Kiegészítés a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának vizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2006. évi éves beszámolójának vizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentéshez"

Átírás

1 5. SZ. MELLÉKLET Kiegészítés a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának vizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentéshez 57

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI Az MTV ZRT. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megítélése A vizsgálat körülményei és módszere A könyvvezetés és a belső elszámolási, ellenőrzési rendszer minősítése AZ MTV ZRT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE Az eszközök és források nagyságában, összetételében bekövetkezett változások A társaság pénzügyi helyzete és változása A jövedelmi helyzet alakulása A vagyoni helyzet alakulása A MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS EGYES TÉTELEINEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE A társaság fontosabb számviteli döntései Eszközök Források Üzemi (üzleti) eredmény tételei Pénzügyi műveletek eredményét alakító tételek Rendkívüli tételek A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS AZ ÜZLETI JELENTÉS VIZSGÁLATA

3 Bevezetés Az MTV Zrt. vezetése elkészítette a évi éves beszámoló kiegészítő mellékletét, amelyben szöveges magyarázatok, mutatószámok és részletező táblázatok segítségével bemutatták az egyes mérlegtételek, eredménykimutatás sorok belső tartalmát, az előző év hasonló adataihoz képest bekövetkezett változásokat. Elkészítették az éves beszámoló részét nem képező, de számviteli törvény előírásai alapján kötelezően elkészítendő üzleti jelentést, amelyben a jóváhagyott évi üzleti terv adataival való összehasonlításban jelennek meg a évi gazdálkodás adatai. A könyvvizsgálat során e dokumentumokban megjelenő számviteli adatokat ellenőriztük, elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztünk arra vonatkozóan, hogy a dokumentumok számviteli adatai nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A vezetés elemzését kiegészítendő, a korábban alkalmazott un. hosszú formátumú könyvvizsgálói jelentés folytatásaként is, szükségesnek látjuk összefoglalni a beszámolóhoz kapcsolódó fontosabb megállapításainkat, véleményünket. 1. Az éves beszámoló felülvizsgálatának összefoglaló megállapításai 1.1. Az MTV ZRT. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megítélése A társaság saját tőkéje a beszámolási időszakban az előző évi december 31-i 369 millió Ft-ról 2006 december 31-i állapot szerint 4775 millió Ft pozitív összegre változott. A fordulónapon a társaság saját tőkéje többszörösen meghaladta jegyzett tőkéjét, a részvénytársaságokra meghatározott minimumnál saját tőkéje lényegesen nagyobb, így a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a tőkemegfelelésre vonatkozó előírásai a beszámoló fordulónapján maradéktalanul érvényesültek. A saját tőke hiányának megszűnése és a jegyzett tőkéhez viszonyítva jelentős összegű saját tőke a évi mérleg szerinti eredmény miatt alakult ki. A december 31-én kimutatott 369 millió Ft összegű pozitív előjelű saját tőkét a évi 4406 millió Ft mérleg szerinti nyereség emelte 4775 millió Ft összegre. A saját tőkét érintően más változás nem történt. A tőkehelyzetre a mérleg szerinti eredményen keresztül gyakorolt jelentős hatást a évi költségvetési törvény alapján az MTV Zrt. reorganizációs folyamatának végrehajtására és az átalakított folyamatok működésére folyósított 4395 millió Ft céltámogatás. A támogatást a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége által jóváhagyott feladatokra használták fel, az összeg döntő részét (4343 millió Ft) az egyéb bevételekre számolták el, a fejlesztési ráfordításokra jutó támogatás részben rendkívüli ráfordításként, részben halasztott bevételként szerepel a beszámolóban. Ugyancsak jelentős eredményjavító ezen keresztül saját tőkét növelő tétel volt az archívumban tárolt produkciók egy részére vonatkozóan korlátozott felhasználói jogok alapítása, és ellenérték fejében történő (2303 millió Ft) átengedése a NAVA részére. A beszámolási időszakban a tevékenységhez lekötött eszközök összege (mérleg főösszeg) 19,7%-kal csökkent, az előző időszakban a változás 30%-os növekedés volt. A realizált bevételek (nettó árbevétel és egyéb bevételek összege) az előző időszaki 6,6%-os növekedéshez képest mérsékeltebben 4,4%-kal növekedtek. 59

4 Az összes eszköz tárgyidőszak végén kimutatott értéke, a bázishoz képest 3,7 milliárd Ft-tal csökkent. A csökkenést a bázisidőszak fordulónapjához közeli, nem rendszeres gazdasági események (NAVA kiszámlázás, támogatások decemberi kiutalása) ismétlődésének hiánya okozta, a tárgyidőszak végén kisebb mértékben befolyásolták a záró mérlegértékeket rendkívüli tételek. A tartós eszközöket figyelembe véve, a műsorszolgáltatáshoz és működéshez szükséges összes eszköz értéke továbbra is a működőképességet lehetővé tevő minimum szint közelében van, sőt a több év óta elhalasztott fejlesztések pótlása valószínűleg nagyobb mérleg főösszeggel valósítható csak meg. A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámok az előző év végi állapothoz képest javultak. A pozitív előjelű jelentős összegű mérleg szerinti eredmény következtében a saját tőke aránya a források között az elenyésző 1,9%-ról 31,3%-ra növekedett. A források lejárat szerinti összetétele a jelentős javulás ellenére továbbra sem illeszkedik az eszközök tartósság szerinti szerkezetéhez. A beszámolási időszak végén rendelkezésre álló likvid eszközök (pénzeszközök és követelés) a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 56,7%-át tették ki, ez az arány az előző év végén 48,1% volt. A befektetett eszközök aránya 45,9%-ról 61,8%-ra növekedett, összege 8726 millió forintról millió forintra nőtt. Az arányszám növekedésében a jelentősebb szerepet az összes eszköz értékének 19,7%-os csökkenése játszotta. A forgóeszközök állománya az előző évhez képest 43,9%-kal, 3888 millió Ft-tal csökkent. A csökkenést okozó legjelentősebb tételek a pénzeszközök és követelések értékének előző év végi kiugró összegei voltak, amelyet a NAVA szerződéssel kapcsolatos év végi kiszámlázások és pénzbefolyások okoztak. Ezek a tételek a tárgyidőszakban nem, illetve kisebb összegben jelentkeztek A vizsgálat körülményei és módszere A könyvvizsgálatot éves ütemterv alapján végeztük. Átfogóan negyedévente (első alkalommal 1-4. hónapra kiterjedően) vizsgáltuk a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetének alakulását. A negyedévek között egy-egy részterület mélyebb áttekintését végeztük el. A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnökségének döntése alapján június 30. és szeptember 30. fordulónappal az MTV Zrt. vezetése évközi mérleget és eredménykimutatást készített, amelyhez csatolták az éves beszámoló kiegészítő mellékletének keretében előírt információkat tartalmazó részletező kimutatásokat és szöveges elemzést. Az évközi beszámolók a szokásos évközi főkönyvi zárlathoz képest pontosított adatszolgáltatást nyújtottak, mert az év végi értékelési feladatok jelentős lépéseit is elvégezték. Az évközi mérlegeket, eredménykimutatásokat a szokásos eljárásokkal megvizsgáltuk, véleményünket a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége részére átadtuk. Az évközi beszámolók vizsgálata során a témaszámú Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása című magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standard előírásait alkalmazva jártunk el. Az évközi és év végi vizsgálatok során feltárt hiányosságokról és a számviteli elszámolások javítást igénylő tételeiről több alkalommal írásos összefoglalást készítettünk, melyeket átadtunk a vezetés részére. Az észlelt problémákat minden esetben az illetékes munkatárssal szóban is megbeszéltük, részletes útmutatást adva a megoldás módjáról. A könyvvizsgálatot az éves beszámolóra, a főkönyvi kivonatra, a kiválasztott főkönyvi számlalapokra, a szúrópróbaszerűen kiválasztott könyvelési bizonylatokra, a kiválasztott gazdasági események egyéb okmányaira (szerződések, határozatok, teljesítésigazolások), valamint a mérlegtéteket alátámasztó leltárakra kiterjedően, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően végeztük el. 60

5 1.3. A könyvvezetés és a belső elszámolási, ellenőrzési rendszer minősítése A társaság beszámolójának alapjául szolgáló könyvviteli nyilvántartásokat részben a WINNER számítógépes program, részben más szigetszerűen működő számítógépes programok alkalmazásával vezeti. Az MTV Zrt., a reorganizációs folyamat egyik elemeként, évben kezdte meg a WINNER programcsomagra épülő integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését. A programcsomag lényeges moduljainak egy része (Pl.: Tárgyi eszköz nyilvántartás, utókalkuláció) a tárgyévben még nem működött. A társaság belső elszámolási és ellenőrzési rendszere gépesítettségében és integráltságában jelentős fejlődésen ment át az utóbbi években, az eddigi fejlődés azonban nem egy korszerű, integrált informatikai rendszer kialakulását vetítette előre. A WINNER program bevezetése e tekintetben jelentős stratégiai váltás, ugyanakkor a rendszer bevezetése még nem eléggé előrehaladott ahhoz, hogy előnyei a napi munkában kellő hangsúllyal megmutatkozzanak. A belső elszámolási rendszerben továbbra is bizonytalanságot okoz az igénybe vett teljesítmények igazolásának elhúzódása, valamint a nyújtott szolgáltatások kiszámlázásának esetenkénti késedelme. Az elszámolások teljességére és naprakészségére való törekvés abban az esetben lehet eredményes, ha a teljesítmények igazolása az ehhez szükséges indokolt időn belül megtörténik. 2. Az MTV ZRT évi gazdálkodásának elemzése 2.1. Az eszközök és források nagyságában, összetételében bekövetkezett változások A mérleg főösszege a beszámolási évben a bázis időszaki 30,02%-os növekedést követően jelentősen, 19,7%-kal csökkent. A mérleg főösszegének csökkenésében eszközoldalon a forgóeszközök (ezen belül a pénzeszközök és a követelések) játszották a meghatározó szerepet, a fordulónapon 3888 millió Ft-tal kisebb összegű forgóeszközzel rendelkezett a társaság, mint egy évvel korábban. A befektetett eszközök összege 714 millió Ft-tal haladta meg az előző év végi értéket, az érték növekedésének és a mérleg főösszeg csökkenésének együttes hatására, a mérleg főösszeghez viszonyított arány az előző évi 45,9%-ról 61,8%-ra növekedett. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke 451 millió Ft-tal növekedtek (döntően az archivált műsorok állományba vétele miatt), a tárgyi eszközök értéke 265 millió Ft-tal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök állományának jelentéktelen 3 millió Ft-os csökkenése a lakásépítési kölcsönök összegének változása miatt következett be. A már üzembe helyezett tárgyi eszközök értéke 268 millió Ft-tal növekedett. A január 1-én meglévő millió Ft értékű eszközállományt csökkentette a beszámolás évében elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás 469 millió Ft-os összege; ugyanakkor növelte a 737 millió Ft összegű tárgyi eszköz aktiválás, így december 31-én az eszközállomány mérlegértéke 1826 millió Ft-ra növekedett. Az előző éveket visszafogott beruházási tevékenység jellemezte, évben Pl.: csupán 87 millió Ft, 2002-ben 199 millió Ft, 2003-ban 257 millió Ft, évben 1,210 millió Ft 2005-ben 166 millió Ft összegű beruházási célú beszerzés történt. A tárgyévben 734 millió Ft értékű beszerzés történt beruházási céllal. A társaság tárgyi eszközeinek átlagos használhatósági foka (a nettó érték és bruttó érték aránya) december 31-én 14,6%, december 31-én 17,2% volt. A kissé javuló mutatószám sem változtat azon, hogy a felsorolt évek beruházási adatainak átlaga alapján, a december 31-én meglévő eszközök pótlási idejére rendkívül hosszú, 25 év adatot 61

6 számolunk. A mutatószám negatív üzenetét növeli, hogy a viszonylag hosszabb élettartamú tárgyi eszközök (ingatlanok) aránya a tárgyi eszközök bekerülési értékében csupán 4,4%. A társaság mérlegének összevont sorait a következő táblázat mutatja (ezer forintban): MEGOSZL MEGNEVEZÉS. INDEX E Ft E Ft E Ft % % Immateriális javak ,6 106,5 Tárgyi eszközök ,0 116,9 Befektetett pénzügyi eszközök ,0 98,5 Befektetett eszközök ,8 108,2 Készletek ,5 89,5 Követelések ,0 63,5 Értékpapírok ,0 0,0 Pénzeszközök ,1 35,3 Forgóeszközök ,5 56,1 Aktiv időbeli elhatárolások ,6 60,3 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 80,3 Saját tőke , ,8 Céltartalékok ,8 193,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 0,0 Rövid lejáratú Kötelezettségek ,2 42,8 Kötelezettségek ,2 42,7 Passzív időbeli elhatárolások ,8 98,9 FORRÁSOK ,0 80,3 Az immateriális javak bruttó értékének 542 millió Ft-os növekedéséből az archivált műsorok állományba-vételi értéke a meghatározó (397 millió Ft), az egyéb növekedés értéke 145 millió Ft összegű volt, ami lényegesen magasabb az immateriális javakra elszámolt értékcsökkenési leírás összegénél. (90 millió Ft). Az archivált műsorok értéke évenként millió forinttal az alapítást követően összesen közel 4 milliárd Ft-tal növelte a befektetett eszközök könyv szerinti értékét. Ez az eszköz és évenkénti növekedése sajátosnak számít, mert az elkészült és adásba került produkciók, ha minősítésük szerint archiválandóak, automatikusan növelik az eszközök értékét. A befektetett eszközök természetes forrása a saját tőke, tehát önmagában az archiválás forrásának megteremtése évenként millió Ft saját tőke többletet igényelne ahhoz, hogy a társaság likviditási helyzete egyéb tényezőket figyelmen kívül hagyva ne romoljon. A forgóeszközök mérlegértéke jelentős mértékben csökkent. A csökkenés jelentős egy irányú változások összegeként jött létre. A készletek értéke 133 millió Ft-tal, a követelések értéke 1490 millió Ft-tal, a pénzeszközök értéke 2264 millió Ft-tal csökkent. A követelések és pénzeszközök jelentős csökkenését az okozta elsősorban, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt a NAVA részére 62

7 átengedett jogok kiszámlázására a bázis időszakban és a tárgy időszakban is az év utolsó napjaiban került sor, de az ellenérték összege a bázis időszakban lényegesen nagyobb volt. A készletek értékében meghatározó összeggel a befejezetlen műsorok év végi állományának összege szerepel. A befejezetlen műsorok állománya tárgyév december 31-én 1059 millió Ft volt, a bázis szintje alatt alakult (1151 millió Ft). A befejezetlen műsorok állományának viszonylag állandó összegű része a folyamatos műsorszolgáltatás biztosítása miatti készletezés összege, az évek közötti jelentősebb eltéréseket a több éven keresztül készülő filmalkotások, és a több éves ciklusban jelentkező sportesemények jogdíjai okozzák. A tárgyévben ezek a tételek viszonylag kis súllyal jelentkeztek. Az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke 567 millió Ft-tal csökkent. A bevételek aktív időbeli elhatárolása mind a bázis, mind a tárgyév végén az időszak tevékenységéhez kapcsolódó, de a mérleg fordulónapját követően kiutalt támogatást tartalmaztak, jelesül az Antenna Hungária által kiszámlázott műsorterjesztési költségek ellenértékéből az Államkincstár az utólagos finanszírozás gyakorlatának megfelelően a decemberi időszakra eső összegeket a fordulónapot követően egyenlíti ki. A bevételek aktív időbeli elhatárolása 32 millió Ft-tal növekedett. A költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 599 millió Ft-tal csökkent. A csökkenés meghatározó tétele a 2005-ben végrehajtott, 2006-ra áthúzódó csoportos létszámleépítés elhatárolt költsége volt, mert végén nem volt ilyen tétel. A forrásokon belül a saját tőke, és a céltartalékok növekedtek, míg a kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások összege csökkentek. A saját tőke összege kizárólag a tárgyévi nyereség következtében növekedett. A céltartalékok között a múltbeli eseményekből következő várható jövőbeni kötelezettségek becsült összege jelenik meg. Céltartalékot képeztek a peres ügyek, a fizetendő késedelmi kamatok ellensúlyozására, valamint a 2006-ban bejelentett, 2007-ben végrehajtásra kerülő csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos kötelezettségekre. A növekedés meghatározó eleme a létszámleépítés terheinek ellensúlyozására szolgáló összeg volt. A kötelezettségeken belül a hosszúlejáratú kötelezettségek megszűntek, a fordulónapon kizárólag rövidlejáratú kötelezettségek szerepelnek a mérlegben. A rövidlejáratú kötelezettségeken belül az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege kis mértékben, a rövidlejáratú hitelek és a szállítói tartozások összege jelentős mértékben csökkent. A hitelek összegének csökkenése az előző év végén még fennálló 4000 millió Ft összegű hitelnek az Államkincstár általi kiegyenlítése miatt következett be. A szállítói tartozások csökkenésében az ÁPV Rt. és az MM Kft. általi elengedett kötelezettségek kivezetése, valamint a kedvezőbb vagyoni helyzetből fakadó kedvezőbb likviditási helyzet egyaránt tükröződik. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a bázis időszak végén gépkocsi lízing és gépkocsi vásárláshoz felvett hitel 1 éven túl esedékes összege szerepelt, a kötelezettséget 2007-ben rendezni kell, ezért nincs hosszú lejáratú része a tárgyév végén. Újabb hosszúlejáratú hitel felvételére nem került sor. A passzív időbeli elhatárolások összege a bázisidőszakhoz képest kis mértékben csökkent. A bevételek passzív időbeli elhatárolása mérlegsoron december 31-én a létszámleépítésre ben kapott támogatás 2006-ra áthúzódó összege, míg december 31-én a szeptember 18-ai események következtében bekövetkezett károk rendezésére kapott támogatás 2007-re áthúzódó összege szerepel, más passzív időbeli elhatárolás sem a bázis sem a tárgyidőszakban nem szerepel. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása mérlegsoron a jelentős tételeket a fizetendő, de per alatt álló jogdíjak, a évi eseményekhez kapcsolódóan 2007-ben elszámolandó, arányosítással le nem vonható áfa összegek, január 15. után számfejtett bérek és honoráriumok teszik ki. A halasztott bevételek az ajándékba kapott, támogatásból megvalósított tárgyi eszközök könyv szerinti értékét tartalmazzák. 63

8 2.2. A társaság pénzügyi helyzete és változása A pénzügyi helyzetet jellemző néhány mutatószám alakulása: Megnevezés év év év év év A vállalkozás pénzjövedelme (E Ft) mérleg szerinti eredmény + értékcsökkenési leírás Likviditási mutató II. (Pénzeszközök + követelések + rövid lejáratú értékpapírok) / rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató I. Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek Vevők átfutási ideje (nap) (vevőállomány x 365) / értékesítés nettó árbevétele Szállítók átfutási ideje (nap) (szállítói állomány x 365) / anyag jellegű ráfordítás ,649 0,082 0,288 0,481 0,567 0,848 0,239 0,418 0,562 0,735 94,8 75,0 58,9 216,3 189,2 119,6 109,7 130,6 165,8 65,2 A tárgyévben és a bázis időszakban vállalkozás pénzjövedelme meghatározóan a nyereség jellegű mérleg szerinti eredmény következtében pozitív összeg. A évi 2 milliárd és a évi közel 5 milliárd pénzjövedelemnek következtében a társaság likviditási helyzete jelentős mértékben javult. A javuló likviditási helyzet tükröződik a likviditási mutatók alakulásában, de a mindennapi adósságkezelés nehézségeinek csökkenésében is. A befektetett eszközök állománya a tárgyévben 714 millió Ft-tal növekedett, az értékcsökkenési leírás befektetési célú felhasználása mellett is, a pénzjövedelem nagy része a folyó működés finanszírozását segítette. A bemutatott öt év egészére összesítve a vállalkozás pénzjövedelme millió Ft negatív összeg volt. A negatív pénzjövedelmet ellensúlyozta az alapítás óta közvetlenül a saját tőke javára elszámolt tőkepótlás, de a fejlesztésre fordítható forrás ezzel együtt is minimális összeget tesz ki. A likviditási mutatók a kívánatosnak számító 1 érték alatt alakultak. A rövidlejáratú kötelezettségek között vannak per alatti, vitatott, illetve halasztott tételek, ezeket figyelmen kívül hagyva, a társaság fizetési kötelezettségeit képes határidőben, esetleg a határidő közelében teljesíteni. A mutatószámok értéke a bemutatott időszakban erősen ingadozik, mert 2002-ben az utólagos tőkerendezésre adott támogatás az év utolsó napjaiban megérkezett a társaság számlájára, a 2003-ban jóváhagyott tőketartalék emelés átcsúszott évre, 2004-ben pedig a struktúra átalakításra kapott támogatást év közben folyósították. A és évi mutatószámok növekvő értékében megjelenik a nyereséges gazdálkodás hatása, valamint az év végi NAVA számlázás és támogatás kiutalások hatása. A vevők átfutási ideje a bázisidőszakhoz viszonyítva jelentősen csökkent ugyan, de a szokásos szerződési feltételekhez képest rendkívül magas. Mind a bázis, mind a tárgyidőszakban növelte a mutató értékét az a tény, hogy a NAVA részére történő jogátengedés második részletének számláját csak a fordulónapot követően egyenlítették ki. Ugyancsak torzítóan hat a mutató értékére, hogy a vevők állományában nemcsak a nettó árbevételként, hanem az egyéb bevételként elszámolt kiszámlázott tételek is szerepelnek a kiegyenlítésig, így a számláló és nevező tartalma nem teljesen fedi egymást. A szállítók átfutási ideje jelentős mértékben csökkent, ami szerződésszerű működés esetén negatív eredménynek számítana, az MTV Zrt. esetében azonban a kényszerhitelezés 64

9 igénybevételének jelentős csökkenését mutatja. A kényszerhitelezés csökkenésével lehetőség van a szállítókkal történő tárgyalási pozíciók általános erősítésére A jövedelmi helyzet alakulása Az üzemi (üzleti) eredmény szintjén kimutatott eredmény összetevői (ezer forintban): Megnevezés év év év év év 2006./2005. Értékesítési árbevétel, egyéb bevételek Költségek, ráfordítások aktivált saját teljesítmények Üzemi szintű Eredmény , , ,6 A és évek adatait összehasonlítva az üzemi eredmény szintjén kimutatott nyereség veszteségbe ment át, 4247 millió Ft-tal csökkent. Az üzemi (üzleti) eredmény csökkenése a költségek és ráfordítások 5519 millió Ft összegű növekedésének, a nettó árbevétel és az egyéb bevételek 1273 millió Ft-os növekedésének együttes hatására alakult ki. A bemutatott években, szemben a megelőző évekkel az MTV Rt. már nem rendelkezett értékesíthető ingatlanvagyonnal, így csökkent (megszűnt) annak lehetősége, hogy saját vagyonelemeinek értékesítésével számottevően pótolja a veszteséges működés következtében elvesztett likvid eszközeit évben a bevételek növekedésében jelentős tételt jelentett a struktúraátalakításra folyósított 4,8 milliárd Ft összegű céltámogatás. A céltámogatás nélkül az üzemi (üzleti) eredmény 9178 millió Ft negatív összegre teljesült volna, tehát a megelőző évekhez képest a javulás számottevő ben a reorganizációs terv végrehajtására és létszámleépítésre nyújtott támogatás, valamint a NAVA részére átengedett jogok ellenértéke szerepel az egyéb bevételekben olyan tételként, amelyek évenkénti tervezhető ismétlődésére nincsenek törvényi előírások. Ezek évi együttes összege 7120 millió Ft, ezekkel a tételekkel korrigált üzemi eredmény 5112 millió Ft veszteség lett volna, az eredmény javulás a korrigált számokból is szembetűnő évben a struktúraátalakítási támogatás, a létszámleépítés támogatása és a NAVA részére átengedett jogok ellenértéke jelentenek olyan üzemi eredményt érintő bevételeket, amelyek ismétlődésére nincsenek törvényi előírások, ezek együttes összege 7046 E Ft, eredményhatásuk 5316 E Ft. A évi korrigált üzemi eredmény 7795 E Ft veszteség, kedvezőbb mint a reorganizációt megelőző időszak összehasonlítható adatai. Az üzemi eredmény összehasonlíthatósága érdekében év adatait korrigáltuk a támogatott létszámleépítés bevételeivel és költségeivel, ráfordításaival, a 2004.m, és évi tényadatot pedig korrigáltuk a struktúraátalakításra kapott támogatás összegével, továbbá a és évi adatokat a létszámleépítés és NAVA jogértékesítés hatásával. A korrigált adatok alapján megállapítható, hogy az értékesítési árbevétel és az egyéb bevételek (döntően működési támogatások) együttes összege és években több mint 2 milliárd Fttal növekedtek, 2005-ben a nettó árbevétel csökkenése miatt csökkentek, 2006-ban 6,1 %-kal, az inflációt meghaladóan növekedtek. A költségek ráfordítások esetében a korrigált adatok viszonylag stabilan milliárd Ft körül alakultak, majd 2005 évben jelentős mértékben csökkentek, 2006-ban újra megemelkedtek a 31 milliárd Ft-os szintre. A költségek és ráfordítások változó elemei a racionális gazdálkodás mellett a szolgáltatott műsor mennyiségétől, minőségétől, szerkezetétől függenek. A bevételek között csak 65

10 reklámbevételek vannak a műsorokkal összefüggésben, ezek összege azonban a bevételeken belül nem meghatározó. Az MTV Rt. esetében tehát a gazdálkodás mozgástere a bevételek megszerzése tekintetében lényegesen kisebb, mint a vállalkozások esetében általában. Megnevezés Értékesítési árbevétel, bevételek Költségek, ráfordítások aktivált saját teljesítmények Üzemi szintű eredmény év korrigált év év korrigált év korrigált év korrigált Millió Ft-ban Különbség Index / , , ,5 Az MTV Rt-nél a mérleg szerinti eredmény szempontjából a pénzügyi műveletek eredménye a korábbi években nem játszott jelentős szerepet, 2005-ben a jelentős hitelállomány miatt 418 millió Ft veszteség keletkezett a pénzügyi műveleteken, 2006-ban 50 millió nyereséget mutat az eredménykimutatás a pénzügyi műveleteken. Az eredmény javulása részben a hitelállomány csökkenésével, részben az Eurosport konzorcium átadott nyereségével függ össze. Az összehasonlíthatóság miatt meg kell jegyezni, hogy a 4 milliárd Ft hitel kamata szeptemberétől az üzemi eredményt csökkenti a képzett céltartalékon keresztül. A rendkívüli eredmény összegében a tárgyévben millió Ft, évben 156 millió Ft, a évben 230 millió Ft a tartozás elengedésből származó nyereség. A rendkívüli eredmény további tételei mindkét évben gyakorlatilag a korábban elhatárolt halasztott bevétel feloldásából származik. A jövedelmezőség alakulását jellemző néhány mutatószám: Megnevezés év év év év év év Árbevételarányos jövedelmezőség 66,8 443,9 314,8 87,0 45,8 118,3 adózás előtti eredmény*100 / összes árbevétel Eszközarányos jövedelmezőség 7,1 67,0 87,0 28,2 8,6 28,9 adózás előtti eredmény*100 / mérleg főösszeg Tőkearányos jövedelmezőség adózás előtti eredmény*100 / saját tőke 21,0 701,9 118,3* 325,1* 443,1 92,3 * A és a évek fordulónapján az MTV Rt. saját tőkéje is negatív összegű volt, ezért a tőkearányos jövedelmezőség mutatószáma pozitív összeget vett fel, a pozitív érték azonban kifejezetten kedvezőtlen jövedelmi helyzetre utal. A táblázatban bemutatott hat gazdálkodási évben csak 2001., évben és a tárgyévben zárta az MTV Rt pozitív adózás előtti és mérleg szerinti eredménnyel az évet évben millió Ft összegű rendkívüli nyereség következtében ért el pozitív mérleg szerinti eredményt a társaság, míg 2005-ben az üzemi eredmény szintjén is nyereséget realizált, tárgyévben pedig szintén az elengedett kötelezettségekből származó rendkívüli eredmény miatt alakult pozitív összegűre az adózás előtti eredmény. A mutatószámok viszonyítási alapjául szolgáló értékek közül a bázis évhez viszonyítva az árbevétel 4,3%-kal növekedett, a mérleg főösszege 19,7%-kal csökkent, a saját tőke pedig 1192,8%- kal növekedett. A nevezőben szereplő mutatószámok változásának megfelelően a legnagyobb 66

11 arányban az eszközarányos nyereség mutatója növekedett, a tőkearányos nyereség mutatószáma pedig csökkent. Az évek között a viszonyítási alapok közül az árbevétel változása a legkisebb arányú. A mérleg főösszege és a saját tőke összege az egyes évek között elsősorban a tőkepótlások időbeli alakulása miatt jelentős szóródást mutat, ezzel a mutatószámok értéke is ingadozik. A bázis év végén a mérleg főösszegének mintegy 2/5-ét, a tárgyév végén mintegy felét az archivált műsorok értéke adta. A többi eszköz jelentős csökkenése a működés fenntartása mellett korlátozott, tehát a likviditás fenntartásának forrásai az eszközök oldalán véleményünk szerint kimerültek A vagyoni helyzet alakulása A vagyoni helyzetet jellemző néhány mutatószám alakulása: Megnevezés Eszközök hatékonysága Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszközérték Tőkeellátottság Saját tőke / (Befektetett eszközök + készletek) Eladósodási ráta Idegen tőke / saját tőke 0,11 0,15 0,28 0,32 0,19 0,24 0,73 0,17 0,89 0,13 0,04 0,45 1,95 9,47 2,36 12,5 50,5 2,20 Az eszközök összevont forgási sebességét kifejező mutatószám értéke növekedett, mert a mérleg főösszege 19,7%-kal csökkent, a társaság nettó árbevétele pedig 4,3%-kal növekedett, így a két tényező változásának hatása összeadódott. A tőkeellátottság és az eladósodási ráta mutatóinak előjele a negatív saját tőke összeg miatt 2000., és években negatív. A negatív előjelű tőke-ellátottsági mutatók esetében annál kedvezőtlenebb a helyzet, minél nagyobb a mutató abszolút értéke, az eladósodási ráta esetében a kisebb abszolút érték utal kedvezőtlenebb helyzetre. A tárgyévben a mutatók pozitív értéket mutatnak ugyan, de a mutatók értéke szerint a szükséges forrásoknak nem egészen a felét fedezi a saját tőke. A társaság nettó forgótőkéjének (saját tőke befektetett eszközök) értéke 2001-ben 265 millió Ft, 2002-ben 6385 millió Ft, évben millió Ft, évben 9974 millió Ft, 2005-ben 8357 millió Ft negatív összeg volt, azaz a társaság az utóbbi öt év mindegyikében finanszírozza befektetett eszközeit rövid lejáratú forrásokból és években a negatív saját tőke miatt a nettó forgótőke negatív összege nagyobb volt, mint a befektetett eszközök értéke december 31-én az MTV Zrt. nettó forgótőkéje millió Ft negatív összeg, az előbbi adatsornál lényegesen kedvezőbb, de mutatja hogy a társaság eszköz-forrás összetétele, még mindig nem felel meg a biztonságos gazdálkodás hagyományos követelményének. 67

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 23. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

2012. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóhoz 2012. 12. 31. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása... 3-5. oldal 1.2. Számviteli

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 4 2.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben