IV. A PROLETÁRDIKTATÚRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. A PROLETÁRDIKTATÚRA"

Átírás

1 IV. A PROLETÁRDIKTATÚRA A túlzott óvatosság, örökös halogatás és ernyedt tehetetlenség vádja, mely méltán érte a Károlyi-kormányt az októberi nagy ígéretek be nem váltásáért, éppen nem mondható el a hatalomban utód magyar bolsevistákról. Attól a perctől kezdve, hogy az államhatalom az ölükbe hullott, Kun Béla és társai fanatikus lelkesedéssel fogtak hozzá az ezeréves államberendezkedés és életforma haladéktalan lerombolásának, s az ő új világuk felépítésének. 1 A kormányzótanács, a népbiztosságok, de a helyi tanácsok is tömegével ontották rendeleteiket, 2 követ kövön nem hagyva a régi politikai, társadalmi és gazdasági rend épületéből. Az egész gazdasági életet, a gyáripart, bányákat, bankokat, kereskedelmet, közlekedést, máról holnapra államosították; a termőföldet a kisparaszti birtok ideiglenes kivételével állami tulajdonnak nyilvánították; 3 ugyanígy köztulajdonba vették a lakóhá- 1 Erről egy kommunista szerző így ír: A Forradalmi Kormányzótanács megalakulásának és működésének első percétől kezdve lázas alkotó tevékenységet fejtett ki. Gyors egymásutánban követték egymást a kormány és az egyes tárca népbiztosságok rendeletei. Bontották, rombolták a kapitalista osztályállam berendezéseit, intézményeit, szerveit, amelyekkel együtt összeomlott a burzsoá jog kialakult rendszere. Egyidejűleg és párhuzamosan a régi állam és jog romjain meglepő tudatossággal és biztossággal épült fel az új szocialista állam, a szocialista jogrendszer, a szocialista alkotmányosság és törvényesség. RÁKOS FERENC, Az első szocialista alkotmány Magyarországon, A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga (Tanulmánygyűjtemény, szerk. SARLÓS MÁRTON), (Budapest: Akadémia Kiadó, 1959) A Forradalmi Kormányzótanács és az egyes tárcanépbiztosságok rendeletei egymás után, lélekzetelállító gyorsasággal követték egymást, írja RÁKOS FERENC, Állam és Alkotmány a Magyar Tanács köztársaságban c. munkájában, (Budapest, 1953) 30. Vö. még HAJDU TIBOR, Tanácsok Magyarországon ben, (Budapest, 1958) 164; valamint A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, (Budapest, 1959) 8. 3 A hatalom átvételekor, március 21-én a Magyarországi Szocialista Párt és a Forradalmi Kormányzótanács által közösen kiadott kiáltvány, a Mindenkihez! kimondja a nagybirtokok, a bányák, a nagyüzemek, a bankok és a közlekedési vállalatok szocializálását. Vö. Budapesti Közlöny március 24-i rendkívűli kiadásának fakszimile reprodukcióját A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása 54 és 55 o. között. A szocializálás végrehajtását további törvények és rendeletek szabályozták. Így például a 100 holdnál nagyobb földbirtok kárpótlás nélküli kisajátításáról a Forradalmi Kormányzótanács április 4-én közzétett XXXVIII. számú rendelete intézkedett a következő indokolással: Magyarország földje a dolgozók társadalmáé. Aki nem dolgozik, ennek tulajdonában föld nem maradhat. A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása,

2 zakat, 4 a magánlakásokat, 5 sőt elkobozták a magánkézben lévő műkincseket és családi ékszereket is. 6 Az első ízben hatalomra jutott kommunistáknak a társadalomtudományokban való teljes járatlansága és szinte hihetetlen gyerekes naivsága mutatkozott meg abban az elképzelésben, hogy a háborúvesztes, szétdarabolt, kilakoltatottaktól és menekültektől ellepett, éhező országot rendeletekkel napokon belül kommunista paradicsommá lehet varázsolni. Gondoljunk csak a nagybirtoknak a parasztok közt való szétosztás helyett közös művelésbe való vételére, amihez minden előfeltétel, pl. mezőgazdasági gépek, s egyéb befektetés, hiányzott, 7 vagy az ipar és kereskedelem egészének minden átmenet nélküli államosítására. 8 Ami pedig az eszmei megalapozást, a lakósság lélektani előkészítését illeti, erre ugyancsak kevés időt vesztegettek Az ország új urai egyszerűen elvárták, hogy a NÉP, illetve a PROLETÁROK, néhány forradalmi jelszó és plakát segítségével csodás metamorfózison megy át, s feledve generációk előítéleteit és hagyományait, mint 100%-os szocialista emberek tömege ébred az új világ hajnalára. 9 4 A Forradalmi Kormányzótanács X. számú rendelete (1919. március 26.). A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, A Forradalmi Kormányzótanács XV/b. K.T.E. számú rendelete a lakásrekvirálásáról, március 28.) A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, A magánbirtokban lévő műkincsek szocializálását illetőleg lásd a júniusi pártkongresszusra készült Jelentés a közoktatásügyi Népbiztosság működéséről adatait A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája, szerk. PETRÁK KATALIN és MILEI GYÖRGY (Budapest: Gondolat, 1959) lapjain. Az aranytárgyak, ékszerek és drágakövek beszolgáltatását a Forradalmi Kormányzótanács április 12-én kelt LVII. számú rendelete írta elő. 7 Hogy a termelés teljes csődjét elkerüljék, a kommunisták kényszerű helyzetükben odajutottak, hogy a volt földesurakat kellett elkobzott birtokaik további kezelésére felkérniük; a kommün utolsó hónapjában pedig már a közös termelés kísérletének feladását latolgatták. KERÉK, A magyar földkérdés, A Tanácsköztársaság agrárpolitikáját később maguk a kommunisták is elhibázottnak ismerték el. Rákos Ferenc idézett tanulmányában például a közös termelés azonnali bevezetését a Proletárdiktatúra egyik sorsdöntő hibájának tartja. A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga, A helyzet illusztrálására lásd Hevesy és Böhm népbiztosoknak JÁSZI által idézett kijelentéseit, Revolution and Counter-Revolution in Hungary c. műve 125. és 126. lapjain. Hevesy négy nappal (!) a proletárdiktatúra kikiáltása után azzal dicsekszik, hogy máris majdnem teljes mértékben sikerült az ország iparának minden ágát szocializálniuk, míg Böhm április 18-án kérkedik azzal, hogy ők négy hét alatt nagyüzemet szocializáltak, míg Oroszországban egy egész esztendőben csak 513-at tudtak. 9 Ez a naivitás persze nem volt egyedül a magyar kommunisták sajátossága. Emlékezzünk csak arra, hogy az orosz bolsevisták is hasonló módon kezdték 108

3 Ily példátlan radikalizmus és fékeveszett iram jellemezte a proletárdiktatúra egyház- és iskolapolitikáját is. A Tanácsköztársaságban a kulturális ügyek a közoktatásügyi népbiztosság hatáskörébe tartoztak. Ennek vezetését a Forradalmi Kormányzótanács megbízásából Kunfi Zsigmond vállalta. 10 Kunfi, a Károlyi-éra szociáldemokrata közoktatásügyi minisztere, akinek radikális reformtervei annak idején hajótörést szenvedtek a Berinkey-kabinet polgári tagjainak ellenállásán, most végre akadálytalanul lendülhetett neki azok haladéktalan és maradéktalan megvalósításának. Hivatala egymás után adta ki a rendeleteket, 11 melyek az iskolai hitoktatást eltörölték, 12 a tanítás előtt és után szokásos imát betiltották, 13 végül az összes iskolákat és internátusokat államosították. 14 Az oktatás szellemének uralmukat, míg azután Lenin kénytelen volt eredeti felfogását és politikáját a szükségnek megfelelően módosítani. 10 Kunfi mellett helyettes népbiztosi minőségben Lukács György, a neves marxista filozófus működött. Lukács elsősorban az irodalom, színház, zene és a képzőművészetekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott. A helyettes népbiztosi intézményt a Forradalmi Kormányzótanács már április 4-én megszüntette, s attól fogva a kormány minden tagját, tehát Lukácsot is, megillette a népbiztosi elnevezés. Idővel a közoktatásügyi népbiztosságnak már négy népbiztosa volt, míg azután a tanácsok országos gyűlésének júniusi határozatai értelmében az egyes népbiztosságok vezetését ismét egyetlen népbiztosra bízták, aki mellé egy állandó, felelős, teljes jogkörű helyettest állítottak Ez Kunfinak a kormányból való visszavonulása idején történt; az új közoktatásügyi népbiztos Pogány József, helyettese Lukács György lett. Ibid. A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, ; valamint SZAMEL LAJOS Kulturális igazgatás a Magyar Tanácsköztársaságban c. tanulmánya, A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga, A Tanácsköztársaság kultúrpolitikai rendeleteit összegyűjtötték és sajtó alá rendezték PETRÁK KATALIN és MILEI GYÖRGY, A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája (Budapest: Gondolat Kiadó, 1959). 12 Vö. az március 27-i rendeletet a hitoktatás megszüntetéséről a fővárosi iskolákban, ibid., Vö. a Budapesti Munkás- és Katonatanács Közoktatási Ügyosztályának április 10-i rendeletét a tanítást kezdő és befejező imádkozás megszüntetéséről, ibid., Vö. a Forradalmi Kormányzótanács március 29-i rendeletét a nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről, ibid. 8 9; valamint a Közoktatásügyi Népbiztosság április 7-i E.K.N. sz. rendeletét az összes oktatási és kulturális célokat szolgáló épületek igénybevételéről, ibid. 10; és a Közoktatásügyi Népbiztosság április 12-i rendeletét a Forradalmi Kormányzótanács XXIV. sz., a nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről szóló rendeletének végrehajtásáról, ibid.,

4 szocializálását a tantervnek marxista szellemű átalakítása, 15 ennek megfelelő tankönyvek, s last but not least, a tanítói testületnek ideológiai átképzése volt hivatva szolgálni. 16 Mindez végeredményben tekinthető a kommunista hatalomátvétel logikus következményének, s korántsem lenne olyan nagyon meglepő, ha e merész programot fokozatosan, kellő előkészítés után igyekeztek volna megvalósítani. Ellenben elképesztő az a könyörtelen, minden akadályt egyszerűen legázoló modor, és az a fantasztikus iram, 17 ahogy a kommunisták precedens nélkül álló mindent fenekestül felforgató intézkedéseiknek érvényt próbáltak szerezni. Hogy a nevelésügy terén tett változtatásaik horderejéről némi fogalmunk legyen, meg kell gondolnunk, hogy az iskoláknak több mint kétharmada volt egyházi, tehát ezeknek szekularizálása az állami iskolaigazgatás és felügyelet gépezetének hatalmas arányú kiterjesztését tette szükségessé. 18 Ezenfelül az iskolának ingyenessé nyilvánítása 19 a tanulni vágyók számát egy csapásra jelentősen felemelte, ugyanakkor viszont a tanári és tanítói kar többezer képzett tanerőt veszített a szerzeteseknek az iskolákból való kitiltásával. 20 Kunfit és elvtársait úgy 15 Vö. a Közoktatásügyi Népbiztosság május 5-i sz. rendeletét a tanítás zavartalanságának biztosítása tárgyában, ibid Vö. a Közoktatásügyi Népbiztosság június 18-i 45. K.N. sz. rendeletét a pedagógusok társadalmi ismereti vizsgájának tananyagáról, ibid., 36 37; valamint a Budapesti Munkás- és Katonatanács Közoktatásügyi Ügyosztályának rendeletét a tanítóság részére rendezendő szociális átképző tanfolyamokról, ibid., Itt meg kell jegyeznünk, hogy a helyi hatóságok túlbuzgóságukban gyakran be sem várták a kormány intézkedéseit, hanem ennek önkényesen elébe vágtak. Így például Prohászka püspök székvárosában, a túlnyomó többségben katolikus Székesfehérváron, a közoktatási népbiztos március 24-én forradalmi parancsot intézett a megye valamennyi tanítójához, melyben az iskolai vallásoktatás megszüntetésén kívül bejelentette az összes iskolák államosítását, az állam és egyház kettéválasztását, a vallásoktatás megszüntetésével felszabadult órákon pedig a társadalmi ismeretek oktatását rendelte el. Ibid., A tanácsrendszernek az iskolaigazgatás területére való kiterjesztésének kísérletére nézve, vö. a Forradalmi Kormányzótanács április 12-i LIV. sz. rendeletét a művelődés- és oktatásügy ideiglenes igazgatásáról, ibid., Vö. a Budapesti Munkás- és Katonatanács március 28-i rendeletét az ingyenes iskolai oktatásról és a tandíjszedés megszüntetéséről, ibid., A Forradalmi Kormányzótanács XXIV. sz. rendelete a nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről ugyan ígéri, hogy az államosított iskolák volt oktatószemélyzetéből mindazokat, akik a Tanácsköztársaság társadalmába és szellemébe beilleszkednek, képességükhöz mérten szolgálatába kívánja állítani. Ugyanakkor azonban kategorikusan kijelenti, hogy az egyházi személyeket (papokat, szerzeteseket, apácákat) azonban csak akkor, ha világi személyekké lesznek, ibid., 8. (Kiemelés az eredetiben). A Közoktatásügyi Népbiztosság végrehajtásról szóló 7. K.N. sz. rendelete pedig előírja, hogy az egyházi személyek az intézetek átvételét foganatosító bizottságok megalakulásától számított tíz napon 110

5 látszik ilyen csekélységek nem zavarták; ahelyett, hogy legalább a következő tanév kezdetéig, tehát szeptemberig vártak volna reformjaikkal, már április 10-én, tehát alig három héttel (!) a hatalomátvétel után, máris megnyitották az állítólag teljesen új, kommunistává alakított iskoláikat. 21 A teljes káosz, ami erre következett, elképzelhető A proletárdiktatúra egyházpolitikája Az egyházakat és vallásgyakorlatot illetően a Magyar Tanácsköztársaság hivatalosan a lelkiismeret szabadságának és az egyház és állam szétválasztásának elvét vallotta. Az alkotmány 11. -a kimondta, hogy A dolgozók igazi lelkiismeretszabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy elválasztja teljesen az egyházat az államtól, az iskolát az egyháztól. Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja. 23 belül kötelesek nyilatkozni arra nézve, hogy a XXIV. sz. kormányzótanácsi rendeletben meghatározott feltétel teljesítésével a Tanácsköztársaság szolgálatába kívánnak-e lépni. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, amelyben az illető kifejezetten kijelenti hogy magát többé egyházi személynek nem tekinti, két tanú által láttamozva, az átvételt foganatosító bizottsághoz kell beküldeni. Azok, akik a megállapított határidőn belül ilyen értelmű nyilatkozatot nem adtak, működésüket tovább nem folytathatják. Ibid., 17. Ha Kunfiék tömeges aposztáziára számítottak, akkor nagyot kellett csalódniuk; ui. alig akadt egy-két egyházi személy, aki ilyen feltétel mellett hajlandó volt a szocialista nevelés szolgálatába állni. 21 Vö. Budapest Népbiztosságának április 8-i rendeletét az óvodai és iskolai tanítás megkezdéséről, ibid., A proletárdiktatúra idején tett vizsgákat és elnyert diplomákat a Horthyrezsim ezért nem is ismerte el érvényesnek. Félreértés elkerülése végett itt hangsúlyozni kívánom, hogy elmarasztaló ítéletem nem a Tanácsköztársaság kultúrpolitikájának egészét illeti, mintha ez teljes egészében rossz, destruktív lett volna; sőt ellenkezőleg, tanulmányaim alapján hajlandó vagyok készséggel elismerni, hogy Kunfi és Lukács tevékenysége és terveik az oktatás és művelődés emelése és kiterjesztése érdekében sok okosságról, nemes lelkesedésről, valamint haladó és konstruktív elképzelésekről tanuskodnak. Én a fentiekben csak az eszme kivitelezésére rendelkezésükre álló rövid néhány hónapnak de facto eredményét igyekeztem érzékeltetni, amire bizony bajos lenne más jelzőt alkalmazni, mint kaotikus, sőt katasztrofális. 23 A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság Alkotmánya (Elfogadta a szövetséges tanácsok országos gyűlése június 23-án), megtalálható A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása lapjain. Bár az alkotmány formálisan csak a hatalomátvétel után három hónappal lépett életbe, a bentfoglalt elveket már előtte is gyakorolták. Így például az egyház és állam szétválasztását már a Kormányzótanács legelső ülésén, március 22-én kimondták, s ennek foganatosítására intézkedéseket tettek. Lásd SZAMEL LAJOS idézett tanulmányát, A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga,

6 Az állam és az egyház között a múltban fennálló kapcsolatok felszámolására és az egyház tevékenységének a kifejezett hitélet területére való visszaszorítására a közoktatásügyi népbiztosság keretében Vallásügyi Likvidáló Hivatalt állítottak fel, élén az országos vallásügyi likvidáló politikai megbízottal. 24 Az egyházi vagyon szekularizációjának végrehajtására likvidáló bizottságokat küldtek ki, melyeknek feladata volt leltár mellett köztulajdonba átvenni mindent, ami az egyházi, hitfelekezeti, és az általuk kezelt alapítványi vagyonok állagát képezte. 25 A rezsim egyházpolitikáját jól világítja meg a Forradalmi Kormányzótanácsnak az a rendelettervezete, mellyel az egyház és állam különválasztásának és az egyházi vagyon köztulajdonba vételének részleteit kívánta szabályozni. Érdemes ezt teljes szövegében ideiktatni. 1. Az állam és az egyházak szétválasztása következtében az egyházak közhatósági jellege megszűnik, és az egyházak az általános gyülekezési jog kereteiben mozoghatnak. 2. A vallás ezekután magánügy lévén, mindenki teljesen szabadon gyakorolhatja azt, és e célra szabadon szervezkedhetik. 3. Az összes eddigi egyházi vagyon népvagyonnak nyilváníttatik. E népvagyon likvidálására a Forradalmi Kormányzótanács legközelebb részletes rendelkezést esetleg esetrőlesetre szóló döntést is hoz. 4. Az istentiszteleti célra szolgáló helyiségek továbbra is e célra szolgálnak. 24 A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga, 146. Az ugyanezen az oldalon található lábjegyzet szerint a vallással kapcsolatos ügyeknek a közoktatásügyi népbiztosság hatáskörébe utalását a Forradalmi Kormányzótanács első ülésén, március 22-én rendelte el. ORBÁN SÁNDOR Az esztergomi érsekség a proletárdiktatúra ellen és az ellenforradalom felülkerekedéséért (1919) c. tanulmányában azt írja, hogy a közoktatásügyi minisztériumból kiváltan, külön vallásügyi hivatal jött létre, a kiválás időpontját azonban nem említi. Lásd, A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban, szerk. ZOLNAI LÁSZLÓ (Budapest, 1960) 108. A hivatal nevével kapcsolatban KÁDÁR IMRE, a különben kommunista propaganda céljait szolgáló Egyház az idők viharaiban c., már többször említett könyvének 43. lapján azt írja, hogy Az egyházban jogosan keltett bizalmatlanságot egy ilyen likvidáló hivatal létrehozása és élére egy volt jezsuita páternek (Fáber Oszkár), a Szabadongondolkodók Szövetsége főtitkárának kinevezése. Talán nem véletlen, hogy Orbán idézett tanulmányában a félelmetesen hangzó Likvidáló Hivatal elnevezést vallásügyi hivatallá szelídítette. 25 Vö. a Közoktatásügyi Népbiztosság április 21-i, 13. K.N. sz. rendeletét az egyházi vagyonok köztulajdonba vételére kiküldendő bizottságok munkájának szabályozásáról, A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája,

7 5. A templomi szerelvények, egyházi könyvek és 2000 kötetet meg nem haladó lelkészi kézikönyvtárak meghagyatnak eddigi rendeltetésüknek. A muzeális értékű egyházi szerelvények, egyházi műtárgyak, a lelkészi kézi méreteit meghaladó vagy különös becsű könyvállomány is gondosan leltározandó, és további intézkedésig eddigi helyén hagyandó. 6. A lelkészi lakok belterületükkel (10 hold) együtt az általános lakási előírások keretében lakás céljából továbbra is a lelkészek részére hagyatnak meg. 7. A Forradalmi Kormányzótanács a hitoktatást az összes iskolákban megszünteti. Az iskola helyiségét azonban a rendes tanításra nem szolgáló időben magánjellegű hitoktatás számára nyitva tartja, azon gyermekek részére, kiknek szülei ezt óhatják. 8. A Forradalmi Kormányzótanács azon elvet, hogy ne legyen kenyértelen proletár, a lelkészekre nézve is érvényesíteni kívánja. Ezért a). az eddigi egyházi vagyon járandóságából e rendelet hozatalától számított három évre minden, egyéb jövedelemmel nem rendelkező, lelkészi teendőt végző lelkészt anyagilag úgy lát el, mint az oktatószemélyzetet, b). a hitoktatás megszüntetése vagy egyéb forradalmi átalakulás által kenyértelen hitoktatót és lelkészt mindaddig, míg netalán különbözeti vizsga letevése után másutt kap alkalmazást, eddigi illetményeiben meghagyja, c). munkaképtelen lelkészt pedig további intézkedésig, egyelőre ugyancsak e törvény hozatalától számított három évre az oktatószemélyzethez hasonló nyugdíjban részesít a Forradalmi Kormányzótanács. 9. A Forradalmi Kormányzótanács az összes iskolák haladéktalan államosítását rendeli el. Az eddig nem állami iskolák oktatószemélyzetét továbbra is alkalmazza a közoktatásban vagy rokon tevékenységben. Munkaképtelenségük esetén pedig a többi oktatószemélyzethez hasonló nyugdíjban részesíti Ibid., Az Egyház tulajdonában lévő műkincseknek ez 5. pont alatt említett leltározásával kapcsolatban az egykori újságok valóságos kincskereső expedíciókról tudósítanak. Megírják, hogy pl. Esztergomban és Szombathelyen a prímási, ill. püspöki palotában miként igyekeztek elrejteni a legértékesebb darabokat. Mindhiába, az egyházi és egyéb magántulajdonban lévő műkincseket végül is felkutatták, s nagy részüket a fővárosba szállították, ahol külön e célra rendezett kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. Ibid., ;

8 A fentiekből úgy tűnik, hogy míg egyrészt a kormányzat az egyházakat anyagilag kifosztotta, iskoláikat elrabolta, a hit nyilvános terjesztését pedig az egyházi sajtó és kiadóvállalatok elkobzása és a hitbuzgalmi egyesületek feloszlatása révén a szentély korlátai közé szorította vissza, másrészt ugyanakkor ismételten biztosította a magán-vallásgyakorlat szabadságát, sőt engedélyezte a fakultatív hitoktatást az államosított iskolában. Tény az, hogy a Tanácsköztársaság törvényeit és rendeleteit vizsgálva beszélhetünk az egyházakkal szemben elkövetett súlyos jogfosztásokról, de erőszakos, vagy éppen véres vallás- és egyházüldözésnek nyomát nem leljük a törvénykönyv lapjain. Az pedig, ahogyan a proletárdiktatúra a fentebb idézett rendelettervezetben az állását veszített s a kiöregedett papokról gondoskodik, szinte megható! Ezzel szemben azonban rá kell mutatnunk arra a tagadhatatlan tényre, hogy a Kun Béla-féle proletárdiktatúrában a papíron lefektetett elvek és a gyakorlat között minden téren óriási szakadék tátongott. Így az alkotmányban biztosított vallásszabadsággal szemben is az volt a valóság, hogy országszerte a legsúlyosabb kihágások történtek nap mint nap az egyházak és a vallás ellen, gyakran a hivatalos közegek felbujtására s aktív részvételükkel. 27 A fővárosból vidékre özönlő pártagitátorok, többségükben éretlen zsidó ifjoncok, legfontosabb feladatuknak tekintették a népnek a pap ellen lázítását, a templomnak mozivá vagy tánchelységgé alakítását és a szabad szerelem s egyéb világmegváltó tanoknak buzgó terjesztését a jámbor parasztok között. 28 Az általános felháborodás csillapítására Kunfi április 17-i kelettel újabb rendeletet bocsátott ki a vallásszabadságnak most már a templomi szószékekről való meghirdetésére. 29 A rendelet kezdősoraiban nyomatékosan megismétli, hogy a Tanácsköztársaság a vallást minden ember magánügyének tekinti és vallása szabad gyakorlatát mindenki számára biztosítja. Ezért a Tanácsköztársaság a forradalmi rend ellenségeinek tekinti mindazokat, akik vallása szabad gyakorlatában bárkit is megakadályoznak vagy megzavarnak. Ezután Kunfi kifejti, hogy a kormány által biztosított vallásszabadsággal a 27 Erre nézve vö. LIEBNER JÁNOS A kommunista egyházüldözés Magyarországon, A Proletárdiktatúra Magyarországon, szerk. HUSZÁR KÁROLY, (Budapest, 1920) ; valamint GRATZ, A forradalmak kora, 116; Baron ALBERT KAAS and FEDOR DE LAZAROVICS, Bolshevism in Hungary (London, 1931) A kommunista írók a diktatúrának erről az oldaláról következetesen mélyen hallgatnak. 28 Vö. JÁSZI, Revolution and Counter-Revolution in Hungary, A zsidóság szerepéről Kun Béla diktatúrájában s ennek tragikus következményeiről lásd még alább, ; Vö. a közoktatásügyi népbiztos április 17-i rendeletét a szabad vallásgyakorlásról és a vallásszabadság kihirdetéséről, A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája,

9 papság egy része visszaélt és a vallásos összejöveteleket ellenforradalmi propagandára használta fel, amiért a hatóságok némi megszorításokat kényszerültek alkalmazni. Mivel... az ellenforradalmárok most sok helyen azzal izgatják a munkások, katonák és parasztok ellen a kellően föl nem világosított tömegeket, hogy a proletárdiktatúra a lelkiismereti szabadság ellensége folytatja Kunfi, mivel a népámítók azt hirdetik, hogy a Tanácsköztársaság meg akarja szüntetni a vallást, el akarja venni vallási rendeltetésüktől a templomokat és egyházakat, sőt mivel vannak olyanok, akik nem átallják azt hirdetni, hogy a Tanácsköztársaság kommunizálni akarja a nőket, elrendelem a következőket: A munkás-, katona- és paraszttanácsok gondoskodjanak arról, hogy húsvét vasárnapján és a reákövetkező két vasárnapon a papok hirdessék ki a szószékről, és magyarázzák meg a népnek, hogy: 1. a Tanácsköztársaság mindenki számára teljes vallásszabadságot biztosít; hogy 2. a papokat vallásos ténykedésükben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki sem zavarhatja; hogy 3. a templomok és vallásos célokat szolgáló egyéb épületek (kápolnák, kegyhelyek stb.) ezentúl is kizárólag vallásos célokra fognak szolgálni és hogy a templomokból sem színházat, sem kabarét, sem gyűléshelyet, sem kultúrházat csinálni nem fognak; hogy 4. a kommunizmus, a Tanácsköztársaság, a proletárdiktatúra nem akarja és nem fogja megváltoztatni a házasságnak és családi életnek eddigi rendjét, nem akarja és nem fogja behozni a nő közösséget; és hogy 5. mindazokat, akik ennek ellenkezőjét hirdetve, félrevezetik a népet, a forradalmi rend ellenségének tekinti, és ilyenek gyanánt fog elbánni velük. Legfőbb érdekessége a rendeletnek, hogy azt Kunfi népbiztos nem a helyi tanácsokhoz és pártagitátorokhoz intézte akik az ellenforradalmi provokációkról szóló minden mellébeszélés ellenére elsősorban szorultak rá arra, hogy kioktassa őket a kormány által vallott vallásszabadság gyakorlati megvalósítását illetően, hanem a templomi szószékről olvastatta fel a papokkal a hívők épülésére. Ez is mutatja, hogy rendeletével elsősorban a vallási érzésében megbántott és hagyományos erkölcsi értékeiért aggódó nép háborgásának lecsillapítását célozta. Hogy ezt mennyire fontosnak ítélte, kitetszik abból is, hogy egyidejűleg rendeletileg utasította a helyi hatóságokat, hogy kiküldötteik vegyenek részt a rendeletben megjelölt 115

10 vasárnapokon a templomi szertartásokon, hogy személyesen ellenőrizhessék rendeletének a szószékről való kihirdetését. 30 A legfelsőbb kormányhatóságok részéről vallott elvek és intézkedések azonban cseppet sem gátolták a buzgó aktivistákat abban, hogy folytassák a vallás nyilvános kigúnyolását, körmenetek megtámadását és templomok megszentségtelenitését. Cserny József matróz vezénylete alatt a bőrkabátos Lenin-fiúk, akárcsak Korvin Ottó és Szamuely Tibor terrorcsapatai, nagy előszeretettel inzultálták a papokat és szerzeteseket, többüket ellenforradalom szításának vádjával börtönbe vetették, sőt néhány papot rövid úton ki is végeztek. 31 Mindez persze nem hatott éppen megnyugtatóan a vallásos érzületű népesség kedélyére, s aligha volt alkalmas arra, hogy bizalmát növelje a kormánynak a lelkiismereti szabadságot fennhangon hirdető deklarációival szemben. A legnagyobb botrányt azonban a nemi felvilágosításnak az iskolába való bevezetése okozta; ezt oly durván és esetlenül tették, sok helyen a még teljesen éretlen korban lévő elemi iskolai tanulók között is, hogy a közfelháborodás következtében kormányrendelettel kellett a szocialista haladó nevelés e fontos tantárgyát a tantervből sürgősen törölni Az egyházak a Proletárdiktatúra alatt A Proletárdiktatúra kikiáltásával az egyházak minden közjogi kiváltsága, valamint a politikában, gazdasági és kultúréletben, a sajtóban és nevelésben, elfoglalt pozíciója egy csapásra megszűnt. 33 Március 21-től augusztus elsejéig, vagyis a diktatúra bukásáig, az egyházak sorsa néma 30 Vö. a Közoktatásügyi Népbiztosság április 17-i rendeleteit a szabad vallásgyakorlás és a vallásszabadság kihirdetésének ellenőrzéséről, ibid., A második rendeletben Kunfi a kihirdetés kötelezettségét és annak a munkás-, paraszt- és katonatanácsok egy-egy kiküldöttjük általi, ellenőrzését a zsidó hitfelekezetre is kiterjesztette, s két szombatot jelölt meg rendeletének a zsinagógákban való felolvasására. 31 Két katolikus pap kivégzésének leírását adja GRATZ, A forradalmak kora c. könyvének lapjain. 32 Vö. a Közoktatásügyi Népbiztosság július 9-i rendeletét az iskolai nemi felvilágosítás megszüntetéséről, A Magyar Tanácsköztársaság Művelődéspolitikája, A klérus nemcsak régi kiváltságait veszítette el ami tulajdonképpen már az előző Károlyi-rezsim alatt megtörtént, hanem legelemibb állampolgári jogaitól is megfosztották. Így a Forradalmi Kormányzótanács április 2-i XXVI. sz. rendeletével életbe lépett ideiglenes alkotmány a lelkészektől és szerzetesektől a társadalom parazitáival, elmebetegekkel és bűnözőkkel egy nevezőre hozva őket megtagadta a szavazati jogot, s e jogfosztást a júniusban elfogadott végleges alkotmány megismételte. Vö. A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása, 68 és

11 tűrés, a nyilvános fellépés, szóban vagy írásban való védekezés minden lehetősége nélkül. A szociáldemokrata és a kommunista pártok egyesüléséből létrejött és egyedül uralkodó Magyarországi Szocialista Párton 34 kívül minden más politikai pártot, tehát a Keresztény Szocialista Néppártot is, feloszlatták. Az egyházak sajtótermékeire, nyomdáira a kommunisták tették rá kezüket. Minden nem kommunista mozgalom, egyesületi élet, szünetelt. A hitélet a templom négy fala közé szorult, ahol az istentiszteleteket többé-kevésbé zavartalanul folytathatták. 35 Az örökké fáradhatatlanul tevékeny Giesswein hazatért Győrbe kanonoki stallumába, s a világ ügyeitől visszavonulva zsolozsmázott az ősi székesegyházban. 36 A püspököket palotáikból kilakoltatták, de egyéb bántódásuk nem esett. 37 Mikor Csernoch a kormányhoz írt levelében hivatali tevékenységének akadályoztatásáról pl. a prímási hivatal levelezésének a tanügyi megbízott általi ellenőrzéséről s a helyi hatóságok egyéb túlkapásairól panaszkodott, maga Kun Béla válaszolt neki és ígérte meg a helyzet orvoslását. 38 Prohászka, aki a Károlyi-rezsim szélsőbalratolódását január óta mind élesebben bírálta, s ugyanakkor bátran kiállt az egyház jogai és az iskolai nevelés keresztény jellegének megőrzése mellett, 39 most rezidenciájából kilakoltatva kényszerű tétlenségben szemlélte az eseményeket A párt nevét a júniusi pártkongresszus Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjára változtatta. 35 Kádár idézett művében megemlíti, hogy egyes helyi hatóságok betiltották az istentiszteleteket, de siet hozzátenni, hogy a kormány nyomban hatálytalanította ezt a tilalmat, GIESSWEIN Emlékkönyv Kivétel gróf Mikes János szombathelyi püspök. Őt még a Károlyi-érában letartóztatták és Celldömölkre, a bencés apátságba internálták. A kommün alatt a budapesti gyűjtőfogházba szállították túszként. A börtönben súlyosan megbetegedett s a svájci Vöröskereszt közbelépésére egy szanatóriumba helyezték el, szigorú őrizet alatt. Élete többizben veszélyben forgott, míg végül kevéssel a diktatúra bukása előtt sikerült megszöknie. Vö. SZENDY LÁSZLÓ Rendkívüli időkben, a haza szolgálatában, A szombathelyi egyházmegye története, II, Vö. A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban, 109; 111. sz. Ugyanott Orbán azt írja, hogy a vallásügyek országos biztosa (a likvidáló megbízott Fáber Oszkár?) levélben arról értesítette a prímást, hogy egy megfelelően berendezett épületet jelölnek ki számára lakás és hivatali helyiség céljára, s lovasfogatot is bocsátanak rendelkezésére. 39 Vö. vezércikkeit: Mi lappang a szociáldemokrácia mögött (megjelent a Fejérmegyei Napló jan. 1-ji számában) és Amire a forradalomnak is szüksége van (megjelent a Katholikus Szemle évf., l. számában), Iránytű,

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ Nem is olyan régen, a létező szocializmus korában, a pártvonalhoz hű írók szolgai módon szajkózták a szovjet történetírás tézisét, mely korunk imperialista háborúinak egyik

Részletesebben

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép Donáth Péter A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban A terjedelmi korlátokra tekintettel csak az előadás címében jelzett téma néhány aspektusának felvillantására vállalkozhatunk,

Részletesebben

VI. A HORTHY-KORSZAK EGYHÁZPOLITIKÁJA

VI. A HORTHY-KORSZAK EGYHÁZPOLITIKÁJA VI. A HORTHY-KORSZAK EGYHÁZPOLITIKÁJA A két háború közötti, tekintélyelven alapuló Horthy-rezsim kiépítője gróf Bethlen István volt, 1921-től 1931-ig Magyarország miniszterelnöke. 1 Az ízig-vérig konzervatív

Részletesebben

VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS VII. EGYETÉRTÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 7.1 Együttműködés Kivel? Meddig? Az előző fejezetben láttuk, hogy a magyar állam a Horthy-korszakban az egyházaknak nemcsak szabadságot biztosított, hanem a közélet elsőrangú

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Danubian Press, Inc. Astor, Florida, 32002, 1974 Reprint by Hunyadi M.MK Hamilton, ON, Kanada Eredeti angolnyelvü

Részletesebben

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra ELTE Jogi Kari Jegyzetek A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra Jogtörténeti vázlat Kedves Imre ELTE eötvös kiadó eötvös loránd tudományegyetem

Részletesebben

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni:

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni: OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956 Jelige: Bíró Ernő Pécs, 2012 Tartalom 1. fejezet: Bevezetés 3 2. fejezet: A második világháború és annak hatásai 4 3. fejezet: Földosztás

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1

Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1 1 Vanczákék paktuma (A nemzetgyűlés válsága) 1 A magyar nagybirtok és nagytőke második együttes támadása Horthy ellen ismét vereséggel végződött. Amit a koronás király, a legitimizmus nem tudott elintézni,

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán Múltunk, 2010/3. 25 45. 25 [ ] PRITZ PÁL Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán A mai nap folyamán tájékoztatta Kun Béla augusztus elsején Vlagyimir Iljics Lenint Budapesten

Részletesebben

Marosi Izidor A közösségben élő. Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család

Marosi Izidor A közösségben élő. Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család 47. évf. 7. szám 1982. július Marosi Izidor A közösségben élő egyház Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család IRODALMUNK LAPJAI Csanád Béla Czigány Lóránt Faludy György

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON 9.1 A zsidótörvények A magyarországi zsidók tragédiáját mások már részletesen megírták. 1 A jelen tanulmány e téren csupán a keresztény egyházaknak

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

A nagy vita a magyar keresztény politikáról

A nagy vita a magyar keresztény politikáról SÚLYPONT A nagy vita a magyar keresztény politikáról A tanulságok és a következtetések (negyedik rész) cikksorozat első három részében leírtuk az 1945-48. évi nagy vita kialakulását, kettős csúcspontját

Részletesebben

A keresztény pártok és a zsidókérdés, 1938 1944

A keresztény pártok és a zsidókérdés, 1938 1944 67 GERGELY JENÕ A keresztény pártok és a zsidókérdés, 1938 1944 A korszak politikai pártjainak frazeológiájában bevett terminus technicusként használták az úgynevezett zsidókérdés kifejezést. Ezen azonban

Részletesebben

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK Fôszerkesztô kiss gábor ferenc Szerkesztők alács attila, kertész péter, MéSzá ros ta MáS, MiklóS péter, terjék MiklóS Munkatársak komáromi CSaba, könyves péter a szerkesztőbizottság

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 4. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/4. szám A folyóirat

Részletesebben

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS

A LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS 49. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR ÁRA: 340 Ft Kiss Sándor: FÔNEMESSÉGÜNK TÖRTÉNELMI ÉRTÉKE (5. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: DR. CSIA SÁNDOR HÔSI ÉLETE ÉS VÉRTANÚHALÁLA 4. oldal MÉHELY LAJOS: MI TETTE HITLERT

Részletesebben