Leltár, leltározás LELTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leltár, leltározás LELTÁR"

Átírás

1 Leltár, leltározás TÉMAKÖR TARTALMA - Leltár - Leltárfelvétel, leltárfelvételi lap - Leltározási bizottság - Leltárak fajtái - Anyagi és erkölcsi felelısség - Ellenırzés, selejtezés LELTÁR A leltár olyan tételes jegyzékszerő kimutatás, amely részletesen, tételesen és ellenırizhetı módon mutatja be a vállalkozás vagyonát egy adott idıpontra (fordulónap) vonatkozóan mennyiségben és/vagy értékben. Felépítésére, szerkezetére vonatkozóan nincsenek kötelezı elıírások. Jellemzıi, funkciói: a könyvvitel alapján elkészített mérleget alátámasztó bizonylat; olyan kimutatás, amely tételesen, ellenırizhetıen tartalmazza, hogy a vállalkozásnak mennyi vagyona van; egy adott idıpontban kimutatja a vállalkozás eszközeinek/forrásainak vagy egy-egy csoportjuknak a mennyiségét és értékét; tételesen, ellenırizhetı módon mennyiségben és értékben mutatja a vállalkozás eszközeit és kötelezettségeit. A Számviteli törvény a leltározást kötelezıen elıírja ezzel kell az éves beszámolót alátámasztani (vagyonmegállapító leltár), de a leltározásnak más céljai is lehetnek (pl. anyagilag felelıs dolgozók elszámoltatása, árváltoztatás miatt szükségessé váló leltár stb.). A leltározás az a tevékenység, amelynek során megállapítjuk a vállalkozó kezelésében és/vagy birtokában lévı vagyonelemeket, vagyis az a folyamat, amelynek eredményeképpen összeállítható maga a leltár. a vállalkozás tulajdonát képezı eszközök valóságban meglévı állományának megállapítása; az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben való megállapítása és a leltározott mennyiségek értékelése. A leltárfelvétel a leltározási folyamatnak az a lényegi része, amely során a vagyonelemek tényleges mennyiségének megállapítása pl. számlálással, méréssel megtörténik.

2 A leltározás a vendéglátó tevékenység nagyon fontos munkafolyamata. A leltárnak lehetıvé kell tennie: az éves beszámoló tételeinek alátámasztását, a mérleg valódiságának biztosítását; a fıkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyezıségének ellenırzését; a bizonylati fegyelem megszilárdulásának elısegítését; az eltérések kimutatását, a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetnek megfelelı rendezését; a vagyon védelmét, az anyagi felelıs dolgozók elszámoltatását; a csökkent értékő, valamint a használaton kívüli eszközök feltárását. A leltározás, mint tevékenység a vállalkozás tulajdonát képezı eszközök valóságban felellhetı állományának megállapítását célozza. Az eszközök mennyiségét természetes mértékegységben rögzítik, és a leltározott mennyiségeket is értékelik. Amellett, hogy a leltározással eleget tesz a vállalkozás a jogszabályi kötelezettségének, és hitelesen alátámasztja éves beszámolóját, a leltár szerepe a vagyonmegállapítás (vagyonmegállapító leltár), valamint az anyagilag felelıs dolgozók elszámoltatása is. Elszámoltatás több esetben is célszerő lehet: személyi változás esetén (átadó-átvevı leltár); visszaélés gyanúja esetén (pl. rovancsolás); rendszeres elszámoltatás (pl. standolás); árváltozás esetén (készletértékek változása). A leltározási folyamat két részbıl áll. A vagyonfelvétel során a vállalkozás vagyonát határozzuk meg számlálással és méréssel (a vagyon mennyiségben történı felmérése), majd a vagyonbecslés során a felvett vagyon értékét állapítjuk meg. Leltározás módjai: Egyeztetéses leltárfelvétel: a nyilvántartás adatainak egyeztetése a valóságos állapottal abban az esetben alkalmazható, ha az eszközökrıl pontos, folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetnek (az egyeztetés idıpontját a vállalkozó dönti el); Mennyiségi felvétel: abban az esetben, ha az eszközökrıl nincs folyamatos mennyiségi nyilvántartás (pl. ha a vendéglátó üzletben a készleteket értékben tartják nyilván). Mennyiségi felvétel évente egyszer kötelezı a december 31-i fordulónappal. A kétféle leltárt egymás mellett is lehet alkalmazni! Leltározás résztvevıi Függ a vállalkozás nagyságától és jellemzıitıl, de az anyagilag felelıs dolgozókat mindig be kell vonni a leltározásba! kisebb vállalkozásnál a tulajdonos egyedül is leltározhat; nagyobb vállalkozásnál többen végzik ezt a feladatot; bizottság is kijelölhetı, de erre nincsen elıírás. A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történhet: RAKTÁR elszámoltatása TERMELÉS (KONYHA) elszámoltatása ÉRTÉKESÍTÉS elszámoltatása

3 STANDOLÁS az értékesítésben dolgozók idıszakos mőszakonkénti, napi, heti - elszámoltatása Leltározással kapcsolatos döntések: elszámolható hiány mértéke (általában a selejt nélküli készletcsökkenés vagy a megengedett anyagfelhasználás százalékában határozzák meg); fizetendı hiányt beszerzési vagy eladási áron kérik (általában eladási); a fizetendı hiányt ÁFÁval együtt kell-e megtéríteni (általában igen, átlagos adókulccsal). A konkrét szabályokat rögzíteni kell és az anyagilag felelıs dolgozókkal ismertetni! Egy leltározási idıszakon belül nem lehet ezeket a szabályokat megváltoztatni! Leltározással kapcsolatos szabályok rögzítése: Kollektív szerzıdés vagy a felek eltérı megállapodásának hiányában a munkáltató állapítja meg (a szervezet vagy szervezeti egység sajátosságainak figyelembe vételével): a veszteség elszámolható mértékét illetve arányát; azon anyagok, áruk körét, amelyekre forgalmazási veszteség nem számolható el; leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait; leltárhiány meghatározásának szabályait; a leltári készlet biztonságos megırzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket. Leltározásnál az anyagilag felelıs dolgozó(k) jelenlétét lehetıvé kell tenni, vagy ha a munkavállaló képviseletérıl nem gondoskodik, akkor a munkáltató az adott szakmában jártas, érdektelen képviselıt jelölhet ki. A leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell a leltárfelelısséggel tartozó munkavállalóval, aki az eljárás során észrevételt tehet és észrevételeit meg kell hallgatni, kivéve ha szabályszerő értesítés ellenıre nem jelent meg. Minden vállalkozás és intézmény köteles leltározási szabályzatot készíteni, melynek tartalma: hatáskörök és feladatok; vezetık felelıssége; leltárhiányért való felelısség; leltározás helyszínes; leltározás módjai; leltározási idıpontok; leltározásban résztvevık köre és feladataik személyenként; leltározás folyamata; adatok feldolgozásának és kiértékelésének módja; leltározás bizonylati rendje.

4 LELTÁRFELVÉTEL LELTÁROZÁS Elıkészítés Lebonyolítás Leltár eészámolás felelıs személyek meghatározása; leltározó személyek, leltározási helyek kijelölése; leltározás kezdeti és befejezı idıpontjának, leltárértékelés határidejének meghatározása számlálás; mérés készletérték meghatározása; leltáreredmény meghatározása A leltározással kapcsolatos tevékenységet 3 szakaszra bonthatjuk. A konkrét leltárfelvételt megelızi egy elıkészítı szakasz, majd a számlálást, mérést, a mennyiségek rögzítését követi az értékelés. A leltárfelvétel elıkészítése során kerülnek meghatározásra a leltározással kapcsolatos döntések. Meghatározzuk, hogy mely helyiségekre, területekre vagy vagyoncsoportokra terjedjen ki a leltár, kik legyenek felelısök a leltározás szabályszerő lebonyolításáért, kik végezzék a leltárfelvételt, kijelölhetı leltározási bizottság, meghatározzuk azt az idıszakot, amikor a leltárfelvétel megtörténik, illetve azt a határidıt, amikor a leltárt ki kell értékelni. Az elıkészítés során gondoskodunk a többi részleg zavartalan mőködéséért, a leltározásban résztvevık esetleges helyettesítésérıl, a leltározási szabályzat megismertetésérıl, a leltárfelvételhez szükséges nyomtatványokról, a mérıeszközök rendelkezésre állásáról is. A leltár felvétele megtörténhet egyeztetéssel és mennyiségi felvétellel egyaránt. Az egyeztetéses leltárfelvétel azt jelenti, hogy a nyilvántartásban szereplı adatokat vetik össze a valóságos állapottal. (ezt hívják rovancsolásnak). Ilyen pl. amikor a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása alapján megnézik, hogy az eszközök valóban megvannak-e, és valóban olyan mennyiségben állnak-e rendelkezésre, ami a nyilvántartásban szerepel. Az egyeztetéses leltárfelvételnek tehát szükségszerően elıfeltétele, hogy a vállalkozás a vagyonáról pontos, naprakész nyilvántartást vezessen. (Ez ugyanis nem minden esetben kötelezı). Ma már a számítógépes nyilvántartások nagy mértékben megkönnyítik a nyilvántartások folyamatos vezetését. Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik naprakész mennyiségi nyilvántartásokkal, akkor a vagyon megállapítása során mennyiségi felvétel szükséges. A vendéglátásban a készletek sokfélesége miatt, amennyiben az üzlet nem vezet számítógépes nyilvántartást, ott azokat általában csak értékben tartják nyilván. Mivel a leltár mennyiségben és értékben is meg kell határozza a vállalkozás vagyonát, ezért ilyenkor a vállalkozás eszközeit tételesen számba kell venni, a mennyiségük

5 természetes mértékegységben történı meghatározásához valamennyi eszközt, árut meg kell számlálni, mérni. A kétféle leltárt egymás mellett is lehet alkalmazni. Amennyiben a leltározást egyetlen bizottság végzi, akkor egyszeres leltárról beszélünk, amikor azonban két leltározási bizottság egymástól függetlenül végzi a leltározást, akkor azt ikerleltárnak nevezzük A leltárfelvétel szabályai: a leltározás megkezdése elıtt minden esetben el kell végezni a szükséges selejtezéseket; leltározás idıszakában semmilyen készletmozgást rögzítı adminisztráció nem végezhetı; a leltárkezelıknek a leltározandó eszközöket a leltár idıpontja elıtt kötelességük; rendszerezni és csoportosítani, valamint a leltárt megelızı utolsó bizonylatokat (bevételi, kiadási, visszavételezési) jelölni; a leltár felvételének szabályosságáért,a leltározási nyomtatványok szabályszerő kitöltéséért a leltározó, valamint a leltározási bizottság tagjai felelısek; a leltározás eseményeit leltározási záró jegyzıkönyvben kell rögzíteni. Leltárfelvételi lap A leltározás során felvett eszközöket leltárfelvételi íven vagy leltárfelvételi jegyen kell rögzíteni. Ezeket a nyomtatványokat szigorú számadású nyomtatványokként kell kezelni, és az ezzel kapcsolatos sorszámozás, nyilvántartás, valamint elszámoltatás rendjét a vállalkozásnak kell szabályoznia. Számítógépes rendszerek esetén a leltáríven szereplı adatokat a számítógépbe is be kell vinni, amely többletfeladatot jelent, azonban a szoftverek segítségével az elszámoltatás eredménye azonnal rendelkezésre fog állni, a leltárértékelést a program elvégzi. LELTÁRFELVÉTELI ÍV Sorszám Áru megnevezése év hó. nap Mennyiségi egység Lapszám: Mennyiség Egységár Érték Leltározó aláírása:... Ellenırzı aláírása:... Mivel a leltár az éves beszámoló (elsısorban a mérleg) valódiságát alátámasztó kimutatás, ezért a leltározás bizonylatolása szigorú számadósú leltárív, leltárfelvételi lap segítségével történik, amelyekrıl leltárösszesító készül. A nyomtatványon szerepnie kell a nyomtatvány elnevezésénak, valamint a hitelességet biztosítı egyéb kellékeknek, úgy mint a leltárfelvétel helye, ideje; leltározott eszközök csoportjai az egyes tételek sorszáma; a megnevezést (minıséget, mennyiségi egységet)

6 mennyiséget; egységárat; értéket leltározók, ellenırzık aláírását. A leltárívek kitöltésére, javítására és megırzésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely szigorú számadás alá vont bizonylat esetén, tehát pl. javítani csak szabályosan lehet rajta, aláírással kell hitelesíteni, minden oldalt sorszámozni kell, ki kell húzni az üresen maradt sorait, a rontott példányokat pedig meg kell ırizni. A leltáreredmény meghatározása során a mennyiségben felvett eszközök nagyságát értékben is meghatározzuk. A készletek esetén például a nettó beszerzési árak segítségével határozzuk meg az egyes áruk értékét, a leltárösszesítés során pedig megállapítható a vállalkozás vagyona. A leltárelszámoltatás során pl. a nyilvántartás adatai alapján megállapított készletérték a leltározással megállapított (valóságos) készletértékkel hasonlítjuk össze. Ezt a valóságos készletértéket a leltárban felvett készletek mennyisége és egységáruk alapján állapítható meg (a mennyiség és egységár szorzataként egyenként megállapított értékeket kell összegezni). A valóságos és nyilvántartott adatok összehasonlításának eredményeként megállapítható leltáregyezés vagy leltáreltérés (többlet vagy hiány). Leltáreltérés esetén mindig vizsgálni kell az okokat és a felelısségeket. Az elszámoltatás menete: (1) könyv szerinti érték megállapítása az áruforgalmi mérlegsor segítségével; (2) leltár szerinti érték megállapítása számlálással, méréssel; (3) a könyv szerinti és a leltár szerinti értékek összevetésével a leltáreredmény megállapítása. Leltáreltérés lehetséges okai: adminisztrációs hiba (pl. hiányosság a nyilvántartásban, leltárérték rossz összesítése); az áru természetébıl adódó súlyváltozás (pl. beszárad, besőrősödik, az ilyen veszteséget természetesnek kell tekinteni, elszámolható hiánynak nevezzük, és mértékét elızetesen rögzítjük); a dolgozó hibája (az anyagilag felelıs dolgozó is lehet felelıs a hiányért, de a lopás nem ebbe a kategóriába tartozik, az nem hiba, hanem bőncselekmény); munkaszervezési hibák (pl. bizonylatolás elmulasztása, romlott áru vagy használatlan eszköz bizonylatolás nélküli megsemmisítése, térítés nélküli fogyasztás); vendégek megkárosításából eredı többlet; stb. Amennyiben a leltárhiány oka ismert (pl. természeti csapás, rongálás) a nyilvántartásokat a megállapított értékre kell helyesbíteni. A leltározás lezárása A leltár készítıje a leltárértékelést követıen állapítja meg a hiányokat, illetve a többleteket, majd elıkészíti a leltározásról szóló jegyzıkönyvet. A leltározásról szóló jegyzıkönyv tartalmazza: a leltározott helyiség eszközféleségeinek megnevezését; a leltározásban részt vettek nevét; a leltározás idıtartamát; a kijelölt feladatok végrehajtását; a leltározásnál felhasznált leltárbizonylatok számát; a megállapított hiányok, többletek feltehetı okait.

7 Az éves leltározási tevékenységrıl szóló jelentést a leltározási bizonylatokkal együtt kell tárolni és a jogszabályokban rögzített ideig meg kell ırizni. A leltározási tevékenységhez tartozik a nyilvántartások szerinti állomány és a tényleges állomány közötti különbözet hiány, többlet megállapítása és rendezése is. A leltárfelvétel idıpontjától számított 30 napon belül a leltáradatokat a könyvelési nyilvántartások megfelelı eszköz-forrás adataival egyeztetni kell. A leltár ellenırzött adataira kell a könyvelést helyesbíteni. LELTÁROZÁSI BIZOTTSÁG Az, hogy a leltározásban ki vesz részt vagy kik vesznek részt, elsısorban a vállalkozás nagyságától függ, azonban üzletnagyságtól függetlenül, az anyagilag felelıs dolgozót minden esetben be kell vonni a leltározásba: Kisebb vállalkozásnál a tulajdonos egyedül is leltározhat. Nagyobb vállalkozásnál többen végzik ezt a feladatot, akár bizottság is kijelölhetı, de erre nincsen érvényő elıírás (a leltározási szabályzat azonban elıírhatja leltározási bizottság felállítását). A bizottság azoknak a személyeknek az összessége, akik a leltár felvételében hivatalosan közremőködnek. A leltározási bizottság tagjait az elıkészítı fázisban kell kijelölni és a leltározási feladatokkal megbízni. A bizottság valamennyi tagja felelıs a leltározás szabályos lefolytatásáért, a leltáron szereplı adatok valódiságáért. A bizottságnak van egy vezetıje és lesznek tagjai. A leltározás során az anyagilag felelıs dolgozó vagy érdekeinek képviselıje jelen lehet. A leltár ellenırzésével kapcsolatos feladatokat leltárellenır látja el. LELTÁRAK FAJTÁI Vagyonmegállapító leltár Átadó-átvevı leltár LELTÁR Vagyonmegállapító leltár Átadó-átvevı leltár VAGYONMEGÁLLAPÍTÓ LELTÁR Az üzleti vagyon teljes körő felmérése, amely kiterjed a tárgyi eszközökre és forgóeszközökre egyaránt. Tételesen tartalmazza a vállalkozás eszközeit mennyiségben és értékben. Minden vállalkozás köteles elvégezni évente legalább egyszer a december 31-i állapotnak megfelelıen (éves beszámolót alátámasztó okirat), ezért csak a hivatalos, sorszámozással ellátott, szigorú számadású nyomtatványként kezelt leltárívre vihetı fel. Egyedi nyilvántartás: a tárgyi eszközök külön nyilvántartása, amelyet egyedi nyilvántartólapon kell végezni. A teljes vagyon felmérése mellett beszélhetünk még áruleltárról is. Eszközleltár minden eszközre kiterjedı leltár;

8 jellemzıen teljes körő leltár a vagyonmegállapító leltár, de átadó-átvevı leltár esetén is lehet szükség eszközleltárra. Áruleltár az árukészlet elemeire kiterjedı leltár; az elszámoltató leltárak gyakran csak áruleltárak és nem terjednek ki minden eszközcsoportra. ÁTADÓ-ÁTVEVİ LELTÁR Az anyagilag felelıs vezetı/dolgozó változása esetén a vezetı/dolgozó elszámoltatása a rábízott vagyontárgyakkal, az eszközökrıl és készletekrıl készített teljes körő felmérés, melynek idıpontja ismert. ELSZÁMOLTATÓ LELTÁR Célja: az ellenırzés, a készletek felmérése és a gazdálkodás során keletkezett hiány vagy többlet kimutatása. Lényege: a nyilvántartás adatai alapján megállapított készlet értékének összehasonlítása a leltározással megállapított valóságos készletértékkel. Eredménye lehet: Egyezı: tényleges érték = számított érték Többlet: tényleges érték > számított érték Hiány: tényleges érték < számított érték Leltárhiány: a kezelésre szabályszerően átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. ELLENİRZİ (RENDKÍVÜLI) LELTÁR Célja: általában annak felmérése, hogy az üzletben található-e idegen, számla nélküli áru. Idıpontja ismeretlen. Rendkívüli események kapcsán is sor kerülhet leltárfelvételre (pl. pl. betörés, tőz, természeti katasztrófa). Az ellenırzı szerint megkülönböztetünk önleltárt, amely belsı elszámolásra használható és általában csak az árukra és göngyölegekre terjed ki, valamint hatósági leltárt, amikor valamely hatóság ellenırei ellenırzik a nyilvántartott és tényleges készleteket (pl. jövedéki termékek esetében) ANYAGI FELELİSSÉG A dolgozók anyagi felelısségét elsısorban a Munka Törvénykönyve szabályozza. A felelısség jellege és mértéke a betöltött munkakörtıl függıen változik. Kártérítési felelısség A vendéglátó vállalkozásokban érvényesülı kártérítési felelısség a dolgozók részérıl minden esetben a vállalkozással szemben érvényesül. Ez még akkor is így van, ha a dolgozó közvetlenül a vendégnek okozott kárt. A vendéggel szemben ugyanis a vendéglátó vállalkozás tartozik kártérítési felelısséggel. A vendéglátó vállalkozás felelıssége alapján igazoltan teljesített kártérítési összeget egészében vagy részben áthárítja a felelısre.

9 A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ezt a tényt, valamint a kárt és az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt elırelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megırzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan ırizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. Mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részérıl elháríthatatlan ok idézte elı. A munkavállaló a kárt akkor köteles megtéríteni, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan vette át. Együttes felelısség A kárt a munkavállalók vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában viselik. Ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát nem lehet megállapítani, akkor a kárt egyenlı arányban viselik. A több munkavállalónak megırzésre átadott dologban bekövetkezett hiányért a munkavállalók munkabérük arányában felelnek. Egyetemleges kötelezésnek van helye, ha a kárt többen szándékosan okozták. Leltárfelelısség A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. A leltárhiányért való felelısség feltétele a leltáridıszakra vonatkozó leltárfelelısségi megállapodás megkötése, a leltári készlet szabályszerő átadása és átvétele, a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintı leltárfelvétel alapján történı megállapítása, továbbá legalább a leltáridıszak felében az adott munkahelyen történı munkavégzés. Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelıs munkavállaló is kezeli, a felelısség további feltétele, hogy a leltárhiányért felelıs munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen történı foglalkoztatáshoz írásban hozzájáruljon. Leltárhiány = az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerően átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (a továbbiakban együtt: forgalmazási veszteség) meghaladó hiány. Leltáridıszak = a két egymást követı leltározás közötti tartam. A leltárfelelısségi megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodásban meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelısséggel tartozik. Csoportos leltárfelelısségi megállapodás is köthetı, ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli. A megállapodásban meg kell határozni azokat a munkaköröket is, amelyek betöltésének megváltozásakor leltározást kell tartani.

10 A leltárfelelısségi megállapodás megszőnik, ha a munkavállaló munkakörének megváltozása folytán a leltári készletet már nem kezeli. A munkavállaló a leltárfelelısségi megállapodást a leltáridıszak utolsó napjára indokolás nélkül írásban felmondhatja. Csoportos leltárfelelısségi megállapodás esetén a felmondás csak a jognyilatkozatot közlı munkavállaló tekintetében szünteti meg a megállapodást. A munkáltató állapítja meg azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el; a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét; a leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait; a leltárhiány vagy a leltárfelelısség megállapítására irányuló eljárás rendjét; a leltári készlet biztonságos megırzését szolgáló munkáltatói kötelezettségeket. A munkavállalót ezekrıl a munkáltató által megállapított feltételekrıl a leltárfelelısségi megállapodás megkötését vagy a leltáridıszak kezdetét megelızıen írásban tájékoztatni kell. Leltározásnál a munkavállaló vagy akadályoztatása esetén képviselıje, csoportos leltárfelelısségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét lehetıvé kell tenni. A munkáltató, ha a munkavállaló képviseletérıl nem gondoskodik, az adott szakmában jártas, érdektelen képviselıt jelöl ki. A munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet, a munkavállalót - kivéve, ha szabályszerő értesítés ellenére nem jelent meg - meg kell hallgatni. A leltári készletet állandóan egyedül kezelı munkavállaló - a leltárfelelısségi megállapodás eltérı rendelkezése hiányában - a leltárhiány teljes összegéért felel. A munkavállaló legfeljebb hathavi távolléti díja mértékéig felel, ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelıs munkavállaló is kezeli. Csoportos leltárfelelısségi megállapodás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hathavi együttes összegét. A csoportos leltárfelelısségi megállapodás meghatározhatja a felelısség munkavállalók közötti megosztását is, de egyetemleges felelısség megállapításának nincs helye. A munkavállalók távolléti díjuk arányában felelnek, ha a csoportos leltárfelelısségi megállapodás a felelısség megosztását nem rendezi. A felelısség vagy a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen azokat, amelyek a munkavállaló felelısségére kihatnak, vagy amelyek a biztonságos és elıírásszerő kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos ırzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállaló esetleges távollétének tartamát. A munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követı hatvannapos jogvesztı határidı alatt érvényesítheti. Büntetıeljárás esetén e határidı harminc nap és a nyomozó hatóság vagy a bíróság jogerıs határozatának közlését követı napon kezdıdik. Pénzfelelısség Pénzfelelısség áll fenn minden olyan munkavállalóra, akire pénzt, értékkel bíró jegyet stb. bíznak megırzésre, illetve elszámolásra. A pénztárost, a pénzkezelıt vagy értékkezelıt jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli a felelısség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, mivel nem jegyzék (elismervény vagy leltár) szerint veszik át a pénzt, hanem a vendégtıl a nyugta vagy a számla ellenértékeként

11 kapják meg. A pénzfelelısség teljes felelısség, vagyis a hiányt teljes összességében meg kell térítenie. ERKÖLCSI FELELİSSÉG Az erkölcsi normáknak való megfelelés társadalmi elvárás. A joggal ellentétben az erkölcsi szabályok be nem tartása nem von maga után állami szankciókat, azonban a társadalmi megítélésen, a közvéleményen keresztül hat az egyénre, illetve annak lelkiismeretére. Maga az erkölcsi felelısség az egyén önmagáért és cselekedeteiért vállalt felelıssége, amely egyben az erkölcsi értékrendszer mőködésének alappillére. Azt a jog által nem szabályozott elvárást foglalja magában, hogy a dolgozó a társadalom normáinak megfelelıen végezze tevékenységét a munkahelyén is. ELLENİRZÉS Az ellenırzés az a tevékenységrendszer, amely a megismert, feltárt tényeknek valamilyen követelményekhez hasonlítja, ezek alapján értékeli a megállapított tényeket, és feltárja a követelményektıl való eltérések okati. Az ellenırzést valamely cél vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása céljából végzik. Az ellenırzı tevékenység során a követelményekhez viszonyított, intézkedésekre alkalmas megállapítások tesznek, állásfoglalások és javaslatok alakítanak ki, ezzel is szolgálva a vezetést és az irányítást. Ellenırzés = valamely cél vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása céljából végzett olyan tevékenység, amely a követelményekhez viszonyított, intézkedésekre alkalmas megállapítások, állásfoglalások és javaslatok kialakításával szolgálja a vezetést, az irányítást. Általános képlete: Tényhelyzet ± Követelmény = Eltérés ELLENİRZÉS TÉNYLEGES ÁLLAPOT (tények, kialakult helyzet) KÖVETELMÉNYEK (kijelölt célok, feladatok) összehasonlítás értékelés INTÉZKEDÉS következtetés javaslatok

12 ELLENİRZÉS FAJTÁI Az ellenırzéseket számos szempontból lehet csoportosítani. Idıpontja szerint lehet elızetes, egyidejő (menetközbeni) vagy utólagos, tartalma szerint gazdasági vagy szakmai. Kiterjedhet egy-egy részfeladatra, egy folyamatra vagy a szervezet egészére. Lehet egyszeri, idıszakos vagy folyamatos, tételes, próbaszerő vagy mintavételes. Az egyik leglényegesebb viszont az, hogy ki végzi az ellenırzést. Ez alapján külsı és belsı ellenırzésrıl beszélhetünk. A külsı ellenırzés során az ellenırök nem állnak munkaviszonyban az ellenırzöttel. Ide tartoznak a különféle hatósági ellenırzések. (pl. NAV, Tőzoltóság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság stb.). A belsı ellenırzést a szervezeten belül kezdeményezik, és saját szervezeten belül végzik. A belsı ellenırzések elsıdleges célja a külsı ellenırzések során fellelhetı hiányosságok minimalizálása. Amíg a belsı ellenırzés során fellelt hibák korrigálhatóak, addig a külsı ellenırök által kimutatott hiányosságok már különféle szankciókkal járnak. Az anyagfelhasználás ellenırzése elsısorban a szervezeten belül történik. A készletek mozgásban vannak, a beszerzést követıen végighaladnak a vendéglátó üzlet egyes részterületein. Az áruátvételt követıen raktárra kerülnek a termelésig, értékesítésig. A szakosított raktárhelyiségekben az anyagokat a tárolási rendnek megfelelıen kell elhelyezni, állagmegóvásukról folyamatosan gondoskodni. Ezek az anyagok a vendéglátó tevékenység, valamint gazdálkodás alapjai. Jelentıs értéket képviselnek, így kezelésük és felhasználásuk igényli a szabályozottságot. Mivel jelentıs értéket képviselnek, ezért a velük való gazdálkodás során törekedni kell a felesleges készletek felszámolására, viszont egyúttal biztosítani kell az üzlet zavartalan mőködését is. A hozzájuk kapcsolódó anyagi felelısségek miatt valamennyi készletmozgást bizonylatolni kell az erre rendszeresített nyomtatványon (pl. szállítólevél, árukiadás, visszavételezés bizonylatai, selejtezési jegyzıkönyv). Az ellenırzés bármely területre kiterjedhet, azonban az anyagfelhasználás kapcsán két lényeges területét tudjuk elkülöníteni: az áru természetének, jellegének megfelelı kezelés ellenırzését, valamint az általuk képviselt értékkel való elszámoltatást. Az elszámoltatás mindkét esetben lehet elıre ismert, illetve váratlan, bejelentés nélküli az ellenırzés céljától függıen. ELLENİRZÉS RÉSZTVEVİI Az ellenırzés a vállalkozás képviselıje kezdeményezi. Az egyes területi vezetık ellenırzik a hozzájuk beosztott alkalmazottak munkáját, a saját munkaterületükön az elıírt szabályok betartását, a társrészlegekkel való kapcsolattartás és együttmőködés rendjét. Azokban az esetekben, amikor az ellenırzés eredményéhez anyagi felelısség is társul, az anyagilag felelıs dolgozót is be kell vonni az ellenırzésbe. Az anyagilag felelıs dolgozó (pl. raktáros) munkája során bármikor tarthat önellenırzést, amikor az általa kezelt áruk mennyiségét, értékét ténylegesen felméri, összeveti a nyilvántartások adataival, ellenırzi azok állapotát, kezelésük szakszerőségét. Elsısorban a saját munkájának hatékonyságát segíti elı az önellenırzéssel, és felkészül a belsı ellenırzésekre.

13 önellenırzés anyagilag felelıs dolgozó raktári készletek ellenırzése vendéglátó üzlet képviselıje belsı ellenırzés. elszámoltatás, rovancsolás ELLENİRZÉS ÉS SELEJTEZÉS BIZNYLATA A vállalkozásoknál rendszeresen elıfordul, hogy a tárgyi eszközök és a készletek valamilyen esemény következtében rendeltetésüknek tovább már nem felelnek meg, illetve nem használhatóak fel, ezért ki kell selejtezni, és a nyilvántartásokból ki kell vezetni ıket. Selejtezésre kerülnek mindazon eszközök, készletek, amelyek: használatát a szakhatóság megtiltotta; javítást, illetve karbantartást végzık szakvéleménye szerint gazdaságosan nem javíthatók; káresemény következtében használhatatlanok; természetes elhasználódás, korszerőtlenség, elavultság, rongálás következtében; rendeltetésszerő használatra alkalmatlanná váltak; ha azokat szabályos módon feleslegesnek nyilvánították, de az értékesítési kísérlet nem járt eredménnyel; minıségmegırzési, fogyaszthatósági idejük lejárt. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti minden esetben a felesleges vagyontárgy, készlet fizikai megsemmisítését, vagy használatra alkalmatlanná tételét. A selejtezett vagyontárgy pl értékesítésre kerülhet vagy éppen átkerülhet az eszközök egy másik csoportjába. A vállalkozásban elhasználódott, rongálás vagy káresemény során tönkrement, további használatra alkalmatlan anyagokat le kell selejtezni. A selejtezést ez esetben is döntıen az esemény bekövetkezésekor kell elvégezni, míg az elhasználódás miatti selejtezésekre a kialakult praktikus idıgyakorisággal, de legalább az év végi leltározás alkalmával is sor kerülhet. A selejtezés végrehajtását az elıírásoknak megfelelıen bizonylatolni kell. A vendéglátásban elsıdlegesen élelmiszerek kerülnek eladásra, így hangsúlyozott a vállalkozó felelıssége a vendégek felé: a vendégek részére csak kifogástalan minıségő és íző, romlatlan ételt, italt szabad kiszolgálni. A nyersanyagok, készételek tárolására, kezelésére és felhasználására szigorú közegészségügyi szabályok vannak, amelyek betartása kötelezı, de egyben a vállalkozó alapvetı érdeke is. Az élelmiszer-nyersanyagok zömében, a készételekben, italokban néhány napos (vagy órás) tárolás során minıségromlás, tápértékcsökkenés, elszínezıdés vagy egyéb károsodás következik be. A minıséghibás áru selejtezésérıl a vállalkozó vagy a megbízott üzletvezetı

14 intézkedik. Az ilyen árut jól el kell különíteni, és csak rövid ideig lehet az üzletben tárolni, közben intézkedni kell a selejtezésrıl. Romlott, felhasználásra alkalmatlan áruk esetében tehát a selejtezést haladéktalanul el kell végezni, és biztosítani kell az áru megsemmisítését vagy mielıbbi elszállítását. A selejtezés végrehajtásának dokumentálása az anyagokéval azonos módon történik: vagy selejtezési jegyzıkönyv felvételével, vagy az áruromlási nyilvántartás folyamatos vezetésével. A jegyzıkönyv szigorú számadás alá vont bizonylat, melynek tartalma: az eljárást lefolytató selejtezési bizottság jelenlévı tagjainak nevét és beosztását, az eljárás során felhasznált dokumentáció felsorolását, a selejtezés helyét és idejét, a selejtezett vagyontárgy megnevezését (azonosító adatait, nyilvántartási adatait és mennyiségét, egységárát), a selejtezett mennyiséget és értékét, a selejtezett eszköz(ök) további kezelésére vonatkozó elıírásokat (értékesítés, megsemmisítés, hulladékkénti bevételezés, vagy hulladékkénti értékesítés). A selejtezésrıl készített jegyzıkönyvet a selejtezési bizottság tagjainak alá kell írni, melyet a selejtezett eszköztıl függetlenül át kell adni a könyvelésnek, a raktárvezetınek, egyéb felelısnek, míg egy példányt a bizottság köteles megırizni, a selejtezés során keletkezı egyéb iratokkal együtt. A selejtezések ellenırzésekor vizsgálni kell, hogy az elkészített okmány megfelel-e a bizonylatokkal szembeni alaki és tartalmi követelményeknek; a selejtezési bizottság összetételében szakmailag megfelelıen felkészült tagokból áll-e; a bizonylatban szereplı tételek léteztek-e; a maradvány (hulladék) hasznosításáról intézkedtek-e; a kiselejtezett eszközöket a könyvekbıl kivezették-e. SELEJTEZÉS A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti a felesleges vagyontárgy fizikai megsemmisítését, vagy használatra alkalmatlanná tételét, kivéve, ha azt hatósági elıírás kötelezıen elrendeli (például az élelmiszerek, a gyógyszerek, stb. esetében). A selejtezési eljárásba, amennyiben szükséges, további szakértıket is be lehet vonni. A selejtezési eljárás alá vont vagyontárgyakat elkülönítetten kell nyilvántartani, és meg kell jelölni. Így a selejtezési jegyzıkönyv a tárgyi eszközök és a forgóeszközök állománycsökkenésének egyik bizonylata is. Amennyiben a selejtezésbe vont vagyontárgy hulladékként hasznosítható, úgy ezt a mennyiséget raktári hulladékként kell bevételezni. Ha jogszabály kötelezıvé teszi, akkor el kell rendelni a selejtezett vagyontárgyak megsemmisítését. Ezen túlmenıen, ha szükséges, a selejtezési bizottság javasolhatja a megsemmisítést. A megsemmisítésrıl mindig a vállalkozásnál erre kijelölt személy dönthet. A megsemmisítési eljárás lefolytatását is jegyzıkönyvben rögzíteni kell. A megsemmisítést a selejtezési jegyzıkönyv is tartalmazhatja, de külön jegyzıkönyv is készülhet. Általában meghatározott értékhatárig maga a selejtezési bizottság elnöke dönthet a megsemmisítésrıl és ilyenkor maga a selejtezési jegyzıkönyv tartalmazza a megsemmisítést.

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai:

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

1. Leltár. Leltár: Leltározás:

1. Leltár. Leltár: Leltározás: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések:

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

A leltározás a vendéglátó tevékenység nagyon fontos munkafolyamata.

A leltározás a vendéglátó tevékenység nagyon fontos munkafolyamata. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás

Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás Elszámoltatás TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás Az elszámoltatás során a leltár szerinti és a könyv szerinti

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

Leltározási szabályzat

Leltározási szabályzat Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Leltározási szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A leltározásra vonatkozó általános szabályok 2. A leltározás elıkészítése, szervezése 3. A leltározás végrehajtása 4. A leltárkülönbözetek

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

-1- I. Általános rendelkezések

-1- I. Általános rendelkezések -1- I. Általános rendelkezések A Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 37.. (1) alapján a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

Leltárérték meghatározás, standolás

Leltárérték meghatározás, standolás Leltár meghatározás, standolás TÉMAKÖR TARTALMA - Leltár meghatározása - Standolás - LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A leltározás utolsó szakaszában történik meg a leltáreredmény meghatározása, amikor a mennyiségben

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

ELLENŐRZÉS. összehasonlítás. értékelés. következtetés. javaslatok

ELLENŐRZÉS. összehasonlítás. értékelés. következtetés. javaslatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 1/2010 Azonosító: 1-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

6. Elszámoltatás, leltár felelősség

6. Elszámoltatás, leltár felelősség 6. Elszámoltatás, leltár felelősség A vállalkozások tevékenységük során alkalmazottakat foglalkoztatnak, akik a rájuk bízott vagyonnal, vagy annak ellenértékével (árbevételével) kötelesek elszámolni a

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni.

A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. Leltározás, készletnyilvántartás A leltározás alapelveit, végrehajtását leltározási szabályzatba kell foglalni. 1. Leltározási szabályzat célja, tartalma A szabályzat célja, hogy a szervezetnél a leltározási

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás Tartalomjegyzék 1. A leltározásra vonatkozó általános

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM II.. igazgató P.H. D) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról

105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a. a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 105/2010. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat módosításáról A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (12)

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola munkavállalóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola munkavállalóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola munkavállalóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2013. május T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális számviteli kérdk rdések r Györfi Gyula Könyvvetés Egyszeres könyvvitel Pénzforgalmi szemlélet Naplófıkönyv vezetése kézzel, vagy programmal

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

KÉSZLETEZÉS. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

KÉSZLETEZÉS. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde KÉSZLETEZÉS Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Készletezés 2 Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség, hogy a vállalkozás

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. július 15-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség)

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. június

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben