Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/ ), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ kitöltéséhez /650/651/

2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/ ), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak önellenõrzési nyomtatványként történõ használata kizárólag az év utolsó adó-megállapítási idõszakától kezdõdõ adó-megállapítási idõszakokban (illetve az évre vonatkozó éves bevallásban) kötelezettségként (jogosultságként) keletkezett és bevallott általános forgalmi adó önellenõrzéssel történõ helyesbítésére szolgál. Az önellenõrzési nyomtatvány csomagot az önellenõrzéssel feltárt adókötelezettség (jogosultság) nyilvántartásba vételét követõ 15 napon belül, 1 példányban az alapadatok módosítását tartalmazó 0565/650/651/ 310/320. sz. nyomtatvánnyal (illetve import adatok módosítása esetén a 0565/650/651/310/ illetve -06. sz. melléklettel), valamint a 0565/650/651/310/ sz önellenõrzési melléklettel együtt kell benyújtani az illetékes elsõfokú adóhatósághoz. A bevallást csak az elévülési idõn belül lehet önellenõrizni. A bevallás elévülési idõn belül történõ önellenõrzésére az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 164. (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog ha törvény másként nem rendelkezik annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az Art (2) bekezdése kimondja, hogy az önellenõrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. A önellenõrzéssel csak az év utolsó adó-megállapítási idõszakában, valamint éves bevallás esetén évre vonatkozóan illetve az azt követõen keletkezett általános forgalmi adókötelezettségrõl, jogosultságról már benyújtott egy bevallási idõszakra vonatkozó havi, negyedéves vagy éves áfa-bevallást, pótló bevallást, illetve ezek önellenõrzéssel helyesbített bevallás adatait lehet módosítani, mivel az 1999-as év megelõzõ idõszaka az Art (1) bekezdése szerint elévült, amely idõszakra vonatkozóan önellenõrzést végezni az Art (2) bekezdésének esetét kivéve már nem lehet. Az adóhatósági ellenõrzés megkezdésétõl a vizsgálat alá vont adó a vizsgált idõszak tekintetében önellenõrzéssel nem helyesbíthetõ. Az önellenõrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthetõ, ha egy korábbi 310. sz. önellenõrzési bevallásban az önellenõrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen idõszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az önellenõrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre egy korábbi 310. bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenõrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenõrzési bevallás, amelyen önellenõrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejûleg általános forgalmi adó önellenõrzésére nem használható. A két adónemet együtt nem lehet helyesbíteni, tehát a 0565/650/651/310/ sz. nyomtatványon a korábbi önellenõrzési pótlék sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos 0565/650/651/310/320. sz. nyomtatvány sorai, valamint a 0565/650/651/310/ sz. nyomtatvány sorai nem tölthetõk ki május 1. napját követõen az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa-törvény) 36. (5) bekezdése alapján május 1. napjától az adólevonási jog elévülési idõn belül, a jog megnyílta után bármely késõbbi adó-megállapítási idõszakban érvényesíthetõ, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján. Késedelmesen kézhez vett beszerzési számlák miatt tehát ezen idõpontot követõen önellenõrzést végezni nem kell május 1. napját megelõzõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében a kibocsátó által nem késedelmesen küldött, de az adózónál késedelmesen fellelt számlával kapcsolatos adólevonási jog bármely késõbbi bevallásban gyakorolható, illetõleg az adózó választásától függõen élhet az önrevízió lehetõségével. A hibátlan feldolgozás érdekében kérjük, hogy a rovatokat jól látható módon, fekete vagy kék tintával töltsék ki. Piros, vagy ahhoz közeli színek használata az esetleges javítás és a bélyegzõlenyomat esetében is kerülendõ. Az önellenõrzési nyomtatvány garnitúra részei: 0565/650/651/310/320. sz. bevallási garnitúra 0565/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha az önellenõrzés import után fizetendõ adóval kapcsolatos adatot tartalmaz), 0565/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha április 30-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan termékimport után fizetendõ adóból levonható adót érintõ önellenõrzés történik), 0565/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet 0565/650/651/

3 A 0565/650/651/310/320. bevallási fõlap kitöltésére vonatkozó útmutató: A bevallási nyomtatvány fõlapja fejrészének nyomtatványtípus blokkjában a sz. bevallástípust kell X jellel megjelölni. Az év, negyedév, hónap rovatokba azt az idõszakot kell beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (pl. negyedéves bevallás év harmadik negyedévére vonatkozó önellenõrzése esetén év 3. negyedév). Az önellenõrzéssel helyesbítendõ bevallás típusát a bevallási fõlap fejrészben, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban kell szerepeltetni, jobbra rendezve. A bevallási fõlap fejrészében az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusa elnevezésû rovatba az önellenõrzés alapjául szolgáló eredeti áfa-bevallások, pótló bevallások és ismételt önellenõrzés esetén az önellenõrzési bevallások számát kell beírni. Ha az önellenõrzött idõszak évre vonatkozik, akkor a április 30-ig terjedõ adómegállapítási idõszakok tekintetében a helyesbítendõ bevallás típusaként vagy 04650, illetve törtidõszakra vonatkozó éves bevallás önellenõrzésekor míg a május 1-jétõl kezdõdõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében U 0465., U , évre vonatkozó helyesbítés esetén pedig U sz. nyomtatványok jelölhetõk meg. A sz. bevallás ezen nyomtatványon jelöléssel csak akkor helyesbíthetõ önellenõrzéssel, ha a sz. bevallást január 1. elõtt nyújtották be, és még ezen idõpont elõtt kerül sor az önellenõrzésre is. Ezt követõen már a évi bevallási nyomtatványt kell használni önellenõrzésre. Általános forgalmi adó ismételt önellenõrzésekor, valamint a korábbi önellenõrzésben tévesen megállapított önellenõrzési pótlék módosításakor a helyesbített bevallás típusa rovatba a 99310, 00310, 01310, 02310, 03310, 04310, U 04310, illetve számú önellenõrzési bevallás száma kerülhet. A bevallási fõlap (C) blokkjában a bevallási idõszak dátumának kitöltésénél azt az idõszakot kell beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (fenti példa alapján pl év 3. negyedév esetén: ) Ugyanezen blokk jobb alsó kódkockájában X jellel kell jelölni az önellenõrzési pótlap csatolásának tényét. Az önellenõrzési pótlap nélkül benyújtott önellenõrzési bevallás érvénytelen! A bevallási fõlap kitöltése fentiektõl eltekintve nem különbözik az alapbevallás esetén történõ kitöltéstõl. A HIVATAL (A) rész kitöltése az adóhivatal feladata, kérjük, hogy abba az adózó ne írjon! Az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a vállalkozás nevét és adószámát (egyéni vállalkozásnál vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély esetében az önellenõrzési mellékleten az adóazonosító jelet is) fel kell tüntetni. A bevallási fõlapon meg kell adni továbbá a vállalkozás levelezési címét, és a vállalkozás azon ügyintézõjének, meghatalmazottjának nevét és elérhetõ telefonszámát, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. A bevallási fõlap (B) és (C) blokkjából át kell vezetni az adóalany azonosításához szükséges és egyéb adatokat az önellenõrzési melléklet fejrészébe. A meghatalmazott és az ellenjegyzõ adataira vonatkozó kitöltési segédlet a 0565/650/651/310/320. sz. bevallási fõlap kitöltési útmutatójában található. A bevallási fõlap (C) blokkjának dátum rovataiba a helyesbíteni kívánt adó-megállapítási idõszak kezdõ és záró dátumát kell bejegyezni a fenti példa alapján, arab számmal. Havi bevallás önellenõrzésénél a bevallási idõszak dátum rovataiban a helyesbítésre kerülõ idõszak hónapjának (gyakorított elszámolási engedély esetén az adómegállapítási idõszak 15 napjának) kezdõ és záró dátumát kell megadni. Negyedéves bevallás önellenõrzése esetén a helyesbítendõ negyedéves adó-megállapítási idõszak kezdõ és záró napját kell bejegyezni. Éves bevallás önellenõrzése esetén a helyesbítésre kerülõ év elsõ és utolsó napját kell feltüntetni. Amennyiben az önellenõrzés, vagy helyesbítés törtidõszaki bevallásra vonatkozik, akkor értelemszerûen a kezdõ és/vagy záró dátum idõszakon belülre esik. Az önellenõrzés bevallásának esedékességi dátumaként a tévedés feltárásának idõpontjától számított 15. nap dátumát kell feltüntetni a bevallási fõlap (C) blokkjában az önellenõrzés esedékessége rovatban, a kijelölt kódkockákban. Amennyiben a tizenötödik naptári nap egyben munkaszüneti napra is esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap dátumát kell bejegyezni. A feltárás idõpontja az adózó könyveibe történõ bejegyzés, azaz az önellenõrzési nyilvántartásba vétel dátuma. Az önellenõrzési bevallást az esedékesség idõpontjáig kell az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz benyújtani. Amennyiben az önellenõrzéssel történõ helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendõ adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenõrzési pótlékot az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig kell megfizetni a megfelelõ számlaszámra. Kötelezettség-csökkenés esetén az adó visszaigénylésének lehetõsége amennyiben az áfa-törvényben foglalt feltételei fennállnak az esedékesség napjáig történõ beérkezés esetén, ugyanezen esedékesség idõpontjától, az esedékességet követõ beérkezés esetén a beérkezés napjától nyílik meg. Fontos azonban tudni, hogy önellenõrzés az Art. 49. (3) bekezdése miatt csak az elévülési idõn belül nyújtható be. Az adó megállapításához való jog az Art (1) bekezdése szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni január 1-jét követõen fentiek /650/651/310-05

4 alapján tehát negyedéves bevallásra kötelezettek esetében csak év negyedik negyedévére vonatkozóan, havi bevallásra kötelezettek esetében pedig csak december hónapra vonatkozóan, éves bevallás esetén évre vonatkozóan, illetve ennél késõbbi esedékességû áfa-bevallások tekintetében van lehetõség önellenõrzésre. Az év I III. negyedévére, és elsõ 11 hónapjára, valamint az azt megelõzõ idõszakokra vonatkozó önellenõrzésekre az elévülés szabályait figyelembe véve december 31-ig volt lehetõség, kivéve az Art (2) bekezdése értelmében, ha az idõszakra az adózó korábbi önellenõrzése az adózó javára mutatkozó adókülönbözetet tartalmazott, és így az elévülést megszakította. Fontos! Abban az esetben, ha az adózó a következõ idõszakra átvihetõ követelés összegének meghatározásában tévedett, a késõbbi idõszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adó-elszámolási idõszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási idõszakonként külön-külön önellenõrzéssel rendezi. Az áfa-bevallás önellenõrzése során a bevallást a jogszabályoknak megfelelõen kell kitölteni, és abban a már elévült, korábban keletkezett, következõ idõszakra az elévülési idõn belül átvihetõ negatív elszámolandó adó nem szerepeltethetõ. Ebbõl következõen néhány adózó esetében (akik öt év alatt sem tudták fizetendõ adójuk csökkentésére elfogyasztani a levonható, de vissza nem igényelhetõ negatív elszámolandó adójukat), elõfordulhat, hogy az önellenõrzési bevallás elõzõ idõszakról áthozott követelés 66. sora az elévülés folytán nem fog megegyezni az önellenõrzött idõszak elõtti adó-megállapítási idõszak következõ idõszakra átvihetõ követelés 71. sorával. Ilyen esetekben a bevallási fõlap (C) blokkjábann a megfelelõ kódkockában kell jelölni az elévülés miatti eltérés tényét. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás, beolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, akkor a bevallási fõlapon az AZONOSÍTÁS (B) blokkban, a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem kell kitölteni! A bevallási fõlapon a (C) blokkban a Felszámolás vagy végelszámolás miatt benyújtott bevallás fajtája elnevezésû kódkockát csak az önellenõrzés benyújtásának idõpontjában felszámolás, végelszámolás alatt álló adózóknak kell kitölteniük, más esetben üresen kell hagyni. A kódkockába az adózónak 1-est kell írnia, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás megkezdését megelõzõ bármely, az elévülési idõn belüli idõszakra nyújtja be önellenõrzését, ideértve a felszámolási eljárás, végelszámolás megkezdését közvetlenül megelõzõ nappal lezárt idõszakot is. A kódkockában az adózónak 2-est kell feltüntetnie, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatt benyújtott áfa-bevallásait önellenõrzi, ide nem értve a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésének napjával lezárt idõszakra benyújtott utolsó bevallását. Amennyiben az adózó a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésével kapcsolatosan benyújtott utolsó (záró) áfa-bevallását helyesbíti, akkor a kódkocka értéke 3-as. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtják be, akkor a Megszûnés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyi-ságának megszûnése miatt benyújtott bevallás esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. Ugyanazon idõszakra ismételten benyújtott önellenõrzés tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában, a megfelelõ kódkockába tett X jellel kell jelölni, és a 0565/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 86. sorának kitöltésénél az önellenõrzési pótlék számításakor is erre figyelemmel kell lenni. A bevallási fõlap (D) blokkja tartalmazza a kiutaláskor kitöltendõ bankszámlaszám és pénzintézet neve rovatokat, ezen kívül az általános forgalmi adó visszaigénylésére vonatkozó áfa-törvényi feltételeket, továbbá a pénzforgalmi információkat. A pénzforgalomra vonatkozó információknál a 0565/650/651/310/ sz önellenõrzési mellékletnek mind az áfá-ra vonatkozó 88. sor összegének, mind az önellenõrzési pótlékra vonatkozó 92. sor összegének kiutalásáról ugyanabban a 4 kódkockát tartalmazó függõleges oszlopban lehet rendelkezni. Tekintettel arra, hogy az önellenõrzési nyomtatványon vagy csak áfa adatok vagy csak a korábbi önellenõrzési pótlék összege módosíthatók külön-külön, ezért ezen rovat-oszlopot értelemszerûen csak arra a sorra vonatkoztatva kell kitölteni, amelyre az adott önellenõrzés vonatkozik. Amennyiben az adózó az önellenõrzéssel összefüggésben az általános forgalmi adó visszaigénylésére válik jogosulttá (0565/650/651/310/ melléklet 88. sor d rovatát kitöltheti), akkor ezen adó kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról X bejegyzésével kell rendelkeznie a bevallási fõlap (D) részében a pénzforgalomra vonatkozó információknál a megfelelõ kódkockákban. Ha az önellenõrzés eredményeképpen visszaigényelhetõ általános forgalmi adó keletkezik (0565/650/651/310/320. sz. nyomtatvány 70. sor d oszlop), akkor ugyancsak a bevallási fõlap (D) blokkjában kell X-szel kell jelölni a visszaigénylési kérelmet, annak lehetõségének indokát, az áfa-törvény által biztosított jogcímek szerint. Amennyiben az adózó az önellenõrzés során a korábbi tévesen kiszámított és befizetett önellenõrzési pótlékának csökkenését mutatja ki, akkor ennek kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról 0565/650/651/

5 a túlfizetés szabályainak alkalmazásával, X bejegyzésével kell rendelkeznie a bevallási fõlap (D) blokkjában, a pénzforgalmi rendelkezéseknél azonban értelemszerûen ebben az esetben az áfa-törvény szerinti visszaigénylési jogcímek nem tölthetõk ki. Visszaigénylési jogcímet nem kell bejelölni az önellenõrzési melléklet 88. sorának d oszlopában keletkezõ olyan kötelezettség csökkenés esetén, amikor a helyesbített befizetendõ adó összege (0565/650/651. bevallás 68. sor d oszlop) kisebb, mint az eredeti bevallásban (illetve az elõzõ önellenõrzésben) szereplõ befizetendõ adó összege (68. sor b oszlop), vagy az eredeti bevallásban szereplõ befizetendõ adó (68. sor b oszlop) helyett a helyesbítés eredményeként következõ idõszakra átvihetõ követelést (71. sor d oszlop) állapítanak meg [ezzel egyidejûleg a visszaigényelhetõ adó összege sor (70. sor d oszlop) nem tölthetõ ki]. Értelemszerûen, ha a 70. sor d oszlopa nem tartalmaz adatot, visszaigénylési jogcím nem jelölhetõ be a fõlapon! Ha az adózó, az önellenõrzés eredményeképpen keletkezett kötelezettségcsökkenés összegét nem kéri sem kiutalni, sem más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél a kiutalását nem kéri rovatot kell megjelölni. Ha az adózó a 0565/650/651/310/ számú melléklet 88. sor d rovatának vagy az 92. sor d rovatának részösszegét kívánja kiutaltatni és/vagy más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlapon a sz. átvezetési kérelmet mellékelte rovatot X-szel kell jelölnie és csatolnia kell a számú átvezetési és kiutalási kérelmet. Abban az esetben, ha az adózó az önellenõrzési pótlap 88. sor d rovatában vagy a 92. sor d rovatában feltüntetett összeg teljes egészét kéri kiutalni, akkor elég csak a 0565/650/651/310/320. számú bevallás bevallási fõlapján a (D) blokkban a pénzforgalmi rendelkezések megfelelõ rovatába X-et bejegyezni, és nincs szükség a es mellékletre. Ha az adózó a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó vagy önellenõrzési pótlék összegének kiutalását kezdeményezi, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a bankszámlaszámot és a számlavezetõ pénzintézet nevét is ki kell töltenie, a bevallási fõlap útmutatója szerint. A köztartozás-nyilatkozatot az adózónak akkor kell kitöltenie, ha az önellenõrzéssel összefüggésben a 0565/ 650/651/310/ számú melléklet 88. sor d rovatában vagy a 92. sor d rovatában kötelezettség-csökkenés kerül kimutatásra, amelyet az adózó részben vagy teljes összegben kér kiutalni. Egyéb esetekben (kötelezettségnövekedés, átvihetõ követelés változás, számlán tartás, az egész kötelezettség-csökkenés átvezetése más adónemre) a köztartozásra vonatkozó nyilatkozatot nem kell kitölteni. Az önellenõrzéssel helyesbített bevallási idõszakot, az adózó nevét és adószámát a részletezõ lapok megjelölt rovataiban fel kell tüntetni, a bevallási fõlapon jelzett adatokkal egyezõen. A kötelezettség helyesbített összegének levezetését a 0565/650/651/310/ , 02. és 02A. számú részletezõ lapokon kell elvégezni. A részletezõ lapok az általános forgalmi adóra vonatkozó helyesbítés sorait, a 0565/ 650/651/310/ Önellenõrzési melléklet az önellenõrzési pótlék megállapítására és a rendezendõ adó helyesbítésére vonatkozó sorokat, valamint a korábbi önellenõrzés tévesen megállapított önellenõrzési pótlékának helyesbítésére szolgáló sorokat tartalmazza. A 0565/650/651/310/320. sz nyomtatvány 01., 02. és 02A. sz. lapjainak kitöltésére vonatkozó útmutató: Az áfa-blokk elsõ része ( sorok) a fizetendõ általános forgalmi adónak és alapjának önellenõrzéssel megállapított helyesbített összegét, a második része ( sorok) a beszerzést terhelõ levonható általános forgalmi adónak és alapjának módosított összesen adatait, illetve az összesen adatokból kiemelt egyes tételek adatait tartalmazza. Az áfa-blokk harmadik része ( sorok) az eredeti és módosított elszámolási adatok levezetésére szolgál. A bevallás sorai a bevallás részletezõ adatait tartalmazzák. A részletezõ adatok soraiban szereplõ adatok tekintetében a helyesbítés idõpontjának megfelelõ adatokat kell közölni. Ha azokban változás nem történt a helyesbítésre kerülõ bevallás adataihoz képest, akkor a változatlan adatokat kell szerepeltetni. A önellenõrzési melléklet (0565/650/651/310/ melléklet) sorai az önellenõrzés miatt felszámított önellenõrzési pótlék alapját és összegét tartalmazzák. Ugyanezen lap sora a rendezendõ általános forgalmi adó összegének kimutatására szolgál. A korábbi önellenõrzési pótlék helyesbítésére szolgáló blokk elsõ részében ( sorok) az eredeti és a helyesbített pótlékösszeg megjelenítésére van mód, míg a második részében ( sorok) a pótlék-helyesbítés eredményének rendezendõ sorai találhatók. A bevallásban a számadatokat jobbra igazítva, az ezer jelzésû rovatokat is felhasználva, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé). Például Ft esetén a beírandó szám (figyelemmel az elõnyomott ezer forintos szövegre) 100. A helyesbített általános forgalmi adó alapjának és összegének levezetése: A részletezõ lap elsõ és második részében az egyes sorokba a helyesbített adóalapot és adóadatokat kell beírni a feltárt összegnek megfelelõen. Amennyiben a sorok valamelyikében nincs változás, úgy a sort az eredeti (vagy az elõzõ önellenõrzéssel helyesbített) bevallás vonatkozó sorával azonosan kell kitölteni. Ezekben a sorokban /650/651/310-05

6 tehát nem a helyes összegre vezetõ különbözeteket kell szerepeltetni, hanem az önellenõrzés során megállapított tényleges adatokat. Az általános forgalmi adó elszámolása: Az adó elszámolásának levezetésére a 0565/650/651/310/320-02A. számú részletezõ lap sorai szolgálnak. A sorok d oszlopában a helyesbítésnek megfelelõ elszámolás levezetését kell elvégezni. Az egyes sorok b oszlopában pedig mindig a helyesbíteni kívánt eredeti bevallás (vagy azonos idõszakra vonatkozó korábbi önellenõrzés) általános forgalmi adó elszámolás soraiban található adatokat kell feltüntetni. 66. sor: Ebbe a sorba az önellenõrzéssel módosított bevallási idõszakot megelõzõ adó-megállapítási idõszakról áthozott, a fizetendõ adót csökkentõ tételként beszámítható adót kell beírni. A b rovatba az eredeti összeget, a d rovatba a helyesbített összeget kell beírni. 67. sor: A sor b rovatába az önellenõrzött idõszak eredeti elszámolandó adó összegét kell beírni. A d rovatban a helyesbített adatokkal számított elszámolandó adó összegét kell feltüntetni, amelyet a helyesbített fizetendõ adó, valamint a helyesbített elõzetesen felszámított, levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott helyesbített csökkentõ tétel különbözeteként kell meghatározni. (29. sor d rovat összege csökkentve a 61. sor d rovat és az 66. sor d rovat összegével.) Amennyiben a 61. sor d rovatának és a 66. d rovatának együttes összege meghaladja a 29. sor d rovatának összegét, akkor a tárgyidõszaki (helyesbített) elszámolandó adó 67. sor d rovatában mínusz elõjelet kell feltüntetni. Amennyiben a 29. sor d rovatának összege haladja meg a 61. sor d rovatának és a 66. sor d rovatának együttes összegét, akkor a 67. sor d rovatába a különbözetet mint befizetendõ adót, elõjel nélkül kell beírni. 68. sor: Ha az eredeti bevallásban befizetendõ adó szerepelt, akkor az összegét ebbe a sorba a b rovatba kell beírni. A sor d rovatában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege fizetési kötelezettséget mutat (ha a 67. sor d rovatának összege elõjel nélküli). 69. sor: Ebben a sorban az önellenõrzéssel módosított idõszakban az eredeti bevallás benyújtásának esedékessége napjáig pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó eredeti összegét kell feltüntetni a b rovatban, és annak helyesbített összegét kell szerepeltetni a d rovatban. Az adatokat mínusz elõjellel kell feltüntetni. Amennyiben az eredeti bevallásban annak benyújtása esedékességéig görgetett pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó sor hibásan szerepelt, akkor annak helyesbítésére a 69. sor d rovata szolgál. Elõbbiekbõl következõen ennek a sornak a d rovatában nem az önellenõrzés esedékességének napján (benyújtásának napján) meglévõ pénzügyileg nem rendezett beszerzés göngyölített állományát kell feltüntetni, hanem az eredeti bevallás benyújtása esedékességének napján meglévõ pénzügyileg rendezetlen állomány helyesbített adóösszegét. 70. sor: Ha az idõszaknak megfelelõ eredeti bevallás visszaigényelhetõ adót tartalmazott, akkor annak összegét ennek a sornak a b rovatába kell beírni. Ebben a sorban a d rovatban csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege visszaigénylési jogosultságot mutat. Visszaigénylési jogosultság akkor keletkezhet, ha a beszerzést terhelõ levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott csökkentõ tétel együttes összege nagyobb, mint az értékesítést terhelõ adó, azaz a 67. sor d rovatában mínusz elõjellel szerepel az összeg, és ez az összeg meghaladja a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Természetesen a fenti összefüggéseken túl a 70. sor d rovatában csak akkor lehet visszaigényelhetõ adót kimutatni, ha a visszaigénylés lehetõsége az adózó számára az áfa-törvény szabályai szerint megnyílt. A 70. sor d rovatának kitöltéséhez kapcsolódóan kötelezõen fel kell tüntetni a visszaigénylési jogosultság okát a 0565/650/651/310/320. számú nyomtatvány bevallási fõlapján a (D) blokk jobboldalán, a megfelelõ kódkockákban. Az áfa-törvénynek az önellenõrzéssel módosított idõszaknak megfelelõ évben érvényes rendelkezései szerint kell a visszaigénylési jogosultságot bejelölni [áfa-tv. 48. (4) (10) bekezdései]. 1. Az adóhatóság a kérelmet akkor teljesíti, ha az áfa törvény aiban meghatározott adómérték, valamint a 29/A 29/B. -ok szerinti adómentesség alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A. -ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén ide értve a más tagállam vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértékét is az adóév elejétõl, illetve ha az adóalany év közben jelentkezik be az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan, göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt (4 millió forint), április 30-ig a kizárólag nemzetközi árufuvarozási tevékenységet végzõ adóalany a 2 millió forintos bevételi összeghatár alapján is jogot szerezhetett az adó visszaigénylésére [2004. április 30-ig hatályos áfatörvény 48. (4) bek. a) pontja]. vagy 0565/650/651/

7 2. A tárgyi eszköz beszerzésére ide értve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is jutó levonható, korábban vissza nem igényelt, elõzetesen felszámított adó göngyölített összege a törvény 48. (4) bek. ba.), bb.) vagy ca.), cb.) pontjai alapján forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz, illetve a saját vállalkozásban megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzések adóval növelt beszerzési árát megfizette, és az szja-törvény, illetve a számviteli-törvény hatálya alá tartozó adóalany az áfatörvényben a számára meghatározott nyilvántartásokban a beszerzéseket elszámolja, illetve a tárgyi eszközt szerepelteti évtõl vagy csak a tárgyi eszköz beszerzésénél, vagy csak a saját rezsis beruházásnál, tehát különkülön kell az elõzetesen felszámított adó göngyölített összegének forinttal meghaladnia az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét. A számítás során csak olyan tárgyi eszköz vehetõ figyelembe, amelyet az adóalany szerepeltet a számára kötelezõen elõírt nyilvántartásokban, illetve elszámol a beruházás bekerülési értékeként. 3. A külföldi utas részére visszatérített adó esetén a visszatérítést szabályozó, mindenkor hatályos kormányrendelet szerint meghatározott és az adóbevallásban külön kimutatott elõzetesen felszámított adó erejéig az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet szintén teljesíti a törvény 48. (9) bekezdése alapján. 4. Megszûnéshez kapcsolódó adóbevallás benyújtásakor a megszûnés jogcímén igényelt összeget az adóhatóság ugyancsak visszatéríti a törvény 48. (4) bek. d.) pontja alapján, csak jogutód nélküli megszûnés esetén. Korábbi adóévekre vonatkozó önellenõrzés esetén a visszaigénylés jogcíme tekintetében az érintett idõszakban hatályos áfa-törvény rendelkezései az irányadóak! Ha az adózó a visszaigénylési jogcímek közül egyiket sem jelölheti meg, mert nincs jogosultsága visszaigényelni az általános forgalmi adót az áfa-törvény rendelkezései szerint, akkor a 67. sor d rovatának összege nem írható be a 70. sor d rovatába, hanem csak a 71. sor d rovatába kerülhet be átvihetõ követelésként. 71. sor: Ebben a sorban a b rovatban kell az eredeti bevallásban feltüntetett átvihetõ követelés összegét megjelölni. A sor d rovata annak a követelésnek a feltüntetésére szolgál, amelynek a visszaigénylésére a helyesbítést követõen az adóalany az önellenõrzéssel módosított adó-megállapítási idõszakban még nem jogosult (nincs visszaigénylésre jogcíme, vagy a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összege miatt csökkent a visszaigényelhetõ összeg), és amelyet a helyesbített idõszakot követõ adómegállapítási idõszak bevallásában az adó elszámolásánál, mint az elõzõ idõszakról áthozott, fizetendõ adót csökkentõ tételt kell figyelembe venni. Tehát következõ idõszakra átvihetõ követelés akkor keletkezik, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolt adó összege negatív (a 67. sor d rovata mínusz elõjelet tartalmaz), de az adó visszaigénylésének feltételei a helyesbített adó-megállapítási idõszakban a helyesbítés következményeként sem állnak fenn. Önellenõrzési bevallás készítése során a 0565/650/651/310/320-02A. lap 71. sora után a befizetendõ vagy visszaigényelhetõ adó összege szöveges sort nem kell kitölteni, hiszen a 71. sorral önellenõrzés esetén a bevallás érdemi része még nem fejezõdik be. A bevallás részletezõ adatai ( sorok) A 0565/650/651/310/320-02A. részletezõ lap valamint sorainak adatait az áfa-bevallására szolgáló nyomtatvány alapbevallásokra vonatkozó kitöltési útmutató azonos megnevezésû sorainál szereplõ elõírások szerint kell kitölteni, úgy, hogy jelen bevallásban a helyesbített bevallás készítésének idõpontjában a helyesbített idõszakra vonatkozóan megállapított tényleges (eredeti vagy helyesbített) adatok szerepeljenek. 74. sor: Ebben a sorban azon elõlegek adóalapját kell feltüntetni, amelyek egy korábbi adó-megállapítási idõszakban a 0565/650/651/310/320. sz. bevallás sorainak b oszlopában, mint átvett elõleg adóalapja szerepeltek, és jelen bevallás adó-megállapítási idõszakában történt termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékébe beszámításra kerültek (a 4 millió forintos visszaigénylési összeghatárba az elõleg adóalapja azon idõponttól számít bele, amely idõpontban az a tényleges teljesítés megvalósul, amellyel kapcsolatosan az elõleget átvették). Ebben a sorban azonban csak az adótartalommal rendelkezõ, teljesítésbe ment elõlegek adóalapja szerepeltethetõ, a tárgyi adómenteseké és a Közösségen belüli beszerzésre fizetetteké nem! A 74. sor csak a évek adó-megállapítási idõszakainak önellenõrzése esetén tölthetõ ki, hiszen az ezt megelõzõ idõszakokban ilyen adat a bevallásban nem szerepelt. A 0565/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet kitöltése Az önellenõrzési pótlék meghatározása: 85. sor: A 0565/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 85. sorában az önellenõrzési pótlék alapját kell feltüntetni /650/651/310-05

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Önellenőrzés. 1. Az önellenőrzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.

Önellenőrzés. 1. Az önellenőrzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Önellenőrzés Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben