A mködés közös szabályai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mködés közös szabályai"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító:

2 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE, SZÁMA...4 INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS TELEPHELYEK...4 AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZI...5 ALAPTEVÉKENYSÉG, KIEGÉSZÍT TEVÉKENYSÉG, EZEK FORRÁSAI ÉS AZ EZEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK.5 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok...6 A feladatellátás forrásai...8 Fontosabb jogszabályok...8 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK FELADATAI...10 Általános iskola...10 Szakképz iskola...10 Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum...11 FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉS KÖRE...11 SZÁMLASZÁM ÉS ÁFA ALANYISÁG...12 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉVEL ÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELÍRÁSOK, FELTÉTELEK...12 A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FELADATÁNAK MEGHATÁROZÁSA...13 SZAKÁGAZATI BESOROLÁS...19 KINCSTÁRI KÖRHÖZ VALÓ TARTOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS (HATÁSKÖRÖK)...19 A KIADMÁNYOZÁSI (ALÁÍRÁSI) JOGKÖR GYAKORLÁSA...20 AZ ÁMK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...22 A MKÖDÉS RENDJE, NYITVA TARTÁS, A VEZETK BENNTARTÓZKODÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN...23 A SZAKMAI MUNKA BELS ELLENRZÉSÉNEK RENDJE...23 A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE...23 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK EGYÜTTMKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, A VEZETK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA...23 A VEZETK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS. AZ ÁMK VEZETÉSE ÉS A VEZETK FBB FELADATAI...24 A vezetés közös szabályai...24 Az igazgató...24 Gazdasági vezet...26 Intézményegység-vezetk...27 A HELYETTESÍTÉS RENDJE...28 AZ ÁMK MUNKÁJÁT SEGÍT TESTÜLETEK, SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK...28 Igazgatótanács...29 Vezeti értekezlet...30 Szakmai csoportok...30 Szakalkalmazotti értekezlet...31 Összalkalmazotti értekezlet...32 AZ ÁMK KAPCSOLATAI...32 Az ÁMK vezetése és a szüli szervezetek...32 Dolgozói érdekképviseleti szervezetek...32 Szakmai szervezetek...33 Diákönkormányzat...33 Nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek részére...33 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás...33 AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA...33 A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE...34 INTÉZMÉNYI VÉD-ÓVÓ ELÍRÁSOK...34 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (BOMBARIADÓ STB.) ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDK...34 A SZÜLI SZERVEZETET (KÖZÖSSÉGET) VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI JOGA...34 KÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSA...35

3 AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA...35 A TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A BEISKOLÁZÁSI SZABÁLYOZÁS RENDJE...35 A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATA...36 INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI...36 AZ INTÉZMÉNYI VAGYON HASZNÁLATÁNAK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK AZ ELVEI...36 A MUNKAID-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...37 A munkaid-nyilvántartás tartalma...37 A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai...37 AZ ÁMK MKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK...37 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...38 ZÁRADÉK...39 NYILATKOZATOK...39

4 Általános rendelkezések A Szervezeti és Mködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Oladi Általános Mveldési Központ (továbbiakban ÁMK) adatait, szervezeti felépítését, a vezetk és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az ÁMK mködési szabályait. Az intézmény legfontosabb adatai Az intézmény neve: Oladi Általános Mveldési Központ Rövidített elnevezés: Oladi ÁMK Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Simon István u Az intézmény alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Az ÁMK adószáma: Statisztikai (KSH) kódja: Társadalombiztosítási (TB) száma: Intézmény törzsszáma: OM azonosítója: Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény képviseletére jogosult az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. Alapító okirat kelte, száma Az alapítás idpontja: augusztus 1. Az alapító okirat száma: 132/2007. (III.29.) Intézményegységek és telephelyek Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája (a továbbiakban: Általános Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 6. Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum (a továbbiakban: Mveldési Központ) 9700 Szombathely, Simon István u. 4. Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája (a továbbiakban: Szakképz Iskola) 9700 Szombathely, Simon István u. 2. Telephelye: Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája Tanmhely (a továbbiakban: tanmhely)

5 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 147. Az intézmény bélyegzi Valamennyi körbélyegz tartalmazza köriratban az intézmény (intézményegység nevét) középen a Magyar Köztársaság címerével. Az Oladi ÁMK körbélyegzjének felirata: Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely A bélyegz használatára jogosultak: ÁMK igazgatója ÁMK általános igazgatóhelyettese ÁMK gazdasági vezetje ÁMK pénzügyi csoport vezetje Az intézményegységek körbélyegzinek feliratai: Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Savaria Ifjúsági Centrum - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája - Szombathely Tanmhely Használatuk jogosultságáról az intézményegység-vezetk rendelkeznek. Az intézményegységek bélyegzire semmiféle kifizetés, anyagi kötelezettségvállalás nem történhet. Az intézmény bélyegzjének lenyomata: Alaptevékenység, kiegészít tevékenység, ezek forrásai és az ezeket meghatározó jogszabályok Az ÁMK többcélú intézmény, amely feladatait egymással együttmköd, tevékenységüket összehangoló intézményegységekbl álló egységes intézményként látja el. Az ÁMK intézményegységei szakmai tekintetben önálló szervezeti egységek. Az ÁMK intézményegységeiben folyó nevelési és oktatási tevékenységekre a közoktatási törvényt és végrehajtási rendeleteit, illetve a közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat, a közmveldési tevékenységek ellátására és irányítására a muzeális intézményekrl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló CXL törvényt, valamint az e törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

6 Az ÁMK feladatai, szakfeladatok Az ÁMK alaptevékenységeit az alapító okirat az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény a nevelési-oktatási tevékenységét a közoktatási törvény elírásai, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési-oktatási intézményeinek feladatellátási, intézménymködtetési és fejlesztési terve alapján végzi. A fenntartó a kerettantervek alapján elkészített helyi- és központi szakmai tantervek, valamint pedagógiai programok megvalósításához a közoktatási törvény által elírt, kötelezen adandó órakeretet, illetve órakedvezményeket biztosítja. Az ifjúsághoz kapcsolódó kulturális tevékenységek városi és regionális hatáskör biztosítása. A szabadid kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Nyitott intézményként lehetségek biztosítása a közösségi terek használatára, az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek támogatása. Könyvtára iskolai és közmveldési funkciókat lát el Kötelez állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános iskolai, nappali rendszer nevelés, oktatás - az általános mveltség megalapozása - a társadalmi együttéléshez, az önmveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességek kialakítása - az eltér ütemben fejld tanulók képességeinek egyéni fejlesztésérl történ gondoskodás - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés hátrányos helyzet tanulók számára - a pszichés fejldési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált ellátása - a középfokú oktatásra történ felkészítés - a gyermek- és ifjúságvédelem területén megelz és feltáró tevékenység - a diákönkormányzatok mködési feltételeinek biztosítása Az általános iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai: - kislétszámú osztály mködtetése az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára kifutó jelleggel 2-4. évfolyamokon - iskolaotthonos oktatási forma a kislétszámú osztályban a 2. évfolyamon - emelt szint angol nyelv oktatás az 5-8. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - (gör)korcsolya oktatása a testnevelés tantárgy keretei között az 1-4. évfolyamokon, évfolyamonként 1-1 osztályban - testnevelés (úszás irányultságú) oktatása emelt óraszámban kifutó jelleggel az Eötvös Iskolából átkerült tanulók számára Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános iskolai nevelése, oktatása (a szakérti vélemények alapján, integráltan) Általános iskolai felnttoktatás - esti oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idben)

7 - Az általános iskolások tanítási idn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszer segítése a törvényben meghatározott keretek között Nappali rendszer szakközépiskolai nevelés, oktatás - A szakközépiskolai tanulókat az általános mveltséget megalapozó évfolyamon felkészíti az érettségi vizsgára. - Biztosítja a tanulók számára a felsfokú továbbtanulás, a szakképzési évfolyamokra történ bekapcsolódás, valamint a munkába állás lehetségét Nappali rendszer szakiskolai nevelés, oktatás - A szakiskola évfolyamain általános mveltséget megalapozó oktatás folyik Nappali rendszer szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás (szakképz évfolyamok) - A jogszabályban elírt módon a 1/11-2/12-3/13. valamint 1/13-2/14-3/15. szakképzési évfolyamokon felkészít az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára. A szakmai képesítések megszerzését az alábbiak szerint biztosítja az iskola: szakterület: mszaki szakmacsoport: könnyipar szakterület: szakmacsoport: szakterület: szakmacsoport: humán egyéb szolgáltatások egészségügy (kizárólag fogtechnikus képzés) gazdasági-szolgáltatási kereskedelem marketing (csak a látszerész, fotocikkkeresked, fényképész szakmák) Iskolai intézményi közétkeztetés Diáksport Szakközépiskolai felnttoktatás - esti és levelez oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészít iskolarendszer felnttoktatás Mveldési központok, házak tevékenysége: - lakóterületi közmveldési, sport és szabadids tevékenység - képz-, ipar-, fotó és egyéb mvészeti kiállítás - szórakoztatási célú vásár, kiállítás - filmvetítés, eladó-mvészet - Szombathely város ifjúságának kulturális, szabadids befogadó tér biztosítása - az amatr mvészeti tevékenységek segítése, kortárs mvészetek befogadása - ifjúsági kezdeményezések befogadása (klub, kiállítás, öntevékeny csoportok stb ) - általános iskolák tanrend szerinti úszásoktatása Közmveldési könyvtári tevékenység:

8 - közmveldési könyvtári szolgáltatás - könyvtári szolgáltatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - igazgatási, mveldési, oktatási, sportépítmény (épületrész) - önálló rendeltetési egység bérbeadása - egyéb építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészít és kisegít jelleg tevékenysége: Közoktatási intézményekben végzett kiegészít tevékenységek A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészít tevékenységek Intézményi étkeztetés kiegészít tevékenységként - alkalmazottak étkezése Felsfokú szakképesítést nyújtó képzés - akkreditált felsfokú szakképzés: könnyipari mérnökasszisztens Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás A feladatellátás forrásai A feladatellátás forrásai: Fenntartói támogatás Intézményi saját bevételek Fontosabb jogszabályok Az ÁMK mködést meghatározó fontosabb jogszabályok: évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérl évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi 11. törvényerej rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrl szóló egyezmény kihirdetésérl 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról 78/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata és más, a közoktatást érint kormányrendeletek módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelv iskolai oktatás irányelvének

9 kiadásáról 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapmveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mködésérl 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet a mszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésrl 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérl 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirl 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mszaki követelményeirl 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minségbiztosításáról és minségfejlesztésérl 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérl és alkalmazásáról évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXVI. törvény a szakképzésrl 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirl, valamint a térségi integrált szakképz központ tanácsadó testületérl 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl és az Országos Képzési Jegyzékbe történ felvétel és törlés eljárási rendjérl 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrl 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirl 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirl évi CXL. törvény a muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerrl 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillet egyes kedvezményekrl 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mvészeti, a közmveldési és a közgyjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg egyes kérdések rendezésére 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentésérl 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közmveldési feladatellátás országos a könyvtári állomány ellenrzésérl (leltározásáról) és az állományból történ törlésrl szóló szabályzat kiadásáról

10 szakfelügyeletérl 1/2000 (1.14.) NKÖM rend a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérl, követelményeirl és a képzés finanszírozásáról 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletrl Az intézményegységek feladatai Az ÁMK számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az ÁMK szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az igazgató gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokban elírt feladatokkal és hatáskörökkel. Általános iskola (Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája) A szakmailag önálló közmveldési intézményegység vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az általános iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Az általános iskola feladata az integráción belül: Ellátja az általános iskolai feladatokat, biztosítja a 6-14 éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából. Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Elsegíti - a pályaorientációs tevékenység révén - a tanulók képességeik és szándékaik szerinti továbbtanulását. Együttmködik a Teleki Blanka Szakképz Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Teleki Blanka Szakképz Iskolával szervezi a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkát. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Szakképz iskola (Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz Iskolája) A szakmailag önálló iskola vezetését vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. A szakképz iskola részletes mködési szabályait saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. A szakképz iskola feladata az integráción belül: Ellátja a középiskolai és a szakképzési feladatokat, biztosítja a éves korosztály korszer nevelését, képzését, mveldését. Részt vállal a gyermek- és ifjúságvédelmi munkából.

11 Személyiségfejleszt munkájában épít az AMK közmveldési funkciójából ered lehetségekre, közremködik ezek feltárásában és megvalósításában. Együttmködik a Simon István Utcai Általános Iskolával annak érdekében, hogy az iskolafokok között az átmenet a tanulók számára ne jelentsen nehézséget. Együttmködve a Simon István Utcai Általános Iskolával részt vállal a büntetésvégrehajtó intézetben szervezett oktató-nevel munkában. Képviselket delegál az ÁMK igazgató tanácsába és az ÁMK szinten mköd szakmai csoportokba. Mveldési Központ és Könyvtár Savaria Ifjúsági Centrum Az ÁMK Mveldési központjának irányítását vezet beosztású intézményegység-vezet látja el. Munkáját vezet beosztású intézményegységvezet-helyettes segíti. Az ÁMK mveldési központjának feladata az integráción belül: Tevékenységek, programok szervezésével segíti az iskolák munkáját. Lakóhelyi mködési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó mveldési tevékenységekhez szükséges egyes feltételeket, különösen az ifjúsági korosztály vonatkozásában. Klubokat, mvészeti csoportokat mködtet, közremködik mvészeti alkotások bemutatásában, eladásokat, rendezvényeket szervez. Tanórán kívüli kulturált és hasznos szabadids lehetséget biztosít. Közremködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez. Könyvtára a közmveldési funkción kívül ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is. A Mveldési Központ részletes mködését saját Szervezeti és Mködési Szabályzata tartalmazza, amely a jelen SZMSZ részét képezi. Feladatmutatók megnevezése és köre 1) Iskolai intézményi étkeztetés 02 Iskolai intézményi élelmezési étkezési napok 2) Nappali tanulók létszáma 02 Tanulócsoportok száma 3) Napközi + tanulószobai létszám 02 Tanulócsoport száma 4) Nappali rendszer szakiskolai oktatás létszám 02 Tanulócsoportok száma 5) Nappali rendszer szakközépiskolai oktatás létszáma 02 Tanulócsoportok száma 6.) Nappali rendszer szakképesítés megszerz. felkész. isk. okt. létszám

12 02 Tanulócsoportok száma 7.) Mveldési központok házak tevékenysége, házak száma 8.) Közmveldési könyvtárak tevékenysége, száma 02 Beszerzett kötetek száma Számlaszám és ÁFA alanyiság Számlaszám: OTP Nyrt Az Oladi Általános Mveldési Központ ÁFA körbe tartozó, éves nettó árbevétele alapján negyedéves bevallást teljesít adóalany. Az Általános forgalmi adó nyilvántartását, elszámolásának szabályait az Intézmény számviteli politikája szabályozza. Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elírások, feltételek A költségvetési szerv gazdálkodásának kereteit, pénzellátásra, tervezésre, könyvvezetésre, beszámolási kötelezettségére vonatkozó elírásait elssorban az államháztartási törvény és az államháztartás mködési rendjérl szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.)sz. Korm. rendelet szabályozza. A rendelet elírásai szerint az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének kell megoldania a tervezéssel, elirányzat-felhasználással, üzemeltetéssel, fenntartással, mködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer-gazdálkodással, pénzkezeléssel, könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjed feladatokat. Az Intézmény ügyrendje a fent említett feladatokat részletesen tartalmazza.

13 A gazdasági szervezet felépítése, feladatának meghatározása Gazdasági vezet Intézményüzemeltetési részlegvezet Pénzügyi csoportvezet gondnok Karbantartók Gépkocsi vezet Takarítók Segédmunkások Kontírozó könyvel Pénztáros Gépkönyvel Munkaügyi eladó Tárgyieszköznyilvántartó Tervezési, beszámolási rend 1./ Tervezési feladatok 1.1. Az intézmény éves pénzforgalmi elirányzatait a központi elírások és a helyi önkormányzat rendelkezései alapján kell elkészíteni. A költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltése a Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint történik. Az Intézmény a költségvetési javaslat összeállításához a felügyeleti szervtl tájékoztatást kap: az általános és kötelezen érvényesítend tervezési követelményekrl, módszerekrl, elírásokról, bevételi és kiadási keretszámokról, a keretszámokhoz igazodóan a szakmai követelményeknek megfelelen szükséges feladatokról, a tervezés évében megvalósult elirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetségérl, illetve módjáról.

14 Az intézmény a költségvetési javaslatának összeállításakor megtervezi - a felügyeleti szerv által meghatározott keretszámok alapján - mindazokat a bevételek és kiadásokat, amelyek forrásától függetlenül a feladataival kapcsolatosak, és jogszabályon, szerzdési megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, a tapasztalatok alapján rendszeresen elfordulnak, eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak, eszközei hasznosításával függenek össze, a felügyeleti szerv által céljelleggel meghatározott feladat ellátásához kapcsolódnak. Az intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási elirányzatok f összegének meg kell egyezni. A felügyeleti szerv az intézmény költségvetését a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével állapítja meg. A fkönyvi számlákat olyan mélység tagolásban kell megnyitni és vezetni - figyelembe véve a kormányrendelet elírásait -, hogy abból a költségvetési pénzforgalmi jelentés és a beszámolási nyomtatványok kitölthetk legyenek, továbbá a helyi képvisel-testület információ igényének megfeleljen Az intézménynek a képvisel-testület által jóváhagyott költségvetése alapján éves pénzellátási tervet kell készítenie az intézményi bevételek prognosztizált teljesítése és a költségvetési kiadások várható alakulása függvényében. 2./ Beszámolási feladatok Az intézmény az önkormányzati költségvetési szervekre elírt formában és tartalommal készíti el az éves és féléves beszámolót, a havi, illetve negyedéves pénzforgalmi információt. Az éves beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni. A költségvetési évek beszámolójának összehasonlíthatósága mellett biztosítani kell az azonos idszakok elemi költségvetésének és pénzforgalmi jelentéseinek összehasonlíthatóságát is. Ezt szolgálja az elemi költségvetés és a pénzforgalmi jelentés, illetve a pénzforgalmi kimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának azonossága Az éves beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, elirányzat maradvány kimutatás, szöveges beszámoló, kiegészít melléklet. A beszámoló részletes adattartalmát a kitöltési irányelveket a Kormányrendelet és a Pénzügyminisztérium által az éves költségvetési beszámoló garnitúrához kapcsolódó TÁJÉKOZTATÓ határozza meg. A mérlegben az eszközöket és forrásokat kell kimutatni. A mérlegadatokat a külön szabályozás szerinti leltáradatokkal, és az analitikus nyilvántartás adataival kell alátámasztani. Az értékelési módszerek a számlaosztályoknál meghatározottak szerint történnek.

15 A könyvviteli mérleg új elnevezés. A könyvviteli mérlegben az értékadatok múltbeli értéken, vagyis bekerülési értéken szerepelnek. A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését az intézménynél. A számviteli törvény alkalmazásánál a bekerülési érték megállapításakor: a bekerülési érték részeként a kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez beszerzett, létesített immateriális javak, tárgyi eszközök elzetesen felszámított általános forgalmi adója vehet figyelembe. A kiegészít melléklet számszaki része kötelezen, központilag elírt tartalmú és formájú táblázatokból áll. Melléklet a fkönyvi kivonat, melyeket kötelezen el kell készíteni és az éves beszámoló alátámasztásaként meg kell rizni. A kiegészít melléklet egyik kimutatása az elirányzatok egyeztetésére szolgál. Az intézmény saját hatáskör - benyújtott - elirányzat-változtatását az önkormányzat képviseltestülete hagyja jóvá. A féléves és éves beszámoló szöveges értékelésénél indokolni kell a jóváhagyott elirányzatok eltérését, illetve a kiváltó okokat. A pénzforgalmi jelentésben a bevételeket és kiadásokat kell kimutatni. A követeléseket és kötelezettségek állományának alakulását is tételesen kell kimutatni. A pénzmaradvány kimutatásnak a költségvetési tartalék megállapítást kell tartalmaznia. Az elszámolást a tényleges záró pénzkészlet és az aktív- és passzív pénzügyi elszámolások figyelembevételével kell elkészíteni. A kiegészít mellékletek számszer adatokból és szöveges indokolásból állnak. Számszer kimutatások: a költségvetési elirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése, az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása, a bérkiadások és a létszám alakulása, az intézményi bevételek havi alakulása, az iskola vagyonának és vagyonösszetételének alakulása, a tkeváltozás összetevi. A szöveges indokolásban ismertetni kell azokat a körülményeket, tényezket, amelyek hatással voltak: az elirányzatok tervezettl eltér alakulására, az intézményi bevételek alakulása, többlet valamint elmaradás oka, a kiadások alakulása, megtakarítások, feszültségek, bér- és létszámgazdálkodás, az alaptevékenység ellátása, az eszközök alakulása, a használatba lév vagyon állományváltozása, a pénzügyi helyzet értékelése, pénzeszközlekötések, likviditási helyzet A féléves beszámoló A féléves beszámoló pénzforgalmi jelentésébl és a Kormányrendeletben meghatározott kiegészít mellékletekbl áll A pénzforgalmi információ

16 A pénzügyminiszter rendeletére figyelemmel - jelenleg hatályos PM rendelete alapján - negyedévi pénzforgalmi információt kell készíteni. Az információt az önkormányzat polgármesteri hivatal költségvetési osztálya részére kell megküldeni a negyedévet követ hónap 10. napjáig. A pénzforgalmi információ az év elejétl halmozott adatokat tartalmaz. A költségvetési jelentés a helyi önkormányzatok és az államháztartás szervezetei költségvetési elirányzatainak összefoglalására és év közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban elírt negyedéves jelentés-készítésre szolgál. Adatai tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletez más rlapok adataiból származnak. A tervezési és beszámolási feladatok megszervezéséért, az információk egyezségéért és a határid betartásáért az intézmény gazdasági vezetje felels Mérleg jelentés ( Az eszközök és források alakulása) A mérleg jelentés az államháztartás szervezetei ketts könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál. A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási idszakban a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból indul ki, és az adatszolgáltatási idszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni a jelentésben. Az rlap az eszközök és források alakulását mutatja be. Az rlap használatát az államháztartásról szóló évi XVIII. Törvény (Áht.) végrehajtására szolgáló, az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XIII. fejezetének a írja el, melyet a 280/2001. (XII.26.) Korm. rendelet módosított. Az intézmény saját eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállítást készít. Az évközi mérlegjelentést az els, a harmadik, és a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követ hónap 10. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a féléves-, (illetve az éves beszámoló leadásakor is kell egyeztetni) beszámoló benyújtásának határidejével megegyezen kell benyújtani Szombathely Megyei Jogú Város Költségvetési Osztályához. Az évközi mérlegjelentéssel egyidejleg az intézmény vezetjének nyilatkozatát is be kell nyújtani, hogy az intézmény nem rendelkezik 30 napot meghaladó tartozás állománnyal. A mérlegjelentéssel egyidejleg ki kell nyomtatni a Fkönyvi kivonatot. A mérlegjelentés adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérleg-jelentés kitöltése a negyedéves fkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szerepl adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben elírt fkönyvi feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelzen leltározást, zárlati mveleteket nem kell végezni, viszont a negyedéves egyeztetéseket az analitikával minden esetben el kell végezni. A mérleg-jelentés oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév els napján (január 1-jén és a tárgyidszak végén megállapított állományát, és a tárgyidszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások összetevit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, a partner nélküli volumen-változást eredményez eseményeket, valamint az átértékeléseket tartalmazzák. A költségvetési jelentés és a mérlegjelentés elkészítéséhez az "ÉVKÖZI" nev feldolgozó rendszert alkalmazzuk.

17 1. Általános jellemzk és feladatok 1.1. Gazdasági vezet: Az intézmény igazgatója bízza meg és nevezi ki, ill. menti fel; A gazdasági szervezet vezet állású dolgozója; Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenrzése mellett látja el; Az intézmény mködésével összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese; Vezeti a gazdasági szervezetet feladati ellátásban 2. A gazdasági osztály tevékenységének feladatkörönkénti részletezése 1. A gazdasági vezet feladata: Megszervezi, irányítja és ellenrzi a gazdasági szervezet munkáját. Kialakítja a gazdálkodás pénzügyi-gazdasági szabályzóit és azok betartását figyelemmel kíséri. Feladata a költségvetési gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó jogszabályok elírásainak betartása és betartatása. Elkészíti az önkormányzat által kiadott iránymutatások alapján az iskola költségvetési tervezetét, amelyet az igazgató jelenlétében egyeztet az önkormányzat képviseljével. Elkészíti az önkormányzati költségvetési koncepciónak megfelel intézményi költségvetést, amelyet a közgylés hagy jóvá. Gondoskodik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív gazdálkodási feladatok ellátásáról. Biztosítja a költségvetés végrehajtásáról szóló, a jogszabályi elírások szerinti gyakorisággal és tartalommal készítend beszámolók összeállítását. Kialakítja a gazdasági szervezet munkafolyamataiba épített bels ellenrzési rendszerét. Távolléte esetén a pénzügyi csoportvezet helyettesíti A kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult, továbbá szükség esetén a bizonylatok érvényesítését is elvégzi. 2. A pénzügyi csoportvezet feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölésének, kontírozásának, naprakész nyilvántartásának ellenrzése. Irányítja a gazdasági csoport munkáját A gazdasági vezet távolléte esetén kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzésére jogosult A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza.

18 3. A kontírozó könyvel feladata: A banki és a pénztári bizonylatok, gazdasági események, nyitó-záró feladatok számlaösszefüggéseinek kijelölése, kontírozása, naprakész nyilvántartása. A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Ellátja a bizonylatok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. A tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás. A zárásokhoz szükséges egyeztetések elvégzése. A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 4. Gépkönyvel feladatai: A kontírozást követen a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása. Záráshoz szükséges egyeztetések elvégzése A pénztáros tartós egy hétnél hosszabb - távolléte esetében elvégzi a helyettesítési feladatokat. 5. Pénztáros feladatai: Az intézmény házi pénztárát önállóan, teljes anyagi felelsséggel kezeli a Házi pénztár kezelésének szabályzatá -ban foglaltaknak megfelelen. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 6. Munkaügyi eladó feladatai Az intézmény és a Magyar Államkincstár (MÁK) közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó- folyamatos munkakapcsolatot biztosítja, mint jelent-felels. Létszám-és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartások vezetése. Kinevezéssel, átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkálatok elvégzése a gazdasági vezet utasítása alapján. Ellátja azon egyéb feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy a gazdasági vezet megbízza. 7. Eszköz nyilvántartó ügyintéz feladatai Tárgyi eszközök analitikájának naprakész vezetése Leltározások lebonyolításában közremködés Banki feladások, utalások teljesítése 3. Intézmény üzemeltetési egység feladatai: Vezetje felels az Intézmény területén mindennem karbantartási, gondnokságot érint munkálatok elvégeztetéséért, Takarítók, karbantartók munkájának meghatározása, felügyelete, ellenrzése Rongálások, nyilvántartása, lejegyzése. Az Intézmény üzemeltetési egység további munkatársainak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

19 Szakágazati besorolás Az Intézmény f tevékenysége a szakágazati besorolás szerint (TEÁOR).: 8021 (általános középfokú oktatás.) Kincstári körhöz való tartozás, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés (hatáskörök) A pénzgazdálkodás rendje Az intézmény gazdálkodási folyamatában a következ meghatározott sorrend érvényesül: 1. kötelezettségvállalás 2. kötelezettségvállalás ellenjegyzése 3. a kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése 4. érvényesítés 5. utalványozás 6. utalványozás ellenjegyzése 7. pénzügyi teljesítés Az elbbiek részletes meghatározása: 1. Kötelezettségvállalás rendje Kötelezettséget vállalni az intézmény igazgatója jogosult, aki egyben felel a kötelezettség vállalásáért. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet, a szükséges fedezet biztosítását követen. 2. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a gazdasági vezet jogosult. A kötelezettségvállalás annak ellenjegyzésével együtt érvényes és teljesíthet. Az ellenjegyz gazdasági vezet megvizsgálja az ellenjegyzés elvégzése eltt azt, hogy a kötelezettséget az arra jogosult igazgató vállalta-e, továbbá, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz záradékolja a kötelezettségvállalást a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 3. A kötelezettségvállalásban megjelölt feladatok teljesülése A kötelezettségvállalásban megjelölt munkavégzés, megrendelt szolgáltatás megtörtént, illetve a megrendelt eszköz leszállításra került, amellyel kapcsolatos számlák beérkeznek. A munka elvégzését, a szolgáltatás megtörténtét, a megrendelt eszköz átvételét a beérkez számlán az illetékes intézményi dolgozó aláírásával igazolja. A beérkez számlákat a szállítói analitikus nyilvántartásba be kell vezetni. A szállítói analitikus nyilvántartás vezetje: könyvel. 4. Érvényesítés A beérkez számlák érvényesítését végzi: kontírozó könyvel. Az érvényesítés feladatait írásbeli megbízás alapján végzi az érvényesít.

20 Az érvényesít feladata megvizsgálni: o a követelés jogosságát, o a szükséges elirányzat meglétét, o a megrendelés, szerzdés meglétét, o a munka átvételre, az eszköz bevételezésre került-e, o a számla megfelel-e az alaki elírásoknak, o a számla számszakilag helyes-e. Az érvényesít az okmányon vezetett záradékban rögzíti: o a megállapított összeget, o a könyvviteli elszámolásra utaló fkönyvi számla számát. 5. Utalványozás Az utalványozás a kiadások, ill. bevételek teljesítésének elrendelése. Az utalványozásra jogosult: az intézmény igazgatója. Távolléte, ill. saját magára történ utalványozás esetén a mindenkori helyettese. Az igazgatóval kapcsolatos kifizetések esetében az utalványozást a munkáltatói jogkört gyakorló Polgármester látja el. Az utalványozó utalványrendeletben rendeli el a kiadások, ill. bevételek teljesítését. Az intézmény utalványrendelet-mintáját a sz. melléklet tartalmazza. Az utalványozás csak az annak ellenjegyzésére jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 6. Utalványozás ellenjegyzése Az utalványozás ellenjegyzésére jogosult: gazdasági vezet. Az ellenjegyz feladata megvizsgálni, hogy az utalványozást az arra jogosult személy végezte-e, a pénzügyi fedezet biztosított-e. Véleménykülönbség esetén az ellenjegyz az utalványt záradékkal látja el a bevezetben hivatkozott jogszabály elírásainak megfelelen. 7. A pénzügyi teljesítés Érvényes utalványrendelet alapján kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre. A banki utalások és pénztári kifizetések teljesítése az utalványrendelet alapján történik. Az elirányzatok feletti rendelkezési jogokat, a kincstári körhöz való tartozás módját, a szakágazati besorolást, TEÁOR számot, a feladatmutatókat az intézmény Számvitelpolitikája tartalmazza. A kötelezettségvállalással, az utalványozással, az ellenjegyzéssel és az érvényesítéssel kapcsolatos hatás- és jogkörét az SZMSZ, valamint a kapcsolódó bels szabályzatok határozzák meg. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója (továbbiakban igazgató) jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgs intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó intézményegység-vezet írja alá. Az intézményegység-vezetk aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörbe tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben