jogerős

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jogerős 2010. 05. 12."

Átírás

1 jogerős BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi Rádai utca 2/a. HATÁROZAT A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a SAVANYÚSÁG Betéti Társaság, 2347 Bugyi, Rádai utca 2/a. (továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére indult Délegyháza XVII.-kavics bányatelek évtől szeptember 30-ig tervezett kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyási eljárásában az alábbiakban határozott. 1. Ezen határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv szeptember 30-ig érvényes. 2. Bányászati tevékenység Délegyháza 049 hrsz-ú ingatlan termőföld más célú hasznosításra engedélyezett területén folytatható. 3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége: 2010 év: x köbméter kavics 2011 év x köbméter kavics 4. A Bányavállalkozó bányászati joga a kavics ásványi nyersanyagra érvényes, így a kitermelés során a kavics ásványi nyersanyag kerül a Bányavállalkozó tulajdonába. A kavics ásványi nyersanyag kitermelése során felszínre hozott egyéb ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét a Bányavállalkozónak meg kell őrizni. Az egyéb ásványi nyersanyag mennyiségével és minőségével elszámolási kötelezettsége áll fenn a Bányavállalkozónak. A Bányakapitányság termelvény és ásványvagyon veszteséget nem hagy jóvá. 5. A Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő bányászati kötelezettség fedezetére felajánlott biztosítékot elfogadja. 6. A műszaki leírásban bányaüzemi területként szerepeltetett, de a bányatelken és a más célú hasznosításra engedélyezett részen kívül lévő humuszdeponálásra a Bányakapitányság nem hagyja jóvá a kitermelési műszaki üzemi tervet. 7. A Délegyháza 049 hrsz-ú ingatlan közepén hosszanti irányban a Ráckevei alállomástól induló 20 kv-os gerinc szabadvezeték biztonsági övezetében (jelen esetben a biztonsági övezet határa a szabadvezeték szélső vezető szálaitól mindkét irányba 5m- 5m felszíni szélességű sáv) tevékenységet nem szabad végezni. A biztonsági 1145 Budapest, Columbus u : (06-1) : Budapest, Pf : (06-1)

2 övezetben az eredeti állapotot helyre kell állítani. Határidő: kézhezvételt követő 10 nap. Ezen előírás fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtását rendeli el a Bányakapitányság. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (25.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen A054 kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. I N D O K O L Á S A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó március 16-án kérelmet nyújtott be a bányászati jogában álló Délegyháza XVII.-kavics bányatelek területére szeptember 30- ig szóló kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása céljából. A Bányakapitányság március 19-én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 29. (2) bekezdése alapján értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint március 22-én szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érintett szakhatóságokat. Az érintett ügyfelek az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. kivételével a határozat meghozataláig nem nyilatkoztak az ügyben. A Bányakapitányság a dokumentációt megvizsgálva március 22-én kelt levelében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, amely teljes mértékben április 21-én került teljesítésre. A Bányavállalkozó a hiánypótlás keretében április 01-én nem teljes körűen megküldte a hiánypótlását, melyet április 02-án újabb hiánypótlás teljesítési rész követett. A Bányakapitányság április 19-én miután megvizsgálta a biztosítékadási kötelezettség teljesítésére benyújtott tervezetett, hiánypótlásként ismételten felszólította a Bányavállalkozót. A Bányavállalkozó április 21-én a hiánypótlást teljesítve megküldte a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. (7) bekezdésében szereplő biztosítékot, amelyet a Bányakapitányság elfogadott. A biztosítékként szereplő 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti 1059 hrsz-ú ingatlanra szóló jelzálogjog alapítása ügyében aláírt jelzálogszerződést a Dabasi Körzeti Földhivatal 38206/ széljegyzett alatt a tulajdoni lap másolaton bejegyezte. A Bányavállalkozó által megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bányászati tevékenységgel igénybevételre tervezett területre a Ráckevei Körzeti Földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyezett /2007. számú határozatában. A Bányakapitányság megállapította, hogy a bányaüzemnek nem a teljes területe tartozik bele a termőföld más célú hasznosítási engedélyben szereplő területnagyságba. Ezt támasztja alá az, hogy a bányatelek területe megegyezik a más célú hasznosításra engedélyezett területnagysággal, azonban a Délegyháza 049 hrsz-ú ingatlanon humuszdeponálás is történik, amely a bányatelken és a más célú hasznosításra engedélyezett területen kívül helyezkedik el. A Bányavállalkozó által bányaüzemi területeként szerepeltetett, de a bányatelken és a más célú hasznosításra engedélyezett részen kívül lévő humuszdeponálásra a Bányakapitányság a rendelkező rész szerint nem adja meg a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását, mivel erre a területrészre nem áll rendelkezésre földhivatali engedély. - 2/6 -

3 A Bányavállalkozó benyújtotta Bugyi Nagyközség Önkormányzat Polgármestere által március 03-án kelt /2010. számú külterületi úthasználatára vonatkozó feltételekkel megadott hozzájárulását, amelyet a Bányavállalkozó április 02-én kelt nyilatkozatában elfogadott. Bányavállalkozó benyújtotta továbbá a Délegyháza Község Önkormányzattal június 14-én kötött úttulajdonosi megállapodását. A bányatelekre kiadott környezetvédelmi engedély száma: KF: /2006., amely szeptember 30-ig érvényes. A Délegyháza 049 hrsz-ú területen történő bányászati tevékenység végzéséhez az ingatlanok tulajdonosai hozzájárultak ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatukban. A Bányakapitányság a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából március 22-én kelt levelében megkereste az érdekelt szakhatóságokat. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály HKF/1165-1/2010/szakhat. számú állásfoglalásában az alábbiakat adta elő: a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért az engedélyezési eljárásában nem kívánunk részt venni. Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője 498-4/2010. számú állásfoglalásában az alábbiakat adta elő: A Savanyúság Bt. (2347 Bugyi, Rádai utca 2/a.) bányavállalkozó kérelmére a Délegyháza XVII.-kavics bányatelek évtől ig szóló kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárása iránt a Budapesti Bányakapitányság előtt BBK/1450/2010. számon indult eljárásban szakhatóságomhoz március 23. napján, /2010. számon érkezett szakhatósági megkeresés alapján a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés szempontjából a szakhatósági hozzájárulásomat megadom. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály szakhatósági állásfoglalása a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 58/A. -a alapján került kiadásra. Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Tényállás: A Budapesti Bányakapitányság Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály március 19. napján kelt, BBK/1450/4/2010. számú megkeresésében a Délegyháza XVII.- kavics bányatelek évtől ig szóló kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás ügyében jegyzői szakhatósági állásfoglalás kiadása végett keresett meg. Jogszabály: A bányászatról szóló XLVIII. törvény, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és ugyanezen rendelet 3. számú melléklet 12. pontja, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény, az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló 9/1999. (X.22.) számú önkormányzati rendelet, a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.3.) önkormányzati rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. - 3/6 -

4 Rendelkezés: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdés, valamint 3. számú melléklet 12. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője - mint a bányászati szakigazgatással kapcsolatos elsőfokú engedélyezési eljárásban a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény alapján bevonandó szakhatóság - nyilatkozik a tevékenységgel kapcsoltban, ha az helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon valósul meg. A község településszerkezeti tervéről szóló 208/2005. (IX.01.) számú képviselő-testületi határozat pontja alapján Délegyháza Község területén sem védett természeti, sem természeti terület nem található, nem érinti Natura 2000 hálózat és az OTrT által lehatárolt országos ökológiai hálózat sem. A tervezett tevékenység, és az az alapján megvalósuló létesítmény nem érinti, és nincs hatással sem a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.3.) önkormányzati rendelet 45. -ban, sem az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló 9/1999. (X.22.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott helyi védettségű természeti területekre és értékekre. Az 1. pontban írt tényállás és a 2. pontban írt jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő szakhatósági hozzájárulás kiadásáról kellett rendelkeznem. A Bányakapitányság a rendelkező rész pontjában a műszaki leírás figyelembevételével valamint a Bt. 2. alapján, az 5. pontjában a Bt. 41. (7) bekezdése és a Vhr ban foglaltak figyelembevételével döntött. A rendelkező rész 6. pontját földhivatali engedély hiánya miatt kellett elrendelni. A rendelkező rész 7. pontjában foglaltakat az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. szolgáltatói nyilatkozatának figyelembevételével rendelte el a Bányakapitányság a biztonságos munkavégzés, valamint a villamosvezeték alábbiak szerinti állagmegóvása érdekében. Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft /2010. számú nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: A Délegyháza 049. hrsz-ú XVII. kavics bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásának megindítása ellen kifogást emelünk az alábbiak miatt: - A Délegyháza 049 hrsz-ú ingatlan közepén hosszanti irányban a Ráckevei alállomásból induló Délegyháza jelű 20 kv-os gerinc szabadvezeték hálózatunk húzódik. - A területen húzódó hálózat mentén való munkálatoknál a 122/2004. GKM. rendeletben (villamosmű biztonsági övezete) foglalt szerint szükséges eljárni. Jelen esetben a biztonsági övezet határa szabadvezeték hálózatunk szélső vezető szálaitól mindkét irányba 5-5 m-es sáv. - A tervezés és a kivitelezés során a megvalósítandó létesítmény és a meglévő hálózatunk közti védő és biztonsági távolságok betartása az érvényben lévő előírások alapján kötelező. (MSZ 151 :2000.) - A szabadvezeték hálózatunk biztonsági övezetén belüli munkavégzéshez nem kívánunk hozzájárulni. Gyakorlati sajnálatos tapasztalatok alapján nagyon sok - balesettel is járó - gondatlanságból elkövetet rongálás történt a biztonsági övezetben való munkavégzés során, a rendezetlen munkaterület pedig az üzemviteli és üzemzavari elhárítási munkálatainkat is jelentősen megnehezítik, sőt némely esetben lehetetlenné teszik. - Sajnos már jelen esetben is az érintett területen akkora mértékű földkitermelés folyt a szabadvezeték hálózatunk tartóoszlopai mellett, hogy azok állékonysága veszélyeztetve van. (üzemzavar és balesetveszély) - Javaslatunk a szabadvezeték hálózatunk mentén teljen vonalban a biztonsági övezeten belül teljes bányászati munkavégzési tilalom elrendelése, vagy a 20 kv-os szabadvezetékünk áthelyezése közterületre, vagy közútra. - 4/6 -

5 - A meglévő villamos szabadvezeték hálózat áthelyezési munkálatait az igénylőnek teljes mértékben a saját költségén kell elvégeztetnie - a tervezést és a kivitelezést is - az ELMŰ Nyrt. által minősített vállalkozással. A fenti állásfoglalásunkat az ELMŰ Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes nevében adtuk meg. A Bányakapitányság a rendelkező rész 7. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint rendelte el fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtással. A Ket (3) bekezdése alapján a döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt szükséges, b) nemzetbiztonsági érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos közrendvédelmi okból szükséges, c) a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, d) a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi, vagy f) a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. (4) A döntésben a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön ki kell mondani, és meg kell indokolni, valamint a döntésben rendelkezni kell a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. Ha az ilyen döntésben a hatóság teljesítési határidőt állapított meg, a végrehajtás elrendelésére csak e határidő eredménytelen eltelte után kerülhet sor. Mivel a feszültség alatt álló 20 kv-os légvezeték az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. fenti levelében foglaltak szerint veszélyeztetve van, azonnali hatállyal el kellett rendelni az eredeti állapot helyreállítását az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében valamint jelentős kár megelőzése céljából. Az ingatlan igénybevétele a 049 hrsz-ú ingatlanon már korábban megkezdődött, így ütemezést nem kellett jóváhagyni. A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy felügyeleti díj tartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fent. A Bányavállalkozó kérelmének időpontja: március 16. Szakhatósági állásfoglalás kérés időpontja: március 22. Az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontja: április 02. Hiánypótlásra történő felszólítás időpontja: március 22. Hiánypótlás telesítésének időpontja: április 02. Újabb hiánypótlási felszólítás időpontja: április 19. Hiánypótlás teljesítése: április 21. A Bányakapitányság a Ket. 33. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 33/A. előírásai szerinti határidőn belül, azaz a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanapon belül döntött az ügyben. - 5/6 -

6 A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. (1) bekezdése, valamint a 99. (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő. A Bányakapitányság a Vhr. 13. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva határozatát a Ket. 72. (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. Budapest, április 23. Tamaga Ferenc bányakapitány - 6/6 -

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben