0765/650/651/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0765/650/651/310-05 3"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/ ), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak önellenõrzési nyomtatványként történõ használata kizárólag az év utolsó adó-megállapítási idõszakától kezdõdõ adó-megállapítási idõszakokban (illetve az évre vonatkozó éves bevallásban) kötelezettségként (jogosultságként) keletkezett és bevallott általános forgalmi adó önellenõrzéssel történõ helyesbítésére szolgál. Az önellenõrzési bevallást az önellenõrzéssel feltárt adókötelezettség (jogosultság) nyilvántartásba vételét követõ 15 napon belül, 1 példányban az alapadatok módosítását tartalmazó 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvánnyal (illetve import adatok módosítása esetén a 0765/650/651/310/ , -06.,-07. lappal) és szükség esetén a 09. sz. nyilatkozattal, valamint a 0765/650/651/310/ sz. önellenõrzési melléklettel együtt kell benyújtani az illetékes elsõfokú adóhatósághoz. A bevallást csak az elévülési idõn belül lehet önellenõrizni. A bevallás elévülési idõn belül történõ helyesbítésére önellenõrzésére az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 164. (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog ha törvény másként nem rendelkezik annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az Art (2) bekezdése kimondja, hogy az önellenõrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. A önellenõrzéssel csak a 2001-es év utolsó adómegállapítási idõszakában, valamint éves bevallás esetén évre vonatkozóan illetve az azt követõen keletkezett általános forgalmi adókötelezettségrõl, jogosultságról már benyújtott egy bevallási idõszakra vonatkozó havi, negyedéves vagy éves áfa-bevallást, pótló bevallást, illetve ezek önellenõrzéssel helyesbített bevallás adatait lehet módosítani, mivel a 2001-es év megelõzõ idõszaka az Art (1) bekezdése szerint elévült, amely idõszakra vonatkozóan önellenõrzést végezni az Art (2) bekezdésének esetét kivéve már nem lehet. Az adóhatósági ellenõrzés megkezdésétõl a vizsgálat alá vont adó a vizsgált idõszak tekintetében önellenõrzéssel nem helyesbíthetõ. Az önellenõrzési pótlék összege kizárólag akkor helyesbíthetõ, ha egy korábbi 310. sz. önellenõrzési bevallásban az önellenõrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen idõszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az önellenõrzési pótlék összegének helyesbítésére nincs mód abban az esetben, ha a helyesbítésre egy korábbi 310. bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. A korábbi önellenõrzési pótlék összege csak önmagában módosítható. Olyan önellenõrzési bevallás, amelyen önellenõrzési pótlékot helyesbítettek, egyidejûleg általános forgalmi adó önellenõrzésére nem használható. A két adónemet együtt nem lehet helyesbíteni, tehát a 0765/650/651/310/ sz. nyomtatványon a korábbi önellenõrzési pótlék sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány sorai, valamint a 0765/650/651/310/ sz. nyomtatvány sorai nem tölthetõk ki május 1. napját követõen az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa-törvény) 36. (5) bekezdése alapján május 1. napjától az adólevonási jog elévülési idõn belül, a jog megnyílta után bármely késõbbi adómegállapítási idõszakban érvényesíthetõ, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján. Késedelmesen kézhez vett beszerzési számlák miatt tehát ezen idõpontot követõen önellenõrzést végezni nem kell május 1. napját megelõzõ adómegállapítási idõszakok tekintetében a kibocsátó által nem késedelmesen küldött, de az adózónál késedelmesen fellelt számlával kapcsolatos adólevonási jog bármely késõbbi bevallásban gyakorolható, illetõleg az adózó választásától függõen élhet az önrevízió lehetõségével. Az önellenõrzési bevallás nyomtatványgarnitúra részei: 0765/650/651/310/320. sz. bevallási garnitúra 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha az önellenõrzés önadózással megállapított, import után fizetendõ adóval kapcsolatos adatot tartalmaz), 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha vámhatóság által, kivetéssel megállapított termékimport után fizetendõ adóból levonható adót érintõ önellenõrzés történik), 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet 0765/650/651/310/ sz. részletezõ lap (csak akkor, ha az önellenõrzés import adójogi megbízottal kapcsolatos adatot tartalmaz) 0765/650/651/310/ sz. (csak akkor, ha az önellenõrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséggel megállapított jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik) A 0765/650/651/310/320. bevallási fõlap kitöltésére vonatkozó útmutató: A bevallási nyomtatvány fõlapja fejrészének nyomtatványtípus blokkjában a sz. bevallástípust kell X jellel megjelölni, amit a nyomtatványkitöltõ program automatikusan biztosít. Az év, negyedév, hónap rovatokba azt az idõszakot kell 0765/650/651/

2 beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (pl. negyedéves bevallás év harmadik negyedévére vonatkozó önellenõrzése esetén év 3. negyedév). Az önellenõrzéssel helyesbítendõ bevallás típusát a bevallási fõlap fejrészben, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban kell szerepeltetni, jobbra rendezve. A bevallási fõlap fejrészében az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusa elnevezésû rovatba az önellenõrzés alapjául szolgáló eredeti áfa-bevallások, pótló bevallások és ismételt önellenõrzés április 30-ig terjedõ adó-megállapítási idõszakok tekintetében a helyesbítendõ bevallás típusaként vagy 04650, illetve törtidõszakra vonatkozó éves bevallás önellenõrzésekor míg a május 1-jétõl kezdõdõ adómegállapítási idõsza-kok tekintetében U 0465., U , évre vonatkozó helyesbítés esetén pedig U sz. nyomtatványok jelölhetõk meg. A sz. bevallás ezen a nyomtatványon jelöléssel csak akkor helyesbíthetõ önellenõrzéssel, ha az alapbevallást január 1. elõtt nyújtották be, és még ezen idõpont elõtt kerül sor az önellenõrzésre is. Ezt követõen már a évi bevallási nyomtatványt kell használni önellenõrzésre. Általános forgalmi adó ismételt önellenõrzésekor, valamint a korábbi önellenõrzésben tévesen megállapított önellenõrzési pótlék módosításakor a helyesbített bevallás típusa rovatba a 01310, 02310, 03310, 04310, U 04310, 05310, 06310, illetve számú önellenõrzési bevallás száma kerülhet. A bevallási fõlap (C) blokkjában a bevallási idõszak dátumának kitöltésénél azt az idõszakot kell beírni, amelyre az önellenõrzés vonatkozik (fenti példa alapján pl év 3. negyedév esetén: ) Ugyanezen blokk jobb alsó kódkockájában X jellel kell jelölni az önellenõrzési pótlap csatolásának tényét. Az önellenõrzési pótlap nélkül benyújtott önellenõrzési bevallás érvénytelen! A bevallási fõlap kitöltése fentiektõl eltekintve nem különbözik az alapbevallás esetén történõ kitöltéstõl. A HIVATAL (A) rész kitöltése az adóhivatal feladata, kérjük, hogy abba az adózó ne írjon! Az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a vállalkozás nevét és adószámát (egyéni vállalkozásnál vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély esetében az önellenõrzési mellékleten az adóazonosító jelet is) fel kell tüntetni. A bevallási fõ-lapon meg kell adni továbbá a vállalkozás levelezési címét, és a vállalkozás azon ügyintézõjének, meghatalmazottjának nevét és elérhetõ telefonszámát, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. A bevallási fõlap (B) és (C) blokkjából át kell vezetni az adóalany azonosításához szükséges és egyéb adatokat az önellenõrzési melléklet fejrészébe. A meghatalmazott és az ellenjegyzõ adataira vonatkozó kitöltési segédlet a 0765/650/651/310/320. sz. bevallási fõlap kitöltési útmutatójában található. A bevallási fõlap (C) blokkjának dátum rovataiba a helyesbíteni kívánt adómegállapítási idõszak kezdõ és záró dátumát kell bejegyezni a fenti példa alapján, arab számmal. Havi bevallás önellenõrzésénél a bevallási idõszak dátum rovataiban a helyesbítésre kerülõ idõszak hónapjának (gyakorított elszámolási engedély esetén az adó-megállapítási idõszak 15 napjának) kezdõ és záró dátumát kell megadni. Negyedéves bevallás önellenõrzése ese-tén a helyesbítendõ negyedéves adómegállapítási idõszak kezdõ és záró napját kell bejegyezni. Éves bevallás önellenõrzése esetén a helyesbítésre kerülõ év elsõ és utolsó napját kell feltüntetni. Amennyiben az önellenõrzés, vagy helyesbítés törtidõszaki bevallásra vonatkozik, akkor értelemszerûen a kezdõ és/vagy záró dátum idõszakon belülre esik. Az önellenõrzés bevallásának esedékességi dátumaként a tévedés feltárásának idõpontjától számított 15. nap dátumát kell feltüntetni a bevallási fõlap (C) blokkjában az önellenõrzés esedékessége rovatban, a kijelölt kódkockákban. Amennyiben a tizenötödik naptári nap egyben munkaszüneti napra is esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap dátumát kell bejegyezni. A feltárás idõpontja az adózó könyveibe történõ bejegyzés, azaz az önellenõrzési nyilvántartásba vétel dátuma. Az önellenõrzési bevallást az esedékesség idõpontjáig kell az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz benyújtani. Az önellenõrzéssel történõ helyesbítésekrõl az adózónak nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás kötelezõ tartalmi elemeit az Art. határozza meg. Abból ki kell tûnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés idõpontjának, a helyesbített adó alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indoklását és az önellenõrzési pótlék számítását is. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az adóhatósághoz nem kell benyújtani, de azokat az elévülési idõn belül meg kell õrizni. Amennyiben az önellenõrzéssel történõ helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendõ adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenõrzési pótlékot az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig kell megfizetni a megfelelõ számlaszámra. Kötelezettségcsökkenés esetén az adó visszaigénylésének lehetõsége amennyiben az áfa-törvényben foglalt feltételei fennállnak az esedékesség napjáig történõ beérkezés esetén, ugyanezen esedékesség idõpontjától, az esedékességet követõ beérkezés esetén a beérkezés napjától nyílik meg. Fontos azonban tudni, hogy önellenõrzés az Art. 49. (3) bekezdése miatt csak az elévülési idõn belül nyújtható be. Az adó megállapításához való jog az Art (1) bekezdése szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni január 1-jét követõen fentiek alapján tehát negyedéves bevallásra kötelezettek esetében csak év negyedik negyedévére vonatkozóan, havi bevallásra kötelezettek esetében pedig csak december hónapra vonatkozóan, éves bevallás esetén évre vonatkozóan, illetve ennél késõbbi esedékességû áfa-bevallások tekintetében van lehetõség önellenõrzésre. Az év I. III. negyedévére, és elsõ 11 hónapjára, valamint az azt megelõzõ idõszakokra vonatkozó önellenõrzésekre az elévülés szabályait /650/651/310-05

3 figyelembe véve december 31-ig volt lehetõség, kivéve az Art (2) bekezdése értelmében, ha az idõszakra az adózó korábbi önellenõrzése az adózó javára mutatkozó adókülönbözetet tartalmazott, és így az elévülést megszakította. Fontos! Abban az esetben, ha az adózó a következõ idõszakra átvihetõ követelés összegének meghatározásában tévedett, a késõbbi idõszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adóelszámolási idõszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási idõszakonként külön-külön önellenõrzéssel rendezi. Az áfa-bevallás önellenõrzése során a bevallást a jogszabályoknak megfelelõen kell kitölteni, és abban a már el-évült, korábban keletkezett, következõ idõszakra az elévülési idõn belül átvihetõ negatív elszámolandó adó nem szerepeltethetõ. Ebbõl következõen néhány adózó esetében (akik öt év alatt sem tudták fizetendõ adójuk csökkentésére elfogyasztani a levonható, de vissza nem igényelhetõ negatív elszámolandó adójukat), elõfordulhat, hogy az önellenõrzési bevallás elõzõ idõszakról áthozott követelés 77. sora az elévülés folytán nem fog megegyezni az önellenõrzött idõszak elõtti adómegállapítási idõszak következõ idõszakra átvihetõ követelés 82. sorával. Ilyen esetekben a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ kódkockában kell jelölni az elévülés miatti eltérés tényét. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás, beolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, akkor a bevallási fõlapon az AZONOSÍTÁS (B) blokkban, a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem kell kitölteni! A bevallási fõlapon a (C) blokkban a Felszámolás vagy végelszámolás miatt benyújtott bevallás fajtája elnevezésû kódkockát csak az önellenõrzés benyújtásának idõpontjában felszámolás, végelszámolás alatt álló adózóknak kell kitölteniük, más esetben üresen kell hagyni. A kódkockába az adózónak 1-est kell írnia, ha a felszámolási eljá-rás, végelszámolás megkezdését megelõzõ bármely, az elévülési idõn belüli idõszakra nyújtja be önellenõrzését, ideértve a felszámolási eljárás, végelszámolás megkezdését közvetlenül megelõzõ nappal lezárt idõszakot is. A kódkockában az adózónak 2-est kell feltüntetnie, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatt benyújtott áfa-bevallásait önellenõrzi, ide nem értve a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésének napjával lezárt idõszakra benyújtott utolsó bevallását. Amennyiben az adózó a felszámolási eljárás, végelszámolás befejezésével kapcsolatosan benyújtott utolsó (záró) áfa-bevallását helyesbíti, akkor a kódkocka értéke 3-as. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtották be, akkor a Megszûnés, szüneteltetés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet, ha ügyvéd, szabadalmi ügyintézõ a tevékenységét szünetelteti, illetve ha a közjegyzõ közjegyzõi tevékenységét szünetelteti S betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallás esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. Ugyanazon idõszakra ismételten benyújtott önellenõrzés tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában, a megfelelõ kódkockába tett X jellel kell jelölni, és a 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 98. sorának kitöltésénél az önellenõrzési pótlék számításakor is erre figyelemmel kell lenni. A bevallási fõlap (D) és (E) blokkja tartalmazza a kiutaláskor kitöltendõ bankszámlaszám és pénzintézet neve rovatokat, ezen kívül az általános forgalmi adó visszaigénylésére vonatkozó áfa-törvényi feltételeket, továbbá a pénzforgalmi információkat, a kitöltési útmutató bevallási fõlapra vonatkozó részében leírtak szerint. A pénzforgalomra vonatkozó információknál a 0765/650/651/310/ sz önellenõrzési mellékletnek mind az áfára vonatkozó 100. sor összegének, mind az önellenõrzési pótlékra vonatkozó 104. sor összegének kiutalásáról ugyanabban a 4 kódkockát tartalmazó függõleges oszlopban lehet rendelkezni. Tekintettel arra, hogy az önellenõrzési nyomtatványon vagy csak áfa adatok vagy csak a korábbi önellenõrzési pótlék összege módosíthatók külön-külön, ezért ezen rovatoszlopot értelemszerûen csak arra a sorra vonatkoztatva kell kitölteni, amelyre az adott önellenõrzés vonatkozik. Amennyiben az adózó az önellenõrzéssel összefüggésben az általános forgalmi adó visszaigénylésére válik jogosulttá (0765/650/651/310/ melléklet 100. sor d rovatát kitöltheti), akkor ezen adó kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról X bejegyzésével kell rendelkeznie a bevallási fõlap (D) részében a pénzforgalomra vonatkozó információknál a megfelelõ kódkockákban. Ha az önellenõrzés eredményeképpen is visszaigényelhetõ általános forgalmi adót jelöl (0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány 81. sor d oszlop), akkor ugyancsak a bevallási fõlap (D) blokkjában kell X-szel kell jelölni a visszaigénylési kérelmet, annak lehetõségének indokát, az áfa-törvény által biztosított jogcímek szerint. Amennyiben az adózó az önellenõrzés során a korábbi tévesen kiszámított és befizetett önellenõrzési pótlékának csökkenését mutatja ki (05. lap) akkor ennek kiutalásáról, átvezetésérõl, számlán tartásáról rendelkeznie kell a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél, azonban értelemszerûen ebben az esetben az áfa-törvény szerinti visszaigénylési jogcímek nem tölthetõk ki. Visszaigénylési jogcímet nem kell bejelölni az önellenõrzési melléklet 100. sorának d oszlopában keletkezõ olyan kötelezettség csökkenés esetén, amikor a helyesbített befizetendõ adó összege (0765/650/651. bevallás 79. sor d oszlop) kisebb, mint az eredeti bevallásban (illetve az elõzõ önellenõrzésben) szereplõ befizetendõ adó összege (79. sor b oszlop), vagy az eredeti bevallásban szereplõ befizetendõ adó (79. sor b oszlop) helyett a helyesbítés eredményeként következõ idõszakra átvihetõ követelést (82. sor d oszlop) állapítanak meg [ezzel egyidejûleg a visszaigényelhetõ adó összege sor (81. sor d oszlop) nem tölthetõ ki]. Értelemszerûen, ha a 81. sor d oszlopa nem tartalmaz adatot, visszaigénylési jogcím nem jelölhetõ be a fõlapon! 0765/650/651/

4 Ha az adózó, az önellenõrzés eredményeképpen keletkezett kötelezettségcsökkenés összegét nem kéri sem kiutalni, sem más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél a kiutalását nem kéri rovatot kell megjelölni. Ha az adózó a 0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sor d rovatának vagy az 104. sor d rovatának részösszegét kívánja kiutaltatni és/vagy más adónemre átvezettetni, akkor a bevallási fõlapon a sz. átvezetési kérelmet mellékelte rovatot X-szel kell jelölnie és csatolnia kell a számú átvezetési és kiutalási kérelmet. Abban az esetben, ha az adózó az önellenõrzési pótlap 100. sor d rovatában vagy a 104. sor d rovatában feltüntetett összeg teljes egészét kéri kiutalni, akkor elég csak a 0765/650/651/310/320. számú bevallás bevallási fõlapján a (D) blokkban a pénzforgalmi rendelkezések megfelelõ rovatába X-et bejegyezni, és nincs szükség a es mellékletre. Ha az adózó a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó vagy önellenõrzési pótlék összegének kiutalását kezdeményezi, akkor a bevallási fõlap (D) blokkjában a bankszámlaszámot és a számlavezetõ pénzintézet nevét is ki kell töltenie, a bevallási fõlap útmutatója szerint. A köztartozás-nyilatkozatot az adózónak akkor kell kitöltenie, ha az önellenõrzéssel összefüggésben a 0765/650/651/ 310/ számú melléklet 100. sor d rovatában, vagy a 104. sor d rovatában kötelezettségcsökkenés kerül kimutatásra, amelyet az adózó részben, vagy teljes összegben kér kiutalni. Egyéb esetekben (kötelezettség-növekedés, átvihetõ követelés változás, számlán tartás, az egész kötelezettségcsökkenés átvezetése más adónemre) a köztartozásra vonatkozó nyilatkozatot nem kell kitölteni. Az önellenõrzéssel helyesbített bevallási idõszakot, az adózó nevét és adószámát a részletezõ lapok megjelölt rovataiban fel kell tüntetni, a bevallási fõlapon jelzett adatokkal egyezõen. A kötelezettség helyesbített összegének levezetését a 0765/650/651/310/ , 02., 02A. és 03. számú részletezõ lapokon kell elvégezni. A részletezõ lapok az általános forgalmi adóra vonatkozó helyesbítés sorait, a 0765/650/ 651/310/ Önellenõrzési melléklet az önellenõrzési pótlék megállapítására és a rendezendõ adó helyesbítésére vonatkozó sorokat, valamint a korábbi önellenõrzés tévesen megállapított önellenõrzési pótlékának helyesbítésére szolgáló sorokat tartalmazza. A 0765/650/651/310/320. sz nyomtatvány 01., 02., 02A. és 03. sz. lapjainak kitöltésére vonatkozó útmutató: Az áfa-blokk elsõ része ( sorok) a fizetendõ általános forgalmi adónak és alapjának önellenõrzéssel megállapított helyesbített összegét, a második része ( sorok) a beszerzést terhelõ levonható általános forgalmi adónak és alapjának módosított összeg adatait, illetve az összesen adatokból kiemelt egyes tételek adatait tartalmazza. Az áfa-blokk harmadik része ( sorok) az eredeti és módosított elszámolási adatok levezetésére szolgál. A bevallás sorai a bevallás részletezõ adatait tartalmazzák. A részletezõ adatok soraiban szereplõ adatok tekintetében a helyesbítés idõpontjának megfelelõ adatokat kell közölni. Ha azokban változás nem történt a helyesbítésre kerülõ bevallás adataihoz képest, akkor a változatlan adatokat kell szerepeltetni. A önellenõrzési melléklet (0765/650/651/310/ melléklet) sorai az önellenõrzés miatt felszámított önellenõrzési pótlék alapját és összegét tartalmazzák. Ugyanezen lap sora a rendezendõ általános forgalmi adó összegének kimutatására szolgál. A korábbi önellenõrzési pótlék helyesbítésére szolgáló blokk elsõ részében ( sorok) az eredeti és a helyesbített pótlékösszeg megjelenítésére van mód, míg a második részében ( sorok) a pótlékhelyesbítés eredményének rendezendõ sorai találhatók. A bevallásban a számadatokat az ezer jelzésû rovatokat is felhasználva, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé). Például Ft esetén a beírandó szám (figyelemmel az elõnyomott ezer forintos szövegre) 100. A helyesbített általános forgalmi adó alapjának és összegének levezetése: A részletezõ lap elsõ és második részében az egyes sorokba a helyesbített adóalapot és adóadatokat kell beírni a feltárt összegnek megfelelõen. Amennyiben a sorok valamelyikében nincs változás, úgy a sort az eredeti (vagy az elõzõ önellenõrzéssel helyesbített) bevallás vonatkozó sorával azonosan kell kitölteni. Ezekben a sorokban tehát nem a helyes összegre vezetõ különbözeteket kell szerepeltetni, hanem az önellenõrzés során megállapított tényleges adatokat. Az általános forgalmi adó elszámolása: Az adó elszámolásának levezetésére a 0765/650/651/310/320-02A. sz. lap sorai szolgálnak. A sorok d oszlopában a helyesbítésnek megfelelõ elszámolás levezetését kell elvégezni. Az egyes sorok b oszlopában pedig mindig a helyesbíteni kívánt eredeti bevallás (vagy azonos idõszakra vonatkozó korábbi önellenõrzés) általános forgalmi adó elszámolás soraiban található adatokat kell feltüntetni. 77. sor: Ebbe a sorba az önellenõrzéssel módosított bevallási idõszakot megelõzõ adómegállapítási idõszakról áthozott, a fizetendõ adót csökkentõ tételként beszámítható adót kell beírni. A b rovatba az eredeti összeget, a d rovatba a helyesbített összeget kell beírni. 78. sor: A sor b rovatába az önellenõrzött idõszak eredeti elszámolandó adó összegét kell beírni. A d rovatban a helyesbített adatokkal számított elszámolandó adó összegét kell feltüntetni, amelyet a helyesbített fizetendõ adó, valamint a helyesbített elõzetesen felszámított, levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott helyesbített csökkentõ tétel különbözeteként kell meghatározni. (37. sor d rovat összege csökkentve a 71. sor d rovat és az 77. sor d rovat összegével.) Amennyiben a 71. sor d rovatának és a 77. d rovatának együttes összege meghaladja a 37. sor d rovatának összegét, akkor a tárgyidõszaki (helyesbített) elszámolandó adó 78. sor d rovatában mínusz elõjelet kell feltüntetni. Amennyiben a 37. sor d rovatának összege haladja meg a 71. sor d /650/651/310-05

5 rovatának és a 77. sor d rovatának együttes összegét, akkor a 78. sor d rovatába a különbözetet mint befizetendõ adót, elõjel nélkül kell beírni. 79. sor: Ha az eredeti bevallásban befizetendõ adó szerepelt, akkor az összegét ebbe a sorba a b rovatba kell beírni. A sor d rovatában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege fizetési kötelezettséget mutat (ha a 78. sor d rovatának összege elõjel nélküli). 80. sor: Ebben a sorban az önellenõrzéssel módosított idõszakban az eredeti bevallás benyújtásának esedékessége napjáig pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó eredeti összegét kell feltüntetni a b rovatban, és annak helyesbített összegét kell szerepeltetni a d rovatban. Az adatokat mínusz elõjellel kell feltüntetni. Amennyiben az eredeti bevallásban annak benyújtása esedékességéig görgetett pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó sor hibásan szerepelt, akkor annak helyesbítésére a 80. sor d rovata szolgál. Elõbbiekbõl következõen ennek a sornak a d rovatában nem az önellenõrzés esedékességének napján (benyújtásának napján) meglévõ pénzügyileg nem rendezett beszerzés göngyölített állományát kell feltüntetni, hanem az eredeti bevallás benyújtása esedékességének napján meglévõ pénzügyileg rendezetlen állomány helyesbített adóösszegét. 81. sor: Ha az idõszaknak megfelelõ eredeti bevallás visszaigényelhetõ adót tartalmazott, akkor annak összegét ennek a sornak a b rovatába kell beírni. Ebben a sorban a d rovatban csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolandó adó összege visszaigénylési jogosultságot mutat. Visszaigénylési jogosultság akkor keletkezhet, ha a beszerzést terhelõ levonható adó és az elõzõ idõszakról áthozott csökkentõ tétel együttes összege nagyobb, mint az értékesítést terhelõ adó, azaz a 78. sor d rovatában mínusz elõjellel szerepel az összeg, és ez az összeg meghaladja a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összegét. Természetesen a fenti összefüggéseken túl a 81. sor d rovatában csak akkor lehet visszaigényelhetõ adót kimutatni, ha a visszaigénylés lehetõsége az adózó számára az áfa-törvény szabályai szerint megnyílt. A 81. sor d rovatának kitöltéséhez kapcsolódóan kötelezõen fel kell tüntetni a visszaigénylési jogosultság okát a 0765/650/651/310/320. számú nyomtatvány bevallási fõlapján a (D) blokk jobboldalán, a megfelelõ kódkockákban. Az áfa-törvénynek az önellenõrzéssel módosított idõszaknak megfelelõ évben érvényes rendelkezései szerint kell a visszaigénylési jogosultságot bejelölni [áfa tv. 48. (4) (11) bekezdései]. 1. Az adóhatóság a kérelmet akkor teljesíti, ha az áfa törvény aiban meghatározott adómérték, valamint a 29/A-29/ B. -ok szerinti adómentesség alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja nemzetközi teherközlekedés és személyszállítás, valamint a 15/A. -ban meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén ide értve a más tagállam vagy harmadik ország területén teljesített szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértékét is az adóév elejétõl, illetve ha az adóalany év közben jelentkezik be az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan, göngyölítetten eléri vagy meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt (4 millió forint), április 30-ig a kizárólag nemzetközi árufuvarozási tevékenységet végzõ adóalany a 2 millió forintos bevételi összeghatár alapján is jogot szerezhetett az adó visszaigénylésére [2004. április 30-ig hatályos áfa-törvény 48. (4) bek. a) pontja], vagy 2. A tárgyi eszközre, vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésére ide értve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is jutó levonható, korábban vissza nem igényelt, elõzetesen felszámított adó göngyölített összege a törvény 48. (4) bek. ba.), bb.) vagy ca.), cb.) pontjai alapján forinttal meg-haladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz, illetve a saját vállalkozásban megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzések adóval növelt beszerzési árát megfizette, és az Szja-törvény, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany az áfa törvényben a számára meghatározott nyilvántartásokban a beszerzéseket elszámolja, illetve a tárgyi eszközt szerepelteti évtõl vagy csak a tárgyi eszköz beszerzésénél, vagy csak a saját rezsis beruházásnál, tehát külön-külön kell az elõzetesen felszámított adó göngyölített összegének forinttal meghaladnia az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét. A számítás során csak olyan tárgyi eszköz vehetõ figyelembe, amelyet az adóalany szerepeltet a számára kötelezõen elõírt nyilvántartásokban, illetve elszámol a beruházás bekerülési értékeként. 3. A külföldi utas részére visszatérített adó esetén a visszatérítést szabályozó, mindenkor hatályos kormányrendelet szerint meghatározott és az adóbevallásban külön kimutatott elõzetesen felszámított adó erejéig az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet szintén teljesíti a törvény 48. (9) bekezdése alapján. 4. Megszûnéshez kapcsolódó utolsó, záró adóbevallás benyújtásakor a megszûnés jogcímén igényelt összeget az adóhatóság ugyancsak visszatéríti a törvény 48. (4) bek. d.) pontja alapján, csak jogutód nélküli megszûnés esetén. Korábbi adóévekre vonatkozó önellenõrzés esetén a visszaigénylés jogcíme tekintetében az érintett idõszakban hatályos áfa-törvény rendelkezései az irányadóak! Ha az adózó a visszaigénylési jogcímek közül egyiket sem jelölheti meg, mert nincs jogosultsága visszaigényelni az általános forgalmi adót az áfa-törvény rendelkezései szerint, akkor a 78. sor d rovatának összege nem írható be a 81. sor d rovatába, hanem csak a 82. sor d rovatába kerülhet be átvihetõ követelésként. 0765/650/651/

6 Fontos! Az Art szeptember 15-tõl hatályba lépett új 24/A. -a alapján, az (1) bekezdésben felsorolt esetekben az adóhatóság felfüggesztheti, illetve meghatározott esetekben törölheti az adóalany adószámát. Az adózó az adószám felfüggesztésének ideje alatt nem élhet adólevonási, adó-visszaigénylési és adó-visszatérítési jogával azokban az esetekben, amikor az adólevonási jog szeptember 15. napját követõen keletkezik, illetve keletkezne. Akinek az adóhatóság az adószámát jogerõsen felfüggesztette, az áfa-törvény 48. (11) bek. alapján az adószám felfüggesztésének idõtartama alatt a felfüggesztéssel érintett adó-megállapítási idõszakában (idõszakaiban) a negatív elszámolandó adóját nem igényelheti vissza, csak beszámíthatja, mint a következõ idõszak fizetendõ adóját csökkentõ tételt. Az adószám felfüggesztésének idõszaka alatt beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások tekintetében adólevonási jogával nem élhet, azonban, ha az adószám felfüggesztését az adóhatóság jogerõsen megszünteti, akkor az adóalany a felfüggesztés idõszaka alatti beszerzései tekintetében az adólevonási jogát a felfüggesztést követõ idõszakban gyakorolhatja. Amennyiben azonban az adószám felfüggesztését az adószám jogerõs törlése követi, akkor a felfüggesztés idõszakára vonatkozóan a levonási jog megvonása végleges, azon idõszak alatti beszerzések tekintetében utólag sem lehet levonási jogot gyakorolni. 82. sor: Ebben a sorban a b rovatban kell az eredeti bevallásban feltüntetett átvihetõ követelés összegét megjelölni. A sor d rovata annak a követelésnek a feltüntetésére szolgál, amelynek a visszaigénylésére a helyesbítést követõen az adóalany az önellenõrzéssel módosított adómegállapítási idõszakban még nem jogosult (nincs visszaigénylésre jogcíme, vagy a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összege miatt csökkent a visszaigényelhetõ összeg), és amelyet a helyesbített idõszakot követõ adó-megállapítási idõszak bevallásában az adó elszámolásánál, mint az elõzõ idõszakról áthozott, fizetendõ adót csökkentõ tételt kell figyelembe venni. Tehát következõ idõszakra átvihetõ követelés akkor keletkezik, ha az önellenõrzés eredményeként az elszámolt adó összege negatív (a 78. sor d rovata mínusz elõjelet tartalmaz), de az adó visszaigénylésének feltételei a helyesbített adó-megállapítási idõszakban a helyesbítés következményeként sem állnak fenn. Önellenõrzési bevallás készítése során a 0765/650/651/310/320-02A. lap 82. sora után a befizetendõ vagy visszaigényelhetõ adó összege szöveges sort nem kell kitölteni, hiszen a 82. sorral önellenõrzés esetén a bevallás érdemi része még nem fejezõdik be. A bevallás részletezõ adatai ( sorok) A 0765/650/651/310/ részletezõ lap valamint sorainak adatait az áfa bevallására szolgáló nyomtatvány alapbevallásokra vonatkozó kitöltési útmutató azonos megnevezésû sorainál szereplõ elõírások szerint kell kitölteni, úgy, hogy jelen bevallásban a helyesbített bevallás készítésének idõpontjában a helyesbített idõszakra vonatkozóan megállapított tényleges (eredeti vagy helyesbített) adatok szerepeljenek. 85. sor: Ebben a sorban azon elõlegek adóalapját kell feltüntetni, amelyek egy korábbi adó-megállapítási idõszakban a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás sorainak b oszlopában, mint átvett elõleg adóalapja szerepeltek, és jelen bevallás adómegállapítási idõszakában történt termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékébe beszámításra kerültek (a 4 millió forintos visszaigénylési összeghatárba az elõleg adóalapja azon idõponttól számít bele, amely idõpontban az a tényleges teljesítés megvalósul, amellyel kapcsolatosan az elõleget átvették). Ebben a sorban azonban csak az adótartalommal rendelkezõ, teljesítésbe ment elõlegek adóalapja szerepeltethetõ, a tárgyi adómenteseké és a Közösségen belüli beszerzésre fizetetteké nem! A 85. sor csak a évek adómegállapítási idõszakainak önellenõrzése esetén tölthetõ ki, hiszen az ezt megelõzõ idõszakokban ilyen adat a bevallásban nem szerepelt. A 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet kitöltése Az önellenõrzési pótlék meghatározása: 97. sor: A 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet 96. sorában az önellenõrzési pótlék alapját kell feltüntetni. A pótlék alapját befizetési kötelezettség növekedése esetén az eredeti bevallásban kimutatott befizetési kötelezettség és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség közötti növekmény összege képezi (79 d 79 b ). A pótlék alapját visszaigénylési jogosultság csökkenése esetén az eredeti bevallásban kimutatott visszaigényelhetõ adó és az önellenõrzéssel helyesbített, csökkentett visszaigényelhetõ adó különbözete képezi (81 b 81 d ). A pótlék alapját az eredeti bevallásban kimutatott visszaigényelhetõ adó és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség együttes összege képezi abban az esetben, ha az önellenõrzéssel az eredeti visszaigénylési jogosultság befizetési kötelezettségre változik (81 b +79 d ). Az önellenõrzési pótlék alapját az eredeti adóbevallásban kimutatott következõ idõszakra átvihetõ követelés és az önellenõrzéssel helyesbített befizetési kötelezettség együttes összege képezi abban az esetben, ha a helyesbítéssel az eredetileg átvihetõ követelés befizetési kötelezettségre változik (82 b +79 d ). Ha az eredeti bevallás visszaigényelhetõ összege az önellenõrzés alapján, azzal megegyezõ, vagy azt meghaladó összegû, következõ idõszakra átvihetõ követelésre módosul, akkor pótlékalap nem keletkezik. Amennyiben az önellenõrzés eredményeképpen a visszaigényelhetõ adó helyett, annak összegénél kisebb összegû átvihetõ követelés keletkezik, akkor a kettõ különbözete képez pótlékalapot (81 b 82 d ). Ha az önellenõrzés az eredeti bevallásban a következõ idõszakra átvihetõ követelés összegét csökkenti, akkor a pótlék alapja az eredeti és a helyesbített átvihetõ követelés különbözete (82 b 82 d ), feltéve, hogy nem a negatív elszámolandó adó növekedése eredményezte azt /650/651/310-05

7 Ha visszaigényelhetõ adó összege növekszik, de ezt a növekményt meghaladja az átvihetõ követelés csökkenésének összege (vagyis a negatív elszámolandó adó csökken), akkor a két összeg különbözete, azaz a negatív elszámolandó adó csökkenése pótlékalapot képez. (78 d 78 b ). Az önellenõrzés pótlékának alapját nem kell meghatározni abban az esetben, ha az önellenõrzés kizárólag a visszaigényelhetõ adó növekedésével jár (nincs átvihetõ követelés), vagy az átvihetõ követelés növekedésével jár (nincs visszaigényelhetõ adó), vagy a befizetési kötelezettség csökkenése következik be, vagy ha a visszaigényelhetõ adó helyett az önellenõrzés eredményeként vele azonos összegû átvihetõ követelés kerül megállapításra. Az önellenõrzési pótlékalap akkor sem keletkezik, ha a befizetendõ adóból vagy az átvihetõ követelésbõl visszaigényelhetõ adó keletkezik az önellenõrzést követõen. 98. sor: Ebbe a sorba az áfa-adatok módosítása miatt felszámított önellenõrzési pótlék összegét kell beírni. Az önellenõrzési pótlék összegét az eredetileg bevallott és a helyesbítést követõen érvényes adó különbözetébõl megállapított pótlékalap (97. sor) után kell kiszámítani az önellenõrzési pótlék mértéke szerint. A felszámított önellenõrzési pótlék összegét az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig kell megfizetni, a APEH Bírság, mulasztási bírság és önellenõrzéssel kapcsolatos befizetések bevételei költségvetési számlára. Az önellenõrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallás ismételt önellenõrzése esetén a késedelmi pótlék 75%-ának megfelelõ mértékben kell felszámítani az eredeti bevallás benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ naptól a helyesbítés nyilvántartásba történõ feljegyzésének, a feltárásnak napjáig, azaz az esedékességet megelõzõ 15. naptári napig bezárólag. (A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.) Az önellenõrzési pótlék egy napra jutó összegét három tizedes pontossággal kell kiszámítani. Az önellenõrzési pótlék összegének kiszámítását segíti az APEH internetes honlapján található kalkulátor, amely a internetes oldalon az online kalkulátor ikonra kattintva érhetõ el. Az önellenõrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenõrzéssel érintett idõszakot a jegybanki alapkamat változásai szerinti idõintervallumokra kell bontani. Ha az adózó az adóját az eredeti esedékességkor hiánytalanul megfizette, és ezért az önellenõrzés pótlólagos adófizetést nem eredményez, akkor az önellenõrzési pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot (magánszemély esetében 1000 forintot) meghaladó összeget nem kell befizetni. Ebben az esetben tehát maximálisan 5000 forint önellenõrzési pótlékot kell feltüntetni ebben a sorban. Az általános szabályoktól eltérõen kell az önellenõrzési pótlékot megállapítani, ha az önellenõrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a be nem vallott és meg nem fizetett adó a következõ elszámolási idõszakban levonható adónak minõsült volna, vagy ha a termékimportot terhelõ általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követõen, de az elõzõ adómegállapítási idõszakra vonatkozó adóbevallásában szerepeltette elõzetesen felszámított levonható adóként. Ezekben az esetekben az önellenõrzési pótlék nem haladhatja meg a két bevallás közötti idõre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Ha több, egymást követõ elszámolási idõszak általános forgalmi adó bevallását azért kell önellenõrizni, mert az elõzõ, vagy korábbi elszámolási idõszak téves bevallása miatt a göngyölített, levonható, de vissza nem igényelhetõ adó összegét az adózó helyesbítette, akkor az önellenõrzési pótlék alapja az elsõ téves bevallásban feltárt adókülönbözet. Azokban az esetekben, amelyekben a helyesbítés az adózó javára mutatkozik, az önellenõrzési pótlék felszámítása nélkül elvégezhetõ a helyesbítés, vagyis a 97. és 98. sor d rovatát üresen kell hagyni. A rendezendõ adó: 99. sor: Ebben a sorban az önellenõrzés eredményeként keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettség növekedésének összegét kell feltüntetni. Kötelezettségnövekedés akkor keletkezik, ha az eredeti bevallásban alacsonyabb összegû befizetendõ adó szerepelt, mint amennyit az önellenõrzés ténylegesen megállapított (99. sor összege: 79 d 79 b ), vagy ha az eredeti bevallásban magasabb összegû visszaigényelhetõ adót mutattak ki, mint ami ténylegesen kimutatható lett volna (99. sor összege: 81 b 81 d ), feltéve, hogy a visszaigényelhetõ adó összegének csökkenése nem a következõ idõszakra átvihetõ követelés ugyanolyan összegû növekedését eredményezte. Ugyancsak kötelezettségnövekedést eredményez az is, ha az eredeti visszaigényelhetõ adó helyett az önellenõrzés eredményeként befizetendõ adó keletkezik (99. sor összege: 81 b +79 d ), vagy ha az eredeti visszaigényelhetõ adó helyett, annak összegénél kisebb összegû, következõ idõszakra átvihetõ követelés kerül megállapításra (99. sor összege: 81 b 82 d ), illetve ha átvihetõ követelés helyett befizetendõ adókötelezettséget mutatnak ki (99. sor összege: 79 d ). Az általános forgalmi adó kötelezettség-növekedés összegét az önellenõrzési bevallás esedékességi idõpontjáig ha az adóhatóságnál az adózó nevén nyilvántartott folyószámlán erre nincs fedezet meg kell fizetni a Általános forgalmi adó bevételi költségvetési számlára sor: Ebben a sorban az önellenõrzés eredményeként kimutatott általános forgalmi adó kötelezettség csökkenésének összegét kell feltüntetni. Kötelezettségcsökkenés akkor mutatható ki, ha az eredeti bevallásban az adózó a visszaigényelhetõ adót alacsonyabb összegben állapította meg, mint ahogyan az önellenõrzéssel kimutatásra került (100. sor összege: 81 d 81 b ), vagy ha az eredeti bevallás befizetendõ adó összege magasabb volt, 0765/650/651/

8 mint az önellenõrzéssel megállapított befizetési kötelezettség (100. sor összege: 79 b 79 d ). Akkor is csökken a kötelezettség, ha az önellenõrzés az eredetileg kimutatott befizetendõ adó helyett visszaigénylési jogosultságot eredményez (100. sor összege: 79 b +81 d ), vagy ha az eredeti befizetendõ adó következõ idõszakra átvihetõ követelésre változik (100 sor összege: 79 b ), illetve ha az átvihetõ követelés helyett visszaigénylési jogosultság kerül megállapításra (100. sor összege: 81 d ). Az önellenõrzés eredményeként kimutatott kötelezettségcsökkenés összegének visszafizetése amennyiben az adózó a korábbi befizetési kötelezettségét teljesítette az önellenõrzés esedékességének idõpontjától a Art. 43. (4) (5) bekezdésének a túlfizetésre vonatkozó szabályai szerint kérelmezhetõ, vagy az adózónak más adónemben fennálló tartozásai kiegyenlítésére átvezettethetõ. A keletkezett kötelezettség csökkenés túlfizetésként történõ visszakérése esetén a bevallási fõlap (D) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezések rovatában teljes összegû visszafizetés kérése esetén az adó teljes összegének kiutalását kéri rovat, átvezetési igény és/vagy részösszegû kiutalás kérése esetén pedig a sz. átvezetési kérelmet benyújtotta rovatok jelölendõk meg. Szem elõtt kell tartani azonban az önellenõrzés elkészítésekor az Art szeptember 15-tõl hatályba lépett új 24/A. -a (6) bekezdésének azon rendelkezését, mely szerint az adószám (közösségi adószám) alkalmazásának felfüggesztését elrendelõ határozat jogerõre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetésérõl szóló határozat jogerõre emelkedése, vagy az adószám (közösségi adószám) törlésérõl szóló határozat jogerõre emelkedése közötti idõszakra ha jogszabály másként nem rendelkezik az adózó adóvisszaigénylést, adóvisszatérítést a felfüggesztés megszüntetését követõen sem érvényesíthet. Az állami adóhatóság az adózó felfüggesztését elrendelõ határozat jogerõre emelkedését megelõzõ idõszakra vonatkozó adó-visszatérítési, adóvisszaigénylési kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõen teljesítheti. Ha sem kiutalni, sem átvezetni nem kívánja az adózó a kötelezettség csökkenés összegét, hanem azt késõbbi áfa kötelezettségébe történõ beszámítás céljából a folyószámláján kívánja tartani, akkor a kiutalását nem kéri rovatot kell bejelölni. A korábbi áfa önellenõrzési lap önellenõrzési pótlékának helyesbített összege: Amennyiben az adózó a korábbi önellenõrzésének tévesen kiszámított önellenõrzési pótlékát kívánja módosítani, akkor ezt a nyomtatványon csak önmagában feltüntetve teheti meg. Ebben az esetben nem töltheti ki a számú levezetést tartalmazó sorokat, valamint a számú rendezendõ adó sorokat sor: Ennek a sornak kell tartalmaznia az önellenõrzési pótlék alapjának eredeti összegét, amelyhez tartozó önellenõrzési pótlék összegét az adózó tévesen állapította meg a korábbi önellenõrzés során. Ebben a sorban az adózó a tévesen kiszámított önellenõrzési pótlék eredeti alapjának összegétõl eltérõ számadatot nem jeleníthet meg. (Amennyiben pótlékalap módosítása szükséges, úgy a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás sorait és a 0765/650/651/310/ Önellenõrzési melléklet sorait kell használni, és a sorok pedig üresen maradnak, mivel a korábbi önellenõrzésre jutó pótlék összege a pótlékalap módosításakor nem változtatható meg sor: Amennyiben az önellenõrzési pótlékot egy korábbi önellenõrzés során az adózó tévesen állapította meg például a figyelembe veendõ napok számának vagy a jegybanki alapkamat százalékának eltérése miatt, akkor kizárólag az önellenõrzési pótlék összegének korrigálására ez a sor szolgál. Ebben a sorban a b rovatban kell feltüntetni a tévesen kiszámított önellenõrzési pótlék eredeti összegét, a d rovatban pedig (az azonos pótlékalapra jutó) önellenõrzési pótlék helyesbített összegét. Amennyiben a korábbi önellenõrzési pótlék összege a helyesbítést követõen növekedett, akkor a különbözetet a 103. számú önellenõrzési pótlék növekedése sorba kell átvezetni. Ha az önellenõrzési pótlék a helyesbítéssel csökkent, akkor a csökkenés összege a 104. sorba kerül sor: Ebben a sorban kell feltüntetni ismételt önellenõrzés esetén a korábban tévesen megállapított önellenõrzési pótlék növekedésének összegét abban az esetben, ha a helyesbítést követõen kimutatott önellenõrzési pótlék összege (102. sor d oszlop) meghaladja az eredeti bevallásban szerepeltetett önellenõrzési pótlék összegét (102. sor b oszlop). A korábbi, tévesen megállapított önellenõrzési pótléknak a helyesbítést követõen jelentkezõ növekményét az önellenõrzés esedékességi idõpontjáig kell megfizetni amennyiben az adóhivatalnál az adózó nevén nyilvántartott folyószámlán erre nincs fedezet a számú költségvetési számlára sor: Ebben a sorban kell megadni ismételt önellenõrzés esetén a korábban tévesen megállapított önellenõrzési pótlék csökkenésének összegét abban az esetben, ha a helyesbítést követõen kimutatott önellenõrzési pótlék összege (102. sor d oszlop) kevesebb, mint amennyi az eredeti bevallásban szerepeltetett önellenõrzési pótlék összege (102. sor b oszlop). A helyesbített korábbi önellenõrzési pótlék csökkenésének megfelelõ összeg az önellenõrzés esedékességének napjától, esedékességet követõ beérkezésnél a beérkezés napjától visszaigényelhetõ, vagy más adónemben fennálló tartozás kiegyenlítésére átvezettethetõ, vagy a folyószámlán tartható, a bevallási fõlap (D) blokkjában (bal oldalon) tett pénzforgalmi rendelkezés szerint. Ebben az esetben a bevallási fõlap (D) blokkjában (jobb oldalon) a visszaigénylési jogcímeket üresen kell hagyni, ott a rovat nem jelölhetõ. A 0765/650/651/310/ számú Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó útmutató, önellenõrzés esetén: Abban az esetben, ha az adózó az önellenõrzéssel összefüggésben általános forgalmi adó kötelezettségcsökkenést mutat ki a 0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sorában, és a fõlapon az adó teljes kiutalását, vagy átveze /650/651/310-05

9 tési kérelem csatolásával részleges kiutalását kéri, akkor nyilatkozatot kell tennie arról, hogy van-e a magán-nyugdíjpénztárnál, a vámhatóságnál, önkormányzatoknál, ki nem egyenlített, esedékessé vált tartozása. Amennyiben a korábbi tévesen megállapított önellenõrzési pótlék helyesbítésébõl csökkenés keletkezik a 0765/650/651/ 310/ számú önellenõrzési melléklet 104. sorában és az adózó ezen összegnek teljes vagy részleges kiutalását kéri, akkor is köztartozás-nyilatkozatot kell tennie ezen a lapon. Nem kell kitölteni a Nyilatkozatot, ha a visszaigényelhetõ adót az adózó nem kéri kiutalni, vagy átvezetési kérelem csatolásával más adónem(ek)re kéri átvezetni, illetve ha az önellenõrzési bevallás fizetési kötelezettséget tartalmaz (99. vagy 103. sor kitöltött). Ha az adózónak nincs köztartozása, akkor a Nyilatkozat 1. sorában található kódkockába kell X jelet beírni. A köztartozás-nyilatkozat sorának összegadatait, esedékes köztartozás fennállása esetén jobbra rendezve, kerekítés nélkül, forintban kell szerepeltetni, a 0765/650/651/310/320. sz. bevallási fõlap kitöltési útmutatójában ismertetettek szerint. 0765/650/651/310/ Az import adójogi megbízott által saját nevében, az importáló helyett teljesítendõ adómentes termékimporttal és Közösségen belüli adómentes termékértékesítéssel kapcsolatos bevallási kötelezettségre vonatkozó részletezõ lap kitöltési elõírásai Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban áfa-törvény) módosító évi LXI. törvény 56. -a szerint mely az áfa-törvényt az import adójogi megbízottra vonatkozó 66/K. -sal egészítette ki az import adójogi megbízott az importáló helyett, saját nevében teljesítendõ adókötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az adóbevallásában elkülönítetten tünteti fel az importáló által teljesített, az áfa-törvény 29/A. a) d) pontja szerinti, Közösségen belüli adómentes termék értékesítésére és az importáló termékimportjára vonatkozó adatokat, továbbá az Összesítõ nyilatkozatában külön jelzéssel szerepelteti az importáló által teljesített, az áfa-törvény 29/A. a) d) pontja szerinti Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó adatokat. Termékimport esetében természetesen csak akkor, ha az import adójogi megbízott a termékimport tekintetében az áfa-törvény 46. (3) bek. szerinti, önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezik a vámhatóságtól. Az áfa-törvénynek az adómentes termékimportra vonatkozó módosított rendelkezéseit a szeptember 1. napját követõ árunyilatkozat elfogadása esetén kell elõször alkalmazni. Az import adójogi megbízott által elkülönítetten feltüntetendõ adatok közlésére az adóhatóság az áfa-bevallás részét képezõ 0765/650/651/310/ bevallási pótlapot rendszeresítette. A 07. lapot megvásárolni, kitölteni és benyújtani önellenõrzés esetén csak azon adózóknak kötelezõ, akiket import adójogi megbízottként más adóalany helyett adóbevallási kötelezettség terhelt az önellenõrzéssel érintett idõszakban az áfa törvény 66/K. -a alapján, és az önellenõrzéssel érintett eredeti, vagy a már módosított bevallásnak is része volt a 07. lap. A 07. pótlap az áfa-bevalláshoz hasonlóan az APEH Internetes honlapjáról is letölthetõ és benyújtható. A 07. lap a bevallás részét képezi, önállóan nem nyújtható be, csak a 0765/650/651/310/320. sz. áfa-bevallással együtt. Amennyiben az import adójogi megbízott elektronikus adóbevallás benyújtására kötelezett, illetve az adóbevallásnak ezt a módját választotta, akkor a 07. lapot is elektronikus úton kell benyújtania. A 07. lap kitöltésére vonatkozó útmutató a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatvány kitöltési útmutatójában teljes részletességében megtalálható. A 07. lapot aláírni nem kell, az azon szereplõ adatok valódiságát a bevallási fõlap (F) blokkjában szereplõ aláírásával hitelesíti az adózó. Kitöltési útmutató a 0765/650/651/310/ sz. Nyilatkozat laphoz E lapot önellenõrzés esetén csak akkor kellett kitölteni és benyújtani, ha az Art. 124/B. figyelembevételével az önellenõrzés oka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik, feltéve, hogy az önellenõrzést július 17. után hajtotta végre. A lapot csak a es áfa önellenõrzési bevallás, azaz a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványgarnitúra részeként, a 05. Önellenõrzési lappal együtt (azzal egyidejûleg) lehet benyújtani! Amennyiben az adózó a 09. lapot önállóan nyújtja be, azt az adóhatóság nem tudja figyelembe venni. A lap fejrészében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. Az A blokkban kell jelölnie X-szel, ha önellenõrzésének oka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközik. A B blokkban az általános forgalmi adó adónem kódja (104) rögzítetten szerepel, hiszen ezen nyilatkozatban csak általános forgalmi adó adónemben végrehajtott önellenõrzésrõl lehet szó, és ezen önellenõrzésének indoka lehet az alkotmányellenesség, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközõ jogszabály. 4. sor: Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással: A C blokkban, az sorokban az adózónak részleteznie kell, hogy a) melyik az az adókötelezettséget megállapító jogszabály, mellyel kapcsolatban önellenõrzését benyújtotta, továbbá b) milyen okból alkotmányellenes, illetve az Európai Unió mely kötelezõ jogi aktusába ütközik és milyen okból, valamint 0765/650/651/

10 c) ismeretei szerint az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést, ha igen közölje a döntés számát. E blokk szabadon írható részt tartalmaz, melyben az adózónak ezen az egy lapon rendelkezésre álló terjedelemben részletesen kell kifejtenie az elõzõekben leírtakat. Ebben a bevallásban csak az áfa adónemre vonatkozóan végrehajtott, fentiek szerinti önellenõrzés szerepeltethetõ, és természetesen ezen önellenõrzéssel kapcsolatosan kell kifejteni a szóban forgó jogszabály alkotmányellenességét, vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusába ütközését. A számú Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz címû nyomtatvány kitöltésére vonatkozó tájékoztató Ha az adózó a törvényi feltételek alapján jogosult az általános forgalmi adó visszaigénylésére, vagy a korábbi tévesen megállapított önellenõrzési pótlék helyesbítése folytán csökkenés keletkezik, továbbá a 0765/650/651/310/320. számú nyomtatvány bevallási fõlapján a (D) blokkban a sz. átvezetési kérelmet mellékelte rovatot X -szel jelölte, akkor a bevalláshoz mellékelnie kell a fenti számú átvezetési és kiutalási kérelmet. A es nyomtatvány önmagában átvezetési és kiutalási kérelemként nem alkalmazható, az adóhatóság önálló átvezetési kérelemként nem fogadja el, kizárólag bevallás mellékleteként nyújtható be. Amennyiben az adózó nem bevalláshoz kapcsolódóan kívánja az adóhatóságnál a nevén nyilvántartott folyószámla valamelyik adónemén mutatkozó valós túlfizetés összegét kiutaltatni, és/vagy másik adónem(ek)re átvezettetni, akkor a számú bizonylatot kell kitöltenie, mely önálló átvezetési kérelemként szolgál. Ha az adózó a teljes visszajáró összeg kiutalását kérte a bevallási fõlap (D) blokkjában, akkor nincs szükség a es mellékletre. A jelen önellenõrzési bevalláshoz kapcsolódó számú átvezetési kérelem kizárólag az adott bevallási idõszak helyesbítése alkalmával keletkezett általános forgalmi adó kötelezettség csökkenés (0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sor) vagy a korábbi önellenõrzés tévesen megállapított önellenõrzési pótlékának helyesbítésébõl eredõ csökkenés (0765/650/651/310/ számú melléklet 104. sor) terhére elvégzendõ kiutalásra illetve más adónemekre történõ átvezetésre szolgál, maximálisan az önellenõrzés szerinti kötelezettségcsökkenés összegéig. A sz. lap kitöltésére vonatkozó elõírások a sz. nyomtatvány kitöltési útmutatójában találhatók. Fontos! Mivel a számú bizonylat az önellenõrzési bevallás mellékletét képezi a benyújtás idõpontjától kezdve, ezért az önellenõrzés esedékessége vonatkozik a megjelölt átvezetésekre és a kiutalásokra is. Ha a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó kötelezettségcsökkenés összege (0765/650/651/310/ számú melléklet 100. sora) meghaladja az 500 ezer forintot, akkor az adóhatóság számára az önellenõrzés esedékességétõl, azt követõ beérkezés esetén a beérkezés napjától (de legkorábban az esedékességtõl) számított 45 nap áll rendelkezésre késedelmi kamatmentesen a kiutalásra. Az 500 ezer forintot nem meghaladó visszatérítésnél 30 nap a kamatmentes kiutalásra nyitva álló idõ. Amennyiben a hibásan benyújtott bevallás hibája csak az adózó, vagy meghatalmazottja személyes, vagy írásos közremûködésével javítható, úgy a kiutalásra rendelkezésre álló idõ a javítás, illetve az ellenõrzés befejezését akadályozó, vagy késleltetõ, az adózó érdekkörében felmerülõ ok esetén az akadály megszûnésének napjával kezdõdik. A szabályszerûen kitöltött önellenõrzési nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelõen hitelesíteni kell. A 0765/ 650/651/310/ és -09. számú Nyilatkozat, a 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet, a -04., -06. és -07. számú lapok, és a számú átvezetési és kiutalási kérelem tartalmának valódiságát is a bevallási fõlap hitelesítésével igazolja az adózó, illetve képviselõje. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal /650/651/310-05

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 719. r. sz. Fogyasztói ár: 160 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759109 U 0465/650/651/310 25 KITÖLTÉSI

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 675 r. sz. Fogyasztói ár: 110 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 0465/650/651/310/320 17 Kitöltési útmutató az általános

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 984. r. sz. Fogyasztói ár: 520 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Gyártja: Állami Nyomda Nyrt. 0765/650/651/310

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be. Útmutató 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv. az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről **

7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv. az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről ** 7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelv az adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítéséről ** Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) lehetővé teszi az adózó számára az önadózás

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ A 2012. évi helyi iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatvány rovatait nyomtatott

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a sz. bevalláshoz

Kitöltési útmutató a sz. bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0631. sz. bevalláshoz Ezt a nyomtatványt az önellenőrzést végrehajtó, adószámmal (adóazonosító jellel) rendelkező adózóknak kell kitölteniük. Ezen a nyomtatványon helyesbítheti a magyar

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az

a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az a001 E0 N CDV hibás adószám a002 E0 N Megszűnt az adózó adószáma a003 E0 N Nyilvántartásunkban nem szereplő adózói adószám a004 E0 N Még nem élő az adózó adószáma b001 E0 N CDV hibás adóazonosító b002

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben