FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 FIZIKA 338 FIZIKA 7 8. ÉVFOLYAM

2 FIZIKA 339 CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók érdeklıdésének felkeltése a természeti jelenségek, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. A fizikai szemléletmód megalapozása. Annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technikai fejlıdésen keresztül döntı hatással vannak az ember életére. Erısíteni a természet védelmének igényét, fontosságát. A megismerési, tanulási, értelmezési technikák és módszerek fejlesztése. A tudományos ismeretszerzés iránti határozott igény kialakítása. A tudományos fejlıdés elméletirányítottságának érzékeltetése. A megfigyelı-, problémameglátó-, problémamegoldó- és gondolkodási képességek fejlesztése. A kísérletezı, véleményalkotó képességek erısítése. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY A tanulók legyenek képesek fizikai jelenségek, folyamatok tudatos megfigyelésére, megértésére. Kísérletek, mérések, eredményeinek rögzítése különbözı formában. Egyszerő kísérletek, mérések végrehajtása, tapasztalat a kísérleti eszközök balesetmentes használatában. A fizikai jelenségek, törvények, gyakorlati alkalmazások érthetı elmondása. A mértékegységek használata, átváltása. Kulcskompetenciák fejlesztése A környezettudatos nevelés megvalósítására. A fizika megmutatja azokat a folyamatokat, melyek során az ember megismerı tevékenysége a természeti környezet megváltoztatására vezetett, láttatja a változások okait, hatásait, bemutatja a cselekvés módozatait, a cselekvés társadalmi formáit, s ezeken belül az egyén lehetıségeit.

3 FIZIKA 340 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése (szövegképzés, szövegértés) a természettudományos nevelés fontos velejárója. E kompetencia fejlesztése gyakran a hagyományos munkamódszerek mellett megjelenı új ismeretszerzési eljárásokhoz kapcsolódik. A matematikai kompetencia fejlesztésére a fizika elsıdlegesen a számítási feladatok révén alkalmas. Ugyanakkor ebben az életkorban a számítások csak a legegyszerőbb arányosságokra korlátozódnak, s elsıdleges céljuk annak megmutatása, hogy a jelenségek értelmezéséhez, elırejelzéséhez egyes mért (adatszerő) mennyiségek, s az azokkal végzett mőveletek segítséget nyújthatnak. A gyerekek ebben az életkorban már sokoldalúan használják a számítógépet. A digitális kompetencia fejlesztése elsıdlegesen a digitális technika célirányos felhasználást jelenti, legyen szó internetes keresésérıl, adatbázis kezelésrıl, szövegszerkesztık használatáról, vagy prezentációk készítésérıl. A természettudományok, ezen belül a fizika alapvetı sajátsága a társadalmi beágyazottság. Ez azt jelenti, hogy a természettudósok s a természettudományok eredményei, azok létrejötte, felhasználása egy meghatározott társadalmi közegben történik, egy társadalmi közeggel kölcsönhatásban értelmezhetı. ÉRTÉKELÉS Szóbeli feleltetés Kísérleti munka megfigyelése és értékelése A közös gondolkodásban, elemzésben való részvétel aktivitásának értékelése Feladatmegoldás értékelése szóban és jeggyel Témaközi és témazáró dolgozatok

4 FIZIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra CÉLOK ÉS FELADATOK - A fizikai megismerési folyamat tudatosítása, alkalmazása. - Felismertetni, megerısíteni, hogy változás csak a környezet hatására jöhet létre. - Tudatosítani az anyag megjelenésének kétféle formáját. - Megalapozni és alkalmazni a viszonylagos fogalmát. - Megmutatni a kapcsolatot és a különbséget a jelenség és annak mennyiségi jellemzése között. - Fejleszteni a tanulók jártasságát a kísérletek elvégzésében. - A környezetvédelem fontossága és lehetıségei. - Ok-okozati kapcsolatok vizsgálata. - SI-n belüli mértékegységek használata. Belépı tevékenységformák - Egyszerő mechanikai és hıtani jelenségek megfigyelése, megértése, a tapasztalatok összefoglalása. - Egyszerő mérések eredményeinek rögzítése különbözı formákban (táblázatban, grafikonon). - Összefüggések felismerése mechanikai és hıtani kísérletekben. - Átlagsebesség meghatározása iskolán kívül. - A tanult mechanikai és hıtani alapfogalmak és mindennapi élet jelenségeinek összekapcsolása, értelmezése. - Elemi számítások fizikai összefüggések alapján. - Ismerkedés a fizikával kapcsolatos szakkönyvek használatával. - A fizikával kapcsolatos információk keresése a számítógépes világhálón. Témakörök 7.1. Az anyag néhány tulajdonsága 7.2. Testek mozgása 7.3. Dinamika alapjai 7.4. Energia, munka

5 FIZIKA A nyomás 7.6. Hıtan 7.1. Az anyag néhány tulajdonsága - Az anyag és a test fogalma - Az anyag belsı szerkezete - A testek néhány mérhetı tulajdonsága - A testek állapotváltozása - Kölcsönhatások: termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs kölcsönhatások kísérleti vizsgálata 7.2. Testek mozgása - A mozgás viszonylagossága. Pálya, út, elmozdulás - Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Út-idı közötti összefüggés. Sebesség fogalma A sebesség, az út, az idı kiszámítása - Egyenletesen változó mozgás. Átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás 7.3. Dinamika alapjai - A testek tehetetlensége. A tehetetlenség törvénye - A tömeg fogalma és mérése - A sőrőség - Erıhatás fizikai értelmezése. Erı fogalma, ábrázolása - Erı mérése - Erıfajták: gravitációs erı, súly (súlytalanság), rugalmas erı; súrlódás, közegellenállás - Newton III. törvénye - Egy testre ható erık együttes hatása

6 FIZIKA Energia, munka - Energia fogalma - Munka fogalma; a munka, az erı és az út kiszámítása - Mechanikai energiafajták; energiamegmaradás - Teljesítmény fogalma és kiszámítása, a hatásfok fogalma - Energiatakarékosság - Az egyszerő gépek; emelı, lejtı 7.5. A nyomás - A nyomás fogalma és kiszámítása - Hidrosztatikai nyomás - Közlekedıedények. Hajszálcsövek. Környezetvédelem - Felhajtóerı kísérleti vizsgálata - Arkhimédész törvénye; feladatok a törvényre - Az úszás, a lebegés, az elmerülés feltételei 7.6. Hıtan - Hıtágulás jelensége szilárd, cseppfolyós és légnemő halmazállapotú testeknél - Hıtágulás jelensége a hétköznapi életben - Belsı energia fogalma, növelése munkavégzéssel és termikus kölcsönhatással - A fajhı, a hımennyiség és az égéshı - Halmazállapotváltozások jellemzése - Olvadáshı, fagyáshı, forráshı értelmezése - Halmazállapot-változások közben bekövetkezı energiaváltozások kiszámítása. Energiamegmaradás - Hıerıgépek

7 FIZIKA 344 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - A tanuló legyen képes egyszerő jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására - A változások, kölcsönhatások felismerése - Az egyes kölcsönhatások jellemzıinek ismerete - A különbözı halmazállapotok jellemzése a részecskemodell alapján - Hosszúság, hımérséklet és az idı mérése készségszinten, mértékváltások - Az egyenletes mozgás jellemzése; sebesség Grafikonok értelmezése - Tömeg fogalma, mértékegysége - Erı fogalma, dinamikai értelmezése, mértékegysége; ábrázolása - Súly fogalma, súlytalanság állapota - Erıfajták ismerete - Egyensúly fogalma - Newton III. törvénye - Az energia, munka, teljesítmény, fogalma, jele, mértékegysége - Emelık egyensúlyának feltétele; alkalmazása feladatokban - Az energiamegmaradás törvénye és alapvetı jelentısége - Annak megértése, hogy az egyszerő gépekkel munkát nem takarítunk meg, csak erıt - Arkhimédész törvénye; úszás, lebegés, merülés feltételei - A halmazállapot-változások jellemzése; felismerése a mindennapi környezetben

8 FIZIKA ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra CÉLOK ÉS FELADATOK - A szakszókincs bıvítése, a szakkifejezések helyes használata - A kísérletezıkészség fejlesztése. Jártasság kialakítása elektromos kísérletek elvégzésében, fizikai témájú grafikonok elemzésében, mérésekben - Szemléletes kép kialakítása az atomok szerkezetérıl - Tudatosítani az ok-okozati kapcsolatok láncolatát és ezek felismerését a kísérletekben - A balesetvédelmi és érintésvédelmi szabályok értelmi alapon történı elfogadtatása - Az anyag fogalmának bıvítése a mágneses és az elektromos mezı kölcsönhatásának vizsgálatával - A tanult elektromos alapfogalmak és a gyakorlati jelenségek összekapcsolása, a tanultak alkalmazása jelenségek magyarázatára - Alkalmazni kész tudás biztosítása a fény terjedési törvényeirıl, kölcsönhatásairól, optikai eszközök mőködésérıl - Tudománytörténeti érdekességek megismerése Belépı tevékenységformák - Egyszerő elektromos és fénytani jelenségek megfigyelése, elemzése, szóbeli összefoglalása. - Egyszerő kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása. - Elektromos feszültség- és árammérés egyszerő áramkörökben. - Az alapvetı érintésvédelmi és balesetmegelızési szabályok ismerete és betartása. Teendı áramütés esetén. A villámcsapás elleni védekezés módja. - A gyakran használt elektromos háztartási berendezések feltüntetett adatainak megértése, a fogyasztók teljesítményének, fogyasztásának megállapítása. - A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítı információk győjtése. Témakörök 8.1. Elektromos alapjelenségek Áramerısség, feszültség

9 FIZIKA Elektromos ellenállás Ohm törvénye Az elektromos áram hatásai 8.3. Elektromágneses indukció Váltakozó áram 8.4. Fénytan 8.1. Elektromos alapjelenségek. Áramerısség, feszültség - Testek részecskéinek szerkezete - Elektrosztatikai alapjelenségek. Elektromos állapot. Elektromos töltés. Vezetık, szigetelık - Elektromos áram. Áramerısség - Áramkör részei. Az áramerısség mérése - A feszültség és mérése 8.2. Elektromos ellenállás. Ohm törvénye. Az elektromos áram hatásai - Az elektromos fogyasztók ellenállása. Ohm törvénye - Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása - Ohm törvényével kapcsolatos feladatok - Az elektromos áram hıhatása és a hıhatáson alapuló eszközök - Elektromos áram kémiai és élettani hatása, balesetmegelızési szabályok - Az elektromos áram mágneses hatása és alkalmazása a gyakorlatban - Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása. Elektromos berendezések teljesítménye és fogyasztása 8.3. Elektromágneses indukció. Váltakozó áram - Az elektromágneses indukció - Az indukált feszültség és az áram - Váltakozó feszültség keltése, a váltakozó áram jellemzıi és hatásai - A transzformátor és gyakorlati alkalmazásai

10 FIZIKA Az elektromos hálózat, energiaellátás - Az energiatakarékosság hétköznapjai, gyakorlati megvalósítása és jelentısége 8.4. Fénytan - Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése, sebessége, árnyékjelenség - A fényvisszaverıdés kísérleti vizsgálata, törvénye - A sík- és gömbtükrök képalkotása, gyakorlati alkalmazása - A fénytörés kísérleti vizsgálata, törvénye - Lencsék képalkotása - Lencsék gyakorlati alkalmazása - Optikai eszközök mőködése. Az emberi szem, szemüveg - A fehér fény színekre bontása A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - A testek elektromos állapotának értelmezése. Elektromos mezı - Elektrosztatikai kísérletek elvégzése, megmagyarázása. Elektromos töltés fogalma - Elektromos áram; áramerısség fogalma - Anyagok csoportosítása elektromos tulajdonságuk szerint - Egyszerő áramkör megadása, kapcsolási rajzok összeállítása. Jártasság az áramerısség és feszültség mérésében - Az elektromos ellenállás értelmezése, fogalma - Az elektromos jelenségek felismerése az iskolán kívüli életben is - Az elektromos áram hatásainak ismerete és ezek gyakorlati alkalmazása, haszna és veszélye - Az elektromos berendezéseken feltüntetett adatok értelmezése. Elektromos munka és teljesítmény számítása - A balesetmegelızési és érintésvédelmi szabályok ismerete, betartása - A háztartási elektromos energiatakarékosság jelentısége és lehetıségei - Az elektromágneses indukció felismerése - A fény terjedési tulajdonságainak és kölcsönhatásainak ismerete - A fénytörés és fényvisszaverıdés törvényei

11 FIZIKA Síktükör, domború tükör, homorú tükör - Egyszerő optikai eszközök mőködésének ismerete - Szem mőködésével és védelmével kapcsolatos tudnivalók, a szemüveg szerepének ismerete ESZKÖZÖK Nyomtatott taneszközök: tankönyv a tankönyvhöz készült munkalapok, feladatlapok feladatgyőjtemény Tanulókísérleti eszközök: mechanikai-, hıtani-, elektromosságtani- és optikai tanulókísérleti egységcsomagok Tanári demonstrációs eszközök hıforrás négyütemő motor modellje optikai pad tartozékokkal elektrovaria tartozékkal szétszedhetı iskolai transzformátor karosmérleg rugós erımérık demonstrációs hımérı egyenáramú- és váltóáramú demonstrációs mérımőszer mágnes rudak

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A fizika tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A fizika tanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános

Részletesebben

FIZIKA 7 8. évfolyam

FIZIKA 7 8. évfolyam FIZIKA 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított,,környezetismeret, ill.,,természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves

Részletesebben

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE

A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A FIZIKA 9-12. ÉVFOLYAM KÖZÉPSZINTŐ TANTERVE A fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklıdését a természeti, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Készítse elı és alapozza meg a többi természettudomány

Részletesebben

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

7-8 FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert FIZIKA 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából Fizika Tanterv 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert 1 A Z ALAPFOKÚ FIZ IKAOKTATÁS CÉLJA

Részletesebben

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 6-8. évfolyam

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 6-8. évfolyam MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER ALAPJÁN KÉSZÜLT NAT 2003 FIZIKA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 6-8. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés alapgondolatai... 4 6. TANÉV: FIZIKAI ALAPISMERETEK (A

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam

Fizika. 7-8. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN, FIZIKA 7. ÉVFOLYAM 1. Fizika Célok és A fizikatanítás és -tanulás alapvető célja a 7 8. évfolyamon a tanulók megismertetése az alapvető mechanikai, hőtani, elektromosságtani

Részletesebben

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához

Javaslatok. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja Javaslatok a Természetismeret fizika részének és a Fizika tantárgy tantervi anyagának feldolgozásához Az Oktatási Minisztérium által

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM

EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM Fizika 7-8. évfolyam EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 7. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 7. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú fizika

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 8. osztály. Elektromosság, fénytan

TANMENET FIZIKA. 8. osztály. Elektromosság, fénytan TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2009 Készítette: BONIFERT DOMONKOSNÉ DR. főiskolai docens DR. KÖVESDI KATALIN főiskolai docens SCHWARTZ KATALIN általános iskolai

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a középiskolában az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai

Részletesebben

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban A fizika tantárgy helyi tanterve A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban Az MTA-val való együttműködés keretében létrejött kerettanterv (Fizika B változat 3.2.08.2) alapján

Részletesebben

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei FIZIKA Tantárgyi programja és követelményei 1 9-11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a felnőttek középiskolájában a korszerű, az általános műveltség részét képező fizikai világkép kialakítása,

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok FIZIKA 2-2-2 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) FIZIKA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A természettudományos műveltség minden ember számára fontos. A fizika tanítását nem az alap definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdjük: minden témakörben

Részletesebben

FIZIKA. 7 8. osztály

FIZIKA. 7 8. osztály FIZIKA 7 8. évfolyam Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 7. 1,5 54 8. 1,5 54 A választott (nyomtatott és digitális) taneszközök A természetről tizenéveseknek Fizika 7. és Fizika 8. (tankönyv, munkafüzet,

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 FIZIKA 7-8. osztály 2 Célok és feladatok: Az általános iskolai természettudományos

Részletesebben

Sportorientáció Emelt tesi 9-11. évf. Fizika 3.2.08.2 b 2+2+2

Sportorientáció Emelt tesi 9-11. évf. Fizika 3.2.08.2 b 2+2+2 3.2.08.2 b 2+2+2 9. évfolyam Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A

Részletesebben

Fizika tantárgyi program

Fizika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Fizika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet 3.2.08.2 (B) változatához Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

FIZIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

FIZIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Általános tantárgyi bevezető A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása, a ma használt technikai környezet megismerése. A diákok

Részletesebben

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve. A kerettanterv javasolt óraszámai. Készítette a reál munkaközösség

A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve. A kerettanterv javasolt óraszámai. Készítette a reál munkaközösség Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A fizika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve 51/2012 ( XII.21 ) sz. EMMI rendelet 6. melléklete, módosítva a 23/2013 ( III.29 ) EMMI rendelet 7.

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben