Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához"

Átírás

1 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése során olyan elemek és események fordulhatnak elő, melyek a beruházás eredeti célkitűzésének megvalósulását veszélyeztetik vagy hátráltatják. Ezek lehetnek véletlenszerű események, hiányos ismeretek vagy információk, továbbá származhatnak megfelelő folyamatba épített ellenőrzés hiányából. A beruházó feladata ezeknek a kockázatoknak a felmérése, beazonosítása, a bekövetkezés esélyének és a lehetséges hatásoknak a csökkentése. A kockázatkezelési eljárás kidolgozásának javasolt menete: 1. Le kell szabályozni a kockázatkezelési eljárás rendjét, valamint az alkalmazott dokumentumok alaki és tartalmi követelményeit. A szabályozásnak tartalmaznia kell az egyes munkafolyamatok részletes leírását, azok elvégzésének gyakoriságát, a felelősöket és a határidőket. 2. A kockázatok felmérése, azonosítása beruházási szakaszonként. Kérdőívek kitöltése és feldolgozása, valamint munkamegbeszélések révén a beruházás lebonyolításában résztvevő valamennyi munkatárs bevonásával fel kell mérni és be kell azonosítani a célkitűzésre veszélyt jelentő kockázatokat. Célszerű ezeket kategóriánként csoportosítani és úgy írásba foglalni. Pl.: infrastruktúrális, gazdasági, jogi és szabályozási, környezetvédelmi, költségvetési, információs, technológiai stb. kockázatok 3. Ki kell jelölni az egyes kockázatok folyamatgazdáit, akik a kockázatok felismeréséért és kezeléséért felelnek. 4. A kockázatok értékelése. A kategóriákba sorolt kockázatokat egyesével minősíteni kell a bekövetkezés valószínűsége és a célkitűzésre gyakorolt hatása szerint. A beruházás jellegétől függően az eredmény meghatározásához célszerű portfólió mátrixot Swot-analízist, döntési táblát vagy egyéb más helyzetelemzési módszert alkalmazni. 5. Az értékelés eredménye alapján ki kell dolgozni azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik a beazonosított kockázatok bekövetkezési esélyét. 6. Az értékelés eredménye alapján a kockázatok bekövetkezése esetére ki kell dolgozni a lehetséges reagálási alternatívákat. 7. Gondoskodni kell a kockázatkezelési eljárás rendszeres felülvizsgálatáról és fejlesztéséről.

2 19/2005. (XI. 15.) rendelet 2. számú melléklete Szakmai program Az elérni kívánt cél részletes leírását tartalmazza a következők szerint annak érdekében, hogy az itt rögzítettek alapján a különböző műszaki tervfázisok pontosan és egyértelműen az elképzelt létesítmény megvalósításának dokumentumai legyenek. Meghatározni szükséges a működtetés feltételeinek részletes funkcionális tartalmát, a helyiségek számát, nagyságát, azok funkcionális kapcsolatait, esetlegesen az épület szintjeiben való elhelyezkedésüket, tájolást, területigényt (pl.: sík terület, 5%-nál nem nagyobb tereplejtés, stb.) teleknagyságot, járulékos létesítményeket (sportpálya, gyakorlókert, stb.) üzemviteli létszámot, becsült üzemköltséget, becsült megvalósítási fedezetigényt, stb. úgy, hogy a megvalósítást követő üzembe helyezés után a létesítmény a meghatározott célra használható legyen.

3 19/2005. (XI. 15.) rendelet 3. számú melléklete BERUHÁZÁSI JAVASLAT (alternatívák szerint) I. Általános alapadatok: 1. A beruházó megnevezése. Címe 2. Az üzemeltető megnevezése: 3. A beruházás célja: 4. A beruházást jóváhagyó testület megnevezése: 5. A beruházás megnevezése: 6. A beruházás kapacitása: 7. A telepítés helye: 8. A beruházás becsült fedezetigénye: 9. A társberuházásban résztvevők megnevezése: 10. A megvalósítás tervezett kezdésének és befejezésének időpontja: 11. A beruházás tervezett üzembe helyezésének időpontja: II. A beruházás műszaki ismertetése: 1. A műszaki előkészítéshez rendelkezésre álló adatok: a.) A beruházás javasolt helyének pontos megjelölése, a kijelölt terület méretei, nagysága, a terep jellege, tulajdonjogi viszonyok: b.) Az alapberuházás rövid leírása: c.) A beruházás közmű kapcsolatai: - Vízellátás: - Szennyvízkezelés és csapadékvíz elvezetés: - Villamosenergia-ellátás: - Út-, járdaépítési szükséglet: - Hőellátás: d.) Kapcsolódó beruházások: 2. A beruházási javaslat előkészítése során bevont hatóságok és szervek felsorolása: 3. A beruházás lebonyolításának javasolt lépései: III. A beruházás gazdaságossága és finanszírozása 1. Az épület javasolt nettó alapterülete (vonalas létesítménynél fm): 2. Naturális mutatók: 3. Becsült fajlagos költségmutatók: 4. Első beruházásként biztosítandó berendezések és felszerelések becsült költsége:

4 5. A fejlesztés becsült forrásonkénti éves bontása ezer Ft Megnevezés Összesen 1. Állami támogatás Ebből: címzett támogatás céltámogatás 2. Saját bevétel 3. Átvett pénzeszköz 4. Hitel Összesen 6. A fejlesztés fedezetigényének éves ütemezése: ezer Ft Megnevezés Összesen Építés Gép Egyéb Beruházási költség összesen Első fogyóeszköz beszerzés Fejlesztési költség összesen ÁFA Fejlesztési fedezetigény összesen Előkészítés további lépéseinek becsült fedezetigénye ezer Ft Megnevezés Összesen Előkészítés költségei összesen: -Megvalósíthatósági tanulmány -Egyéb (pl. engedélyezési tervezés) Veszprém,

5 19/2005. (XI. 15.) rendelet 4. számú melléklete A megvalósíthatósági tanulmány általános tartalmi követelményei 1. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza, hogy a tervezett beruházás, az arra irányuló megoldás a) szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható, b) gazdaságos, c) az adott fejlesztéssel összefüggő megoldási lehetőségekre figyelemmel tartalmazza a beruházási cél megvalósulásának, az igények kielégítésének legelőnyösebb módját, d) az érintett önkormányzat, illetve a lakosság elviselhető anyagi teherviselését nem haladja meg, és ezzel összefüggésben az üzemeltetés feltételei is folyamatosan biztosíthatóak. 2. A megvalósíthatósági tanulmány építéssel járó beruházás esetén M=1:200 léptékű műszaki tervek gép-műszer beszerzésnél gép-műszer lista stb. alapján értékeli az alternatívák műszaki, technológiai, gazdaságossági mutatóit. 3. A megvalósíthatósági tanulmány elemzi a beruházás szakmai indokoltságát, az ellátandó feladat, a vonzáskörzet ellátottainak száma, a meglévő állapot, az igények várható alakulása, területi eloszlása, a beruházással elérni kívánt ellátottsági szint alapján. 4. A műszaki szempontok vizsgálata kitér a meglévő, illetve a megszüntetendő építmények állagának, az alkalmazott technológiák, berendezések műszaki színvonalának bemutatására, a bővítési lehetőségekre, valamint az új építmény építésére, a tulajdoni viszonyok, a tervezett anyagok, technológiák, a környezeti hatások elemzésére, a területfejlesztési koncepcióba, a területfejlesztési programba és területrendezési tervbe, az önkormányzat hatályos rendezési tervébe, valamint az egyéb fejlesztési koncepciókhoz történő illeszkedésre, a beruházás társulással történő megvalósítására. 5. Tartalmazza építéssel járó beruházás esetén M=1:200 léptékű műszaki terveket, gépműszer beszerzésnél gép-műszer listát stb. 6. A beruházás gazdaságosságának vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány bemutatja és elemzi a becsült beruházási költségeket, kitér a járulékos költségekre, a beruházási költségek évenkénti alakulására és a beszerzési lehetőségek vizsgálatára. 7. A beruházás forrás-összetételének vizsgálatakor a megvalósíthatósági tanulmány ágazati jellemzőknek megfelelően tartalmazza a) az önkormányzati saját forrást, b) az elkülönített állami pénzalapok és az egyéb állami támogatások tervezett igénybevételét, c) a lakossági források, a fejlesztési hozzájárulások, egyéb források (hitel, kötvény, alapítványi támogatás stb.) tervezett igénybevételét. 8. A megvalósíthatósági tanulmány elemzést ad az egyes források elmaradásának kezelésére, valamint a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás megalapozottságának bemutatására. 9. Az üzemeltetés feltételeinek vizsgálata - az ágazati jellemzők figyelembevételével - kiterjed az üzemeltetés, illetve a közszolgáltatás jogi, intézményi kereteire, a jelenlegi és a beruházás üzembe helyezése után várható üzemeltetési költségekre. 10. Az üzemeltetési költségek összehasonlíthatósága érdekében az ágazatokra jellemző fajlagos mutatókat kell ismertetni. Be kell mutatni a különböző kihasználtsághoz tartozó fajlagos üzemeltetési költségeket, a főbb költségösszetevők arányát, valamint - szolgáltatás esetén - a díjszint, a díjszerkezet és a lakosságot érintő terhek változásának várható alakulását.

6 19/2005. (XI. 15.) rendelet 5. számú melléklete Engedélyokirat (Minta) 1.) Nyilvántartási szám: 2.) Jóváhagyó testületi határozat száma: 3.) Beruházó neve és címe: 4.) Beruházás megnevezése: 5.) Jellemző kapacitás: 6.) Telepítés pontos helye (város, utca, házszám, helyrajzi szám, műemléki törzsszám, stb): 7.) Amennyiben nem saját tulajdonú telken épül, vagy nem csak saját beruházásban valósul meg, a megkötött megállapodások nyilvántartási száma és lényege: 8.) A beruházás lebonyolításának lépései (határidőtáblázat): - Tervezés: - Kivitelezés a közbeszerzési folyamattal együtt: - Lebonyolítás, műszaki ellenőrzés: 9.) A fejlesztés fedezetigénye Megnevezés Összesen Építés Gép Egyéb : - tervezés - lebonyolítás - egyéb (pályázati díj, közbeszerzés költsége, stb.) Ingatlan vásárlás Technológia, berendezés Első fogyóeszköz beszerzés Fejlesztési költség összesen ÁFA Fejlesztés költsége mindösszesen 10.) Fejlesztés fedezetigényeinek forrásonkénti éves bontása Megnevezés Összesen

7 19/2005. (XI. 15.) rendelet 6. számú melléklete Üzembe helyezési okmány Iktatószám: Üzembe helyezési okmány sorszáma:. Beruházás azonosító, jelölő adatai 1./ A beruházás megnevezése és azonosító száma: 2./ A beruházó (üzemeltető) megnevezése és címe: Beruházó: Üzemeltető: 3./ A beruházó statisztikai számjele: 4./ A beruházás helye: Veszprém megye, 5./ A beruházás döntési jogköre: 6./ A beruházás jellege: 7./ A beruházás célja:

8 A beruházás költségelőirányzatára és üzembe helyezésére vonatkozó adatok 1./ A beruházás fejlesztési és költség-előirányzata eft Eredeti költség-előirányzat Beruházási költség Az üzembe helyezéskor érvényes költségelőirányzat Fejlesztési költség 2./ A jelen üzembe helyezési okmány kiállítása előtt a beruházásból már korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök aktivált értéke: 3./ A jelenleg üzembe helyezett tárgyi eszközök aktivált értéke (leltárfelvételi egységenkénti részletezésben): eft 4./ Aktivált tárgyi eszköz értéke összesen: (2 + 3): eft 5./ Ebből: az aktiválásig nem számlázott, illetve pénzügyileg nem teljesített érték: 6./ Üzembe helyezett tárgyi eszköz kapacitása (műszaki jellemzője) - Az alapkapacitások megnevezése Mennyiségi egysége Mennyisége Jelen üzembe helyezési okmány kiállítása előtt belépett Jelen üzembe helyezéskor ténylegesen belépett 7./ A 4. sorban szereplő értékből: üzemgazdasági beruházási költség: 8./ Jelen üzembe helyezéssel: a./ az alapkapacitást nem érintő üzembe helyezés b./ az alapkapacitás részlegesen belépett c./ az alapvető kapacitás belépett d./ az egész beruházás üzembe helyezésre és teljes befejezésre került A beruházás üzembe helyezését (rendszeres használatba vételét) elrendelem. Kelt:. A beruházó szervezet vezetője

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szám: 21-21/263-10/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ Jogszabályi háttér Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program 2004. februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE MG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 14. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. HATÁLYONKÍVÜLHELYEZVE73/9 0 BMut. Budapest, 1968. évi augusztus hó 26-án

UTASÍTÁSA. 14. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. HATÁLYONKÍVÜLHELYEZVE73/9 0 BMut. Budapest, 1968. évi augusztus hó 26-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-22/14/1968. 1 4 HATÁLYONKÍVÜLHELYEZVE73/9 0 BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 14. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus hó 26-án

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd Tartalomjegyzék 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 15/2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz PÁLYÁZATI ADATLAP NEP-2004-5 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági Program

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Város-rehabilitációval

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I.

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. FEUVE szabályzat II. ellenőrzési nyomvonal III. kockázatkezelési szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1 Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben