Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola"

Átírás

1 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László

2 A vizsga menete: A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész teljesítésével együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll össze. A szóbeli vizsga egy meghatározott tétel kifejtését takarja. Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa I-II. - Rajz és vizuális kultúra. Apáczai Kiadó

3 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Művészettörténet javítóvizsga Írásbeli vizsga: elérhető pontszám: 50 pont Időtartam: 45 perc Feladatlap: kifejtős kérdések, szemléltetés (rajz), szövegalkotás. Szóbeli vizsga: Időtartam: 45 perc A kihúzott művészettörténeti korszak elemzése elérhető pontszám: 50 pont Értékelés: Maximálisan elérhető pont: 100 pont Minimális pontszám: Témakörök: 0-29%: elégtelen 30-69%: elégséges %: közepes Művészettörténet javítóvizsga 9. évfolyam I. félév tananyaga A művészet kezdetei és az ábrázolási alapok 1. A képző és iparművészet területei, műfaji sajátosságok 2. Az őskor művészete 3. Az egyiptomi művészet 4. A kompozíció a művészetben 5. Mezopotámia művészete 6. Az égei civilizáció 7. Az ókori görög művészet 8. A római művészet II. félév tananyaga alapján: A művészet inspirációi és a térbeli ábrázolás

4 1. Izrael művészete 2. Az ókeresztény művészet 3. Bizánc és az Iszlám művészete 4. Új építészeti megoldások 5. A mozaik és az ikonművészet technikai sajátosságai 6. A népvándorlás művészete 7. A magyar koronázási jelvények 8. A román stílus Témakörök: Témakörök: Művészettörténet javítóvizsga 10. évfolyam I. félév tananyaga: A középkor és az újkor 1. A gótika művészete 2. A magyarországi gótikus művészet 3. Magyar reneszánsz 4. Az internacionális gótika 5. A trecento művészete 6. A reneszánsz művészet jellemzői 7. A quattrocento művészete 8. Michelangelo művészete 9. A németalföldi reneszánsz művészet II. félév tananyaga alapján: A reprezentáció művészete és az Európán kívüli kultúrák 1. Az élethű ábrázolás alakulása a kezdetektől a reneszánsz korig 2. A cinquecento művészete 3. Michelangelo, Leonardo, Raffaello és Donatello munkássága. 4. A magyarországi reneszánsz művészet jellemzői 5. A barokk művészet 6. Kiemelkedő barokk festők 7. Rembrandt és Rubens művészete 8. A magyarországi barokk művészet 9. Európán kívüli kultúrák

5 Művészettörténet javítóvizsga 11. évfolyam I. félév tananyaga A klasszicizmustól a posztimpresszionizmusig 1. A klasszicizmus művészete 2. A magyarországi klasszicizmus művészete 3. A romantika művészete 4. A romantika művészete Magyarországon 5. A realizmus művészete 6. A magyarországi realista művészet 7. Az impresszionizmus és neoimpresszionizmus 8. A posztimpresszionizmus II. félév tananyaga alapján: A nagybányai festészettől a kecskeméti művésztelepig 1. A nagybányai festészet 2. A Nabis csoport 3. A szimbolizmus 4. A historizmus és az akadémizmus 5. Az eklektika 6. Számonkérés a műelemző anyagból. 7. A szecesszió művészete 8. Anton Gaudi élete és munkássága 9. A kecskeméti művésztelep Művészettörténet javítóvizsga 12. évfolyam I. félév tananyaga Az avantgárd művészettől a baloldali törekvésekig 1. Az avantgárd művészet 2. A fauvizmus és expresszionizmus 3. A kubizmus művészete 4. Pablo Picasso munkássága

6 5. Section D'or, Purizmus, Vorticizmus 6. A magyar avantgárd kezdetei 7. A nyolcak 8. A dadaizmus 9. A szürrealizmus 10. A szentendrei iskola 11. A KÚT, Római iskola 12. Gresham-kör 13. Aktivisták 14. Európai iskola 15. Szocialista törekvések 16. Baloldali törekvések II. félév tananyaga alapján: Az absztrakt művészettől a posztmodern művészetig 1. Az absztrakt művészet 2. Konstruktivizmus 3. Neoplaszticizmus 4. Lírai absztrakció 5. A XX. század második felének művészete, neoavantgárd törekvések 6. Tudományos, technicista művészeti irányzatok 7. Kinetikus művészet 8. Minimal art 9. Konceptuális művészet 10. Land art 11. Pop art 12. Akcióművészet: 13. Body art 14. Performance 15. Fluxus 16. Posztmodern művészet Művészettörténet javítóvizsga 13. évfolyam I. félév tananyaga Az őskortól az impresszionizmusig 1. Őskori művészet 2. Egyiptom, Mezopotámia, Kréta 3. Görög művészet 4. Római művészet 5. Ókeresztény és bizánci művészet 6. Összefoglalás 7. Románkori művészet 8. A gótika kora 9. Reneszánsz művészet

7 10. Leonardo, Michelangelo, Raffaello 11. Barokk művészet 12. Hollandia a XVII. században 13. Klasszicizmus, romantika, realizmus 14. Az impresszionizmus mesterei II. félév tananyaga alapján: Az A posztimpresszionizmustól a XX. század második feléig 1. Új irányelvek nyomában: A posztimpresszionisták 2. Az új természetlátás iskolája: Nagybánya 3. A lélek és formái Mednyánszky, Csontváry, Gulácsy 4. A szecesszió 5. Festőiség és dekorativizmus: Vaszary, Rippl-Rónai 6. Avantgárd törekvések a XX. században 7. A kereső Nyolcak: Márffy Ödön, Kernstok Károly, Pór Bertalan 8. A Gresham-kör művészete : Bernáth Aurél, Szőnyi István, Egry József 9. A korszerű reprezentáció kísérlete: Római iskola 10. Baloldali törekvések Derkovits Gyula 11. Az álom szerkezete: Vajda Lajos, Ámos Imre, Barcsay Jenő 12. Az abszrakt művészet: Mondrian, Kandinszkij 13. A XX. század második felének művészete Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

8 KERETTANTERV Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László Művészettörténet A művészettörténet tantárgy a műalkotások mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértéséhez járul hozzá. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást. A térszemlélet, a forma, a szín, a szerkezeti érzék, az anyag- és műfajismeret a tantárgy hatására fejlődik, bővül. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus magatartásának formálása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő és - megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be, támogatva a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálását.

9 A művészettörténet célja továbbá azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadás, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A művészettörténet tantárgy oktatása feladatának tekinti a nagy korszakok áttekintését a különböző stílusok lényeges ismérveinek és a fejlődés folyamatának bemutatásával, a történelmi és eszmei háttér figyelembe vételével az őskortól napjainkig. A jelentősebb művészeti emlékek, kiemelten az építészet, szobrászat, festészet mellett különös figyelmet kell fordítanunk a magyarországi példákra, mert számunkra más nációk, nemzetek kultúrája a miénkkel összevetve értelmezhető egészként. A műveltségterület magában foglalja a vizuális jelenségek, közlések köznapi formáit is, például a tömegkommunikáció vizuális megjelenéseit, az új, elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségeket és az épített környezetet is. A tantárgy célja a gyermekek általános műveltségének fejlesztése, és, hogy az általános stílusismereteken, ikonológiára alapozott tudáson túl a diákok képessé és fogékonnyá váljanak az általánosabb képi nyelvezet megértésére, felismerjék és értsék annak kifejezőerejét is. A tantárgy hatékony tanítása meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok fejlesztési lehetőségeire is. Fejlesztési feladatok a évfolyamon: 1. Megismerő és befogadóképesség 1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása 1.2. Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás 1.3. Kommunikációs képességek 2. Kreativitás 2.1. Alkotóképesség 2.2. Problémamegoldó képesség 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás

10 1. Megismerő- és befogadóképesség 1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása Műalkotások, építészeti és természeti térélmények megfogalmazása szóban és megjelenítése az ábrázolás során. Műalkotások kompozíciójának elemzése. Új művészeti technikák ismerete, a technika nyújtotta lehetőségek számbavétele Ismeretszerzés, tanulás. Párhuzamok keresése az irodalom, a zene, a dráma, a film és a vizuális művészetek egyes alkotásai között. Összehasonlító tárgyelemzés (pl.: különböző kultúrák azonos tevékenységhez kapcsolódó tárgyainak összehasonlítása). Összehasonlító műelemzés. A vizuális művészeti alkotások csoportosítása, műfaji besorolása. A legkiemelkedőbb műalkotások, művészek jellemző kifejezőeszközeinek elemzése. Tájékozódás több Európán kívüli kultúra művészetéről Kommunikációs képességek Műelemzési gyakorlatok. Kiselőadások bemutatása. 2. Kreativitás 2.1. Alkotóképesség Önálló gyűjtőmunka Személyes tapasztalatszerzés útján történő műalkotás-feldolgozás Problémamegoldó képesség Munkafolyamatok ésszerű, gazdaságos sorrendjének kialakítása. A problémamegoldás folyamatának dokumentálása. A folyamat elemzése, értékelése. 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás Műalkotások elemzése során saját vélemény árnyalt megfogalmazása. A személyes preferenciák elemzése, tudatos vállalása.

11 KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. Vizuális nyelv és technikák A térbeli alkotás eszközeinek (tér, tömeg, anyag, szerkezet, forma, arány, ritmus, kontraszt, fény, szín) alapvető ismerete. Összetett arányviszonyok érzékelése, formarend ismerete. A formaredukció felismerése,önálló felhasználása. Kompozíciós elvek tudatos értelmezése. A technikák legfontosabb jegyeinek felismerése. 2. Kifejezés, képzőművészet Alkotótevékenység Élmények, elvont gondolatok, érzelmek, hangulatok kiselőadásokban történő prezentálása Művészeti (zenei, irodalmi) élmények asszociációkra épülő feldolgozása. Befogadó tevékenység A képzőművészet és más művészeti ágak kapcsolatának értelmezése. A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése Műfajnak, témának megfelelő műelemző módszerek alkalmazása. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek összehasonlítása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és -irányzatok legfontosabb jellemzőinek összegző ismerete: őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, szimbolizmus, avantgárd irányzatok, absztrakt irányzatok,

12 modernizmus és posztmodern, intermediális művészet, fotóművészet, Európán kívüli kultúrák. Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Több hazai múzeum, illetve egy kortárs gyűjtemény látogatása, profiljának és néhány fontos darabjának elemző ismerete. 3. Vizuális kommunikáció Alkotótevékenység Összetett vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése (Ppt dokumentumok létrehozása-kiselőadás) Befogadó tevékenység A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelmezése. 4. Tárgy és környezetkultúra Alkotótevékenység A tervező folyamatok ismerete, koronkénti elkülönítése és egymásra való hatásának felismerése. Ezek dokumentálása vizuálisan. Befogadó tevékenység A képző és iparművészet fejlődésének összegző ismerete és összehasonlító elemzése a modern, kortárs művészet irányzatainak példáival. Történeti korok, európai és Európán kívüli, illetve modern társadalmak tárgyi és épített környezetének elemzése több szempont alapján. Művészettörténet heti és éves óraterve évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 9. évfolyam 2 óra 72 óra 10. évfolyam 2 óra 72 óra 11. évfolyam 4 óra 144 óra 12. évfolyam 4 óra 144 óra 13. évfolyam 108 óra

13 9. évfolyam Javasolt órabeosztás Tematikai egység címe Órakeret A műalkotások élvezete és értelmezése, művészeti alapfogalmak A képző és iparművészet területei, műfaji sajátosságok Az őskor művészete A műalkotás megismerésének legfontosabb szempontjai. Műfaj, anyag, technika Grafika, festészet, szobrászat, ötvösség, textilművészet Az őskori építészet, festészet, szobrászat. Az egyiptomi művészet Az egyiptomi építészet, A kompozíció a művészetben Mezopotámia művészete Kompozíció a festészetben és a szobrászatban Sumér, hettita, asszír, babiloni művészet Az égei civilizáció Kréta és Mükéné művészete Az ókori görög művészet Görög építészet. A római művészet Számonkérés a műelemző anyagból. Izrael művészete Etruszk művészet. Római építészet, festészet, szobrászat Előre elkészített műelemzések előadása A Biblia jellemzői, művészetre való hatása Az ókeresztény művészet A kereszténység, szarkofágok, Bizánc és az Iszlám művészete Ravenna, ikonok, iparművészet Új építészeti megoldások Alaprajzok, alapfogalmak,

14 A mozaik és az ikonművészet technikai sajátosságai A népvándorlás művészete tömegformálás Példák a művészettörténetből Kelta, germán, vikingek, hunok, avarok, magyarok A magyar koronázási jelvények Korona, palást, jogar, kard A román stílus Román építészet. Műtárgyfelismerés, képelemzés Gyakorlás Magyarországi román művészet Székesfehérvár, Ják, Lébény, Zsámbék, Pécs Műelemzési gyakorlat Otthoni munkák bemutatása Műelemzési gyakorlat Műelemzés írásban Szeged műemlékei a kezdetektől napjainkig Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret Az éves óraszám Átfogó áttekintés 72 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: Megalitikus építészet (pl. Stonehenge), őskori mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat Úr, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenchamon arany halotti maszkja), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton thébai falfestmény), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor), korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia), népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet), románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i

15 székesegyház, nyírbátori református templom), Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból (pl. V. Stoss), 10. évfolyam Javasolt órabeosztás A gótika művészete Tematikai egység címe A gótikus építészet. A gótikus festészet, szobrászat Órakeret A magyarországi gótikus művészet Magyar reneszánsz képanyag bemutatása Az internacionális gótika A magyarországi gótikus építészet, festészet, szobrászat. Példák a művészettörténetből Az internacionális gótika jellemzői A trecento művészete A trecento jellemző vonásai, kiemelkedő művészei. A trecento művészete képekben A trecento művészetének bemutatása A reneszánsz művészet kezdetei A reneszánsz művészet jellemzői A quattrocento művészete Michelangelo művészete A németalföldi reneszánsz művészet Az élethű ábrázolás alakulása a kezdetektől a reneszánsz korig A cinquecento művészete előzmények, történelmi, kulturális háttér, a humanizmus jellemzői Meccénások és pápák. Polihisztorok. Vetítés Tanulmányrajzok, anatómia és perspektíva Michelangelo szobrászata és festészete A németalföldi festészet jellemzői Példák a művészettörténetből A cinquecento művészet jellemzői,

16 kiemelkedő alkotóinak bemutatása Michelangelo, Leonardo, Raffaello és Donatello munkássága. Életrajzok és alkotások. Képanyag elemzése Vetítéssel gyakorlás Múzeumlátogatás A magyarországi reneszánsz művészet jellemzői A barokk művészet Aktuális és állandó kiállítások (Móra Ferenc Múzeum Lucs gyűjteményéne), nevezetességek megtekintése Mátyás királyi udvarában kialakult kultúra A barokk építészet, festészet és szobrászat jellemzői. Kiemelkedő barokk festők Velazquez, Caravaggio, Vermeer Rembrandt és Rubens művészete A magyarországi barokk művészet Rámutatni Rembrandt és Rubens művészetének különbségeire Alaprajzok, alapfogalmak, tömegformálás Képanyag elemzése Vetítéssel gyakorlás Európán kívüli kultúrák bemutatása Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret Az éves óraszám Kínai, Japán, dél-amerikai, afrikai és indián. 72 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: A gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai). A reneszánsz és barokk művészet. A palota és a kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Caravaggio, Vermeer van Delf).

17 A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 11. évfolyam Javasolt órabeosztás Tematikai egység címe Órakeret A klasszicizmus művészete A magyarországi klasszicizmus művészete A képző és iparművészet területei, műfaji sajátosságok A romantika művészete A romantika művészete Magyarországon A klasszicista építészet, festészet és szobrászat jellemzői Példák a művészettörténetből Grafika, festészet, szobrászat, ötvösség, textilművészet A romantikus építészet, festészet és szobrászat jellemzői A magyarországi klasszicista és romantikus építészet, festészet és szobrászat jellemzői Múzeumlátogatás Gyakorlás A realizmus művészete A realista építészet, festészet és szobrászat jellemzői

18 A magyarországi realista művészet Paál László és Munkácsy Mihály A naturalizmus, plein air művészet Az impresszionizmus és neoimpresszionizmus A naturalizmus, plein air festészet és szobrászat jellemzői. Manet, Monet és az impresszionisták művészete A posztimpresszionizmus A posztimpresszionista irányelvek Kiemelkedő posztimpresszionista festők A naturalizmus, plein air művészet Lautrec, Degas, Van Gogh A naturalizmus, plein air festészet és szobrászat jellemzői. A nagybányai festészet A nagybányai festészet jeles képviselői A Nabis csoport A szimbolizmus A historizmus és az akadémizmus Az eklektika Számonkérés a műelemző anyagból. Múzeumlátogatás A szecesszió művészete Anton Gaudi élete és munkássága A kecskeméti művésztelep Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret A Nabis művészet jellemzői, alkotóinak bemutatása A szimbolista alkotófolyamat, alkotók és alkotásaik számba vétele A XIX. Század végének és XX. Század elejének művészete Az eklektikus építészet nemzetközi és magyarországi szinten (pl. : A magyar Parlament) Előre elkészített műelemzések előadása Aktuális és állandó kiállítások (Móra Ferenc Múzeum Lucs gyűjteményéne), nevezetességek megtekintése A szecesszió építészete, festészete és iparművészete A katalán művész életének bemutatása, alkotásainak elemzése A művésztelem munkássága napjainkig

19 Az éves óraszám 144 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: A XIX. század művészete. A klasszicizmus (David, Ingres), romantika (C. D Friedrich, Géricault), realizmus (Courbet, Munkácsy Mihály) művészete. A XIX. századi magyar művészet (historizmus, eklektika). Az impresszionizmus, posztimpresszionizmus és a szecesszió. A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 12. évfolyam Javasolt órabeosztás Tematikai egység címe Órakeret A XX. Század első felének művészete Áttekintő jellemzés Képanyag elemzése Vetítéssel gyakorlás

20 Az avantgárd művészet Az avantgárd jellemzői A fauvizmus és expresszionizmus Fauvista és expresszionista alkotások elemzése A kubizmus művészete Kubista festészet, szobrászat Pablo Picasso munkássága Picasso életének csomópontjai, legjelentősebb alkotásai Section D'or, Purizmus, Vorticizmus A felsorolt irányzatok jellemzői Műtárgyfelismerés, képelemzés Gyakorlás A magyar avantgárd kezdetei A nyolcak A nyolcak csoportjának jellemzése, alkotók és munkásságuk A dadaizmus A dada művészetének jellemzői A szürrealizmus A szürrealista festők és céljaik, alkotásaik bemutatása A szentendrei iskola Átfogó áttekintés A KÚT, Római iskola Gresham-kör A stílusok jellemzői Aba Novák Vilmos Posztnagybányai iskola Aktivisták Bortnyik Sándor, Uitz Béla Európai iskola fauv, kubista, expresszionista, szürrealista, absztrakt irányzatok Szocialista törekvések Átfogó áttekintés Baloldali törekvések Derkovits Gyula, Dési Huber István Az absztrakt művészet Geometrikus absztrakció: szuprematizmus

21 Konstruktivizmus Kassák Lajos, Moholy- Nagy László Neoplaszticizmus Mondrian Lírai absztrakció gesztusfestészet, kalligráfia, art brut A XX. század második felének művészete, neoavantgárd törekvések Informel, absztrakt expresszionizmus Tudományos, technicista művészeti irányzatok Op art Victor Vasarely Kinetikus művészet Nicolas Schöffer, Moholy- Nagy László Minimal art Barnett Newman, Donald Judd Konceptuális művészet Joseph Kosuth Land art Javacheff Christo Pop art Akcióművészet: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns Happening Joseph Beuys Body art Gilbert és George Performance Hajas Tibor Fluxus Szentjóby Tamás, Erdélyi Miklós, Halász Péter

22 Posztmodern művészet Transzavantgárd, magánmitológiák A tömegkommunikáció és média eszközei, formái A fotó és mozgókép műtípusai Magyar transzavantgárd Keserű Ilona, Fehér László Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret Az éves óraszám 144 óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: A XX. Század avantgárd izmusai. Fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus, futurizmus. Pablo Picasso művészete. Formabontó és formaépítő izmusok. Az absztrakt művészet. A pop art és az op art művészete. Victor Vasarely művészetének jellemzői. A magyar művészet a XX. Században. A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. 13. évfolyam Javasolt órabeosztás

23 Tematikai egység címe Órakeret A művészet születése Őskori művészet A művészet az öröklét számára Egyiptom, Mezopotámia, Kréta A szépség birodalma Görög művészet Világhódítók Római művészet Az út kettéválik Ókeresztény és bizánci művészet Az emlékanyag rendszerezése Összefoglalás A harcoló egyház Románkori művészet A diadalmas egyház A gótika kora A valóság meghódítása Reneszánsz művészet Nagy egyéni teljesítmények: Leonardo, Michelangelo, Raffaello Látvány és látomások Barokk művészet A természet tükre Hollandia a XVII. században Szakítás a hagyományokkal Klasszicizmus, romantika, realizmus

24 Az impresszionizmus mesterei Manet, Monet, Degas, Seurat, Signac Új irányelvek nyomában A posztimpresszionisták Az új természetlátás iskolája Nagybánya A lélek és formái Mednyánszky, Csontváry, Gulácsy A szecesszió Kivonulás az akadémizmusból Festőiség és dekorativizmus Vaszary, Rippl-Rónai Avantgárd törekvések a XX. században A kereső Nyolcak A Gresham-kör művészete fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus Márffy Ödön, Kernstok Károly, Pór Bertalan Bernáth Aurél, Szőnyi István, Egry József A korszerű reprezentáció kísérlete Római iskola Baloldali törekvések Derkovits Gyula Az álom szerkezete Vajda Lajos, Ámos Imre, Barcsay Jenő Az abszrakt művészet Mondrian, Kandinszkij A XX. század második felének művészete Installációk, objektek, szoborművek A XX. század művészetének összefoglalása A képanyag áttekintése 9 óra

25 Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret Az éves óraszám óra Ajánlott műtípusok, művek, alkotók Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi műtípusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: Az őskori, ókori és az ókeresztény alkotások. A gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai). A reneszánsz és barokk művészet. A palota és a kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Caravaggio, Vermeer van Delf). A XIX. század művészete. A klasszicizmus (David, Ingres), romantika (C. D Friedrich, Géricault), realizmus (Courbet, Munkácsy Mihály) művészete. A XIX. századi magyar művészet (historizmus, eklektika). Az impresszionizmus, posztimpresszionizmus és a szecesszió. A XX. Század avantgárd izmusai. Fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus, futurizmus. Pablo Picasso művészete. Formabontó és formaépítő izmusok. Az absztrakt művészet. A pop art és az op art művészete. Victor Vasarely művészetének jellemzői. A magyar művészet a XX. Században. A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független példák mutassák be az adott tananyagot. Felhasznált források:

26 MOZAIK kerettantervrendszer (NAT) MOZAIK kerettantervrendszer (NAT) Nagy Károly A tanári munka során összegyűjtött és alkalmazott technikákból és tanmenetből, tapasztalatokból Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Osztályozóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László

27 A vizsga menete: Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész teljesítésével együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll össze. A szóbeli vizsga egy meghatározott tétel kifejtését takarja. Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa I-II. - Rajz és vizuális kultúra. Apáczai Kiadó

28 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Művészettörténet osztályozóvizsga Írásbeli vizsga: elérhető pontszám: 50 pont Időtartam: 45 perc Feladatlap: kifejtős kérdések, szemléltetés (rajz), szövegalkotás. Szóbeli vizsga: Időtartam: 45 perc A kihúzott művészettörténeti korszak elemzése Értékelés: Maximálisan elérhető pont: 100 pont Minimális pontszám: elérhető pontszám: 50 pont Témakörök: 0-24 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles Művészettörténet osztályozóvizsga 9. évfolyam I. félév tananyaga A művészet kezdetei és az ábrázolási alapok 9. A képző és iparművészet területei, műfaji sajátosságok 10. Az őskor művészete 11. Az egyiptomi művészet 12. A kompozíció a művészetben 13. Mezopotámia művészete 14. Az égei civilizáció 15. Az ókori görög művészet 16. A római művészet II. félév tananyaga alapján: A művészet inspirációi és a térbeli ábrázolás

29 9. Izrael művészete 10. Az ókeresztény művészet 11. Bizánc és az Iszlám művészete 12. Új építészeti megoldások 13. A mozaik és az ikonművészet technikai sajátosságai 14. A népvándorlás művészete 15. A magyar koronázási jelvények 16. A román stílus Témakörök: Témakörök: Művészettörténet osztályozóvizsga 10. évfolyam I. félév tananyaga: A középkor és az újkor 10. A gótika művészete 11. A magyarországi gótikus művészet 12. Magyar reneszánsz 13. Az internacionális gótika 14. A trecento művészete 15. A reneszánsz művészet jellemzői 16. A quattrocento művészete 17. Michelangelo művészete 18. A németalföldi reneszánsz művészet II. félév tananyaga alapján: A reprezentáció művészete és az Európán kívüli kultúrák 10. Az élethű ábrázolás alakulása a kezdetektől a reneszánsz korig 11. A cinquecento művészete 12. Michelangelo, Leonardo, Raffaello és Donatello munkássága. 13. A magyarországi reneszánsz művészet jellemzői 14. A barokk művészet 15. Kiemelkedő barokk festők 16. Rembrandt és Rubens művészete 17. A magyarországi barokk művészet 18. Európán kívüli kultúrák

30 Művészettörténet osztályozóvizsga 11. évfolyam I. félév tananyaga A klasszicizmustól a posztimpresszionizmusig 9. A klasszicizmus művészete 10. A magyarországi klasszicizmus művészete 11. A romantika művészete 12. A romantika művészete Magyarországon 13. A realizmus művészete 14. A magyarországi realista művészet 15. Az impresszionizmus és neoimpresszionizmus 16. A posztimpresszionizmus II. félév tananyaga alapján: A nagybányai festészettől a kecskeméti művésztelepig 10. A nagybányai festészet 11. A Nabis csoport 12. A szimbolizmus 13. A historizmus és az akadémizmus 14. Az eklektika 15. Számonkérés a műelemző anyagból. 16. A szecesszió művészete 17. Anton Gaudi élete és munkássága 18. A kecskeméti művésztelep Művészettörténet osztályozóvizsga 12. évfolyam I. félév tananyaga Az avantgárd művészettől a baloldali törekvésekig 17. Az avantgárd művészet 18. A fauvizmus és expresszionizmus 19. A kubizmus művészete 20. Pablo Picasso munkássága 21. Section D'or, Purizmus, Vorticizmus 22. A magyar avantgárd kezdetei

31 23. A nyolcak 24. A dadaizmus 25. A szürrealizmus 26. A szentendrei iskola 27. A KÚT, Római iskola 28. Gresham-kör 29. Aktivisták 30. Európai iskola 31. Szocialista törekvések 32. Baloldali törekvések II. félév tananyaga alapján: Az absztrakt művészettől a posztmodern művészetig 17. Az absztrakt művészet 18. Konstruktivizmus 19. Neoplaszticizmus 20. Lírai absztrakció 21. A XX. század második felének művészete, neoavantgárd törekvések 22. Tudományos, technicista művészeti irányzatok 23. Kinetikus művészet 24. Minimal art 25. Konceptuális művészet 26. Land art 27. Pop art 28. Akcióművészet: 29. Body art 30. Performance 31. Fluxus 32. Posztmodern művészet Művészettörténet osztályozóvizsga 13. évfolyam I. félév tananyaga Az őskortól az impresszionizmusig 15. Őskori művészet 16. Egyiptom, Mezopotámia, Kréta 17. Görög művészet 18. Római művészet 19. Ókeresztény és bizánci művészet 20. Összefoglalás 21. Románkori művészet 22. A gótika kora 23. Reneszánsz művészet 24. Leonardo, Michelangelo, Raffaello 25. Barokk művészet

32 26. Hollandia a XVII. században 27. Klasszicizmus, romantika, realizmus 28. Az impresszionizmus mesterei II. félév tananyaga alapján: Az A posztimpresszionizmustól a XX. század második feléig 14. Új irányelvek nyomában: A posztimpresszionisták 15. Az új természetlátás iskolája: Nagybánya 16. A lélek és formái Mednyánszky, Csontváry, Gulácsy 17. A szecesszió 18. Festőiség és dekorativizmus: Vaszary, Rippl-Rónai 19. Avantgárd törekvések a XX. században 20. A kereső Nyolcak: Márffy Ödön, Kernstok Károly, Pór Bertalan 21. A Gresham-kör művészete : Bernáth Aurél, Szőnyi István, Egry József 22. A korszerű reprezentáció kísérlete: Római iskola 23. Baloldali törekvések Derkovits Gyula 24. Az álom szerkezete: Vajda Lajos, Ámos Imre, Barcsay Jenő 25. Az abszrakt művészet: Mondrian, Kandinszkij 26. A XX. század második felének művészete

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció Szakképesítés: 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs A), B) és C) vizsgafeladat Az A) vizsgafeladat megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés Összetett tételek általános muzeológia, múzeumtörténet,

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai:

A 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályok vizsgájának feladatai: Vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból I. Részletes követelmények: 1. Tananyagtartalmak, feladatok a 9.A, 9.B, 10.C és 10.D osztályokban Az ıskor mővészete Az ókori Egyiptom Agyagmunka A rajzszén

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

kompozíció 2D képmező alkotás eszközök rendezőelvek egyensúly vonal arány alak irány szín ritmus árnyalat kontraszt textúra(illúzió) hierarchia

kompozíció 2D képmező alkotás eszközök rendezőelvek egyensúly vonal arány alak irány szín ritmus árnyalat kontraszt textúra(illúzió) hierarchia 2D képmező alkotás eszközök vonal alak szín árnyalat textúra(illúzió) forma(illúzió) tér(illúzió) kompozíció rendezőelvek egyensúly arány irány ritmus kontraszt hierarchia harmónia Vonal A vonal egy pont

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra. 5-8. évfolyam Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok A tanórákon lehetőséget kínálunk a tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. Átfogó szakmai unk a tanulók látáskultúrájának

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS A" FELADATLAP I. Írja a megfelelő képek alá az alkotó nevét, és azt az irányzatot vagy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia

ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG. 52 dia ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-8. VIZUÁLIS KULTÚRA ISMERETANYAG 52 dia ÉPÍTÉSZET 1a Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Forrás: https://hu.wikipedia.org ÉPÍTÉSZET 1b KLASSZICIZMUS korinthoszi oszlop Forrás:

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Képzőművészet Művészettörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat)

Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat) Vizuális szemléltetés (tömörített, vázlatos változat) Vizuális nevelés tantárgypedagógia (animációk nélküli változat Sándor Zsuzsa a téma felépítése: 1. a vizuális szemléltetés néhány általános kérdése,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv A képzési program koncepciója Tantárgyak rendszere Mintatanterv - kreditértékek Kötelező

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1411 É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Készségek, képességek, Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során Művészeti technikák A tömegkommunikáció és média

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel három kérdést tartalmaz, a következő, történeti jellegű ismeretanyagból: A. általános művészettörténet B. írás-, nyomdászat- és könyvtörténet, a közgyűjtemények

Részletesebben

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek.

A tételhez külön segédeszközök nem használhatók, csak tételsorban jelzett és lévő mellékletek. A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, régészeti műtárgyak

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali)

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem-Filozófia Kar Egyetemi év: 2008 2009 Félév: I. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére!

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére! 2 1. TÉTEL A. A LAKÁS BÚTORAINAK CSOPORTOSÍTÁSA FUNKCIÓ SZERINT Ismertesse az egyes bútorfajtákat funkcionális jellegzetességeiknek megfelelően és említsen rájuk példákat a jellemző méretek megnevezésével!

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Művészettörténet középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSG 2016. május 12. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók feleletválasztó

Részletesebben

Szakképesítés: 54 211 03 Festő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret szóbeli vizsga

Szakképesítés: 54 211 03 Festő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret szóbeli vizsga A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

54 215 02 0010 54 01 Vésnök ( tevékenység megjelölésével) Vésnök

54 215 02 0010 54 01 Vésnök ( tevékenység megjelölésével) Vésnök 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42 A vizsgafeladat ismertetése: Minden tétel két kérdést tartalmaz a következő témakörökből: általános és szak szerinti művészettörténet, műtárgyvédelem, restaurálási dokumentáció és etika, fa műtárgyak csomagolása

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/63

A tételsor a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/63 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgakövetelmények alapján összeállított tételsorból kihúzott témakörök ismertetése. A szóbeli tételsor a 4. Szakmai követelmények a Művészettörténet és szakmatörténet kompetenciacsoport

Részletesebben

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók?

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? 2 1 A Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? National Gallery (London) C Szépművészeti Múzeum (Bp.) B Musée d'orsay (Párizs) D Uffizi (Firenze) 1 A B Hol található Gustave Courbet remekműve,

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Egy helyi múzeum egyik termében őskori barlangfal-utánzatot alakítanak ki, amelynek felületére Öntől rendelnek barlangfestmény-imitációt. A közös tervezés során mondja el a múzeum szakemberének, amit

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola. Szombathely, Szent László király utca 10 szám Tel/fax: (94)-513-500

Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola. Szombathely, Szent László király utca 10 szám Tel/fax: (94)-513-500 Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Szombathely, Szent László király utca 10 szám Tel/fax: (94)-513-500 PEDAGÓGIAI PROGRAM (helyi tanterv) Készítette: az iskola tantestülete

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Általános

Részletesebben

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi:

A Vatikáni Múzeum igazgatója, Antonio Paolucci professzor megjegyzi: 1 Vatikáni Múzeum 3D Nagyszerű film, egy rendkívül izgalmas utazás, hogy felfedezzük a pápák által az elmúlt 500 évben összegyűjtött legkiválóbb műalkotásokat. Az világon először készítettek ultra HD 4K/3D

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6.

BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6. BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6. Boromisza Tibor a 20. századi magyar festészet egyik jelentős alakja, bár teljes életműve mind a mai napig nem

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben