Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről"

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének elősegítése a közművek építésének területén. A rendelet hatálya 2. Jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Tolna város (Mözs városrész) közigazgatási területére. Az érintett közművek köre Jelen rendelettel szabályozott közmű-építések köre: - szilárd burkolatú kiszolgáló út, - villanyvezeték - szennyvízcsatorna Közműépítés formái 4. (1) Teljes egészében lakossági pénzeszközökből megvalósuló közművesítés: a./ Lakosság feladata: - A megvalósulás térségében az érintett érdekeltek megszervezése. - Társulás létrehozása közmű megvalósítására. - Az építendő közmű kiviteli terveinek elkészíttetése, hatósági engedélyek beszerzése. - A közművesítéshez szükséges pénzeszközök beszedése, azzal elszámolás. - Kivitelezővel szerződéskötés a munkák elvégzésére. - Műszaki ellenőrzés biztosítása. - Az elkészült mű átadása az üzemeltetőnek. b./ Önkormányzat feladata: - A közműépítés műszaki feltételeinek meghatározása. - A kivitelezés során a szakszerű építés ellenőrzése. (2) Lakossági pénzeszközökből és önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló közműépítés: a./ Lakosság feladata: 1 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 8/2008. (II.29.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos március 14- től. 2 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 10/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete 1. -a. Hatályos március 1- től.

2 2 - A megvalósulás térségében az érintett érdekeltek megszervezése. - A közműépítés költségeinek lakosságra eső része határidőre való befizetése. b./ Önkormányzat feladata: - A közműépítés költségeinek megosztása: lakossági hozzájárulás önkormányzati hozzájárulás. - Lakossági pénzek összegyűjtése, önkormányzati pénzek összegyűjtése, elkülönített kezelés. - A megvalósulás térségében az érintett érdekeltekkel megállapodás kötése a közművesítésre. - A műszaki előkészítéssel, megvalósulással kapcsolatos összes feladat, mely a közműépítés során felmerül. - A közmű megvalósulása után elszámolás az érintett érdekeltekkel. (3) Önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló közműépítés: a./ Valamennyi, a közműépítéssel kapcsolatos terhet és feladatot az önkormányzat viseli, végzi. Lakosságra eső közműépítési költség meghatározása 5. 3 A lakossági és önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló közműépítés során az önkormányzat az érintett térségben az érdekelteket ingatlanonként egyenlő mértékben támogatja. Amennyiben az Önkormányzat a közművet megvalósította, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira áthárítja. A lakossági hozzájárulás mértéke: - szilárd burkolatú kiszolgáló út esetén ,- Ft/ingatlan, - villanyvezeték esetén a tényleges bekerülési érték, - szennyvíz rákötés esetén a tényleges bekerülési költség, de minimum ,- Ft/ingatlan A szilárd burkolatú kiszolgáló út építése esetén a hozzájárulás megfizetésének módja, a szennyvízcsatorna rákötés esetén a hozzájárulás mértéke és megfizetésének módja a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a költségek figyelembe vételével - hozott hatósági határozatban kerül meghatározásra 5/A. 4 (1) A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése magánszemélyek esetében egy összegben, vagy legfeljebb 1 éves időtartamú részletfizetési lehetőséggel, havi részletben történik. 3 Módosította Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 17/2010. (V.27.) rendelet 1. - a. Hatályos: május 27. napjától. 4 Beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 5/2007. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos március 1-től.

3 3 (2) A Polgármester magánszemély kérelmére a közműfejlesztési hozzájárulás havi részletekben történő megfizetését engedélyezi, ha a közműfejlesztéssel érintett ingatlanban lakó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét. (3) A közműfejlesztési hozzájárulások befizetéséről, teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. (4) A rendeletben szereplő közművekre történő rácsatlakozáshoz a Polgármester a hozzájáruló nyilatkozatot abban az esetben adja ki, ha a fejlesztéssel érintett érdekeltek a közműfejlesztési hozzájárulás díját az önkormányzat számára befizették, vagy annak befizetését a (5) bekezdés szerinti megállapodásban rögzítetteknek megfelelően részletekben megkezdték. (5) Azon magánszemélyek esetében, akik részletfizetés igénybevételével kívánják megfizetni a közműfejlesztési hozzájárulást, a részletfizetés feltételeit és a fizetési kötelezettség nem teljesítésének jogi következményeit az Önkormányzat és az igénybevevő között megkötendő megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást az Önkormányzat nevében a Polgármester írja alá. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó előírások 5 5/B. 6 Közművek építési sorrendje 6. (1) A közművek építése során figyelembe kell venni az érintett érdekeltek akaratát a közműfajták építési sorrendjét illetően. (2) Valamennyi közmű megépülése után építhető szilárd burkolatú út, térburkolat. (3) Legkésőbb a szilárd burkolatú út megépülésével egy időben meg kell építeni a csapadékvíz elvezető rendszert, mely teljes egészében önkormányzati pénzeszközből valósul meg. Záró rendelkezések 7. (1) Az önkormányzat a város érdekeit figyelembe véve (városrendezés, környezetvédelem, területalakítás stb.) engedményeket és szigorításokat tehet, melyről esetenként külön rendeletben vagy határozatban intézkedik. 5 Beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 5/2007. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos március 1-től. 6 Hatályon kívül helyezte Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 29/2009. (IX.29.) rendelet 18. (2) bekezdése. Hatályos szeptember 29. napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

4 (2) Hatályba lépés: február 27. 4

5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. T o l n a, február 24. Keszthelyi Márton sk. polgármester dr. Sebestyén István sk. jegyző A kiadmány hiteléül: 7 Beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 29/2009. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos szeptember 29. napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

6 6 1. számú melléklet 8 Megállapodás a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő teljesítéséhez amely létrejött és Tolna Város Önkormányzata 7130 Tolna, Hősök tere 1. Adószáma: Bankszámlaszám: OTP NyRt képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) lakcím:. Szül.hely:. an: adószám:.. (továbbiakban: Igénybevevő) között, az alábbiak szerint: 1. Tolna Város Önkormányzata a közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 6/1992. (II.27.) Ör. rendelet 5/A. (1) bekezdésére tekintettel név:. (ingatlan címe:....) igénybevevőnek a közműfejlesztés hozzájárulás,- Ft összegét.. havi időtartamra,- Ft havi részletekben történő megfizetését engedélyezi. 2. A közműre való rácsatlakozáshoz az Önkormányzat a hozzájáruló nyilatkozatot Igénybevevőnek abban az esetben adja ki, ha az 1. pontban meghatározott havi részletet befizetéssel, vagy az OTP Közmű Lebonyolítási számlára utalással legalább egy alkalommal teljesítette. 3. Amennyiben Igénybevevő az 1. pontban meghatározott havi részlet befizetését elmulasztja, és azt az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított nyolcadik napon sem teljesíti, úgy a fennmaradó közműfejlesztési hozzájárulás egésze azonnal esedékessé válik, és azt Igénybevevő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel növelten köteles megfizetni. Tolna,.... Önkormányzat.. Igénybevevő 8 Beiktatta Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tolna város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről szóló 5/2007. (II.23.) önkormányzati rendelete 3. -a. Hatályos március 1-től.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.

I. Általános rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 14/2004. (IV.27. ) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő házingatlanok és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről (módosításokkal és kiegészítésekkel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3..

I. Fejezet Járdaépítés 1.. 2.. 3.. 1 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/1998.(V.29.)KT. r e n d e l e t e A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről /Egységes szerkezetben/ Módosítva:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Vác Város Önkormányzat 21/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete ár- és belvíz által keletkezett károk enyhítésének szabályozására Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a nem közművel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről Mórahalom város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben