Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete"

Átírás

1 Az adatszolgáltatási rendszer kliens felülete Budapest, május 21. BÉT projekt

2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDSZER KLIENS FELÜLETE AZONOSÍTÁSA A adatszolgáltatási rendszer kliens felülete 20 számozott lapot tartalmaz Készítette: május 20. Kovács Gábor Jóváhagyta: május 21. Kollár Dóra A példány sorszáma:. és tulajdonosa: MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorsz.: Oldal / fejezet: Változtatás jellege: Kelt: Aláírás: fejezet A rekordformátumok módosítása (nem képezi a dokumentum szerves részét) A dokumentum angol nyelven is elkészült május 21. Változatszám /20

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az adatszolgáltatási rendszer mőködése A programozói interfész felépítése A C++ nyelvő programozói interfész A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback osztálya Példa a kapcsolat felvételére és a callback mechanizmus használatára A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az adatkérések regisztrálása A kiszolgáló folyamatok callback ısosztálya Az adatkérések callback osztálya Az üzenetek fogadására szolgáló folyamat callback osztálya A C nyelvő programozói interfész A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback függvényei A kiszolgáló folyamatok vezérlése A kiszolgáló folyamatok vezérlésének callback függvényei Az adatkérések regisztrálása...18 Melléklet: Technikai specifikáció A B C D E F G H május 21. Változatszám /20

4 1. Bevezetés A Budapesti Értéktızsde (BÉT) annak érdekében, hogy a kereskedés eseményeirıl pontosabb és bıvebb információt szolgáltathasson, új adatszolgáltatási rendszert helyez üzembe. Az új adatszolgáltatási rendszer a mőködés struktúrájában, a szolgáltatott adatok tekintetében és a szolgáltatás biztonságát illetıen jelentısen eltér a korábban üzemelı rendszertıl, ezért a következıkben áttekintésre kerülnek a változások a részletes mőszaki specifikációk és adatszerkezetek bemutatásával együtt. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a szolgáltatott adatok szerkezetében változásokra csak a bıvített adattartalom (öt legjobb ajánlat) elhelyezhetıségének mértékéig került sor, a lényegi változás az adatok elérhetıségének módjában van. Az adatszolgáltató rendszer és a kliens oldali alkalmazások illesztésének megkönnyítése érdekében C++ és C nyelvő programozói interfész is kialakításra került. Figyelembe véve, hogy az új rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez a vendoroknak is fel kell készülni, ezért a BÉT augusztus 31-ig biztosítja a kereskedési adatoknak a korábbi, fájlmegosztáson alapuló elérhetıségét. A fájlmegosztáson alapuló adatszolgáltatás az új rendszerrel párhuzamosan, a megnövelt sebességő TCP/IP hálózaton keresztül érhetı el. A BÉT az átmenet idıszakában a fájlmegosztásos rendszerben is biztosítja a bıvített adattartalmú, azaz a legjobb öt ajánlatot tartalmazó adatszolgáltatást. Jelen dokumentum célja, hogy ismertesse az adatszolgáltató rendszer programozói felületét és segítséget nyújtson a kliens oldali programfejlesztık számára az új rendszerre való áttéréshez és annak használatához. 2. Az adatszolgáltatási rendszer mőködése A rendszer kliens/szerver architektúrával rendelkezik, amely a korábbi adatszolgáltatással lényegében megegyezı adatszerkezettel teszi lehetıvé az adatok elérését a vendorok számára. Az adatszolgáltatási rendszer a szerzıdéseknek megfelelıen két típusú szolgáltatást nyújt, a korábbival megegyezı vagy az öt legjobb ajánlattal kiegészített adattartalommal. A megfelelı adatszerkezetek leírása a techikai specifikáció mellékletében található. Az új adatszolgáltatási rendszer felépítését a következı ábra szemlélteti: május 21. Változatszám /20

5 Real-time szerver LOG szerver Központi Nyilvántartás Kapcsolatfelvételi szerver Kommunikációs felület Felhasználói kliens Kereskedési rendszerek Adatfogadó program vendrt_ééééhhnn.dat vendrto_ééééhhnn.dat Kommunikációs szerver Kommunikációs felület Telefon hálózat Kommunikációs felület Felhasználói felület API vendset_ééééhhnn.dat A kereskedési rendszerekbıl érkezı real-time kereskedési adatokat a szerver egy dátumbélyeggel ellátott vendrt_ééééhhnn.dat (ahol éééé az évet, hh a hónapot, nn a napot jelöli) nevő fájlba helyezi. A napi záró adatokat tartalmazó állomány vendset_ééééhhnn.dat (ahol éééé az évet, hh a hónapot, nn a napot jelöli) néven a kereskedés végén kerül a szerverre. A kereskedési adatokat tartalmazó állományok a BÉT szabályozása szerint meghatározott ideig (jelenleg 1 hétig) érhetık el a szerveren, biztosítva a felhasználók számára az elızı napok adataihoz történı hozzáférést. A rendszerben a sikeres és sikertelen kapcsolódások, valamint az igénybevett szolgáltatások folyamatosan naplózásra kerülnek. Az adatszolgáltatási rendszer használatának megkezdéséhez hálózati kapcsolatot kell kiépíteni a BÉT routerén keresztül az adatszolgáltatási rendszer hálózatával. Ez történhet bérelt vonalon, ISDN telefonvonalon vagy kapcsolt vonalon keresztül. Vonali kapcsolódás esetén a kapcsolat a ( ) as telefonszámon kezdeményezhetı. A hálózati kapcsolódáshoz a BÉT által kiadott felhasználói nevet és felhasználói jelszót kell megadni. A kliensek a szerverhez socket-en keresztül, a es IP cím 2400-as IP portján kapcsolódhatnak. Az adatszolgáltatási rendszerhez történı kapcsolódás során a kliensek felhasználói névvel és jelszóval azonosítják magukat. A kapcsolatfelvétel során a szerver ellenırzi a kliens jogosultságait, majd egy dinamikusan kiosztott IP portot (2401-es porttól kezdıdıen) és saját kiszolgáló folyamatot rendel a kapcsolathoz. Sikeres kapcsolatfelvétel után a kliens adatkéréseket intézhet a szerverhez, amelyeket a szerver megfelelı jogosultságok megléte esetén kiszolgál. A szolgáltatások elindítása és leállítása a felhasználó kezdeményezésére történik. A folyamatos információszolgáltatás mellett a felhasználónak lehetısége van a historikus kereskedési adatok idıpont szerinti lekérdezésére is. További szolgáltatásként a BÉT rövid, egysoros üzeneteket küldhet a felhasználók számára a kereskedés közben bekövetkezett eseményekrıl. Az adatszolgáltatói rendszer felhasználói számára egy Windows 95/98/NT operációs rendszerek alatt mőködı kliens oldali adatfogadó alkalmazás került kifejlesztésre, amely az adatok interaktív fogadása, feldolgozása és megjelenítése mellett az adatok május 21. Változatszám /20

6 kliens oldali fájlba történı lementésére is képes. A kliens alkalmazás által elıállított fájl szerkezete teljes mértékben megegyezik a korábbi rendszerben fájlmegosztással elérhetı állománnyal. A kliens oldali alkalmazásfejlesztık számára C++ és C nyelvő programozói interfész készült, amely a socket-en lezajló kommunikációt elfedve, könnyen kezelhetı módon teszi lehetıvé a felhasználói kérések megfogalmazását és a kiszolgáló folyamatok adatainak érkeztetését. A programozói interfész használatának ismertetésére egy bemutató alkalmazás készült, amely a szerverhez történı kapcsolódás után a kereskedési adatokat egy kliens oldali fájlba menti. A program forráskódja szabadon felhasználható, UNIX és Windows 95/98/NT rendszerek alatt egyaránt lefordítható. 3. A programozói interfész felépítése A kliens oldali alkalmazásfejlesztık számára két különbözı (C++ és C nyelvő) programozói API került kifejlesztésre. A C nyelvő API nem más, mint a C++ alapú interfész egyetlen kommunikációs kapcsolatra (egy objektumra) történı leszőkítése. Azon fejlesztık számára, akik C és C++ nyelvő programozásban egyaránt jártasak, a C++ nyelvő API használata javasolt, mert áttekinthetıbb, könnyebben és szélesebb körben alkalmazható a C nyelvő megvalósításnál. A C++ API definíciói a viscppapi.h header fájlban, míg a C API definíciói a viscapi.h header fájlban található. 3.1 A C++ nyelvő programozói interfész A C++ nyelvő API megvalósításban a szerverrel történı kommunikációt a visinterface osztály végzi. A felhasználói programban a szerverrel való kapcsolattartáshoz egy visinterface típusú objektum deklarálására van szükség, majd a megfelelı vezérlı tagfüggvények segítségével küldhetık kérések a szerver felé. A visinterface osztály a mőködése során bekövetkezı eseményekrıl callback osztályokon keresztül, a megfelelı callback osztály adott eseményhez kötött tagfüggvényének meghívásával értesíti a felhasználót. Egy adott esemény bekövetkezésének figyeléséhez létre kell hozni egy callback osztályból származtatott saját osztályt, majd meg kell írni az eseményt kezelı megfelelı virtuális tagfüggvényt. A programban egy visinterface osztály definíciója: visinterface myinterface; A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A szerverhez történı kapcsolódást a Connect tagfüggvény végzi: bool Connect( const char* username, const char* password, május 21. Változatszám /20

7 const char* IPaddress, int IPport Visszatérési értéke sikeres kapcsolatfelvétel esetén true, minden más esetben false. Használata: if( myinterface.connect( vendor1, password, , 2400) ) printf( Successfully connected to server \n } else printf( Could not connect to server\n } A kapcsolat bontását a Disconnect tagfüggvény végzi. void Disconnect( Az interész kapcsolódási állapotának lekérdezésére szolgál az isconnected() függvény: bool IsConnected( Visszatérési élı hálózati kapcsolat esetén true, minden más esetben false. Használata: If( myinterface.isconnected() ) printf( Still connected!\n A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback osztálya A kommunikációs kapcsolat eseményeirıl a visinterfacecallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class visinterfacecallback május 21. Változatszám /20

8 }; public: virtual void ConnectionCallBack(bool issuccess virtual void DisconnectCallBack( A visinterfacecallback osztályt a visinterface osztály RegisterInterfaceCallBack tagfüggvényével regisztrálhatjuk az adott visinterface objektum számára. void RegisterInterfaceCallBack( visinterfacecallback* InterfaceCallBackClass A visinterfacecallback osztály ConnectionCallBack tagfüggvénye abban ez esetben hívódik meg, ha a visinterface objektum kapcsolódni próbált a szerverhez. A függvény az issuccess argumentumon keresztül szerez tudomást a kapcsolódás sikerességérıl. Az issucces argumentum értéke sikeres kapcsolódás esetén true, sikertelen kapcsolódás esetén false. A DisconnectCallback tagfüggvény abban az esetben hívódik meg, ha a szerver számítógéppel korábban kiépült kapcsolat megszőnt. Használata: A visszahívási mechanizmus használatához létre kell hozni egy osztályt, amely a visinterfacecallback osztályból származik. Ezen osztály megfelelı eseménykezelı tagfüggvényeinek megírásával kezelhetık le az egyes események május 21. Változatszám /20

9 3.1.3 Példa a kapcsolat felvételére és a callback mechanizmus használatára class myinterfacecallback : public visinterfacecallback public: virtual void ConnectionCallBack(bool issuccess virtual void DisconnectCallBack( }; void myinterfacecallback::connectioncallback(bool issuccess) if( issuccess ) printf( Successfully connected to server \n else printf( Could not connect to server\n } void myinterfacecallback::disconnectcallback() printf( Disconnected from server. \n } int main() myinterfacecallback ITFCallBack; visinterface myinterface; myinterface.registerinterfacecallback(&itfcallback myinterface.connect( vendor1, password, , 2400 while( /*condition*/) május 21. Változatszám /20

10 } /* do something */ } myinterface.disconnect( május 21. Változatszám /20

11 3.1.4 A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az alkalmazói program egyes adatkéréseit önálló programszálként futó kiszolgáló folyamatok (service-ek) teljesítik. A kiszolgáló folyamatok a kérés regisztrálását követıen azok megszakításáig egymással párhuzamosan futnak, a szerver számítógéppel való kapcsolattartást automatikusan végzik. A szervertıl kapott adatokat az egyes kiszolgálókhoz tartozó CallBack osztályokon keresztül, visszahívási mechanizmussal adják át. Minden kiszolgáló folyamat regisztrálásakor saját azonosítót kap, amellyel futása szüneteltethetı vagy elindítható, illetve a folyamat véglegesen eltávolítható. Az egyes kiszolgáló folyamatok regisztrációját fejezet tartalmazza. Egy folyamat futási állapotának lekérdezésére az isservicepaused függvény szolgál. bool isservicepaused( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Visszatérési értéke true, amennyiben a kiszolgáló folyamat futása szüneteltetett, false amennyiben a kiszolgáló futása folyamatban van. Egy folyamat futási állapotának szüneteltetésére a ServicePauseOn függvény szolgál. void ServicePauseOn( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy felfüggesztett futású folyamat elindítására a ServicePauseOff függvény szolgál. void ServicePauseOff( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy kiszolgáló folyamat végleges eltávolítására a ServiceShutdown függvény szolgál. void ServiceShutdown( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni Az adatkérések regisztrálása Az alkalmazói program egyes adatkéréseihez tartozó kiszolgáló folyamatokat a kapcsolatfelvételt követıen a visinterface objektumban regisztrálni kell. Egy adatfájl lekérdezésére szolgáló folyamat regisztrációját a visinterface osztály RegisterDataService tagfüggvénye végzi május 21. Változatszám /20

12 int RegisterDataService( int& ServiceIdentifier_out, char* Filename, int StartRecord, visdatacallback* DataCallBackClass A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out Filename StartRecord DataCallBackClass referenciaváltozó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját a lekérdezni kívánt adatfájl neve az adatfájl lekérdezésének kezdı rekordja a DataCallBack osztály, amely az adatokat fogadja A szerver által küldött üzenetek fogadására szolgáló folyamat regisztrációját a visinterface osztály RegisterMessageService tagfüggvénye végzi. int RegisterMessageService( int& ServiceIdentifier_out, vismessagecallback* MessageCallBackClass A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out referenciaváltozó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját MessageCallBackClass a MessageCallBackClass osztály, amely az üzeneteket fogadja A kiszolgáló folyamatok callback ısosztálya Az egyes kérések kiszolgáló folyamatai callback osztályokon keresztül értesítik a felhasználót. A kiszolgáló folyamatok vezérlı eseményeinek callback függvényeit a visservicecallback osztály tartalmazza. Mivel a kiszolgáló folyamatok callback osztályai a visservicecallback osztályból publikus módon származnak, a vezérlés által keltett eseményeket kezelı függvények bármely folyamat callback osztályában május 21. Változatszám /20

13 megadhatók. A tagfüggvények az egyes vezérlı függvényeknek felelnek meg. Minden eseménykezelı függvény megkapja az eseményt kiváltó folyamat azonosítóját, így lehetıség van egy callback osztályban több folyamat eseményeinek kezelésére. class visservicecallback public: virtual void ServicePauseOn(int ServiceIdentifier_in virtual void ServicePauseOff(int ServiceIdentifier_in virtual void ServiceShutdown(int ServiceIdentifier_in }; Az adatkérések callback osztálya Az adatfájlok lekérdezésének kapcsolat eseményeirıl a visdatacallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class visdatacallback : public visservicecallback public: virtual void DataReceiver( int ServiceIdentifier_in, const char* DataRecord }; virtual void DataServiceCallBack( int ServiceIdentifier_in, int event_code A beérkezett adatokat a DataReceiver függvény kapja meg. A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Az kiszolgáló folyamat azonosítója. DataRecord Az adatfájl sorrendben következı adatrekordja május 21. Változatszám /20

14 Az adatrekordok szerkezetének leírása jelen dokumentum mellékleteként megtalálható. Az adatlekérdezés egyéb eseményeirıl a DataServiceCallBack függvény kap értesítést. A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in event_code Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A bekövetkezett esemény kódja. A jelenleg használt eseménykódok: FileNotFound FileOpened Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl nem található a szerveren. Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl sikeresen megnyitásra került Az üzenetek fogadására szolgáló folyamat callback osztálya Üzenetek érkezésérıl a vismessagecallback osztályon keresztül kaphat értesítést a felhasználó. class vismessagecallback : public visservicecallback public: virtual void MessageReceiver( int ServiceIdentifier_in, const MessageStructTP* Message }; A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Message Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A beérkezett üzenet. Az üzenet struktúrája: #define DATETIME_LENGTH 6 #define USERNAME_LENGTH 20 #define MESSAGE_LENGTH május 21. Változatszám /20

15 struct MessageStructTP }; char time[datetime_length]; char target[username_length]; char message[message_length]; 3.2 A C nyelvő programozói interfész A C nyelvő programozói interfész a C++ nyelvő interfész egyetlen kommunikációs kapcsolatra (egy objektumra) történı leszőkítése. A függvények elnevezése és használata megegyezik a C++ interfész visinterface osztályának tagfüggvényeivel. Az események kezelése a callback osztályok tagfüggvényeinek megfelelı callback függvények regisztrálásával tehetı meg A kommunikációs kapcsolat kezelésének eszközei A szerverhez történı kapcsolódást a Connect függvény végzi: int Connect( const char* username, const char* password, const char* IPaddress, int IPport Visszatérési értéke sikeres kapcsolatfelvétel esetén 1, minden más esetben 0. Használata: if( Connect( vendor1, password, , 2400) ) printf( Successfully connected to server \n } else printf( Could not connect to server\n május 21. Változatszám /20

16 } A kapcsolat bontását a Disconnect függvény végzi. void Disconnect( Az interész kapcsolódási állapotának lekérdezésére szolgál az isconnected() függvény: int IsConnected( Visszatérési élı hálózati kapcsolat esetén true, minden más esetben false. Használata: If(IsConnected() ) printf( Still connected!\n A kommunikációs kapcsolat eseményeinek callback függvényei A kommunikációs kapcsolat eseményeirıl callback függvényeken keresztül kaphat értesítést a felhasználó. Definíciójuk: typedef void ConnectionCallBackFuncTP(int issuccess typedef void DisconnectCallBackFuncTP( A függvények regisztrációjára szolgáló függvények: void RegisterConnectionCallBack( ConnectionCallBackFuncTP* ConnectionCallBackFunction void RegisterDisconnectCallBack( DisconnectCallBackFuncTP* DisconnectCallBackFunction A kiszolgáló folyamatok vezérlése Az alkalmazói program egyes adatkéréseit önálló programszálként futó kiszolgáló folyamatok (service-ek) teljesítik. A kiszolgáló folyamatok a kérés regisztrálását követıen azok megszakításáig egymással párhuzamosan futnak, a szerver számítógéppel való kapcsolattartást automatikusan végzik. A szervertıl kapott adatokat az egyes kiszolgálókhoz tartozó CallBack osztályokon keresztül, visszahívási május 21. Változatszám /20

17 mechanizmussal adják át. Minden kiszolgáló folyamat regisztrálásakor saját azonosítót kap, amellyel futása szüneteltethetı vagy elindítható, illetve a folyamat véglegesen eltávolítható. Az egyes kiszolgáló folyamatok C nyelvő regisztrációját fejezet tartalmazza. Egy folyamat futási állapotának lekérdezésére az isservicepaused függvény szolgál. int isservicepaused( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Visszatérési értéke 1, amennyiben a kiszolgáló folyamat futása szüneteltetett, 0 amennyiben a kiszolgáló futása folyamatban van. Egy folyamat futási állapotának szüneteltetésére a ServicePauseOn függvény szolgál. void ServicePauseOn( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy felfüggesztett futású folyamat elindítására a ServicePauseOff függvény szolgál. void ServicePauseOff( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni. Egy kiszolgáló folyamat végleges eltávolítására a ServiceShutdown függvény szolgál. void ServiceShutdown( int ServiceIdentifier_in A függvény argumentumaként a kiszolgáló folyamat azonosítóját kell megadni A kiszolgáló folyamatok vezérlésének callback függvényei A kiszolgáló folyamatok vezérlésekor az egyes vezérlı függvényeknek megfelelı callback függvények hívódnak meg. Argumentumuk a kiszolgáló folyamat azonosítója. Definíciójuk: typedef void ServiceShutdownFuncTP(int ServiceIdentifier_in typedef void ServicePauseOnFuncTP(int ServiceIdentifier_in typedef void ServicePauseOffFuncTP(int ServiceIdentifier_in május 21. Változatszám /20

18 3.2.5 Az adatkérések regisztrálása Az alkalmazói program egyes adatkéréseihez tartozó kiszolgáló folyamatokat a kapcsolatfelvételt követıen regisztrálni kell. Egy adatfájl lekérdezésére szolgáló folyamat regisztrációját a RegisterDataService függvény végzi. int RegisterDataService( int* ServiceIdentifier_out, char* Filename, int StartRecord, DataReceiverFuncTP* DataReceiverFunction, DataServiceCallBackFuncTP* DataServiceCallBackFunction, ServiceShutdownFuncTP* ServiceShutdownFunction, ServicePauseOnFuncTP* ServicePauseOnFunction, ServicePauseOffFuncTP* ServicePauseOffFunction A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out Filename StartRecord DataReceiverFunction pointer változó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját a lekérdezni kívánt adatfájl neve az adatfájl lekérdezésének kezdı rekordja az adatok fogadását végzı függvény DataServiceCallBackFunction a folyamat egyéb eseményeit kezelı függvény ServiceShutdownFunction a folyamat lezárásakor meghívódó függvény ServicePauseOnFunction a folyamat futásának szüneteltetésekor meghívódó függvény ServicePauseOffFunction a folyamat futásának folytatásakor meghívódó függvény Az adatok fogadását végzı függvény definíciója: typedef void DataReceiverFuncTP( int ServiceIdentifier_in, char* DataRecord május 21. Változatszám /20

19 A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in DataRecord a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítója az adatfájl sorrendben következı adatrekordja Az adatlekérdezés egyéb eseményeirıl a DataServiceCallBack függvény kap értesítést. typedef void DataServiceCallBackFuncTP( A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in event_code int ServiceIdentifier_in, int event_code Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A bekövetkezett esemény kódja. A jelenleg használt eseménykódok: FileNotFound FileOpened Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl nem található a szerveren. Amennyiben a lekérdezésben megadott adatfájl sikeresen megnyitásra került. A szerver által küldött üzenetek fogadására szolgáló folyamat regisztrációját a RegisterMessageService függvény végzi. int RegisterMessageService( int* ServiceIdentifier_out, MessageReceiverFuncTP* MessageReceiverFunction, ServiceShutdownFuncTP* ServiceShutdownFunction, ServicePauseOnFuncTP* ServicePauseOnFunction, ServicePauseOffFuncTP* ServicePauseOffFunction A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_out pointer változó, melyen keresztül a felhasználói program visszakapja a regisztrált kiszolgáló folyamat azonosítóját május 21. Változatszám /20

20 MessageReceiverFunction ServiceShutdownFunction az adatok fogadását végzı függvény a folyamat lezárásakor meghívódó függvény ServicePauseOnFunction a folyamat futásának szüneteltetésekor meghívódó függvény ServicePauseOffFunction a folyamat futásának folytatásakor meghívódó függvény Üzenetek érkezésérıl a MessageReceiverFuncTP függvényen keresztül kaphat értesítést a felhasználó. Az üzenetek fogadását végzı függvény definíciója: typedef void MessageReceiverFuncTP( int ServiceIdentifier_in, MessageStructTP* Message A függvény argumentumai: ServiceIdentifier_in Message Az kiszolgáló folyamat azonosítója. A beérkezett üzenet. Az üzenet struktúrája: #define DATETIME_LENGTH 6 #define USERNAME_LENGTH 20 #define MESSAGE_LENGTH 80 struct MessageStructTP char time[datetime_length]; char target[username_length]; char message[message_length]; }; május 21. Változatszám /20

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL )

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL ) Célok: a Java DB adatbázis-kezelő rendszer használatának ismertetése, adatbázisok használata Java alkalmazásokban - kétrétegű architektúra, egyszerű kliens-szerver architektúra használata hálózati alkalmazásokhoz.

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

Konkurens TCP Szerver

Konkurens TCP Szerver A gyakorlat célja: Konkurens TCP Szerver Megismerkedni a párhuzamos programozás és a konkurens TCP szerver készítésének az elméleti és gyakorlati alapjaival és egy egyidejűleg több klienst is kiszolgáló

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ A Windows névfeloldási szolgáltatásai Jaszper Ildikó jaszper.ildiko@stud.u-szeged.hu Jaszper.Ildiko@posta.hu Budapest, 2007. május 19. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Névfeloldás...

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus Programozás II gyakorlat 6. Polimorfizmus Típuskonverziók C-ben: void * ptr; int * ptr_i = (int*)ptr; Ez működik C++-ban is. Használjuk inkább ezt: int * ptr_i = static_cast(ptr); Csak egymással

Részletesebben

Számítógép-hálózatok: 4. Labor. TCP kliens. A gyakorlat célja:

Számítógép-hálózatok: 4. Labor. TCP kliens. A gyakorlat célja: TCP kliens A gyakorlat célja: TCP kliens alkalmazás írásának az elsajátítása TCP protokoll tulajdonságainak a tanulmányozása Elméleti bevezető: TCP tulajdonságai: A TCP az UDP-vel ellentétben egy összeköttés

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 10. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 NFS és Samba szolgáltatások telepítése és beállítása Az NFS segítségével könyvtárakat oszthatunk meg Linux operációs rendszert

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

1. Az Android platform bemutatása (Ekler Péter)... 1 1.1. Az Android sikerességének okai... 1 1.2. Az Android platform története... 3 1.3. Android-verziók... 5 1.4. Android Market (Google Play)... 13 1.5.

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Programozás C és C++ -ban

Programozás C és C++ -ban Programozás C és C++ -ban 2. További különbségek a C és C++ között 2.1 Igaz és hamis A C++ programozási nyelv a C-hez hasonlóan definiál néhány alap adattípust: char int float double Ugyanakkor egy új

Részletesebben

OOP és UML Áttekintés

OOP és UML Áttekintés OOP és UML Áttekintés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) OOP és UML Áttekintés 2013 1 / 32 Tartalom jegyzék 1 OOP Osztály Öröklődés Interfész, Absztrakt Osztály Kivétel kezelés

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v

Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v A programozás alapjai 1. BMEVIHIA106 Nagy HF u tmutato 2011/2012 II. fe le v Analízis (Nyelv független) 1. A Házi feladat téma szöveges leírása. 2. A feladat résztvevőinek azonosítása 3. A résztvevők tulajdonságai

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

Programozás C++ -ban 2007/7

Programozás C++ -ban 2007/7 Programozás C++ -ban 2007/7 1. Másoló konstruktor Az egyik legnehezebben érthető fogalom C++ -ban a másoló konstruktor, vagy angolul "copy-constructor". Ez a konstruktor fontos szerepet játszik az argumentum

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter

Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter Programozás II. ATM példa Dr. Iványi Péter 1 ATM gép ATM=Automated Teller Machine Pénzkiadó automata Kezelő szoftvert szeretnénk írni Objektum-orientált módon 2 Követelmények Egyszerre csak egy embert

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató Bemutató Az UMS Egységes Üzenetkezelő Rendszer hang- és faxüzenetek fogadására és faxüzenetek küldésére alkalmas. Felhasználói weboldal Elérhetőség

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

A webhelyhez kötődő szoftverek architektúrája

A webhelyhez kötődő szoftverek architektúrája A webhelyhez kötődő szoftverek architektúrája A webhelyhez kötődő szoftverek architektúrája...1 A kliens-szerver funkcionalitások megoszlása...1 A böngésző mint web kliens...1 Web szerver (kiszolgáló)

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás.

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. Alap protokollok NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. SMB: NetBT fölötti főleg fájl- és nyomtató megosztás, de named pipes, mailslots, egyebek is. CIFS:ugyanaz mint az SMB,

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC ADATBÁZISOK Adatbázis = adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok összessége. DBMS feladatai: adatstruktúra (adatbázisséma)

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Programozás 5. Dr. Iványi Péter

Programozás 5. Dr. Iványi Péter Programozás 5. Dr. Iványi Péter 1 Struktúra Véges számú különböző típusú, logikailag összetartozó változó együttese, amelyeket az egyszerű kezelhetőség érdekében gyűjtünk össze. Rekord-nak felel meg struct

Részletesebben

C programozási nyelv

C programozási nyelv C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások Dr Schuster György 2011 május 3 Dr Schuster György () C programozási nyelv Előfeldolgozó utasítások 2011 május 3 1 / 15 A fordítás menete Dr Schuster György

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Kommunikáció. 3. előadás

Kommunikáció. 3. előadás Kommunikáció 3. előadás Kommunikáció A és B folyamatnak meg kell egyeznie a bitek jelentésében Szabályok protokollok ISO OSI Többrétegű protokollok előnyei Kapcsolat-orientált / kapcsolat nélküli Protokollrétegek

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe

Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Bevezetés a C++ programozási nyelvbe Oktatási segédlet Összeállította: Ficsor Lajos 2001. 1. A C++ programozási nyelv története A C++ programozási nyelv

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

M-Files Dokumentumkezelő telepítése

M-Files Dokumentumkezelő telepítése Az Jelen dokumentum a következő fejezetek tartalmazza: a szoftver telepítése az M-Files telepítő programmal; az irattár létrehozása, a felhasználók felvétele az M-Files Server Administrator (szerver) programmal;

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Programozás I. - 11. gyakorlat

Programozás I. - 11. gyakorlat Programozás I. - 11. gyakorlat Struktúrák, gyakorlás Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 16, 2009 1 tar@dcs.vein.hu Tar

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. január 4.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. január 4. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: MI pont(90) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Mérnök informatikus szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 8. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. november A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/12 Tartalomjegyzék Miért

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009

Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése. Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Adatbázisok elleni fenyegetések rendszerezése Fleiner Rita BMF/NIK Robothadviselés 2009 Előadás tartalma Adatbázis biztonsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése Rendszertani alapok Rendszerezési kategóriák

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 1 oldal TC3XYNT & C2000 C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 2 oldal TARTALOM 1. Fejezet - A Szoftver működése... 3 2. Fejezet - Virtuális COM Driver és C2000 Manager működési feltétele... 3 3.

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter 1 inline függvények Bizonyos függvények annyira rövidek, hogy nem biztos hogy a fordító függvényhívást fordít, hanem inkább az adott sorba beilleszti a kódot. #include

Részletesebben

Adatbázisok webalkalmazásokban

Adatbázisok webalkalmazásokban Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 A JDBC API A Data Access Object tervezési minta Adatforrás - DataSource JDBC architektúra A JDBC API java.sql

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Számítógép labor V. Egyszer Web szerver. Dokumentáció. Készítette: Ács Gergely (K4C03M) 2003.04.29

Számítógép labor V. Egyszer Web szerver. Dokumentáció. Készítette: Ács Gergely (K4C03M) 2003.04.29 Számítógép labor V. Egyszer Web szerver Dokumentáció (K4C03M) 2003.04.29 Egyszer Web szerver Feladat: Egyszer Web szerver Feladat sorszám: 17 Leírás: Készítsen egy egyszer Web szervert, amely képes statikus

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Hibabehatárolási útmutató [ß]

Hibabehatárolási útmutató [ß] Hibabehatárolási útmutató [ß] Amennyiben a KábelNET szolgáltatás igénybevétele során bármilyen rendellenességet tapasztal kérjük, végezze el az alábbi ellenırzı lépéseket mielıtt a HelpDesk ügyfélszolgálatunkat

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Windows há lo záti ádminisztrá cio gyákorlát

Windows há lo záti ádminisztrá cio gyákorlát Windows há lo záti ádminisztrá cio gyákorlát Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu Parancssori alapok (CMD.EXE) A CMD.EXE-t használó parancssori utasításokat két csoportba oszthatjuk aszerint, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal veszélyes keverékkel történő tevékenység bejelentése esetén Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Programozás I. 5. Előadás: Függvények

Programozás I. 5. Előadás: Függvények Programozás I 5. Előadás: Függvények Függvény Egy alprogram Egy C program általában több kisméretű, könnyen értelmezhető függvényből áll Egy függvény megtalálható minden C programban: ez a main függvény

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 10

Tartalomjegyzék. Előszó... 10 Előszó... 10 1. Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe... 11 1.1. Az operációs rendszer múltja...11 1.2. Az okos telefonok képességei...12 1.3. A Symbian felépítése...15 1.4. A könyv tartalma...17 2.

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008 DHCP Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra Készítette: Csökmei István Péter 2008 IP címek autmatikusan A DHCP szerver-kliens alapú protokoll, nagy vonalakban a kliensek

Részletesebben

VII. Appletek, grafika

VII. Appletek, grafika VII. Appletek, grafika 1. Bevezetés A tantárgy elején említettük, hogy a Java alkalmazásokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Ezek: alkalmazások (applications) alkalmazáskák (applets) Az eddig megírt programjaink

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben