KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához"

Átírás

1 APEH 675 r. sz. Fogyasztói ár: 110 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 0465/650/651/310/320 17

2 Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Tisztelt Adózó! A év gyakorlatának megfelelõn ebben az évben is azonos nyomtatványt kell alkalmazni a be nem nyújtott áfa bevallás pótlására, valamint az áfa bevallások önellenõrzésére is (természetesen a pótlás, illetve az önellenõrzés tényének jelölésével). A bevallási nyomtatvány az áfa bevallására, pótlására, önellenõrzésére év január 1-jétõl kezdõdõen használható a év különbözõ adó-megállapítási idõszakaiban keletkezõ áfa bevallására, illetve a kitöltési útmutatóban szereplõ áfa bevallások pótlására és önellenõrzésére. A nyomtatvány várhatóan (errõl a késõbbiekben törvénymódosítás kapcsán történik rendelkezés) az Európai Unióhoz történõ csatlakozást megelõzõ hónapig terjedõ adó-megállapítási idõszak tekintetében használható utoljára (elõreláthatólag a április 30-ig terjedõ idõszakig). Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az Európai Unióhoz történõ csatlakozás idõpontjától (várhatóan május 1-jétõl) az áfa törvény további jelentõs módosítására kerül sor. Ezen újra módosított áfa törvény alapján új áfa bevallási és önellenõrzési nyomtatványt szükséges bevezetni, amely tartalmában a törvény módosuló rendelkezéseinek megfelelõen némileg más lesz, mint a jelenlegi nyomtatvány. Ugyancsak ezen idõponttól újabb mellékleteket csatolunk az áfa bevalláshoz, amely az Art. rendelkezéseinek megfelelõen a közösségen belüli áruszállításokat és szolgáltatásnyújtásokat illetve igénybevételeket részletezi. Ezen új nyomtatványok a csatlakozás idõpontjától december 31-ig terjedõ idõszak különbözõ adó-megállapítási idõszakai tekintetében lesznek használatosak az áfa bevallására, illetve önellenõrzésére. Önellenõrzés esetén a 0465/650/651/310/320. sz nyomtatványhoz egy külön megvásárolható 0465/650/651/310/ sz. Önellenõrzési mellékletet is be kell nyújtani, amely az önellenõrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve a pótlékszámítást tartalmazza, és amelyen az önellenõrzési pótlék önellenõrzését lehet elvégezni. Az Önellenõrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási fõlap mellékleteként, azzal együtt. Alapbevallás benyújtása esetén, az egységesített bevallási nyomtatványon a bevallás fõlapjának fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban, a megfelelõ kódkockába tett x jellel kell jelölni, hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság (havi, negyedéves, vagy éves) vonatkozik. Az adózó e jelöléssel jelzi, hogy melyik típusú bevallás benyújtására kötelezett. A bevallás típusát jelölõ mezõk közül csak egy tölthetõ ki, mégpedig az, amely típusú bevallás benyújtására az adóalany az adózás rendjérõl szóló törvény 1. sz. mellékletének I/B. rész 3. pontjában szereplõ rendelkezések szerint kötelezett. Ugyanezen blokkban, arab számmal fel kell tüntetni a bevallástípushoz tartozó tárgyidõszaki adó-megállapítási idõszakot is: pl február hónapra benyújtandó bevallásnál: Havi bevallás év 02. hónapra év második negyedévére benyújtandó bevallásnál: Negyedéves bevallás év 2. negyedévre. Éves bevallás benyújtása esetén: Éves bevallás év. A év Európai Unióhoz való csatlakozás idõpontjáig terjedõ idõszakáról benyújtandó éves bevallás benyújtása esetén az x jel utáni kódkockákba kerülõ évszám csak lehet, ez esetben a negyedév és hónap kódkockái üresen maradnak. (Önellenõrzés és pótló bevallás esetén természetesen az évszám ettõl eltérõ is lehet.) Amennyiben a nyomtatványt december 31-ig benyújtani elmulasztott évi bevallások, valamint január 31-ig benyújtani elmulasztott havi és negyedéves évi bevallások pótlására használja az adózó, akkor a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a bevallást kell bejelölni, valamint a pótolt bevallás típusát és annak adó-megállapítási idõszakát (év, vagy év és negyedév, vagy év és hónap) kell beírni, amely bevallást az adózó pótolni kívánja. Pl. a havi bevallás pótlása február hónapra: bevallástípus, év 02. hónapra. A évi éves bevallás pótlására december 31-ig az eredeti 0365/650/651/310/320. sz. nyomtatványt lehet használni jelzéssel. Amennyiben a évre vonatkozó 0465, 04650, típusú, benyújtani elmulasztott bevallásokat kívánja pótolni, úgy a bevallási fõlap fejrészében a BEVALLÁSTÍPUS blokk 1. sorában az eredeti vagy vagy bevallásszámot kell megjelölni (nem a ast!). Ha a nyomtatvány önellenõrzési bizonylatként funkcionál, akkor a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a önellenõrzési bevallást kell bejelölni és az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusát kell beírni. A bevallási fõlap (C) blokkjában azt az adó-megállapítási idõszakot kell szerepeltetni, amelyre vonatkozóan az önellenõrzést az adózó el kívánja végezni. Mind a bevallás pótlása, mind önellenõrzés esetén a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a megfelelõ kódkockákba arab számmal jelölni kell az önellenõrzéssel helyesbített, illetve pótolt bevallás típusát (pl negyedévére benyújtott pótló bevallás, vagy önellenõrzés esetén a beírandó bevallás típus: 99650). Önellenõrzési bevallásként benyújtott nyomtatvány esetén a bevalláshoz minden esetben csatolni kell a (külön megvásárolható) 0465/ 650/651/310/ sz. Önellenõrzési mellékletet! Önellenõrzés esetén a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ kódkockába tett x jellel kell jelölni az önellenõrzési melléklet csatolásának tényét. A 0465/650/651/310/ sz melléklet nélkül az önellenõrzési bevallás érvénytelen! Alapbevallás (0465/650/651. sz. nyomtatvány) benyújtása esetén ez a nyomtatvány a január 1-jével kezdõdõen keletkezett általános forgalmi adó kötelezettség, illetõleg jogosultság bevallására (amelybe beleértendõ az elõzõ év utolsó idõszakáról benyújtott bevallásból hozott, adót csökkentõ tétel) szolgál. A bevallási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy az elszámolandó adó fizetési kötelezettséget, vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy esetleg nulla, illetve a visszaigénylést kérheti-e az adóalany, vagy csak beszámítással élhet. Az az adóalany, aki az adóhatósághoz történt bejelentkezésekor kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végzõként jelentkezett be, és adott adó-megállapítási idõszakban kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó értékesítést végez, valamint az ún. szolgáltatás import után sem kötelezett adó fizetésére, mentesül az adott adó-megállapítási idõszakra vonatkozóan az adóbevallási és -elszámolási kötelezettség alól. A bevallás garnitúrához tartozik még egy külön beszerezhetõ, a termékimportot terhelõ levonható adó részletezésére szolgáló 0465/650/ 651/310/ számú nyomtatvány is, melyet kizárólag azok az adóalanyok kötelesek kitölteni és benyújtani, akik (amelyek) termékimport után rájuk kivetett és általuk megfizetett általános forgalmi adót kívánnak az adott bevallási idõszakban (akár havi, akár negyedéves, akár éves áfa bevallásra kötelezettek) levonható adóként szerepeltetni. A 0465/650/651/310/ lapot akkor is be kell nyújtani, ha a vámhatóság a korábban kivetett adót módosítja, vagy kérelemre visszafizeti, és emiatt a korábban levont import áfa /650/651/310/320

3 összegét az önadózás keretében is korrigálni kell. Az import áfa-val nem érintett, illetve annak levonására nem jogosult adóalanyoknak ilyen adat hiányában a 0465/650/651/310/ lapot nem kell megvásárolni és nem kell benyújtani. A 0465/650/651/310/ lap önállóan nem nyújtható be, csak a 0465/650/651/310/320. sz. bevallás részeként, azzal együtt. A HIVATAL (A) blokk az adóhatóság részére van fenntartva, kérjük, hogy abba az adózó ne jegyezzen be adatot! Általános tájékoztató a nyomtatvány alapbevallásként (0465/650/651.) történõ kitöltéséhez A 0465/650/651. számú bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban Art.) meghatározott, az áfa bevallására vonatkozó kötelezettségének megfelelõ gyakoriság szerint kell benyújtania 1 példányban az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követõ hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követõ hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követõen, február 15-ig. Havi és negyedéves bevallásra kötelezettek esetében az év utolsó adó-megállapítási idõszakának általános forgalmi adójáról is ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni a tárgyévet követõen január 20-áig. Annak az éves bevallásra kötelezett adózónak, akinek az elszámolandó adója a gyakoribb elszámolásra való áttérés 250 ezer forintos (negyedéves bevallásra való áttérés), vagy pozitív 1 millió forintos (havi bevallásra való áttérés) küszöbértékét az utolsó negyedévében haladta meg és így a teljes idõszakról ( ) kell elszámolnia, annak az éves bevallását a tárgyévet követõ év január 20-ig kell benyújtania, a küszöbérték elérésének a (C) blokkban történõ megjelölésével. AZONOSÍTÁS (B), valamint a (C) blokk kitöltése Ebben blokkban kell szerepeltetni az adóalany azonosításához szükséges adatokat: név, adószám, levelezési cím, valamint önellenõrzés és pótlás esetén a jogelõd adószáma, ha az adóalany a szervezeti változást megelõzõ idõszakot önellenõriz vagy pótol. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, vagy bevallást pótol, akkor a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B) blokkjában a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, vagy pótol bevallást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Természetes személy adóalany esetén, amennyiben vállalkozói tevékenységének megszüntetését és az adószám érvényességének megszûnését követõen bevallás benyújtása válik szükségessé, akkor az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a magánszemély adóazonosító jele rovatot is ki kell tölteni! Más esetben az adóazonosító szám rovat üresen marad. Az alanyi adómentességet, vagy az szja-törvény szerinti tételes átalányadózást választott adóalanynak az áfa- törvény 7. -a, illetve 9. -a szerinti értékesítésérõl (pl. a megszûnéskor meglévõ eszközei, vagy a gazdasági tevékenysége körébõl kivont termékek, vagy ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás stb. után) esetlegesen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségének bevallása esetén a kitöltéskor a sz. nyomtatványt kell megjelölni. Annak az adóalanynak, aki kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez, ugyanakkor eszközértékesítés vagy külfölditõl igénybevett szolgáltatás ( szolgáltatásimport ) után adókötelezettsége keletkezik, azon adó-megállapítási idõszakról, melyben ilyen címen adókötelezettsége keletkezett a 0465/650/651/310/320. számú nyomtatványt kell benyújtania, és azon a havi, negyedéves vagy az éves bevallás-gyakoriságnak megfelelõ jelölést megtenni, attól függõen, hogy az általános szabályok szerint egyébként havi, negyedéves vagy éves bevallás benyújtására lenne-e kötelezett. Amennyiben az 1-es áfa kód mellett keletkezett adókötelezettség miatt töltik ki ezt a bevallást, úgy azt is jelölni kell a bevallási fõlap (C) blokkjában erre rendszeresített helyen. A bevallási fõlapon a (C) blokkban a felszámolás vagy végelszámolás miatt beadott bevallás fajtája kódkockát csak a felszámolással, vagy végelszámolással érintett adózóknak kell kitölteni! Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 1 -et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 2 -t, ha pedig a felszámolási eljárás, befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási zárómérleg elkészítését követõen esedékes adóbevallást nyújt be, a kódkockába 3 -at kell írnia. Ha a felszámolási eljárás, vagy a végelszámolás bevallási idõszakon belül (hó, negyedév, év) kezdõdik, akkor arra az idõszakra két adóbevallást kell az adózónak beadnia, az egyiket 1 -es, a másikat 2 -es kóddal. Felszámolási eljárás esetén 2-es kóddal a felszámoló nyújtja be a bevallást a felszámolást elrendelõ bírósági végzés jogerõre emelkedésének napjával kezdõdõen. Ezt megelõzõen a cég felszámolási eljárás megindítása elõtti ügyvezetõjének kell 1-es kóddal bevallást benyújtania a bevallással le nem fedett adó-megállapítási idõszak elsõ napjával kezdõdõen, a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napját megelõzõ nappal bezárólag. A 3-as kóddal a bevallást a felszámolási zárómérleg idõpontjával lezárt utolsó idõszakról kell benyújtani. Végelszámolási eljárás esetén az eljárás megegyezik a felszámolás esetén írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy 2-es kóddal a bevallást a végelszámoló, a gazdálkodó szervezet által elfogadott, jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatában rögzített idõponttól kezdõdõen nyújthatja be. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtják be, akkor a Megszûnés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló szervek áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallás esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. A bevallási fõlap (C) blokkjának utolsó két sorában az önellenõrzésre vonatkozó kódkockákban alapbevallás benyújtása, illetve bevallás pótlása esetén jelölés nem szerepeltethetõ. Ezen kódkockák kitöltésére vonatkozó útmutatás az önellenõrzési melléklet kitöltési útmutatójában található. 0465/650/651/310/320 3

4 Bevallás gyakoriság megállapítása A bevallás kitöltése során elszámolandó adó alatt a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó és a levonható, elõzetesen felszámított adó különbözetét jelenti. Természetesen a tárgyidõszakban keletkezett fizetendõ adó fogalma alatt az elõzõ idõszakról áthozott (göngyölített) adóval korrigált értéket kell érteni. Havonta kell a bevallást benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó általános forgalmi adójának év elejétõl elõjel helyesen éves szinten, összesített, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem érõ áfa fizetésére kötelezett adóalanynak negyedévente kell a negyedéves áfa bevallását benyújtania, kivéve, ha éves áfa bevallásra kötelezett. Éves bevallást kell benyújtania annak az adóalanynak, akinek a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege elõjelétõl függetlenül nem haladta meg a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal. Az általános forgalmi adó fizetésére és negyedéves áfa bevallás benyújtására kötelezett adóalany havi bevallásra köteles áttérni, ha az elszámolandó általános forgalmi adója év elejétõl elõjel helyesen éves szinten összesítve pozitív elõjelû, és az 1 millió forintot elérte. Az elsõ havi bevallást arról a tárgynegyedévet követõ hónapról kell benyújtani, amelyet megelõzõ, bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak év közben negyedéves bevallásra áttérési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete elõjelétõl függetlenül elérte a 250 ezer forintos értékhatárt (ezen az összegzés eredményeképpen a 250 ezer forintos negatív elszámolandó adótól a pozitív 250 ezer forintos elszámolandó adó közötti intervallumot kell érteni). Éves bevallásról negyedéves bevallásra való áttérési kötelezettsége van annak az adóalanynak is, akinek a részére az adóév közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi elsõ bevallását a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtania a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig amelyben az értékhatárt elérte, illetve, amelyben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg számára. Az ezen bevallást követõ negyedévtõl az adózó negyedéves bevallás benyújtására válik kötelezetté, egészen addig, míg a havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát el nem éri. Éves bevallásról havi bevallásra akkor köteles az adóalany áttérni, ha a tárgyévben az év elejétõl elõjel helyesen összesített fizetendõ és levonható elõzetesen felszámított adójának különbözete pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell benyújtani, amelyben az elõzõekben meghatározott különbözet a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte. Az ezen negyedévet követõ hónaptól az adózó havi bevallás benyújtására kötelezett. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak valamely áttérési értékhatár elérésekor a számú bevallást kell benyújtania január 1-jétõl, annak a negyedévnek az utolsó napjáig terjedõ idõszakról, amikor az értékhatárt elérte (illetve részére közösségi adószámot állapított meg az adóhatóság). A küszöbérték túllépés, illetve a közösségi adószám megállapításának tényét a bevallási fõlap (C) blokkjában az erre a célra rendszeresített kódkockában jelölnie kell. Az így megjelölt sz. bevallást a lezárt negyedévet követõ hó 20-ig kell az adóhatósághoz benyújtani. A tevékenységüket tárgyévben kezdõ, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok negyedéves bevallásra kötelezettek, ennek megfelelõen a sz. negyedéves bevallási nyomtatványt kell bejelölniük és benyújtaniuk mindaddig, amíg elszámolandó adójuk a tárgyév során a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát nem éri el. Tevékenységét tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát tárgyév közben éri el, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, a tárgynegyedévet követõ hónap 20-ig kell az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl a sz. negyedéves bevallást benyújtania. Ha az év további részében a tárgyév elejétõl (illetve ha az késõbbi, akkor a tevékenység kezdetétõl) összesített elszámolandó adója pozitív és az 1 millió forintot eléri, havi gyakoriságra kell áttérnie. Tevékenységét nem tárgyévben kezdõ, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát év közben eléri, ezen ténynek az esemény bekövetkezését követõ 15 napon belül, adatmódosító lapon történõ bejelentése mellett, az alanyi adómentesség megszûnése idõpontját követõ idõszak tevékenységérõl a bevallás gyakoriság megállapítására vonatkozó Art. rendelkezések alapján megállapított bevallás gyakoriság szerint kell áfa bevallást benyújtani. Tárgyévben szervezeti változással létrejött adózók az Art. bevallás gyakoriságra vonatkozó fõszabálya alapján negyedéves bevallásbenyújtására kötelezettek, kivéve, ha a jogelõd(ök) az adóhatóságtól gyakoribb adóelszámolásra szóló engedéllyel rendelkezett (rendelkeztek), és a szervezeti változással létrejött adózó nyilatkozott a szervezeti változás idõpontjában, hogy ezen gyakoribb elszámolás lehetõségére továbbra is igényt tart. A havi, illetve negyedéves áfa-bevallásra kötelezett, illetve arra engedéllyel rendelkezõ adóalany, valamint az éves bevallásra kötelezett adóalany egy adó-megállapítási idõszakra vonatkozóan csak egyszer nyújthat be bevallást. Az adóhatóság a hozzá elsõként beérkezett bevallást veszi figyelembe, minden újabb, azonos idõszakra vonatkozó bevallást önellenõrzésnek tekint, és az adózóval egyeztetést kezdeményez. Kivétel ez alól a felszámolással, végelszámolással érintett adóalany, ha felszámolás esetén a felszámolást elrendelõ jogerõs bírósági végzés napja, illetve végelszámolás esetén, ha a jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatban megállapított idõpont adó-megállapítási idõszak közben következik be. Ez utóbbi kivétel vonatkozik az elõtársaságra, ha a cégbírósági bejegyzés napja, illetve soronkívüli bevallási kötelezettség esetén, ha a soronkívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény adó-megállapítási idõszak közbeni idõpontra esik. Kivétel továbbá az az adóalany is, aki a 15 naponkénti gyakorított elszámolásra az adóhatóságtól engedélyt kapott. Ezeknek az adóalanyoknak a gyakorított elszámolás mindkét esedékességi idõpontjában a havi bevallási nyomtatványtípus (0465.) benyújtásával van lehetõségük az adó elszámolására. A hónap napja közötti adó-megállapítási idõszak esetén a bevallás benyújtásának esedékessége a tárgyhót követõ hó 5. napja, (31.) napja közötti idõszak esetén pedig a tárgyhót követõ hó 20. napja. A tárgyidõszakot követõ hó 5-én esedékes elszámolás tényét a bevallási fõlapon a (C) blokkjában erre rendszeresített helyen jelölni kell. Ez a kódkocka önellenõrzés vagy bevallás pótlása esetén értelemszerûen jelölést nem tartalmazhat. Az adóalanynak az általános szabályok szerinti bevallási kötelezettségtõl eltérõ gyakoriságú elszámolásra évente újra engedélyt kell kérnie! A gyakorított elszámolás engedélyezésének lehetõségérõl az Art. 2. sz. melléklete I./2/b. pontja rendelkezik. Annak az adóalanynak, aki gyakorítási kérelmének engedélyezése folytán negyedéves bevallásra kötelezettnek minõsül, a sz. nyomtatványt kell a bevallási fõlapon bejelölnie. Ezen adózók a negyedéves bevallásra vonatkozó szabályoknak megfelelõen, az ilyen adózókkal azonosan kötelezettek, illetve jogosultak /650/651/310/320

5 Soron kívüli bevallási kötelezettségek Az Art. 1. sz. melléklet I/B. rész 3. pontja alapján éves bevallásról negyedéves bevallásra kell áttérnie annak az adóalanynak, akinek részére az adóév közben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig benyújtani, amelyben az adóhatóság a közösségi adószámot megállapította. Azon adóalanyoknak, akik megszûnéssel, vagy átalakulással kapcsolatosan nyújtják be bevallásukat, a bevallási idõszak záró dátumát az Art. 33. (3)-(6) bekezdéseiben meghatározottak szerint kell feltüntetni, és a bevallást az ott meghatározottak szerint kell teljesíteni. Azon felszámolással, végelszámolással érintett adóalanyoknak, akiknél a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napja (illetve végelszámolás esetén a jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatban megállapított idõpont) nem esik egybe az adó-megállapítási idõszak elsõ napjával, két adóbevallást kell benyújtaniuk, egyiket 1 a másikat 2 kóddal, a kitöltési útmutatóban a (C) blokkhoz fûzött magyarázat szerint. Az Art. 33. (3)-(5) bekezdése alapján az elõtársaságnak az adókötelezettség keletkezésétõl a cégjegyzékbe történõ bejegyzés (illetve az esetleges elutasításról szóló végzés jogerõre emelkedésének) napjáig terjedõ idõszak bevallással le nem fedett részérõl, a cégbejegyzésrõl szóló végzés (vagy a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetésérõl szóló végzés) jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül záró áfa bevallást kell benyújtania, az áfa bevallására vonatkozó általános szabályok szerint, az adott adómegállapítási idõszakban az adózóra vonatkozó bevallás-gyakoriságnak megfelelõen. Az Art. 33. (3) bekezdés a) pontja alapján, azon adózóknak, akik a mérlegben megadott adatoknál forintról devizára, devizáról más devizára, illetve devizáról forintra térnek át, az áttérés napjával, mint fordulónappal, az attól számított 30 napon belül áfa adónemben is bevallást kell tenniük. Amennyiben az áttérés napja adó-megállapítási idõszakon belül következik be, akkor azon idõszakról két törtidõszaki bevallást kell benyújtania (pl. ha az áttérés idõpontja június 16. akkor havi bevallásra kötelezett esetén június 1 16-ig, és június ig is egy-egy áfa-bevallást kell benyújtania jelöléssel). Elõtársasági idõszak lezárása, devizanem váltás, beolvadás, kiválás könyvvezetési mód váltása miatt, illetve az Art. 33. (3) bekezdése alapján egyéb sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt történõ, soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítését, és annak okát a bevallási fõlap (C) blokkjában a megfelelõ helyen lévõ kódkockában arab számmal jelölni kell: elõtársasági idõszak lezárása (1), devizanem váltása (2), beolvadás (3), kiválás (4), könyvvezetési mód váltása (5), egyéb (6). Sajátos beszámoló készítési (így bevallás benyújtási) kötelezettsége van beolvadás esetén az átvevõ (befogadó) cégnek, kiválás esetén a változatlan társasági formában továbbmûködõ cégnek (akibõl kiváltak), valamint a könyvvezetési módot váltó adózónak, az eseményt kiváltó dátumot követõ 30 napon belül. Egyéb kitöltési információk A bevallási fõlap (C) blokkjában, az adóbevallási idõszakra vonatkozó helyen az áfa-törvényben elõírtak szerint kell az adatokat feltüntetni. Az évszámot arab számmal kell szerepeltetni, a hónapnál pedig azt a tárgyhónapot kell arab számmal jelölni, amelyre az adóbevallás vonatkozik. (Pl. a január havi elszámolást tartalmazó, februárban benyújtandó bevallásban a idõszakot, az elsõ negyedéves elszámolást tartalmazó, áprilisban benyújtandó bevallásban a idõszakot, a évre vonatkozóan benyújtandó bevallásban pedig a idõszakot, illetve az EU csatlakozás idõpontját megelõzõ idõpontot kell feltüntetni.) A tevékenység megkezdésétõl, illetve az Art. 33. (3) (6) bekezdéseiben szabályozott idõpontoktól függõen az adó-megállapítási idõszakok kezdõ és záró dátuma változhat, de minden esetben az adott teljes havi, negyedéves vagy éves idõszakon belül (pl. felszámolási eljárás megindítása esetén negyedéves bevallónál közötti a bevallási idõszak, ha a jogerõs bírósági végzés napja ). Önellenõrzés esetén az idõszakra vonatkozó helyen az önellenõrzéssel érintett adó-megállapítási idõszakot, bevallás pótlása esetén pedig a pótlással érintett idõszakot kell szerepeltetni, a bevallási fõlap fejrészében közölt adatokkal összhangban. Az elszámolási számlára vonatkozó adatokat (pénzintézet neve, adózó pénzforgalmi bankszámla száma) minden esetben ki kell tölteni, ha az adózó kiutalást kér. A pénzforgalmi bankszámla számát balról kezdve kell beírni. Ügyelni kell a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B), valamint (C) és (D) jelû területeinek és a 0465/650/651/310/ sz. NYILATKOZAT lap pontos kitöltésére, mivel ezek elõsegítik a bevallás mielõbbi feldolgozását, és a visszajáró összeg kiutalását, illetve rendezését is. Visszaigénylési jogosultság és rendelkezés a visszaigényelhetõ adóról Amennyiben a tárgyidõszakban visszaigénylési jogosultság keletkezett, a bevallás benyújtása mellett a visszaigényelhetõ összeg sorsáról is minden alkalommal rendelkezni kell a nyomtatvány bevallási fõlapján ennek feltüntetésére szolgáló (D) blokkban. Ugyancsak itt kell jelölni azt is, hogy milyen jogcímen nyílt meg a visszaigénylési jogosultság. A bejelölhetõ visszaigénylési jogosultságok ismertetése a 0465/650/651/310/ lap 45. sorának magyarázatánál található. A visszaigénylési jogcímeknek a bevallási fõlap (D) blokkjában történõ felsorolásánál figyelemmel voltunk arra, hogy a bevallási nyomtatvány önellenõrzési bevallásként történõ benyújtása esetén is kitölthetõ legyen a megfelelõ jogcím (az elévülési idõn belüli valamennyi jogcím felsorolásra került). Annak az adóalanynak, akinek a tárgyidõszakban az elszámolandó adója negatív elõjelû, de visszaigénylésre az áfa-törvény rendelkezései szerint még nem jogosult, visszaigénylést bejelölni nem lehet. Ha a visszaigényelhetõ összegnek vagy részösszegének a kiutalását kéri, akkor a nyomtatvány NYILATKOZAT részét is ki kell tölteni. Ha az adóalany a visszaigénylésre jogosult lenne, de a visszaigényelhetõ adó összegének kiutalását nem kéri, mert az általános forgalmi adó számlán kívánja tartani és késõbbi kötelezettségébe betudni, ezt a szándékát a (D) blokkban az erre rendszeresített kódkockában x-szel kell jelölnie. Ebben az esetben nem kell kitölteni a NYILATKOZAT részt, ugyanis ekkor nincs mód az esetleges köztartozások kiegyenlítésére, hiszen kiutalás kérése nem történt. Azoknak az adóalanyoknak, akik a visszaigényelhetõ adó összegét, azaz a 0465/650/651/310/ d oszlop 45. sorának teljes összegét kérik visszautalni, e nyomtatvány egyúttal visszaigénylési kérelemként is funkcionál. Ebben az esetben a visszaigényelhetõ adót érintõ kiutalási igényt a bevallási fõlap (D) blokkjában, az erre a célra rendszeresített kódkockába be kell jelölni. A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, valamint az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemély (ide értve az egyéni vállalkozót is) fizetendõ adóját csak belföldi bankszámláról teljesítheti és a visszaigényelt adó összegét is csak kizárólag az általa, az adóhatósághoz bejelentett belföldi bankszámlára kérheti kiutalni [Art. 38. (2) bek]. Ha a bevalláson feltüntetett számlaszámot az adózó nem jelentette be, akkor az adóhatóság az Art. 34. (6) bekezdése alapján hiánypótlásra szólítja fel, 0465/650/651/310/320 5

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben