0765/650/651/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0765/650/651/310-05 3"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/ ), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak önellenõrzési nyomtatványként történõ használata kizárólag az év utolsó adó-megállapítási idõszakától kezdõdõ adó-megállapítási idõszakokban (illetve az évre vonatkozó éves bevallásban) kötelezettségként (jogosultságként) keletkezett és bevallott általános forgalmi adó önellenõrzéssel történõ helyesbítésére szolgál. Az önellenõrzési bevallást az önellenõrzéssel feltárt adókötelezettség (jogosultság) nyilvántartásba vételét követõ 15 napon belül, 1 példányban az alapadatok módosítását tartalmazó 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvánnyal (illetve import adatok módosítása esetén a 0765/650/651/310/ , -06.,-07. lappal) és szükség esetén a 09. sz. nyilatkozattal, valamint a 0765/650/651/310/ sz. önellenõrzési melléklettel együtt kell benyújtani az illetékes elsõfokú adóhatósághoz. A bevallást csak az elévülési idõn belül lehet önellenõrizni. A bevallás elévülési idõn belül történõ helyesbítésére önellenõrzésére az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 164. (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog ha törvény másként nem rendelkezik annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az Art (2) bekezdése kimondja, hogy az önellenõrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. A önellenõrzéssel csak a 2001-es év utolsó adómegállapítási idõszakában, valamint éves bevallás esetén évre vonatkozóan illetve az azt követõen keletkezett általános forgalmi adókötelezettségrõl, jogosultságról már benyújtott egy bevallási idõszakra vonatkozó havi, negyedéves vagy éves áfa-bevallást, pótló bevallást, illetve ezek önellenõrzéssel helyesbített bevallás adatait lehet módosítani, mivel a 2001-es év megelõzõ idõszaka az Art (1) bekezdése szerint elévült, amely idõszakra vonatkozóan önellenõrzést végezni az Art (2) bekezdésének esetét kivéve már nem lehet. Az adóhatósági ellenõrzés megkezdésétõl a vizsgálat alá vont adó a vizsgált idõszak tekintetében önellenõrzéssel nem helyesbíthetõ. Az önellenõrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthetõ, ha egy korábbi 310. sz. önellenõrzési bevallásban az önellenõrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen idõszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az önellenõrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre egy korábbi 310. bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenõrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenõrzési bevallás, amelyen önellenõrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejûleg általános forgalmi adó önellenõrzésére nem használható. A két adónemet együtt nem lehet helyesbíteni, tehát a 0765/650/651/310/ sz. nyomtatványon a korábbi önellenõrzési pótlék sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány sorai, valamint a 0765/650/651/310/ sz. nyomtatvány sorai nem tölthetõk ki május 1. napját követõen az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa-törvény) 36. (5) bekezdése alapján május 1. napjától az adólevonási jog elévülési idõn belül, a jog megnyílta után bármely késõbbi adómegállapítási idõszakban érvényesíthetõ, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján. Késedelmesen kézhez vett beszerzési számlák miatt tehát ezen idõpontot követõen önellenõrzést végezni nem kell május 1. napját megelõzõ adómegállapítási idõszakok tekintetében a kibocsátó által nem késedelmesen küldött, de az adózónál késedelmesen fellelt számlával kapcsolatos adólevonási jog bármely késõbbi bevallásban gyakorolható, illetõleg az adózó választásától függõen élhet az önrevízió lehetõségével. Az önellenõrzési bevallás nyomtatványgarnitúra részei: 0765/650/651/310/320. sz. bevallási garnitúra 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha az önellenõrzés önadózással megállapított, import után fizetendõ adóval kapcsolatos adatot tartalmaz), 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha vámhatóság által, kivetéssel megállapított termékimport után fizetendõ adóból levonható adót érintõ önellenõrzés történik), 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha az önellenõrzés import adójogi megbízottal kapcsolatos adatot tartalmaz) 0765/650/651/310/ sz. (csak akkor, ha az önellenõrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséggel megállapított jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik) A 0765/650/651/310/320. bevallási fõlap kitöltésére vonatkozó útmutató: A bevallási nyomtatvány fõlapja fejrészének nyomtatványtípus blokkjában a sz. bevallástípust kell X jellel megjelölni, amit a nyomtatványkitöltõ program automatikusan biztosít. Az év, negyedév, hónap rovatokba azt az idõszakot kell 0765/650/651/

2 beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (pl. negyedéves bevallás év harmadik negyedévére vonatkozó önellenõrzése esetén év 3. negyedév). Az önellenõrzéssel helyesbítendõ bevallás típusát a bevallási fõlap fejrészben, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban kell szerepeltetni, jobbra rendezve. A bevallási fõlap fejrészében az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusa elnevezésû rovatba az önellenõrzés alapjául szolgáló eredeti áfa-bevallások, pótló bevallások és ismételt önellenõrzés április 30-ig terjedõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében a helyesbítendõ bevallás típusaként vagy 04650, illetve törtidõszakra vonatkozó éves bevallás önellenõrzésekor míg a május 1-jétõl kezdõdõ adómegállapítási idõsza-kok tekintetében U 0465., U , évre vonatkozó helyesbítés esetén pedig U sz. nyomtatványok jelölhetõk meg. A sz. bevallás ezen a nyomtatványon jelöléssel csak akkor helyesbíthetõ önellenõrzéssel, ha az alapbevallást január 1. elõtt nyújtották be, és még ezen idõpont elõtt kerül sor az önellenõrzésre is. Ezt követõen már a évi bevallási nyomtatványt kell használni önellenõrzésre. Általános forgalmi adó ismételt önellenõrzésekor, valamint a korábbi önellenõrzésben tévesen megállapított önellenõrzési pótlék módosításakor a helyesbített bevallás típusa rovatba a 01310, 02310, 03310, 04310, U 04310, 05310, 06310, illetve számú önellenõrzési bevallás száma kerülhet. A bevallási fõlap (C) blokkjában a bevallási idõszak dátumának kitöltésénél azt az idõszakot kell beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (fenti példa alapján pl év 3. negyedév esetén: ) Ugyanezen blokk jobb alsó kódkockájában X jellel kell jelölni az önellenõrzési pótlap csatolásának tényét. Az önellenõrzési pótlap nélkül benyújtott önellenõrzési bevallás érvénytelen! A bevallási fõlap kitöltése fentiektõl eltekintve nem különbözik az alapbevallás esetén történõ kitöltéstõl. A HIVATAL (A) rész kitöltése az adóhivatal feladata, kérjük, hogy abba az adózó ne írjon! Az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a vállalkozás nevét és adószámát (egyéni vállalkozásnál vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély esetében az önellenõrzési mellékleten az adóazonosító jelet is) fel kell tüntetni. A bevallási fõ-lapon meg kell adni továbbá a vállalkozás levelezési címét, és a vállalkozás azon ügyintézõjének, meghatalmazottjának nevét és elérhetõ telefonszámát, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. A bevallási fõlap (B) és (C) blokkjából át kell vezetni az adóalany azonosításához szükséges és egyéb adatokat az önellenõrzési melléklet fejrészébe. A meghatalmazott és az ellenjegyzõ adataira vonatkozó kitöltési segédlet a 0765/650/651/310/320. sz. bevallási fõlap kitöltési útmutatójában található. A bevallási fõlap (C) blokkjának dátum rovataiba a helyesbíteni kívánt adómegállapítási idõszak kezdõ és záró dátumát kell bejegyezni a fenti példa alapján, arab számmal. Havi bevallás önellenõrzésénél a bevallási idõszak dátum rovataiban a helyesbítésre kerülõ idõszak hónapjának (gyakorított elszámolási engedély esetén az adó-megállapítási idõszak 15 napjának) kezdõ és záró dátumát kell megadni. Negyedéves bevallás önellenõrzése ese-tén a helyesbítendõ negyedéves adómegállapítási idõszak kezdõ és záró napját kell bejegyezni. Éves bevallás önellenõrzése esetén a helyesbítésre kerülõ év elsõ és utolsó napját kell feltüntetni. Amennyiben az önellenõrzés, vagy helyesbítés törtidõszaki bevallásra vonatkozik, akkor értelemszerûen a kezdõ és/vagy záró dátum idõszakon belülre esik. Az önellenõrzés bevallásának esedékességi dátumaként a tévedés feltárásának idõpontjától számított 15. nap dátumát kell feltüntetni a bevallási fõlap (C) blokkjában az önellenõrzés esedékessége rovatban, a kijelölt kódkockákban. Amennyiben a tizenötödik naptári nap egyben munkaszüneti napra is esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap dátumát kell bejegyezni. A feltárás idõpontja az adózó könyveibe történõ bejegyzés, azaz az önellenõrzési nyilvántartásba vétel dátuma. Az önellenõrzési bevallást az esedékesség idõpontjáig kell az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz benyújtani. Az önellenõrzéssel történõ helyesbítésekrõl az adózónak nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás kötelezõ tartalmi elemeit az Art. határozza meg. Abból ki kell tûnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés idõpontjának, a helyesbített adó alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indoklását és az önellenõrzési pótlék számítását is. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az adóhatósághoz nem kell benyújtani, de azokat az elévülési idõn belül meg kell õrizni. Amennyiben az önellenõrzéssel történõ helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendõ adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenõrzési pótlékot az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig kell megfizetni a megfelelõ számlaszámra. Kötelezettségcsökkenés esetén az adó visszaigénylésének lehetõsége amennyiben az áfa-törvényben foglalt feltételei fennállnak az esedékesség napjáig történõ beérkezés esetén, ugyanezen esedékesség idõpontjától, az esedékességet követõ beérkezés esetén a beérkezés napjától nyílik meg. Fontos azonban tudni, hogy önellenõrzés az Art. 49. (3) bekezdése miatt csak az elévülési idõn belül nyújtható be. Az adó megállapításához való jog az Art (1) bekezdése szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni január 1-jét követõen fentiek alapján tehát negyedéves bevallásra kötelezettek esetében csak év negyedik negyedévére vonatkozóan, havi bevallásra kötelezettek esetében pedig csak december hónapra vonatkozóan, éves bevallás esetén évre vonatkozóan, illetve ennél késõbbi esedékességû áfa-bevallások tekintetében van lehetõség önellenõrzésre. Az év I. III. negyedévére, és elsõ 11 hónapjára, valamint az azt megelõzõ idõszakokra vonatkozó önellenõrzésekre az elévülés szabályait /650/651/310-05

3 figyelembe véve december 31-ig volt lehetõség, kivéve az Art (2) bekezdése értelmében, ha az idõszakra az adózó korábbi önellenõrzése az adózó javára mutatkozó adókülönbözetet tartalmazott, és így az elévülést megszakította. Fontos! Abban az esetben, ha az adózó a következõ idõszakra átvihetõ követelés összegének meghatározásában tévedett, a késõbbi idõszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adóelszámolási idõszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási idõszakonként külön-külön önellenõrzéssel rendezi. Az áfa-bevallás önellenõrzése során a bevallást a jogszabályoknak megfelelõen kell kitölteni, és abban a már el-évült, korábban keletkezett, következõ idõszakra az elévülési idõn belül átvihetõ negatív elszámolandó adó nem szerepeltethetõ. Ebbõl következõen néhány adózó esetében (akik öt év alatt sem tudták fizetendõ adójuk csökkentésére elfogyasztani a levonható, de vissza nem igényelhetõ negatív elszámolandó adójukat), elõfordulhat, hogy az önellenõrzési bevallás elõzõ idõszakról áthozott követelés 77. sora az elévülés folytán nem fog megegyezni az önellenõrzött idõszak elõtti adómegállapítási idõszak következõ idõszakra átvihetõ követelés 82. sorával. Ilyen esetekben a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ kódkockában kell jelölni az elévülés miatti eltérés tényét. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás, beolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, akkor a bevallási fõlapon az AZONOSÍTÁS (B) blokkban, a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem kell kitölteni! A bevallási fõlapon a (C) blokkban a Felszámolás vagy végelszámolás miatt benyújtott bevallás fajtája elnevezésû kódkockát csak az önellenõrzés benyújtásának idõpontjában felszámolás, végelszámolás alatt álló adózóknak kell kitölteniük, más esetben üresen kell hagyni. A kódkockába az adózónak 1-est kell írnia, ha a felszámolási eljá-rás, végelszámolás megkezdését megelõzõ bármely, az elévülési idõn belüli idõszakra nyújtja be önellenõrzését, ideértve a felszámolási eljárás, végelszámolás megkezdését közvetlenül megelõzõ nappal lezárt idõszakot is. A kódkockában az adózónak 2-est kell feltüntetnie, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatt benyújtott áfa-bevallásait önellenõrzi, ide nem értve a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésének napjával lezárt idõszakra benyújtott utolsó bevallását. Amennyiben az adózó a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésével kapcsolatosan benyújtott utolsó (záró) áfa-bevallását helyesbíti, akkor a kódkocka értéke 3-as. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtották be, akkor a Megszûnés, szüneteltetés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet, ha ügyvéd, szabadalmi ügyintézõ a tevékenységét szünetelteti, illetve ha a közjegyzõ közjegyzõi tevékenységét szünetelteti S betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallás esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. Ugyanazon idõszakra ismételten benyújtott önellenõrzés tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában, a megfelelõ kódkockába tett X jellel kell jelölni, és a 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 98. sorának kitöltésénél az önellenõrzési pótlék számításakor is erre figyelemmel kell lenni. A bevallási fõlap (D) és (E) blokkja tartalmazza a kiutaláskor kitöltendõ bankszámlaszám és pénzintézet neve rovatokat, ezen kívül az általános forgalmi adó visszaigénylésére vonatkozó áfa-törvényi feltételeket, továbbá a pénzforgalmi információkat, a kitöltési útmutató bevallási fõlapra vonatkozó részében leírtak szerint. A pénzforgalomra vonatkozó információknál a 0765/650/651/310/ sz önellenõrzési mellékletnek mind az áfára vonatkozó 100. sor összegének, mind az önellenõrzési pótlékra vonatkozó 104. sor összegének kiutalásáról ugyanabban a 4 kódkockát tartalmazó függõleges oszlopban lehet rendelkezni. Tekintettel arra, hogy az önellenõrzési nyomtatványon vagy csak áfa adatok vagy csak a korábbi önellenõrzési pótlék összege módosíthatók külön-külön, ezért ezen rovatoszlopot értelemszerûen csak arra a sorra vonatkoztatva kell kitölteni, amelyre az adott önellenõrzés vonatkozik. Amennyiben az adózó az önellenõrzéssel összefüggésben az általános forgalmi adó visszaigénylésére válik jogosulttá (0765/650/651/310/ melléklet 100. sor d rovatát kitöltheti), akkor ezen adó kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról X bejegyzésével kell rendelkeznie a bevallási fõlap (D) részében a pénzforgalomra vonatkozó információknál a megfelelõ kódkockákban. Ha az önellenõrzés eredményeképpen is visszaigényelhetõ általános forgalmi adót jelöl (0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány 81. sor d oszlop), akkor ugyancsak a bevallási fõlap (D) blokkjában kell X-szel kell jelölni a visszaigénylési kérelmet, annak lehetõségének indokát, az áfa-törvény által biztosított jogcímek szerint. Amennyiben az adózó az önellenõrzés során a korábbi tévesen kiszámított és befizetett önellenõrzési pótlékának csökkenését mutatja ki (05. lap) akkor ennek kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról rendelkeznie kell a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél, azonban értelemszerûen ebben az esetben az áfa-törvény szerinti visszaigénylési jogcímek nem tölthetõk ki. Visszaigénylési jogcímet nem kell bejelölni az önellenõrzési melléklet 100. sorának d oszlopában keletkezõ olyan kötelezettség csökkenés esetén, amikor a helyesbített befizetendõ adó összege (0765/650/651. bevallás 79. sor d oszlop) kisebb, mint az eredeti bevallásban (illetve az elõzõ önellenõrzésben) szereplõ befizetendõ adó összege (79. sor b oszlop), vagy az eredeti bevallásban szereplõ befizetendõ adó (79. sor b oszlop) helyett a helyesbítés eredményeként következõ idõszakra átvihetõ követelést (82. sor d oszlop) állapítanak meg [ezzel egyidejûleg a visszaigényelhetõ adó összege sor (81. sor d oszlop) nem tölthetõ ki]. Értelemszerûen, ha a 81. sor d oszlopa nem tartalmaz adatot, visszaigénylési jogcím nem jelölhetõ be a fõlapon! 0765/650/651/

4 Ha az adózó, az önellenõrzés eredményeképpen keletkezett kötelezettségcsökkenés összegét nem kéri sem kiutalni, sem más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél a kiutalását nem kéri rovatot kell megjelölni. Ha az adózó a 0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sor d rovatának vagy az 104. sor d rovatának részösszegét kívánja kiutaltatni és/vagy más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlapon a sz. átvezetési kérelmet mellékelte rovatot X-szel kell jelölnie és csatolnia kell a számú átvezetési és kiutalási kérelmet. Abban az esetben, ha az adózó az önellenõrzési pótlap 100. sor d rovatában vagy a 104. sor d rovatában feltüntetett összeg teljes egészét kéri kiutalni, akkor elég csak a 0765/650/651/310/320. számú bevallás bevallási fõlapján a (D) blokkban a pénzforgalmi rendelkezések megfelelõ rovatába X-et bejegyezni, és nincs szükség a es mellékletre. Ha az adózó a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó vagy önellenõrzési pótlék összegének kiutalását kezdeményezi, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a bankszámlaszámot és a számlavezetõ pénzintézet nevét is ki kell töltenie, a bevallási fõlap útmutatója szerint. A köztartozás-nyilatkozatot az adózónak akkor kell kitöltenie, ha az önellenõrzéssel összefüggésben a 0765/650/651/ 310/ számú melléklet 100. sor d rovatában, vagy a 104. sor d rovatában kötelezettségcsökkenés kerül kimutatásra, amelyet az adózó részben, vagy teljes összegben kér kiutalni. Egyéb esetekben (kötelezettség-növekedés, átvihetõ követelés változás, számlán tartás, az egész kötelezettségcsökkenés átvezetése más adónemre) a köztartozásra vonatkozó nyilatkozatot nem kell kitölteni. Az önellenõrzéssel helyesbített bevallási idõszakot, az adózó nevét és adószámát a részletezõ lapok megjelölt rovataiban fel kell tüntetni, a bevallási fõlapon jelzett adatokkal egyezõen. A kötelezettség helyesbített összegének levezetését a 0765/650/651/310/ , 02., 02A. és 03. számú részletezõ lapokon kell elvégezni. A részletezõ lapok az általános forgalmi adóra vonatkozó helyesbítés sorait, a 0765/650/ 651/310/ Önellenõrzési melléklet az önellenõrzési pótlék megállapítására és a rendezendõ adó helyesbítésére vonatkozó sorokat, valamint a korábbi önellenõrzés tévesen megállapított önellenõrzési pótlékának helyesbítésére szolgáló sorokat tartalmazza. A 0765/650/651/310/320. sz nyomtatvány 01., 02., 02A. és 03. sz. lapjainak kitöltésére vonatkozó útmutató: Az áfa-blokk elsõ része ( sorok) a fizetendõ általános forgalmi adónak és alapjának önellenõrzéssel megállapított helyesbített összegét, a második része ( sorok) a beszerzést terhelõ levonható általános forgalmi adónak és alapjának módosított összeg adatait, illetve az összesen adatokból kiemelt egyes tételek adatait tartalmazza. Az áfa-blokk harmadik része ( sorok) az eredeti és módosított elszámolási adatok levezetésére szolgál. A bevallás sorai a bevallás részletezõ adatait tartalmazzák. A részletezõ adatok soraiban szereplõ adatok tekintetében a helyesbítés idõpontjának megfelelõ adatokat kell közölni. Ha azokban változás nem történt a helyesbítésre kerülõ bevallás adataihoz képest, akkor a változatlan adatokat kell szerepeltetni. A önellenõrzési melléklet (0765/650/651/310/ melléklet) sorai az önellenõrzés miatt felszámított önellenõrzési pótlék alapját és összegét tartalmazzák. Ugyanezen lap sora a rendezendõ általános forgalmi adó összegének kimutatására szolgál. A korábbi önellenõrzési pótlék helyesbítésére szolgáló blokk elsõ részében ( sorok) az eredeti és a helyesbített pótlékösszeg megjelenítésére van mód, míg a második részében ( sorok) a pótlékhelyesbítés eredményének rendezendõ sorai találhatók. A bevallásban a számadatokat az ezer jelzésû rovatokat is felhasználva, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé). Például Ft esetén a beírandó szám (figyelemmel az elõnyomott ezer forintos szövegre) 100. A helyesbített általános forgalmi adó alapjának és összegének levezetése: A részletezõ lap elsõ és második részében az egyes sorokba a helyesbített adóalapot és adóadatokat kell beírni a feltárt összegnek megfelelõen. Amennyiben a sorok valamelyikében nincs változás, úgy a sort az eredeti (vagy az elõzõ önellenõrzéssel helyesbített) bevallás vonatkozó sorával azonosan kell kitölteni. Ezekben a sorokban tehát nem a helyes összegre vezetõ különbözeteket kell szerepeltetni, hanem az önellenõrzés során megállapított tényleges adatokat. Az általános forgalmi adó elszámolása: Az adó elszámolásának levezetésére a 0765/650/651/310/320-02A. sz. lap sorai szolgálnak. A sorok d oszlopában a helyesbítésnek megfelelõ elszámolás levezetését kell elvégezni. Az egyes sorok b oszlopában pedig mindig a helyesbíteni kívánt eredeti bevallás (vagy azonos idõszakra vonatkozó korábbi önellenõrzés) általános forgalmi adó elszámolás soraiban található adatokat kell feltüntetni. 77. sor: Ebbe a sorba az önellenõrzéssel módosított bevallási idõszakot megelõzõ adómegállapítási idõszakról áthozott, a fizetendõ adót csökkentõ tételként beszámítható adót kell beírni. A b rovatba az eredeti összeget, a d rovatba a helyesbített összeget kell beírni. 78. sor: A sor b rovatába az önellenõrzött idõszak eredeti elszámolandó adó összegét kell beírni. A d rovatban a helyesbített adatokkal számított elszámolandó adó összegét kell feltüntetni, amelyet a helyesbített fizetendõ adó, valamint a helyesbített elõzetesen felszámított, levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott helyesbített csökkentõ tétel különbözeteként kell meghatározni. (37. sor d rovat összege csökkentve a 71. sor d rovat és az 77. sor d rovat összegével.) Amennyiben a 71. sor d rovatának és a 77. d rovatának együttes összege meghaladja a 37. sor d rovatának összegét, akkor a tárgyidõszaki (helyesbített) elszámolandó adó 78. sor d rovatában mínusz elõjelet kell feltüntetni. Amennyiben a 37. sor d rovatának összege haladja meg a 71. sor d /650/651/310-05

5 rovatának és a 77. sor d rovatának együttes összegét, akkor a 78. sor d rovatába a különbözetet mint befizetendõ adót, elõjel nélkül kell beírni. 79. sor: Ha az eredeti bevallásban befizetendõ adó szerepelt, akkor az összegét ebbe a sorba a b rovatba kell beírni. A sor d rovatában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege fizetési kötelezettséget mutat (ha a 78. sor d rovatának összege elõjel nélküli). 80. sor: Ebben a sorban az önellenõrzéssel módosított idõszakban az eredeti bevallás benyújtásának esedékessége napjáig pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó eredeti összegét kell feltüntetni a b rovatban, és annak helyesbített összegét kell szerepeltetni a d rovatban. Az adatokat mínusz elõjellel kell feltüntetni. Amennyiben az eredeti bevallásban annak benyújtása esedékességéig görgetett pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó sor hibásan szerepelt, akkor annak helyesbítésére a 80. sor d rovata szolgál. Elõbbiekbõl következõen ennek a sornak a d rovatában nem az önellenõrzés esedékességének napján (benyújtásának napján) meglévõ pénzügyileg nem rendezett beszerzés göngyölített állományát kell feltüntetni, hanem az eredeti bevallás benyújtása esedékességének napján meglévõ pénzügyileg rendezetlen állomány helyesbített adóösszegét. 81. sor: Ha az idõszaknak megfelelõ eredeti bevallás visszaigényelhetõ adót tartalmazott, akkor annak összegét ennek a sornak a b rovatába kell beírni. Ebben a sorban a d rovatban csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege visszaigénylési jogosultságot mutat. Visszaigénylési jogosultság akkor keletkezhet, ha a beszerzést terhelõ levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott csökkentõ tétel együttes összege nagyobb, mint az értékesítést terhelõ adó, azaz a 78. sor d rovatában mínusz elõjellel szerepel az összeg, és ez az összeg meghaladja a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Természetesen a fenti összefüggéseken túl a 81. sor d rovatában csak akkor lehet visszaigényelhetõ adót kimutatni, ha a visszaigénylés lehetõsége az adózó számára az áfa-törvény szabályai szerint megnyílt. A 81. sor d rovatának kitöltéséhez kapcsolódóan kötelezõen fel kell tüntetni a visszaigénylési jogosultság okát a 0765/650/651/310/320. számú nyomtatvány bevallási fõlapján a (D) blokk jobboldalán, a megfelelõ kódkockákban. Az áfa-törvénynek az önellenõrzéssel módosított idõszaknak megfelelõ évben érvényes rendelkezései szerint kell a visszaigénylési jogosultságot bejelölni [áfa tv. 48. (4) (11) bekezdései]. 1. Az adóhatóság a kérelmet akkor teljesíti, ha az áfa törvény aiban meghatározott adómérték, valamint a 29/A-29/ B. -ok szerinti adómentesség alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A. -ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén ide értve a más tagállam vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértékét is az adóév elejétõl, illetve ha az adóalany év közben jelentkezik be az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan, göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt (4 millió forint), április 30-ig a kizárólag nemzetközi árufuvarozási tevékenységet végzõ adóalany a 2 millió forintos bevételi összeghatár alapján is jogot szerezhetett az adó visszaigénylésére [2004. április 30-ig hatályos áfa-törvény 48. (4) bek. a) pontja], vagy 2. A tárgyi eszközre, vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésére ide értve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is jutó levonható, korábban vissza nem igényelt, elõzetesen felszámított adó göngyölített összege a törvény 48. (4) bek. ba.), bb.) vagy ca.), cb.) pontjai alapján forinttal meg-haladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz, illetve a saját vállalkozásban megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzések adóval növelt beszerzési árát megfizette, és az Szja-törvény, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany az áfa törvényben a számára meghatározott nyilvántartásokban a beszerzéseket elszámolja, illetve a tárgyi eszközt szerepelteti évtõl vagy csak a tárgyi eszköz beszerzésénél, vagy csak a saját rezsis beruházásnál, tehát külön-külön kell az elõzetesen felszámított adó göngyölített összegének forinttal meghaladnia az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét. A számítás során csak olyan tárgyi eszköz vehetõ figyelembe, amelyet az adóalany szerepeltet a számára kötelezõen elõírt nyilvántartásokban, illetve elszámol a beruházás bekerülési értékeként. 3. A külföldi utas részére visszatérített adó esetén a visszatérítést szabályozó, mindenkor hatályos kormányrendelet szerint meghatározott és az adóbevallásban külön kimutatott elõzetesen felszámított adó erejéig az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet szintén teljesíti a törvény 48. (9) bekezdése alapján. 4. Megszûnéshez kapcsolódó utolsó, záró adóbevallás benyújtásakor a megszûnés jogcímén igényelt összeget az adóhatóság ugyancsak visszatéríti a törvény 48. (4) bek. d.) pontja alapján, csak jogutód nélküli megszûnés esetén. Korábbi adóévekre vonatkozó önellenõrzés esetén a visszaigénylés jogcíme tekintetében az érintett idõszakban hatályos áfa-törvény rendelkezései az irányadóak! Ha az adózó a visszaigénylési jogcímek közül egyiket sem jelölheti meg, mert nincs jogosultsága visszaigényelni az általános forgalmi adót az áfa-törvény rendelkezései szerint, akkor a 78. sor d rovatának összege nem írható be a 81. sor d rovatába, hanem csak a 82. sor d rovatába kerülhet be átvihetõ követelésként. 0765/650/651/

6 Fontos! Az Art szeptember 15-tõl hatályba lépett új 24/A. -a alapján, az (1) bekezdésben felsorolt esetekben az adóhatóság felfüggesztheti, illetve meghatározott esetekben törölheti az adóalany adószámát. Az adózó az adószám felfüggesztésének ideje alatt nem élhet adólevonási, adó-visszaigénylési és adó-visszatérítési jogával azokban az esetekben, amikor az adólevonási jog szeptember 15. napját követõen keletkezik, illetve keletkezne. Akinek az adóhatóság az adószámát jogerõsen felfüggesztette, az áfa-törvény 48. (11) bek. alapján az adószám felfüggesztésének idõtartama alatt a felfüggesztéssel érintett adó-megállapítási idõszakában (idõszakaiban) a negatív elszámolandó adóját nem igényelheti vissza, csak beszámíthatja, mint a következõ idõszak fizetendõ adóját csökkentõ tételt. Az adószám felfüggesztésének idõszaka alatt beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások tekintetében adólevonási jogával nem élhet, azonban, ha az adószám felfüggesztését az adóhatóság jogerõsen megszünteti, akkor az adóalany a felfüggesztés idõszaka alatti beszerzései tekintetében az adólevonási jogát a felfüggesztést követõ idõszakban gyakorolhatja. Amennyiben azonban az adószám felfüggesztését az adószám jogerõs törlése követi, akkor a felfüggesztés idõszakára vonatkozóan a levonási jog megvonása végleges, azon idõszak alatti beszerzések tekintetében utólag sem lehet levonási jogot gyakorolni. 82. sor: Ebben a sorban a b rovatban kell az eredeti bevallásban feltüntetett átvihetõ követelés összegét megjelölni. A sor d rovata annak a követelésnek a feltüntetésére szolgál, amelynek a visszaigénylésére a helyesbítést követõen az adóalany az önellenõrzéssel módosított adómegállapítási idõszakban még nem jogosult (nincs visszaigénylésre jogcíme, vagy a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összege miatt csökkent a visszaigényelhetõ összeg), és amelyet a helyesbített idõszakot követõ adó-megállapítási idõszak bevallásában az adó elszámolásánál, mint az elõzõ idõszakról áthozott, fizetendõ adót csökkentõ tételt kell figyelembe venni. Tehát következõ idõszakra átvihetõ követelés akkor keletkezik, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolt adó összege negatív (a 78. sor d rovata mínusz elõjelet tartalmaz), de az adó visszaigénylésének feltételei a helyesbített adó-megállapítási idõszakban a helyesbítés következményeként sem állnak fenn. Önellenõrzési bevallás készítése során a 0765/650/651/310/320-02A. lap 82. sora után a befizetendõ vagy visszaigényelhetõ adó összege szöveges sort nem kell kitölteni, hiszen a 82. sorral önellenõrzés esetén a bevallás érdemi része még nem fejezõdik be. A bevallás részletezõ adatai ( sorok) A 0765/650/651/310/ részletezõ lap valamint sorainak adatait az áfa bevallására szolgáló nyomtatvány alapbevallásokra vonatkozó kitöltési útmutató azonos megnevezésû sorainál szereplõ elõírások szerint kell kitölteni, úgy, hogy jelen bevallásban a helyesbített bevallás készítésének idõpontjában a helyesbített idõszakra vonatkozóan megállapított tényleges (eredeti vagy helyesbített) adatok szerepeljenek. 85. sor: Ebben a sorban azon elõlegek adóalapját kell feltüntetni, amelyek egy korábbi adó-megállapítási idõszakban a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás sorainak b oszlopában, mint átvett elõleg adóalapja szerepeltek, és jelen bevallás adómegállapítási idõszakában történt termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékébe beszámításra kerültek (a 4 millió forintos visszaigénylési összeghatárba az elõleg adóalapja azon idõponttól számít bele, amely idõpontban az a tényleges teljesítés megvalósul, amellyel kapcsolatosan az elõleget átvették). Ebben a sorban azonban csak az adótartalommal rendelkezõ, teljesítésbe ment elõlegek adóalapja szerepeltethetõ, a tárgyi adómenteseké és a Közösségen belüli beszerzésre fizetetteké nem! A 85. sor csak a évek adómegállapítási idõszakainak önellenõrzése esetén tölthetõ ki, hiszen az ezt megelõzõ idõszakokban ilyen adat a bevallásban nem szerepelt. A 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet kitöltése Az önellenõrzési pótlék meghatározása: 97. sor: A 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 96. sorában az önellenõrzési pótlék alapját kell feltüntetni. A pótlék alapját befizetési kötelezettség növekedése esetén az eredeti bevallásban kimutatott befizetési kötelezettség és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség közötti növekmény összege képezi (79 d 79 b ). A pótlék alapját visszaigénylési jogosultság csökkenése esetén az eredeti bevallásban kimutatott visszaigényelhetõ adó és az önellenõrzéssel helyesbített, csökkentett visszaigényelhetõ adó különbözete képezi (81 b 81 d ). A pótlék alapját az eredeti bevallásban kimutatott visszaigényelhetõ adó és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség együttes összege képezi abban az esetben, ha az önellenõrzéssel az eredeti visszaigénylési jogosultság befizetési kötelezettségre változik (81 b +79 d ). Az önellenõrzési pótlék alapját az eredeti adóbevallásban kimutatott következõ idõszakra átvihetõ követelés és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség együttes összege képezi abban az esetben, ha a helyesbítéssel az eredetileg átvihetõ követelés befizetési kötelezettségre változik (82 b +79 d ). Ha az eredeti bevallás visszaigényelhetõ összege az önellenõrzés alapján, azzal megegyezõ, vagy azt meghaladó összegû, következõ idõszakra átvihetõ követelésre módosul, akkor pótlékalap nem keletkezik. Amennyiben az önellenõrzés eredményeképpen a visszaigényelhetõ adó helyett, annak összegénél kisebb összegû átvihetõ követelés keletkezik, akkor a kettõ különbözete képez pótlékalapot (81 b 82 d ). Ha az önellenõrzés az eredeti bevallásban a következõ idõszakra átvihetõ követelés összegét csökkenti, akkor a pótlék alapja az eredeti és a helyesbített átvihetõ követelés különbözete (82 b 82 d ), feltéve, hogy nem a negatív elszámolandó adó növekedése eredményezte azt /650/651/310-05

7 Ha visszaigényelhetõ adó összege növekszik, de ezt a növekményt meghaladja az átvihetõ követelés csökkenésének összege (vagyis a negatív elszámolandó adó csökken), akkor a két összeg különbözete, azaz a negatív elszámolandó adó csökkenése pótlékalapot képez. (78 d 78 b ). Az önellenõrzés pótlékának alapját nem kell meghatározni abban az esetben, ha az önellenõrzés kizárólag a visszaigényelhetõ adó növekedésével jár (nincs átvihetõ követelés), vagy az átvihetõ követelés növekedésével jár (nincs visszaigényelhetõ adó), vagy a befizetési kötelezettség csökkenése következik be, vagy ha a visszaigényelhetõ adó helyett az önellenõrzés eredményeként vele azonos összegû átvihetõ követelés kerül megállapításra. Az önellenõrzési pótlékalap akkor sem keletkezik, ha a befizetendõ adóból vagy az átvihetõ követelésbõl visszaigényelhetõ adó keletkezik az önellenõrzést követõen. 98. sor: Ebbe a sorba az áfa-adatok módosítása miatt felszámított önellenõrzési pótlék összegét kell beírni. Az önellenõrzési pótlék összegét az eredetileg bevallott és a helyesbítést követõen érvényes adó különbözetébõl megállapított pótlékalap (97. sor) után kell kiszámítani az önellenõrzési pótlék mértéke szerint. A felszámított önellenõrzési pótlék összegét az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig kell megfizetni, a APEH Bírság, mulasztási bírság és önellenõrzéssel kapcsolatos befizetések bevételei költségvetési számlára. Az önellenõrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallás ismételt önellenõrzése esetén a késedelmi pótlék 75%-ának megfelelõ mértékben kell felszámítani az eredeti bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ naptól a helyesbítés nyilvántartásba történõ feljegyzésének, a feltárásnak napjáig, azaz az esedékességet megelõzõ 15. naptári napig bezárólag. (A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.) Az önellenõrzési pótlék egy napra jutó összegét három tizedes pontossággal kell kiszámítani. Az önellenõrzési pótlék összegének kiszámítását segíti az APEH internetes honlapján található kalkulátor, amely a internetes oldalon az online kalkulátor ikonra kattintva érhetõ el. Az önellenõrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenõrzéssel érintett idõszakot a jegybanki alapkamat változásai szerinti idõintervallumokra kell bontani. Ha az adózó az adóját az eredeti esedékességkor hiánytalanul megfizette, és ezért az önellenõrzés pótlólagos adófizetést nem eredményez, akkor az önellenõrzési pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot (magánszemély esetében 1000 forintot) meghaladó összeget nem kell befizetni. Ebben az esetben tehát maximálisan 5000 forint önellenõrzési pótlékot kell feltüntetni ebben a sorban. Az általános szabályoktól eltérõen kell az önellenõrzési pótlékot megállapítani, ha az önellenõrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a be nem vallott és meg nem fizetett adó a következõ elszámolási idõszakban levonható adónak minõsült volna, vagy ha a termékimportot terhelõ általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követõen, de az elõzõ adómegállapítási idõszakra vonatkozó adóbevallásában szerepeltette elõzetesen felszámított levonható adóként. Ezekben az esetekben az önellenõrzési pótlék nem haladhatja meg a két bevallás közötti idõre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Ha több, egymást követõ elszámolási idõszak általános forgalmi adó bevallását azért kell önellenõrizni, mert az elõzõ, vagy korábbi elszámolási idõszak téves bevallása miatt a göngyölített, levonható, de vissza nem igényelhetõ adó összegét az adózó helyesbítette, akkor az önellenõrzési pótlék alapja az elsõ téves bevallásban feltárt adókülönbözet. Azokban az esetekben, amelyekben a helyesbítés az adózó javára mutatkozik, az önellenõrzési pótlék felszámítása nélkül elvégezhetõ a helyesbítés, vagyis a 97. és 98. sor d rovatát üresen kell hagyni. A rendezendõ adó: 99. sor: Ebben a sorban az önellenõrzés eredményeként keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettség növekedésének összegét kell feltüntetni. Kötelezettségnövekedés akkor keletkezik, ha az eredeti bevallásban alacsonyabb összegû befizetendõ adó szerepelt, mint amennyit az önellenõrzés ténylegesen megállapított (99. sor összege: 79 d 79 b ), vagy ha az eredeti bevallásban magasabb összegû visszaigényelhetõ adót mutattak ki, mint ami ténylegesen kimutatható lett volna (99. sor összege: 81 b 81 d ), feltéve, hogy a visszaigényelhetõ adó összegének csökkenése nem a következõ idõszakra átvihetõ követelés ugyanolyan összegû növekedését eredményezte. Ugyancsak kötelezettségnövekedést eredményez az is, ha az eredeti visszaigényelhetõ adó helyett az önellenõrzés eredményeként befizetendõ adó keletkezik (99. sor összege: 81 b +79 d ), vagy ha az eredeti visszaigényelhetõ adó helyett, annak összegénél kisebb összegû, következõ idõszakra átvihetõ követelés kerül megállapításra (99. sor összege: 81 b 82 d ), illetve ha átvihetõ követelés helyett befizetendõ adókötelezettséget mutatnak ki (99. sor összege: 79 d ). Az általános forgalmi adó kötelezettség-növekedés összegét az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig ha az adóhatóságnál az adózó nevén nyilvántartott folyószámlán erre nincs fedezet meg kell fizetni a Általános forgalmi adó bevételi költségvetési számlára sor: Ebben a sorban az önellenõrzés eredményeként kimutatott általános forgalmi adó kötelezettség csökkenésének összegét kell feltüntetni. Kötelezettségcsökkenés akkor mutatható ki, ha az eredeti bevallásban az adózó a visszaigényelhetõ adót alacsonyabb összegben állapította meg, mint ahogyan az önellenõrzéssel kimutatásra került (100. sor összege: 81 d 81 b ), vagy ha az eredeti bevallás befizetendõ adó összege magasabb volt, 0765/650/651/

8 mint az önellenõrzéssel megállapított befizetési kötelezettség (100. sor összege: 79 b 79 d ). Akkor is csökken a kötelezettség, ha az önellenõrzés az eredetileg kimutatott befizetendõ adó helyett visszaigénylési jogosultságot eredményez (100. sor összege: 79 b +81 d ), vagy ha az eredeti befizetendõ adó következõ idõszakra átvihetõ követelésre változik (100 sor összege: 79 b ), illetve ha az átvihetõ követelés helyett visszaigénylési jogosultság kerül megállapításra (100. sor összege: 81 d ). Az önellenõrzés eredményeként kimutatott kötelezettségcsökkenés összegének visszafizetése amennyiben az adózó a korábbi befizetési kötelezettségét teljesítette az önellenõrzés esedékességének idõpontjától a Art. 43. (4) (5) bekezdésének a túlfizetésre vonatkozó szabályai szerint kérelmezhetõ, vagy az adózónak más adónemben fennálló tartozásai kiegyenlítésére átvezettethetõ. A keletkezett kötelezettség csökkenés túlfizetésként történõ visszakérése esetén a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezések rovatában teljes összegû visszafizetés kérése esetén az adó teljes összegének kiutalását kéri rovat, átvezetési igény és/vagy részösszegû kiutalás kérése esetén pedig a sz. átvezetési kérelmet benyújtotta rovatok jelölendõk meg. Szem elõtt kell tartani azonban az önellenõrzés elkészítésekor az Art szeptember 15-tõl hatályba lépett új 24/A. -a (6) bekezdésének azon rendelkezését, mely szerint az adószám (közösségi adószám) alkalmazásának felfüggesztését elrendelõ határozat jogerõre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetésérõl szóló határozat jogerõre emelkedése, vagy az adószám (közösségi adószám) törlésérõl szóló határozat jogerõre emelkedése közötti idõszakra ha jogszabály másként nem rendelkezik az adózó adóvisszaigénylést, adóvisszatérítést a felfüggesztés megszüntetését követõen sem érvényesíthet. Az állami adóhatóság az adózó felfüggesztését elrendelõ határozat jogerõre emelkedését megelõzõ idõszakra vonatkozó adó-visszatérítési, adóvisszaigénylési kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõen teljesítheti. Ha sem kiutalni, sem átvezetni nem kívánja az adózó a kötelezettség csökkenés összegét, hanem azt késõbbi áfa kötelezettségébe történõ beszámítás céljából a folyószámláján kívánja tartani, akkor a kiutalását nem kéri rovatot kell bejelölni. A korábbi áfa önellenõrzési lap önellenõrzési pótlékának helyesbített összege: Amennyiben az adózó a korábbi önellenõrzésének tévesen kiszámított önellenõrzési pótlékát kívánja módosítani, akkor ezt a nyomtatványon csak önmagában feltüntetve teheti meg. Ebben az esetben nem töltheti ki a számú levezetést tartalmazó sorokat, valamint a számú rendezendõ adó sorokat sor: Ennek a sornak kell tartalmaznia az önellenõrzési pótlék alapjának eredeti összegét, amelyhez tartozó önellenõrzési pótlék összegét az adózó tévesen állapította meg a korábbi önellenõrzés során. Ebben a sorban az adózó a tévesen kiszámított önellenõrzési pótlék eredeti alapjának összegétõl eltérõ számadatot nem jeleníthet meg. (Amennyiben pótlékalap módosítása szükséges, úgy a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás sorait és a 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet sorait kell használni, és a sorok pedig üresen maradnak, mivel a korábbi önellenõrzésre jutó pótlék összege a pótlékalap módosításakor nem változtatható meg sor: Amennyiben az önellenõrzési pótlékot egy korábbi önellenõrzés során az adózó tévesen állapította meg például a figyelembe veendõ napok számának vagy a jegybanki alapkamat százalékának eltérése miatt, akkor kizárólag az önellenõrzési pótlék összegének korrigálására ez a sor szolgál. Ebben a sorban a b rovatban kell feltüntetni a tévesen kiszámított önellenõrzési pótlék eredeti összegét, a d rovatban pedig (az azonos pótlékalapra jutó) önellenõrzési pótlék helyesbített összegét. Amennyiben a korábbi önellenõrzési pótlék összege a helyesbítést követõen növekedett, akkor a különbözetet a 103. számú önellenõrzési pótlék növekedése sorba kell átvezetni. Ha az önellenõrzési pótlék a helyesbítéssel csökkent, akkor a csökkenés összege a 104. sorba kerül sor: Ebben a sorban kell feltüntetni ismételt önellenõrzés esetén a korábban tévesen megállapított önellenõrzési pótlék növekedésének összegét abban az esetben, ha a helyesbítést követõen kimutatott önellenõrzési pótlék összege (102. sor d oszlop) meghaladja az eredeti bevallásban szerepeltetett önellenõrzési pótlék összegét (102. sor b oszlop). A korábbi, tévesen megállapított önellenõrzési pótléknak a helyesbítést követõen jelentkezõ növekményét az önellenõrzés esedékességi idõpontjáig kell megfizetni amennyiben az adóhivatalnál az adózó nevén nyilvántartott folyószámlán erre nincs fedezet a számú költségvetési számlára sor: Ebben a sorban kell megadni ismételt önellenõrzés esetén a korábban tévesen megállapított önellenõrzési pótlék csökkenésének összegét abban az esetben, ha a helyesbítést követõen kimutatott önellenõrzési pótlék összege (102. sor d oszlop) kevesebb, mint amennyi az eredeti bevallásban szerepeltetett önellenõrzési pótlék összege (102. sor b oszlop). A helyesbített korábbi önellenõrzési pótlék csökkenésének megfelelõ összeg az önellenõrzés esedékességének napjától, esedékességet követõ beérkezésnél a beérkezés napjától visszaigényelhetõ, vagy más adónemben fennálló tartozás kiegyenlítésére átvezettethetõ, vagy a folyószámlán tartható, a bevallási fõlap (D) blokkjában (bal oldalon) tett pénzforgalmi rendelkezés szerint. Ebben az esetben a bevallási fõlap (D) blokkjában (jobb oldalon) a visszaigénylési jogcímeket üresen kell hagyni, ott a rovat nem jelölhetõ. A 0765/650/651/310/ számú Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó útmutató, önellenõrzés esetén: Abban az esetben, ha az adózó az önellenõrzéssel összefüggésben általános forgalmi adó kötelezettségcsökkenést mutat ki a 0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sorában, és a fõlapon az adó teljes kiutalását, vagy átveze /650/651/310-05

9 tési kérelem csatolásával részleges kiutalását kéri, akkor nyilatkozatot kell tennie arról, hogy van-e a magán-nyugdíjpénztárnál, a vámhatóságnál, önkormányzatoknál, ki nem egyenlített, esedékessé vált tartozása. Amennyiben a korábbi tévesen megállapított önellenõrzési pótlék helyesbítésébõl csökkenés keletkezik a 0765/650/651/ 310/ számú önellenõrzési melléklet 104. sorában és az adózó ezen összegnek teljes vagy részleges kiutalását kéri, akkor is köztartozás-nyilatkozatot kell tennie ezen a lapon. Nem kell kitölteni a Nyilatkozatot, ha a visszaigényelhetõ adót az adózó nem kéri kiutalni, vagy átvezetési kérelem csatolásával más adónem(ek)re kéri átvezetni, illetve ha az önellenõrzési bevallás fizetési kötelezettséget tartalmaz (99. vagy 103. sor kitöltött). Ha az adózónak nincs köztartozása, akkor a Nyilatkozat 1. sorában található kódkockába kell X jelet beírni. A köztartozás-nyilatkozat sorának összegadatait, esedékes köztartozás fennállása esetén jobbra rendezve, kerekítés nélkül, forintban kell szerepeltetni, a 0765/650/651/310/320. sz. bevallási fõlap kitöltési útmutatójában ismertetettek szerint. 0765/650/651/310/ Az import adójogi megbízott által saját nevében, az importáló helyett teljesítendõ adómentes termékimporttal és Közösségen belüli adómentes termékértékesítéssel kapcsolatos bevallási kötelezettségre vonatkozó részletezõ lap kitöltési elõírásai Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban áfa-törvény) módosító évi LXI. törvény 56. -a szerint mely az áfa-törvényt az import adójogi megbízottra vonatkozó 66/K. -sal egészítette ki az import adójogi megbízott az importáló helyett, saját nevében teljesítendõ adókötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az adóbevallásában elkülönítetten tünteti fel az importáló által teljesített, az áfa-törvény 29/A. a) d) pontja szerinti, Közösségen belüli adómentes termék értékesítésére és az importáló termékimportjára vonatkozó adatokat, továbbá az Összesítõ nyilatkozatában külön jelzéssel szerepelteti az importáló által teljesített, az áfa-törvény 29/A. a) d) pontja szerinti Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó adatokat. Termékimport esetében természetesen csak akkor, ha az import adójogi megbízott a termékimport tekintetében az áfa-törvény 46. (3) bek. szerinti, önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezik a vámhatóságtól. Az áfa-törvénynek az adómentes termékimportra vonatkozó módosított rendelkezéseit a szeptember 1. napját követõ árunyilatkozat elfogadása esetén kell elõször alkalmazni. Az import adójogi megbízott által elkülönítetten feltüntetendõ adatok közlésére az adóhatóság az áfa-bevallás részét képezõ 0765/650/651/310/ bevallási pótlapot rendszeresítette. A 07. lapot megvásárolni, kitölteni és benyújtani önellenõrzés esetén csak azon adózóknak kötelezõ, akiket import adójogi megbízottként más adóalany helyett adóbevallási kötelezettség terhelt az önellenõrzéssel érintett idõszakban az áfa törvény 66/K. -a alapján, és az önellenõrzéssel érintett eredeti, vagy a már módosított bevallásnak is része volt a 07. lap. A 07. pótlap az áfa-bevalláshoz hasonlóan az APEH Internetes honlapjáról is letölthetõ és benyújtható. A 07. lap a bevallás részét képezi, önállóan nem nyújtható be, csak a 0765/650/651/310/320. sz. áfa-bevallással együtt. Amennyiben az import adójogi megbízott elektronikus adóbevallás benyújtására kötelezett, illetve az adóbevallásnak ezt a módját választotta, akkor a 07. lapot is elektronikus úton kell benyújtania. A 07. lap kitöltésére vonatkozó útmutató a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány kitöltési útmutatójában teljes részletességében megtalálható. A 07. lapot aláírni nem kell, az azon szereplõ adatok valódiságát a bevallási fõlap (F) blokkjában szereplõ aláírásával hitelesíti az adózó. Kitöltési útmutató a 0765/650/651/310/ sz. Nyilatkozat laphoz E lapot önellenõrzés esetén csak akkor kellett kitölteni és benyújtani, ha az Art. 124/B. figyelembevételével az önellenõrzés oka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik, feltéve, hogy az önellenõrzést július 17. után hajtotta végre. A lapot csak a es áfa önellenõrzési bevallás, azaz a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványgarnitúra részeként, a 05. Önellenõrzési lappal együtt (azzal egyidejûleg) lehet benyújtani! Amennyiben az adózó a 09. lapot önállóan nyújtja be, azt az adóhatóság nem tudja figyelembe venni. A lap fejrészében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. Az A blokkban kell jelölnie X-szel, ha önellenõrzésének oka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik. A B blokkban az általános forgalmi adó adónem kódja (104) rögzítetten szerepel, hiszen ezen nyilatkozatban csak általános forgalmi adó adónemben végrehajtott önellenõrzésrõl lehet szó, és ezen önellenõrzésének indoka lehet az alkotmányellenesség, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközõ jogszabály. 4. sor: Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással: A C blokkban, az sorokban az adózónak részleteznie kell, hogy a) melyik az az adókötelezettséget megállapító jogszabály, mellyel kapcsolatban önellenõrzését benyújtotta, továbbá b) milyen okból alkotmányellenes, illetve az Európai Unió mely kötelezõ jogi aktusába ütközik és milyen okból, valamint 0765/650/651/

10 c) ismeretei szerint az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést, ha igen közölje a döntés számát. E blokk szabadon írható részt tartalmaz, melyben az adózónak ezen az egy lapon rendelkezésre álló terjedelemben részletesen kell kifejtenie az elõzõekben leírtakat. Ebben a bevallásban csak az áfa adónemre vonatkozóan végrehajtott, fentiek szerinti önellenõrzés szerepeltethetõ, és természetesen ezen önellenõrzéssel kapcsolatosan kell kifejteni a szóban forgó jogszabály alkotmányellenességét, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközését. A számú Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz címû nyomtatvány kitöltésére vonatkozó tájékoztató Ha az adózó a törvényi feltételek alapján jogosult az általános forgalmi adó visszaigénylésére, vagy a korábbi tévesen megállapított önellenõrzési pótlék helyesbítése folytán csökkenés keletkezik, továbbá a 0765/650/651/310/320. számú nyomtatvány bevallási fõlapján a (D) blokkban a sz. átvezetési kérelmet mellékelte rovatot X -szel jelölte, akkor a bevalláshoz mellékelnie kell a fenti számú átvezetési és kiutalási kérelmet. A es nyomtatvány önmagában átvezetési és kiutalási kérelemként nem alkalmazható, az adóhatóság önálló átvezetési kérelemként nem fogadja el, kizárólag bevallás mellékleteként nyújtható be. Amennyiben az adózó nem bevalláshoz kapcsolódóan kívánja az adóhatóságnál a nevén nyilvántartott folyószámla valamelyik adónemén mutatkozó valós túlfizetés összegét kiutaltatni, és/vagy másik adónem(ek)re átvezettetni, akkor a számú bizonylatot kell kitöltenie, mely önálló átvezetési kérelemként szolgál. Ha az adózó a teljes visszajáró összeg kiutalását kérte a bevallási fõlap (D) blokkjában, akkor nincs szükség a es mellékletre. A jelen önellenõrzési bevalláshoz kapcsolódó számú átvezetési kérelem kizárólag az adott bevallási idõszak helyesbítése alkalmával keletkezett általános forgalmi adó kötelezettség csökkenés (0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sor) vagy a korábbi önellenõrzés tévesen megállapított önellenõrzési pótlékának helyesbítésébõl eredõ csökkenés (0765/650/651/310/ számú melléklet 104. sor) terhére elvégzendõ kiutalásra illetve más adónemekre történõ átvezetésre szolgál, maximálisan az önellenõrzés szerinti kötelezettségcsökkenés összegéig. A sz. lap kitöltésére vonatkozó elõírások a sz. nyomtatvány kitöltési útmutatójában találhatók. Fontos! Mivel a számú bizonylat az önellenõrzési bevallás mellékletét képezi a benyújtás idõpontjától kezdve, ezért az önellenõrzés esedékessége vonatkozik a megjelölt átvezetésekre és a kiutalásokra is. Ha a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó kötelezettségcsökkenés összege (0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sora) meghaladja az 500 ezer forintot, akkor az adóhatóság számára az önellenõrzés esedékességétõl, azt követõ beérkezés esetén a beérkezés napjától (de legkorábban az esedékességtõl) számított 45 nap áll rendelkezésre késedelmi kamatmentesen a kiutalásra. Az 500 ezer forintot nem meghaladó visszatérítésnél 30 nap a kamatmentes kiutalásra nyitva álló idõ. Amennyiben a hibásan benyújtott bevallás hibája csak az adózó, vagy meghatalmazottja személyes, vagy írásos közremûködésével javítható, úgy a kiutalásra rendelkezésre álló idõ a javítás, illetve az ellenõrzés befejezését akadályozó, vagy késleltetõ, az adózó érdekkörében felmerülõ ok esetén az akadály megszûnésének napjával kezdõdik. A szabályszerûen kitöltött önellenõrzési nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelõen hitelesíteni kell. A 0765/ 650/651/310/ és -09. számú Nyilatkozat, a 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet, a -04., -06. és -07. számú lapok, és a számú átvezetési és kiutalási kérelem tartalmának valódiságát is a bevallási fõlap hitelesítésével igazolja az adózó, illetve képviselõje. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal /650/651/310-05

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1341-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) a személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben