ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 29-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 29-ei ülésére Tárgy: A 2010 augusztusáig megbízott intézményvezetık beszámolója a vezetıi megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl a) Tauber Gabriella K-EMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája (Dorog) b) Ádám Árpád K-EMÖ Eötvös József Szakközépiskolája (Tata) c) Szeifert István K-EMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) d) Barta László, igazgató K-EMÖ Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye (Tatabánya) Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadók: Tauber Gabriella, igazgató Ádám Árpád, igazgató Szeifert István, igazgató Barta László, igazgató

2 Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdése foglalkozik a fenntartói irányítás tartalmával. A bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a fenntartó az önkormányzati minıségirányítási programban (továbbiakban: ÖMIP) meghatározottak szerint minıségfejlesztési rendszert mőködtet annak érdekében, hogy az intézményben folyó munka szakmai eredményességét - négyévenként legalább egy alkalommal - ellenırizze. Az ÖMIP ben rögzítettek szerint az ellenırzés a vezetıi ciklus közepén és végén vezetıi beszámoló formájában történik. A fentiek értelmében az elıterjesztés 1. számú melléklete azoknak az intézményvezetıknek a beszámolóját tartalmazza, akiknek vezetıi megbízása 2010 júliusában-augusztusában lejár, azaz Tauber Gabriella, a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola; Ádám Árpád, a tatai Eötvös József Szakközépiskola; Szeifert István, a tatai Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint Barta László, a tatabányai Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény igazgatójának a beszámolóját. Az igazgatói megbízások lejárta miatt az érintett intézményekben a hivatal Intézményi Ellenırzési Osztálya pénzügyi-gazdasági ellenırzést is folytatott. A Mandátum Záró Célvizsgálatokról készült jegyzıkönyveket az elıterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Ádám Árpádot és Szeifert Istvánt a Közgyőlés augusztus 1-jétıl bízta meg vezetıi feladatok ellátásával, ezért ık igazgatói tevékenységüknek csak egy éves idıszakáról számolnak be. Mivel az idei tanévben az Eötvös Szakközépiskola mőködése szünetelt, és a következı tanévben az iskola átszervezése miatt újabb vezetıi pályázat nem került kiírásra, Mandátum Záró Célvizsgálatot ebben az intézményben nem végeztünk. Tisztelettel kérem a Közgyőléstıl az elıterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt igazgatói beszámolók elfogadását. Tatabánya, május 12. Dr. Völner Pál

3 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés tudomásul veszi, hogy Tauber Gabriella, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziumának és Informatikai Szakközépiskolájának; Ádám Árpád, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolájának, Szeifert István, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolájának, Szakiskolájának és Kollégiumának, valamint Barta László, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézményének az igazgatója eleget tett az általa irányított közoktatási intézmény szakmai munkájának eredményességét és az igazgatói pályázatában megfogalmazott vezetıi program megvalósulását összegezı beszámolási kötelezettségnek. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

4 1. számú melléklet Vezetıi beszámoló Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Tauber Gabriella igazgató

5 2010. május 10. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés: az iskola története Helyzetelemzés Tanulói létszám Személyi feltételek Tárgyi feltételek Épület Oktatási eszközfejlesztés Források, az oktatás finanszírozása A szakmai munka keretfeltételei Az iskola mőködése, kapcsolatrendszere Szervezeti felépítés Kapcsolatrendszer A pedagógiai alapelvek gyakorlati megvalósítása Összegzés... 25

6 1. Bevezetés: az iskola története Dorog város egyetlen középiskolája 1969 szeptemberében kezdte meg elsı tanévét az Otthon téren felépült új épületben. Az iskola alapítója és fenntartója között a megyei tanács, ig a dorogi városi tanács, majd a dorogi önkormányzat volt január 1- jétıl a dorogi önkormányzat maradt az épület tulajdonosa, a fenntartói jogokat viszont a megyei önkormányzat gyakorolja. Az intézmény eddigi fennállása alatt az oktatási szerkezetben többször is változtatásra kényszerültünk. Kezdetben német nyelvi tagozatos gimnáziumi képzés mellett általános gimnáziumi képzést folytattunk, majd ig óvónıi szakközépiskolai képzés következett. A középfokú óvónıképzés befejezıdése után szintén tiszta gimnáziumi profil jellemezte az iskolát tıl a fakultációs képzés idıszaka jött. 1992/1993-ban alakítottuk ki az elsı számítástechnikai szaktantermet; ezzel megkezdıdött az informatika oktatása, mely késıbb az iskola fı profilja lett. 1995/1996-ban vezettük be az érettségi utáni OKJ-s képzést ben újabb szerkezeti és tartalmi változások következtek, melyek szerint jelenleg is folyik a munka. Az évfolyamonkénti négyosztályos, két gimnáziumi osztály mellett informatikai szakközépiskolai osztályt is indítottunk, biztosítva továbbra is az érettségi utáni szakképzés lehetıségét. Az egyik gimnáziumi osztályban emelt óraszámban tanulhatnak a diákok angol és német nyelvet, a másik gimnáziumi osztályban a kerettantervre alapozva általános képzés folyik. Az iskola 2003-tól ECDL-vizsgaközpontként is mőködik. Az 1969-tıl hosszú ideig névtelen iskola 1984-ben vette fel Kelen Jolán írónı nevét, amit az 1990-es évekig viselt. Az iskola pedagógusai és diákjai egyetértettek abban, hogy új intézménynévként a szénbányászathoz is köthetı, történelmi személyiség nevét kell választani. Így esett a választás Zsigmondy Vilmos bányamérnökre március 14-én volt az iskola újabb névadó ünnepsége.

7 2. Helyzetelemzés 2.1 Tanulói létszám Az intézmény a környék településeinek általános iskolát végzett diákjai számára kínálja a továbbtanulás lehetıségét. A körzetünkben élı családok szociális, anyagi és kulturális helyzete eltérı, egyaránt megtalálhatók a nehéz körülmények között élı, hátrányos helyzetben lévı tanulók, illetve a jó képességő, tehetséges diákok is. A tanulói létszám alakulása az elmúlt öt évben a következıképpen változottt: Oktatási forma október 1. Nappali tagozatos gimnázium Esti tagozatos gimnázium október 1. Tanulói létszám október október október Szakközépiskola Szakképzı évfolyam 1/ Összesen A létszám csökkenésébıl levonható következtetések a következık: szeptember 1- jétıl fenntartói döntés következtében megszőnt az esti tagozatos felnıttképzés a létszámadatokban is megmutatkozó csökkenı érdeklıdés miatt szeptemberében már nem volt elég jelentkezı az érettségi utáni szakképzésre sem, mert ekkor minden jelentkezıt felvettek felsıoktatási intézményekbe. A nappali tagozatos gimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzés létszámadatainak összehasonlításánál megállapítható, hogy az öt év alatt mintegy 30 fıs különbség figyelhetı meg a legalacsonyabb és legmagasabb létszámadatok között. A nappali tagozatos képzésnél a legmagasabb létszám 2006-ban és 2008-ban volt megfigyelhetı.

8 Jelenlegi létszámunk 345 fı, s bár a nappali tagozatos tanulóink létszáma is folyamatos csökkenést mutat, eddig még mindig sikerült az évfolyamonkénti három osztály beiskolázása. A 2010/2011. tanévre az eddigi létszám 96 fı, a létszám mind a három osztályban a törvény által elıírt átlag felett van. 2.2 Személyi feltételek Az engedélyezett pedagógus létszám huszonnyolc fı. Jelenleg huszonnégy pedagógus és egy könyvtáros látja el az oktató-nevelı feladatokat. Rajtuk kívül egy rendszergazda és hat fı technikai dolgozó, egy iskolatitkár és három, gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyintézı végzi a munkát. A nevelıtestület a következı öt szakmai munkaközösségben tevékenykedik: humán (magyar és történelem), matematika és informatika, idegen nyelv (angol és német), természettudományos (fizika, kémia biológia, földrajz, testnevelés), osztályfınöki. A munkaközösségek vezetıi pótlékban és órakedvezményben részesülnek. Az intézmény gazdasági irányításában az elmúlt évek során több alkalommal is változás történt: május 1-jétıl a GSZSZ létrehozásával megszőnt az intézmény önálló gazdasági státusza, így a gazdasági vezetıi munkakör is július 1-tıl az intézmény ismét önálló gazdálkodási státuszt kapott. Gazdasági vezetınk felügyeletével ügyintézıink ettıl kezdıdıen két éven keresztül saját intézményünk pénzügyi-számviteli feladatai mellett ellátták két zeneiskola gazdasági ügyeinek intézését is szeptember 1-jétıl már csak a K-EMÖ Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményének gazdasági feladatait látjuk el, mert a K-EMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye visszakerült Nyergesújfalu városának önkormányzati fenntartásába. Az egyik pénzügyi dolgozó 2008-tól fizetés nélküli szabadságon van, mert gyermeke született. A gazdasági terület létszámváltozásaitól eltekintve 2005 óta változatlan a dolgozói létszám. Az intézményben elbocsátás az elmúlt öt évben nem volt.

9 2.3 Tárgyi feltételek Épület Az iskolaépület az 1960-as évek típusterve alapján készült: lapos tetıs, kétemeletes épület tíz tanteremmel, elıkészítı helyiségekkel is ellátott fizikai és kémiai elıadótermekkel. Korábban volt rajzterem, mőhely, ezen kívül egy 20x10 m-es tornaterem, földrajz- és történelem szertár, fızıkonyha és ebédlı. Az épület beosztása a szükségleteknek megfelelıen már átalakult, mert az osztálylétszámok növekedésével, a csoportbontások bevezetésével az elıkészítı helyiségeket is oktatási célokra használjuk. Az eltelt évtizedek alatt elhasználódott iskolaépület kívül-belül alapos felújításra szorul, melyrıl egy 2006-ban készíttetett mérnökszakértıi vélemény részletes leírást ad. Ez a dokumentum a fenntartó önkormányzatnak és az ingatlan tulajdonosának is rendelkezésére áll telén a fı problémát a főtés zökkenımentes biztosítása jelentette. A főtési rendszer teljes rekonstrukciójára vonatkozó szakértıi véleményt elkészíttettük és elküldtük az illetékeseknek. A rossz főtési rendszert a tél folyamán csak gazdaságtalan módon lehetett mőködtetni. A főtéssel és az elavult csatornával kapcsolatos javítási kiadások növekedtek ban is novemberében távfőtésre tértünk át. Azóta az intézmény főtési számláját a fenntartó fizeti. Az évek óta visszatérı teremhiány megoldására tett kísérleteink sikertelenek maradtak. Ennek szakmailag hátrányos következménye, hogy a fizikai elıadót és az ének-zene szaktantermet mint osztálytermeket kell használnunk. Megoldást csak a fenntartó és a tulajdonos önkormányzatok, valamint az intézmény közös teherviselése jelenthetne ben egyre sürgetıbbé vált az iskola kerítésének pótlása és a tornaterem mőanyag padlózatának korszerő sportpadlóra való cseréje. A tornaterem és kondicionáló terem padlózatának cseréjére 2008-ban sort kerített a tulajdonos önkormányzat. A tulajdonos részérıl ígéretünk volt már a kerítés pótlására is tavaszán megtörtént a hiányzó kerítésszakasz megépítése nyarán az intézményben saját többletbevételünk terhére sor került a mellékhelyiségek korszerősítésére. Modernizáltuk a mellékhelyiségeket, teljes cserével végeztük el a felújítást. Elvégeztettük a mellékhelyiségek tisztasági meszelését, mázolását.

10 2009-ben az intézmény mőködése mőszaki szempontból zökkenımentes volt. Ezt a mőködést a költségvetési támogatások és a saját bevételek biztosították. A kerítés kérdése megoldódott, de egy ÁNTSZ-ellenırzést követıen az ebédlı, a konyha, illetve a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek tisztító meszelését kellett elvégezni. A munkát a nyári szünetben, saját költségvetésünk terhére csináltattuk Oktatási eszközfejlesztés Az intézmény oktatási eszközökkel való ellátottsága megfelel a kötelezı eszközjegyzék elıírásainak. A 2005/2006 os tanévben az eszközfejlesztési keret segítségével pótoltunk néhány tárgyi eszközt, korszerősítettük az iskolai könyvtár berendezését és térképtartó szekrényeket vásároltunk. A kompetencia alapú oktatás bevezetése után nagyobb hangsúlyt fektettünk az elıírt kompetenciák fejlesztéséhez szükséges korszerő oktatási eszközök beszerzésére és oktatásban való felhasználására. Három digitális táblát vettünk az oktatáshoz szükséges szoftverekkel, melyekkel növelni próbáljuk az oktatás hatékonyságát. Ezek a beszerzések anyagi lehetıségeink függvényében fokozatosan történnek, s nem lesz ez másképp a továbbiakban sem. A földrajz tárgy oktatásához szükséges teljes középiskolai digitális anyaggal és néhány történelmi témakörrel is rendelkezünk már, illetve a nyelvoktatásban használjuk a digitális oktatásra alkalmas táblákat. A képzés informatikai jellegébıl adódóan kiemelt hangsúlyt kap a korszerő informatikai eszközökkel való folyamatos ellátottság. Ennek anyagi fedezetét mindig a szakképzési fejlesztési támogatás biztosította. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetıen három jól felszerelt számítástechnikai szaktanteremmel rendelkezünk, melyek segítik a tárgy oktatását.

11 2.3.3 Források, az oktatás finanszírozása Az intézmény mőködési bevételei a közötti idıszakban teljesültek. A zavartalan mőködést a költségvetési támogatások és az intézmény saját bevételei biztosították. Többletbevételt a hosszabb távra, oktatási célra kiadott termek bérleti díja eredményezett. Ez a tétel 2008/2009-tıl növekedett, mert a két tanterem helyett három tanterem bérlését igényelte az esti tagozatos felnıttoktatást végzı Balassi Bálint Gimnázium. Bevételek származnak még az intézményi ellátási és az alkalmazottak által fizetett étkezési térítési díjakból. A szakképzési fejlesztési támogatások, illetve az intézmény saját bevételeinek alakulását a következı két táblázat mutatja: Szakképzési-fejlesztési támogatás összege Év Bevétel (Ft) augusztus 31-ig szeptember 1. után* *A KEM-TISZK megalakulása után érkezett összegek Intézményi bevételek (e Ft) Megnevezés Bérleti díjbevételek Egyéb intézményi bevétel Összesen Kiadásaink a következıképpen alakultak: az intézmény huszonnyolc fı pedagógus, egy fı rendszergazda, egy fı könyvtáros és nyolc fı technikai álláshellyel rendelkezik. A pedagógus létszámból egy fı üres állás, két fı fizetés nélküli szabadságon van. A kiadások legnagyobb részét a személyi jellegő kiadások és azok járulékai teszik ki.

12 Ezek a kiadások az öt év alatt csökkentek. Ugyancsak csökkentek a dologi kiadások is. A felújítások értéke nem volt számottevı. A részletes adatokat az ellenırzési jegyzıkönyv tartalmazza. Az iskola eszköz-ellátottságának javításában segítettek a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma által megítélt pályázati pénzösszegek is. Az öt év alatt nyertünk angol nyelvi képzésre, könyvtári fejlesztésre a szükséges önrésszel együtt forintot, eszközök beszerzésére forintot, határon átnyúló tanulmányi kirándulás költségeinek csökkentésére forintot. A kuratórium összesen forintnyi támogatással segítette az oktató-nevelı munka megvalósítását. Ezen kívül 2006-ban a Magyar Nukleáris Társaság által a Fizika Éve alkalmából meghirdetett pályázaton iskolánk forintos szoftvert nyert a fizika oktatásának színesítésére. Dorog város Kulturális Alapítványa forinttal támogatta a Zsigmondy napok iskolai ünnepségét szintén 2006-ban. Ezen kívül eszközbeszerzési támogatásban is részesültünk: 2005-ben az eszközfejlesztési keret segítségével pótoltunk néhány hiányzó tárgyi eszközt, korszerősítettük az iskolai könyvtár berendezését, kialakítottunk egy multimédiás szaktantermet és térképtartó szekrényeket vásároltunk ban forint állt rendelkezésünkre eszközfejlesztési célra. Ezen a pénzen térképeket, könyveket, DVD-ket, a biológia oktatásához szükséges szemléltetı eszközöket, CDlejátszós Sony-magnókat, üveges szekrényt szereztünk be ben szakmai és informatikai feladatok fejlesztésére forintot nyert intézményünk. Ebbıl forintot költöttünk szoftver-vásárlásra, forintot a tanulókat segítı berendezési tárgyak beszerzésére fordítottuk (gyengén-látók részére asztal, szék, az osztálytermekbe falitáblák).

13 3. A szakmai munka keretfeltételei A közötti idıszak pedagógiai munkáját a 2004-ben jóváhagyott pedagógiai program alapján terveztük. A kerettantervre épülı helyi tantervek alapján, de a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeivel szemben támasztott követelményei szellemében szerveztük meg minden évben az oktató-nevelı munkát, törekedve az ott lefektetett általános és az intézmény számára elıírt konkrét szempontok, minıségpolitikai elvárások minél jobb teljesítésére. Feladataink ezek szerint a következık: a pedagógiai programban kitőzött céloknak megfelelı mőködés, az alapdokumentumok folyamatos karbantartása, a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, mely együtt jár az országos kompetencia mérések eredményeinek javulásával. Törekedni kell az intézményben magas színvonalú oktatás megvalósítására, javulnia kell a továbbtanulók arányának. Folyamatosan fejlıdnie kell az idegen nyelvi és infokommunikációs kompetenciák szintjének, a sikeres nyelvvizsgák és ECDL-vizsgák számának növekvı tendenciát kell mutatnia. Törekedni kell az intézmények közötti együttmőködés javítására. A teljesítményértékelési rendszernek minden munkavállalóra ki kell terjednie és a teljesítményértékelést éves gyakorisággal kell elvégezni. Az intézményvezetınek a fentiek koordinálásán túl erısítenie kell az intézmény imázsát, szponzorokat kell megnyernie az intézmény támogatására, a tantestülettel együtt ki kell használnia a pályázati lehetıségeket és meg kell valósítania a teljes körő szakos ellátottságot. Az egyes tanévek részletes feladatait a fenti szempontok figyelembevételével a tantestület mindig a tanévnyitó értekezleteken határozza meg. Az egyes tanévek munkatervei részletesen tartalmazzák e feladatokat. Mindez a legújabb törvényi elıírások figyelembevételével történik.

14 3.1 Az iskola mőködése, kapcsolatrendszere Szervezeti felépítés Az intézmény a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködik. A tanári testület az iskola döntéshozó testülete: tagja valamennyi pedagógus, kiknek döntési jogkörét a közoktatási törvény 19. és 57. paragrafusa határozza meg. A tantestület - a törvényben elıírt jogai alapján - egyszerő többségi szavazással értekezleteken hozza meg döntéseit. Értekezleteit a tanév megkezdése elıtt, majd az elsı félév végén és a tanév végén tartja. A munkatervben meghatározott idıpontokban ezen kívül munkaértekezleteket tart. A tantestület a tanév során két alkalommal tart szakmai tanácskozást. Minden olyan esetben, ha az arra jogosult összehívja, a tantestület rendkívüli értekezletet is tarthat. A tantestület tagjainak részvétele az értekezleteken munkaköri kötelesség. Az intézmény felelıs vezetıje az igazgató, akinek munkáját az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár segíti. Az igazgatóhelyettes szervezi, irányítja és ellenırzi az iskola napi tevékenységét, felelıs az adminisztrációs ügyek viteléért, kéthavonta elszámolja az elvégzett túlmunkát, lebonyolítja az érettségi vizsgákkal kapcsolatos teendıket, megszervezi a különbözı vizsgákat és tanulmányi versenyeket. Az iskola kibıvített vezetését az igazgató és helyettese, a munkaközösség-vezetık, a diákönkormányzatot patronáló tanár és a Közalkalmazotti Tanács képviselıi alkotják. A kibıvített vezetıség részt vesz a döntés-elıkészítı, egyeztetı, véleményezı munkában. A munkaközösségek a közoktatási törvény 58. paragrafusának megfelelıen a szaktárgyi munka feladatainak koordinálásával foglalkoznak. Biztosítják, hogy az iskolában az azonos szaktárgyat tanító kollégák egységes követelményeket támasszanak a diákokkal szemben. Ennek érdekében a tanmenetek elkészítése és házi tanulmányi versenyek szervezése során egymás munkájának összehangolásával végzik tevékenységüket. Saját munkatervet dolgoznak ki, választott vezetıik munkájukért munkaközösség-vezetıi pótlékban részesülnek. A munkaközösségek között az egyik legfontosabb szerepet az osztályfınöki munkaközösség tölti be, amelynek vezetıje mindig részt vesz a vezetıség nevelési kérdéseket tárgyaló megbeszélésein. A diákönkormányzat szintén fontos részét alkotja az iskola szervezetének, mert a tanulók rajta keresztül érvényesíthetik jogaikat.

15 Az iskola életében fontos szerepet játszik a Közalkalmazotti Tanács és a két szakszervezet is, mert véleményükkel, kritikai megjegyzéseikkel nagyban hozzájárulnak a vezetés munkájának hatékonyságához. A szülıi munkaközösség figyelemmel kíséri a pedagógiai program megvalósításának folyamatát, véleményt nyilvánít a gyermekeket érintı fontos kérdésekben. A szülıkkel való harmonikus együttmőködés ezért is fontos és elkerülhetetlen, s ennek mindenképpen a kölcsönös bizalmon és megértésen kell alapulnia. A szülıkkel is el kell tudnunk fogadtatni nevelési koncepciónkat, hogy segíthessenek nekünk céljaink elérésében. Közalkalmazotti

16 Kapcsolatrendszer Szoros kapcsolatot tartunk fenn a fenntartóval, mely kettıs minıségében (a szakképzés szervezési társulás vezetıje is) irányítja munkánkat. Megfelelı az iskola és a városi vezetés viszonya az épület tulajdonjogával kapcsolatban is: a sajnos egyre több kiadást kívánó beruházásokat a városi önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten mindig a legrövidebb idın belül igyekszik elvégeztetni. Munkánk során együttmőködünk a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Nevelési Tanácsadóval. Az iskolában rendkívül fontos az ifjúságvédelem témaköre, hiszen egyre több lelkileg sérült tanulóval találkozunk. Sajnos már olyan devianciák is elıfordulnak, melyek pszichológus vagy pszichiáter szakember segítségét igényelnék. Az iskola szomszédságában található a József Attila Mővelıdési Központ. Vezetésével és dolgozóival is jó viszony alakult ki: az iskolai ünnepélyeket rendszerint a kultúrház színháztermében tartjuk, a földszinti nagyterem pedig egyéb kulturális rendezvényeink helyszíne szeptemberétıl nagy hangsúlyt fektetünk a 8. osztályosok körében végzett beiskolázási tevékenységre, így az utóbbi években sokkal hatékonyabban tudtunk kapcsolatot kiépíteni az általános iskolai végzıs tanulókkal és szüleikkel. Tantestületünk kezdeményezésére Csipegetı címmel az általános iskolák 7. és 8. osztályosainak minden hónap utolsó péntekjén a délutáni órákban bemutató foglalkozásokat, kísérletezı órákat tartunk. Reméljük, hogy ezzel a módszerrel jobban meg tudjuk ismertetni iskolánkat az érdeklıdı diákokkal és szüleikkel. Ennek érdekében részt veszünk a megyei pályaválasztási kiállításon is. A szakmai képzés és a szükséges informatikai fejlesztések kizárólag a dorogi és környékbeli vállalatok, vállalkozók által felajánlott szakképzési fejlesztési támogatás összegébıl váltak lehetıvé. Az iskolában több éve jól mőködik a Wendlingen am Neckar nevő német várossal folytatott testvérvárosi kapcsolat, melyen keresztül tanulóink német nyelvtudásukat tudják fejleszteni. Diákjaink utaztatásában elévülhetetlen érdemei vannak iskolánk Pro Schola Nostra alapítványának.

17 4. A pedagógiai alapelvek gyakorlati megvalósítása Néhány fontos pedagógiai alapelv különös hangsúlyt kap a pedagógiai programban, illetve iskolánk munkaterveiben. Legfontosabb alapelvünk, pedagógiai célunk a tanulmányi munka minıségének és hatékonyságának fokozatos javítása. A munka a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint folyik, az intézmény egyéb belsı szabályozói rendben vannak. Az átdolgozott pedagógiai program szakértıi véleményezés alatt áll, az SZMSZ a fenntartó jóváhagyására vár, érvényes az Esélyegyenlıségi Program, az iskolai Házirend és a Minıségirányítási Program. Az iskolai hatékonyság fokozásában fontos tényezı lehet a szaktanárok munkájának folyamatos ellenırzése, a módszertani eszköztár bıvítése különbözı továbbképzésekkel, a munkaközösségek team-munkájának összehangolása, a munka tervezésétıl a végrehajtás minden fázisáig. Az elmúlt öt év alatt a papíron létezı, de nem mőködı munkaközösségek aktívan tevékenykedı csoportokká váltak. Az általuk végzett munkáról az áprilisi nevelési értekezleten számoltak be. Vezetésem ideje alatt készítettük el az iskola minıségbiztosítási programját, melyet rendszeresen mőködtetünk. Az intézmény vezetıi óralátogatásokon ellenırizték a szaktanárok munkáját, értékelték tevékenységüket. Év végi iskolai tanulmányi átlagaink az elmúlt öt évben 2,9-3,1 között mozognak. Csak kismértékő pozitív elmozdulás volt megfigyelhetı, mellyel semmiképpen sem lehetünk elégedettek. Fontos kritérium a magas színvonalú oktató tevékenység. Tanáraink mindegyike rendelkezik a tanításhoz szükséges, a törvény által elıírt végzettséggel, képes magas színvonalú oktató tevékenységet végezni. Errıl gyızıdhettünk meg az óralátogatások során is. Az eredményesség akadályának inkább a tanulói motiválatlanság látszik, mert e korosztály értékrendjében (sok tényezı együttes hatása következtében) a tanulás nem áll elıkelı helyen. Ha ifjúságvédelmi szempontból vizsgáljuk tanulóink szociális összetételét, megállapítható, hogy a mögöttük álló család - gazdasági-társadalmi helyzetébıl adódóan - nem tudja vagy nem is nagyon akarja erısíteni a tanulás iránti motivációt.

18 Megengedı, a gyermekekre mindent ráhagyó nevelésének a középiskolai évekre már szinte behozhatatlan hátrányai vannak. Ennek ellenére mindent megteszünk az értékrend helyes kialakítása érdekében, de a családjukban élı felnıttek értékrendje meghatározó szerepet játszik nevelésükben. Szeretnénk elérni a hiányzások számának csökkenését, törekszünk a fegyelem növelésére. Ezen a téren eddig sajnos kevés sikerrel jártunk. A kudarcnak több oka is van: nem sikerült tanítványaink szüleit magunk mellé állítanunk és meggyızni ıket arról, hogy jobban oda kell figyelniük gyermekük iskolai munkájára. Nem sikerült megértetnünk, hogy csak akkor van esélyük a tanulóknak képességeik teljes kibontakoztatására, ha tanulmányi munkájuk rendszeres és igényes szellemi tevékenységgé válik. Továbbra is valljuk, hogy az elsı lépés az iskolában való megjelenés. Ezért egyik fı törekvésünk a hiányzási mutatók drasztikus csökkentése. Ezen a területen várjuk az új oktatáspolitika nagyobb támogatását, hiszen törvényi szigorításokra is nagy szükség lenne. A minıségi munka majd csak ezután következhet. Az öt év hiányzási mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Tanév igazolt igazolatlan összesen 2005/ / / / / félév Az elmúlt években (2007/2008-ban) megtörtént a pedagógiai program kompetencia alapú átalakítása, majd összehangolása az iskolai házirenddel. A kompetencia alapú oktatásra való áttérés azonban csak fokozatosan vezethetı be, párhuzamosan a legkorszerőbb digitális eszközök használatának elsajátításával. E célkitőzés megvalósításának kezdeti lépései néhány kollégánál már jól látszanak. Ezt a munkát tovább kívánjuk folytatni, összhangban a mindenkori oktatáspolitikai törekvésekkel.

19 A szociálisan hátrányos helyzetben lévı tanulók száma viszonylag magas: hátrányos helyzető tizenkilenc fı, illetve halmozottan hátrányos helyzető tizenhat gyerek. Számuk évrılévre növekszik, bizonyíték erre az ingyenes tankönyvigénylık számának folyamatos növekedése (2009 szeptemberében 100 fı felett volt a jogosultak száma) évi január havi adatok szerint az iskolában a tartósan beteg gyermekek száma kilenc fı, nyolcvan tanulót nevel egyedül valamelyik szülıje, nyolcvan családban három vagy több gyermeket nevelnek egyedül. A 345 fıs tanulói létszám egyharmada valamilyen szempont szerint tehát hátrányos helyzető. A gyermekek szociális helyzetében javulás nincs, ezért egyre több feladat hárul az iskolára. Intézményünk igyekszik a hátrányokat csökkenteni, ezért ún. kompetencia fejlesztı-foglalkozásokat szervezünk osztályban matematikából és olvasásszövegértésbıl. Ezekkel sikerült elérni, hogy ha egyenletes teljesítményt nyújtani nem is tudunk, de az összteljesítményt (gimnázium és szakközépiskola együtt) tekintve valamivel az országos átlag felett vagyunk. Intézményünk vállalja sajátos neveléső tanulók integrált oktatását, nevelését is. Az elmúlt tanévben érettségizett nálunk egy teljesen vak kislány. Jelenleg két gyengén látó és néhány diszlexiás és diszgráfiás tanulót oktatunk. Az iskolai agresszió jelensége a 2008/2009-es tanévtıl figyelhetı meg egyértelmően iskolánkban. Mivel ennek kiváltó okai a diákok és családjaik szociális helyzetével is szoros összefüggésben állnak, rendkívüli fontossággal bír az alapos és körültekintı ifjúságvédelmi munka a jelenség erısödésének megfékezése érdekében. Rendkívül fontos pedagógiai célunk az egészséges életmód tudatos kialakítását elısegítı tevékenység. Ennek érdekében elméletben és gyakorlatban is rendkívül sokat teszünk. Tanulóink a testnevelés tárgy keretén belül több éve úszásoktatásban részesülnek. Diákjaink korábban Esztergomba jártak uszodába, majd 2007 szeptemberétıl a dorogi városi uszoda nyújt - tömbösített testnevelési óráink számára - térítésmentes lehetıséget. Az úszásoktatás iskolai keretek között történı megszervezésének azért is tulajdonítok rendkívüli jelentıséget, mert a gyógytestnevelésre kötelezett tanulók száma évrıl évre növekszik.

20 Másik jól bevált és népszerő gyakorlati programlehetıség az évrıl-évre megszervezett sítábor is. Testnevelı tanáraink szervezésében diákjaink kezdetben Szlovákiában síeltek, néhány éve pedig Ausztriában szervezzük ezeket a táborokat. Az egészségtudatos magatartás elméleti alapozását a természettudományos tárgyak órakeretein kívül, a minden tanév áprilisának utolsó hetében megszervezett ún. egészség hete programjai hivatottak elvégezni. E hét minden napján különbözı szakterületrıl érkezett orvosok (tüdıgyógyász, diabetológus, nıgyógyász), mentısök, pszichológus szakember, drogellenes munkával foglalkozó rendırök, gyógyult alkoholisták alapítványától érkezett elıadók tartanak elıadásokat, a Vöröskereszt véradó állomásának szakemberei települnek ki az iskolába s várják a 18 év feletti véradókat. Érkezik biogazdálkodással foglalkozó termelı, aki megismerteti tanulóinkat az egészségre jó hatást gyakorló növényekkel, fızési technikákkal. Ugyanezen a héten iskolánk tanulói két alkalommal a biológia szakos tanárnı (Lırincz Lívia) vezetésével salátákat, az egészséges táplálkozásra jellemzı ételeket készítenek, és a nagyszünetben kóstolási lehetıséget biztosítanak diákjaink számára. Ezek az alkalmak rendkívül népszerőek tanítványaink körében. A program összeállításában és a szervezésben az évközben mentálhigiénés feladatokat is ellátó - iskolai védını segít a tanárnınek. Az anyagi feltételeket az intézmény költségvetése biztosítja. Szintén alapelveink közé soroljuk az értékközvetítést a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során (sport- és helyesírási, tantárgyi és egyéb nyelvi versenyek, diákönkormányzati programok, egészség hete, Zsigmondy-napok programjai, iskolai ünnepségek és megemlékezések, karácsonyi mősorok, szalagavató ünnepélyek és ballagások). Mindig nagyon odafigyelünk az iskolai megemlékezések és ünnepélyek színvonalas megrendezésére. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink érzelmi nevelését az igényesen elıkészített, jól kidolgozott és jól begyakorolt ünnepi mősorok, iskolai alkalmak elısegíthessék. Erre törekedtünk akkor is, amikor iskolánk tanulói adták az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezı városi mősort (2007. október 23.), amit dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska tanárnı állított össze és tanított be. Tanítványaink a zuhogó esıben, példamutató fegyelmezettséggel és magas színvonalon emlékeztek 1956 hıseire.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben