Készült a Képviselő-testület július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző képviselő 13 fő a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői Dr. Tittmann János: Köszöntöm a megjelenteket a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. A mai ülésnek négy napirendi pontja van, melyek a következők: Napirend: 1.) KDRET döntéseinek jóváhagyása (minősített többség) 2.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ I. sz. Idősek Klubja telephelyének megszűntetése (minősített többség) 3.) Kisbér csatlakozása a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tárulásba (minősített többség) 4.) Dorog Város Önkormányzatának a /2008.(V.30.) sz. rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006.(I.31.) sz. rendelet módosítása (minősített többség) 1.) KDRET döntéseinek jóváhagyása /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Az előterjesztés a Regionális Egészségügyi Tanács társulási megállapodásának jóváhagyásáról szól. Közvetlenül minket nem érint, hanem más, a régióban lévő kórházra vonatkozik, amely az ágy elosztásának arányáról szól, amelyben a tanács

2 megegyezett. Aki egyetért azzal, hogy ezt fogadjuk el, és erről tájékoztassuk a Regionális Egészségügyi Tanácsot, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 14 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 119/2008.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 18/2008.(VI.25.) számú, 19/2008. (VI.25.) számú, 20/2008.(VI.25.) számú, 21/2008.(VI.25.) számú, 22/2008.(VI.25.) számú, valamint 23/2008.(VI.25.) számú határozatait jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: az értesítés megküldéséért Tallósi Károly címzetes főjegyző 2.) A dorogi Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ telephelyeként működő I. számú Idősek Klubja működésének megszűntetése /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: A szociális szolgáltatást vezető munkatársainktól kapott adatok alapján született az előterjesztés és a megoldási javaslat. Az ellátó rendszer racionalizálási lehetőségéről van szó. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ellátatlanul nem marad senki, mert egyrészt az étkezést igénybe venni kívánók számára a házi segítés házhoz tudja vinni az ebédet, másrészt, aki a klubszerű foglalkozást igényli, azt a támogató szolgálat tudja szállítani a másik - Dr. Hegedűs orvosi rendelője melletti - klubba. Szintén nagyon fontos, hogy munkajogi vonatkozása sincs a döntésnek, nem kell elbocsátani senkit. Két személy foglalkoztatása biztosított szakképzetségének megfelelő helyen. Az ingatlan felértékelésre kerül, és nyilvános licittárgyalásra bocsátjuk. Aki az előterjesztéssel egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 14 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 120/2008.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítását az 5.c.), 6.c.), 6.d.); valamint 10.c.), 10.d.) pontjának módosításával egységes szerkezetben az alábbiak szerint elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT 1.) Intézmény neve: dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2.) Intézmény típusa: Gondozási Központ keretében működő - étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás

3 - szakosított ellátás (idősek otthona, időskorúak gondozóháza) 3.) Intézmény besorolása: - személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás - személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás 4.) Székhely: 2510 Dorog, Otthon tér 3. 5.) Telephelyei: a.) Dorog, Otthon tér. 3. b.) Dorog, Schmidt Villa kert 13/2. d.) Dorog, Borbála ltp ) Az egyes részlegek telephelyi besorolása a.) Dorog, Otthon tér. 3. Idősek otthona, Időskorúak gondozóháza b.) Dorog, Schmidt Villa kert 13/2. Demens betegeket ellátó részleg, d.) Dorog, Borbála ltp. 30. Idősek Klubja 7./ Az intézmény szakági besorolása és megnevezése TEAOR Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEAOR Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8.) Az intézmény feladatai: Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - idősek klubja Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás keretében, ápolást, gondozást nyújtó intézmény: - idősek otthona - időskorúak gondozóháza 9.) Az intézmény ellátási területe: - étkeztetés: Dorog - házi segítségnyújtás: Dorog - nappali ellátás: Dorog - szakosított ellátás idősek otthona, időskorúak gondozóháza: Dorog, Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny, Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttő, Tát 10.) A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: a.) Idősek Otthona, Időskorúak Gondozóház - Dorog, Otthon tér hrsz m 2

4 b.) Demens betegeket ellátó részleg, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás - Dorog, Schmidt villa kert 13/2hrsz.-ú ingatlan, mely korlátozottan forgalomképes vagyontárgyból 1339,60 m 2 épületrész és 2900 m 2 udvar. d.) Idősek Klubja, Dorog, Borbála ltp hrsz. 876 m 2, ebből beépített hasznos alapterület 106 m 2 11.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésre bocsátott saját előirányzatra. Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével kell eljárni. Saját szervezetére vonatkozó feladatait az Alapító által jóváhagyott belső szabályzatok alapján látja el. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott előirányzatait az előírt keretszámok mértékéig használja föl. Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni - az előírt kivételektől eltekintve - a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló fedezetet. 12.) Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A részben önállóan gazdálkodó - szakmai - intézmény nem rendelkezik saját gazdasági szervezettel. Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az Alapító által meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A felügyeleti szerv által kijelölt - Kincstári Szervezet nevezetű - intézmény gazdasági szervezetének, a szakmai intézményi gazdálkodási felelőssége átruházása nélkül kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, az analitikus és főkönyvi szintű könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos saját szervezetére kiterjedő feladatokat. 13.) Az intézmény bankszámla kezelése, illetve felügyeleti szerve elszámolási számlájához történő kincstári típusú kapcsolódás, készpénzkezelés: Az intézmény Dorog Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával nem rendelkezik. Pénzellátási rendszere Dorog Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó városi kincstári pénzforgalmi alszámlán történik. Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított önkormányzati rendeletben szabályozott gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet. Kialakítja a kincstári intézmény szabályzata alapján saját házi pénztárkezelési és utalványozási, kötelezettségvállalási szabályait. 14.) Az intézmény felügyeleti szerve: Dorog Város Képviselő-testülete 15.) Az alapító neve: Dorog Város Képviselő-testülete

5 16.) Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy, az élén a vezető áll. A vezetőt nyilvános pályázat útján Dorog Város Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre. Az intézményvezető kinevezése, felmentése, alapbérének megállapítása a Képviselő-testület hatásköre. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető önálló munkáltatói joggal rendelkezik. 17.) Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 18.) Záró rendelkezések: Az intézmény vezetője gondoskodik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és más előírt szabályzatok vagy nyilvántartások elkészítéséről. Felelős: Tallósi Károly címzetes főjegyző Határidő: Az 5.c), 6.c), 6.d), 10.c) 10.d) pontok tekintetében szeptember 1. 3.) Kisbér csatlakozása a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Dr. Tittmann János: Egy társulási adminisztratív feladatunknak kell eleget tennünk. Az előterjesztés szerint Kisbér önkormányzat csatlakozása a kérdés. A csatlakozás önkormányzatunk érdekeit nem sérti. Aki egyetért azzal, hogy tájékoztassuk a Társulás Elnökségét, hogy egyetértünk Kisbér Önkormányzatának társuláshoz való csatlakozásával, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 14 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 121/2008.(VII.16.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete Kisbér Önkormányzatának a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásáról szóló határozatot jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Dorog Város Önkormányzatának a /2008.(V.30.) sz. rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006.(I.31.) sz. rendelet módosítása Dr. Tittmann János: Aki a rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze!

6 Dorog Város Képviselő-testülete 14 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának a 17/2008.(VII.16.) sz. rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006.(I.31.) sz. rendelet módosításáról Dr. Tittmann János: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. k. m. f. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-18/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 192/2012.(X.25.) 193/2012.(X.25.) 194/2012.(X.25.) 195/2012.(X.25.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRATA, melyet a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 9/2005. (III. 31.) számú határozattal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/11/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. június 27-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben