Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színház- és Filmművészeti Egyetem. Pénzkezelési"

Átírás

1 Színház- és Filmművészeti Egyetem Pénzkezelési S Z A B Á L Y Z A T 2013.

2 Tartalomjegyzék Megnevezés Oldal I. Általános rész 3. II. A pénzkezelés részletes szabályai A pénzforgalom biztosításának rendje Az intézmény által alkalmazott fizetési módok A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi 9. szabályok 3.1. Készpénzkezelés Házipénztár A házipénztár működése Szervezési jegypénztár 26. III. Kiküldetésre vonatkozó előírások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 29. IV. Számlázás rendje 35. Mellékletek 1. Nyilatkozat Felelősségvállaló nyilatkozat Jegyzőkönyv-pénztári eltérés esetére Páncélszekrénykulcs nyilvántartás Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv Jegyzőkönyv hamis pénz befizetésének esetére Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról Viszonteladói megállapodás Rendelkezési lap Napidíj Nyilatkozat Saját gk. használat költségtérítése 49. 2

3 I. Általános rész A számvitelről szóló évi C. törvény 14. (8) bekezdése, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek számviteli politikájának kötelező tartalmi elemévé tette a pénzkezelési szabályzat elkészítését. E kötelezettségnek eleget téve a Színház- és Filmművészeti Egyetem házipénztárában tartott készpénzeinek és egyéb értékeinek, valamint az előirányzat-felhasználási keretszámlán, bankszámlákon lebonyolított pénzforgalmának kezelése szabályozásra került. A pénzkezelési szabályzatban foglalt eljárási rend betartásával Intézményünk a jogszabályban előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási, vagyon védelmi, hatékony, szabályos gazdálkodás követelményének eleget tesz. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, közalkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, hallgatókra, kivéve azon előírásokat, amelyekre az egyetemek közötti egyezmények, megállapodások az irányadók. Tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. A Pénzkezelési Szabályzat kialakításánál figyelembe vett jogszabályok: - a számvitelről szóló évi C. tv. (Szt.), - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.245.) Korm. rend. (Áhsz.), - a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI.20.) Korm.rend., - a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet, - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv., 3

4 - az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV.21.) PM rendelet, - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.), - az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv., - a MÁK pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatai, köriratai. II. A pénzkezelés részletes szabályai A Színház-és Filmművészeti Egyetem a Magyar Államkincstár ügyfele, költségvetéssel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, részére a kincstár havonta a működési költségvetésre jutó központi támogatás időarányos, a felhalmozási költségvetésre eső központi támogatás teljesítésarányos részének megfelelő összegű előirányzat-felhasználási keretet nyit. Előirányzatok felhasználása a kincstár nyilvántartja az eredeti költségvetési előirányzatokat, azok módosítását és a jóváhagyott (aktuális) előirányzatokat. fogadja a bevételeket és teljesíti átutalási megbízások alapján a kifizetéseket. tranzakciós kódok alkalmazása útján rögzíti és nyilvántartja a különböző típusú kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatok szerint. a keretszámla javára és terhére írt összegekről naponta számlakivonatot küld és havonta halmozottan is adatszolgáltatást nyújt az előirányzatok és teljesítések alakulásáról. a számla vezetéséért jutalékot számít fel, tranzakciós díjat számít fel, saját hibáját helyesbíti, melyről értesíti a számlatulajdonost. 4

5 A Kincstár által a tárgyhavi és halmozott forgalomról készített táblázatot (PJ02) havonta a főkönyvi könyveléssel egyeztetni kell és az esetleges eltérések rendezéséről kiegészítő szelvényt kell benyújtani. Az intézményi saját bevételek előírásai és beszedési kötelezettsége az Egyetem feladata. Az Irányító Szerv által jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege az intézményi hatáskörben történt módosítás alapján a bevételi és kiadási előirányzat összegét növeli. Az államháztartási rendszerben ex ante ellenőrzésnek tekinthető a kincstári gazdálkodás, ahol a tényleges pénzkiadás előtt az arra felhatalmazott szervezet felülvizsgálja a pénzkiadás jogosságát. 1. A pénzforgalom bonyolításának rendje A pénzforgalom bonyolítása történhet: - MÁK számlákon keresztül, - egyéb bankszámlákon keresztül (OTP, ERSTE Bank), - kincstári kártyával, - csekken, - készpénzben. Az egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Magyar Államkincstár közreműködésével, a kincstári egységes számlán (KESZ) keresztül történik. Pénzforgalom bonyolítására szolgáló számlák: Kincstárnál megnyitott egyetemi számlák: Előirányzat felhasználási keretszámla Ezen a számlán írja jóvá a Kincstár az Irányító szerv által átutalt havi előirányzat-felhasználási kereteket, az intézményt megillető bevételeket, illetve teljesíti a kiadásokat. 5

6 További kincstári számlák: Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla Európai Uniós program célelszámolási forintszámla TÁMOP-4.2.2/B-10/ Devizaszámlák: Erasmus Mobilitás program számlája Eramus Mundus program számlája (eredeti: Leonardo program) CIAKL program számlája OTP Banknál megnyitott számla: Lakásép. és vás. munk. támogatás szla Ezen a számlán a munkáltató lakásépítés-vásárlás támogatásával összefüggő pénzügyi műveleteket kell lebonyolítani. Erste Banknál megnyitott számla: Közérdekű kötelezettségvállalás számla Ezen a számlán a különböző magánszemélyek által felajánlott adomány összegek tőkéje és kamata kerül elszámolásra. A számláról analitikus nyilvántartást vezet a Gazdasági Hivatal pénzgazdálkodásért felelős munkatársa adományozónkénti bontásban. Számlák feletti rendelkezési jogosultság: A számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot a költségvetési szerv vezetője által aláírt aláírás-bejelentő nyomtatványon köteles bejelenteni a Gazdasági osztály pénzgazdálkodásért felelős munkatársa. Minden számlához külön aláírásbejelentőt kell benyújtani. Az aláírók személyének kijelölése a gazdasági főigazgató feladata. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az 6

7 aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek. Amennyiben a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be az aláírás-bejelentés módosítására az intézkedést haladéktalanul meg kell tenni. A számlák feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás kártyák alkalmazásával is gyakorolhatják. Ebben az esetben a fizetési megbízások kettős aláírói a gazdasági főigazgató által meghatározott személyek lehetnek, akik nevei a személyes beazonosítás céljára bejelentésre kerültek. Az Egyetem számlái felett az intézmény által a számlavezető bankhoz bejelentett közalkalmazottak rendelkeznek. A rendelkezéshez a Közérdekű kötelezettségvállalás számla kivételével - a bejelentettek közül két személy együttes aláírása és a bejelentett bélyegző lenyomatának használata szükséges. A nyilvántartások egyeztetése: Az előirányzat-felhasználási keretszámlán, a hallgatói önköltség és adomány számlán, a devizaszámlán, egyéb számlákon és a pénztárban lebonyolódó pénzforgalom főkönyvi könyvelése a SALDO elnevezésű számítógépes integrált ügyviteli rendszer segítségével történik. Az Egyetem rendelkezésére álló egyéb pénzeszközök bankszámláinak pénzforgalmáról bankszámlánként külön analitikus nyilvántartás szükséges (devizabetét számla, lakásépítés- és vásárlás munkáltatói támogatása számla, közérdekű kötelezettségvállalások számla). 2. Az intézmény által alkalmazott fizetési módok: A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, a kincstári körön kívül a kiadásokat és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti. - pénzforgalmi számlák közötti fizetések: egyszerű átutalás, csoportos átutalás, 7

8 kártyával kezdeményezett átutalás, beszedés - készpénz-helyettesítő fizetések: kártya, elektronikus pénzeszköz, csekk - készpénzfizetés Az Egyetem előirányzat-felhasználási keret számlájára beérkező bevételek jóváírása - átutalási megbízás, vagy - készpénz-átutalási megbízás alapján történik a beérkezést követő banki napon. Átutalással érkeznek az alábbi bevételek: - havi időarányos költségvetési előirányzat-felhasználási keret - hallgatók által fizetett térítési díjak, - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ellenértéke - átvett pénzeszközök Készpénz-átutalás alapján történik a jóváírás: - hallgatók által fizetendő térítési díjak (felvételi díj, tandíj), - ruhatári jegybevétel, - színházjegy bevétel, - engedélyezett napi záró pénztárkészletet meghaladó készpénz befizetése - házipénztárba közvetlenül befizetett bevételek. A készpénz-átutalási megbízás az Egyetem megrendelése alapján nyomdailag kerül legyártásra. Két részből áll: - feladóvevény, - készpénz-átutalási nyomtatvány. 8

9 A készpénz-átutalási megbízásnak tartalmaznia kell a számlatulajdonos nevét és számlaszámát, a befizetés jogcímét, a bevétel jellegére utaló tranzakciós kódot és a befizető azonosítót. A hallgatói térítési díjak befizetéséhez kizárólag a Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számlához készült csekk használható. Az előirányzat-felhasználási keretszámla megterhelése az Egyetem által kiállított átutalási megbízás alapján történik. Az átutalási megbízás kiállítása kézzel, írógéppel vagy számítógépes program útján történhet érvényesített és utalványozott alapbizonylat alapján. A benyújtott nyomtatvány közlemény rovatának utolsó 7 pozíciójában a pénzügyi műveletet beazonosító tranzakciós kódot fel kell tüntetni. 3. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi szabályok 3.1 Készpénzkezelés Házipénztár: Az egyetem feladatai ellátásához, valamint működtetéséhez szükséges készpénzt (forint és valuta) megőrzésére, forgalmazásának lebonyolítására kijelölt helyiség, amelyben a készpénz és az egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó berendezések vannak. Pénzkezelő hely: állandó vagy eseti ellátmányt kezelő helyek, a csak befizetést vagy csak kifizetést kezelő helyek pénzforgalmának lebonyolítására. A Színház- és Filmművészeti Egyetem házipénztára tűzbiztos, betörésbiztos páncélszekrénnyel, biztonsági szerkezettel felszerelt helyiségben működik. Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/c. III. em. 36. sz. Nyitvatartási idő: A pénztári órák rendjét a pénztár ajtóra, ki kell függeszteni. A Színház- és Filmművészeti Egyetem pénzkezelő helyei: 9

10 - jegypénztár, a színházi előadások jegyeinek értékesítéséből származó bevétel beszedésére (1088. Budapest, Vas u. 2/b.) - produkciós iroda, a filmforgatásokhoz szükséges kiadások biztosítására (1088 Budapest, Szentkirályi u. 32/a.) - díszítő-, bútor-, és kelléktár, a színházi produkciókhoz és vizsgákhoz szükséges kiadások biztosítására (1088 Budapest, Vas u. 2/c.) - jelmeztár, a színházi produkciókhoz és vizsgákhoz szükséges kiadások biztosítására (1088 Budapest, Vas u. 2/c.) - színházi produkciós iroda, a színházi produkciókhoz és vizsgákhoz szükséges kiadások biztosítására (1088 Budapest, Vas u. 2/c.) - műszaki ügyintéző, az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások biztosítására (1088 Budapest, Vas u. 2/c.) Az egyetem készpénzkezelését, a házipénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági főigazgató köteles biztosítani: - pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs, - pénztárellenőr, - pénztárellenőr helyettes, - érvényesítő(k), - utalványozó(k). Az egyes feladatok ellátásánál a következő összeférhetetlenségi szabályokat kell figyelembe venni: - egy munkanapon nem lehet azonos személy az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző, az érvényesítő és a pénztárellenőr, - az érvényesítő és a pénztárellenőr nem lehet ugyanaz a személy, - nem lehet megbízni a pénztárosi feladatokat ellátó munkatársat a pénzforgalmi számlák feletti önálló rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénztár és 10

11 pénzforgalmi számla-forgalom könyvelésével, a pénztárban tárolt idegen pénzek és értékek feletti rendelkezési joggal Házipénztár A házipénztár az Egyetem feladatainak ellátásához, működéséhez szükséges - készpénz, - egyéb értékek, - szigorú számadású bizonylatok megőrzésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiségrész. A házipénztár a Gazdasági Hivatal Gazdasági Osztályának keretében, a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs kezelésében, a gazdasági főigazgató szakmai felügyelete és a gazdasági osztályvezető közvetlen irányítása alatt működik. A házipénztárban kizárólag a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs és a gazdasági osztályvezető által arra felhatalmazott személy tartózkodhat. A házipénztárt a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs (pénzkezelési előadó) önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs, a pénztárosi feladatokat ellátó munkatársat helyettesítő munkatárs és a pénztár ellenőrzési feladatokat ellátó munkatárs csak e feladatok ellátására szakmailag alkalmas, erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletet igazoló személy lehet, akivel szemben az összeférhetetlenség nem állhat fenn A házipénztár működése Házipénztár pénzellátása A házipénztári kifizetések lebonyolításához szükséges készpénz felvétele a MÁK szabályai szerint az átutalási megbízáshoz csatolt szigorú számadásúnak minősített készpénzfelvételi utalvánnyal történik (P.101.(T)). 11

12 A készpénz felvételi utalványt és/vagy átutalási megbízást aláírás után át kell adni annak a személynek, akit megbíznak a pénz és /vagy nyomtatvány szállításával a bank és az Egyetem között. A pénz felvételére és szállításra az alábbi személyek kapnak megbízást: - pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs - műszaki ügyintéző - kézbesítő - gépkocsivezető. Az előirányzat-felhasználási keretszámlán történő jóváírások és terhelések forgalmának elszámolásáról és a keretszámla egyenlegéről a Kincstár naponta számlakivonatot küld. A számlakivonat alapján a napi könyvelés megtörténtekor egyeztetni szükséges a keretszámla egyenlegét. Az egyező könyvelés után a számlakivonat sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt kell megőrizni és tárolni. A házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletű pénzeszköz, folyamatos rendelkezésre állásáért a pénztárosi feladatok ellátásával megbízott munkatárs a felelős. Neki kell gondoskodnia a készpénz igényléséről, a pénzfelvétel megszervezéséről, a készpénz bevételezéséről. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs a kifizetésekhez szükséges készpénzt a gazdasági főigazgató vagy a gazdasági osztályvezető engedélye alapján igényli a pénzintézettől. Ennek megfelelően a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs feladatai: - a pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt, átutalási megbízást, valamint szükség szerint az átutalási megbízást kiegészítő szelvényt, - gondoskodik az aláírásokról az aláírásra jogosultság figyelembe vételével, - kiállítja a címletjegyzéket, 12

13 - a házipénztárba befolyt bevétel kiadások teljesítésére felhasználható, amelyről kiegészítő szelvény nyújtandó be a MÁK-ba, - a záró pénzkészletet meghaladó összeget be kell fizetni az intézmény előirányzat-felhasználási keretszámlájára vagy a hallgatói önköltség és adomány számlájára. Záró pénzkészlet meghatározása A napi forgalom-lebonyolítása és a napi zárás után az Egyetem pénztárában maximum Ft készpénz tartható. A napi készpénzforgalom, illetve záró pénzkészlet megállapításánál figyelembe kell venni a valutában lévő pénzkészletet (MNB árfolyamon), nem kell számításba venni az elszámolásra kiadott összegeket. Az Ft kereten felüli összeget pénztárzárlat előtt, kiadási pénztárbizonylat kitöltésével az Egyetem előirányzat-felhasználási keret számlájára vagy a hallgatói önköltség és adomány számlájára be kell fizetni. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs köteles év végén az utolsó munkában töltött napon, az előirányzat-felhasználási keretszámlára és a hallgatói önköltség és adomány számlára befizetni a meglévő összes készpénzt. Pénzmegőrzés és tárolás A házipénztár pénzkészletét páncélszekrényben kell tárolni. A páncélszekrény kettős zárral működik, a kulcsokat lezárt lemezkazettában a Vas u. 2/c. alatti épület portáján őrzik, a kazetta egyik kulcsa a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs magánál tartja, a másolat lezárt borítékban a GH páncélszekrényében helyezik el. A kulcsok másolatát, a pénzkezelési előadó, pénztárellenőr, a gazdasági osztályvezető által aláírt és lepecsételt, zárt borítékban a GH páncélszekrényébe kell átadni őrzésre. A pénztári kulcsok helyéről, a változásokról nyilvántartást kell vezetni a szabályzat mellékletében meghatározottak szerint. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs közvetlen távolmaradása esetén a pénztárellenőr és 13

14 a gazdasági osztályvezető együtt nyitják fel a páncélszekrényt, a pénztárbizonylatok alapján ellenőrzik a pénzkészletet, és pénztárzárlatot készítenek. A pénztárzárlat megtörténtéről jegyzőkönyvet vesznek fel, és az esetleges eltérést rögzítik. Amennyiben a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs a pénztárszolgálat ideje alatt technikai okok miatt kis időre a pénztárat elhagyja, köteles a pénzt elzárni és a kulcsot magával vinni. A páncélszekrény kulcsainak rongálódását, elvesztését, a zár elromlását a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatársköteles azonnal jelenteni a gazdasági osztályvezetőnek, aki haladéktalanul intézkedik a helyreállításról. A készpénzszállítás szabályai A készpénz szállítása a pénzfelvételre felhatalmazott személyek kötelessége. A készpénz szállítása minden esetben csak jelzést adó pénzszállító táskában történhet. A szállított pénzösszeg nagyságától függően: Ft alatt: 1 fő pénzszállító Ft és Ft között: 1 fő pénzszállító és gépkocsi, Ft, Ft között: 1 fő pénzszállító, 1 fő kísérő, gépkocsi Ft feletti összeg szállítására megbízható referenciákkal és biztosítással rendelkező pénzszállító szervezetet kell igénybe venni. A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül kell a pénztárba szállítani és ott elhelyezni. A pénz szállításával megbízott dolgozókat a pénz szállítása közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan feladatot, mely gátolná őket a feladat biztonságos végrehajtásában. A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénzkezelési előadónak átadniuk. A pénzszállítók 14

15 felelőssége addig tart, míg a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a házipénztárba. Pénztári tájékoztatók Az ügyfelek tájékoztatása érdekében a pénztárhelyiség ajtajára vagy egyéb jól látható helyre ki kell függeszteni a házipénztári órákat. Ügyelni kell arra, hogy a változások folyamatosan átvezetésre kerüljenek az ügyfél-tájékoztatón, hogy az mindig aktuális információt szolgálhasson. Pénzkezelési munkakörök és feladatok -pénzkezelési előadó -helyettes -pénztárellenőr -helyettes -utalványozók -ellenjegyzők -érvényesítő Az érvényesítő és a pénztárellenőr, nem lehet ugyanaz a személy. A házipénztárat, a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs önállóan, elszámolási kötelezettség mellett kezeli. Pénzkezelési előadó A pénzkezelési előadónak kinevezésekor 2 példányos írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolás kötelezettséggel, teljes anyagi felelősséggel kezeli (1 példányt az irattárban kell megőrizni, 1 példányt a pénzkezelési előadónak). Nyilatkozatot e szabályzat (2. sz.) melléklete tartalmazza. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs csak olyan személy lehet, aki a pénzkezelési előadói feladatok ellátására szakmailag alkalmas és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. 15

16 A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs a rábízott készpénzt, értékeket fajtánként elkülönítve köteles tartani. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegy, érme) fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is, csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el hiányos, rongálódott bankjegy, kivéve, ha az még teljes értékben beváltható. Ha a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt a befizetés céljára nem fogadhatja el. A hamis, vagy a hamisnak tűnő bankjegyet (érmét) vissza kell tartania és az eredetéről a befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatnia. A jegyzőkönyv felvételénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. A jegyzőkönyvet alá kell íratni az ügyféllel. Az aláírás esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A hamis, vagy hamisnak tűnő bankjegyről (érméről) elismervényt kell adni a befizető részére. A hamis, vagy hamisnak látszó pénzt és az átvételről készült jegyzőkönyvet további intézkedésre a gazdasági osztályvezetőnek kell átadni. (6. sz. melléklet) Készpénzen kívül a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs kezeli: - a készpénzfelvételi utalványt, egyéb utalványokat, - a pénztárjelentést, a bevételi- és kiadási pénztárbizonylatokat, - az egyéb szigorú számadású nyomtatványokat, - a pénztárban elhelyezett egyéb értékeket, kincstári kártyákat és PIN borítékokat. Munkaköréhez kapcsolódóan havonta pénzkezelési pótlék illeti meg, melynek összege bruttó Ft/hó. Kincstári kártyák és PIN borítékok átadása, őrzése Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat a bank készíti el. Az elkészített kártyákat és a PIN borítékokat a készpénz felvételére jogosult 16

17 személyek hivatalos meghatalmazással vehetik át. A meghatalmazást a banknál bejelentett aláírással kell ellátni. Az átvételt igazoló aláírást követően, az átvevő és a költségvetési szerv felel ezekért az eszközökért. A gazdasági osztályvezető köteles biztosítani az átvett eszközök biztonságos szállítását. A banktól sértetlen állapotban kell átvenni a kártyákat és a PIN borítékokat, és ugyanilyen állapotban a kézbesítést követően át kell adni a pénzkezelési előadónak. A pénzkezelési előadónak a kártyákról nyilvántartást kell vezetni. Az analitikus kártyanyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - a kártyaszámot, - a lejáratot, - a kártyabirtokos nevét, - a kártya és PIN kód kártyabirtokos részére történő átadás dátumát, - az átadó-átvevő aláírásokat, - valamint megjegyzés rovatot, ahová be kell jegyezni az esetleges kártyaletiltást, kártyacserét, a kártya őrzésének helyére vonatkozó változásokat. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatársaz arra jogosult személyek részére köteles a kincstári kártyákat és a PIN borítékot átadni. Az átadás-átvétel tényét a kártya adatait tartalmazó nyilvántartásban rögzíteni kell. A kártyát átvételkor a kártyabirtokosnak a hátoldalon lévő aláírás panelon alá kell írnia az Adatlapon szereplő aláírásával egyező módon. A PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül kell átadni a kártyabirtokos részére, amelyet csak a kártyabirtokos bonthat fel és az abban lévő PIN kódot csak ő ismerheti. Az átvételt követően a kártyabirtokossal nyilatkozatot kell aláíratni, amelyben igazolja, hogy a kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismerte és betartja, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vette. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs egyéb feladatokat csak a munkaköri leírása alapján végez. Nem láthat el, azonban a pénzkezelési előadói munkakörrel összeférhetetlen teendőket. 17

18 Pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs-helyettes A pénzkezelési előadót távollétében a gazdasági osztályvezető által megbízott dolgozó helyettesíti. A helyettesítő csak olyan személy lehet, aki a pénzkezelési előadói feladatok ellátására szakmailag alkalmas és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs-helyettes feladata és felelőssége megegyezik a pénzkezelési előadóra előírtakkal. A pénztár átadásánál jelen kell lennie: - az átadónak (pénzkezelési előadónak, vagy akadályoztatása esetén a gazdasági osztályvezetőnek), - az átvevő pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárshelyettesnek, - a pénztárellenőrnek. A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, a pénztárzárlatot el kell készíteni. A pénzen kívül a kulcsokat, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. A pénzkezelési előadói munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek aláírni. (6. sz. melléklet) Így kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs valamilyen ok miatt nem jelenik meg munkahelyén. Ebben az esetben a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs helyett a gazdasági osztályvezető írja alá a jegyzőkönyvet. Pénztárellenőr A pénzkezelési előadói munka, folyamatos, ügyviteli ellenőrzése, a pénztárellenőr feladata. 18

19 A pénztárellenőri feladatot a gazdasági főigazgató által kijelölt munkatárs végzi, aki szakmailag alkalmas és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik. A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási bizonylatokat, azok mellékleteit, a pénztárjelentéseket. Az ellenőrzés során észlelt eltérés vagy szabálytalanság esetén írásos feljegyzést köteles készíteni a gazdasági osztályvezető részére. Érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés Az Egyetem külön szabályzatban határozta meg az - kötelezettségvállalások, - utalványozás, - érvényesítés és ellenjegyzés rendjét, és az arra jogosultakat. Pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs nem kaphat utalványozási jogosultságot. A pénzkezelés bizonylatai A bankszámláról készpénzt felvenni - csak a pénzintézetnél bejelentett személy aláírásával ellátott - készpénzfelvételi utalvány használatával szabad. A készpénzfelvételi utalvány szigorú számadású nyomtatvány, felhasználásáról utalványonként (nem tömbönként) naprakész nyilvántartást kell vezetni. A pénzkezelési előadónak a pénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a SALDO rendszerben. A pénztári forgalom papír alapú bizonylattömbjeit (bevételi-, kiadási bizonylat, időszaki pénztárjelentés, stb.) használatba vétel előtt a borítólap belső oldalán hitelesíteni kell. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat. (Készpénzszámla kifizetési jegyzék, kiküldetési elszámolás, ki- és befizetést elrendelő okmány.) 19

20 Amennyiben az alapokmányok valamelyike nem csatolható a pénztárbizonylathoz, abban az esetben a bizonylaton hivatkozni kell az okmányok számára, adataira, őrzési helyére. A pénztárbizonylatokat az integrált ügyviteli rendszerben elektronikusan, üzemszünet esetén, kézírással, tollal kell kiállítani. A kiállított bizonylatokat átírással javítani nem szabad. A rontott gépi bizonylatot sztornírozni kell és újat írni, a kézi pénztárbizonylatot áthúzással javítani oly módon lehet, hogy a rossz összeget úgy kell áthúzni, hogy az olvasható maradjon, és fölé kell írni a helyes összeget. A pénztári bevételek bizonylatolása A házipénztári befizetésekről, a vonatkozó alapokmányokkal egyezően bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani az integrált ügyviteli rendszerben elektronikusan, vagy üzemszünet esetén kézi bizonylatot. (Sz.ny /A) A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Postautalványon érkezett befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a pénzkezelési előadónak kell aláírásával igazolnia. A bizonylatot kiállító pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs, a bizonylati adatokat ellenőrző pénztárellenőr, az utalványozó és az ellenjegyzést végző is köteles a feladat végrehajtásának igazolásául a bevételi pénztárbizonylatot aláírni. A pénztári kifizetések bizonylatolása A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatársnak minden pénztári kifizetésről, a vonatkozó okmánnyal egyezően kiadási pénztárbizonylatot az integrált ügyviteli rendszerben elektronikusan, vagy üzemszünet esetén, kézi bizonylatot (Sz.ny ) kell kiállítani. 20

21 A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs kifizetést csak szabályszerűen kiállított, általa érvényesített, a jogosult személyek ellenjegyzésével ellátott bizonylatok alapján teljesíthet. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs utalvány nélkül, vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta alapján kifizetést nem teljesíthet. A pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatársnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás (Sz.ny ) ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes meghatalmazás (Sz.ny.18-22) is adható. Ezekről a meghatalmazásról, a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatárs külön nyilvántartást köteles vezetni és a kiadási bizonylat szöveg rovatában - mivel a meghatalmazás ez esetben nem csatolható - hivatkozni kell a nyilvántartási számra. (7. sz. melléklet) A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosi feladatok ellátásáért felelős munkatársnak is alá kell írnia. Az ellenőr és a számviteli előadó, ugyancsak köteles feladata végrehajtásának igazolásával a kiadási pénztárbizonylatot aláírni. A kiadási pénztárbizonylatot átírással, egy példányban kell kiállítani. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat "Melléklet rovatában fel kell tüntetni), majd a bizonylatokat az alapbizonylatokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. Napi pénztárjelentés 21

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 53/2011. (IX.28.) sz. határozatával) 2011. 2 A számvitelről

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 2/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályza

Pénz és Értékkezelési Szabályza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályza A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben