DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1"

Átírás

1 DOKUMENTUMOK Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1 1. / Lombos Márton pártvezet ségi tag visszaemlékezése a budapesti ellenforradalmárok Balassagyarmatra érkezésére, október 24-én Balassagyarmat, 1982 Azokban a napokban, mindennap többen, összejöttünk a pártbizottságon és bent hallgattuk állandóan a rádiót. Ott hallgattuk meg Ger elvtárs beszédét is. Mi egyetértettünk akkor azzal, amit Ger Ern elvtárs kijelentett, hogy tudniillik ellenforradalom van. Az els ténykedésünk az volt, hogy a város lakosságának ellátását biztosítsuk. Ennek érdekében berendeltem valamennyi boltvezet t. Másnap pedig körlevélben kiadtam, hogy meghatározott mennyiséget lehet csak bizonyos élelmiszerfajtákból kiszolgálni. A vagyonvédelem érdekében megszerveztük a polgár rséget is. Ez a szervezet els sorban boltosokból állt, mert attól féltünk, hogy beverik a kirakatokat, és itt marad a város élelmiszerellátás nélkül. Felhívtuk Hajdú József elvtársat is, a megyei pártbizottság akkori els titkárát, mert elhatároztuk, hogy a legrátermettebbeket (értem ez alatt a katonaviselt kommunistákat) fölfegyverezzük. Ez 23-án este, éjfél el tt történt. Hajdú elvtárs nagyon elmarasztalt bennünket, nyomatékosan felhívta a figyelmünket: nem szabad elkapkodni semmit, mert az az ellenforradalmárok szemében provokációnak min sülhet. Helyette megígérte, hogy Salgótarjánból Balassagyarmatra küld egy szakasz bányászt (salgótarjániakat, kisterenyeieket). Ez valóban meg is történt. A néhány óra múlva megérkez elvtársakat a MADISZ-iskolában helyeztük el. Ellátásuk nem volt biztosítva, így én a Népboltból szállítottam nekik élelmiszert, utólagos elszámolásra. Kb. ötvenen voltak felfegyverezve. Ez megnyugtatott minket, bár én jobb szerettem volna, ha a legmegbízhatóbb gyarmati elvtársak kezében is láttam volna fegyvert. Balassagyarmaton sajnos a civilek közül csak nekem volt fegyverem, amelyet Muszka századostól, az akkori kiegészít parancsnokság parancsnokától kaptam. 23-áról 24-re forduló éjjel ellen riztem a polgár rséget. Csend és nyugalom volt ekkor a városban. 24-én reggel fél hétkor azonban a pártbizottság (a mostani városi tanács épülete) el tt megjelent egy zöldszín, személyes busz suhanc szállt ki bel le civilben, mint kés bb kiderült, pesti egyetemisták 1 A közölt dokumentumok nagy része megjelent: Á. Varga László Pásztor Cecília: Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára. II/1. kötet. Salgótarján, II/2. kötet. Salgótarján, Kiadja a Nógrád Megyei Levéltár. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 31. és 37.) 288

2 Balassagyarmat 56-os eseményeir l voltak. Ezek a fiatalok a legmodernebb amerikai géppisztolyokkal voltak felfegyverezve. 1 Kiszálltak az autóbuszból és elkezdtek hangoskodni, hogy Budapestr l jöttünk, Pesten kitört a forradalom Gyarmati fiatalok, diákok tartsatok velünk, itt a 12 pont Rákosinak kötelet! Eközben röpcédulákat kezdtek osztogatni. Hát én megmondom szintén bár Rákosi elvtárs ekkor már nem volt a párt els titkára engem ez a hang mégis mellbeütött. Még hogy Pesten kitört a forradalom! Miféle forradalom? Hiszen forradalomban éltünk! Nem tudtam magamnak választ adni, azonnal bementem a pártbizottságra és felhívtam L rincz Vilmos századost, a balassagyarmati ávós (Államvédelmi Hatóság) parancsnokot. Jelentettem neki, hogy Pestr l érkezett egy autóbusz, melyb l ellenforradalmár fiatalok szálltak ki és ellenforradalmi hangulatot próbálnak kelteni. Ezután letettem a pártbizottságon a telefont és kimentem az utcára. Akkor érkezett meg a zöld busz mögé egy másik autóbusz, amelyb l barna egyenruhás katonák szálltak ki. Mint kiderült, a váci laktanyából jöttek ezek a katonák, akik követték az ellenforradalmárok autóbuszát. Ezek a váci katonák azután hamarosan összeterelték tárcsás géppisztolyokkal és felszólították ket, hogy adják meg magukat. Közben megérkeztek L rincz Vilmos százados vezetésével a balassagyarmati ávósok is. Így jelent s túler be kerülve, sikerült vérontás nélkül lefegyverezni és megkötözni azokat a fiatal egyetemistákat. A szomorú csak az volt, hogy sem a rend rségt l, sem a határ rségt l nem kaptunk sem fegyvert, sem bilincset. Így nem volt más lehet ség mivel a papírbolt nyitott a legkorábban Balassagyarmaton bementem a papírboltba, kihoztam egy köteg spárgát, és azzal kötöztük meg ket (kett jüknek sikerült megszökni). Ezután betettük ket saját autójukba és a váci katonákat vezet rnagy maga ült ennek az autóbusznak a kormánya mögé. Ahogy kés bb megtudtam, visszavitték ket Budapestre. Ezek az események eléggé fölkavarták a városban a hangulatot. Többen mondogatni kezdték, hogy fiatal magyar gyerekeket, magyar szabadságharcosokat fogtunk el és kötöztünk meg. F leg engem kezdtek mind többen b nbaknak kinevezni. Jellemz, hogy amikor két nap múlva, október 26-án, ledöntötték a szovjet h si emlékm vet és a pártbizottság épülete elé vonultak ekkor már néhány százan is lehettek azt kiabálták, Munkát! Kenyeret! Lombosnak meg kötelet! Valóban a kötél ott is volt náluk, amivel korábban a szovjet h si emlékm vet döntötték le. Akkor engem minden szó nélkül föl is akasztottak volna Egy alapító munkás r Lombos Márton visszaemlékezései az 1956-os balassagyarmati ellenforradalmi eseményekre és a munkás rség helyi egységének megalakítására. Balassagyarmati Honismereti Híradó, évi különszám, o. 1 Ez kizárt. A fegyveres forradalmárok nem használtak nyugati fegyvereket. Ezt csak a kés bbi kádári propaganda terjesztette. 289

3 Dokumentumok 2. / Rend rségi és bírósági dokumentumok a balassagyarmati tüntetés el zményeir l Balassagyarmat, február október 25-én vagy 26-án a pontos dátumra nem emlékszem a 33. sz. AKÖV-f nökségen a munkahelyemen dolgoztam, ekkor még mint terv- és statisztikai osztályvezet. A reggeli órákban bejöttek az irodámba Miklai László, Tósoki Gy z és Szebeni Pál gépkocsivezet k, és közölték velem, hogy Rétságon jártak és az ottani páncélosok azt mondták nekik, hogy még mindig alszanak Balassagyarmaton, hiszen más helyen már mindenütt ledöntötték az emlékm vet. Vincze András kihallgatási jegyz könyvének részlete. NML XXV. 4. c) B. 263/ o október 26. napján Balassagyarmat városban a MÁVAUT dolgozói tüntetést kezdeményeztek. A tüntetés f szervez je Miklai László volt, de segédkezett neki ebben Tósoki Gy z vádlott is. A balassagyarmati MDP járási bizottsága, amikor értesült a tüntetés szervezésér l Vincze Imre járási pártbizottsági dolgozót és Godó László megyei pártbizottsági dolgozókat küldte ki a MÁ- VAUT telepre, a tüntetés megakadályozása végett. Vincze Imre és Godó László, amint megjelent a MÁVAUT telepen, a dolgozóknak elmondták a tüntetés helytelenségét és azt, hogy a bizottság a tüntetést nem engedélyezi. Miklai László erre felment a pártbizottságra, hogy engedélyt kérjen a tüntetés megkezdésére. A pártbizottság dolgozói azonban engedélyt nem adtak, mire Miklai László kijelentette: a tüntetést megkezdik, ha a pártbizottság dolgozói nem l nek, akkor k sem, majd eltávozott. Rövid id múlva a tüntetést megkezdték. A tüntetés végigvonult a városon a szovjet emlékm höz. Az emlékm vet a tüntet tömeg ledöntötte és meggyalázta a szovjet h sök sírjait, a sírok felforgatása, a fejfák kidöntése által. A tüntet tömeg a középületekr l a vörös csillagokat leverte, a vörös csillaggal és köztársasági címerrel ellátott hivatali táblákat összezúzta. A tüntetés megkezdése el tt Miklai László egy gépkocsival akart az emlékm höz kimenni, hogy azt elhúzassa, de ebben Vincze András vádlott t megakadályozta Részlet a 33. sz. AKÖV vezet inek perében hozott ítéletb l NML XXV. 4. c) B. 263/ 1958/ / A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz Balassagyarmat, október 26. Nagy Imrének, a Minisztertanács elnökének, Budapest A Balassagyarmati Járási Tanács százhúsz dolgozója nevében kérjük Nagy Imre elvtársat, hogy a további vérontás elkerülése érdekében rendelje el az azonnali 290

4 Balassagyarmat 56-os eseményeir l t zszünetet, mely egyaránt vonatkozzon minden fegyveres er re, és a szemben álló felek kezdjenek parlamentáris tárgyalásokat! A szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki, és ezzel is segítsük el a rend helyreállítását és a békés termel munka megindítását! A felkelésben lév és részt vett összes személyek részére hirdettessenek teljes amnesztiát, mindenféle megtorlás maradjon el! Teljesen önálló, független, demokratikus Magyarországot kívánunk, új választások kit zésével, ahol érvényesüljön a magyar akarat! Az ifjúság követeléseivel egyetértünk, és kérjük azoknak megvalósítását. Kérjük nyilatkozatunknak a rádión keresztül való közlését. Balassagyarmat, október hó 26. NML XXXII. 8. b) / A Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács plakátokon és szórólapokon hozza a lakosság tudomására megalakulását, követeléseit és els intézkedéseit Balassagyarmat, október 27. Magyar Hazafiak! Megalakult Balassagyarmaton a városi és járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanács. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács a város és a járás területén a mai nappal átvette a teljes államhatalom gyakorlását. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács magáévá teszi a dolgozó nép nemzeti követeléseit. Ennek megfelel en követeli: 1. a vérontás azonnali megszüntetését, 2. a szovjet csapatoknak az ország területér l való azonnali kivonását, 3. az ország területén az élet- és vagyonbiztonság helyreállítását, 4. végül hatvan napon belül új, szabad választás megtartását. Amennyiben az újonnan megalakult kormány ezen követelésünket teljesíti, minden er nkkel támogatjuk. Felhívjuk a vállalatok, üzemek, hivatalok dolgozóit, hogy a fenti követelések szellemében m köd üzemi munkástanácsokat demokratikus választás útján miel bb alakítsák meg, és megalakulásukat hozzánk jelentsék be! Programunk végrehajtása érdekében kérjük az üzemi munkástanácsokat, hogy gondoskodjanak a termelés azonnali megindításáról és annak folyamatosságáról. Bizton számítunk az ifjúság és a dolgozó parasztság támogatására és munkájára. Örömmel jelentjük be, hogy a járás és a város területén m köd valamennyi fegyveres alakulat és annak minden tagja magáévá tette programunkat. 291

5 Dokumentumok Nemzeti programunk megvalósításához rendre és nyugalomra van szükség, az esetleges rendbontókkal szemben a karhatalom a legerélyesebben fog eljárni. A lakosság ellátásának folytonosságáról gondoskodunk. Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács székhelye: Balassagyarmat (járási tanács hivatali épülete). Balassagyarmat, október 27-én A Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács elnöksége nevében: 1 Dr. Daróczi Gusztáv elnök, Dr. Magyar Pál titkár Fábián Sándor elnökhelyette, Tandel József elnökhelyettes NML PA 33. f. 1. fcs e. 1 A felhívást röplap, valamint plakát formájában is terjesztették. Arról, hogy a röplap és a plakát hány példányban készült, eltér adatokkal rendelkezünk. Magyar Pál a rend- rségi vizsgálat során úgy vallott, hogy példányban nyomtatták ki mind a balassagyarmatiak Magyar Hazafiak, mind a Magyar Forradalmi Bizottmány Kiáltvány cím röpiratát, amely utóbbit ugyancsak terjesztették, mivel annak tartalmával egyetértettek. Ezt úgy tudatosították az olvasókkal, hogy az általuk sokszorosított Kiáltvány végére rányomtatták: A Balassagyarmati Forradalmi Tanács csatlakozik a Forradalmi Bizottmány kiáltványához. (ÁBTL V o.). Mayer Sándor, a nyomda akkori felel s vezet je a vizsgálat során tanúként úgy vallott, hogy példányban készítették ket (lásd uo. 12. o.). A Magyar Hazafiak cím plakáton 600 db szerepel példányszámként. Mindent egybevetve elképzelhet, hogy ezen utóbbi röplap formájú változatát valóban példányban nyomtatták ki, hiszen Balassagyarmat és a járás községei közel f s lakossággal bírtak. 292

6 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 5. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, illetve a megyei ügyészség munkástanácsa politikai foglyok szabadon bocsátását rendeli el a megyei börtönb l 1 Balassagyarmat, október 29. Megyei Börtön, Balassagyarmat Kimutatás azokról a politikai elítéltekr l, akiket a forradalmi tanács utasítására október 29-én szabadlábra helyeztünk: 1. Kisabonyi Vilmos 258-C-026: háborús b ntett miatt életfogytiglan, letöltve 9 év, 1 hó, 11 nap. 2. Csomó András 481-A-317: izgatás miatt 10 hó, letöltve 4 hó, 11 nap. 3. Kalocsai István 324-C-317: izgatás miatt 1 év 2 hó, letöltve 7 hó 10 nap. 4. Fehér Ferenc 324-C-342: izgatás miatt el zetesben van. 5. Pettig Imre 324-C-316: tiltott határátlépés miatt 1 év 6 hó, letöltve 7 hó 26 nap. 6. Hollein Ferenc 324-C-327: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 7 hó 26 nap. 7. Sándor Ferenc 324-C-366: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 2 hó 22 nap. 8. Bácsi Andor 324-C-350: tiltott határátlépés miatt 8 hó, letöltve 5 hó 12 nap. Balassagyarmat, október 29. Kisabonyi, Hollein, Pettig Imre disszidált 2 NML PA 33. f. 1. fcs. 16. e október 31-én Gulyás Sándor és Holma Géza megyei bíró, valamint Káplán János megyei ügyész tett javaslatot további 43 elítélt szabadon bocsátására. A javaslatot Diósi Imre megyei ügyész végrehajtás végett megküldte a megyei börtön parancsnokának, aki a javasolt személyeket szabadon bocsátotta. (Hivatalos feljegyzés a megye börtönében szeptember 9-én tartott ügyészségi felülvizsgálat alakalmával NML PA 33. f. 1. fcs e.) November 2-a és 5-e között még további elítéltek szabadultak: november 2-án a Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács utasítására a börtöntanács, melynek ülésén jelen volt Kiss János börtönügyész is, újabb 48 elítéltet engedett szabadon november 3-án a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács jóváhagyta a városi körzeti orvos javaslatát, és négy elítéltet szabadon engedtek; ugyancsak november 3-án, szintén a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács utasítására, Kiss Sándor börtönügyész jelenlétében és aláírásával 44 elítéltet bocsátottak feltételesen szabadon. November 5-én a balassagyarmati börtöntanács ülésén felvett jegyz könyv tanúsága szerint amely dokumentumot Berényi István börtönparancsnok, a forradalmi tanács elnöke, Schauer Antal forradalmi tanácstag és Kiss Sándor börtönügyész is aláírt, Rádi Sándor forradalmi elnökhelyettesnek csak a neve szerepel, az aláírása nem 48 elítéltet helyeztek feltételesen szabadlábra, illetve került sor büntetésük félbeszakítására a Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, a megyei forradalmi bizottság és az ügyészség megbeszélése alapján. (Az szeptember 9-én tartott ügyészségi felülvizsgálat szerint ezen 48 személy szabadon engedésére mégsem került sor, valószín leg az november 4-ei második szovjet támadás következményeként. NML PA 33. f. 1. fcs e.) 2 A d lt bet s szöveg a dokumentum végére utólag, kézírással lett betoldva. 293

7 Dokumentumok 6. / A Balassagyarmati járás forradalmi vezet i a munkástanácsok megalakítására szólítják fel a járás intézményeit, vállalatait Balassagyarmat, október 29. A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács az október 29-én megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta. Határozat: A forradalmi nemzeti tanács balassagyarmati járási és városi végrehajtó bizottsága utasítsa a járás, illetve a város területén lév intézmények és vállalatok vezet it, hogy haladéktalanul alakítsák meg a munkástanácsokat. Utasítjuk, hogy a munkástanácsok megalakítását jelentsék be a városi és járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanácshoz: Balassagyarmat, járási tanács épülete, I. em. 30. sz. Határid : azonnal. Felel s: intézmények, illetve vállalatok vezet i. Balassagyarmat, október 29-én NML XXXII. 8. e) 4. tétel. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi nemzeti tanács elnöke A kiadmány hiteléül: Rákos Józsefné s. k. 7. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanácsa nemzet rségek megszervezésére szólítja fel a járás községeit Balassagyarmat, október 30. Távmondat A járási és városi nemzeti tanács az alábbi határozatát hozta: Ahol megválasztásra került a nemzeti tanács, ott fel kell állítani a nemzet rséget. A község területén megtalálható összes engedélyezett vagy engedély nélküli fegyvereket be kell vonni, a vadászfegyvereket is. Igényelni kell kb. hat db fegyvert a nemzet rség számára. 1 Balassagyarmat, október 30. A fenti tanács adta Schrötter József vette NML XXIII c) / A távmondat külzetén az alábbi géppel írt feljegyzés olvasható Hugyag község nemzeti tanácsa részér l: Nemzet rség felállítva október 31. Elnök. Irattár. 294

8 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 8. / A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács Menczel József f hadnagyot századossá nevezi ki Balassagyarmat, október 30. Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács 53-2/1956. szám Balassagyarmati Honvéd-kiegészít Parancsnokság Katonatanácsa Balassagyarmat A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács Menczel József f hadnagy bajtársat a mai naptól kezd d hatállyal századossá nevezi ki. Kérjük a katonatanácsot ezen intézkedés tudomásulvételére mindaddig, míg a forradalmi bizottmány 1 honvédelmi minisztere is meger síti ezen intézkedésünket. Balassagyarmat, október hó 30-án HL BKB B. II. 712/ o. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke 9. / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága Gornyiczki Lajost bízza meg a megyei ügyészség vezetésével Balassagyarmat, október 30. Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács 44/1956. sz. A forradalmi nemzeti tanács végrehajtó bizottsága az október hó 30-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta: A forradalmi nemzeti tanácsának 2 végrehajtó bizottsága Gornyiczki Lajost megbízza a megyei ügyészség vezetésével. Ezen megbízatás a visszavonásig érvényes. Határid : azonnal. Balassagyarmat, október 31. HL BKB B. II. 712/ o. Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke 1 Helyesen: kormány. 2 Helyesen: tanács. 295

9 Dokumentumok 10. / Jegyz könyv a Balassagyarmati Bíróságok Forradalmi Bizottságának ülésér l, melyen leváltják a megyei bíróság vezet jét Balassagyarmat, október 31. Jegyz könyv Készült a Balassagyarmati Bíróságok Forradalmi Bizottságának október hó 31-én délel tt 9 órakor tartott ülésér l. Jelen vannak: dr. Daróczi Gusztáv, a városi és járási forradalmi bizottság elnöke, dr. Gáspár Mihály, a városi és járási forradalmi bizottság tagja, az ülés elnöke, dr. Somos István, dr. Fenyves Samuné, Draskóczi Endre, Harmath András, Kenessey Miklós, a bíróságok forradalmi bizottságának tagjai. Dr. Gáspár Mihály a forradalmi bizottság ülését megnyitotta, majd a forradalmi bizottság megállapította, hogy a megyei bíróság vezetésével megbízott dr. Kovács Lászlóval szemben a dolgozók eddigi m ködése miatt bizalmatlanok. Erre tekintettel a forradalmi bizottság meghozta a következ határozatot: Dr. Kovács László megyei bíróság vezetésére adott megbízását megvonja, és a megyei bíróság vezetésével mindaddig, amíg az új nemzeti kormány a megyei bíróságok vezetése fel l véglegesen nem intézkedik dr. Okolicsányi György megyei bírósági tanácsvezet t bízza meg. Ezt követ en a forradalmi bizottság egybehívta a balassagyarmati megyei bíróság, járásbíróság és a bírósági gazdasági hivatal valamennyi dolgozóját, s a határozatot velük közölte. A dolgozók a határozat bejelentését egyöntet helyesléssel fogadták. Majd dr. Gulyás Sándor megbízott tanácsvezet az összes dolgozó nevében üdvözölte dr. Okolicsányi Györgyöt, kiemelve azt a közvetlenséget és bizalmat, amely a dolgozókhoz való viszonyát jellemzi. Ezután az ügyvédek nevében dr. Klein Sándor emelkedett szólásra, üdvözölte dr. Okolicsányi Györgyöt, s munkájához sok sikert kívánt. Végül dr. Daróczi Gusztáv ismertette a városi és járási forradalmi bizottság tevékenységét, s forradalmi elszántságra buzdította a jelenlév ket. A fenti határozatot a maga részér l meger sítette, s bejelentette, hogy a megyei forradalmi bizottság részér l történ végleges meger sítés bizonyosra vehet. Dr. Okolicsányi György megköszönte a dolgozók bizalmát. Hangsúlyozta, hogy ha a jelenlév knek nem is nyílt alkalma a forradalom sikereinek kivívásában való közvetlen részvételre, be kell kapcsolódniuk a forradalom sikereinek megvédésébe. A jelenlév k elénekelték a Himnuszt. Dr. Gáspár Mihály a forradalmi bizottság ülését ¾ 10-kor berekesztette. Jelen jegyz könyv megküldend : 296

10 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 1. A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Bizottságnak meger sítés, illetve végleges meger sítés végett a megyei forradalmi bizottsághoz való felterjesztés végett Az Igazságügyi Minisztérium bírósági osztályának tudomásulvétel végett. 3. Dr. Okolicsányi Györgynek. 4. Dr. Kovács Lászlónak. A jegyz könyv lezáratott. K. m. f. Dr. Gáspár Mihály s. k. a bíróságok forradalmi bizottságának elnökl tagja Kenessey Miklós s. k. jegyz könyvvezet a bíróságok forradalmi bizottságának titkára NML PA 33. f. 1. fcs. 22. a). e. 11. / Koós Bélának, a Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács tagjának igazolványa Balassagyarmat, október 31. Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanács 4/1956. igazolvány szám Igazolvány Igazolom, hogy Koós Béla a Balassagyarmati Járási és Városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanács tagja, mozgási lehet ségében nem korlátozható, csupán a nemzet rség által. Balassagyarmat, október 31-én. NML XXXII. 8. a) 2. tétel. Juhász Aladár s. k., a forradalmi tanács elnöke helyett 12. / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Tanács a helyi hangoshíradó üzembe helyezése céljából egy er sít berendezés beszerzésére ad utasítást Balassagyarmat, november 1. Megbízólevél Megbízom a sorok átadóját, hogy a forradalmi tanács részére er sít berendezést és a hozzá szükséges anyagokat nyugta ellenében átvegyen. Balassagyarmat, november hó 1-jén Juhász Aladár s. k., városi és járási forradalmi tanács elnöke helyett 1 Azaz: A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Bizottságnak meger sítés, illetve a megyei forradalmi bizottsághoz végleges meger sítés céljából. 297

11 Dokumentumok Egy db er sít t a forradalmi tanács részére kölcsönbe a mai napon átvettem. Balassagyarmat, november 2.? József rvezet s. k. 1 HL BKB B. II. 712/ o. 13. / A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Nemzeti Tanács utasítása a határ rkerületi parancsnokhoz 2 Balassagyarmat, november 2. Utasítom, hogy a mellékelt névsor szerint huszonhárom tartalékos tisztet azonnal szereljen fel! A kiértesítésig a tartalékos tisztek tartsák a kapcsolatokat a Katonai Parancsnoksággal, címeiket adják le! Fölszerelés: Bocskai-sapka, ingzubbony nadrággal, vattakabát, es köpeny, egy pár csizma, derékszíj, két-két rend fehérnem, két-két pár kapca. Balassagyarmat, évi november hó 2-án Dr. Daróczi Gusztáv s. k., a forradalmi tanács elnöke Juhász Aladár alezredes. s. k., a forradalmi tanács katonai megbízottja ÁBTL V / o. 14. / A Balassagyarmati Járás Forradalmi Tanácsa nemzet röket toboroz Hugyag községben Balassagyarmat, november 2. Távmondat Hugyag községben, november 2-án 9.30-kor a nemzet rség és a néphadsereg meger sítése végett toborozást fogunk tartani. Kérjük a fenti id pontot népgy lésen kihirdetni. A népgy lésen kiküldötteink Denkó Béla tanár és Balázs József tizedes lesznek, akik a jelentkez ket nyilvántartásba veszik. 3 1 Még aznap, kézzel vezették a megbízólevélre a d lttel szedett mondatokat. 2 Ezen rendelkezés el zménye: október 28-án a városi és járási ideiglenes forradalmi tanács Bargár Ödön tanárt bízta meg a nemzet rség felállításával, aki még aznap éjjel harminc határ rb l, hét rend rb l és huszonnyolc polgári személyb l megszervezte a nemzet rséget. A fenti forradalmi testület két napra rá (október 30-án) úgy látta, hogy az ún. Bargár-féle nemzet rség nem elégséges a közrend biztosítására, ezért kezdeményezte a nemzet rség mellé egy attól független nemzet rzászlóalj felállítását. A szervezéssel Juhász Aladárt bízták meg. A most közölt dokumentum ennek a szervezésnek a terméke. (ÁBTL V o.) 3 A levél külzetén az alábbi megjegyzés olvasható: Érkezett november 2-án. Megszervezve. K. m. f. Elnök. Irattár. 298

12 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Balassagyarmat, november 2. Adta: Balassagyarmati Forradalmi Tanács Vette: Varsi Mihály nemzet r NML XXIII c) / / A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács módosítja a terhesség megszakításáról szóló minisztertanácsi és miniszteri rendeletet Balassagyarmat, november 2. Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács, Balassagyarmat, 155/1956. szám Kivonat az november 2-i ülés jegyz könyvéb l: 1 Határozat: A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács, mint területén a legf bb államhatalom letéteményese, a nemzeti érdekek védelmében a terhesség megszakítását véleményez balassagyarmati bizottság területére vonatkozólag az 1047/1956. (VI. 3.) sz. minisztertanácsi és a 2/1956. (VI. 24.) egészségügyi miniszteri rendeletet 2 a következ képpen módosítja: 1 A november 2-ai ülés jegyz könyvéb l csak ennek a határozatnak a szövege került eddig el. Bár a kivonat készítésének ideje november 30., mi a dokumentumot értelemszer en a határozathozatal idejéhez soroltuk. 2 Az el zményekhez és a határozat utóéletéhez az alábbi megjegyzéseket f zzük: A két rendelet ellen már megjelenését követ en tiltakozott a város orvostársadalma, melyhez augusztus 31-én a városi végrehajtó bizottság is csatlakozott. Ezt az augusztusi tiltakozást újította fel a forradalom helyi gy zelmét követ en a balassagyarmati kórháznak és a város egyéb egészségügyi intézményeinek orvosi kara. Október 30-án a helyi kórház három orvosa dr. Stefancsik Szilárd szülészeti-n gyógyászati f orvos, dr. Bartha Elemér f orvos, a kórház helyettes igazgatója, valamint dr. Szabó Iván alorvos arra szólította fel dr. Galambos Józsefet, a város f orvosát, hogy a fenti rendeleteket tegye bírálat tárgyává. Ezt követ en terjesztette az itt közölt határozati javaslatot és indoklást november 1-jén a járási és városi ideiglenes forradalmi nemzeti tanács elé Kollonovits László, a városi forradalmi igazgatósági tanács elnöke. A javaslatot ezzel párhuzamosan véleménynyilvánítás végett Kollonovits és Galambos József november 2-án megküldte a városi egészségháznak, a helybeli kórház igazgatóságának, szülészeti osztályának és munkástanácsának, valamint a város római katolikus, református lelkészi és evangélikus püspöki hivatalának, hogy a határozati javaslat sürg s letárgyalását és határozattá emelését a Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Tanácsnál sürgetni szíveskedjen. Valószín leg a széles kör nyomás gyakorlásának köszönhet en is, a forradalmi testület a javaslatot változtatás nélkül elfogadta. Az október 23-a el tti tanácsi rendszer visszaállítását elrendel és a forradalmi szerveket tanácsko- 299

13 Dokumentumok Az 1047/1956. (VI. 3.) sz. minisztertanácsi határozat 1. pontjának hatodik mondata a következ képpen módosul: Amennyiben ennek ellenére a kérelmez a terhesség megszakításához ragaszkodik, a bizottság az engedélyt megtagadhatja. Ezen módosításnak megfelel en a 2/1956. (VI. 24.) sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 3. -ának b) pontjában a következ szöveget törli: vagy a terhesség megszakításához a kérelmez a 3. bekezdés szerinti felvilágosítás után is ragaszkodik. Ezen módosításnak megfelel en a 2/1956. (VI. 24.) sz. egészségügyi minisztériumi rendelet 4. -ához a következ új, 9. pontot iktatja be: 9. Amennyiben a kérelmez a bizottság elutasító határozatába nem nyugszik bele, kérelmének felülvizsgálatát kérheti a bizottság székhelye szerint illetékes városi, járási forradalmi nemzeti tanácsnál, mely azt egészségügyi és szociális szakközegei bevonásával nyolc napon belül felülvizsgálni és döntésér l a kérelmez t és a bizottságot értesíteni tartozik. A Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács ezt a határozatot megküldi a pásztói és salgótarjáni járási és városi és a salgótarjáni megyei forradalmi nemzeti tanácsnak és valamennyi társhatóságnak hasonló állásfoglalás végett, a Magyar Országgy lés Közegészségügyi és Szociális Bizottságának, a Miniszterelnökségnek és az Egészségügyi Minisztériumnak a kérdés sürg s, országos rendezése és jóváhagyás végett, a Balassagyarmati Városi Tanács Forradalmi Igazgatási Tanácsának pedig végrehajtás végett. zó testületekké visszamin sít 6/1956. (XI. 12.) számú kormányhatározat megjelenését követ en a kezdeményez k ismét napirendre t zették az abortusz kérdését. A javaslatot a városi vb felé a városi tanács egészségügyi bizottsága nevében dr. Tóbiás István elnök terjesztette el november 20-án, arra hivatkozva, hogy az új munkás-paraszt kormány a régi rendszer hibáinak kiküszöbölését ígéri. A városi vb az el terjesztést, amely lényegében támogatta a november 2-án kelt határozatot, november 30-án fogadta el, az alábbi megszorítással: mindaddig, míg az új munkás-paraszt forradalmi kormánynak a tanácsok m ködésével kapcsolatos rendelkezései meg nem jelentek, a terhesség megszakítását véleményez bizottság ezen módosított rendeletek alapján m ködött, azonban a tanácsok m ködésének helyreállításától kezdve ismét a régi rendelet szerint jár el. Ezt a november 2-ai határozattal együtt a vb december elején megküldte a városi kórház valamennyi osztályának, a rendel intézetnek, a tbc-gondozó intézetnek, a megyei forradalmi bizottságnak, a megyei egészségügyi osztálynak, az Egészségügyi Minisztériumnak, az Országgy lés Közegészségügyi és Szociális Bizottságának, az Egészségügyi Tanácsnak, valamint a társhatóságoknak (a Tudományos Tanácsnak, Nógrád Megye Szülészeti F osztálya miniszteri összeköt jének, a Nógrád Megyei Tanács Kórházának, az Országos Kórházi Intézetnek, valamint a Magyar Írók Szövetségének) is. (NML XXXII. 8. e) 1. tétel.) A kezdeményezés sorsának további alakulását nem ismerjük. 300

14 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Indoklás: A Minisztertanács 1047/1956. (VI. 3.) sz. és az egészségügyi miniszter 2/1956. (VI. 24.) számú rendelete szerint a terhesség megszakítását véleményez bizottságnak minden feltétel nélkül engedélyt kellett adni a terhesség megszakítására, ha azt a terhes n kérte. A rendelet július havi életbelépése óta a terhesség-megszakítások száma ugrásszer en emelkedett. Az elmúlt negyedév alatt a terhesség-megszakítások száma háromszázhuszonöt, az eddigi negyedévi átlagos nyolcvan-kilencvennel szemben. A megszakítás iránti kérelmek huszonöt-harminc százaléka teljesen indokolatlan, azt sem betegség, sem szociális helyzet nem teszi szükségessé, hanem csupán önz anyagi és kényelmi szempontokon alapul, melyek már a második, de sok esetben az els gyerek születését is megakadályozzák. A bizottságnak nem volt joga az indokolatlan kérelmeket visszautasítani, hanem lelkiismerete és meggy z dése ellenére ki kellett adni ilyen esetben is a terhesség megszakítására az engedélyt. A rendelet szellemében a bizottság egyedüli lehet sége a meggy zés, a felvilágosítás, mely azonban nem vezet eredményre. Az eddigi háromszázhuszonhat jelentkez közül egyetlenegyet sikerült csak szándékától eltéríteni. Ha a terhességek megszakítása ilyen akadálytalanul, könnyen és lelkiismeretlenül folytatódik, igen rövid id alatt a mélypontra süllyed a természetes szaporodás, és helyrehozhatatlan károsodás keletkezik a magyar nemzet törzsében. A kiöreged nemzedékek váltására számbelileg legalább ugyanennyi házasságonként áltagosan két-három gyermekre van szükség, ha mint nemzet fenn akarunk maradni. Ezt az alapvet igazságot szomorú magyar történelmi példák igazolják. Ezer éven át birtokolt, ásványi kincsekben gazdag nemzetiségi vidékeink elvesztését is az ott él magyarság számbeli legyengülése okozta. Balassagyarmat város egészségügyi szolgálata felismerte ennek a káros rendeletnek minden veszedelmét, és már augusztus hóban er teljes mozgalmat indított a rendelet módosítása érdekében. A városi tanács végrehajtó bizottsága is állást foglalt ebben az értelemben, 1 és felterjesztéssel fordult fels hatóságai felé, melyet azonban a magyar nemzeti érdekeket semmibe vev akkori Egészségügyi Minisztérium cinikus hangú leirattal utasított el. A balassagyarmati kórház szülészeti osztálya október hó 30-án küldöttségileg kérte ez ügyben a sürg s intézkedést, és tiltakozott a gyermekgyilkos rendelet további alkalmazása ellen, melynek alapján hetenként huszonöt-harminc csírázó magyar életet kell lelkiismeretük ellenére elpusztítaniuk. 1 Helyesebben: e mellett. 301

15 Dokumentumok Ezen tények alapján Balassagyarmat város ideiglenes igazgatási tanácsa és a városi orvos el terjesztésére fentiek szerint határoztunk, hogy a további indokolatlan terhesség-megszakításokat megakadályozzuk. Balassagyarmat, november 30. Balassagyarmati Városi és Járási Forradalmi Nemzeti Tanács, Dr. Daróczi Gusztáv s. k. elnök NML XXIII d. 8-62/ / A Balassagyarmati Járási és Városi Forradalmi Tanács igazolja, hogy a l rincpusztaiak élelmiszer-küldeményüket a budapesti szabadságharcosoknak szánják Balassagyarmat, november 2. Balassagyarmati Járási Városi Forradalmi Tanács Igazolás Igazolja a Balassagyarmati Járási Városi Forradalmi Tanács, hogy a l rincpusztai tsz a budapesti szabadságharcosok részére az UA 399 rendszámú tehergépkocsival gy jtésb l származó élelmiszereket szállít. Kéri a közbees forradalmi tanácsokat, hogy a Budapestnek szánt ingyenes küldeményt célja elérésében a legmesszebbmen en támogassa. Balassagyarmat, november hó 2-án HL BKB B. II. 712/ o. Papp László, a forradalmi bizottság közlekedési megbízottja 17. / A Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsa megváltoztatja a személyi kérdésekben hozott korábbi döntéseit Balassagyarmat, november 2. Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsa Határozat: A Nógrád Megyei Ügyészség Forradalmi Munkástanácsának évi október hó 31. napján hozott határozatát az alábbiak szerint változtatja meg a munkástanács: Zlehovszky József megyei ügyészt a vezet i állásáról leváltja, de mint beosztott megyei ügyészségi ügyész továbbra is m ködhet. A megyei ügyészség vezetésével ezúttal is Gornyiczki Lajos megyei ügyészhelyettest bízza meg. 302

16 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyész elbocsátását a munkástanács továbbra is fenntartja. Szabó Imre megyei ügyészségi nyomozóval szemben az el z határozat szerinti elbocsátást hatálytalanítja, fizetésének fenntartása mellett rendelkezési állományba helyezi. A Diósi Imre megyei ügyészségi ügyésszel szemben hozott korábbi határozatot fenntartja, azaz csoportvezet i beosztása alól felmenti. Mint beosztott ügyész továbbra is m ködhet. Indoklás: A Balassagyarmati Városi Járási Forradalmi Nemzeti Tanács október hó 30. napján hozott határozatával Zlehovszky József megyei ügyészt és Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyészt leváltotta, egyidej leg Gornyiczki Lajos megyei ügyészhelyettest bízta meg a megyei ügyészség vezetésével. Rozgonyi Aladárral szemben a városi-járási forradalmi nemzeti tanács a Balassagyarmaton való további tartózkodását megtiltotta, elrendelte, hogy 24 órán belül a város területét hagyja el. Nevezettek leváltását azért tartotta szükségesnek a városi-járási forradalmi nemzeti tanács, mert a forradalom els napjaiban nyilvános helyen ellenforradalmi megnyilatkozásaik voltak. A megyei ügyészség forradalmi munkástanácsa felülvizsgálta a városi-járási forradalmi nemzeti tanács határozatát, és megállapította, hogy Zlehovszky József megyei ügyész tényleg tett ellenforradalmi kijelentéseket a helyi Casinó étteremben, több személy el tt. Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyésszel szemben ilyen közvetlen észleléseink nem voltak. Figyelemmel azonban arra, hogy Zlehovszky József az ügyészség dolgozóival szemben fölényes, nem vezet höz ill magatartást tanúsított, a megyei ügyészséget a forradalom legnehezebb napjaiban itt hagyta, és leváltásáig Salgótarjánban, a BM F osztályon tartózkodott, a vezet i állás betöltésére ennek alapján méltatlannak bizonyult. Az október 31. napján hozott határozat után a káderlapok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy Zlehovszky József megyei ügyész az ügyészségi dolgozók jellemzését, a kádervéleményeket a valóságnak megfelel en szerkesztette s jelentette a legf bb ügyészségnek, az ügyészség dolgozóival szemben ártalmas tevékenységet nem fejtett ki, ezért csak a vezet i állásból való leváltását látja szükségesnek, mint beosztott ügyészi állás betöltése ellen vele szemben akadályt nem kíván gördíteni. 1 1 Értsd: nem vezet állásba való elhelyezése elé akadályt nem gördít. 303

17 Dokumentumok Rozgonyi Aladár megyei ügyészségi ügyésszel szemben a megyei ügyészségi forradalmi munkástanács megállapítja, hogy szakmailag fejletlen, egyetemi tanulmányait teljesen elhanyagolta, az utolsó egyetemi vizsgákon megbukott, szakmailag kell en nem képezte magát már ezen indokok alapján az ügyészi állás betöltésére alkalmatlannak bizonyult. Megállapítja a munkástanács, hogy Rozgonyi Aladárnak a dolgozó társaihoz való viszonya sem volt megfelel, rosszindulatú, tartózkodó, fenyeget magatartású volt. Szabó Imre megyei ügyészségi nyomozóval szemben a munkástanács megállapítja, hogy több ügyész ellen megbízatás nélkül nyomozott, adatokat szolgáltatott, miáltal az ügyészek és a nyomozók között bizalmatlanságot teremtett, a nyugodt ügyészi munkát magatartásával veszélyeztette. A felmerült fenti panaszok kivizsgálásáig a munkástanács nevezettet rendelkezési állományba helyezi azzal, hogy fizetésének meghagyása mellett szolgálata alól felmenti. Diósi Imre megyei ügyészségi ügyésszel szemben az alacsonyabb munkakörbe helyezést azért rendelte el a munkástanács, mert csoportvezet i beosztásával visszaélt, a feltárt hibákat felnagyította, s ahelyett, hogy jóindulatúlag azok kijavításával az ügyészt vagy az ügyészségi nyomozót kioktatta volna, az észlelt hibákkal rosszindulatú beállítottsággal ment a megyei ügyészség vezet jéhez, s ezáltal a vezet t is helytelen megítélésre késztette. Ez a vezet és a dolgozók közötti, valamint az ügyészségi felügyelet alá tartozó rend rség közötti kapcsolat romlásához vezetett. Általában az ügyészségi dolgozókkal szemben kifogásolható hangnemet alkalmazott. Balassagyarmat, évi november hó 2. napján Basa István, a megyei ügyészségi forradalmi munkástanács elnöke Rozgonyi Aladár megyei ügyész részére, Balassagyarmat HL BKB B. II. 712/ f. 18. / Tibay Géza, a balassagyarmati nemzet rség parancsnokhelyettese viszszaadja marokfegyverét Balassagyarmat, november 4. Átvételi elismervény Alulírott Károly törzs rmester elismerem, hogy Tibay Géza balassagyarmati lakostól a mai napon 1 (egy) db számú pisztolyt, 1 db pisztolytáskát és 14 db pisztolytöltényt átvettem. Balassagyarmat, november 4-én Károly [?] s. k., raktárkezel HL BKB B. II. 712/ o. 304

18 Balassagyarmat 56-os eseményeir l 19. / Jegyz könyv a Balassagyarmati Járás Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanácsának vb-ülésér l Balassagyarmat, november 7. Jegyz könyv Készült november 7-én, a járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanács végrehajtó bizottságának 1 ülésén. Jelen vannak: dr. Daróczi Gusztáv, dr. Magyar Pál titkár, Juhász Aladár, Balanyi Mihály, Kovács Sándor, Gál Lajos, Pásztor Jen, Leszenyiczky János, Komor János, Sallói Aladár, Bargár Ödön, Paule László, Papp László, Bencsik József, Medvegy János, László Aladár, Vizi Ferenc, Dányi József, Várkonyi Róbert, Fábián Endre, Siket Pál, Oravecz István vb-tagok. Bargár Ödön bejelenti, hogy a nemzet rség vezet ségi tisztségét továbbra is vállalja. Dr. Daróczi Gusztáv: Felmerült az a kérdés, hogy megalakítsuk-e a végleges tanácsot, kéri a végrehajtó bizottságot, hogy a kérdésben foglaljon állást. Gál Lajos: Mindaddig, amíg a végleges tanácsot meg tudjuk választani, a jelenlegi bizottság maradjon meg, de még e héten minden egyes üzemben és községben alakítsák meg a végleges bizottságokat, amelyeknek a küldöttei jöjjenek be és válasszák meg a végleges tanács tagjait! Határozat: A végrehajtó bizottság megállapodik abban, hogy a végleges tanácsok megválasztásának határideje november 13. A végleges tanácsok megválasztásánál vigyázni kell arra, hogy a község lakossága teljesen képviselve legyen. László Aladár: A vb-b l alakuljon egy bizottság, amely javaslatot dolgoz ki és terjeszt vita tárgyát képez en a vb elé, a választásokat illet en. Határozat: A vb Pásztor Jen, Várkonyi Róbert és Sallói Aladár polgártársakat bízza meg a feladat végrehajtásával. Bencsik János: javasolja, hogy a végleges tanács megválasztásánál a mez gazdasági üzemek is képviseltessék magukat. 1 A forradalmi tanács operatív testületét nevezték vb-nek. 305

19 Dokumentumok 306 Határozat: A vb úgy dönt, hogy a következ mez gazdasági üzemek is küldhetnek képvisel ket a választásra: Érsekvadkerti Gépállomás, Berceli Gépállomás, Mohorai Növényvéd Állomás, Magyarnándori és a Szügyi Állami Gazdaság, a Nógrádkövesdi K bánya és a Nógrádkövesdi Állami Gazdaság. Daróczi Gusztáv: felveti azt a kérdést, hogy hány f b l álljon a végleges vb. Véleménye szerint a tanács tagjainak legfeljebb tíz százaléka alkossa a vb-t. Határozat: A végrehajtó bizottság a következ képpen kívánja létrehozni a végleges vb-t: karhatalom: egy f, ipari üzemek: három f, kereskedelmi üzemek: egy f, közlekedés és hírközlés: két f, egészségügy: egy f, parasztság: négy f, ifjúság és nevelés: két f, hivatalok: egy f képviselettel. Az ilyenképpen összeállított végrehajtó bizottság egy elnököt, két elnökhelyettest és egy titkárt választana a saját kebeléb l. Magyar Pál: A parasztság köréb l többen azzal a kívánalommal léptek fel, hogy a terményforgalmi vállalat raktárából készlet ellenében vet magot vásárolhassanak. A terményforgalmi vállalat a kérdést indokolatlannak látja, és annak nem kíván eleget tenni, azzal a megokolással, hogy a kérés teljesen a jöv évi vet mag biztosítását veszélyezteti. A válasz: azt a javaslatot terjeszti a vb elé, hogy a kérésnek kölcsön formájában lehessen eleget tenni. Határozat: A vb úgy dönt, hogy megfelel en megvizsgált esetben az igényl k kölcsön formájában kaphatnak vet magot. A végrehajtó bizottság feladatává teszi a választásokkal kapcsolatosan m köd szervez bizottságoknak, hogy adatokat gy jtsenek arra nézve, hogy hogyan m ködtek a községi forradalmi tanácsok, minthogy a végrehajtó bizottság elnöke az alakuló ülésen be kíván számolni az ideiglenes községi forradalmi tanácsok munkájáról. A végrehajtó bizottság tagjainak választására vonatkozóan elfogadtuk Gáspár kartársnak azt a javaslatát, hogy szakcsoportonként kétszer annyi f t jelöljenek, mint amennyit a végrehajtó bizottságba beválasztanak, és a tanács azok közül válasszon. Daróczi Gusztáv javasolja, hogy a végleges végrehajtó bizottság megalakulásáig a fegyveres er k parancsnoka Juhász Aladár, helyettesei pedig Bargár Ödön, Vizi Ferenc és Menczel József legyenek. A végleges parancsnok az lesz, akit a tanács megválaszt. A javaslatot a vb egyhangúlag elfogadta. Papp László jelenti, hogy egy tehergépkocsi Rétságról Salgótarjánba akar vinni gázolajat. Ezt a gépkocsit a MÁVAUT dolgozói nem akarják elengedni.

20 Balassagyarmat 56-os eseményeir l Határozat: A gázolaj egy részére igényt tartunk, annál is inkább, mert Salgótarján ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy nekünk üzemanyagot ad. Juhász Aladár javasolja, hogy a végrehajtó bizottság a Kádár-féle kormány programjával kapcsolatban foglaljon állást. Daróczi Gusztáv felkéri Kovács Sándort, ismertesse a Kádár-kormány programját. Kovács Sándor elmondja, hogy megalakult a forradalmi munkás-paraszt kormány. Nagy Imre kormánya nem tudta a becsületes állampolgárok életét biztosítani, felkoncolt sok becsületes párttagot. Nagy Imre teljesen a kapitalista rendszer visszaállítását t zte ki célul. A munkás-paraszt kormány programját a következ kben ismertette: 1. A teljes szuverenitás biztosítása. 2. A szocializmus építése Magyarországon, a nemzeti sajátosságok figyelembevételével. 3. Az üzemek széles kör, demokratikus alapon történ vezetése, a munkástanácsok segítségével. 4. Az életszínvonal emelése. 5. A begy jtés eltörlése. 6. A szövetkezetek létrehozásánál és a tagosításoknál elkövetett törvénysértések kiküszöbölése. 7. A kisipar és a kiskereskedelem támogatása. 8. A reakciós elemek teljes kiirtására a szovjet csapatok segítségének kérése. 9. A nyugalom helyreállítása után tárgyalást kezdeni a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásáról. 10. Senkinek semmi bántódása nem lehet, aki a forradalom követeléséért síkraszállt. Gál Lajos: az a javaslata, hogy a végrehajtó bizottság fogadja el a Kádár-kormány programját, egy-két követeléssel megtoldva, amelyet juttasson el hozzá. Amit a forradalmi tanácsok mint vívmányt elértek, azokat a Kádár-kormány rögzítse! Követeljük a szabad választásokat, követeljük a többpártrendszert! Juhász Aladár: A fiatalokkal ismét baj van, a tisztek irányítását nem fogadják el. A vb úgy határoz, hogy ezek a fiatalok maradjanak bent a laktanyában. Magyar Pál: A Kádár-kormány programját illet en már csak azért is állást kell foglalnunk, nehogy ellenforradalmi csoportnak bélyegeztessenek bennünket. Daróczi Gusztáv: Mi a kormány programjának a zömével teljesen egyetértünk, de nem vagyunk meggy z dve arról, hogy a lakosság hogyan vélekedik. 1 ÁBTL V A) o. 1 Inkább: nem vagyunk meggy z dve arról, hogy a lakosság is így vélekedik-e. 307

Az igazoló eljárások és a háborús b nök megtorlása 1945 után Magyarországon *

Az igazoló eljárások és a háborús b nök megtorlása 1945 után Magyarországon * PAPP GYULA Az igazoló eljárások és a háborús b nök megtorlása 1945 után Magyarországon * A szövetséges hatalmak által háborús b nösnek tekintett személyek felel sségre vonásának a szándéka végigvonul a

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

Történelmünk és az állambiztonság

Történelmünk és az állambiztonság D r. I l k e i C s a b a Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság Szerzői kiadás, 2013 A kötet tartalma eredetileg megjelent: Dr. Ilkei

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1 (Összeállította: Batalka Krisztina levéltáros, megjelent a Magyarországi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben A TARTALOMBÓL Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben Palkó László András: Keserédes napjaink Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon a kádári puha diktatúra id szakában:

Részletesebben

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Fröhlich Ida DSc. Hadtörténeti Műhely Dr. Horváth Miklós DSc. Témavezető: Dr. Horváth Miklós

Részletesebben

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában 1944. december 21 22-én, miközben az országban még harcok dúltak, Debrecenben megalakult az Ideiglenes

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény 1956-os Intézet Sprint Kft. Budapest 2006 Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld

Részletesebben

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950

Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 Baráth Magdolna Szovjet tanácsadó feljegyzése Magyarországról, 1950 A tanácsadói rendszer kiépítése Magyarországon hasonlóan a szovjet blokk többi országához elsősorban katonai-politikai vonalon kezdődött

Részletesebben

Kaposszerdahelyre december 3-án vonultak be a szovjet csapatok. A szerdahelyi embereket is félelem töltötte el a bizonytalantól, a várható eseményektõl. Többen elmenekültek a faluból, közöttük a körjegyzõ

Részletesebben

Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért

Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért Hóbor József: Nem akarok hős lenni!... hogy el ne felejtődjék a nevük azoknak, akik tettek és megszenvedtek e Hazáért 1 2 HÓBOR JÓZSEF Nem akarok hős lenni! Farkas Béla 56-ja Egy olajos mérnök a forradalomban

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

B A L A S S I BÁLIN T NYOL C É V F O L Y A M O S GIM N Á Z I U M T Ö R T É N E L E M MUNKAKÖZÖSSÉG

B A L A S S I BÁLIN T NYOL C É V F O L Y A M O S GIM N Á Z I U M T Ö R T É N E L E M MUNKAKÖZÖSSÉG MAGYAR TÖRTÉNELMI FORRÁSGYŐJTEMÉNY 1945 1956 B A L A S S I BÁLIN T NYOL C É V F O L Y A M O S GIM N Á Z I U M T Ö R T É N E L E M MUNKAKÖZÖSSÉG 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. DEMOKRÁCIÁBÓL A DIKTATÚRA FELÉ

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Nagy Imre pártügyérôl

Nagy Imre pártügyérôl eszmék és társadalom 136 [ ] SIPOS LEVENTE Nagy Imre pártügyérôl Amikor a Belügyminisztérium tisztje 1957. április 30-án házkutatást tartott 1 az április 14-én Romániában letartóztatott Donáth Ferenc budapesti

Részletesebben

PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP-

PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP- MALTSIK BALÁZS PÉTER GYÖRGY KÖZGAZDASÁGI REFORMELKÉP- ZELÉSEI 1953-1956 Vonzások és taszítások, egész életet meghatározó elvtársi, bajtársi és baráti kapcsolatok, naiv idealizmus és átgondolt kamarilla-politika,

Részletesebben

A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában

A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában Varga Krisztián Betekintő 2010/4. A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában Az alább közölt dokumentum Wayand Tibor fogságban írt önvallomásának az 1936 és 1940 közötti időszakról

Részletesebben

Népköztársaság tér 2006 Szakolczai Attila

Népköztársaság tér 2006 Szakolczai Attila Népköztársaság tér 2006 Szakolczai Attila A budapesti pártbizottságnak, illetve a Köztársaság téri ostromnak kiemelt, központi szerepe volt a kádárista ellenforradalom-történetben. Annak bemutatásával,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2013 Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) JEGYZ KÖNYV 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

1956 szellemének megtorlása tíz év után

1956 szellemének megtorlása tíz év után KAHLER FRIGYES 1956 szellemének megtorlása tíz év után Vaczkó László és Hamusics János ügye Emlékeztetőül Az 1956-os forradalom után következett megtorlást Gosztonyi Péter A magyar Golgota című könyvében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (432) 2006. NOVEMBER 3. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 56 E M L É K E Z E T E NEM ELÉG,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE. TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE. TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE Tárgyalja Képvisel -testület TÁJÉKOZTATÓ a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére nyílt ülés egyszer többség A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ID SZAKBAN

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Vörös Géza Betekintő 2013/4. Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Bevezetés1 Az egypártrendszer létrejöttétől egészen 1989-ig a mindenkori állami egyházpolitikát

Részletesebben

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956. október 23-án délután Budapesten kétszázezer ember ment az utcákra. A magyarok békés tüntetéssel adtak hangot a szabadság, demokrácia

Részletesebben

Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából

Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából Köztörvényes bűnöző, vagy politikai áldozat? - tehetjük fel a kérdést, az 1956-os forradalmi eseményekben és az

Részletesebben