Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete"

Átírás

1 Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete Budapest, május 21. BÉT projekt

2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDSZER KLIENS FELÜLETE AZONOSÍTÁSA A adatszolgáltatási rendszer kliens felülete 20 számozott lapot tartalmaz Készítette: május 20. Kovács Gábor Jóváhagyta: május 21. Kollár Dóra A példány sorszáma:. és tulajdonosa: MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorsz.: Oldal / fejezet: Változtatás jellege: Kelt: Aláírás: fejezet A rekordformátumok módosítása (nem képezi a dokumentum szerves részét) A dokumentum angol nyelven is elkészült május 21. Változatszám /20

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az adatszolgáltatási rendszer mőködése A programozói interfész felépítése A C++ nyelvő programozói interfész A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback osztálya Példa a kapcsolat felvételére és a callback mechanizmus használatára A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az adatkérések regisztrálása A kiszolgáló folyamatok callback ısosztálya Az adatkérések callback osztálya Az üzenetek fogadására szolgáló folyamat callback osztálya A C nyelvő programozói interfész A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback függvényei A kiszolgáló folyamatok vezérlése A kiszolgáló folyamatok vezérlésének callback függvényei Az adatkérések regisztrálása...18 Melléklet: Technikai specifikáció A B C D E F G H május 21. Változatszám /20

4 1. Bevezetés A Budapesti Értéktızsde (BÉT) annak érdekében, hogy a kereskedés eseményeirıl pontosabb és bıvebb információt szolgáltathasson, új adatszolgáltatási rendszert helyez üzembe. Az új adatszolgáltatási rendszer a mőködés struktúrájában, a szolgáltatott adatok tekintetében és a szolgáltatás biztonságát illetıen jelentısen eltér a korábban üzemelı rendszertıl, ezért a következıkben áttekintésre kerülnek a változások a részletes mőszaki specifikációk és adatszerkezetek bemutatásával együtt. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a szolgáltatott adatok szerkezetében változásokra csak a bıvített adattartalom (öt legjobb ajánlat) elhelyezhetıségének mértékéig került sor, a lényegi változás az adatok elérhetıségének módjában van. Az adatszolgáltató rendszer és a kliens oldali alkalmazások illesztésének megkönnyítése érdekében C++ és C nyelvő programozói interfész is kialakításra került. Figyelembe véve, hogy az új rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez a vendoroknak is fel kell készülni, ezért a BÉT augusztus 31-ig biztosítja a kereskedési adatoknak a korábbi, fájlmegosztáson alapuló elérhetıségét. A fájlmegosztáson alapuló adatszolgáltatás az új rendszerrel párhuzamosan, a megnövelt sebességő TCP/IP hálózaton keresztül érhetı el. A BÉT az átmenet idıszakában a fájlmegosztásos rendszerben is biztosítja a bıvített adattartalmú, azaz a legjobb öt ajánlatot tartalmazó adatszolgáltatást. Jelen dokumentum célja, hogy ismertesse az adatszolgáltató rendszer programozói felületét és segítséget nyújtson a kliens oldali programfejlesztık számára az új rendszerre való áttéréshez és annak használatához. 2. Az adatszolgáltatási rendszer mőködése A rendszer kliens/szerver architektúrával rendelkezik, amely a korábbi adatszolgáltatással lényegében megegyezı adatszerkezettel teszi lehetıvé az adatok elérését a vendorok számára. Az adatszolgáltatási rendszer a szerzıdéseknek megfelelıen két típusú szolgáltatást nyújt, a korábbival megegyezı vagy az öt legjobb ajánlattal kiegészített adattartalommal. A megfelelı adatszerkezetek leírása a techikai specifikáció mellékletében található. Az új adatszolgáltatási rendszer felépítését a következı ábra szemlélteti: május 21. Változatszám /20

5 Real-time szerver LOG szerver Központi Nyilvántartás Kapcsolatfelvételi szerver Kommunikációs felület Felhasználói kliens Kereskedési rendszerek Adatfogadó program vendrt_ééééhhnn.dat vendrto_ééééhhnn.dat Kommunikációs szerver Kommunikációs felület Telefon hálózat Kommunikációs felület Felhasználói felület API vendset_ééééhhnn.dat A kereskedési rendszerekbıl érkezı real-time kereskedési adatokat a szerver egy dátumbélyeggel ellátott vendrt_ééééhhnn.dat (ahol éééé az évet, hh a hónapot, nn a napot jelöli) nevő fájlba helyezi. A napi záró adatokat tartalmazó állomány vendset_ééééhhnn.dat (ahol éééé az évet, hh a hónapot, nn a napot jelöli) néven a kereskedés végén kerül a szerverre. A kereskedési adatokat tartalmazó állományok a BÉT szabályozása szerint meghatározott ideig (jelenleg 1 hétig) érhetık el a szerveren, biztosítva a felhasználók számára az elızı napok adataihoz történı hozzáférést. A rendszerben a sikeres és sikertelen kapcsolódások, valamint az igénybevett szolgáltatások folyamatosan naplózásra kerülnek. Az adatszolgáltatási rendszer használatának megkezdéséhez hálózati kapcsolatot kell kiépíteni a BÉT routerén keresztül az adatszolgáltatási rendszer hálózatával. Ez történhet bérelt vonalon, ISDN telefonvonalon vagy kapcsolt vonalon keresztül. Vonali kapcsolódás esetén a kapcsolat a ( ) as telefonszámon kezdeményezhetı. A hálózati kapcsolódáshoz a BÉT által kiadott felhasználói nevet és felhasználói jelszót kell megadni. A kliensek a szerverhez socket-en keresztül, a es IP cím 2400-as IP portján kapcsolódhatnak. Az adatszolgáltatási rendszerhez történı kapcsolódás során a kliensek felhasználói névvel és jelszóval azonosítják magukat. A kapcsolatfelvétel során a szerver ellenırzi a kliens jogosultságait, majd egy dinamikusan kiosztott IP portot (2401-es porttól kezdıdıen) és saját kiszolgáló folyamatot rendel a kapcsolathoz. Sikeres kapcsolatfelvétel után a kliens adatkéréseket intézhet a szerverhez, amelyeket a szerver megfelelı jogosultságok megléte esetén kiszolgál. A szolgáltatások elindítása és leállítása a felhasználó kezdeményezésére történik. A folyamatos információszolgáltatás mellett a felhasználónak lehetısége van a historikus kereskedési adatok idıpont szerinti lekérdezésére is. További szolgáltatásként a BÉT rövid, egysoros üzeneteket küldhet a felhasználók számára a kereskedés közben bekövetkezett eseményekrıl. Az adatszolgáltatói rendszer felhasználói számára egy Windows 95/98/NT operációs rendszerek alatt mőködı kliens oldali adatfogadó alkalmazás került kifejlesztésre, amely az adatok interaktív fogadása, feldolgozása és megjelenítése mellett az adatok május 21. Változatszám /20

6 kliens oldali fájlba történı lementésére is képes. A kliens alkalmazás által elıállított fájl szerkezete teljes mértékben megegyezik a korábbi rendszerben fájlmegosztással elérhetı állománnyal. A kliens oldali alkalmazásfejlesztık számára C++ és C nyelvő programozói interfész készült, amely a socket-en lezajló kommunikációt elfedve, könnyen kezelhetı módon teszi lehetıvé a felhasználói kérések megfogalmazását és a kiszolgáló folyamatok adatainak érkeztetését. A programozói interfész használatának ismertetésére egy bemutató alkalmazás készült, amely a szerverhez történı kapcsolódás után a kereskedési adatokat egy kliens oldali fájlba menti. A program forráskódja szabadon felhasználható, UNIX és Windows 95/98/NT rendszerek alatt egyaránt lefordítható. 3. A programozói interfész felépítése A kliens oldali alkalmazásfejlesztık számára két különbözı (C++ és C nyelvő) programozói API került kifejlesztésre. A C nyelvő API nem más, mint a C++ alapú interfész egyetlen kommunikációs kapcsolatra (egy objektumra) történı leszőkítése. Azon fejlesztık számára, akik C és C++ nyelvő programozásban egyaránt jártasak, a C++ nyelvő API használata javasolt, mert áttekinthetıbb, könnyebben és szélesebb körben alkalmazható a C nyelvő megvalósításnál. A C++ API definíciói a viscppapi.h header fájlban, míg a C API definíciói a viscapi.h header fájlban található. 3.1 A C++ nyelvő programozói interfész A C++ nyelvő API megvalósításban a szerverrel történı kommunikációt a visinterface osztály végzi. A felhasználói programban a szerverrel való kapcsolattartáshoz egy visinterface típusú objektum deklarálására van szükség, majd a megfelelı vezérlı tagfüggvények segítségével küldhetık kérések a szerver felé. A visinterface osztály a mőködése során bekövetkezı eseményekrıl callback osztályokon keresztül, a megfelelı callback osztály adott eseményhez kötött tagfüggvényének meghívásával értesíti a felhasználót. Egy adott esemény bekövetkezésének figyeléséhez létre kell hozni egy callback osztályból származtatott saját osztályt, majd meg kell írni az eseményt kezelı megfelelı virtuális tagfüggvényt. A programban egy visinterface osztály definíciója: visinterface myinterface; A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A szerverhez történı kapcsolódást a Connect tagfüggvény végzi: bool Connect( const char* username, const char* password, május 21. Változatszám /20

7 const char* IPaddress, int IPport Visszatérési értéke sikeres kapcsolatfelvétel esetén true, minden más esetben false. Használata: if( myinterface.connect( vendor1, password, , 2400) ) printf( Successfully connected to server \n } else printf( Could not connect to server\n } A kapcsolat bontását a Disconnect tagfüggvény végzi. void Disconnect( Az interész kapcsolódási állapotának lekérdezésére szolgál az isconnected() függvény: bool IsConnected( Visszatérési élı hálózati kapcsolat esetén true, minden más esetben false. Használata: If( myinterface.isconnected() ) printf( Still connected!\n A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback osztálya A kommunikációs kapcsolat eseményeirıl a visinterfacecallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class visinterfacecallback május 21. Változatszám /20

8 }; public: virtual void ConnectionCallBack(bool issuccess virtual void DisconnectCallBack( A visinterfacecallback osztályt a visinterface osztály RegisterInterfaceCallBack tagfüggvényével regisztrálhatjuk az adott visinterface objektum számára. void RegisterInterfaceCallBack( visinterfacecallback* InterfaceCallBackClass A visinterfacecallback osztály ConnectionCallBack tagfüggvénye abban ez esetben hívódik meg, ha a visinterface objektum kapcsolódni próbált a szerverhez. A függvény az issuccess argumentumon keresztül szerez tudomást a kapcsolódás sikerességérıl. Az issucces argumentum értéke sikeres kapcsolódás esetén true, sikertelen kapcsolódás esetén false. A DisconnectCallback tagfüggvény abban az esetben hívódik meg, ha a szerver számítógéppel korábban kiépült kapcsolat megszőnt. Használata: A visszahívási mechanizmus használatához létre kell hozni egy osztályt, amely a visinterfacecallback osztályból származik. Ezen osztály megfelelı eseménykezelı tagfüggvényeinek megírásával kezelhetık le az egyes események május 21. Változatszám /20

9 3.1.3 Példa a kapcsolat felvételére és a callback mechanizmus használatára class myinterfacecallback : public visinterfacecallback public: virtual void ConnectionCallBack(bool issuccess virtual void DisconnectCallBack( }; void myinterfacecallback::connectioncallback(bool issuccess) if( issuccess ) printf( Successfully connected to server \n else printf( Could not connect to server\n } void myinterfacecallback::disconnectcallback() printf( Disconnected from server. \n } int main() myinterfacecallback ITFCallBack; visinterface myinterface; myinterface.registerinterfacecallback(&itfcallback myinterface.connect( vendor1, password, , 2400 while( /*condition*/) május 21. Változatszám /20

10 } /* do something */ } myinterface.disconnect( május 21. Változatszám /20

11 3.1.4 A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az alkalmazói program egyes adatkéréseit önálló programszálként futó kiszolgáló folyamatok (service-ek) teljesítik. A kiszolgáló folyamatok a kérés regisztrálását követıen azok megszakításáig egymással párhuzamosan futnak, a szerver számítógéppel való kapcsolattartást automatikusan végzik. A szervertıl kapott adatokat az egyes kiszolgálókhoz tartozó CallBack osztályokon keresztül, visszahívási mechanizmussal adják át. Minden kiszolgáló folyamat regisztrálásakor saját azonosítót kap, amellyel futása szüneteltethetı vagy elindítható, illetve a folyamat véglegesen eltávolítható. Az egyes kiszolgáló folyamatok regisztrációját fejezet tartalmazza. Egy folyamat futási állapotának lekérdezésére az isservicepaused függvény szolgál. bool isservicepaused( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Visszatérési értéke true, amennyiben a kiszolgáló folyamat futása szüneteltetett, false amennyiben a kiszolgáló futása folyamatban van. Egy folyamat futási állapotának szüneteltetésére a ServicePauseOn függvény szolgál. void ServicePauseOn( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy felfüggesztett futású folyamat elindítására a ServicePauseOff függvény szolgál. void ServicePauseOff( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy kiszolgáló folyamat végleges eltávolítására a ServiceShutdown függvény szolgál. void ServiceShutdown( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni Az adatkérések regisztrálása Az alkalmazói program egyes adatkéréseihez tartozó kiszolgáló folyamatokat a kapcsolatfelvételt követıen a visinterface objektumban regisztrálni kell. Egy adatfájl lekérdezésére szolgáló folyamat regisztrációját a visinterface osztály RegisterDataService tagfüggvénye végzi május 21. Változatszám /20

12 int RegisterDataService( int& ServiceIdentifier_out, char* Filename, int StartRecord, visdatacallback* DataCallBackClass A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out Filename StartRecord DataCallBackClass referenciaváltozó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját a lekérdezni kívánt adatfájl neve az adatfájl lekérdezésének kezdı rekordja a DataCallBack osztály, amely az adatokat fogadja A szerver által küldött üzenetek fogadására szolgáló folyamat regisztrációját a visinterface osztály RegisterMessageService tagfüggvénye végzi. int RegisterMessageService( int& ServiceIdentifier_out, vismessagecallback* MessageCallBackClass A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out referenciaváltozó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját MessageCallBackClass a MessageCallBackClass osztály, amely az üzeneteket fogadja A kiszolgáló folyamatok callback ısosztálya Az egyes kérések kiszolgáló folyamatai callback osztályokon keresztül értesítik a felhasználót. A kiszolgáló folyamatok vezérlı eseményeinek callback függvényeit a visservicecallback osztály tartalmazza. Mivel a kiszolgáló folyamatok callback osztályai a visservicecallback osztályból publikus módon származnak, a vezérlés által keltett eseményeket kezelı függvények bármely folyamat callback osztályában május 21. Változatszám /20

13 megadhatók. A tagfüggvények az egyes vezérlı függvényeknek felelnek meg. Minden eseménykezelı függvény megkapja az eseményt kiváltó folyamat azonosítóját, így lehetıség van egy callback osztályban több folyamat eseményeinek kezelésére. class visservicecallback public: virtual void ServicePauseOn(int ServiceIdentifier_in virtual void ServicePauseOff(int ServiceIdentifier_in virtual void ServiceShutdown(int ServiceIdentifier_in }; Az adatkérések callback osztálya Az adatfájlok lekérdezésének kapcsolat eseményeirıl a visdatacallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class visdatacallback : public visservicecallback public: virtual void DataReceiver( int ServiceIdentifier_in, const char* DataRecord }; virtual void DataServiceCallBack( int ServiceIdentifier_in, int event_code A beérkezett adatokat a DataReceiver függvény kapja meg. A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Az kiszolgáló folyamat azonosítója. DataRecord Az adatfájl sorrendben következı adatrekordja május 21. Változatszám /20

14 Az adatrekordok szerkezetének leírása jelen dokumentum mellékleteként megtalálható. Az adatlekérdezés egyéb eseményeirıl a DataServiceCallBack függvény kap értesítést. A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in event_code Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A bekövetkezett esemény kódja. A jelenleg használt eseménykódok: FileNotFound FileOpened Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl nem található a szerveren. Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl sikeresen megnyitásra került Az üzenetek fogadására szolgáló folyamat callback osztálya Üzenetek érkezésérıl a vismessagecallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class vismessagecallback : public visservicecallback public: virtual void MessageReceiver( int ServiceIdentifier_in, const MessageStructTP* Message }; A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Message Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A beérkezett üzenet. Az üzenet struktúrája: #define DATETIME_LENGTH 6 #define USERNAME_LENGTH 20 #define MESSAGE_LENGTH május 21. Változatszám /20

15 struct MessageStructTP }; char time[datetime_length]; char target[username_length]; char message[message_length]; 3.2 A C nyelvő programozói interfész A C nyelvő programozói interfész a C++ nyelvő interfész egyetlen kommunikációs kapcsolatra (egy objektumra) történı leszőkítése. A függvények elnevezése és használata megegyezik a C++ interfész visinterface osztályának tagfüggvényeivel. Az események kezelése a callback osztályok tagfüggvényeinek megfelelı callback függvények regisztrálásával tehetı meg A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A szerverhez történı kapcsolódást a Connect függvény végzi: int Connect( const char* username, const char* password, const char* IPaddress, int IPport Visszatérési értéke sikeres kapcsolatfelvétel esetén 1, minden más esetben 0. Használata: if( Connect( vendor1, password, , 2400) ) printf( Successfully connected to server \n } else printf( Could not connect to server\n május 21. Változatszám /20

16 } A kapcsolat bontását a Disconnect függvény végzi. void Disconnect( Az interész kapcsolódási állapotának lekérdezésére szolgál az isconnected() függvény: int IsConnected( Visszatérési élı hálózati kapcsolat esetén true, minden más esetben false. Használata: If(IsConnected() ) printf( Still connected!\n A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback függvényei A kommunikációs kapcsolat eseményeirıl callback függvényeken keresztül kaphat értesítést a felhasználó. Definíciójuk: typedef void ConnectionCallBackFuncTP(int issuccess typedef void DisconnectCallBackFuncTP( A függvények regisztrációjára szolgáló függvények: void RegisterConnectionCallBack( ConnectionCallBackFuncTP* ConnectionCallBackFunction void RegisterDisconnectCallBack( DisconnectCallBackFuncTP* DisconnectCallBackFunction A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az alkalmazói program egyes adatkéréseit önálló programszálként futó kiszolgáló folyamatok (service-ek) teljesítik. A kiszolgáló folyamatok a kérés regisztrálását követıen azok megszakításáig egymással párhuzamosan futnak, a szerver számítógéppel való kapcsolattartást automatikusan végzik. A szervertıl kapott adatokat az egyes kiszolgálókhoz tartozó CallBack osztályokon keresztül, visszahívási május 21. Változatszám /20

17 mechanizmussal adják át. Minden kiszolgáló folyamat regisztrálásakor saját azonosítót kap, amellyel futása szüneteltethetı vagy elindítható, illetve a folyamat véglegesen eltávolítható. Az egyes kiszolgáló folyamatok C nyelvő regisztrációját fejezet tartalmazza. Egy folyamat futási állapotának lekérdezésére az isservicepaused függvény szolgál. int isservicepaused( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Visszatérési értéke 1, amennyiben a kiszolgáló folyamat futása szüneteltetett, 0 amennyiben a kiszolgáló futása folyamatban van. Egy folyamat futási állapotának szüneteltetésére a ServicePauseOn függvény szolgál. void ServicePauseOn( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy felfüggesztett futású folyamat elindítására a ServicePauseOff függvény szolgál. void ServicePauseOff( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy kiszolgáló folyamat végleges eltávolítására a ServiceShutdown függvény szolgál. void ServiceShutdown( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni A kiszolgáló folyamatok vezérlésének callback függvényei A kiszolgáló folyamatok vezérlésekor az egyes vezérlı függvényeknek megfelelı callback függvények hívódnak meg. Argumentumuk a kiszolgáló folyamat azonosítója. Definíciójuk: typedef void ServiceShutdownFuncTP(int ServiceIdentifier_in typedef void ServicePauseOnFuncTP(int ServiceIdentifier_in typedef void ServicePauseOffFuncTP(int ServiceIdentifier_in május 21. Változatszám /20

18 3.2.5 Az adatkérések regisztrálása Az alkalmazói program egyes adatkéréseihez tartozó kiszolgáló folyamatokat a kapcsolatfelvételt követıen regisztrálni kell. Egy adatfájl lekérdezésére szolgáló folyamat regisztrációját a RegisterDataService függvény végzi. int RegisterDataService( int* ServiceIdentifier_out, char* Filename, int StartRecord, DataReceiverFuncTP* DataReceiverFunction, DataServiceCallBackFuncTP* DataServiceCallBackFunction, ServiceShutdownFuncTP* ServiceShutdownFunction, ServicePauseOnFuncTP* ServicePauseOnFunction, ServicePauseOffFuncTP* ServicePauseOffFunction A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out Filename StartRecord DataReceiverFunction pointer változó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját a lekérdezni kívánt adatfájl neve az adatfájl lekérdezésének kezdı rekordja az adatok fogadását végzı függvény DataServiceCallBackFunction a folyamat egyéb eseményeit kezelı függvény ServiceShutdownFunction a folyamat lezárásakor meghívódó függvény ServicePauseOnFunction a folyamat futásának szüneteltetésekor meghívódó függvény ServicePauseOffFunction a folyamat futásának folytatásakor meghívódó függvény Az adatok fogadását végzı függvény definíciója: typedef void DataReceiverFuncTP( int ServiceIdentifier_in, char* DataRecord május 21. Változatszám /20

19 A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in DataRecord a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítója az adatfájl sorrendben következı adatrekordja Az adatlekérdezés egyéb eseményeirıl a DataServiceCallBack függvény kap értesítést. typedef void DataServiceCallBackFuncTP( A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in event_code int ServiceIdentifier_in, int event_code Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A bekövetkezett esemény kódja. A jelenleg használt eseménykódok: FileNotFound FileOpened Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl nem található a szerveren. Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl sikeresen megnyitásra került. A szerver által küldött üzenetek fogadására szolgáló folyamat regisztrációját a RegisterMessageService függvény végzi. int RegisterMessageService( int* ServiceIdentifier_out, MessageReceiverFuncTP* MessageReceiverFunction, ServiceShutdownFuncTP* ServiceShutdownFunction, ServicePauseOnFuncTP* ServicePauseOnFunction, ServicePauseOffFuncTP* ServicePauseOffFunction A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out pointer változó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját május 21. Változatszám /20

20 MessageReceiverFunction ServiceShutdownFunction az adatok fogadását végzı függvény a folyamat lezárásakor meghívódó függvény ServicePauseOnFunction a folyamat futásának szüneteltetésekor meghívódó függvény ServicePauseOffFunction a folyamat futásának folytatásakor meghívódó függvény Üzenetek érkezésérıl a MessageReceiverFuncTP függvényen keresztül kaphat értesítést a felhasználó. Az üzenetek fogadását végzı függvény definíciója: typedef void MessageReceiverFuncTP( int ServiceIdentifier_in, MessageStructTP* Message A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Message Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A beérkezett üzenet. Az üzenet struktúrája: #define DATETIME_LENGTH 6 #define USERNAME_LENGTH 20 #define MESSAGE_LENGTH 80 struct MessageStructTP char time[datetime_length]; char target[username_length]; char message[message_length]; }; május 21. Változatszám /20

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus)

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) Ismétlés: route Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) 1 Minden TCP/IP kommunikációban részvevı host rendelkezik route táblával.

Részletesebben

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen Szakdolgozat Zsiros Szabolcs Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar ADAT- ÉS HANGÁTVITEL KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOKON Témavezetı: dr. Almási Béla Egyetemi docens Készítette: Zsiros Szabolcs Programtervezı

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

Szakdolgozat. Török Attila

Szakdolgozat. Török Attila Szakdolgozat Török Attila 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szerencsejáték portál és rulett szimulátor megvalósítása Témavezetı: Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin Szakdolgozat készítıje: Török Attila Debrecen

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan Az ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Internet szolgáltatásra vonatkozóan 1. A Szolgáltató adatai 1.1. Az Szolgáltató neve, székhelye, postacíme: 1.1.1 Az Szolgáltató

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú, nem minısített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz v 2.3 OID: 1.3.6.1.4.1.27537.1.2.2.3

Részletesebben

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK dolgozat ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Lengyel Zoltán V. villamosmérnök hallgató Konzulensek: Bánky Tamás

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció - 1 - Információ és kommunikáció Összeállítás Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ECDL Multimédiás oktatórendszere tananyagából - 2 - Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szerverek, munkaállomások...

Részletesebben

Szakdolgozat. Bundik Sándor

Szakdolgozat. Bundik Sándor Szakdolgozat Bundik Sándor Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar A Windows Server 2008 újdonságai Témavezetı: Dr. Krausz Tamás Egyetemi adjunktus Készítette: Bundik Sándor Programtervezı informatikus

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleSMS szolgáltatás... 6 3. Az InternetBank

Részletesebben

Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 1 1.1. Távmunka szolgáltatás 1.1.1. Szolgáltatási szabvány Az ajánlatban szereplı berendezések teljes mértékben megfelelnek a jelenleg érvényben lévı ITU-T ajánlásoknak és nemzetközi szabványoknak. Az

Részletesebben

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat Verzió: 1.0 Dátum: 2006. április 30. Megrendelő: Argeon Üzleti Szolgáltató Kft. Fájl: mysigno_st_ v10_final.pdf

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Fekete Zoltán

SZAKDOLGOZAT. Fekete Zoltán SZAKDOLGOZAT Fekete Zoltán Debrecen 2007 Debreceni Egyetem, Informatikai Kar SZOFTVERFEJLESZTÉS C# NYELVEN (VISUAL STUDIO 2005 KÖRNYEZETBEN) VIDEORENT (Kölcsönzı program) Témavezetı: Dr. Bölcskei András

Részletesebben

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2.

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2. Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú AJÁNLÁSA Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás 2.0 verzió 2008. augusztus AZ AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: az IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

NMHH Adatkapu. Az NMHH egységes adat- és dokumentumbekérő felülete. Tájékoztató a rendszer működéséről v3.0

NMHH Adatkapu. Az NMHH egységes adat- és dokumentumbekérő felülete. Tájékoztató a rendszer működéséről v3.0 NMHH Adatkapu Az NMHH egységes adat- és dokumentumbekérő felülete Tájékoztató a rendszer működéséről v3.0 Tartalomjegyzék NMHH ADATKAPU... 3 ELEKTRONIKUS ÚTON INTÉZHETŐ ÜGYEK... 4 MI KELL A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ?...

Részletesebben

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás

Microsec e-szignó Archívum Kliens. Archiváló alkalmazás Microsec e-szignó Archívum Kliens Archiváló alkalmazás Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Hardver és szoftver követelmények... 4 3. Az alkalmazás felületének felépítése... 5 3.1. Fımenü... 5 3.2. Ikonsor...

Részletesebben

1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT. 1.1.1. Szolgáltatási szabvány

1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT. 1.1.1. Szolgáltatási szabvány 1 1.1. VoIP alapú hangszolgáltatás, IPT 1.1.1. Szolgáltatási szabvány Az ajánlott megoldás ipari szabványokon alapuló, nyílt, IP alapú telefónia rendszer. Az EKG VoIP hálózatával SIP és H323 protokoll

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZÁMÍTÓGÉPESÍTETT TRANZIT RENDSZER MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉRİL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZÁMÍTÓGÉPESÍTETT TRANZIT RENDSZER MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉRİL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ SZÁMÍTÓGÉPESÍTETT TRANZIT RENDSZER MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉRİL 2003. Készítette: NCTS_HU projekt Vörös Anna ırnagy és Kovács László fıhadnagy vezetésével Lektorok: Dr. Daróczi Ferenc

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 14/2009.(VI.23.)

Részletesebben

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MACROWEB BT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI 1 A MACROWEB BT. (Székhely: 1048 Budapest, Hajló utca 27. 4. em. 09., Cg.: 01-06-779109) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A MACROWEB BT. TÁRHELY SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓAN 2010. május 28. 2 I. Bevezetı

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Az UML eszközeinek bemutatása egy komplex rendszer tervezésén keresztül

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Az UML eszközeinek bemutatása egy komplex rendszer tervezésén keresztül Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az UML eszközeinek bemutatása egy komplex rendszer tervezésén keresztül Témavezetı: Pánovics János számítástechnikai munkatárs Készítette: Grépály Csaba János V. programtervezı

Részletesebben