Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola (DLA) Képzési Terv A képzési program koncepciója Tantárgyak rendszere Mintatanterv - kreditértékek Kötelező tárgyak Választható tárgyak Melléklet kötelező tárgyak tárgyleírása

2 A képzési program koncepciója A BME Építőművészeti Doktori Iskolája az egyetem osztatlan, egylépcsős építész mesterszakára épül. A művészeti iskolákhoz kapcsolódóan az Építőművészeti Doktori Iskolának is elsőrendűen az a feladata, hogy az elhivatott, tehetséges fiatal építészeknek olyan szakmai ismereteket és módszereket nyújtson, amelyek lehetővé teszik tehetségük kibontakozását és alkotásokban való megtestesülését, a DLA fokozat megszerzését. A Doktori Iskola oktatási programja a tervezés különböző területeivel foglalkozó építészeti és városépítészeti programokat fogja össze. (Közösségi terek építészete, építészeti és formatervezés, termelés-technikai rendeltetésű környezettervezés, lakókörnyezet tervezés, település környezet építészete). Ezek a programok alkotói területek azonban nem kötődnek mereven témakörökhöz, épülettípusokhoz, sokkal inkább a Doktori Iskola mestertanárainak és témavezetőinek építészeti alkotói, nevelői személyiségükhöz igazodnak. Ebben a programban érvényesíteni kívánjuk a történeti - műemléki szemléletet, a környezet iránti felelősség, a környezetvédelmi szempontok és a korszerű építészeti szemlélet teljes követelményrendszerét, egységét. Ezért az Iskola programjának keretei között különös jelentőséggel bír a doktoranduszok egyéni munkaprogramja, amely a választott tématerületen a művészi-műszaki alkotómunka és a tudományos kutatás egységére épül az építészet sajátszerűségének, művészeti és tudományos kettős jellegének megfelelően. Az Építőművészeti Doktori Iskola együtt kíván működni más doktori iskolákkal, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészetelméleti és Építéstudományi Doktori Iskolájával, a Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori iskolájával, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájával az elméleti és gyakorlati képzésben, hogy a kötelező és választható tantárgyak tág köre, a közös szemléletet fejlesztő előadások, szemináriumok, kiállítások, pályázatok biztosítsák a doktoranduszok szakmai jártasságának teljes körű megszerzését, az Iskola alkotói légkörének megteremtését. Másrészt lehetségessé válik az infrastruktúra hatékonyabb kihasználása. A Doktori Iskola felvételi eljárásának, a tanulmányi és vizsgarendjének (stb.) szabályozását az Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazza.

3 Összefoglalás Az Építőművészeti Doktori Iskola megalakulásához, színvonalas működéséhez biztos alapot nyújt a korábbi években elvégzett munka. A Doktori Iskola önállósága lehetőséget biztosít a kiváló tanároknak, témavezető mestereknek, hogy az Iskola igazi alkotóműhellyé váljon. Ennek biztosítéka az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata, együttműködése, az a tény, hogy a graduális képzést folytató tanszékekhez és külső alkotóműhelyekhez a működésével szervesen kapcsolódó Doktori Iskola minden doktorandusz hallgatója számára elérhető az Iskola, az Egyetem, a külső alkotóműhelyek teljes szellemi és tárgyi (infrastrukturális) potenciálja. Mivel az Építőművészeti Doktori Iskola oktatási, alkotói és tudományos programja a korábbi program eredményeinek figyelembevételével került kialakításra, azok a doktoranduszok, akik még a korábbi program keretében nyertek felvételt, zavartalanul folytathatják tanulmányaikat a szerkezetében megújuló Építőművészeti Doktori Iskolában.

4 Tantárgyak rendszere A doktori képzés során a hallgatók kötelező, választható és nyelvi tárgyakat teljesítenek, a Mintatanterv szerint az első négy félév folyamán. A kötelező tárgyakat a Doktori Iskola szervezi, két éves ciklusokban kerülnek meghirdetésre. Ezek olyan, alapvető ismereteket átadó kurzusok, melyek minden doktorandusz számára segítséget nyújtanak a kutatáshoz és a disszertáció elkészítéséhez. A saját szervezésű tárgyakon felül a hallgatóknak lehetőségük van kutatási témájukhoz igazodva, témavezetőjük támogatásával egyéb választható tárgyak felvételére. Ezek lehetnek az Építészmérnöki Kar MsC vagy szakmérnöki képzésének tárgyai, ha a doktorandusz korábban nem teljesítette, lehetnek továbbá kurzusok más Karok és más felsőoktatási intézmények MsC, vagy PhD, illetve DLA képzéséből. Az ilyen típusú választható tárgyakat a hallgatók a Doktori Iskola Tanácsánál kérvényezhetik, a kérvényeket melyek tartalmazzák a tárgy pontos leírását, a meghirdető intézményt, szervezeti egységet és a tárgyelőadót témavezetőjük aláírással igazolt javaslatával a Kar Dékáni Hivatalába adhatják le. A kérvényeket a Doktori Iskola Tanácsa a félév első ülésén értékeli. Azokat a tárgyakat, melyeket a Doktori Iskola egyszer engedélyezett, a továbbiakban szabadon lehet választani. Amennyiben szükséges, a hallgatók részt vehetnek nyelvi oktatáson a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nyelvi Intézetének kurzusain. Mintatanterv - kreditértékek 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Kutatómunka Oktatás változó, félévenként max. 6 (képzés ideje alatt összesen legfeljebb 30) Publikáció változó ld. mellékelt táblázatot Tervpályázat változó ld. mellékelt táblázatot Kötelező kurzusok 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 Választható kurzusok változó, kurzusonként 2 Nyelv x x x x

5 Kutatómunka A kötelező kutatómunkát a témavezető jeggyel értékeli, a tárgy kreditértéke a jegy függvényében az első négy aktív félévben maximum 14, az utolsó két félévben maximum 20 kreditpont lehet az érdemjegy függvényében, az alábbi táblázat szerint: Kutatómunka érdemjegy 1-4. (aktív) félév kreditérték 5-6. (aktív) félév kreditérték (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges 8 14 Oktatás Az oktatási tevékenységet az illetékes Tanszék vezetője igazolja, aláírásával és a heti kontaktórák mennyiségének megadásával. Az oktatás kreditértéke félévenként maximum 6, az óraszám függvényében. Publikáció A hallgató megjelent publikációiról féléves kutatási beszámolójában nyilatkozik, mellékeli a megjelent tudományos közlemények másolatát, vagy a szükséges igazolásokat. A Doktori Iskola értékeli a szóbeli beszámolókat is. A publikációkat a tudományos dékánhelyettes értékeli a neki bemutatott publikációk másolatai alapján, a vizsgaidőszakban az általa előre meghirdetett időpontban, az alábbiak figyelembe vételével: Publikáció típusa kreditérték Szóbeli előadás Tanszéki beszámoló 1 Kari konferencia 2 Magyar konferencia 4 Idegen nyelvű konferencia 6 Szakcikk Elektronikus folyóirat 5 Magyar folyóirat 10 Magyar folyóirat idegen nyelven 12 Külföldi folyóirat 16

6 Tervpályázat A hallgató a félév során végzett alkotói tevékenységéről, tervpályázatairól, épületterveiről a féléves kutatási beszámolójában nyilatkozik, mellékeli azok összesítő tablóit A4 formátumú lapokon. A félév során végzett alkotómunkát, a szemeszter elején kijelölt oktató értékeli, a vizsgaidőszakban az általa előre meghirdetett időpontban, az alábbiak figyelembe vételével: Tervpályázat, vagy alkotás típusa kreditérték Házi pályázat részvétel 2 Házi pályázat díjazás 5 Nyilvános pályázat részvétel 2 Nyilvános pályázat díjazás 5 Épület terve 2-10 Kötelező tantárgyak A kötelező tárgyakat a tárgyelőadó jeggyel értékeli, kreditértékük egyenként 3. Választható tantárgyak A választható tárgyakat a tárgyelőadó jeggyel értékeli, kreditértékük egyenként 2. Nyelvi kurzusok A nyelvi kurzusok teljesítését aláírással igazolja a tárgyelőadó, kreditértéke nincs. A doktori képzésben az abszolutórium megszerzéséhez minimum 180 kreditpontot kell teljesíteni, az intézményi Doktori Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal összhangban. Ebből minimum 36 kreditpont a kötelező tananyag elsajátítása. A maradék kreditpontot a tudományos kutatómunkára, alkotói művészeti tevékenységre, valamint ennek publikálására, illetve pályázati hasznosítására, az oktatásra és a választható tantárgyakra kapható kreditpontokból kell összegyűjteni. Az egyes részelemek aránya ezen belül nem meghatározott, de a kutatómunka az első hat aktív félévben kötelező, az oktatási tevékenységért pedig a képzés idejére összesítve legfeljebb 30 kreditpont adható. Egy félévben maximum 45 kreditpont szerezhető.

7 Kötelező tárgyak A kötelező tárgyak közül a kurzusok a Mintatantervhez igazodva kétéves ciklusokban kerülnek meghirdetésre, a tárgyelőadók jeggyel és aláírással értékelik a hallgatók teljesítményét. (A tárgyleírások a Képzési Terv Mellékletében) Tantárgy címe: Alkotóműhelyek 1. Kutatásmódszertan Modern után Hollandia: táj, város, építészet, kultúra Alkotáselmélet Hazai építészet Alkotóműhelyek 2. Környezetpszichológia Építészet-tér-szobrászat* Alkotóműhelyek 3. Berlin átváltozásai - Építészet, város, kultúra Építészetelmélet Építészeti kutatás módszertan Tárgyelőadó: Kerényi József DLA Dr. Domokos Gábor Dr. Kerékgyártó Béla, Dr. Simon Mariann Dr. Kerékgyártó Béla Dr. Vámossy Ferenc, Kerényi József DLA Dr. Simon Mariann Kerényi József DLA Dr. Dúll Andrea Farkas Ádám DLA, Kerényi József DLA Kerényi József DLA Dr. Kerékgyártó Béla Dr. Vámossy Ferenc * a 2005/06 tanév előtt beiratkozott hallgatóknál Kortárs képzőművészet című tárgy (tárgyelőadó: Konok Tamás) Választható tárgyak A választható tárgyak meghirdetése az érintett szervezeti egységtől függ, az MsC képzések tárgyai esetében jellemzően évenként, a szakmérnöki tárgyaknál kétévenként történik. A doktori témák egyedisége miatt egy-egy választható tárgyat egy-két doktorandusz hallgat, egyedi megállapodások alapján.

8 Melléklet Kötelező tárgyak tárgyleírásai Alkotóműhelyek 1-3. Tárgyfelelős: Kerényi József DLA A programvezető által szervezett három féléves sorozat a mestertanárok és más kiemelkedő alkotóépítészek, művészek munkabemutatóin keresztül az építészet és a társművészetek hazai lehetőségeit, eredményeit és problémáit kívánja megismertetni. A tapasztalt oktatók és fiatalok találkozásai amelyeken a mestertanárok is meghívottak részkérdésektől az életmű nagyobb szakaszáig tekinthetik át a bemutatkozók munkásságát. A szakmai tapasztalatok, ismeretek szerzését, a látókör bővülését szolgáló szellemi együttlét a szakmai közösséghez tartozás érzésén keresztül az értékszemléletet is alakítja. Kutatásmódszertan Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor 1. A tudományos továbbképzés hazai gyakorlata, rövid történeti áttekintés, intézményi háttér, finanszírozás. 2. A PhD képzés szabályozása itthon és külföldön. 3. A DLA képzés szabályozása itthon és külföldön 4. A tudományos fokozatok és címek rendszere itthon és külföldön. 5. A képzés, a fokozatok és az egyetemi beosztások kapcsolatrendszere itthon és külföldön. Ipari igény fokozattal rendelkező szakemberekre. 6. A kutatási tevékenység jellegzetességei, összehasonlítás az egyetemi órarendi és órarenden kívüli (TDK) munkával. Időbeli ütemezhetőség. 7. Irodalomkutatás szerepe és módszerei. Könyvtári és internetes alapismeretek. 8. Publikációs tevékenység áttekintése, publikációk sajátosságai, típusai. Jogi és etikai szabályok. 9. A doktorandusz és a témavezető kapcsolata, alapelvek, nehézségek, elvárások, kötelességek. 10.A disszertáció tézisei, jelentőségük, összeállításuk módja, példák elemzése.

9 Modern után Tárgyelőadók: Dr. Kerékgyártó Béla, Dr. Simon Mariann 1. A "modern" és a "modern után": Fogalmak, koncepciók, fórumok és intézmények.. Építészet, nyelv, diskurzus. Tájékozódás és kutatás. Az építészetelmélet változó szerepe, a normatíváktól a pro-aktivitásig. 2. Forma, monumentalitás, emlékezet. Jel és jeltelenség, mint korakarat és mint az építészet autonómiája. Louis Kahn, Aldo Rossi és Peter Eisenman szövegei. 3. A modern revíziója: a Team 10. A talált (as found) tárgyak, kapcsolatok jelentősége. Struktúra és használat. A Team 10 és korszaka mint kutatási probléma: források, kiállítás, katalógus, monográfia, elemzések. 4. A névtelen és/vagy spontán építészet. Az építészeti köznyelv problémája. A tervezett és a keletkező. Archetípusok és a populáris kultúra jelenségei, a tartós és az efemer. 5. Szövegfeldolgozás: Rossi: A város építészete (részletek). A szöveg írásos elemzése előzetes instrukciók alapján. 6. Hely, regionalizmus, tapasztalat. A fenomenológiai megközelítésmód. 7. Anyag, részlet, minimalizmus. A periféria önvédelme, provincializmus vagy a szakma nárcizmusa. Peter Zumthor, Tadao Ando szövegei 8. Szövegfeldolgozás 2: Frampton: A kritikai regionalizmus. A szöveg írásos elemzése előzetes instrukciók alapján. Kötelező olvasmányok a tavaszi hazai regionalizmus-vita szövegei az építészfórumról, Gunther Zsolt és Wesselényi Garay Andor írásai. 9. Az utópiától a pragmatizmusig: a kísérleti építészet korszakai és válfajai. Archilab gyűjtemény és kutatás 10. Tektonika, atektonika, digitális tektonika, az épület mint interfész. A digitális technika radikalizmusa. Jacques Herzog, Greg Lynn és Lars Spuybroek szövegei 11. Globalizáció, kommercializáció, látvány. Az építészet társadalmi és kulturális helyzete. Rem Koolhaas és Bernard Tschumi szövegei egykor és húsz év múltán 12. Szövegfeldolgozás: A Harvard Design Magazine két körkérdése a tervezés és a várostervezés jelen helyzetéről és problémáiról (Stocktaking. Nine Questions About the Present and Future of Design. HDM 20, tavasz, nyár; Urban Design Now: A Discussion. HDM 25, ősz/2007. tél).

10 Hollandia: táj, város, építészet, kultúra Tárgyelőadók: Dr. Kerékgyártó Béla és meghívott előadók (Csáki Tamás, Simon Mariann, Szántó Katalin, Vukoszávlyev Zorán, Cor Wagenaar) 1. Táj, kultúra, társadalom. Miért Hollandia? Hagyomány és modernség, globalizáció és regionalizmus. 2. A holland modern megalapozása: Berlage építészete és városrendezési tervei. Berlage és Amszterdam. 3. Rotterdam fejlődése. A holland modern építészet kibontakozása. Telepek, a lakásépítés modelljei. 4. Versengő felfogások. Az Amszterdami Iskola, a De Stijl és a Nieuwe Bouwen: vernakuláris és modern, individualitás és tömegesség között. 5. Újjáépítés a második világháború után: Rotterdam. A holland strukturalizmus, a modern humanizálási kísérlete. 6. Koolhaas hatása, "reference OMA": a fiatal generáció tanulási folyamata és újratájékozódása az OMA árnyékában: az MVRDV. 7. Kortárs holland építészet I: a 90-es évek, a superdutch-jelenség. Irányok és irodák. 8. Artificial Landscape: holland sűrűség, táj- és városépítészet. Rotterdami és amszterdami projektek. 9. Kortárs holland építészet II.: a Superdutch jelenség után? Új projektek, fiatal irodák Alkotáselmélet Tárgyelőadó: Dr. Vámossy Ferenc, Kerényi József DLA A tervezői gyakorlatban a mesterek és hallgatók munkáiban és az alkotóműhelyek bemutatkozásai során felmerülő problémákat, döntési folyamatokat, szempontváltási lehetőségeket, megközelítésmódokat kívánják a szeminárium résztvevői elemezni. A vezető mesterek és hallgatók egymásra ható közös munkája olyan elméleti kérdések elmélyült vizsgálatára irányul, amely az alkotófolyamat részeseként ismerhetőek fel és tisztázásuk a problémaérzékenységet, empátiát, igényességet és alkotói tudatosságot fejleszti. Hazai építészet Tárgyelőadó: Dr. Simon Mariann

11 1. A modern formáról 2. A formalizmusról 3. A szocialista realizmusról 4. A modern építészet kötődéseiről 5. Az építészet hovatartozásáról 6. A tömegtermelésről és a léptékről 7. Az épített környezetről 8. A nagypanelről és a tulipánról 9. A funkcionalizmusról kritikusan 10. A hiteles építészetről 11. A hagyományról 12. A helyről Környezetpszichológia Tárgyelőadó: Dr. Dúll Andrea 1. Bevezetés a pszichológiába. A pszichológia rövid története, módszerei, főbb kutatási területei. Környezetpszichológia, építészetpszichológia, ember-környezet-tudomány - helyük a pszichológián belül, módszereik, kutatási területeik. 2. A környezet pszichológiai fogalma, típusai. A környezet pszichológiai leírásának lehetőségei. Etikai kérdések. 3. Környezeti észlelés és környezeti kognició. 4. Érzelem, aktiváció és környezet: dinamikus kapcsolat a környezettel. 5. Szociális és fizikai környezet 1.: Személyes tér, territoriális viselkedés. 6. Szociális és fizikai környezet 2.: Sűrűség és zsúfoltság. 7. Környezeti kommunikáció. 8. A lakókörnyezet. 9. Speciális embercsoportok és speciális környezetek (öregek, betegek - kórház, északiak és déliek, stb.) 10. Munkahelyi és tanulókörnyezet. 11. Deviancia és környezet. 12. Környezeti attitűdök. A természetes környezet, a pihenés és a rekreáció környezetpszichológiája.

12 Építészet-tér-szobrászat Tárgyelőadók: Farkas Ádám DLA szobrász, Kerényi József DLA építész 1. Környezetünk belső és külső tereinek építészeti és képzőművészeti szemléletű aspektusait vizsgáló előadások a szemléleti azonosságokat és különbözőségeket tárják fel, különös tekintettel korunk modernizációs folyamataira. 2. A tárgy keretében a hallgatók féléves beszámoló tanulmányt, tervet készítenek az építészet és a szobrászat térképzési kapcsolatáról. Berlin átváltozásai - Építészet, város, kultúra Tárgyelőadó: Dr. Kerékgyártó Béla 1. Várostörténet és városkarakter: imagináció, mitoszok és a megvalósulás. 2. A központ alakulása, történelmi rétegei. 3. A város tere és terei. A város sorsa egy tér tükrében: a Potsdamer Platz. 4. A hatalom megjelenítése. Birodalmi, totalitariánus és demokratikus reprezentativitás: a Reichstag. 5. A Mietskasernenstadttól a modern városig: beépítési módok; bérház, villa, lakótelepek. 6. A lerombolt, a tervezett és a megépült város: városfelújítás a második világháború után Keleten és Nyugaton. A modern építészet kánonja és kritikája. 7. Az építészet és a város újrafelfedezése: az IBA. Az IBA két ága: a kritikai rekonstrukció és a kíméletes városfelújítás. 8. Az egyesülés után: az IBA filozófiájának transzformációja. Várospolitika, tervpályázatok, tervek és viták. 9. Az emlékezet és emlékezés rétegei és formái. A város mint emlékezet. A fal a történelemben és az emlékezetben. Építészetelmélet Építészeti kutatás módszertan Tárgyelőadó: Dr. Vámossy Ferenc Az építészetelmélet filozófiai aspektusait tárgyaló előadás filozófiatörténeti össze függéseiben tekinti át az építészetre vonatkozó elméleteket, különös tekintettel az elmúlt két évszázad modernizációs folyamataira, illetve a kortárs gondolkodásmódra. A tárgy az építészet elméleti

13 megközelítéshez szükséges filozófiai háttér felvázolása révén segítséget és alapot kíván nyújtani a személyes elmélyedéshez, a résztémák további tanulmányozásához. Kortárs képzőművészet Tárgyelőadó: Konok Tamás 1. Előzmények. XIX. századi helyzetkép. Az akadémizmus. A fénykép története. Párizs, Európa szellemi központja. E.Manet és G.Courbet. A realizmus. Barbizon. Impresszionizmus. 2. Pointilizmus és posztimpresszionizmus. Van Gogh - Gauguin - Cézanne. A Vadak. Naivok. A művészet specializálódása. Expresszionizmus - Kubizmus - Futurizmus. A Dada. Absztraktizmus - Szürrelalizmus. Picasso. 3. Helyzetkép a II. világháború után. Az absztrakt expresszionizmus. Informel - L Art Brut - Cobra. 4. A Hard Edge. Op-art. Pop-art. 5. A realizmus Párizsban. 6. Land-art. Koncept-art. 7. Minimal-art. Process-art. Art & Technologie. 8. Performance. Hiperrealizmus. Új vadak. Posztmodern.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

Keleti kikötő negyed, Amszterdam

Keleti kikötő negyed, Amszterdam Amszterdam Keleti kikötő negyede néhány mesterséges félszigeten helyezkedik el, melyeket 1900 körül létesítettek az intenzív hajó- és áruforgalom kiszolgálására. A kikötői funkció jellege azóta megváltozott,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

9. számú függelék: A doktori képzés tanulmányi és vizsgarendjének előírásai és rendje

9. számú függelék: A doktori képzés tanulmányi és vizsgarendjének előírásai és rendje 9. számú függelék: A doktori képzés tanulmányi és vizsgarendjének előírásai és rendje 9.1 Regisztráció Az első, személyes iratkozást követően a hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyílt nap, 2010. január 28. Hallgatók, oktatók, kutatók informatikusok képzése magas színvonalon 1972 óta, évente 650-700 új hallgató alap, mester és doktori

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tanácsa 2013. november 26-i üléséről

Jegyzőkönyv. a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tanácsa 2013. november 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tanácsa 2013. november 26-i üléséről Napirend előtt: A BME VBK Zemplén Géza Érme kitüntetés átadása Dr. Klebovich Imre professzor úr részére Napirend: 1.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Internet szolgáltatások és alkalmazások. Házi feladat október 1. gyakorlat

Internet szolgáltatások és alkalmazások. Házi feladat október 1. gyakorlat Internet szolgáltatások és alkalmazások Házi feladat október 1. gyakorlat neptun e-mail A jövő heti gyakorlat (okt 1, csütörtök) programja a választott házi feladat témák kifejtése lesz, csoportonként,

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.)

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) Tisztelt Osztálytagok, tudományos osztályok, DOSZ vezetőség! 2013-ban a DOSZ

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan I. Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban. 1.. Preambulum. 2..

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban. 1.. Preambulum. 2.. Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban 1.. Preambulum (1) A Magyarországi Református Egyház Zsinat a Tanulmányi- és Teológiai Bizottság előterjesztése

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Próbaterhelési terv - kidolgozás Balparti ártéri híd - 2 híd, BME Céh Zrt. Jobbparti ártéri híd - 2 híd, BME Céh Zrt. Szentendrei-sziget

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK?

MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? MIT ÜZEN A HAGYMAMODELL A KÉPZÉSI RENDSZERNEK? IFJÚSÁGÜGY=FIATAL+SZABADIDŐS KÖZEG +SZOLGÁLTATÁSALAPÚ KÖRNYEZET Fiatalok (NIS): intézményes felügyelet nélkül magáért felelősséget vállalótól; másokért is

Részletesebben

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Tanulmányi ösztöndíj 4 Átlagmódosítási

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS OKLEVELEK ELISMERÉSE,

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS OKLEVELEK ELISMERÉSE, KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS OKLEVELEK ELISMERÉSE, TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA HKR III. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERINT FOLYAMATOS 28. Általános

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Miklós József Nemes Cím(ek) 18. Borostyánkő utca, 9700,Szombathely,Magyarország Telefonszám(ok) 94-504-455 Mobil: 06-20-530-37-17 E-mail(ek)

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére

ÓRARENDJE a 2015/2016. tanév 1. félévére SZOLNOKI FŐISKOLA KERESKEDELEM ÉS MARKETING, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ÉS TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS I. évfolyamos hallgatók ÓRARENDJE a 2015/2016.

Részletesebben

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva

BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva BME VIK BSc szakdolgozat, záróvizsga, oklevél szabályzat a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába ágyazva (A mintatanterv melléklete) 2012. november 28. (Sujbert László) Jelen szabályzat a BME VIK BSc szakdolgozat,

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. Fizika Doktori Iskolájának Szabályzata. 2009. mácius 12.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. Fizika Doktori Iskolájának Szabályzata. 2009. mácius 12. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskolájának Szabályzata 2009. mácius 12. I. Általános rendelkezések 1. (1) A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: a PTE) Temészettudományi

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS 15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA és a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. közösen meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök,

Részletesebben

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN Dr. Ványa László okl. mk. alezredes ZMNE BJKMK Informatikai tanszék egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes vanya.laszlo@zmne.hu ISMÉT SZENDRŐ A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN 2006. szeptember 21-22-én ismét

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai BOLOGNA JELENTÉS - 2008 ÖSSZEGZÉS - KIHÍVÁSOK Palásti Kovács Béla Oktatás létszámváltozások Nappali diák, hallgató létszám 1990-2003 250 000

Részletesebben

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM Az 1984-ben alapított szervezet híres fiataloknak szervezett nyári táborairól, melyeket főleg Berlinben szervez. Az itt tanulók minimum korosztálya 8 év, de a különböző

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben