DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1"

Átírás

1 DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1 1. / Lombos Márton pártvezet ségi tag visszaemlékezése a budapesti ellenforradalmárok Balassagyarmatra érkezésére, október 24-én Balassagyarmat, 1982 Azokban a napokban, mindennap többen, összejöttünk a pártbizottságon és bent hallgattuk állandóan a rádiót. Ott hallgattuk meg Ger elvtárs beszédét is. Mi egyetértettünk akkor azzal, amit Ger Ern elvtárs kijelentett, hogy tudniillik ellenforradalom van. Az els ténykedésünk az volt, hogy a város lakosságának ellátását biztosítsuk. Ennek érdekében berendeltem valamennyi boltvezet t. Másnap pedig körlevélben kiadtam, hogy meghatározott mennyiséget lehet csak bizonyos élelmiszerfajtákból kiszolgálni. A vagyonvédelem érdekében megszerveztük a polgár rséget is. Ez a szervezet els sorban boltosokból állt, mert attól féltünk, hogy beverik a kirakatokat, és itt marad a város élelmiszerellátás nélkül. Felhívtuk Hajdú József elvtársat is, a megyei pártbizottság akkori els titkárát, mert elhatároztuk, hogy a legrátermettebbeket (értem ez alatt a katonaviselt kommunistákat) fölfegyverezzük. Ez 23-án este, éjfél el tt történt. Hajdú elvtárs nagyon elmarasztalt bennünket, nyomatékosan felhívta a figyelmünket: nem szabad elkapkodni semmit, mert az az ellenforradalmárok szemében provokációnak min sülhet. Helyette megígérte, hogy Salgótarjánból Balassagyarmatra küld egy szakasz bányászt (salgótarjániakat, kisterenyeieket). Ez valóban meg is történt. A néhány óra múlva megérkez elvtársakat a MADISZ-iskolában helyeztük el. Ellátásuk nem volt biztosítva, így én a Népboltból szállítottam nekik élelmiszert, utólagos elszámolásra. Kb. ötvenen voltak felfegyverezve. Ez megnyugtatott minket, bár én jobb szerettem volna, ha a legmegbízhatóbb gyarmati elvtársak kezében is láttam volna fegyvert. Balassagyarmaton sajnos a civilek közül csak nekem volt fegyverem, amelyet Muszka századostól, az akkori kiegészít parancsnokság parancsnokától kaptam. 23-áról 24-re forduló éjjel ellen riztem a polgár rséget. Csend és nyugalom volt ekkor a városban. 24-én reggel fél hétkor azonban a pártbizottság (a mostani városi tanács épülete) el tt megjelent egy zöldszín, személyes busz suhanc szállt ki bel le civilben, mint kés bb kiderült, pesti egyetemisták 1 A közölt dokumentumok nagy része megjelent: Á. Varga László Pásztor Cecília: Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára. II/1. kötet. Salgótarján, II/2. kötet. Salgótarján, Kiadja a Nógrád Megyei Levéltár. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 31. és 37.) 288

2 Balassagyarmat 56-os eseményeir l voltak. Ezek a fiatalok a legmodernebb amerikai géppisztolyokkal voltak felfegyverezve. 1 Kiszálltak az autóbuszból és elkezdtek hangoskodni, hogy Budapestr l jöttünk, Pesten kitört a forradalom Gyarmati fiatalok, diákok tartsatok velünk, itt a 12 pont Rákosinak kötelet! Eközben röpcédulákat kezdtek osztogatni. Hát én megmondom szintén bár Rákosi elvtárs ekkor már nem volt a párt els titkára engem ez a hang mégis mellbeütött. Még hogy Pesten kitört a forradalom! Miféle forradalom? Hiszen forradalomban éltünk! Nem tudtam magamnak választ adni, azonnal bementem a pártbizottságra és felhívtam L rincz Vilmos századost, a balassagyarmati ávós (Államvédelmi Hatóság) parancsnokot. Jelentettem neki, hogy Pestr l érkezett egy autóbusz, melyb l ellenforradalmár fiatalok szálltak ki és ellenforradalmi hangulatot próbálnak kelteni. Ezután letettem a pártbizottságon a telefont és kimentem az utcára. Akkor érkezett meg a zöld busz mögé egy másik autóbusz, amelyb l barna egyenruhás katonák szálltak ki. Mint kiderült, a váci laktanyából jöttek ezek a katonák, akik követték az ellenforradalmárok autóbuszát. Ezek a váci katonák azután hamarosan összeterelték tárcsás géppisztolyokkal és felszólították ket, hogy adják meg magukat. Közben megérkeztek L rincz Vilmos százados vezetésével a balassagyarmati ávósok is. Így jelent s túler be kerülve, sikerült vérontás nélkül lefegyverezni és megkötözni azokat a fiatal egyetemistákat. A szomorú csak az volt, hogy sem a rend rségt l, sem a határ rségt l nem kaptunk sem fegyvert, sem bilincset. Így nem volt más lehet ség mivel a papírbolt nyitott a legkorábban Balassagyarmaton bementem a papírboltba, kihoztam egy köteg spárgát, és azzal kötöztük meg ket (kett jüknek sikerült megszökni). Ezután betettük ket saját autójukba és a váci katonákat vezet rnagy maga ült ennek az autóbusznak a kormánya mögé. Ahogy kés bb megtudtam, visszavitték ket Budapestre. Ezek az események eléggé fölkavarták a városban a hangulatot. Többen mondogatni kezdték, hogy fiatal magyar gyerekeket, magyar szabadságharcosokat fogtunk el és kötöztünk meg. F leg engem kezdtek mind többen b nbaknak kinevezni. Jellemz, hogy amikor két nap múlva, október 26-án, ledöntötték a szovjet h si emlékm vet és a pártbizottság épülete elé vonultak ekkor már néhány százan is lehettek azt kiabálták, Munkát! Kenyeret! Lombosnak meg kötelet! Valóban a kötél ott is volt náluk, amivel korábban a szovjet h si emlékm vet döntötték le. Akkor engem minden szó nélkül föl is akasztottak volna Egy alapító munkás r Lombos Márton visszaemlékezései az 1956-os balassagyarmati ellenforradalmi eseményekre és a munkás rség helyi egységének megalakítására. Balassagyarmati Honismereti Híradó, évi különszám, o. 1 Ez kizárt. A fegyveres forradalmárok nem használtak nyugati fegyvereket. Ezt csak a kés bbi kádári propaganda terjesztette. 289

3 Dokumentumok 2. / Rend rségi és bírósági dokumentumok a balassagyarmati tüntetés el zményeir l Balassagyarmat, február október 25-én vagy 26-án a pontos dátumra nem emlékszem a 33. sz. AKÖV-f nökségen a munkahelyemen dolgoztam, ekkor még mint terv- és statisztikai osztályvezet. A reggeli órákban bejöttek az irodámba Miklai László, Tósoki Gy z és Szebeni Pál gépkocsivezet k, és közölték velem, hogy Rétságon jártak és az ottani páncélosok azt mondták nekik, hogy még mindig alszanak Balassagyarmaton, hiszen más helyen már mindenütt ledöntötték az emlékm vet. Vincze András kihallgatási jegyz könyvének részlete. NML XXV. 4. c) B. 263/ o október 26. napján Balassagyarmat városban a MÁVAUT dolgozói tüntetést kezdeményeztek. A tüntetés f szervez je Miklai László volt, de segédkezett neki ebben Tósoki Gy z vádlott is. A balassagyarmati MDP járási bizottsága, amikor értesült a tüntetés szervezésér l Vincze Imre járási pártbizottsági dolgozót és Godó László megyei pártbizottsági dolgozókat küldte ki a MÁ- VAUT telepre, a tüntetés megakadályozása végett. Vincze Imre és Godó László, amint megjelent a MÁVAUT telepen, a dolgozóknak elmondták a tüntetés helytelenségét és azt, hogy a bizottság a tüntetést nem engedélyezi. Miklai László erre felment a pártbizottságra, hogy engedélyt kérjen a tüntetés megkezdésére. A pártbizottság dolgozói azonban engedélyt nem adtak, mire Miklai László kijelentette: a tüntetést megkezdik, ha a pártbizottság dolgozói nem l nek, akkor k sem, majd eltávozott. Rövid id múlva a tüntetést megkezdték. A tüntetés végigvonult a városon a szovjet emlékm höz. Az emlékm vet a tüntet tömeg ledöntötte és meggyalázta a szovjet h sök sírjait, a sírok felforgatása, a fejfák kidöntése által. A tüntet tömeg a középületekr l a vörös csillagokat leverte, a vörös csillaggal és köztársasági címerrel ellátott hivatali táblákat összezúzta. A tüntetés megkezdése el tt Miklai László egy gépkocsival akart az emlékm höz kimenni, hogy azt elhúzassa, de ebben Vincze András vádlott t megakadályozta Részlet a 33. sz. AKÖV vezet inek perében hozott ítéletb l NML XXV. 4. c) B. 263/ 1958/ / A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz Balassagyarmat, október 26. Nagy Imrének, a Minisztertanács elnökének, Budapest A Balassagyarmati Járási Tanács százhúsz dolgozója nevében kérjük Nagy Imre elvtársat, hogy a további vérontás elkerülése érdekében rendelje el az azonnali 290

4 Balassagyarmat 56-os eseményeir l t zszünetet, mely egyaránt vonatkozzon minden fegyveres er re, és a szemben álló felek kezdjenek parlamentáris tárgyalásokat! A szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki, és ezzel is segítsük el a rend helyreállítását és a békés termel munka megindítását! A felkelésben lév és részt vett összes személyek részére hirdettessenek teljes amnesztiát, mindenféle megtorlás maradjon el! Teljesen önálló, független, demokratikus Magyarországot kívánunk, új választások kit zésével, ahol érvényesüljön a magyar akarat! Az ifjúság követeléseivel egyetértünk, és kérjük azoknak megvalósítását. Kérjük nyilatkozatunknak a rádión keresztül való közlését. Balassagyarmat, október hó 26. NML XXXII. 8. b) / A Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács plakátokon és szórólapokon hozza a lakosság tudomására megalakulását, követeléseit és els intézkedéseit Balassagyarmat, október 27. Magyar Hazafiak! Megalakult Balassagyarmaton a városi és járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanács. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács a város és a járás területén a mai nappal átvette a teljes államhatalom gyakorlását. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács magáévá teszi a dolgozó nép nemzeti követeléseit. Ennek megfelel en követeli: 1. a vérontás azonnali megszüntetését, 2. a szovjet csapatoknak az ország területér l való azonnali kivonását, 3. az ország területén az élet- és vagyonbiztonság helyreállítását, 4. végül hatvan napon belül új, szabad választás megtartását. Amennyiben az újonnan megalakult kormány ezen követelésünket teljesíti, minden er nkkel támogatjuk. Felhívjuk a vállalatok, üzemek, hivatalok dolgozóit, hogy a fenti követelések szellemében m köd üzemi munkástanácsokat demokratikus választás útján miel bb alakítsák meg, és megalakulásukat hozzánk jelentsék be! Programunk végrehajtása érdekében kérjük az üzemi munkástanácsokat, hogy gondoskodjanak a termelés azonnali megindításáról és annak folyamatosságáról. Bizton számítunk az ifjúság és a dolgozó parasztság támogatására és munkájára. Örömmel jelentjük be, hogy a járás és a város területén m köd valamennyi fegyveres alakulat és annak minden tagja magáévá tette programunkat. 291

5 Dokumentumok Nemzeti programunk megvalósításához rendre és nyugalomra van szükség, az esetleges rendbontókkal szemben a karhatalom a legerélyesebben fog eljárni. A lakosság ellátásának folytonosságáról gondoskodunk. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács székhelye: Balassagyarmat (járási tanács hivatali épülete). Balassagyarmat, október 27-én A Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács elnöksége nevében: 1 Dr. Daróczi Gusztáv elnök, Dr. Magyar Pál titkár Fábián Sándor elnökhelyette, Tandel József elnökhelyettes NML PA 33. f. 1. fcs e. 1 A felhívást röplap, valamint plakát formájában is terjesztették. Arról, hogy a röplap és a plakát hány példányban készült, eltér adatokkal rendelkezünk. Magyar Pál a rend- rségi vizsgálat során úgy vallott, hogy példányban nyomtatták ki mind a balassagyarmatiak Magyar Hazafiak, mind a Magyar Forradalmi Bizottmány Kiáltvány cím röpiratát, amely utóbbit ugyancsak terjesztették, mivel annak tartalmával egyetértettek. Ezt úgy tudatosították az olvasókkal, hogy az általuk sokszorosított Kiáltvány végére rányomtatták: A Balassagyarmati Forradalmi Tanács csatlakozik a Forradalmi Bizottmány kiáltványához. (ÁBTL V o.). Mayer Sándor, a nyomda akkori felel s vezet je a vizsgálat során tanúként úgy vallott, hogy példányban készítették ket (lásd uo. 12. o.). A Magyar Hazafiak cím plakáton 600 db szerepel példányszámként. Mindent egybevetve elképzelhet, hogy ezen utóbbi röplap formájú változatát valóban példányban nyomtatták ki, hiszen Balassagyarmat és a járás községei közel f s lakossággal bírtak. 292

6 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 5. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, illetve a megyei ügyészség munkástanácsa politikai foglyok szabadon bocsátását rendeli el a megyei börtönb l 1 Balassagyarmat, október 29. Megyei Börtön, Balassagyarmat Kimutatás azokról a politikai elítéltekr l, akiket a forradalmi tanács utasítására október 29-én szabadlábra helyeztünk: 1. Kisabonyi Vilmos 258-C-026: háborús b ntett miatt életfogytiglan, letöltve 9 év, 1 hó, 11 nap. 2. Csomó András 481-A-317: izgatás miatt 10 hó, letöltve 4 hó, 11 nap. 3. Kalocsai István 324-C-317: izgatás miatt 1 év 2 hó, letöltve 7 hó 10 nap. 4. Fehér Ferenc 324-C-342: izgatás miatt el zetesben van. 5. Pettig Imre 324-C-316: tiltott határátlépés miatt 1 év 6 hó, letöltve 7 hó 26 nap. 6. Hollein Ferenc 324-C-327: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 7 hó 26 nap. 7. Sándor Ferenc 324-C-366: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 2 hó 22 nap. 8. Bácsi Andor 324-C-350: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 5 hó 12 nap. Balassagyarmat, október 29. Kisabonyi, Hollein, Pettig Imre disszidált 2 NML PA 33. f. 1. fcs. 16. e október 31-én Gulyás Sándor és Holma Géza megyei bíró, valamint Káplán János megyei ügyész tett javaslatot további 43 elítélt szabadon bocsátására. A javaslatot Diósi Imre megyei ügyész végrehajtás végett megküldte a megyei börtön parancsnokának, aki a javasolt személyeket szabadon bocsátotta. (Hivatalos feljegyzés a megye börtönében szeptember 9-én tartott ügyészségi felülvizsgálat alakalmával NML PA 33. f. 1. fcs e.) November 2-a és 5-e között még további elítéltek szabadultak: november 2-án a Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács utasítására a börtöntanács, melynek ülésén jelen volt Kiss János börtönügyész is, újabb 48 elítéltet engedett szabadon november 3-án a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács jóváhagyta a városi körzeti orvos javaslatát, és négy elítéltet szabadon engedtek; ugyancsak november 3-án, szintén a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács utasítására, Kiss Sándor börtönügyész jelenlétében és aláírásával 44 elítéltet bocsátottak feltételesen szabadon. November 5-én a balassagyarmati börtöntanács ülésén felvett jegyz könyv tanúsága szerint amely dokumentumot Berényi István börtönparancsnok, a forradalmi tanács elnöke, Schauer Antal forradalmi tanácstag és Kiss Sándor börtönügyész is aláírt, Rádi Sándor forradalmi elnökhelyettesnek csak a neve szerepel, az aláírása nem 48 elítéltet helyeztek feltételesen szabadlábra, illetve került sor büntetésük félbeszakítására a Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, a megyei forradalmi bizottság és az ügyészség megbeszélése alapján. (Az szeptember 9-én tartott ügyészségi felülvizsgálat szerint ezen 48 személy szabadon engedésére mégsem került sor, valószín leg az november 4-ei második szovjet támadás következményeként. NML PA 33. f. 1. fcs e.) 2 A d lt bet s szöveg a dokumentum végére utólag, kézírással lett betoldva. 293

7 Dokumentumok 6. / A Balassagyarmati járás forradalmi vezet i a munkástanácsok megalakítására szólítják fel a járás intézményeit, vállalatait Balassagyarmat, október 29. A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács az október 29-én megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta. Határozat: A forradalmi nemzeti tanács balassagyarmati járási és városi végrehajtó bizottsága utasítsa a járás, illetve a város területén lév intézmények és vállalatok vezet it, hogy haladéktalanul alakítsák meg a munkástanácsokat. Utasítjuk, hogy a munkástanácsok megalakítását jelentsék be a városi és járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanácshoz: Balassagyarmat, járási tanács épülete, I. em. 30. sz. Határid : azonnal. Felel s: intézmények, illetve vállalatok vezet i. Balassagyarmat, október 29-én NML XXXII. 8. e) 4. tétel. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi nemzeti tanács elnöke A kiadmány hiteléül: Rákos Józsefné s. k. 7. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanácsa nemzet rségek megszervezésére szólítja fel a járás községeit Balassagyarmat, október 30. Távmondat A járási és városi nemzeti tanács az alábbi határozatát hozta: Ahol megválasztásra került a nemzeti tanács, ott fel kell állítani a nemzet rséget. A község területén megtalálható összes engedélyezett vagy engedély nélküli fegyvereket be kell vonni, a vadászfegyvereket is. Igényelni kell kb. hat db fegyvert a nemzet rség számára. 1 Balassagyarmat, október 30. A fenti tanács adta Schrötter József vette NML XXIII c) / A távmondat külzetén az alábbi géppel írt feljegyzés olvasható Hugyag község nemzeti tanácsa részér l: Nemzet rség felállítva október 31. Elnök. Irattár. 294

8 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 8. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács Menczel József f hadnagyot századossá nevezi ki Balassagyarmat, október 30. Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács 53-2/1956. szám Balassagyarmati Honvéd-kiegészít Parancsnokság Katonatanácsa Balassagyarmat A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács Menczel József f hadnagy bajtársat a mai naptól kezd d hatállyal századossá nevezi ki. Kérjük a katonatanácsot ezen intézkedés tudomásulvételére mindaddig, míg a forradalmi bizottmány 1 honvédelmi minisztere is meger síti ezen intézkedésünket. Balassagyarmat, október hó 30-án HL BKB B. II. 712/ o. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke 9. / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága Gornyiczki Lajost bízza meg a megyei ügyészség vezetésével Balassagyarmat, október 30. Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács 44/1956. sz. A forradalmi nemzeti tanács végrehajtó bizottsága az október hó 30-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta: A forradalmi nemzeti tanácsának 2 végrehajtó bizottsága Gornyiczki Lajost megbízza a megyei ügyészség vezetésével. Ezen megbízatás a visszavonásig érvényes. Határid : azonnal. Balassagyarmat, október 31. HL BKB B. II. 712/ o. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke 1 Helyesen: kormány. 2 Helyesen: tanács. 295

9 Dokumentumok 10. / Jegyz könyv a Balassagyarmati Bíróságok Forradalmi Bizottságának ülésér l, melyen leváltják a megyei bíróság vezet jét Balassagyarmat, október 31. Jegyz könyv Készült a Balassagyarmati Bíróságok Forradalmi Bizottságának október hó 31-én délel tt 9 órakor tartott ülésér l. Jelen vannak: dr. Daróczi Gusztáv, a városi és járási forradalmi bizottság elnöke, dr. Gáspár Mihály, a városi és járási forradalmi bizottság tagja, az ülés elnöke, dr. Somos István, dr. Fenyves Samuné, Draskóczi Endre, Harmath András, Kenessey Miklós, a bíróságok forradalmi bizottságának tagjai. Dr. Gáspár Mihály a forradalmi bizottság ülését megnyitotta, majd a forradalmi bizottság megállapította, hogy a megyei bíróság vezetésével megbízott dr. Kovács Lászlóval szemben a dolgozók eddigi m ködése miatt bizalmatlanok. Erre tekintettel a forradalmi bizottság meghozta a következ határozatot: Dr. Kovács László megyei bíróság vezetésére adott megbízását megvonja, és a megyei bíróság vezetésével mindaddig, amíg az új nemzeti kormány a megyei bíróságok vezetése fel l véglegesen nem intézkedik dr. Okolicsányi György megyei bírósági tanácsvezet t bízza meg. Ezt követ en a forradalmi bizottság egybehívta a balassagyarmati megyei bíróság, járásbíróság és a bírósági gazdasági hivatal valamennyi dolgozóját, s a határozatot velük közölte. A dolgozók a határozat bejelentését egyöntet helyesléssel fogadták. Majd dr. Gulyás Sándor megbízott tanácsvezet az összes dolgozó nevében üdvözölte dr. Okolicsányi Györgyöt, kiemelve azt a közvetlenséget és bizalmat, amely a dolgozókhoz való viszonyát jellemzi. Ezután az ügyvédek nevében dr. Klein Sándor emelkedett szólásra, üdvözölte dr. Okolicsányi Györgyöt, s munkájához sok sikert kívánt. Végül dr. Daróczi Gusztáv ismertette a városi és járási forradalmi bizottság tevékenységét, s forradalmi elszántságra buzdította a jelenlév ket. A fenti határozatot a maga részér l meger sítette, s bejelentette, hogy a megyei forradalmi bizottság részér l történ végleges meger sítés bizonyosra vehet. Dr. Okolicsányi György megköszönte a dolgozók bizalmát. Hangsúlyozta, hogy ha a jelenlév knek nem is nyílt alkalma a forradalom sikereinek kivívásában való közvetlen részvételre, be kell kapcsolódniuk a forradalom sikereinek megvédésébe. A jelenlév k elénekelték a Himnuszt. Dr. Gáspár Mihály a forradalmi bizottság ülését ¾ 10-kor berekesztette. Jelen jegyz könyv megküldend : 296

10 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1. A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Bizottságnak meger sítés, illetve végleges meger sítés végett a megyei forradalmi bizottsághoz való felterjesztés végett Az Igazságügyi Minisztérium bírósági osztályának tudomásulvétel végett. 3. Dr. Okolicsányi Györgynek. 4. Dr. Kovács Lászlónak. A jegyz könyv lezáratott. K. m. f. Dr. Gáspár Mihály s. k. a bíróságok forradalmi bizottságának elnökl tagja Kenessey Miklós s. k. jegyz könyvvezet a bíróságok forradalmi bizottságának titkára NML PA 33. f. 1. fcs. 22. a). e. 11. / Koós Bélának, a Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács tagjának igazolványa Balassagyarmat, október 31. Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanács 4/1956. igazolvány szám Igazolvány Igazolom, hogy Koós Béla a Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanács tagja, mozgási lehet ségében nem korlátozható, csupán a nemzet rség által. Balassagyarmat, október 31-én. NML XXXII. 8. a) 2. tétel. Juhász Aladár s. k., a forradalmi tanács elnöke helyett 12. / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Tanács a helyi hangoshíradó üzembe helyezése céljából egy er sít berendezés beszerzésére ad utasítást Balassagyarmat, november 1. Megbízólevél Megbízom a sorok átadóját, hogy a forradalmi tanács részére er sít berendezést és a hozzá szükséges anyagokat nyugta ellenében átvegyen. Balassagyarmat, november hó 1-jén Juhász Aladár s. k., városi és járási forradalmi tanács elnöke helyett 1 Azaz: A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Bizottságnak meger sítés, illetve a megyei forradalmi bizottsághoz végleges meger sítés céljából. 297

11 Dokumentumok Egy db er sít t a forradalmi tanács részére kölcsönbe a mai napon átvettem. Balassagyarmat, november 2.? József rvezet s. k. 1 HL BKB B. II. 712/ o. 13. / A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Nemzeti Tanács utasítása a határ rkerületi parancsnokhoz 2 Balassagyarmat, november 2. Utasítom, hogy a mellékelt névsor szerint huszonhárom tartalékos tisztet azonnal szereljen fel! A kiértesítésig a tartalékos tisztek tartsák a kapcsolatokat a Katonai Parancsnoksággal, címeiket adják le! Fölszerelés: Bocskai-sapka, ingzubbony nadrággal, vattakabát, es köpeny, egy pár csizma, derékszíj, két-két rend fehérnem, két-két pár kapca. Balassagyarmat, évi november hó 2-án Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke Juhász Aladár alezredes. s. k., a forradalmi tanács katonai megbízottja ÁBTL V / o. 14. / A Balassagyarmati Járás Forradalmi Tanácsa nemzet röket toboroz Hugyag községben Balassagyarmat, november 2. Távmondat Hugyag községben, november 2-án 9.30-kor a nemzet rség és a néphadsereg meger sítése végett toborozást fogunk tartani. Kérjük a fenti id pontot népgy lésen kihirdetni. A népgy lésen kiküldötteink Denkó Béla tanár és Balázs József tizedes lesznek, akik a jelentkez ket nyilvántartásba veszik. 3 1 Még aznap, kézzel vezették a megbízólevélre a d lttel szedett mondatokat. 2 Ezen rendelkezés el zménye: október 28-án a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács Bargár Ödön tanárt bízta meg a nemzet rség felállításával, aki még aznap éjjel harminc határ rb l, hét rend rb l és huszonnyolc polgári személyb l megszervezte a nemzet rséget. A fenti forradalmi testület két napra rá (október 30-án) úgy látta, hogy az ún. Bargár-féle nemzet rség nem elégséges a közrend biztosítására, ezért kezdeményezte a nemzet rség mellé egy attól független nemzet rzászlóalj felállítását. A szervezéssel Juhász Aladárt bízták meg. A most közölt dokumentum ennek a szervezésnek a terméke. (ÁBTL V o.) 3 A levél külzetén az alábbi megjegyzés olvasható: Érkezett november 2-án. Megszervezve. K. m. f. Elnök. Irattár. 298

12 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Balassagyarmat, november 2. Adta: Balassagyarmati Forradalmi Tanács Vette: Varsi Mihály nemzet r NML XXIII c) / / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács módosítja a terhesség megszakításáról szóló minisztertanácsi és miniszteri rendeletet Balassagyarmat, november 2. Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács, Balassagyarmat, 155/1956. szám Kivonat az november 2-i ülés jegyz könyvéb l: 1 Határozat: A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, mint területén a legf bb államhatalom letéteményese, a nemzeti érdekek védelmében a terhesség megszakítását véleményez balassagyarmati bizottság területére vonatkozólag az 1047/1956. (VI. 3.) sz. minisztertanácsi és a 2/1956. (VI. 24.) egészségügyi miniszteri rendeletet 2 a következ képpen módosítja: 1 A november 2-ai ülés jegyz könyvéb l csak ennek a határozatnak a szövege került eddig el. Bár a kivonat készítésének ideje november 30., mi a dokumentumot értelemszer en a határozathozatal idejéhez soroltuk. 2 Az el zményekhez és a határozat utóéletéhez az alábbi megjegyzéseket f zzük: A két rendelet ellen már megjelenését követ en tiltakozott a város orvostársadalma, melyhez augusztus 31-én a városi végrehajtó bizottság is csatlakozott. Ezt az augusztusi tiltakozást újította fel a forradalom helyi gy zelmét követ en a balassagyarmati kórháznak és a város egyéb egészségügyi intézményeinek orvosi kara. Október 30-án a helyi kórház három orvosa dr. Stefancsik Szilárd szülészeti-n gyógyászati f orvos, dr. Bartha Elemér f orvos, a kórház helyettes igazgatója, valamint dr. Szabó Iván alorvos arra szólította fel dr. Galambos Józsefet, a város f orvosát, hogy a fenti rendeleteket tegye bírálat tárgyává. Ezt követ en terjesztette az itt közölt határozati javaslatot és indoklást november 1-jén a járási és városi ideiglenes forradalmi nemzeti tanács elé Kollonovits László, a városi forradalmi igazgatósági tanács elnöke. A javaslatot ezzel párhuzamosan véleménynyilvánítás végett Kollonovits és Galambos József november 2-án megküldte a városi egészségháznak, a helybeli kórház igazgatóságának, szülészeti osztályának és munkástanácsának, valamint a város római katolikus, református lelkészi és evangélikus püspöki hivatalának, hogy a határozati javaslat sürg s letárgyalását és határozattá emelését a Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Tanácsnál sürgetni szíveskedjen. Valószín leg a széles kör nyomás gyakorlásának köszönhet en is, a forradalmi testület a javaslatot változtatás nélkül elfogadta. Az október 23-a el tti tanácsi rendszer visszaállítását elrendel és a forradalmi szerveket tanácsko- 299

13 Dokumentumok Az 1047/1956. (VI. 3.) sz. minisztertanácsi határozat 1. pontjának hatodik mondata a következ képpen módosul: Amennyiben ennek ellenére a kérelmez a terhesség megszakításához ragaszkodik, a bizottság az engedélyt megtagadhatja. Ezen módosításnak megfelel en a 2/1956. (VI. 24.) sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 3. -ának b) pontjában a következ szöveget törli: vagy a terhesség megszakításához a kérelmez a 3. bekezdés szerinti felvilágosítás után is ragaszkodik. Ezen módosításnak megfelel en a 2/1956. (VI. 24.) sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 4. -ához a következ új, 9. pontot iktatja be: 9. Amennyiben a kérelmez a bizottság elutasító határozatába nem nyugszik bele, kérelmének felülvizsgálatát kérheti a bizottság székhelye szerint illetékes városi, járási forradalmi nemzeti tanácsnál, mely azt egészségügyi és szociális szakközegei bevonásával nyolc napon belül felülvizsgálni és döntésér l a kérelmez t és a bizottságot értesíteni tartozik. A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács ezt a határozatot megküldi a pásztói és salgótarjáni járási és városi és a salgótarjáni megyei forradalmi nemzeti tanácsnak és valamennyi társhatóságnak hasonló állásfoglalás végett, a Magyar Országgy lés Közegészségügyi és Szociális Bizottságának, a Miniszterelnökségnek és az Egészségügyi Minisztériumnak a kérdés sürg s, országos rendezése és jóváhagyás végett, a Balassagyarmati Városi Tanács Forradalmi Igazgatási Tanácsának pedig végrehajtás végett. zó testületekké visszamin sít 6/1956. (XI. 12.) számú kormányhatározat megjelenését követ en a kezdeményez k ismét napirendre t zették az abortusz kérdését. A javaslatot a városi vb felé a városi tanács egészségügyi bizottsága nevében dr. Tóbiás István elnök terjesztette el november 20-án, arra hivatkozva, hogy az új munkás-paraszt kormány a régi rendszer hibáinak kiküszöbölését ígéri. A városi vb az el terjesztést, amely lényegében támogatta a november 2-án kelt határozatot, november 30-án fogadta el, az alábbi megszorítással: mindaddig, míg az új munkás-paraszt forradalmi kormánynak a tanácsok m ködésével kapcsolatos rendelkezései meg nem jelentek, a terhesség megszakítását véleményez bizottság ezen módosított rendeletek alapján m ködött, azonban a tanácsok m ködésének helyreállításától kezdve ismét a régi rendelet szerint jár el. Ezt a november 2-ai határozattal együtt a vb december elején megküldte a városi kórház valamennyi osztályának, a rendel intézetnek, a tbc-gondozó intézetnek, a megyei forradalmi bizottságnak, a megyei egészségügyi osztálynak, az Egészségügyi Minisztériumnak, az Országgy lés Közegészségügyi és Szociális Bizottságának, az Egészségügyi Tanácsnak, valamint a társhatóságoknak (a Tudományos Tanácsnak, Nógrád Megye Szülészeti F osztálya miniszteri összeköt jének, a Nógrád Megyei Tanács Kórházának, az Országos Kórházi Intézetnek, valamint a Magyar Írók Szövetségének) is. (NML XXXII. 8. e) 1. tétel.) A kezdeményezés sorsának további alakulását nem ismerjük. 300

14 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Indoklás: A Minisztertanács 1047/1956. (VI. 3.) sz. és az egészségügyi miniszter 2/1956. (VI. 24.) számú rendelete szerint a terhesség megszakítását véleményez bizottságnak minden feltétel nélkül engedélyt kellett adni a terhesség megszakítására, ha azt a terhes n kérte. A rendelet július havi életbelépése óta a terhesség-megszakítások száma ugrásszer en emelkedett. Az elmúlt negyedév alatt a terhesség-megszakítások száma háromszázhuszonöt, az eddigi negyedévi átlagos nyolcvan-kilencvennel szemben. A megszakítás iránti kérelmek huszonöt-harminc százaléka teljesen indokolatlan, azt sem betegség, sem szociális helyzet nem teszi szükségessé, hanem csupán önz anyagi és kényelmi szempontokon alapul, melyek már a második, de sok esetben az els gyerek születését is megakadályozzák. A bizottságnak nem volt joga az indokolatlan kérelmeket visszautasítani, hanem lelkiismerete és meggy z dése ellenére ki kellett adni ilyen esetben is a terhesség megszakítására az engedélyt. A rendelet szellemében a bizottság egyedüli lehet sége a meggy zés, a felvilágosítás, mely azonban nem vezet eredményre. Az eddigi háromszázhuszonhat jelentkez közül egyetlenegyet sikerült csak szándékától eltéríteni. Ha a terhességek megszakítása ilyen akadálytalanul, könnyen és lelkiismeretlenül folytatódik, igen rövid id alatt a mélypontra süllyed a természetes szaporodás, és helyrehozhatatlan károsodás keletkezik a magyar nemzet törzsében. A kiöreged nemzedékek váltására számbelileg legalább ugyanennyi házasságonként áltagosan két-három gyermekre van szükség, ha mint nemzet fenn akarunk maradni. Ezt az alapvet igazságot szomorú magyar történelmi példák igazolják. Ezer éven át birtokolt, ásványi kincsekben gazdag nemzetiségi vidékeink elvesztését is az ott él magyarság számbeli legyengülése okozta. Balassagyarmat város egészségügyi szolgálata felismerte ennek a káros rendeletnek minden veszedelmét, és már augusztus hóban er teljes mozgalmat indított a rendelet módosítása érdekében. A városi tanács végrehajtó bizottsága is állást foglalt ebben az értelemben, 1 és felterjesztéssel fordult fels hatóságai felé, melyet azonban a magyar nemzeti érdekeket semmibe vev akkori Egészségügyi Minisztérium cinikus hangú leirattal utasított el. A balassagyarmati kórház szülészeti osztálya október hó 30-án küldöttségileg kérte ez ügyben a sürg s intézkedést, és tiltakozott a gyermekgyilkos rendelet további alkalmazása ellen, melynek alapján hetenként huszonöt-harminc csírázó magyar életet kell lelkiismeretük ellenére elpusztítaniuk. 1 Helyesebben: e mellett. 301

15 Dokumentumok Ezen tények alapján Balassagyarmat város ideiglenes igazgatási tanácsa és a városi orvos el terjesztésére fentiek szerint határoztunk, hogy a további indokolatlan terhesség-megszakításokat megakadályozzuk. Balassagyarmat, november 30. Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács, Dr. Daróczi Gusztáv s. k. elnök NML XXIII d. 8-62/ / A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Tanács igazolja, hogy a l rincpusztaiak élelmiszer-küldeményüket a budapesti szabadságharcosoknak szánják Balassagyarmat, november 2. Balassagyarmati Járási Városi Forradalmi Tanács Igazolás Igazolja a Balassagyarmati Járási Városi Forradalmi Tanács, hogy a l rincpusztai tsz a budapesti szabadságharcosok részére az UA 399 rendszámú tehergépkocsival gy jtésb l származó élelmiszereket szállít. Kéri a közbees forradalmi tanácsokat, hogy a Budapestnek szánt ingyenes küldeményt célja elérésében a legmesszebbmen en támogassa. Balassagyarmat, november hó 2-án HL BKB B. II. 712/ o. Papp László, a forradalmi bizottság közlekedési megbízottja 17. / A Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsa megváltoztatja a személyi kérdésekben hozott korábbi döntéseit Balassagyarmat, november 2. Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsa Határozat: A Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsának évi október hó 31. napján hozott határozatát az alábbiak szerint változtatja meg a munkástanács: Zlehovszky József megyei ügyészt a vezet i állásáról leváltja, de mint beosztott megyei ügyészségi ügyész továbbra is m ködhet. A megyei ügyészség vezetésével ezúttal is Gornyiczki Lajos megyei ügyészhelyettest bízza meg. 302

16 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyész elbocsátását a munkástanács továbbra is fenntartja. Szabó Imre megyei ügyészségi nyomozóval szemben az el z határozat szerinti elbocsátást hatálytalanítja, fizetésének fenntartása mellett rendelkezési állományba helyezi. A Diósi Imre megyei ügyészségi ügyésszel szemben hozott korábbi határozatot fenntartja, azaz csoportvezet i beosztása alól felmenti. Mint beosztott ügyész továbbra is m ködhet. Indoklás: A Balassagyarmati Városi Járási Forradalmi Nemzeti Tanács október hó 30. napján hozott határozatával Zlehovszky József megyei ügyészt és Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyészt leváltotta, egyidej leg Gornyiczki Lajos megyei ügyészhelyettest bízta meg a megyei ügyészség vezetésével. Rozgonyi Aladárral szemben a városi-járási forradalmi nemzeti tanács a Balassagyarmaton való további tartózkodását megtiltotta, elrendelte, hogy 24 órán belül a város területét hagyja el. Nevezettek leváltását azért tartotta szükségesnek a városi-járási forradalmi nemzeti tanács, mert a forradalom els napjaiban nyilvános helyen ellenforradalmi megnyilatkozásaik voltak. A megyei ügyészség forradalmi munkástanácsa felülvizsgálta a városi-járási forradalmi nemzeti tanács határozatát, és megállapította, hogy Zlehovszky József megyei ügyész tényleg tett ellenforradalmi kijelentéseket a helyi Casinó étteremben, több személy el tt. Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyésszel szemben ilyen közvetlen észleléseink nem voltak. Figyelemmel azonban arra, hogy Zlehovszky József az ügyészség dolgozóival szemben fölényes, nem vezet höz ill magatartást tanúsított, a megyei ügyészséget a forradalom legnehezebb napjaiban itt hagyta, és leváltásáig Salgótarjánban, a BM F osztályon tartózkodott, a vezet i állás betöltésére ennek alapján méltatlannak bizonyult. Az október 31. napján hozott határozat után a káderlapok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy Zlehovszky József megyei ügyész az ügyészségi dolgozók jellemzését, a kádervéleményeket a valóságnak megfelel en szerkesztette s jelentette a legf bb ügyészségnek, az ügyészség dolgozóival szemben ártalmas tevékenységet nem fejtett ki, ezért csak a vezet i állásból való leváltását látja szükségesnek, mint beosztott ügyészi állás betöltése ellen vele szemben akadályt nem kíván gördíteni. 1 1 Értsd: nem vezet állásba való elhelyezése elé akadályt nem gördít. 303

17 Dokumentumok Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyésszel szemben a megyei ügyészségi forradalmi munkástanács megállapítja, hogy szakmailag fejletlen, egyetemi tanulmányait teljesen elhanyagolta, az utolsó egyetemi vizsgákon megbukott, szakmailag kell en nem képezte magát már ezen indokok alapján az ügyészi állás betöltésére alkalmatlannak bizonyult. Megállapítja a munkástanács, hogy Rozgonyi Aladárnak a dolgozó társaihoz való viszonya sem volt megfelel, rosszindulatú, tartózkodó, fenyeget magatartású volt. Szabó Imre megyei ügyészségi nyomozóval szemben a munkástanács megállapítja, hogy több ügyész ellen megbízatás nélkül nyomozott, adatokat szolgáltatott, miáltal az ügyészek és a nyomozók között bizalmatlanságot teremtett, a nyugodt ügyészi munkát magatartásával veszélyeztette. A felmerült fenti panaszok kivizsgálásáig a munkástanács nevezettet rendelkezési állományba helyezi azzal, hogy fizetésének meghagyása mellett szolgálata alól felmenti. Diósi Imre megyei ügyészségi ügyésszel szemben az alacsonyabb munkakörbe helyezést azért rendelte el a munkástanács, mert csoportvezet i beosztásával visszaélt, a feltárt hibákat felnagyította, s ahelyett, hogy jóindulatúlag azok kijavításával az ügyészt vagy az ügyészségi nyomozót kioktatta volna, az észlelt hibákkal rosszindulatú beállítottsággal ment a megyei ügyészség vezet jéhez, s ezáltal a vezet t is helytelen megítélésre késztette. Ez a vezet és a dolgozók közötti, valamint az ügyészségi felügyelet alá tartozó rend rség közötti kapcsolat romlásához vezetett. Általában az ügyészségi dolgozókkal szemben kifogásolható hangnemet alkalmazott. Balassagyarmat, évi november hó 2. napján Basa István, a megyei ügyészségi forradalmi munkástanács elnöke Rozgonyi Aladár megyei ügyész részére, Balassagyarmat HL BKB B. II. 712/ f. 18. / Tibay Géza, a balassagyarmati nemzet rség parancsnokhelyettese viszszaadja marokfegyverét Balassagyarmat, november 4. Átvételi elismervény Alulírott Károly törzs rmester elismerem, hogy Tibay Géza balassagyarmati lakostól a mai napon 1 (egy) db számú pisztolyt, 1 db pisztolytáskát és 14 db pisztolytöltényt átvettem. Balassagyarmat, november 4-én Károly [?] s. k., raktárkezel HL BKB B. II. 712/ o. 304

18 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 19. / Jegyz könyv a Balassagyarmati Járás Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanácsának vb-ülésér l Balassagyarmat, november 7. Jegyz könyv Készült november 7-én, a járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanács végrehajtó bizottságának 1 ülésén. Jelen vannak: dr. Daróczi Gusztáv, dr. Magyar Pál titkár, Juhász Aladár, Balanyi Mihály, Kovács Sándor, Gál Lajos, Pásztor Jen, Leszenyiczky János, Komor János, Sallói Aladár, Bargár Ödön, Paule László, Papp László, Bencsik József, Medvegy János, László Aladár, Vizi Ferenc, Dányi József, Várkonyi Róbert, Fábián Endre, Siket Pál, Oravecz István vb-tagok. Bargár Ödön bejelenti, hogy a nemzet rség vezet ségi tisztségét továbbra is vállalja. Dr. Daróczi Gusztáv: Felmerült az a kérdés, hogy megalakítsuk-e a végleges tanácsot, kéri a végrehajtó bizottságot, hogy a kérdésben foglaljon állást. Gál Lajos: Mindaddig, amíg a végleges tanácsot meg tudjuk választani, a jelenlegi bizottság maradjon meg, de még e héten minden egyes üzemben és községben alakítsák meg a végleges bizottságokat, amelyeknek a küldöttei jöjjenek be és válasszák meg a végleges tanács tagjait! Határozat: A végrehajtó bizottság megállapodik abban, hogy a végleges tanácsok megválasztásának határideje november 13. A végleges tanácsok megválasztásánál vigyázni kell arra, hogy a község lakossága teljesen képviselve legyen. László Aladár: A vb-b l alakuljon egy bizottság, amely javaslatot dolgoz ki és terjeszt vita tárgyát képez en a vb elé, a választásokat illet en. Határozat: A vb Pásztor Jen, Várkonyi Róbert és Sallói Aladár polgártársakat bízza meg a feladat végrehajtásával. Bencsik János: javasolja, hogy a végleges tanács megválasztásánál a mez gazdasági üzemek is képviseltessék magukat. 1 A forradalmi tanács operatív testületét nevezték vb-nek. 305

19 Dokumentumok 306 Határozat: A vb úgy dönt, hogy a következ mez gazdasági üzemek is küldhetnek képvisel ket a választásra: Érsekvadkerti Gépállomás, Berceli Gépállomás, Mohorai Növényvéd Állomás, Magyarnándori és a Szügyi Állami Gazdaság, a Nógrádkövesdi K bánya és a Nógrádkövesdi Állami Gazdaság. Daróczi Gusztáv: felveti azt a kérdést, hogy hány f b l álljon a végleges vb. Véleménye szerint a tanács tagjainak legfeljebb tíz százaléka alkossa a vb-t. Határozat: A végrehajtó bizottság a következ képpen kívánja létrehozni a végleges vb-t: karhatalom: egy f, ipari üzemek: három f, kereskedelmi üzemek: egy f, közlekedés és hírközlés: két f, egészségügy: egy f, parasztság: négy f, ifjúság és nevelés: két f, hivatalok: egy f képviselettel. Az ilyenképpen összeállított végrehajtó bizottság egy elnököt, két elnökhelyettest és egy titkárt választana a saját kebeléb l. Magyar Pál: A parasztság köréb l többen azzal a kívánalommal léptek fel, hogy a terményforgalmi vállalat raktárából készlet ellenében vet magot vásárolhassanak. A terményforgalmi vállalat a kérdést indokolatlannak látja, és annak nem kíván eleget tenni, azzal a megokolással, hogy a kérés teljesen a jöv évi vet mag biztosítását veszélyezteti. A válasz: azt a javaslatot terjeszti a vb elé, hogy a kérésnek kölcsön formájában lehessen eleget tenni. Határozat: A vb úgy dönt, hogy megfelel en megvizsgált esetben az igényl k kölcsön formájában kaphatnak vet magot. A végrehajtó bizottság feladatává teszi a választásokkal kapcsolatosan m köd szervez bizottságoknak, hogy adatokat gy jtsenek arra nézve, hogy hogyan m ködtek a községi forradalmi tanácsok, minthogy a végrehajtó bizottság elnöke az alakuló ülésen be kíván számolni az ideiglenes községi forradalmi tanácsok munkájáról. A végrehajtó bizottság tagjainak választására vonatkozóan elfogadtuk Gáspár kartársnak azt a javaslatát, hogy szakcsoportonként kétszer annyi f t jelöljenek, mint amennyit a végrehajtó bizottságba beválasztanak, és a tanács azok közül válasszon. Daróczi Gusztáv javasolja, hogy a végleges végrehajtó bizottság megalakulásáig a fegyveres er k parancsnoka Juhász Aladár, helyettesei pedig Bargár Ödön, Vizi Ferenc és Menczel József legyenek. A végleges parancsnok az lesz, akit a tanács megválaszt. A javaslatot a vb egyhangúlag elfogadta. Papp László jelenti, hogy egy tehergépkocsi Rétságról Salgótarjánba akar vinni gázolajat. Ezt a gépkocsit a MÁVAUT dolgozói nem akarják elengedni.

20 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Határozat: A gázolaj egy részére igényt tartunk, annál is inkább, mert Salgótarján ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy nekünk üzemanyagot ad. Juhász Aladár javasolja, hogy a végrehajtó bizottság a Kádár-féle kormány programjával kapcsolatban foglaljon állást. Daróczi Gusztáv felkéri Kovács Sándort, ismertesse a Kádár-kormány programját. Kovács Sándor elmondja, hogy megalakult a forradalmi munkás-paraszt kormány. Nagy Imre kormánya nem tudta a becsületes állampolgárok életét biztosítani, felkoncolt sok becsületes párttagot. Nagy Imre teljesen a kapitalista rendszer visszaállítását t zte ki célul. A munkás-paraszt kormány programját a következ kben ismertette: 1. A teljes szuverenitás biztosítása. 2. A szocializmus építése Magyarországon, a nemzeti sajátosságok figyelembevételével. 3. Az üzemek széles kör, demokratikus alapon történ vezetése, a munkástanácsok segítségével. 4. Az életszínvonal emelése. 5. A begy jtés eltörlése. 6. A szövetkezetek létrehozásánál és a tagosításoknál elkövetett törvénysértések kiküszöbölése. 7. A kisipar és a kiskereskedelem támogatása. 8. A reakciós elemek teljes kiirtására a szovjet csapatok segítségének kérése. 9. A nyugalom helyreállítása után tárgyalást kezdeni a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásáról. 10. Senkinek semmi bántódása nem lehet, aki a forradalom követeléséért síkraszállt. Gál Lajos: az a javaslata, hogy a végrehajtó bizottság fogadja el a Kádár-kormány programját, egy-két követeléssel megtoldva, amelyet juttasson el hozzá. Amit a forradalmi tanácsok mint vívmányt elértek, azokat a Kádár-kormány rögzítse! Követeljük a szabad választásokat, követeljük a többpártrendszert! Juhász Aladár: A fiatalokkal ismét baj van, a tisztek irányítását nem fogadják el. A vb úgy határoz, hogy ezek a fiatalok maradjanak bent a laktanyában. Magyar Pál: A Kádár-kormány programját illet en már csak azért is állást kell foglalnunk, nehogy ellenforradalmi csoportnak bélyegeztessenek bennünket. Daróczi Gusztáv: Mi a kormány programjának a zömével teljesen egyetértünk, de nem vagyunk meggy z dve arról, hogy a lakosság hogyan vélekedik. 1 ÁBTL V A) o. 1 Inkább: nem vagyunk meggy z dve arról, hogy a lakosság is így vélekedik-e. 307

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XX. évf. (2011) 23. sz. FORRÓ János A KÁDÁR-rendszer 1957. évi tavaszi konszolidációja és az ellenséggel szembeni taktikája

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt BELOVÁRI Anita & BAKA József Kaposvári Egyetem, Kaposvár belovari.anita@ke.hu & baka.jozsef@ke.hu A 19. sz. közepe táján Dániában különleges megoldás született

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2011-2016.

DÉVAVÁNYA VÁROS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2011-2016. DÉVAVÁNYA VÁROS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2011-2016. I. Bevezető Az 1989. évi politikai rendszerváltást követően jelentős társadalmi, gazdasági és politikai változások következtek be társadalmunkban. Ezen

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/282/ /2015. P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ügyintéző: Csuka Erika c. r. alezredes Tel: 462-7432, 462-7400/34-315

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1506/

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben

Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben Gyógymód Ügyészi vizsgálat az IM EI-ben A Legfőbb Ügyészség 1997 első félévében megvizsgálta a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának törvényességét ai, Igazságügyi

Részletesebben

1949. február 22. A SZOT II. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

1949. február 22. A SZOT II. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI 1949. február 22. A SZOT II. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI 1. A Szakszervezetek Országos Tanácsa tudomásul veszi Apró Antal elvtárs jelentését a szakszervezeteknek a XVII. Kongresszus óta végzett munkájáról.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.II.999/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2005. év január hó 20. napján tartott nyilvános ülésen

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA S1MORNÉ DETRE AGNES: A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A beszámolási rendszer A statisztikai beszámolási rendszer az egyes statisztikai beszámolójelentések szervesen összefüggő rendszere, amely feltételezi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től)

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) Röviden a QBE Atlasz Biztosító zrt. Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult meg. Székhelyünk:

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I.

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. I. Magyarország függetlenségének, törvényes rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak védelmét ellátó szervek hivatásos állományától az állam tántoríthatatlan hőséget, bátor helytállást

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: Az el terjeszt megnevezése: Az el terjesztés Képvisel -testület általi tárgyalásának id pontja:

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961-ben megtárgyalta a Magyarországon élő

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben