális memória fejlesztése. A látottak felidézésének, megjelenítésének képessége. A történetek tagolási képességének fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. 12 óra 10 óra 2 óra Tagoltabb testesebb formák ábrázolása síkban és térben az arányok, a belső szerkezet, a színviszonyok szem előtt tartásával. Térkifejezési módok gazdagítása. Fény-árnyék különbségek megfigyelése a forma tömegének, testességének hangsúlyozása tónusfokozatok alkalmazásával. Fényviszonyok, kiemelések. Egyensúly, kiemelés, rit- követelmények Legyen képes összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak, szerkezetének, formai sajátosságainak, színének megfigyelésére, és karakteres ábrázolásukra síkon, ill. térben. Törekedjen a tárgyak testességét, a térmélységet fény-árnyék hatások segítségével is kifejezni. Képek, látványok nézeirodalom, fotóművészet, filmművészet, színház 9 / 28

10 mus, szimmetria és ellentéte. Mozdulatvázlatok, fázisrajzok. Rajzos vagy plasztikai tanulmány alak mozgásáról. Mozgássor ábrázolása, képi sűrítés. Képregény készítése (kép és szöveg együttes használata). Gyűjtött képekből képes történet összeállítása. Színes fény-, üvegablakimitációk készítése a művészettörténeti tanulmányok tanulságai alapján választott motívumok felhasználásával. Iniciálék festése getése során szerzett tapasztalatait legyen képes érthetően megfogalmazni. Képes egy képbe sűrítve egy eseményt bemutatni. Legyen képes egy történést több képben bemutatni évf. Vizuális kultúra arány, tömeg, tónus, egyensúly, szimmetria, aszimmetria, ritmus, sűrítés, alkalmazott grafika jai Művészettörténet A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. Saját vizuális preferenciák tudatosítása. A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gyarapítása. A logikai, rendszerező gondolkodás fejlesztése. Kulcsfogalmak/ fogalmak 8 óra 7 óra 1 óra A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (pl. táblakép, kisplasztika, középület), műtípusok (pl. tájkép, csendélet, portré) példái. Művészettörténet (benne a magyar művészet). A honfoglaló magyarok művé- követelmények Segítséggel tudja alkalmazni a megismert műleírási, elemzési módokat. Művészeti példákban ismerje fel és különböztesse meg a művészeti ágakat és műfajokat. Legyen képes megfotörténelem, irodalom, zene 10 / 28

11 szeti emlékei. Az ókeresztény és a bizánci művészet. A román kor. A gótika. A reneszánsz művészet. A megismert alkotások címe, szerzője műfaja, technikája. Bemutatásra ajánlott műalkotások: Galgóci és bezdédi tarsolylemezek, Nagyszentmiklósi kincs, San Apollinare in Classe, Theodora vagy Justiniánus mozaik, Jáki templom, Bélapátfalvi apátsági templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, a Magyar Szent Korona, Chartres-i székesegyház, Kölni dóm, Budavári gótikus szobrok, Giotto: Szt. Ferenc elajándékozza köpenyét, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Lőcsei Pál főoltára a lőcsei Szt. Jakab templomból Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kolozsvári Márton: Szent Lászlóherma, Palazzo Pitti, Bakócz kápolna, Michelangelo: Dávid, Botticelli: Vénusz születése, Leonardo: Mona Lisa és Szt. Anna harmadmagával, Raffaello: Athéni iskola, Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, Dürer: Az apokalipszis lovasai évf. Vizuális kultúra galmazni az egyes művek stílusának különbségeit. Tudja indokolni vizuális preferenciáit. Ismerje és különböztesse meg a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemzésének megismert módjait. Ismerje a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, ismerjen fel és nevezzen meg koronként legalább három-három alkotást. Kulcsfogalmak/ fogalmak tarsolylemez, világfa, rozetta, bazilika, átrium, főhajó, mellékhajó, négyezet, apszis, homlokzati torony, huszártorony, harangtorony, bélletes kapu, ikerablak, boltív, csúcsív, keresztboltozat, támív, támpillér, vimperga, szárnyas oltár humanizmus, reformáció, fény-árnyék hatás, sfumato 11 / 28

12 jai Tárgy- és környezetkultúra A nemzeti azonosságtudat tartalmának gazdagítása, ismerkedés más népek és etnikai kisebbségek kultúrájával, néphagyományaival. Az etikai normák iránti fogékonyság és az értékőrző magatartás fejlesztése. A tolerancia fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Az empátia fejlesztése. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 6 óra 6 óra 0 óra Jelképes és gyakorlati funkciók összefüggése a tárgy formájával,anyagával, színével, felületi kiképzésével és díszítményeivel. Történelmi jelképek.(pl.: Szent Korona, Szent László ereklyetartó). Konkrét használati vagy élvezeti tárgy kitalálása és tervezése szabadon választott valós személy számára (pl.: egy ötletes rejtett kamera,személyre szóló alkalmi csokoládé, kisgyereknek rongybaba, házikedvenc lakóhelye stb.). Vázlatok, rajzos napló az ötlettől a megvalósításon át a használatig. Irányított beszélgetés: egy kézműves- és egy sorozatgyártott tárgy összehasonlítása. Tervvázlatok a saját tervezésű tárgyhoz, követelmények Ismerje nemzeti történelmünk néhány kiemelkedő fontosságú jelképes tárgyát. Legyen képes elkészíteni egy egyszerű, szabadon választott tárgyat. Legyen képes saját elgondolású tárgyát rajzban megfogalmazni, az elkészítéshez tervrajzokat készíteni. Ismerjen néhány magyarországi népi viseletet. történelem, irodalom, népzene Kulcsfogalmak/ fogalmak forma, funkció, forma- és színkapcsolatok, tervrajz, alaprajz, szabásminta 12 / 28

13 jai Vizuális kommunikáció A tanulási képességek fejlesztése. A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. A vizuális közlés, kifejezés eszköztárának gazdagítása. A problémamegoldó képesség fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. A kritikai gondolkodás fejlesztése. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 10 óra 9 óra 1 óra A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében: rálátás, szemmagasság, alálátás. Külső és belső terek szabadkézi rajz a vonalperspektíva és a méretperspektíva alkalmazásával. A színek értelmező, jelentést hordozó szerepe a köztereken, a magyarázó rajzokban. Térképek, katonai egyenruhák, bizonyos köztéri objektumok (pl.: postaládák, buszmegállótáblák, márkajelek, emblémák, útjelző táblák stb.) tanulmányozása a színek gyakorlati alkalmazása szempontjából. A képek értelmezését befolyásoló tényezők: a kép előfordulási helye (pl.: könyv, képes magazin, film, fotó, reprodukció, plakát), a képpel kapcsolatos egyéb információk (pl.: szöveges kiegészítések). Fotók, plakátok, karikatúrák átértelmezése szövegváltoztatással. Beszélgetés az információ sokszorosításáról, a nyom- követelmények A hangulat, az érzelmek kifejezését, átírással, szubjektív módon tudja megoldani. Ismerje a környezetében alkalmazott színjelzéseket, közléseket. Tudja a színek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. Legyen képes a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a térmélységnek megfelelően megjeleníteni, alaprajzot, útvonalrajzot, metszetrajzot olvasni. Legyen tisztában a sokszorosítás jelentőségével történelem, alkalmazott művészetek 13 / 28

14 tatásról. A sokszorosítás jelentősége. Kulcsfogalmak/ fogalmak szemmagasság, perspektíva, arány, szín-szimbolika, jelentés, dekorativitás, rézkarc, fametszet, linometszet, szitanyomat A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei: A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása. Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. - Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról Ezeken kívül minden évfolyamon a továbbhaladás feltétele az órákon kiadott és megbeszélt feladatok legalább 60 %-ának elkészítése. 14 / 28

15 CÉLOK ÉS FELADATOK Fejlesztő szakasz 7-8. évfolyam Ebben a szakaszban merül fel először komolyabban a pályaválasztás, a továbbtanulás kérdése. Ezért a vizuális nevelésnek irányosan kell segíteni az önismerettel összefüggésben a pályaorientáció kialakulását, hogy a tanulók ráébredjenek saját képességeikre, felismerjék saját értékeiket, hogy kialakuljon bennük egy pozitív jövőkép. A tanítás akkor eredményes, ha ehhez hathatós segítséget nyújt, továbbá ha a lehetőségek, a választható pályák minél szélesebb körét tárja fel a diákok előtt. További pályájukat, tanulmányaikat is segítendő a vizuális nevelés jól megválasztott tanítási, tanulási módszerekkel hozzájárulhat az önálló tanulási technikák elsajátításához. Ezzel függ össze az is, hogy ennél a korosztálynál egyre fontosabbá válik, hogy értsék, mi értelme van annak, amit itt tanulnak. Ezeken az évfolyamokon figyelembe kell venni azt az életkori sajátosságot, hogy ez a korosztály a belső képekre épülő rajzolás helyett egyre inkább a konstruáló, tárgyalkotó vagy technikai médiumokat alkalmazó tevékenységekhez vonzódik. A rajzoló tevékenység inkább csak ezekhez kapcsolódó látvány utáni rajzolás, tervvázlat, tervrajz, magyarázó rajz, vagyis inkább a,,gyakorlatiasabb hasznú rajzi megnyilvánulások. A tananyagban, ezt figyelembe véve, több a tervező vagy vizuális kommunikációs feladat, előtérbe kerülnek a vizualitás elvontabb kérdései is. A tanításnak építenie kell arra a körülményre is, hogy a korosztályban erősödik a szocializációs hajlandóság, a társak, a társaság iránti érdeklődés. A páros vagy csoportos, kooperatív tanulási technikák, a közös tevékenységek ezért több szempontból is hasznosak lehetnek: növelik a motivációt, az alkalmazkodóképességet, a toleranciát, a kooperációs hajlandóságot és képességet. 7. évfolyam 36 óra Összesen 1. Kifejezés, képzőművészet 9 óra 1 óra 10 óra 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 3. Tárgy- és környezetkultúra Funkció 4. Vizuális kommunikáció Kép és szöveg 8 óra 1 óra 9 óra 7 óra 0 óra 7 óra 9 óra 1 óra 10 óra 15 / 28

16 jai Kifejezés, alkotás A vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Az alkotóképesség fejlesztése. A személyes preferenciák tudatosítása. Az önismeret fejlesztése. A vizuális kultúra szókincsének gyarapítása. A problémamegoldó képesség fejlesztése. 10 óra 9 óra 1 óra Képként értelmezhető részletek kiemelése környezetünkből. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása. A fények és színek érzelmeket, lelkiállapotokat kifejező szerepe. Modellbeállítás részleteinek tanulmányozása. Tónusos rajz készítése, majd újabb rajzon átfordítás az eredeti negatívjára. A részletekből önálló képi kompozíció készítése szubjektív színhasználattal. Gondolati tartalmak, információk képi sűrítése. Képi kompozíciók alkotása látványrészletek kivágásával. Vizuális-asszociatív analízisek, téri,formai és színtanulmányok. Fekete-fehér, fény-árnyék konstrukciók készítése. Kompozíciós problémák, térábrázolási kérdések saját fotók, iskolán kívül gyűjtött képek nézegetése, megbeszélése (centrális, horizontális, vertikális elhelyezés). követelmények Tudja alkalmazni a fény-árnyékot a térmélység, a plasztikus forma megjelenítésében, a téri viszonyok ábrázolásában változatos formákat használ. Legyen képes figyelembe venni és árnyaltan alkalmazni a színek optikai és érzelmi hatását munkáiban. Tudja használni absztrakciós képességét a lényegkiemelésben, a geometriai egyszerűsítésben. Ismerje a képkivágás jelentőségét a fotózásban és a főbb kompozíciós megoldásokat. 16 / 28

17 Kulcsfogalmak/ fogalmak fény-árnyék hatások, tónus, pozitív-negatív formák, színek és formák kapcsolata, érzelmi hatásai, tónuskontraszt, menynyiségi kontraszt, hőfokkontraszt, rész és egész viszonya jai Művészettörténet A művészettel való élményszerű találkozás. A látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gyarapítása. Az újonnan szerzett ismeretek alkalmazása. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. 9 óra 8 óra 1 óra A barokk. A 19. század és a századforduló művészete: a klasszicizmustól a realizmusig. Impresszionizmus, posztimpresszionizmus. Nagybányai iskola Korszak, kultúra és alkotás sajátosságai közötti összefüggések feltárása. Műleírások, elemzések szóban. Bemutatásra ajánlott alkotások: Vignola G. della Porta: Il Gesu, Esterházy Fényes Miklós: Fertődi kastély, Szt. Péter templom és tér, Donner: Szt.Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Velazquez: Bréda átadása, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Paraszt barokk épületek: nagyvázsonyi, bakonybéli házak, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi fő- követelmények Képes legyen érthetően megfogalmazni a képek, látványok nézegetése során szerzett tapasztalatait. Verbálisan tudja kifejezni a látott művek stílusának különbségeit. Legyen képes kompozíciós és színvázlatokat készíteni műalkotásokról. Adott elemzési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani. Műalkotások megfigyelése során tudjon viszonyítani, megítélni téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátni a lényeges vizuális öszszefüggéseket, megérteni a szabályszerűségeket és ezeket szóban is meg tudja fotörténelem, irodalom, zene 17 / 28

18 székesegyház, Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, Ferenczy István: Pásztorlányka, id. Markó Károly: Visegrád, J.Paxton: Kristálypalota, Steindl Imre: Országház, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: Emlékezés, Paál László: Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, Munkácsy Mihály: Rőzsehordó, Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, Szinyei MersePál: Majális, C. Monet: A roueni székesegyház, E. Degas: A tánc csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy, Gauguin:Tahiti nők. Kiválasztás szerinti népművészeti tárgyak, épületek. galmazni. Ismerje és tudja megkülönböztetni a vizuális művészeti ágakat, ill. műfajokat, valamint segítséggel alkalmazni a műalkotások elemzésének megismert módjait. Legyen tisztában a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeivel, ismerjen fel és tudjon megnevezni koronként legalább háromhárom alkotást. Tudja megfelelően alkalmazni a vizuális kultúra, művészetek tanult fogalmait, kifejezéseit. Kulcsfogalmak/ fogalmak mozgalmasság, drámaiság, fény-árnyék hatás, kontraszt, egyházi, főúri, polgári barokk, zsánerkép, csendélet, tájkép, ellenreformáció, felvilágosodás, helyi szín, színes árnyék, optikai színkeverés, impresszió, pointillizmus jai TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA A kritikai gondolkodás fejlesztése, A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. A vizuális megismerő képesség fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. A megjelenítő képesség fejlesztése. A koncentráció fejlesztése. Az önismeret fejlesztése. A környezettudatos magatartás fejlesztése. 7 óra 7 óra 0 óra A tárgyak és az életmód kapcsolata. követelmények Értse a társadalmi igények és az ökológiai történelem, földrajz, irodalom 18 / 28

19 Különböző építmények és környezetük viszonyának megfigyelése, elemzése. Fotók gyűjtése, rendezése, szétvágása környezet-, ill. építmény jellegű részletekre. Montázs, kollázs készítése egy-egy részlet kiegészítésével. Használati tárgy (pl. öltözék, öv, gomb) tervezése adott funkcióra és stílusban, látszati és vetületi rajzban, szín- és anyagmintával. Tárgyak gyűjtése, funkcióés formaelemzése rajzban és írásban. Képi közlések, ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző ábrázolásmódok elemzéséhez. Papír makettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet tartalmazó mappa, doboz készítése. körülmények szerepét a tárgykultúra alakulásában. Legyen jártassága a tanulás sajátos vizuálismanuális módjaiban, gyakorlottan használja az ábrázolás, alakítás eszközeit. Igyekezzen alkalmazni a tárgytervezés és elemzés szabályait, módszereit, tudja kinyilvánítani probléma megoldási készségeit az önálló alkotó, tervező-kivitelező feladatokban. Legyen képes társaival együttműködve alkotó munkát folytatni. Kulcsfogalmak/ fogalmak 5-8. évf. Vizuális kultúra jai VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Az alkotóképesség fejlesztése. A tanulási képesség fejlesztése. Az ábrázolóképesség fejlesztése. A koncentráció fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. A közmegegyezés (konvenció) szerepe a képi közlő nyelvben. A színek értelmező szerepe. Pontos információt hordo- követelmények Ismerje a színek értelmező szerepét, és tudja azokat megfelelően alkalmazni saját munkáiban. matematika, zene kollázs, montázs, funkcionalitás, forma, alkalmazott művészetek 10 óra 9 óra 1 óra 19 / 28

20 zó, közlő ábrák és diagramok készítése. Természeti formák szerkezetes távlati ábrázolása. Modellek rajzi, színbeli analízise a szerkezet aspektusából. A feldolgozott formák átalakítása rajzban (csonkolás, részek összevonása, nagyítás ). Ugyanazon tárgyak feldolgozása kifejező, illetve megjelenítő vagy közlő szándékkal. Térbeli helyzetek olvasása, rekonstrukciós vázlatok készítése vetületi vázlatokból Egyszerű alakzatok, terek axonometrikus ábrázolása. Pl.: saját szoba axonometrikus rajza. Térhatású képek alkotása Vasarely művei alapján. Példák keresése műalkotásokon axonometrikus vagy arra emlékeztető térábrázolásokra. Különböző műfajok (grafika, alkalmazott grafika és könyvművészet, fotó- és reklámsokszorosító grafika, tipográfia) főbb jellemzői. Kötött számú és formájú vonalelem variációs lehetőségei. Egyénileg variált betűk. Ecsettel képzett betűszerű gesztusjelek. Egy-egy fogalom tartalmát írásképében is kifejező szövegírás. Értse a különbséget a kifejező, a megjelenítő és a közlő ábrázolások között. Ezeket mindig az adott nak megfelelően tudja alkalmazni. Ismerje az axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatot. Ismerje a hagyományos sokszorosítógrafikai eljárásokat évf. Vizuális kultúra 20 / 28

21 Egy választott saját szókép alkotása. Kulcsfogalmak/ fogalmak 5-8. évf. Vizuális kultúra egyméretű, kétméretű axonometria, térhatás, csonkolás, arány, kompozíció, egyensúly, monokrom harmónia, hármas harmónia A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei: - Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. - A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott ok kifejezése érdekében. - Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző ok érdekében. - Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. - Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése. - Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása. - Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbelitérbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. - A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. - A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése. - Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. - Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. - A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. - Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. - A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. - Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. - Ezeken kívül minden évfolyamon a továbbhaladás feltétele az órákon kiadott és megbeszélt feladatok legalább 60 %-ának elkészítése. 21 / 28

22 8. évfolyam 36 óra Összesen 1. Kifejezés, képzőművészet 10 óra 1 óra 11 óra 2. Kifejezés, képzőművészet A művészi közlés, mű és jelentése 3. Tárgy- és környezetkultúra Funkció 4. Vizuális kommunikáció Kép és szöveg 8 óra 1 óra 9 óra 6 óra 0 óra 6 óra 9 óra 1 óra 10 óra jai KIFEJEZÉS, ALKOTÁS A tanulási képességek, technikák fejlesztése. A kooperáció fejlesztése. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. Arányrend és az építészeti formában rejlő esztétikum. Múltbéli és modern épületek összehasonlító elemzése. A környék kiemelkedő értékűépületeinek vizsgálata csoportmunkában (dokumentáció, látszati rajzok, alaprajz, metszet rajz, fotó stb. gyűjtése, készítése. Mozgástanulmányok, vázlatok emberalak (egész alakos, közösen beállított modell) ábrázolásával. Egy mozdulatsor legfontosabb fázisainak megrajzolása modell tanulmányozásával. A térhatás és a síkban tartás tartalmi szerepe festé- követelmények Legyen képes az ismeretszerzés módszereit önállóan is alkalmazni. Tudjon a társaival együttműködni. Legyen fogékony az építészeti objektumok esztétikai értékeire, legyen képes azokat szóban megfogalmazni. Legyen képes emberi mozdulatról felismerhető vázlatot készíteni, egy mozdulatsorból a legfontosabb fázisokat kiválasztani. Értse a tér megjelenítésének jelentőségét a festményeken. Példákkal tudja megvilágítani a különbséget a térmélységet hangsúfilmművészet, animáció, 11 óra 10 óra 1 óra 22 / 28

23 szeti, grafikai és fotóművészeti alkotásokban. Ugyanazon beállítás alapján két változat készítése: a teresség hangsúlyozásával, majd síkszerűen. lyozó és a síkban tartott ábrázolások között. Kulcsfogalmak/ fogalmak külső tér, belső tér, homlokzati rajz, alaprajz, animáció, mozgásfázis, mozdulatterv, térhatás, síkszerűség jai Művészettörténet A művészettel való élményszerű találkozás, a látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. A vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs gyarapítása. Újonnan szerzett ismeretek alkalmazása. Tanulási technikák elsajátítása. 9 óra 8 óra 1 óra A XX. század művészete Szecesszió, fauvizmus, avantgarde irányzatok: expresszionizmus, szürrealizmus, kubizmus, dadaizmus, futurizmus, konstruktivizmus A Nyolcak op-art, pop-art, modern és posztmodern művészet (body-art, land-art, hiperrealizmus, happening) bemutatásra ajánlott alkotások: T. Lautrec egy plakátja, Ferenczy Károly: Márciusi est, Hollósy Simon: Rákóczi induló, Vincent van Gogh: Auvers-i templom, Gaudi: SagradaFamilia, Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum, Rodin: Gondolkodó, követelmények Képek, látványok nézegetése során szerzett tapasztalatait legyen képes érthetően megfogalmazni. Tudja megfogalmazni a látott művek stílusának különbségeit. Adott elemzési szempontok szerint képes műalkotásokat összehasonlítani. Műalkotások megfigyelése során legyen képes viszonyítani, megítélni téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátni a lényeges vizuális összefüggéseket, megérteni a szabályszerűségeket és ezeket szóban is tudja megfogalmazni. történelem, irodalom, zene 23 / 28

24 Klimt: A csók, Rippl-Rónai József: Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, W. Gropius: A Bauhaus központi épülete, Picasso: Vasaló nő, és Guernica, Braque: Gitáros csendélet, Boccioni: Az utca erői, M. Duchamp: Palackszárító, V. Tatlin: A III. internacionálé emlékmű famodellje,pietmondrian: Kompozíció, Standard Thonet szék, Chagall: Én és a falum, Dali: Égő zsiráf, Dali-Bunuel: Andalúziai kutya, Szőnyi István: Zebegény, Egry József: Visszhang, Medgyessy Ferenc: Anyaság, Breuer Marcell: Wassilycsőszék, Le Corbusier :Ronchamp-i kápolna, Barcsay Jenő: Festőállvány, Schaár Erzsébet: Az utca, Andy Warhol: Elvis, Vasarely: Alakzat III., Kondor Béla: Darázskirály. A tanult korszakok egyegy kiemelkedő művének elemzése. Analógiák keresése. Összehasonlító elemzések. Pl.: ugyanaz a téma a tanult irányzatok és korábbi korok művészetében (csendélet, portré stb.). A parafrázis a 20. századi művészetben. Személyes indíttatású művek létrehozása szabadon választott technikával,inspiráló műalko- Ismerje és tudja megkülönböztetni avizuális művészeti ágakat, ill. műfajokat, valamint segítséggel alkalmazni a műalkotások elemzésének megismert módjait. Ismerje a tanult művészettörténeti korok fő stílusjegyeit, ismerjen fel és tudjon megnevezni koronként legalább három-három alkotást. Tudja megfelelően alkalmazni a vizuális kultúra, művészetek tanult fogalmait, kifejezései évf. Vizuális kultúra 24 / 28

25 tások hatására Kulcsfogalmak/ fogalmak analítikus, szintetikus kubizmus, forma- és színtorzítások, negatív esztétikai minőségek, tudatalatti, szimultanizmus, automatikus képírás, ready made, merz-kép, kollázs, frottázs, montázs, happening, performance, polifónia, jai TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA A művészettel való élményszerű találkozás. A látvány élvezetének kialakítása. A látvány értelmező vizsgálata. A vizuális kultúrával kapcsolatos szókincs gyarapítása. Környezettudatos magatartás. Újonnan szerzett ismeretek alkalmazása. A kreativitás fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. A kooperáció fejlesztése. 6 óra 6 óra 0 óra Tér berendezése. Az építészeti tér és stílus, az épület, az életmód és a hely összefüggése. Hely berendezése, helyek megjelölése, holt terek funkcióval való feltöltése, életre hívása berendezéssel. A belsőtér-alakítás eszközei, lehetőségei. Tér-átalakítási gyakorlatok (valódi és fiktív): adott belső terek átalakítása más funkcióra. Saját lakótér képzeletbeli átalakítása (tervek készítése, a változtatások szóbeli indoklása). Kerttervezés, tájtervezés. Kiselőadások: testékszerek, testfestések, divatjelenségek és ezek eredete. A test díszítése különböző korokban. Rítusok, bajelhárítók, mimikri. Öltözködési szokások az követelmények Ismerje a belső terek alakításának leggyakoribb módjait. Legyen képes adott belső teret más funkcióra ésszerűen átrendezni, átalakítását megtervezni. Törekedjen betartani a kulturált, környezettudatos, az emberi alkotást és művészetet tiszteletben tartó magatartás szabályait. Legyen képes önállóan kutatni, egy témát rajzzal, fotóval, írással dokumentálni. Tudjon olvasmányairól szóban érthetően beszámolni. történelem, társadalomismeret, irodalom 25 / 28

26 osztályban divatbemutató. Kulcsfogalmak/ fogalmak 5-8. évf. Vizuális kultúra térrendezés, téralakítás, egyensúly, harmónia, belső építészet, szimultán kontraszt, szubkultúra, multikultúra jai VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Élményszerű ismeretszerzés. A kooperáció fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. A manuális készség fejlesztése. A vizuális művészetekkel kapcsolatos ismeretek, szókincs gyarapítása. A beszédkészség, szóbeli szövegalkotás fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. 10 óra 9 óra 1 óra A képregény, ill. a képes forgatókönyv hasonlóságai és különbségei. Csoportmunka: közösen kitalált történet képes forgatókönyvének elkészítése. A forgatókönyv alapján (a lehetőségek függvényében) fotósorozat vagy videofilm elkészítése. Fotómontázs készítése szólások, állandósult szókapcsolatok eredendő, már homályba veszett értelmének feltárására. (Kihúzom a szemem, Leugrik újságért, Elhúzza a csíkot stb.) Szövegírás, mint foltképzés. Képvers készítése dadaista, véletlenszerűen kihúzott szavak rendszerezésével és felragasztásával (pl.: versszerű szövegkép). A létrehozott szövegfoltok, szövegek előadása különböző stílusban. követelmények Ismerje a képes forgatókönyv lényegét, funkcióját. Tudjon megjeleníteni egy adott vagy kitalált történetet a képes forgatókönyv szabályai szerint. Legyen képes társaival együttműködve alkotó munkát folytatni. Vizuális közlő, ábrázoló, kifejező munkáiban tudja hasznosítani a megszerzett ismereteit. Legyen képes egyértelmű képi közlések létrehozására. Ismerje az egy és két iránypontos perspektíva lényegét. Ismerje és tudja használni a műszaki és az építészeti rajz leggyakoribb jelzéseit. Legyen jártas a téri, formai, színbeli tanulmányok készítéfilmművészet, animáció, irodalom, média, fotóművészet 26 / 28

27 Írással képzett folt. Képkészítés az ábrázolt dolgok nevének írásával monokróm és színes megoldások. Saját újságlap (szöveges, képes) tervezése, a kivitelezésben a fénymásolás lehetőségeinek felhasználása. A vázoló- és a szerkesztett vonal. Vázlatos tapasztalati-perspektív ábrázolás építészeti modell alapján és a tértervező feladatokhoz kapcsolódóan, pl.: saját lakótér képzeletbeli átalakítása. Egy vagy két iránypontos perspektivikus kép szerkesztése. Összetett természeti forma részletező analízise: értelmező vázlat, részekre bontás, kiegészítés, fázisrajzok, szintvonalak, hossz- és keresztmetszetek. Felhasználásuk szemléltető ábrák készítéséhez. Vizuális rejtélyek, optikai csalódások művészeti példákon. Érzéki csalódásokat okozó saját művek alkotása. (Vasarely, Escher) Kulcsfogalmak/ fogalmak sében, értse, hogy ezek a látható jelenségek megértésének eszközei. A megértés és közlés jával alkalmazza a téri, formai, színbeli analízis és redukció tanult eljárásait. Legyen képes vizuálisan, a tudományos ábrázolások követelményei szerint megjeleníteni elvont fogalmakat, jelenségeket évf. Vizuális kultúra story-board, animáció, narráció, dramaturgia, képvers, szerkezet, tónus, kontraszt, kompozíció 27 / 28

28 A 8. évfolyam végére a fejlesztés várt eredményei: 5-8. évf. Vizuális kultúra - Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. - A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott ok kifejezése érdekében. - Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző ok érdekében. - Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. - Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése. - Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása. - Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbelitérbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. - A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. - A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése. - Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. - Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. - A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. - Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. - A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. - Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. - Ezeken kívül minden évfolyamon a továbbhaladás feltétele az órákon kiadott és megbeszélt feladatok legalább 60 %-ának elkészítése. 28 / 28

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit.

Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való

Az élményfeldolgozás folyamatában a médiából származó élményekhez kapcsolódó érzések és gondolatok formát kapnak, így lehetővé válik az élményre való VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul 12 13. évfolyam A változat Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsısorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben