Ö n k o r m á n y z a t i

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö n k o r m á n y z a t i"

Átírás

1 LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA április 4. VI. évfolyam 1. szám Tisztelt Olvasó! Lóci Híradó címmel a hatodik évfolyam első számát adjuk közre a falu lakosainak, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek az önkormányzat munkájába, tájékoztatást kapjanak a tervezett és már elvégzett feladatokról. Az utolsó szám októberében jelent meg. Ebben a számban az eltelt eseményekről kaphatnak híreket. Bízunk benne, hogy Híradónk az elmúlt években jól szolgálta a falunk lakosainak tájékoztatását ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a továbbiakban is folytatnunk kell. Szívesen vennénk, ha a lakosság részéről is kapnánk visszajelzést munkánkról. Nagy örömünkre szolgálna, ha érkeznének olyan cikkek, vélemények javaslatok melyet közreadhatnánk lapunk hasábjain. Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok Ronga József alpolgármester Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Tisztelt Olvasó! A képviselő-testület az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hozta: - A nagylóci Általános Iskola alsó tagozatára és a nagylóci Óvodába járó gyermekek részére 500 Ft értékű Mikulás csomagot biztosított december 16-án megrendeztük az Idősek Napját. - Elfogadtuk az ÉMÁSZ ajánlatát és január 1-től december 31-ig 16,40 Ft/kWh villamos energia díjat kell fizetnünk. - Hozzájárultunk ahhoz, hogy az emulticoop Szociális Szövetkezet (Szécsény) térítésmentes Internet szolgáltatás kiépítése érdekében önkormányzati ingatlanokon erősítő antennát helyezzen el. - Döntöttünk abban, hogy pályázatot nyújtunk be Szociális Földprogram működtetésének évi támogatására zsákos gombatermesztésre. - A Gyermekétkeztetési Alapítvány EU Intervenciós program II. fordulója keretében pályázaton nyert élelmiszereket 171 család részére biztosítottuk. A családok tartós élelmiszert kaptak. - Elfogadtuk a Képviselő-testület évi programját és munkatervét. - Elfogadtuk a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola házirendjét, pedagógiai programját. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi tervkoncepcióját: Tervezett feladatok (Előző évről áthúzódó és új induló ): Idősek Klubja kialakítása Utak, hidak felújítása ( vis maior támogatás) Víztározó létesítése a Lóci patak mentén Községháza felújítása (Teljes akadálymentesítés ) Fiatalok lakáshoz jutásának segítése, helyben történő letelepedésének ösztönzése kedvezményes önkormányzati telekkel is Sportpályán lévő Sportöltöző felújítása

2 Szabadtéri színpad felújítása Közösségi szálláshely kialakítása Park felújítás - Elfogadtuk az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. - Döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be az ár- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, árvízcsúcs csökkentő víztározó létesítésére. A pályázat benyújtásra került. - Elfogadtuk a körjegyzőség évi költségvetését, az Általános Iskola alapító okiratát, házirendben meghatározott érdekképviseleti fórum tagjainak módosítását, valamint az Óvoda intézményi minőségirányítási programját. - Döntöttünk arról, hogy az önkormányzat bérjellegű kifizetéseinek finanszírozása céljából évben havonta maximum Ft összegű munkabérhitel vehető fel. - Döntöttünk arról, hogy támogatási kérelmet nyújtunk be iskolai és utánpótlási sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása keretén belül a Sportcsarnok felújítására. A felújítás összköltsége: Ft, támogatási igény: Ft, saját forrás: Az igényelt támogatásból a Sportcsarnoknak a belső festését, napkollektor és napelem felszerelését, bejárati lépcső burkolását szeretnénk megvalósítani.. Pályázatot nyújtunk be az Általános Iskola felújítására. A beruházás összköltsége: Ft, igényelt támogatás: Ft, saját erő: Ft. Az igényelt támogatásból az iskola fűtés korszerűsítését, festését, fal-és padlóburkoló cseréjét, napelem felszerelését szeretnénk megoldani. - Rendeletet alkottunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályairól. -Elfogadtuk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás évi díját: Ivóvíz szolgáltatás: lakossági fogyasztók részére: 403 Ft/m 3 +ÁFA Szennyvíz-szolgáltatás: lakossági fogyasztók részére: 343 Ft/m 3 + ÁFA A vízterhelési díj 9,20 Ft/m 3. - Elfogadtuk az önkormányzati költségvetés készítésének és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet. A rendelet tartalmazza az önkormányzati költségvetés és zárszámadás szerkezetének a leírását. - Elfogadtuk az intézményi élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet március 1-jétől az alábbiak szerint módosult az intézményi térítési díj: Intézményi térítési díj Gyermekétkeztetés óvodában 260 Ft/nap Általános Iskolában - napi háromszori étkezés 340 Ft/nap - menza 230 Ft/nap Felnőtt étkeztetés Szociálisan rászorulók térítési díja: 400 Ft/nap. A szociálisan rászorultaknak étkeztetés biztosítható a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított- 21/2003.(XII.22.) számú Önkormányzati rendelet a alapján. Az ebéd házhoz szállításának díja: 90 Ft/háztartás A külső vendégétkezők térítési díja: 620 Ft/nap Idősek klubja nappali ellátás térítési díja: 375 Ft/nap/fő Házi segítségnyújtás térítési díja: térítésmentes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja : térítésmentes 2

3 Kedvezmények Az önkormányzat az ellátást igénybevevő valamennyi gyermek részére az óvodában gyermekenként 50 Ft/fő/nap - az iskolában - háromszori diákétkezésnél 60 Ft/fő/nap - menza igénybevételénél 40 Ft/fő/nap térítési díj kedvezményt biztosít. Kivéve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (5) a-c, és (6) bekezdésében meghatározott kedvezményben részesülőket. Az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosít térítési díj kedvezményt: szociális étkeztetésnél: - akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át ( Ft-ot) nem haladja meg : napi 110 Ft kedvezményt. - akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van (42.750, Ft) napi 60 Ft kedvezményt biztosít. az idősek klubja nappali ellátást igénybevevők részére, akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-a ( Ft) alatt van 275 Ft/nap kedvezményt biztosít. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi költségvetését. Kiadási főössszeg: ezer Ft. A kiadási előirányzaton belül működési célú kiadást:személyi juttatásokat ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft, dologi kiadásokat: ezer Ft, működésre átadott pénzeszközöket: ezer Ft, működési hitel törlesztés: ezer Ft, a felhalmozási kiadásokat: ezer Ft összegben állapítottuk meg. A kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét ezer Ft-ban állapítottuk meg. A költségvetési hiány: ezer Ft. A hiány finanszírozására és a bevételek növelése érdekében az alábbi intézkedéseket tartottuk szükségesnek: Pályázat benyújtását az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. Bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételét. A bevételek növelése érdekében megoldások kidolgozása, pályázatok benyújtása. A kiadások csökkentése érdekében: a Sportcsarnok kihasználtságának növelését, a közfoglalkoztatás maximális kihasználását az elvégzendő feladatokhoz. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források keresése. Nyertes pályázataink, amelyekről már hivatalos értesítést kaptunk: Nagycsalomja szlovákiai testvér településünkkel közösen beadott pályázatunkra Ft támogatást ítéltek meg, melyet a két település Falunapjainak megrendezésére használhatunk fel. A Faluvédő Egyesülettel közösen benyújtott pályázatunkra -30 fő alatti ifjúsági szálláshely kialakítására - nettó Ft támogatás kaptunk. Az ifjúsági szálláshely kialakítását évben tervezzük. Péter Gábor polgármester 3

4 2011. évtől változások a közfoglalkoztatás terén! A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A közfoglalkoztatás típusai 1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást a munkaügyi központ kirendeltségénél. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek azaz Ft-ban. A pályázat pozitív elbírálását követően a Munkaügyi Központ az Önkormányzattal hatósági szerződést köt, és a kiközvetítés haladéktalanul megkezdődik. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. Erre azért van szükség, hogy minél kevesebb munkaképes ember maradhasson egész évben passzív. 2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6 8 órás munkaidő): Közérdekű célok programszerű támogatása A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia. A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat is meghirdethető a keret terhére. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. A 6 órás minimálbér összege Ft. A 8 órás minimálbér összege Ft. 3. A vállalkozások közmunka támogatása A kis- és közepes vállalkozások a Munkaügyi Központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A foglalkoztatás részletes szabályairól a szécsényi Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kérhetnek az érdeklődők. 4

5 4. Országos közfoglalkoztatási programok Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés vertikumát. Nagylócon hosszú távú közfoglalkoztatásra ez évben munkaügyi központ által e célra meghatározott keret összege Ft, melyből 13 fő foglalkoztatásra van lehetőség. Kötelező feladataink ellátásához az alábbi munkakörökbe alkalmazzuk a 13 főt: hivatalsegéd, konyhai kisegítők, temetőgondnok, könyvtáros, településőr, takarítónő, traktoros, fűnyíró, parkgondozó, ebédhordó. Rövid távú közfoglalkoztatásra megállapított évi keret összege Ft, mely a kifizetett bér és járulékok 95 %-át fedezi. Ebből a keretből az önkormányzattól bérpótló juttatásban részesülőket lehet alkalmazni a kötelezendően ellátandó feladatok ellátására. Péter Gábor polgármester január 1-jétől változtak az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok! A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (2011-ben Ft). Az önkormányzatnak saját forrásból a bérpótló juttatás összegének 20%-át kell biztosítania. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége. A bérpótló juttatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező és családjának megélhetése más módon nem biztosított és vagyona nincs. Vagyonnak minősül a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, melynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát ( Ft-ot), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát ( Ft-ot) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik. Ebből az következik, hogy aki életvitelszerűen nem lakik a tulajdonában álló ingatlanban annak vagyonként figyelembe kell venni a tulajdoni hányad szerinti ingatlan értékét. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A szociális törvény módosításával az országgyűlés felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy saját rendeletükben szabályozzák az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételein túl a bérpótló juttatásra való jogosultság további feltételeit. Képviselő-testületünk is élt 5

6 ezzel a lehetőséggel és március 1-jén hatályba lépett a bérpótló juttatás egyéb feltételeit szabályozó helyi rendelet. Az új szabályok alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítása előtt vizsgálni kell a kérelmező lakókörnyezetét. Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a kérelmezőnek, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik, az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház által megművelt udvarának és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik, valamint kertjének, udvarának rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, a lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. Az elmúlt hetekben az új kérelmezőknél, valamint a felülvizsgálat során több családot meglátogattunk, illetve folyamatosan vizsgáljuk a lakókörnyezetet. Nehéz időket élünk, településünkön nagyon sok családot sújt a munkanélküliség, sokan megélhetési problémákkal küzdenek. Az önkormányzat sincs jobb anyagi helyzetben pénzügyi nehézségei megnőttek. Minden családnak tudomásul kell venni azt, hogy önmaguk létfenntartásának biztosítása érdekében minden lehetőséget ki kell használni. Nagylócon az emberek mindig mezőgazdasági munkából tartották fenn magukat, művelték a saját földjüket és mellette napszámba jártak és csak a háború után mentek el a gyárakba dolgozni, és munka mellett a kertjüket is megművelték, a házuk környékét, portájukat rendben tartották. Megtermelték családjuk számára a burgonyát, zöldségféléket, sőt állataikat is az általuk termesztett takarmányból tartották el. Az elmúlt években egyre több helyen tapasztalhattuk, hogy a családi ház kertje gazos, méteres kóréval van tele, nincs megművelve még olyan szinten sem, hogy a napi főzéshez szükséges zöldségfélét előállítsák a család részére. Az elmúlt hetekben az új kérelmezőknél, valamint a felülvizsgálat során több családot meglátogattunk, illetve folyamatosan vizsgáljuk a lakókörnyezetet. Bízunk abban, hogy a szabályok módosításával a kérelmezők felismerik azt, hogy önmaguk ellátása, létfenntartása érdekében is tenniük kell valamint és nemcsak lekaszálják a kerteket, hanem be is ültetik vetőmaggal és ezzel is segítik családjuk megélhetését. Szelesné Skrabák Éva ügyintéző Tisztelt nagylóci és zsunypusztai Lakosok! Néhány gondolat a falu tisztaságáról Úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy sokkal jobb élni egy tiszta, rendezett, szemétmentes környezetben. Azért, hogy ez így is legyen, a falunk minden lakosának, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tenni is kell érte. Sajnos, az ország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendben tudjunk foglalkoztatni közmunkásokat, mert az Önkormányzat nem kap rá pénzt. Ennek következtében a lakástulajdonosok még nagyobb felelősséggel tartoznak, hogy a portájuk előtt lévő terület (járda, árok stb.) tisztán, rendben legyen tartva. 6

7 Tudjuk, hogy a faluban több szeméttárolót kellene elhelyezni, de ennek hiánya sem ment fel senkit, sem felnőttet, sem gyereket, hogy a csokoládépapírját, a műanyag zacskókat stb. az árokba, vagy a járdára dobják. Gyerekeinket már most kell megtanítani arra, hogy védjék és tartsák tisztán a környezetüket, de ez csak akkor lehet sikeres, ha mi magunk, felnőttek példát mutatunk számukra. Ha valaki a falu külterületén is tesz néha sétát, megdöbbenve tapasztalhatja, hogy elképesztően sok a lerakott, illegális szemét. (Kidobott bútorok, elhasználódott háztartási eszközök, építkezési eszközök maradványai stb.). Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy évente van lomtalanítás, és akkor minden háztartás megszabadulhat a felesleges holmiktól anélkül, hogy tönkretenné falunk környezetét. Arról már nem is szólva, ha valakit tetten érnek az illegális szemétlerakással, az nagyon komoly büntetésre számíthat. Érthetetlen számomra ez a sok szemét a falu közterületein, amikor működik az intézményes szemétszállítás, minden héten minden háztól elszállítják a szemetet illetve az egyéb lomot pedig évenként szervezetten elszállítatjuk. Kedves Lakosok! Településünk egy gyönyörű természeti környezetben épült, büszkék lehetünk a csodálatos tájra, ami körülvesz bennünket. Ne tegyük, és ne engedjük tönkretenni! Higgyék el, túl azon, hogy egy szép környezetben jobb élni, az idelátogatók a falu lakosait azon keresztül ítélik meg, hogy milyen a környezetük. Ne hagyjuk, hogy a mi közösségünkről az a vélemény alakuljon ki, hogy igénytelen, kulturálatlan, szemetes környezetben élünk, ami bennünket is minősít. Kérek minden lakost, varázsoljuk tisztává környezetünket, a háza körül minden tulajdonos, az üzletek környékén az eladók, a vendéglátó egységek környékén pedig az üzemeltetők szedjék össze a szemetet figyelmeztessük azokat, akik szemetelnek, vigyázzunk településünk tisztaságára, hogy büszkék lehessünk rá. Ronga József alpolgármester Víztározóról A sok éve elhatározott és még mindig megvalósításra váró nagylóci víztározó megépítéséről a Képviselőtestület természetesen nem mondott le. Változatlanul hiszünk abban, hogy a falu jövőjét nem kis mértékben jobbító beruházás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Nagylóc fejlődése újabb lendületet kapjon. Éppen ezért ismételten pályázatot nyújtottunk be a víztározó megvalósítására. Természetesen rengeteg utánajárás előzte meg, hogy ismételten minden feltételnek eleget tudjunk tenni. El kellett érni, hogy az eddig Szécsénnyel közös pályázatot önállóan nyújthassuk be. Ugyanis a két víztározó létesítését a pályázat kiírója, a magas költségek miatt nem támogatja, mert a két tározó összköltsége kb. 500 millió forint lett volna és egy kiíráson belül maximum bruttó 250 millió Ft-ra lehet pályázni. Ezért Szécsény Képviselőtestületétől megszereztük a nyilatkozatot, hogy a víztározó megvalósítását átengedik Nagylócnak. Sok gondot okozott, hogy néhány földtulajdonos ismét nehézségeket támasztott, és nem adta beleegyezését, hogy a földjén víztározó létesüljön, vagy olyan árat követelt érte, ami az Önkormányzat részére vállalhatatlan volt. Szerencsére sikerült ezeket a területeket kisajátítás alá vonatni, s így a pályázat benyújtását nem akadályozhatták meg. Természetesen míg ezt a sok problémát sikerült elintézni, addig Polgármesterünknek sok álmatlan éjszakája volt, és több hetes utánajárással sikerült benyújtani a pályázatot. Reméljük, hogy a Polgármester munkáját és utánajárását siker koronázza, és végre megvalósulhat a várva várt víztározó. Ronga József alpolgármester 7

8 Idősek Napja Már sok-sok éves hagyománynak megfelelően december 16-án megrendezésre került az Idősek Napja. Az előző évekhez hasonlóan figyelmes vendéglátás, színvonalas műsor, egy kis ajándék várta a rendezvényen megjelent vendégeket. A vendéglátók, és a kiszolgálók maguk az Önkormányzati képviselők, valamint az Önkormányzat dolgozói voltak. Az utólagos visszajelzésekből, valamint a köszönetnyilvánításokból az derült ki, hogy a meghívott és megjelent vendégek elégedettek voltak a rendezvénnyel. A műsorban különlegesség volt, hogy a felvidéki nótaénekes közel egy órás műsort adott a jelenlévőknek. Ezek a rendezvények nemcsak azért jelentősek, mert mód van arra, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket, és tiszteletünket az idős polgároknak. Természetesen ez is nagyon fontos. Az igazi jelentősége abban van, hogy ezeken a találkozásokon kötetlen formában, de véleményt mondanak munkánkról, egy-egy őszinte megjegyzésükkel, akaratlan elszólásukkal minősítik a falu életét. Ezek az útmutatások, jelzések, megjegyzések bizony nagyon sok olyan tanáccsal szolgálnak, amit érdemes megszívlelni. Egészen biztos, hogy sokszor nem is sejtik, hogy a falunk életét meghatározó intézkedések gyökere az Idősek Napjának egy-egy megjegyzéséhez, beszélgetéséhez nyúlik vissza. Remélem, hogy ezek a bölcs tanácsok még sok-sok éven át segítik az Önkormányzat testületének és munkatársainak a tevékenységét. Ronga József alpolgármester Faluvédő Egyesület Bálint-napi batyus bálja Több éves kimaradás után február 12-én ismét megrendezésre került a Faluvédő Egyesület által, a korábbi években már komoly hagyományokkal bíró Bálint-napi bál. Kár lett volna, ha a több éves kihagyás után nem keltették volna életre, és nem kerül megrendezésre a bál. Ez a rendezvény más, mint a már megszokott jótékonysági bálok. Míg a hagyományosan jótékonysági céllal megrendezett bálok csak keretet biztosítanak egy meghatározott intézmény gyűjtési akciójának, addig ez a rendezvény az élet legalább egy területén azonos célokat, nézeteket valló emberek közös rendezvénye volt. Azoké az embereké, akik szeretik és őrzik a falu hagyományait, kultúrában, életmódban, építészetben, vagy akár a használati tárgyakban. Ez a fajta azonosság tette és teszi ezeket az összejöveteleket hangulatosabbá, bensőségesebbé és meghittebbé. Hogy mennyire hiányzott ez a rendezvény, mi sem bizonyítja jobban, mint az a nagy érdeklődés, és hogy a résztvevők jelentős száma megtöltötte a Művelődési Házat. Külön köszönet a rendezőknek, hogy a zenében is olyat választottak, ami nem tette próbára a jelenlévők dobhártyáját, hanem a kellemes és hangulatos zene mellett az asztaltársaságok beszélgethettek, véleményt cserélhettek, ezzel is követve a régi bálok szép hagyományait. Gratulálok a rendezőknek és reméljük, jövőre ismét megtisztelnek bennünket egy hasonló rendezvénnyel. Ronga József alpolgármester Idősek Klubja Rövidesen több éves álom válik valóra, az Idősek Napközi Otthonának megnyitásával. Valószínűleg a falu minden lakója ismeri és nyomon is követte az építkezés minden mozzanatát. Már csak az utolsó simítások hiányoznak ahhoz, hogy az intézmény megnyithassa kapuit. Kívülről-belülről a huszonegyedik századnak megfelelő, korszerű intézménnyel gazdagodik Nagylóc. 8

9 Reméljük, hogy a megnyitás után az odajáró idős emberek sok-sok emlékezetes és kellemes napot fognak eltölteni. Az épület kivitelezése befejeződött, műszaki átadása megtörtént, jelenleg az épület használatbavételi és működési engedélyezési eljárása van folyamatban. Bízunk benne, hogy az év második felében a tervezett szolgáltatások teljes körűen megvalósulnak. Ronga József alpolgármester Figyeljünk magunkra, szomszédainkra, vigyázzunk értékeinkre! Az elmúlt hónapokban településünkön megszaporodott a betörések, lopások száma. Kérek minden állampolgárunkat, hogy figyeljenek oda értékeikre, a zárható helyiségeket tartsák zárva, ha idegen autót észlelnek írják fel a rendszámát, ha éjszaka ugatnak a kutyák nézzenek ki, kapcsoljanak villanyt, aki teheti szereltessen mozgásérzékelős kinti lámpát. Reggelente nézzenek szét a portájukon, kertjükben, hogy nem tűnt-e el valami. Ha betörést észlelnek haladéktalanul értesítsék a rendőrséget és vigyázzanak, hogy az esetleges nyomok ne tűnjenek el. Az udvarukba ne engedjenek be ismeretlen személyeket, mert könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. Ha valami gyanúsat észlelnek szóljanak a településőröknek Kiss Dezsőnek, vagy Makkai Gábornak, illetve haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget a 107-es hívószámon. A bűnmegelőzés érdekében segítenünk kell a rendőrség munkáját, nekünk állampolgároknak is tennünk kell valamit és bízom benne, hogy a lakosság összefogásával, odafigyelésével Nagylóc közbiztonságán javítani tudunk. Péter Gábor polgármester Iskolai sport január Iskolánk tanulói ebben az évben is folytatták a 2010-ben elkezdett MLSZ által kiírt programot. A januári hónapban három jelentős tornán vettünk részt, ahol sikeresen szerepeltünk, öregbítve ezzel iskolánk és falunk hírnevét is. Az első labdarúgó tornára Rimócon került sor, január 12-én, a II. korcsoportos csapatok részvételével. Hat csapat indult a tornán: Varsány, Rimóc, Nógrádmegyer, Endrefalva, Karancsság, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Endrefalva 4:0 Góllövők: Oláh Áron, Csík Dávid (2), Darnyik Márk. Nagylóc Karancsság 2:0 Góllövők: Oláh Áron, Darnyik Márk. Döntőben: Nagylóc Rimóc 2:0 Góllövők: Oláh Áron, Csík Dávid A torna gólkirálya: Oláh Áron A csapat tagjai: Oláh Emánuel, Oláh Gergő, Csík Dávid, Oláh Áron, Darnyik Márk, Oláh Dominik. Tanulóink veretlenül nyerték meg a tornát. 9

10 A következő tornára január 13-án a nagylóci Sportcsarnokban került sor, a III. korcsoportos csapatok részvételével. Öt csapat vett részt a tornán: Endrefalva, Nógrádmegyer, Varsány, Karancsság, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Nógrádmegyer 2:0 Varsány Nagylóc 1:0 Nagylóc Endrefalva 2:1 Nagylóc Karancsság 5:1 A torna legjobb játékosa: Oláh Szabolcs (Nagylóc) A csapat tagjai: Oláh Attila, Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Csík Rómeó, Oláh Péter, Gazsi Tamás, Csík Dávid, Oláh Áron, Balázs Krisztofer. Végeredmény: 1. Karancsság 2. Nagylóc 3. Endrefalva 4. Karancsság 5. Nógrádmegyer Ezen a tornán is sikeresen szerepeltek tanulóink január 18-án a karancssági iskola tornatermében páros lábtenisz bajnokságon vettünk részt. Hat csapat indult a tornán: Karancsság, Varsány, Rimóc, Endrefalva, Szécsény, Nagylóc. Eredményeink: Nagylóc Rimóc 2:0 Nagylóc Varsány 2:0 Döntő: Karancsság Nagylóc 2:1 Szoros, három szettes, izgalmas játékban szenvedtünk vereséget, a hazai pálya előnyét kihasználó karancssági tanulókkal szemben. A csapat tagjai: Horváth Csaba, Csík Csaba, Erdős Gábor, Oláh Krisztián, Csík Rómeó. Végeredmény: 1. Karancsság 2. Nagylóc 3. Varsány 4. Szécsény 5. Rimóc 6. Endrefalva január 21-én a helyi Sporcsarnokban rendeztünk mérkőzést az I. - II. osztályosok számára, az ellenfél a szécsényi II. osztályosok voltak. Becsületes, nagy küzdelemben 8:6 arányú vereséget szenvedtünk. De látni kellett volna azt az izgalommal teli várakozást a gyerekek szemében, ahogy ezt a mérkőzést várták. Azt hiszem, nagy élménnyel lettek gazdagabbak. A csapat tagjai: Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Oláh Richárd, Rácz Viktor, Pintér Zsolt, Baranyi Annamária, Gazsi Adrián, Oláh Dominik január 29-én labdarúgó torna a helyi csarnokban VI-VIII. osztályos tanulók részvételével. A csapat tagjai: Erdős Gábor, Horváth Csaba, Oláh Krisztián, Csík Csaba, Csík Rómeó, Oláh Péter, Gazsi Tamás, Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Balázs Krisztofer. Látszik, hogy tanulóink ismét mozgalmas és eredményes hónapot zártak. Bízunk benne, hogy a sport sikerek mellett a tanulásban is ilyen sikeresek lesznek. 10

11 2011. február Tanulóink továbbra is részt vettek a sportversenyeken és a februári hónapban is sok sikerben volt részünk. A következő tornákon vettünk részt: Február 1-jén Nagylócon a Sportcsarnokban négy csapatos tornát rendeztünk Karancsság, Rimóc, Varsány, Nagylóc csapatainak részvételével az 1998/99-es korosztály részére. Ezen a tornán a második helyen végeztünk. A torna legjobb játékosa Oláh Szabolcs lett. Február 10-én a nagylóci Sportcsarnokban rendeztünk tornát, ismét az 1999-es csapattal. Négy csapat vett részt, ahol ismét a második helyen végeztünk. A torna legjobb játékosa Oláh Szabolcs lett. Február 17-én a 2000/2001. korosztály részére szerveztünk tornát a Sportcsarnokban. Ezen a tornán is a második helyet szereztük meg. A torna legjobb játékosa Csík Dávid lett. Február 25-én az I-II. osztály is bemutatkozott a csarnokunkban, Szécsény csapatai voltak az ellenfelek. Nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, a gyerekek jól érezték magukat, de sajnos 9:6-ra kikaptunk, így egy kissé keserű volt a szőlő, de fűti őket az egészséges győzni akarás vágya, ami később csak a javukra válik. A csapat tagjai: Pintér Zsolt, Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Oláh Richárd, Hevesi Izmael, Kovács Bence, Csordás Péter, Rácz Viktor. 1998/99. korosztály csapata: Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Oláh Péter, Oláh Attila, Csík Rómeó, Gazsi Tamás, Jónás Krisztián, Nagy Máté. 2000/2001. korosztály csapata: Csík Dávid, Oláh Áron, Oláh Gergő, Oláh Emánuel, Mihalik János, Oláh Dominik, Gazsi Adrián, Darnyik Márk. Ezen kívül a szécsényi tornateremben rendszeresen, hetente kétszer játszunk a helyi korosztályos csapatok ellen. Hétfőnként 1-4. osztály csapata, pénteken 5-8. osztály csapata. Tanulóink nagy kedvvel vesznek részt ezeken a versenyeken, hiszen sok ismerősre tesznek szert és sikerük is van a tornákon március Március hónapban is mozgalmas hetek vártak tanulóinkra, hiszen beindultak az iskolai labdarúgás programjai. Március 11-én Sportcsarnokunkban rendeztünk tornát az I-II. osztály részére. II. helyezést értünk el. A csapat tagjai: Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Pintér Zsolt, Oláh Richárd, Rácz Viktor, Hevesi Izmael, Csordás Péter, Pintér Annamária. Március 17-én leánycsapatunknak is szerveztünk tornát, ahol Varsány csapata ellen játszottunk, ahol 11:8-ra kikaptunk. A lányok megfogadták, hogy többször is szeretnének ilyen versenyeken részt venni. A csapat tagjai: Gazsi Noémi, Baranyi Anasztázia, Pintér Annamária, Berki Patrícia, Gazsi Szilvia, Gazsi Vivien, Oláh Vivien. Március 22-én a rimóci Sportcsarnokban kistérségi floorball bajnokság volt, ahol szintén képviseltük iskolánkat. Floorball a jégkoronghoz hasonló játék, csak teremben lehet játszani. Eredményünk: Karancsság Nagylóc 3:2 Góllövő: Oláh Péter (2) A csapat tagjai: Oláh Krisztián, Oláh Péter, Erdős Gábor, Horváth Csaba, Gazsi Tamás. Március 25-én beindult a Bozsik-program, Szécsényben a pályán került lebonyolításra. Hat csapat részvételével zajlik a torna, három korosztályban: Szécsény I. és II., Nagylóc, Varsány, Rimóc, Csitár. I. korosztály: A csapat tagjai: Pintér Annamária, Gazsi Vivien, Hevesi Izmael, Kovács Bence. Tisztességgel helytálltak a gyerekek II. korosztály: itt a harmadik helyen végeztek a gyerekek. A csapat tagjai: Rácz Viktor, Oláh Richárd, Baranyi Anasztázia, Pintér Zsolt,, Oláh Bence, Csordás Péter. 11

12 III. korosztály: Veretlenül végeztek a fiúk az élen, minden csapatot legyőztek. A csapat tagjai: Oláh Dominik, Csík Dávid, Oláh Áron, Oláh Emánuel, Oláh Gergő, Mihalik János, Darnyik Márk, Gazsi Adrián. A torna után ki lettek jelölve a csapatokból a kistérségi és alközponti válogatottak. Iskolánkat a éves korcsoportból Csík Dávid, Oláh Áron, Mihalik János, Oláh Gergő, Oláh Emánuel, Darnyik Márk képviseli. 12 évesek csoportjából Oláh Szabolcs, Jónás Krisztián, Nagy Máté. 13 évesek csoportjából Csík Rómeó, Oláh Péter, Oláh Roland. 14 évesek csoportjából Csík Csaba, Horváth Csaba, Erdős Gábor. A éves tanulóknak Szécsényben volt a központi edzés március 28-án, ahol rajtuk kívül még a többi csapatból is 14-en képviseltették magukat. A 13 és a 14 éveseknek Balassagyarmaton lesz az edzés, ők egyben az alközponti válogatott tagjai is. A három hónap munkájából is látszik, hogy tanulóink nem unatkoztak, hiszen sok versenyen vettek részt, és méltóképpen képviselték iskolánkat, falunkat. Az elkövetkező hónapokban még több kihívás vár rájuk, hiszen a beindult Bozsik-program mellett az iskolai Gyermek Labdarúgó Program is beindul. Sok sikert kívánok a gyerekeknek, úgy a sportban, mint a tanulásban is. Pénzes István sportoktató A Lóci Kalendárium 2011-es kiadványban megjelent kakukktojás megfejtése Kakukktojás (Földrajz) nincs Holdja 1. B (a többinek van) nincs tengerük 2. D (csak neki van tengere) tenger nélküli 3. A (a többi sziget) Európai 4. C (a többi Szibériában folyik) Öböl 5. A (a többi tó) Zambezi 6. B (a többi az Amazonas vízesése) Bahia 7. C (a többi USA tagállam) Pest megye 8. D (a többi Heves megyei) Ukrajnában 9. B (a többi Szlovákiában ered) Város 10. C (a többi sziget) Déli 11. A (a többi északi) Nincs 12. B (nincs ilyen tenger) Nem folyó 13. A (mind folyó) Hal D (a többi település) Kakukktojás (vadászoknak) 1. A kaliber (a többi vízképződmény) 2. C ragadozó (a többi nem) 3. A hosszú csövű (a többi marokfegyver) 4. D fegyver (a többi tartozék) 5. B ragadozó (a többi nem) 6. A sporteszköz (a többi lövészet) 7. C nem költöző (a többi az) 8. A nincs bogyója (a többinek van) 9. D hegycsúcs (a többi hegység) 10. B fa (a többi gumós) 11. C vadász múzeuma van (a többinek nincs) 12. B vadász les (a többi cselekmény) 13. B madár (a többi élelmiszer) C vadászkutya (a többi házőrző) Strehó Bertalan 12

Ö n k o r m á n y z a t i

Ö n k o r m á n y z a t i LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2012. március 12. VII. évfolyam 1. szám Már jóval több, mint egy hónapja, hogy átléptük az új esztendő küszöbét, és talán már ilyen későn nem is illik újévi köszöntőt

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám

NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám Kedves Olvasó! Hét évvel ezelőtt indítottuk útjára a Lóci Híradót. Az elmúlt időszak alatt igyekeztünk a falunkat érintő

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Küzdelem a sok szemét ellen

Küzdelem a sok szemét ellen A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája Fotók: Tánczos XX. évfolyam 4. szám Küzdelem a sok szemét ellen Cegléd sem kivétel. Városunkra is jellemző korunk egyik legégetőbb problémája,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XII.évfolyam 1.szám Kedves Olvasók! Tisztelt Jászkiséri Polgárok! támogatással együtt több mint 49 millió Ft támogatásban részesítette Jászkisér

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben