HATÁROZAT. jóváhagyja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. jóváhagyja"

Átírás

1 BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős szept. 23-án BBK/ /2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása SZILAS-BÁNYA Kft Kerepes Szabadság u HATÁROZAT A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a SZILAS-BÁNYA Kft. (továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére indult eljárása során a Csömör III. - kavics védnevű bányatelek területére időszakra kidolgozott kitermelési műszaki üzemi tervet június 30. határnapig terjedő érvényességgel az alábbiak szerint: jóváhagyja 1. A Bányakapitányság előírásai: A jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján, a tervezett módon, a tervidőszakban az alábbi mennyiségben termelheti ki az ásványi nyersanyagokat: Kitermelés tervezett ideje Évente kitermelhető legnagyobb mennyiség 2000 kódszámú kevert ásványi nyersanyagból m m m m m m m m3 Csömör III. - kavics bányatelekből a tervidőszakban kitermelni tervezett ásványi nyersanyag adatai: megnevezése: egyéb (kavicsos, homokos, agyagos, iszapos kevert ásványi nyersanyag) kódja: 2000 tömör fajlagos tömege: 2 tonna/köbméter lazulási tényezője 1, Budapest, Columbus u : (06-1) : 1591 Budapest, Pf.: : (06-1)

2 A bánya bányaművelési térképét szükség szerint, de legalább minden évben, a december 31-i állapotnak megfelelően ki kell igazítani. Az elérhető és indokolt legnagyobb pontossággal kell ábrázolni a depóniák és a művelt területek változásait. A Bányakapitányság a bányavállalkozó bányászati tevékenységével kapcsolatos tájrendezési, bányakár és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként fölajánlott ,- Ft/év mértékű, felelősségbiztosítás módozatú biztosítékot Nagy János okl. bányamérnök által készített, a Bányavállalkozó által ellenjegyzett költségterv alapján felülvizsgálta és elfogadja. 2. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai: A műszaki üzemi terv jóváhagyásához a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Gödöllői Körzeti Földhivatal kikötés nélkül hozzájárult. A műszaki üzemi terv jóváhagyásához a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága kikötés nélkül hozzájárult. A műszaki üzemi terv jóváhagyásához Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője kikötés nélkül hozzájárult. 3. A Bányakapitányság az eljárásba a műszaki üzemi tervvel érintett ingatlan tulajdonosaként bevont Ker-Hu Kft. jelen műszaki üzemi terv elutasítására irányuló kérelmét elutasítja. A Ker-Hu Kft. jelen határozat rendelkező rész 3. pontja ellen önálló fellebbezést is benyújthat. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságon benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás igazgatási-szolgáltatási díja ,- Ft, melyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nevén vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlára kell befizetni (a tárgy és az A055 kódszám feltüntetése mellett). A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díjának megfizetését a fellebbezés benyújtásakor igazolni kell. Jelen első fokú eljárás költségeit a kérelmező megfizette. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. INDOKOLÁS A Bányakapitányság a bányavállalkozó által április 29-én benyújtott, BBK/1263-1/2011. számon iktatott kérelemére, a május 26-án teljesített igazgatási szolgáltatási díj megfizetése - hiánypótlást követően lefolytatott eljárásban, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. (3) bekezdésben kapott hatáskörében eljárva a Bt. 27. (2) bek. figyelembe vételével, a rendelkező rész szerint határoz. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása szerint a Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság tartozása a műszaki üzemi terv jóváhagyásának időpontjában nem áll fenn. A Bányavállalkozó műszaki üzemi tervben tett nyilatkozata alapján a Bányakapitányság május 10-én kelt iratában, belföldi jogsegély keretében megkereste a területileg illetékes PMKH Gödöllői Körzeti Földhivatalt a bányászati tevékenységgel igénybevételre tervezett ingatlanokra vonatkozó igénybevételi jogosultság hatósági határozattal való igazolására. A kérelemben szereplő téves adatok miatt történt többszöri adategyeztetés után a Földhivatal augusztus 04-én teljesíthette maradéktalanul a megkeresésbe foglaltakat. Az alábbi, jogerős hatósági határozatok igazolták a Bányavállalkozó igénybevételi - 2/7 -

3 jogosultságát a műszaki üzemi tervvel érintett területeken: Földhivatal Gödöllő /2001; /2001; /98; /98; /98; Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium /2005. A jelen eljárásban jóváhagyott műszaki üzemi terv összhangban van a bányatelek kitermelési ütemtervével. A Bányavállalkozó kérelméhez mellékelte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: /98 számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély másolatát, mely a bővített bányatelken kialakuló valamennyi bányagödör teljes rekultivációjáig érvényes. A benyújtott kérelem és mellékletei megfeleltek a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. számú rendelet (Vhr.) 13. (1) és (2) bekezdésében előírtaknak. A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv jóváhagyása során a jelen határozat rendelkező rész 1. pontjába foglalt előírásait a Vhr. 22. (4) bekezdésével indokolja. Az ásványi nyersanyag kódszámát és megnevezését az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba év októberében bejegyzett adatok alapján közli a bányafelügyelet. A benyújtott költségterv, valamint a biztosíték mértéke és módozata megfelel a Bt. 41. (7) bek. és a Vhr. 25. (7) és (8) bek.-ben előírtaknak. A Bányakapitányság a belföldi jogsegély keretében beszerzett adatokat figyelembe véve, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletébe foglalt szakkérdésekben június 17-én postázott végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste: Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, aki szóbeli és írásbeli ismételt felhívás után augusztus 04-én érkezett, 3272/2011 sz. iratában a műszaki üzemi terv jóváhagyásához építésügyi szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi indokolással: A Budapesti Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalásomat kérte a tárgyi ügyben, kérelméhez csatolta az elbíráláshoz szükséges mellékleteket. Megállapítottam, hogy a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/B. alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkezem. A kérelem, mellékletei és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján megállapítottam, hogy a Csömör III. Kavics Bányaüzemének évi műszaki üzemi terve a többször módosított Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2002. (IX. 12.) Önkormányzati rendelet, valamint a 253/1997. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaival nem ellentétes, ezért és a évi CXL. törvény alapján az építésügyi szakhatósági állásfoglalásomat megadom. A szakhatósági állásfoglalást az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja, valamint 1/B melléklete és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1) és (2) bekezdése alapján adtam meg. PMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, aki 22.2/11022/1-TO/2011. számú szakhatósági állásfoglalását feltételek nélkül megadta, az alábbi indokolással: A Budapesti Bányakapitányság a SZILAS-BÁNYA Kft. beadványa alapján a Csömör Ill.- kavics védnevű bányatelek közötti időszakra szóló kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához kérte szakhatósági állásfoglalásunkat. A csatolt dokumentáció alapján a tervidőszak alatt kitermelés kizárólag olyan területen fog zajlani, amelyen humuszos feltalaj nem található, így újabb termőföldterületek feltárására nem kerül sor. A szakhatósági állásfoglalást ennek megfelelően feltétel nélkül adtam meg. Ezen szakhatósági állásfoglalást a 267/2006. (XlI.20.) Korm. rendelet alapján adtam ki. PMKH Földhivatala, Gödöllői Körzeti Földhivatalt, aki /2011. számú szakhatósági állásfoglalásában földvédelmi szempontból nem emelt kifogást a műszaki üzemi terv jóváhagyása ellen, döntését az alábbiakkal indokolta: A Hivatalunkhoz június 21-én érkezett, a Budapesti Bányakapitányság - 3/7 -

4 Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/ /2011. számú, Budapesten május 6-án kelt megkeresése, melyben a Budapesti Bányakapitányság A Csömör III. kavics bányatelek közötti időszakra szóló kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása tárgyában keresi meg Hivatalunkat. A benyújtott tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a Csömör külterület 081/10 helyrajzi szám alatt felvett terület 39,2940 ha térmértékű, kivett bányatelep művelési ágú, a Csömör 084/2 helyrajzi szám alatt felvett terület 0,0645 ha térmértékű, kivett anyagbánya művelési ágú, a Csömör 094/8 helyrajzi szám alatt felvett terület 1,1881 térmértékű, kivett anyagbánya művelési ágú, a Csömör 083 és 093 hrsz-ú területek kivett közút, illetve saját használatú út művelési ágúak - termőföldnek nem minősülő területek így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete értelmében az engedélyezés kapcsán a földhivatalnak nincs hatásköre szakhatóságként eljárni. A Csömör 084/7 helyrajzi szám alatt felvett 0,2696 ha térmértékű, 1,13 Ak értékű 7. minőségi osztályú szántó művelési ágú termőföld végleges más célú hasznosítását a Gödöllői Körzeti Földhivatal /2011 számú határozatával engedélyezte bánya kialakítása céljára. A tulajdonosok kérelmére indult művelési ág változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetése 52319/2011.ügyiratszámon széljegyzett, illetve folyamatban van. A fentiek figyelembevételével a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása földvédelmi szempontból nem kifogásolható, a beruházás földvédelmi érdekeket nem sért, az engedély kiadásához termőföldvédelmi szempontból hozzájárulásomat adtam Az ügyintézési határidő leteltének napja Szakhatósági állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja és a évi CXXIX. törvény (Tfvt.) ai alapján adtam meg. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét a évi CXXIX tv ai, a 338/2006. (XII.23.) Korm rendelet 1-4 -ai, az illetékességemet a 357/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 8. -a állapítja meg. A szakhatóságok állásfoglalásait a Bányakapitányság a jelen határozat rendelkező rész 2. pontjában érvényesítette. A jelen határozat rendelkező rész 3. pontjának indokolása: Ker-Hu Kft. (2141 Csömör, Határ út 201.) észrevételek előterjesztése tárgyú, június 14-én, BBK/ /2011 számon iktatott nyilatkozata: Alulírott Bene Krisztina ügyvezető, mint a KER-HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2141 Csömör, Határ Út 201. sz., Cg.: ) képviselője a következők miatt fordulok a T. I. fokú hatósághoz. A T. Bányakapitányság május 9. napján kelt, fenti ügyszám alatt hozott, részünkre én kézbesített értesítésében foglaltak alapján az alábbi észrevételeket terjesztjük elő. A Ker-Hu Kft. a kérelmező ügyfél Szilas-Bánya Kft. kérelmének elutasítását indokolja az alábbi okok alapján: Az ügyben ügyféli jogállás illeti meg a Ker-Hu Kft-t, tekintettel arra, hogy a műszaki üzemi tervvel érintett 084/5 hrsz-ú és a 084/8 hrsz-ú területeknek a tulajdonosai vagyunk. A 084/5 hrsz-ú terület 100%-os tulajdonosai vagyunk, melynek területnagysága m2-4/7 -

5 A 084/8 hrsz-ú terület m2 nagyságú, osztott-közös tulajdonú, ebből a mi részünk: m2. Összegezve, a területeink együttesen: m m2= m2-t tesznek ki. A Szilas Bánya Kft. soha nem kért tőlünk terület-hasznosítási vagy használati engedélyt, és mi sem adtunk részére ilyent. Társaságunk semmilyen formában nem kíván a jövőben sem Szilas Bánya Kft. részére engedélyt adni a tulajdonunkban álló terület általuk történő bármely használatára vagy hasznosítására. A Szilas Bánya Kft. jelen eljárásban előterjesztett kérelme így a tulajdonunkban álló ingatlanok vonatkozásában megalapozatlan, mivel nem rendelkeznek érvényes jogcímmel a Társaságunk tulajdonában álló, azonban jelen eljárás tárgyát képező földterületünk használatára vagy hasznosítására. A Bányakapitányság a rendelkezésére álló, valamint a PMKH Gödöllői Körzeti Földhivataltól az eljárás során belföldi jogsegély keretében beszerzett iratokból és adatokból az alábbiakat állapította meg: A Csömör 084/5 hrsz.-ú, 1 ha 5340 m 2 területű ingatlanra én jegyezte be a Földhivatal a bányatelek jogi jelleget. A Földhivatal bányatelek kialakítása felhasználásához június 15-én kelt /98 számú határozatával engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását. Az ingatlan ilyen paraméterekkel került a Ker-Hu Kft. 1/1 arányú tulajdonába, apport címén, én. A Csömör 084/8 hrsz.-ú, 4 ha 8370 m 2 területű ingatlanra én jegyezte be a Földhivatal a bányatelek jogi jelleget. A Földhivatal bányatelek kialakítása célú felhasználáshoz augusztus 27-én kelt /2001. számú határozatával engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan ilyen paraméterekkel került a Ker-Hu Kft. tulajdonába, 31120/48370 arányban, apport címén, én. Mivel a Kft. a kérelmezett tevékenység területén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlantulajdonos, ezért a Bányakapitányság a Ker-Hu Kft.-t a BBK/1263-2/2011. számú iratával a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 29. (3) és (6) bek. alapján ügyfélként értesítette az eljárás megindításáról. Az eljárás során senki sem vitatta a Ker-Hu Kft. ügyféli jogállását. A Csömör 084/5 és 084/8 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai a fenti földhivatali eljárások időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően - vagy külön íven megfogalmazva vagy a földhivatali, a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárásban a Csömör III. kavics védnevű bányatelek bányavállalkozója javára visszavonhatatlan jognyilatkozatot tettek abban a tárgyban, hogy ingatlanukat bányászati tevékenység végzése céljából átengedik a bányavállalkozó javára. A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a jelenlegi műszaki üzemi tervben igénybevételre tervezett teljes területen már e előtt megkezdte és azt azóta is gyakorolja. A bányaműveléshez való hozzájárulás az ingatlant terhelő kötelezettségként kizárólag az ingatlanhoz, az ingatlan igénybevételi jogosultságához köthető, melyet az ingatlan tulajdonosa a Csömör III. kavics védnevű bányatelekben megtestesülő bányászati jog gyakorlójának, mint kedvezményezettnek biztosít. Így a jelenlegi eljárásban irreleváns, hogy ki az éppen jogosult bányavállalkozó a bányatelken. A Ker-Hu Kft. a fent részletezett kötelezettség terhével lett tulajdonosa a Csömör 084/5 és 084/8 hrsz.-ú ingatlanoknak, ezért az ingatlantulajdonos újabb hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség a jelen műszaki üzemi terv jóváhagyása során. - 5/7 -

6 A Bányakapitányság megállapítja, hogy a Ker-Hu Kft. a műszaki üzemi terv szerint a tervidőszakban igénybe venni kívánt terület ~7%-ának használati jogosultságát vitatva kérte a teljes műszaki üzemi terv jóváhagyásának elutasítását. Megállapítható, hogy időarányosan kiszámolva a kérelmezett terület igénybevételét, a Ker-Hu Kft. tulajdonában lévő ingatlanok használati jogosultsága tárgyú jogi vita nem befolyásolja érdemben a műszaki üzemi terv végrehajthatóságát a következő 14 évben. A Bányakapitányság a fentiekkel indokolva, különösen azért, mert a Ker-Hu Kft. a mindenkori bányavállalkozót illető, bányászati célú használati jog terhével lett tulajdonosa a Csömör 084/5 és 084/8 hrsz.-ú ingatlanoknak, elutasítja az ingatlantulajdonos kérelmét. A Ket. 98. (4) bek. alapján a Ker-Hu Kft. a jelen határozat 3. pontjába foglalt, a műszaki üzemi terv elutasítása iránti kérelmét elutasító rendelkezés ellen önálló (rész-) fellebbezést is benyújthat. A Bányakapitányság tájékoztatja a Bányavállalkozót, hogy a Ker-Hu Kft. által esetlegesen benyújtott fellebbezéssel érintett ingatlanok vonatkozásában a fellebviteli eljárás jogerős lezárásáig a Csömör 084/5 és 084/8 hrsz.-ú ingatlanokon a műszaki üzemi terv végrehajtását a bányafelügyelet korlátozhatja. A határozat jogerőre emelkedéséről és végrehajthatóságáról a Bányakapitányság külön végzésben értesíti az eljárásba bevont ügyfeleket és szakhatóságokat. A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv jóváhagyása során felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. -ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni. Ennek keretében a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelettel hatályba léptetett külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata előírásait maradéktalanul be kell tartani. A Bányakapitányság tájékoztatja a Bányavállalkozót, amennyiben hulladékkezelő létesítmény építése válik szükségessé, úgy a műszaki üzemi terv végrehajtását felfüggeszti, ha a Bányavállalkozó az általa üzemeltetett bányászati hulladék-kezelő létesítmény létesítésére és működésére vonatkozó jogerős és végrehajtható engedélyt nem szerzi meg. A jelen tájékoztatás a 14/2008. GKM rendelet (R.) 17. (2) bekezdésén, és a Bt. 41. (2) bek. és (3) bek. d) pontján alapul, mivel a Bányavállalkozó az R. 17. (2) bekezdése alapján bányászati hulladék-kezelő létesítményt május 1-jét követően csak a bányafelügyelet engedélye alapján működtethet. Ezen engedély hiányában folytatott tevékenység szabálytalan bányászati tevékenységnek minősül, amely esetében a bányafelügyelet a bányászati tevékenységet az engedély hiányára tekintettel felfüggeszti. A Bányakapitányság illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet állapítja meg. A Bányakapitányság jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 33. (1) bek. szerinti határidőben, a Ket a alapján adja ki. - 6/7 -

7 Az ügyintézés határnapja (figyelembe véve a hiánypótlásra, belföldi jogsegélyre és a szakhatósági állásfoglalások beszerzésére fordított időt): augusztus 29. A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. (1) bekezdése, valamint a 99. (1) bekezdése állapítja meg. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. melléklet A táblázat 5.5. pontja szerinti ,- Ft, műszaki üzemi terv jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Bányavállalkozó május 26-án, hiánypótlás keretében megfizette. Az igazgatási szolgáltatási díjról a VF számú számlát a Bányakapitányság én kiadta. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével a Bányavállalkozó a bányafelügyelet jelen eljárással kapcsolatos költségeit megtérítette, további költség nem merült föl. Budapest, augusztus 22. Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: Lőrincz György osztályvezető - 7/7 -

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. június 14-én SzMB Bányászati Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben