A mködés közös szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mködés közös szabályai"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító:

2 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE, SZÁMA...4 INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS TELEPHELYEK...4 AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZI...5 ALAPTEVÉKENYSÉG, KIEGÉSZÍT TEVÉKENYSÉG, EZEK FORRÁSAI ÉS AZ EZEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK.5 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok...6 A feladatellátás forrásai...8 Fontosabb jogszabályok...8 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK FELADATAI...10 Általános iskola...10 Szakképz iskola...10 Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum...11 FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉS KÖRE...11 SZÁMLASZÁM ÉS ÁFA ALANYISÁG...12 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÍRÁSOK, FELTÉTELEK...12 A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA...13 SZAKÁGAZATI BESOROLÁS...19 KINCSTÁRI KÖRHÖZ VALÓ TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS (HATÁSKÖRÖK)...19 A KIADMÁNYOZÁSI (ALÁÍRÁSI) JOGKÖR GYAKORLÁSA...20 AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...22 A MKÖDÉS RENDJE, NYITVA TARTÁS, A VEZETK BENNTARTÓZKODÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN...23 A SZAKMAI MUNKA BELS ELLENRZÉSÉNEK RENDJE...23 A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE...23 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK EGYÜTTMKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, A VEZETK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA...23 A VEZETK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS. AZ ÁMK VEZETÉSE ÉS A VEZETK FBB FELADATAI...24 A vezetés közös szabályai...24 Az igazgató...24 Gazdasági vezet...26 Intézményegység-vezetk...27 A HELYETTESÍTÉS RENDJE...28 AZ ÁMK MUNKÁJÁT SEGÍT TESTÜLETEK, SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK...28 Igazgatótanács...29 Vezeti értekezlet...30 Szakmai csoportok...30 Szakalkalmazotti értekezlet...31 Összalkalmazotti értekezlet...32 AZ ÁMK KAPCSOLATAI...32 Az ÁMK vezetése és a szüli szervezetek...32 Dolgozói érdekképviseleti szervezetek...32 Szakmai szervezetek...33 Diákönkormányzat...33 Nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek részére...33 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás...33 AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA...33 A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE...34 INTÉZMÉNYI VÉD-ÓVÓ ELÍRÁSOK...34 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (BOMBARIADÓ STB.) ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDK...34 A SZÜLI SZERVEZETET (KÖZÖSSÉGET) VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI JOGA...34 KÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSA...35

3 AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA...35 A TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A BEISKOLÁZÁSI SZABÁLYOZÁS RENDJE...35 A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATA...36 INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI...36 AZ INTÉZMÉNYI VAGYON HASZNÁLATÁNAK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK AZ ELVEI...36 A MUNKAID-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...37 A munkaid-nyilvántartás tartalma...37 A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai...37 AZ ÁMK MKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK...37 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...38 ZÁRADÉK...39 NYILATKOZATOK...39

4 Általános rendelkezések A Szervezeti és Mködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Oladi Általános Mveldési Központ (továbbiakban ÁMK) adatait, szervezeti felépítését, a vezetk és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az ÁMK mködési szabályait. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény neve: Oladi Általános Mveldési Központ Rövidített elnevezés: Oladi ÁMK Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Simon István u Az intézmény alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ÁMK adószáma: Statisztikai (KSH) kódja: Társadalombiztosítási (TB) száma: Intézmény törzsszáma: OM azonosítója: Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény képviseletére jogosult az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. Alapító okirat kelte, száma Az alapítás idpontja: augusztus 1. Az alapító okirat száma: 132/2007. (III.29.) Intézményegységek és telephelyek Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája (a továbbiakban: Általános Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 6. Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum (a továbbiakban: Mveldési Központ) 9700 Szombathely, Simon István u. 4. Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája (a továbbiakban: Szakképz Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 2. Telephelye: Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája Tanmhely (a továbbiakban: tanmhely)

5 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 147. Az intézmény bélyegzi Valamennyi körbélyegz tartalmazza köriratban az intézmény (intézményegység nevét) középen a Magyar Köztársaság címerével. Az Oladi ÁMK körbélyegzjének felirata: Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely A bélyegz használatára jogosultak: ÁMK igazgatója ÁMK általános igazgatóhelyettese ÁMK gazdasági vezetje ÁMK pénzügyi csoport vezetje Az intézményegységek körbélyegzinek feliratai: Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Tanmhely Használatuk jogosultságáról az intézményegység-vezetk rendelkeznek. Az intézményegységek bélyegzire semmiféle kifizetés, anyagi kötelezettségvállalás nem történhet. Az intézmény bélyegzjének lenyomata: Alaptevékenység, kiegészít tevékenység, ezek forrásai és az ezeket meghatározó jogszabályok Az ÁMK többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttmköd, tevékenységüket összehangoló intézményegységekbl álló egységes intézményként látja el. Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK intézményegységeiben folyó nevelési és oktatási tevékenységekre a közoktatási törvényt és végrehajtási rendeleteit, illetve a közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat, a közmveldési tevékenységek ellátására és irányítására a muzeális intézményekrl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló CXL törvényt, valamint az e törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

6 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok Az ÁMK alaptevékenységeit az alapító okirat az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény a nevelési-oktatási tevékenységét a közoktatási törvény elírásai, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátási, intézménymködtetési és fejlesztési terve alapján végzi. A fenntartó a kerettantervek alapján elkészített helyi- és központi szakmai tantervek, valamint pedagógiai programok megvalósításához a közoktatási törvény által elírt, kötelezen adandó órakeretet, illetve órakedvezményeket biztosítja. Az ifjúsághoz kapcsolódó kulturális tevékenységek városi és regionális hatáskör biztosítása. A szabadid kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Nyitott intézményként lehetségek biztosítása a közösségi terek használatára, az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek támogatása. Könyvtára iskolai és közmveldési funkciókat lát el Kötelez állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános iskolai, nappali rendszer nevelés, oktatás - az általános mveltség megalapozása - a társadalmi együttéléshez, az önmveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességek kialakítása - az eltér ütemben fejld tanulók képességeinek egyéni fejlesztésérl történ gondoskodás - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés hátrányos helyzet tanulók számára - a pszichés fejldési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált ellátása - a középfokú oktatásra történ felkészítés - a gyermek- és ifjúságvédelem területén megelz és feltáró tevékenység - a diákönkormányzatok mködési feltételeinek biztosítása Az általános iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: - kislétszámú osztály mködtetése az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára kifutó jelleggel 2-4. évfolyamokon - iskolaotthonos oktatási forma a kislétszámú osztályban a 2. évfolyamon - emelt szint angol nyelv oktatás az 5-8. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - (gör)korcsolya oktatása a testnevelés tantárgy keretei között az 1-4. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - testnevelés (úszás irányultságú) oktatása emelt óraszámban kifutó jelleggel az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános iskolai nevelése, oktatása (a szakérti vélemények alapján, integráltan) Általános iskolai felnttoktatás - esti oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idben)

7 - Az általános iskolások tanítási idn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszer segítése a törvényben meghatározott keretek között Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás - A szakközépiskolai tanulókat az általános mveltséget megalapozó évfolyamon felkészíti az érettségi vizsgára. - Biztosítja a tanulók számára a felsfokú továbbtanulás, a szakképzési évfolyamokra történ bekapcsolódás, valamint a munkába állás lehetségét Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás - A szakiskola évfolyamain általános mveltséget megalapozó oktatás folyik Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás (szakképz évfolyamok) - A jogszabályban elírt módon a 1/11-2/12-3/13. valamint 1/13-2/14-3/15. szakképzési évfolyamokon felkészít az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára. A szakmai képesítések megszerzését az alábbiak szerint biztosítja az iskola: szakterület: mszaki szakmacsoport: könnyipar szakterület: szakmacsoport: szakterület: szakmacsoport: humán egyéb szolgáltatások egészségügy (kizárólag fogtechnikus képzés) gazdasági-szolgáltatási kereskedelem marketing (csak a látszerész, fotocikkkeresked, fényképész szakmák) Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport Szakközépiskolai felnttoktatás - esti és levelez oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Mveldési központok, házak tevékenysége: - lakóterületi közmveldési, sport és szabadids tevékenység - képz-, ipar-, fotó és egyéb mvészeti kiállítás - szórakoztatási célú vásár, kiállítás - filmvetítés, eladó-mvészet - Szombathely város ifjúságának kulturális, szabadids befogadó tér biztosítása - az amatr mvészeti tevékenységek segítése, kortárs mvészetek befogadása - ifjúsági kezdeményezések befogadása (klub, kiállítás, öntevékeny csoportok stb ) - általános iskolák tanrend szerinti úszásoktatása Közmveldési könyvtári tevékenység:

8 - közmveldési könyvtári szolgáltatás - könyvtári szolgáltatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - igazgatási, mveldési, oktatási, sportépítmény (épületrész) - önálló rendeltetési egység bérbeadása - egyéb építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészít és kisegít jelleg tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészít tevékenységek Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként - alkalmazottak étkezése Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés - akkreditált felsfokú szakképzés: könnyipari mérnökasszisztens Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás A feladatellátás forrásai A feladatellátás forrásai: Fenntartói támogatás Intézményi saját bevételek Fontosabb jogszabályok Az ÁMK mködést meghatározó fontosabb jogszabályok: évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérl évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi 11. törvényerej rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrl szóló egyezmény kihirdetésérl 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról 78/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más, a közoktatást érint kormányrendeletek módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelv iskolai oktatás irányelvének

9 kiadásáról 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapmveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mködésérl 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet a mszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésrl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérl 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirl 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mszaki követelményeirl 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minségbiztosításáról és minségfejlesztésérl 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXVI. törvény a szakképzésrl 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirl, valamint a térségi integrált szakképz központ tanácsadó testületérl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl és az Országos Képzési Jegyzékbe történ felvétel és törlés eljárási rendjérl 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirl 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirl évi CXL. törvény a muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerrl 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillet egyes kedvezményekrl 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mvészeti, a közmveldési és a közgyjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg egyes kérdések rendezésére 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentésérl 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közmveldési feladatellátás országos a könyvtári állomány ellenrzésérl (leltározásáról) és az állományból történ törlésrl szóló szabályzat kiadásáról

10 szakfelügyeletérl 1/2000 (1.14.) NKÖM rend a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérl, követelményeirl és a képzés finanszírozásáról 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletrl Az intézményegységek feladatai Az ÁMK számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az ÁMK szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az igazgató gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokban elírt feladatokkal és hatáskörökkel. Általános iskola (Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája) A szakmailag önálló közmveldési intézményegység vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az általános iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Az általános iskola feladata az integráción belül: Ellátja az általános iskolai feladatokat, biztosítja a 6-14 éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából. Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Elsegíti - a pályaorientációs tevékenység révén - a tanulók képességeik és szándékaik szerinti továbbtanulását. Együttmködik a Teleki Blanka Szakképz Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Teleki Blanka Szakképz Iskolával szervezi a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkát. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Szakképz iskola (Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája) A szakmailag önálló iskola vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. A szakképz iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. A szakképz iskola feladata az integráción belül: Ellátja a középiskolai és a szakképzési feladatokat, biztosítja a éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából.

11 Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Együttmködik a Simon István Utcai Általános Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Simon István Utcai Általános Iskolával részt vállal a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkában. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum Az ÁMK Mveldési központjának irányítását vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az ÁMK mveldési központjának feladata az integráción belül: Tevékenységek, programok szervezésével segíti az iskolák munkáját. Lakóhelyi mködési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó mveldési tevékenységekhez szükséges egyes feltételeket, különösen az ifjúsági korosztály vonatkozásában. Klubokat, mvészeti csoportokat mködtet, közremködik mvészeti alkotások bemutatásában, eladásokat, rendezvényeket szervez. Tanórán kívüli kulturált és hasznos szabadids lehetséget biztosít. Közremködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez. Könyvtára a közmveldési funkción kívül ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is. A Mveldési Központ részletes mködését saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Feladatmutatók megnevezése és köre 1) Iskolai intézményi étkeztetés 02 Iskolai intézményi élelmezési étkezési napok 2) Nappali tanulók létszáma 02 Tanulócsoportok száma 3) Napközi + tanulószobai létszám 02 Tanulócsoport száma 4) Nappali rendszer szakiskolai oktatás létszám 02 Tanulócsoportok száma 5) Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás létszáma 02 Tanulócsoportok száma 6.) Nappali rendszer szakképesítés megszerz. felkész. isk. okt. létszám

12 02 Tanulócsoportok száma 7.) Mveldési központok házak tevékenysége, házak száma 8.) Közmveldési könyvtárak tevékenysége, száma 02 Beszerzett kötetek száma Számlaszám és ÁFA alanyiság Számlaszám: OTP Nyrt Az Oladi Általános Mveldési Központ ÁFA körbe tartozó, éves nettó árbevétele alapján negyedéves bevallást teljesít adóalany. Az Általános forgalmi adó nyilvántartását, elszámolásának szabályait az Intézmény számviteli politikája szabályozza. Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elírások, feltételek A költségvetési szerv gazdálkodásának kereteit, pénzellátásra, tervezésre, könyvvezetésre, beszámolási kötelezettségére vonatkozó elírásait elssorban az államháztartási törvény és az államháztartás mködési rendjérl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.)sz. Korm. rendelet szabályozza. A rendelet elírásai szerint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének kell megoldania a tervezéssel, elirányzat-felhasználással, üzemeltetéssel, fenntartással, mködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer-gazdálkodással, pénzkezeléssel, könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjed feladatokat. Az Intézmény ügyrendje a fent említett feladatokat részletesen tartalmazza.

13 A gazdasági szervezet felépítése, feladatának meghatározása Gazdasági vezet Intézményüzemeltetési részlegvezet Pénzügyi csoportvezet gondnok Karbantartók Gépkocsi vezet Takarítók Segédmunkások Kontírozó könyvel Pénztáros Gépkönyvel Munkaügyi eladó Tárgyieszköznyilvántartó Tervezési, beszámolási rend 1./ Tervezési feladatok 1.1. Az intézmény éves pénzforgalmi elirányzatait a központi elírások és a helyi önkormányzat rendelkezései alapján kell elkészíteni. A költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltése a Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint történik. Az Intézmény a költségvetési javaslat összeállításához a felügyeleti szervtl tájékoztatást kap: az általános és kötelezen érvényesítend tervezési követelményekrl, módszerekrl, elírásokról, bevételi és kiadási keretszámokról, a keretszámokhoz igazodóan a szakmai követelményeknek megfelelen szükséges feladatokról, a tervezés évében megvalósult elirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetségérl, illetve módjáról.

14 Az intézmény a költségvetési javaslatának összeállításakor megtervezi - a felügyeleti szerv által meghatározott keretszámok alapján - mindazokat a bevételek és kiadásokat, amelyek forrásától függetlenül a feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon, szerzdési megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen elfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, eszközei hasznosításával függenek össze, a felügyeleti szerv által céljelleggel meghatározott feladat ellátásához kapcsolódnak. Az intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási elirányzatok f összegének meg kell egyezni. A felügyeleti szerv az intézmény költségvetését a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével állapítja meg. A fkönyvi számlákat olyan mélység tagolásban kell megnyitni és vezetni - figyelembe véve a kormányrendelet elírásait -, hogy abból a költségvetési pénzforgalmi jelentés és a beszámolási nyomtatványok kitölthetk legyenek, továbbá a helyi képvisel-testület információ igényének megfeleljen Az intézménynek a képvisel-testület által jóváhagyott költségvetése alapján éves pénzellátási tervet kell készítenie az intézményi bevételek prognosztizált teljesítése és a költségvetési kiadások várható alakulása függvényében. 2./ Beszámolási feladatok Az intézmény az önkormányzati költségvetési szervekre elírt formában és tartalommal készíti el az éves és féléves beszámolót, a havi, illetve negyedéves pénzforgalmi információt. Az éves beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni. A költségvetési évek beszámolójának összehasonlíthatósága mellett biztosítani kell az azonos idszakok elemi költségvetésének és pénzforgalmi jelentéseinek összehasonlíthatóságát is. Ezt szolgálja az elemi költségvetés és a pénzforgalmi jelentés, illetve a pénzforgalmi kimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának azonossága Az éves beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, elirányzat maradvány kimutatás, szöveges beszámoló, kiegészít melléklet. A beszámoló részletes adattartalmát a kitöltési irányelveket a Kormányrendelet és a Pénzügyminisztérium által az éves költségvetési beszámoló garnitúrához kapcsolódó TÁJÉKOZTATÓ határozza meg. A mérlegben az eszközöket és forrásokat kell kimutatni. A mérlegadatokat a külön szabályozás szerinti leltáradatokkal, és az analitikus nyilvántartás adataival kell alátámasztani. Az értékelési módszerek a számlaosztályoknál meghatározottak szerint történnek.

15 A könyvviteli mérleg új elnevezés. A könyvviteli mérlegben az értékadatok múltbeli értéken, vagyis bekerülési értéken szerepelnek. A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését az intézménynél. A számviteli törvény alkalmazásánál a bekerülési érték megállapításakor: a bekerülési érték részeként a kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez beszerzett, létesített immateriális javak, tárgyi eszközök elzetesen felszámított általános forgalmi adója vehet figyelembe. A kiegészít melléklet számszaki része kötelezen, központilag elírt tartalmú és formájú táblázatokból áll. Melléklet a fkönyvi kivonat, melyeket kötelezen el kell készíteni és az éves beszámoló alátámasztásaként meg kell rizni. A kiegészít melléklet egyik kimutatása az elirányzatok egyeztetésére szolgál. Az intézmény saját hatáskör - benyújtott - elirányzat-változtatását az önkormányzat képviseltestülete hagyja jóvá. A féléves és éves beszámoló szöveges értékelésénél indokolni kell a jóváhagyott elirányzatok eltérését, illetve a kiváltó okokat. A pénzforgalmi jelentésben a bevételeket és kiadásokat kell kimutatni. A követeléseket és kötelezettségek állományának alakulását is tételesen kell kimutatni. A pénzmaradvány kimutatásnak a költségvetési tartalék megállapítást kell tartalmaznia. Az elszámolást a tényleges záró pénzkészlet és az aktív- és passzív pénzügyi elszámolások figyelembevételével kell elkészíteni. A kiegészít mellékletek számszer adatokból és szöveges indokolásból állnak. Számszer kimutatások: a költségvetési elirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése, az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása, a bérkiadások és a létszám alakulása, az intézményi bevételek havi alakulása, az iskola vagyonának és vagyonösszetételének alakulása, a tkeváltozás összetevi. A szöveges indokolásban ismertetni kell azokat a körülményeket, tényezket, amelyek hatással voltak: az elirányzatok tervezettl eltér alakulására, az intézményi bevételek alakulása, többlet valamint elmaradás oka, a kiadások alakulása, megtakarítások, feszültségek, bér- és létszámgazdálkodás, az alaptevékenység ellátása, az eszközök alakulása, a használatba lév vagyon állományváltozása, a pénzügyi helyzet értékelése, pénzeszközlekötések, likviditási helyzet A féléves beszámoló A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentésébl és a Kormányrendeletben meghatározott kiegészít mellékletekbl áll A pénzforgalmi információ

16 A pénzügyminiszter rendeletére figyelemmel - jelenleg hatályos PM rendelete alapján - negyedévi pénzforgalmi információt kell készíteni. Az információt az önkormányzat polgármesteri hivatal költségvetési osztálya részére kell megküldeni a negyedévet követ hónap 10. napjáig. A pénzforgalmi információ az év elejétl halmozott adatokat tartalmaz. A költségvetési jelentés a helyi önkormányzatok és az államháztartás szervezetei költségvetési elirányzatainak összefoglalására és év közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban elírt negyedéves jelentés-készítésre szolgál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletez más rlapok adataiból származnak. A tervezési és beszámolási feladatok megszervezéséért, az információk egyezségéért és a határid betartásáért az intézmény gazdasági vezetje felels Mérleg jelentés ( Az eszközök és források alakulása) A mérleg jelentés az államháztartás szervezetei ketts könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál. A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási idszakban a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból indul ki, és az adatszolgáltatási idszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni a jelentésben. Az rlap az eszközök és források alakulását mutatja be. Az rlap használatát az államháztartásról szóló évi XVIII. Törvény (Áht.) végrehajtására szolgáló, az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XIII. fejezetének a írja el, melyet a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet módosított. Az intézmény saját eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállítást készít. Az évközi mérlegjelentést az els, a harmadik, és a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követ hónap 10. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a féléves-, (illetve az éves beszámoló leadásakor is kell egyeztetni) beszámoló benyújtásának határidejével megegyezen kell benyújtani Szombathely Megyei Jogú Város Költségvetési Osztályához. Az évközi mérlegjelentéssel egyidejleg az intézmény vezetjének nyilatkozatát is be kell nyújtani, hogy az intézmény nem rendelkezik 30 napot meghaladó tartozás állománnyal. A mérlegjelentéssel egyidejleg ki kell nyomtatni a Fkönyvi kivonatot. A mérlegjelentés adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérleg-jelentés kitöltése a negyedéves fkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szerepl adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben elírt fkönyvi feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelzen leltározást, zárlati mveleteket nem kell végezni, viszont a negyedéves egyeztetéseket az analitikával minden esetben el kell végezni. A mérleg-jelentés oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév els napján (január 1-jén és a tárgyidszak végén megállapított állományát, és a tárgyidszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások összetevit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, a partner nélküli volumen-változást eredményez eseményeket, valamint az átértékeléseket tartalmazzák. A költségvetési jelentés és a mérlegjelentés elkészítéséhez az "ÉVKÖZI" nev feldolgozó rendszert alkalmazzuk.

17 1. Általános jellemzk és feladatok 1.1. Gazdasági vezet: Az intézmény igazgatója bízza meg és nevezi ki, ill. menti fel; A gazdasági szervezet vezet állású dolgozója; Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenrzése mellett látja el; Az intézmény mködésével összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese; Vezeti a gazdasági szervezetet feladati ellátásban 2. A gazdasági osztály tevékenységének feladatkörönkénti részletezése 1. A gazdasági vezet feladata: Megszervezi, irányítja és ellenrzi a gazdasági szervezet munkáját. Kialakítja a gazdálkodás pénzügyi-gazdasági szabályzóit és azok betartását figyelemmel kíséri. Feladata a költségvetési gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályok elírásainak betartása és betartatása. Elkészíti az önkormányzat által kiadott iránymutatások alapján az iskola költségvetési tervezetét, amelyet az igazgató jelenlétében egyeztet az önkormányzat képviseljével. Elkészíti az önkormányzati költségvetési koncepciónak megfelel intézményi költségvetést, amelyet a közgylés hagy jóvá. Gondoskodik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív gazdálkodási feladatok ellátásáról. Biztosítja a költségvetés végrehajtásáról szóló, a jogszabályi elírások szerinti gyakorisággal és tartalommal készítend beszámolók összeállítását. Kialakítja a gazdasági szervezet munkafolyamataiba épített bels ellenrzési rendszerét. Távolléte esetén a pénzügyi csoportvezet helyettesíti A kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult, továbbá szükség esetén a bizonylatok érvényesítését is elvégzi. 2. A pénzügyi csoportvezet feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölésének, kontírozásának, naprakész nyilvántartásának ellenrzése. Irányítja a gazdasági csoport munkáját A gazdasági vezet távolléte esetén kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza.

18 3. A kontírozó könyvel feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölése, kontírozása, naprakész nyilvántartása. A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Ellátja a bizonylatok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 4. Gépkönyvel feladatai: A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Záráshoz szükséges egyeztetések elvégzése A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. 5. Pénztáros feladatai: Az intézmény házi pénztárát önállóan, teljes anyagi felelsséggel kezeli a Házi pénztár kezelésének szabályzatá -ban foglaltaknak megfelelen. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 6. Munkaügyi eladó feladatai Az intézmény és a Magyar Államkincstár (MÁK) közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó- folyamatos munkakapcsolatot biztosítja, mint jelent-felels. Létszám-és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartások vezetése. Kinevezéssel, átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkálatok elvégzése a gazdasági vezet utasítása alapján. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 7. Eszköz nyilvántartó ügyintéz feladatai Tárgyi eszközök analitikájának naprakész vezetése Leltározások lebonyolításában közremködés Banki feladások, utalások teljesítése 3. Intézmény üzemeltetési egység feladatai: Vezetje felels az Intézmény területén mindennem karbantartási, gondnokságot érint munkálatok elvégeztetéséért, Takarítók, karbantartók munkájának meghatározása, felügyelete, ellenrzése Rongálások, nyilvántartása, lejegyzése. Az Intézmény üzemeltetési egység további munkatársainak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

19 Szakágazati besorolás Az Intézmény f tevékenysége a szakágazati besorolás szerint (TEÁOR).: 8021 (általános középfokú oktatás.) Kincstári körhöz való tartozás, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés (hatáskörök) A pénzgazdálkodás rendje Az intézmény gazdálkodási folyamatában a következ meghatározott sorrend érvényesül: 1. kötelezettségvállalás 2. kötelezettségvállalás ellenjegyzése 3. a kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése 4. érvényesítés 5. utalványozás 6. utalványozás ellenjegyzése 7. pénzügyi teljesítés Az elbbiek részletes meghatározása: 1. Kötelezettségvállalás rendje Kötelezettséget vállalni az intézmény igazgatója jogosult, aki egyben felel a kötelezettség vállalásáért. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet, a szükséges fedezet biztosítását követen. 2. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a gazdasági vezet jogosult. A kötelezettségvállalás annak ellenjegyzésével együtt érvényes és teljesíthet. Az ellenjegyz gazdasági vezet megvizsgálja az ellenjegyzés elvégzése eltt azt, hogy a kötelezettséget az arra jogosult igazgató vállalta-e, továbbá, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz záradékolja a kötelezettségvállalást a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 3. A kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése A kötelezettségvállalásban megjelölt munkavégzés, megrendelt szolgáltatás megtörtént, illetve a megrendelt eszköz leszállításra került, amellyel kapcsolatos számlák beérkeznek. A munka elvégzését, a szolgáltatás megtörténtét, a megrendelt eszköz átvételét a beérkez számlán az illetékes intézményi dolgozó aláírásával igazolja. A beérkez számlákat a szállítói analitikus nyilvántartásba be kell vezetni. A szállítói analitikus nyilvántartás vezetje: könyvel. 4. Érvényesítés A beérkez számlák érvényesítését végzi: kontírozó könyvel. Az érvényesítés feladatait írásbeli megbízás alapján végzi az érvényesít.

20 Az érvényesít feladata megvizsgálni: o a követelés jogosságát, o a szükséges elirányzat meglétét, o a megrendelés, szerzdés meglétét, o a munka átvételre, az eszköz bevételezésre került-e, o a számla megfelel-e az alaki elírásoknak, o a számla számszakilag helyes-e. Az érvényesít az okmányon vezetett záradékban rögzíti: o a megállapított összeget, o a könyvviteli elszámolásra utaló fkönyvi számla számát. 5. Utalványozás Az utalványozás a kiadások, ill. bevételek teljesítésének elrendelése. Az utalványozásra jogosult: az intézmény igazgatója. Távolléte, ill. saját magára történ utalványozás esetén a mindenkori helyettese. Az igazgatóval kapcsolatos kifizetések esetében az utalványozást a munkáltatói jogkört gyakorló Polgármester látja el. Az utalványozó utalványrendeletben rendeli el a kiadások, ill. bevételek teljesítését. Az intézmény utalványrendelet-mintáját a sz. melléklet tartalmazza. Az utalványozás csak az annak ellenjegyzésére jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 6. Utalványozás ellenjegyzése Az utalványozás ellenjegyzésére jogosult: gazdasági vezet. Az ellenjegyz feladata megvizsgálni, hogy az utalványozást az arra jogosult személy végezte-e, a pénzügyi fedezet biztosított-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz az utalványt záradékkal látja el a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 7. A pénzügyi teljesítés Érvényes utalványrendelet alapján kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. A banki utalások és pénztári kifizetések teljesítése az utalványrendelet alapján történik. Az elirányzatok feletti rendelkezési jogokat, a kincstári körhöz való tartozás módját, a szakágazati besorolást, TEÁOR számot, a feladatmutatókat az intézmény Számvitelpolitikája tartalmazza. A kötelezettségvállalással, az utalványozással, az ellenjegyzéssel és az érvényesítéssel kapcsolatos hatás- és jogkörét az SZMSZ, valamint a kapcsolódó bels szabályzatok határozzák meg. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója (továbbiakban igazgató) jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgs intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó intézményegység-vezet írja alá. Az intézményegység-vezetk aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörbe tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben