A mködés közös szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mködés közös szabályai"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító:

2 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE, SZÁMA...4 INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS TELEPHELYEK...4 AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZI...5 ALAPTEVÉKENYSÉG, KIEGÉSZÍT TEVÉKENYSÉG, EZEK FORRÁSAI ÉS AZ EZEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK.5 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok...6 A feladatellátás forrásai...8 Fontosabb jogszabályok...8 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK FELADATAI...10 Általános iskola...10 Szakképz iskola...10 Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum...11 FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉS KÖRE...11 SZÁMLASZÁM ÉS ÁFA ALANYISÁG...12 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÍRÁSOK, FELTÉTELEK...12 A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA...13 SZAKÁGAZATI BESOROLÁS...19 KINCSTÁRI KÖRHÖZ VALÓ TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS (HATÁSKÖRÖK)...19 A KIADMÁNYOZÁSI (ALÁÍRÁSI) JOGKÖR GYAKORLÁSA...20 AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...22 A MKÖDÉS RENDJE, NYITVA TARTÁS, A VEZETK BENNTARTÓZKODÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN...23 A SZAKMAI MUNKA BELS ELLENRZÉSÉNEK RENDJE...23 A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE...23 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK EGYÜTTMKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, A VEZETK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA...23 A VEZETK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS. AZ ÁMK VEZETÉSE ÉS A VEZETK FBB FELADATAI...24 A vezetés közös szabályai...24 Az igazgató...24 Gazdasági vezet...26 Intézményegység-vezetk...27 A HELYETTESÍTÉS RENDJE...28 AZ ÁMK MUNKÁJÁT SEGÍT TESTÜLETEK, SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK...28 Igazgatótanács...29 Vezeti értekezlet...30 Szakmai csoportok...30 Szakalkalmazotti értekezlet...31 Összalkalmazotti értekezlet...32 AZ ÁMK KAPCSOLATAI...32 Az ÁMK vezetése és a szüli szervezetek...32 Dolgozói érdekképviseleti szervezetek...32 Szakmai szervezetek...33 Diákönkormányzat...33 Nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek részére...33 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás...33 AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA...33 A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE...34 INTÉZMÉNYI VÉD-ÓVÓ ELÍRÁSOK...34 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (BOMBARIADÓ STB.) ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDK...34 A SZÜLI SZERVEZETET (KÖZÖSSÉGET) VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI JOGA...34 KÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSA...35

3 AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA...35 A TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A BEISKOLÁZÁSI SZABÁLYOZÁS RENDJE...35 A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATA...36 INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI...36 AZ INTÉZMÉNYI VAGYON HASZNÁLATÁNAK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK AZ ELVEI...36 A MUNKAID-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...37 A munkaid-nyilvántartás tartalma...37 A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai...37 AZ ÁMK MKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK...37 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...38 ZÁRADÉK...39 NYILATKOZATOK...39

4 Általános rendelkezések A Szervezeti és Mködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Oladi Általános Mveldési Központ (továbbiakban ÁMK) adatait, szervezeti felépítését, a vezetk és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az ÁMK mködési szabályait. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény neve: Oladi Általános Mveldési Központ Rövidített elnevezés: Oladi ÁMK Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Simon István u Az intézmény alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ÁMK adószáma: Statisztikai (KSH) kódja: Társadalombiztosítási (TB) száma: Intézmény törzsszáma: OM azonosítója: Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény képviseletére jogosult az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. Alapító okirat kelte, száma Az alapítás idpontja: augusztus 1. Az alapító okirat száma: 132/2007. (III.29.) Intézményegységek és telephelyek Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája (a továbbiakban: Általános Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 6. Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum (a továbbiakban: Mveldési Központ) 9700 Szombathely, Simon István u. 4. Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája (a továbbiakban: Szakképz Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 2. Telephelye: Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája Tanmhely (a továbbiakban: tanmhely)

5 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 147. Az intézmény bélyegzi Valamennyi körbélyegz tartalmazza köriratban az intézmény (intézményegység nevét) középen a Magyar Köztársaság címerével. Az Oladi ÁMK körbélyegzjének felirata: Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely A bélyegz használatára jogosultak: ÁMK igazgatója ÁMK általános igazgatóhelyettese ÁMK gazdasági vezetje ÁMK pénzügyi csoport vezetje Az intézményegységek körbélyegzinek feliratai: Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Tanmhely Használatuk jogosultságáról az intézményegység-vezetk rendelkeznek. Az intézményegységek bélyegzire semmiféle kifizetés, anyagi kötelezettségvállalás nem történhet. Az intézmény bélyegzjének lenyomata: Alaptevékenység, kiegészít tevékenység, ezek forrásai és az ezeket meghatározó jogszabályok Az ÁMK többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttmköd, tevékenységüket összehangoló intézményegységekbl álló egységes intézményként látja el. Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK intézményegységeiben folyó nevelési és oktatási tevékenységekre a közoktatási törvényt és végrehajtási rendeleteit, illetve a közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat, a közmveldési tevékenységek ellátására és irányítására a muzeális intézményekrl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló CXL törvényt, valamint az e törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

6 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok Az ÁMK alaptevékenységeit az alapító okirat az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény a nevelési-oktatási tevékenységét a közoktatási törvény elírásai, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátási, intézménymködtetési és fejlesztési terve alapján végzi. A fenntartó a kerettantervek alapján elkészített helyi- és központi szakmai tantervek, valamint pedagógiai programok megvalósításához a közoktatási törvény által elírt, kötelezen adandó órakeretet, illetve órakedvezményeket biztosítja. Az ifjúsághoz kapcsolódó kulturális tevékenységek városi és regionális hatáskör biztosítása. A szabadid kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Nyitott intézményként lehetségek biztosítása a közösségi terek használatára, az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek támogatása. Könyvtára iskolai és közmveldési funkciókat lát el Kötelez állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános iskolai, nappali rendszer nevelés, oktatás - az általános mveltség megalapozása - a társadalmi együttéléshez, az önmveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességek kialakítása - az eltér ütemben fejld tanulók képességeinek egyéni fejlesztésérl történ gondoskodás - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés hátrányos helyzet tanulók számára - a pszichés fejldési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált ellátása - a középfokú oktatásra történ felkészítés - a gyermek- és ifjúságvédelem területén megelz és feltáró tevékenység - a diákönkormányzatok mködési feltételeinek biztosítása Az általános iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: - kislétszámú osztály mködtetése az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára kifutó jelleggel 2-4. évfolyamokon - iskolaotthonos oktatási forma a kislétszámú osztályban a 2. évfolyamon - emelt szint angol nyelv oktatás az 5-8. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - (gör)korcsolya oktatása a testnevelés tantárgy keretei között az 1-4. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - testnevelés (úszás irányultságú) oktatása emelt óraszámban kifutó jelleggel az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános iskolai nevelése, oktatása (a szakérti vélemények alapján, integráltan) Általános iskolai felnttoktatás - esti oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idben)

7 - Az általános iskolások tanítási idn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszer segítése a törvényben meghatározott keretek között Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás - A szakközépiskolai tanulókat az általános mveltséget megalapozó évfolyamon felkészíti az érettségi vizsgára. - Biztosítja a tanulók számára a felsfokú továbbtanulás, a szakképzési évfolyamokra történ bekapcsolódás, valamint a munkába állás lehetségét Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás - A szakiskola évfolyamain általános mveltséget megalapozó oktatás folyik Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás (szakképz évfolyamok) - A jogszabályban elírt módon a 1/11-2/12-3/13. valamint 1/13-2/14-3/15. szakképzési évfolyamokon felkészít az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára. A szakmai képesítések megszerzését az alábbiak szerint biztosítja az iskola: szakterület: mszaki szakmacsoport: könnyipar szakterület: szakmacsoport: szakterület: szakmacsoport: humán egyéb szolgáltatások egészségügy (kizárólag fogtechnikus képzés) gazdasági-szolgáltatási kereskedelem marketing (csak a látszerész, fotocikkkeresked, fényképész szakmák) Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport Szakközépiskolai felnttoktatás - esti és levelez oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Mveldési központok, házak tevékenysége: - lakóterületi közmveldési, sport és szabadids tevékenység - képz-, ipar-, fotó és egyéb mvészeti kiállítás - szórakoztatási célú vásár, kiállítás - filmvetítés, eladó-mvészet - Szombathely város ifjúságának kulturális, szabadids befogadó tér biztosítása - az amatr mvészeti tevékenységek segítése, kortárs mvészetek befogadása - ifjúsági kezdeményezések befogadása (klub, kiállítás, öntevékeny csoportok stb ) - általános iskolák tanrend szerinti úszásoktatása Közmveldési könyvtári tevékenység:

8 - közmveldési könyvtári szolgáltatás - könyvtári szolgáltatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - igazgatási, mveldési, oktatási, sportépítmény (épületrész) - önálló rendeltetési egység bérbeadása - egyéb építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészít és kisegít jelleg tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészít tevékenységek Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként - alkalmazottak étkezése Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés - akkreditált felsfokú szakképzés: könnyipari mérnökasszisztens Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás A feladatellátás forrásai A feladatellátás forrásai: Fenntartói támogatás Intézményi saját bevételek Fontosabb jogszabályok Az ÁMK mködést meghatározó fontosabb jogszabályok: évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérl évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi 11. törvényerej rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrl szóló egyezmény kihirdetésérl 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról 78/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más, a közoktatást érint kormányrendeletek módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelv iskolai oktatás irányelvének

9 kiadásáról 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapmveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mködésérl 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet a mszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésrl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérl 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirl 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mszaki követelményeirl 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minségbiztosításáról és minségfejlesztésérl 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXVI. törvény a szakképzésrl 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirl, valamint a térségi integrált szakképz központ tanácsadó testületérl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl és az Országos Képzési Jegyzékbe történ felvétel és törlés eljárási rendjérl 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirl 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirl évi CXL. törvény a muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerrl 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillet egyes kedvezményekrl 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mvészeti, a közmveldési és a közgyjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg egyes kérdések rendezésére 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentésérl 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közmveldési feladatellátás országos a könyvtári állomány ellenrzésérl (leltározásáról) és az állományból történ törlésrl szóló szabályzat kiadásáról

10 szakfelügyeletérl 1/2000 (1.14.) NKÖM rend a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérl, követelményeirl és a képzés finanszírozásáról 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletrl Az intézményegységek feladatai Az ÁMK számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az ÁMK szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az igazgató gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokban elírt feladatokkal és hatáskörökkel. Általános iskola (Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája) A szakmailag önálló közmveldési intézményegység vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az általános iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Az általános iskola feladata az integráción belül: Ellátja az általános iskolai feladatokat, biztosítja a 6-14 éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából. Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Elsegíti - a pályaorientációs tevékenység révén - a tanulók képességeik és szándékaik szerinti továbbtanulását. Együttmködik a Teleki Blanka Szakképz Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Teleki Blanka Szakképz Iskolával szervezi a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkát. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Szakképz iskola (Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája) A szakmailag önálló iskola vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. A szakképz iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. A szakképz iskola feladata az integráción belül: Ellátja a középiskolai és a szakképzési feladatokat, biztosítja a éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából.

11 Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Együttmködik a Simon István Utcai Általános Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Simon István Utcai Általános Iskolával részt vállal a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkában. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum Az ÁMK Mveldési központjának irányítását vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az ÁMK mveldési központjának feladata az integráción belül: Tevékenységek, programok szervezésével segíti az iskolák munkáját. Lakóhelyi mködési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó mveldési tevékenységekhez szükséges egyes feltételeket, különösen az ifjúsági korosztály vonatkozásában. Klubokat, mvészeti csoportokat mködtet, közremködik mvészeti alkotások bemutatásában, eladásokat, rendezvényeket szervez. Tanórán kívüli kulturált és hasznos szabadids lehetséget biztosít. Közremködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez. Könyvtára a közmveldési funkción kívül ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is. A Mveldési Központ részletes mködését saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Feladatmutatók megnevezése és köre 1) Iskolai intézményi étkeztetés 02 Iskolai intézményi élelmezési étkezési napok 2) Nappali tanulók létszáma 02 Tanulócsoportok száma 3) Napközi + tanulószobai létszám 02 Tanulócsoport száma 4) Nappali rendszer szakiskolai oktatás létszám 02 Tanulócsoportok száma 5) Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás létszáma 02 Tanulócsoportok száma 6.) Nappali rendszer szakképesítés megszerz. felkész. isk. okt. létszám

12 02 Tanulócsoportok száma 7.) Mveldési központok házak tevékenysége, házak száma 8.) Közmveldési könyvtárak tevékenysége, száma 02 Beszerzett kötetek száma Számlaszám és ÁFA alanyiság Számlaszám: OTP Nyrt Az Oladi Általános Mveldési Központ ÁFA körbe tartozó, éves nettó árbevétele alapján negyedéves bevallást teljesít adóalany. Az Általános forgalmi adó nyilvántartását, elszámolásának szabályait az Intézmény számviteli politikája szabályozza. Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elírások, feltételek A költségvetési szerv gazdálkodásának kereteit, pénzellátásra, tervezésre, könyvvezetésre, beszámolási kötelezettségére vonatkozó elírásait elssorban az államháztartási törvény és az államháztartás mködési rendjérl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.)sz. Korm. rendelet szabályozza. A rendelet elírásai szerint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének kell megoldania a tervezéssel, elirányzat-felhasználással, üzemeltetéssel, fenntartással, mködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer-gazdálkodással, pénzkezeléssel, könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjed feladatokat. Az Intézmény ügyrendje a fent említett feladatokat részletesen tartalmazza.

13 A gazdasági szervezet felépítése, feladatának meghatározása Gazdasági vezet Intézményüzemeltetési részlegvezet Pénzügyi csoportvezet gondnok Karbantartók Gépkocsi vezet Takarítók Segédmunkások Kontírozó könyvel Pénztáros Gépkönyvel Munkaügyi eladó Tárgyieszköznyilvántartó Tervezési, beszámolási rend 1./ Tervezési feladatok 1.1. Az intézmény éves pénzforgalmi elirányzatait a központi elírások és a helyi önkormányzat rendelkezései alapján kell elkészíteni. A költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltése a Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint történik. Az Intézmény a költségvetési javaslat összeállításához a felügyeleti szervtl tájékoztatást kap: az általános és kötelezen érvényesítend tervezési követelményekrl, módszerekrl, elírásokról, bevételi és kiadási keretszámokról, a keretszámokhoz igazodóan a szakmai követelményeknek megfelelen szükséges feladatokról, a tervezés évében megvalósult elirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetségérl, illetve módjáról.

14 Az intézmény a költségvetési javaslatának összeállításakor megtervezi - a felügyeleti szerv által meghatározott keretszámok alapján - mindazokat a bevételek és kiadásokat, amelyek forrásától függetlenül a feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon, szerzdési megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen elfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, eszközei hasznosításával függenek össze, a felügyeleti szerv által céljelleggel meghatározott feladat ellátásához kapcsolódnak. Az intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási elirányzatok f összegének meg kell egyezni. A felügyeleti szerv az intézmény költségvetését a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével állapítja meg. A fkönyvi számlákat olyan mélység tagolásban kell megnyitni és vezetni - figyelembe véve a kormányrendelet elírásait -, hogy abból a költségvetési pénzforgalmi jelentés és a beszámolási nyomtatványok kitölthetk legyenek, továbbá a helyi képvisel-testület információ igényének megfeleljen Az intézménynek a képvisel-testület által jóváhagyott költségvetése alapján éves pénzellátási tervet kell készítenie az intézményi bevételek prognosztizált teljesítése és a költségvetési kiadások várható alakulása függvényében. 2./ Beszámolási feladatok Az intézmény az önkormányzati költségvetési szervekre elírt formában és tartalommal készíti el az éves és féléves beszámolót, a havi, illetve negyedéves pénzforgalmi információt. Az éves beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni. A költségvetési évek beszámolójának összehasonlíthatósága mellett biztosítani kell az azonos idszakok elemi költségvetésének és pénzforgalmi jelentéseinek összehasonlíthatóságát is. Ezt szolgálja az elemi költségvetés és a pénzforgalmi jelentés, illetve a pénzforgalmi kimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának azonossága Az éves beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, elirányzat maradvány kimutatás, szöveges beszámoló, kiegészít melléklet. A beszámoló részletes adattartalmát a kitöltési irányelveket a Kormányrendelet és a Pénzügyminisztérium által az éves költségvetési beszámoló garnitúrához kapcsolódó TÁJÉKOZTATÓ határozza meg. A mérlegben az eszközöket és forrásokat kell kimutatni. A mérlegadatokat a külön szabályozás szerinti leltáradatokkal, és az analitikus nyilvántartás adataival kell alátámasztani. Az értékelési módszerek a számlaosztályoknál meghatározottak szerint történnek.

15 A könyvviteli mérleg új elnevezés. A könyvviteli mérlegben az értékadatok múltbeli értéken, vagyis bekerülési értéken szerepelnek. A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését az intézménynél. A számviteli törvény alkalmazásánál a bekerülési érték megállapításakor: a bekerülési érték részeként a kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez beszerzett, létesített immateriális javak, tárgyi eszközök elzetesen felszámított általános forgalmi adója vehet figyelembe. A kiegészít melléklet számszaki része kötelezen, központilag elírt tartalmú és formájú táblázatokból áll. Melléklet a fkönyvi kivonat, melyeket kötelezen el kell készíteni és az éves beszámoló alátámasztásaként meg kell rizni. A kiegészít melléklet egyik kimutatása az elirányzatok egyeztetésére szolgál. Az intézmény saját hatáskör - benyújtott - elirányzat-változtatását az önkormányzat képviseltestülete hagyja jóvá. A féléves és éves beszámoló szöveges értékelésénél indokolni kell a jóváhagyott elirányzatok eltérését, illetve a kiváltó okokat. A pénzforgalmi jelentésben a bevételeket és kiadásokat kell kimutatni. A követeléseket és kötelezettségek állományának alakulását is tételesen kell kimutatni. A pénzmaradvány kimutatásnak a költségvetési tartalék megállapítást kell tartalmaznia. Az elszámolást a tényleges záró pénzkészlet és az aktív- és passzív pénzügyi elszámolások figyelembevételével kell elkészíteni. A kiegészít mellékletek számszer adatokból és szöveges indokolásból állnak. Számszer kimutatások: a költségvetési elirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése, az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása, a bérkiadások és a létszám alakulása, az intézményi bevételek havi alakulása, az iskola vagyonának és vagyonösszetételének alakulása, a tkeváltozás összetevi. A szöveges indokolásban ismertetni kell azokat a körülményeket, tényezket, amelyek hatással voltak: az elirányzatok tervezettl eltér alakulására, az intézményi bevételek alakulása, többlet valamint elmaradás oka, a kiadások alakulása, megtakarítások, feszültségek, bér- és létszámgazdálkodás, az alaptevékenység ellátása, az eszközök alakulása, a használatba lév vagyon állományváltozása, a pénzügyi helyzet értékelése, pénzeszközlekötések, likviditási helyzet A féléves beszámoló A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentésébl és a Kormányrendeletben meghatározott kiegészít mellékletekbl áll A pénzforgalmi információ

16 A pénzügyminiszter rendeletére figyelemmel - jelenleg hatályos PM rendelete alapján - negyedévi pénzforgalmi információt kell készíteni. Az információt az önkormányzat polgármesteri hivatal költségvetési osztálya részére kell megküldeni a negyedévet követ hónap 10. napjáig. A pénzforgalmi információ az év elejétl halmozott adatokat tartalmaz. A költségvetési jelentés a helyi önkormányzatok és az államháztartás szervezetei költségvetési elirányzatainak összefoglalására és év közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban elírt negyedéves jelentés-készítésre szolgál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletez más rlapok adataiból származnak. A tervezési és beszámolási feladatok megszervezéséért, az információk egyezségéért és a határid betartásáért az intézmény gazdasági vezetje felels Mérleg jelentés ( Az eszközök és források alakulása) A mérleg jelentés az államháztartás szervezetei ketts könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál. A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási idszakban a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból indul ki, és az adatszolgáltatási idszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni a jelentésben. Az rlap az eszközök és források alakulását mutatja be. Az rlap használatát az államháztartásról szóló évi XVIII. Törvény (Áht.) végrehajtására szolgáló, az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XIII. fejezetének a írja el, melyet a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet módosított. Az intézmény saját eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállítást készít. Az évközi mérlegjelentést az els, a harmadik, és a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követ hónap 10. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a féléves-, (illetve az éves beszámoló leadásakor is kell egyeztetni) beszámoló benyújtásának határidejével megegyezen kell benyújtani Szombathely Megyei Jogú Város Költségvetési Osztályához. Az évközi mérlegjelentéssel egyidejleg az intézmény vezetjének nyilatkozatát is be kell nyújtani, hogy az intézmény nem rendelkezik 30 napot meghaladó tartozás állománnyal. A mérlegjelentéssel egyidejleg ki kell nyomtatni a Fkönyvi kivonatot. A mérlegjelentés adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérleg-jelentés kitöltése a negyedéves fkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szerepl adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben elírt fkönyvi feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelzen leltározást, zárlati mveleteket nem kell végezni, viszont a negyedéves egyeztetéseket az analitikával minden esetben el kell végezni. A mérleg-jelentés oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév els napján (január 1-jén és a tárgyidszak végén megállapított állományát, és a tárgyidszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások összetevit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, a partner nélküli volumen-változást eredményez eseményeket, valamint az átértékeléseket tartalmazzák. A költségvetési jelentés és a mérlegjelentés elkészítéséhez az "ÉVKÖZI" nev feldolgozó rendszert alkalmazzuk.

17 1. Általános jellemzk és feladatok 1.1. Gazdasági vezet: Az intézmény igazgatója bízza meg és nevezi ki, ill. menti fel; A gazdasági szervezet vezet állású dolgozója; Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenrzése mellett látja el; Az intézmény mködésével összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese; Vezeti a gazdasági szervezetet feladati ellátásban 2. A gazdasági osztály tevékenységének feladatkörönkénti részletezése 1. A gazdasági vezet feladata: Megszervezi, irányítja és ellenrzi a gazdasági szervezet munkáját. Kialakítja a gazdálkodás pénzügyi-gazdasági szabályzóit és azok betartását figyelemmel kíséri. Feladata a költségvetési gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályok elírásainak betartása és betartatása. Elkészíti az önkormányzat által kiadott iránymutatások alapján az iskola költségvetési tervezetét, amelyet az igazgató jelenlétében egyeztet az önkormányzat képviseljével. Elkészíti az önkormányzati költségvetési koncepciónak megfelel intézményi költségvetést, amelyet a közgylés hagy jóvá. Gondoskodik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív gazdálkodási feladatok ellátásáról. Biztosítja a költségvetés végrehajtásáról szóló, a jogszabályi elírások szerinti gyakorisággal és tartalommal készítend beszámolók összeállítását. Kialakítja a gazdasági szervezet munkafolyamataiba épített bels ellenrzési rendszerét. Távolléte esetén a pénzügyi csoportvezet helyettesíti A kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult, továbbá szükség esetén a bizonylatok érvényesítését is elvégzi. 2. A pénzügyi csoportvezet feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölésének, kontírozásának, naprakész nyilvántartásának ellenrzése. Irányítja a gazdasági csoport munkáját A gazdasági vezet távolléte esetén kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza.

18 3. A kontírozó könyvel feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölése, kontírozása, naprakész nyilvántartása. A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Ellátja a bizonylatok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 4. Gépkönyvel feladatai: A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Záráshoz szükséges egyeztetések elvégzése A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. 5. Pénztáros feladatai: Az intézmény házi pénztárát önállóan, teljes anyagi felelsséggel kezeli a Házi pénztár kezelésének szabályzatá -ban foglaltaknak megfelelen. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 6. Munkaügyi eladó feladatai Az intézmény és a Magyar Államkincstár (MÁK) közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó- folyamatos munkakapcsolatot biztosítja, mint jelent-felels. Létszám-és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartások vezetése. Kinevezéssel, átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkálatok elvégzése a gazdasági vezet utasítása alapján. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 7. Eszköz nyilvántartó ügyintéz feladatai Tárgyi eszközök analitikájának naprakész vezetése Leltározások lebonyolításában közremködés Banki feladások, utalások teljesítése 3. Intézmény üzemeltetési egység feladatai: Vezetje felels az Intézmény területén mindennem karbantartási, gondnokságot érint munkálatok elvégeztetéséért, Takarítók, karbantartók munkájának meghatározása, felügyelete, ellenrzése Rongálások, nyilvántartása, lejegyzése. Az Intézmény üzemeltetési egység további munkatársainak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

19 Szakágazati besorolás Az Intézmény f tevékenysége a szakágazati besorolás szerint (TEÁOR).: 8021 (általános középfokú oktatás.) Kincstári körhöz való tartozás, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés (hatáskörök) A pénzgazdálkodás rendje Az intézmény gazdálkodási folyamatában a következ meghatározott sorrend érvényesül: 1. kötelezettségvállalás 2. kötelezettségvállalás ellenjegyzése 3. a kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése 4. érvényesítés 5. utalványozás 6. utalványozás ellenjegyzése 7. pénzügyi teljesítés Az elbbiek részletes meghatározása: 1. Kötelezettségvállalás rendje Kötelezettséget vállalni az intézmény igazgatója jogosult, aki egyben felel a kötelezettség vállalásáért. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet, a szükséges fedezet biztosítását követen. 2. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a gazdasági vezet jogosult. A kötelezettségvállalás annak ellenjegyzésével együtt érvényes és teljesíthet. Az ellenjegyz gazdasági vezet megvizsgálja az ellenjegyzés elvégzése eltt azt, hogy a kötelezettséget az arra jogosult igazgató vállalta-e, továbbá, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz záradékolja a kötelezettségvállalást a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 3. A kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése A kötelezettségvállalásban megjelölt munkavégzés, megrendelt szolgáltatás megtörtént, illetve a megrendelt eszköz leszállításra került, amellyel kapcsolatos számlák beérkeznek. A munka elvégzését, a szolgáltatás megtörténtét, a megrendelt eszköz átvételét a beérkez számlán az illetékes intézményi dolgozó aláírásával igazolja. A beérkez számlákat a szállítói analitikus nyilvántartásba be kell vezetni. A szállítói analitikus nyilvántartás vezetje: könyvel. 4. Érvényesítés A beérkez számlák érvényesítését végzi: kontírozó könyvel. Az érvényesítés feladatait írásbeli megbízás alapján végzi az érvényesít.

20 Az érvényesít feladata megvizsgálni: o a követelés jogosságát, o a szükséges elirányzat meglétét, o a megrendelés, szerzdés meglétét, o a munka átvételre, az eszköz bevételezésre került-e, o a számla megfelel-e az alaki elírásoknak, o a számla számszakilag helyes-e. Az érvényesít az okmányon vezetett záradékban rögzíti: o a megállapított összeget, o a könyvviteli elszámolásra utaló fkönyvi számla számát. 5. Utalványozás Az utalványozás a kiadások, ill. bevételek teljesítésének elrendelése. Az utalványozásra jogosult: az intézmény igazgatója. Távolléte, ill. saját magára történ utalványozás esetén a mindenkori helyettese. Az igazgatóval kapcsolatos kifizetések esetében az utalványozást a munkáltatói jogkört gyakorló Polgármester látja el. Az utalványozó utalványrendeletben rendeli el a kiadások, ill. bevételek teljesítését. Az intézmény utalványrendelet-mintáját a sz. melléklet tartalmazza. Az utalványozás csak az annak ellenjegyzésére jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 6. Utalványozás ellenjegyzése Az utalványozás ellenjegyzésére jogosult: gazdasági vezet. Az ellenjegyz feladata megvizsgálni, hogy az utalványozást az arra jogosult személy végezte-e, a pénzügyi fedezet biztosított-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz az utalványt záradékkal látja el a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 7. A pénzügyi teljesítés Érvényes utalványrendelet alapján kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. A banki utalások és pénztári kifizetések teljesítése az utalványrendelet alapján történik. Az elirányzatok feletti rendelkezési jogokat, a kincstári körhöz való tartozás módját, a szakágazati besorolást, TEÁOR számot, a feladatmutatókat az intézmény Számvitelpolitikája tartalmazza. A kötelezettségvállalással, az utalványozással, az ellenjegyzéssel és az érvényesítéssel kapcsolatos hatás- és jogkörét az SZMSZ, valamint a kapcsolódó bels szabályzatok határozzák meg. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója (továbbiakban igazgató) jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgs intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó intézményegység-vezet írja alá. Az intézményegység-vezetk aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörbe tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 I. Preambulum I. 1. A Szervezeti és Mködési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) célja,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10.

2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10. Adószám: 18376926-2-06 Cégjegyzékszám: 06-14 -000117 KSH besorolási szám: 18376926802257206 2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Bányafelügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függeléke BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 E-mail: kissmariakonyvvizs@vnet.hu Könyvvizsgálói jelentés Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített beszámolójáról (egyszersített mérleg,

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben