Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013."

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pszichiátriai Betegek Otthona (2509. Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula. u. 1. ) Szakmai Programja Készítette : Sebák Józsefné mb. telephely igazgató

2 I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai szervezeti információk, a szervezeti egységek feladatköre, létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása I./1. Szakmai szervezeti információk: A Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Programja az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 2013.január 1-től érvényben lévő 5/A paragrafusa alapján készült. A Pszichiátriai Betegek Otthona az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 101/D (1)(4) alapján vegyes profilú intézmény. Az ellátás megvalósulásának várható következményei, eredményei, az ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatása Az intézmény a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően, elsősorban a (Komárom-Esztergom Megye) területén látja el feladatát, de január 1-től korlátozott számban megyén kívülieket is fogadhat. Az intézmény férőhely kerete részben csökkenti a várakozók számát. A várakozási idő (7-10 év) is lehet, hiszen a jelenleg igénybevett 150 fő ellátott átlagéletkora 49,3 év. Az egymásra épülő szolgáltatási szintek lehetőséget nyújtanak a tényleges állapot szerinti ellátó egységben való elhelyezésre, illetve az állapotváltozáshoz rugalmasan alkalmazkodó ellátásra (ápolási- gondozási egységek, adaptációs egység, Lakóotthon, átmeneti intézmény és nappali ellátás) Ennek eredményeként, az ellátás szakmai színvonalának javulását említhetjük, míg a várólista vonatkozásában akkor lesz elmozdulás az elmúlt évekhez viszonyítva ha a 150 főre engedélyezett vegyes profilú ellátási formák férőhelyszámát módosítjuk. Az ápolást-gondozást nyújtó ellátást 110 fő- ről - 10 fővel bővíteni 120 főre és a az átmeneti ellátást 15 főről -5 főre csökkenteni, így a várakozók száma és a várakozási idő tekintetében is pozitív változást eredményezne. 2

3 Az ellátandó célcsoport jellemzői:(korösszetétel, egészségi állapot, jövedelmi viszonyok, gondozási szükségletek) Az ellátottak körét az 1993.évi III. Szociális Törvény jelöli ki. A demográfiai mutatók (megyei) vonatkozásában mind a már bekerültek, mind a várakozók vonatkozásában - egyértelműen a betegek életkorának csökkenő tendenciáját jelzik. A KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonában gondozottak átlagéletkora: 54,4 évről 49,3 évre csökkent. A éves ellátottak száma az utóbbi években nőtt (8,6 %), magasnak mondható a év közöttiek aránya is( 10,6 %) A várólistán lévők átlagéletkora 42 év. Nyilvánvaló tényként kell kezeljük a társadalmi / családi tolerancia, illetve gondozásra fordítható idő csökkenését, az életmód változással együtt járó, az otthon történő gondozás ellehetetlenülését. Mindezek figyelembe vételével, az intézményben jellemző halálozási adatok tükrében elmondható, hogy az átlagéletkor 49 év köré alakulása egyben azt is jelenti, hogy a bekerülésre akár 10 évet is várni kell a jelentkezőnek. Számításaink szerint 3-5 éven belül beállhat egy hosszú távú stagnáló időszak. A csökkenő életkor az ellátási szükségletek változását is magával hozza, hiszen aktív korban lévő, fizikai státuszt tekintve egészséges emberek kerülnek az intézménybe, akik esetében a mentális gondozás kap hangsúlyos szerepet, míg az időskori szomatikus problémákkal küzdő betegek esetében az ápolás jelenti, jelentette a fő feladatot. Így, ha intézményünk alkalmazkodni szeretne az aktuális kihívásokhoz, akkor a mentálhigiénés gondozásra kell nagyobb hangsúlyt helyezni, bővíteni kell az aktuálisan elérhető foglalkozások körét, a szabadidős programokat fokozottabban a lakók igényeihez, elvárásaihoz igazítani. Meg kell továbbá tanulnunk a lakók motiválásának hatékonyabb módjait, melyek segíthetnek az aktivitás fokozásában. Fontosnak tartjuk a folyamatos párbeszédet lakóinkkal, az érdekképviseleti fórumokkal, szervezetekkel, hogy minden ellátott a lehetőségekhez mért legnagyobb szabadságfokkal rendelkezhessen és otthonként tekinthessen az intézményre. 3

4 Mindemellett az ápolási-gondozási tevékenységnek is magas színvonalon kell megvalósulnia, hiszen ez adja az alapot a mentális gondozáshoz. A már bent lakók és az újonnan bekerülők jövedelmi viszonyaiban jelentős eltéréseket nem tapasztaltunk az utóbbi években. A magyarországi átlag nyugellátási jövedelmek a legjellemzőbbek intézményünkben A szolgáltatás célja, feladata Az Intézmény azon krónikus pszichiátriai betegségben szenvedők számára nyújt ellátást, akik az igénybevétel időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és a lakóotthoni és a nappali intézményi ellátás kivételével- egészségi állapotuk illetve szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.(1993.évi III. Törvény 71. (1)) A nappali intézményi ellátást azon életvitelszerűen családban élő gondozottak vehetik igénybe, akik a fent jelzett (jogszabályban rögzített) időn belül vállalják a nappali intézménybe való bejárást a nyitvatartási rend szerint. Lakóotthoni ellátásban gondozható az a pszichiátriai beteg, aki fent soroltakon túl képes az önellátásra, állapota lehetővé teszi, hogy minimális külső (szakmai) segítséggel napi feladatait elvégezze, rendelkezik az önálló életvezetéshez szükséges elemi ismeretekkel és készségekkel. Az igénybevétel módja Az intézménybe való jelentkezést a hatályos jogszabályokban rögzített kérelemadatlap kitöltésével, a vagyoni, illetve jövedelmi helyzet igazolásával, valamint három hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi javaslattal kell megtenni. Az intézménnyel kapcsolatos tájékoztatókat, a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat az intézmény honlapján lehet megtekinteni, illetve onnan lehet letölteni. Az intézményi ellátás (az átmeneti részleg kivételével) szociális alapú, a bekerülés sorrendjét a várólistán elfoglalt hely, illetve a jelentkező aktuális állapota és egyéb 4

5 körülmények (család veszélyeztetettsége, szociális helyzet stb.) együttesen határozzák meg. Az igénybevétel közvetlen módját (beköltözés és közvetlen előkészületei) az intézményi Házirend tartalmazza. A pszichiátriai betegek otthona igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményének - lehetőségek szerinti figyelembe vételével - törvényes képviselője terjeszti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A pszichiátriai betegek otthonában létrejövő jogviszony keletkezését a telephely igazgató intézkedése határozza meg. A pszichiátriai betegek otthonában történő szolgáltatás bíróság általi kötelező elrendelésére kerülhet sor, ha: a pszichiátriai beteg további fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és saját lakóhelyére nem bocsátható vissza, mivel önmaga ellátására nem képes, és ellátására-gondozására alkalmas családtagja nincs, illetve- a korábban szociális vagy egészségügyi ellátásban részesült személy esetében tartós bentlakásos intézményi elhelyezése indokolt. A pszichiátriai betegek otthonában történő ellátás iránti kérelemről a telephely igazgató dönt. A férőhely elfoglalására a felvételi kérelmek beérkezésének (illetve az intézményi nyilvántartás) sorrendjében kerülhet sor. Az intézményben nyilvántartásba vett kérelmezőket az intézmény megbízott 5

6 munkatársa két szakaszban előgondozza. ( jelentkezéskor és a beköltözést megelőzően). Az intézményi felvételt az intézmény szakmai szempontjai és az igénylő állapota határozza meg. Az azonnali - soron kívüli - kérelmek indokoltságáról az előgondozást végző munkatárs az előgondozást követően tájékoztatja az intézmény igazgatóját. Az előgondozás során indokoltnak ítélt azonnali, soron kívüli kérelmek elsőbbséget élveznek. Az előgondozás két szakaszát indokolt esetben egyszerre is el lehet végezni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt igény illetve beutaló határozat esetén az évi III. tv. 94./C. 3.. értelmében a telephely igazgató az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény pszichiáterének véleménye és az előgondozás tapasztalatai alapján dönt. A férőhelyet 15 napon belül kell elfoglalni. Amennyiben a jogosult az igénybevételre rendelkezésre álló idő alatt nem költözik be, ezt írásban kell az intézmény felé jeleznie. Ebben az estben a telephely igazgató kezdeményezi a beutalás megszüntetését, az igénylőt törli a várakozók nyilvántartásából. A felvételre váró vagy törvényes képviselője írásban indoklással kérheti a férőhely fenntartását. Az intézményi jogviszony kezdete Az intézményi jogviszony kezdete: hiánytalan iratanyag birtokában az intézményi férőhely elfoglalása, a beköltözés naptári napja. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a telephely igazgató az ellátást igénylővel és törvényes képviselőjével Megállapodás -t köt, melyet szóban is ismertet. Az intézménybe való beköltözés feltételeit, az elhelyezés időtartamát a Megállapodás tartalmazza. 6

7 Az.igazgató tájékoztatást ad, az ellátást igénylő és törvényes képviselője számára az alábbiakról: Az intézményi ellátás feltételei és tartalma. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei. Az intézmény által vezetett (ellátottakkal kapcsolatos) nyilvántartások. Ellátott és családtagjai ill. törvényes képviselője közötti kapcsolattartás módja és rendje. A fizetendő térítési díjak, a teljesítés feltételei, és a mulasztás következményei. A Házirendben foglalt szabályok (jogok, kötelességek). A panaszjog gyakorlásának módja. Az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetek. Az intézményben alkalmazható korlátozó intézkedésekről. (Írásban rögzített tájékoztatás átvételét az intézményben alkalmazható korlátozó intézkedésekről az ellátott és törvényes képviselője aláírásával igazolja) Az ellátott és törvényes képviselője írásbeli Nyilatkozat -ban vagy Meghatalmazásban rögzíti az előírt költőpénz - korlátozó gondnokság alatt álló esetében valamennyi jövedelem - a gondnokkirendelő határozatban rögzített szabályoknak megfelelő - kezelésének módját. Az ellátott, a hozzátartozó és/vagy a törvényes képviselő tájékoztatási kötelezettsége az intézmény felé: - gondnokcsere, - végleges gondnokság alá helyezés, - cselekvőképességet érintő gondnokság megszűnése, - a törvényes képviselő és az eltartásra kötelezett és képes személy adataiban és lakcímében, valamint jövedelmi viszonyaiban történő bármilyen változás haladéktalan jelzése. - akadályoztatás a férőhely elfoglalásában 7

8 Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátott vagy törvényes képviselője, és/vagy családtagja kézhez kapja az intézmény Házirendjét. A Házirend hivatott arra, hogy egyben Terápiás Szerződésként is funkcionáljon, melyben leírtak tudomásulvételét az erre szolgáló Nyilatkozat -ban aláírással kell igazolni. Azon lakók, akikkel Terápiás Szerződés köthető, a Házirend elolvasását, a benne foglaltak tudomásul vételét - mint Terápiás Szerződést - aláírásukkal hitelesítik. A Házirend megismertetése az intézménybe jelentkezőkkel az előgondozást végzők feladata. Ellátott és törvényes képviselője a vezető ápolótól tájékoztatást kap az intézmény által térítésmentesen biztosított gyógyszerek köréről, az intézményi alap-gyógyszer készletről. Az erre szolgáló Nyilatkozat -ban igazolja, önmagára kötelezettségként vállalja a térítésköteles gyógyszerek ellenértékének megfizetését Az intézményi jogviszony megszűntetése Az intézményi jogviszony az intézményi ellátás utolsó naptári napjáig tart: o átmeneti elhelyezés esetén a megállapodásban rögzített napig, o tartós bentlakás esetében az intézmény tényleges elhagyásának napjáig (függetlenül a bírósági, szakértői stb. javaslat, határozat keltétől) A gondozás megszűntetésének módját a Szociális Törvény a tartalmazza, mely alapján az intézményi jogviszony megszűnik: a.) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével b.) Az ellátott halála esetén c.) Határozott időre történő elhelyezés esetén a határidő lejártával. (elhelyezés időtartama meghosszabbítható ) d.) Más intézetbe történő áthelyezés indokoltsága esetén, melyet kezdeményezhet: felülvizsgáló bizottság, igazgató, törvényes képviselő, családtag, ellátott; ) 8

9 e.) A telephely igazgató az intézményi jogviszonyt megszűnteti: - a jogosult, a hozzátartozó és/vagy a törvényes képviselő kérésére a felek megegyezése szerinti időpontban és/vagy a Megállapodásban foglaltak szerint írásos befogadó nyilatkozat birtokában. - ellátott kérésére, amennyiben a Szakértői Bizottság az igényt indokoltnak ítéli meg, és írásos szakvéleményben rögzíti az ellátott pszichiátriai, mentális, fizikai állapotának és szociális helyzetének jelentős megváltozását. - a telephely igazgató kezdeményezésére, ha az intézményi ellátás indokoltsága megszűnik -ha a lakó áthelyezése egy másik intézménybe egészségi állapota miatt indokolt - ha a jogosult a házirendet súlyosan, rendszeresen megsérti -az intézmény jogutód nélküli megszűnésével -a lakó halálával A telephely igazgató az intézményi jogviszony megszűnéséről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről az ellátottat, a törvényes képviselőt az ellátott lakhelye szerinti illetékes jegyzőt, a törvényes képviselő lakhelye szerint illetékes Gyámhivatalt, valamint a fenntartót értesíti. Az intézményben élő gondozottak öt évente szakértői bizottság által végzett felülvizsgálaton kötelesek részt venni, mely a gondozott számára térítésmentes. A felülvizsgálat során nyer megállapítást, hogy szükséges-e az intézményi ellátás fenntartása, illetve javasolt-e más intézménytípusba történő áthelyezés. 9

10 Térítési díj A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó önkormányzat évente két alkalommal állapíthatja meg. A térítési díj alapját: - ápoló-gondozó otthoni ellátottak esetében a jövedelem: 80 %-a - átmeneti elhelyezésben részesülők esetében a jövedelem: 60 %-a - nappali intézményi ellátás esetében a jövedelem : 15%- a étkezés nélkül a étkezés igénybevételével a 30%- - lakóotthoni ellátásban részesülők esetében a jövedelem: 50 %-a képezi úgy, hogy ezt a mértéket a térítési díj nem haladhatja meg. A szolgáltatás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot. Tartós bentlakásos elhelyezés igénylésekor az intézményi térítési díj megfizetésének Szt. 117./ B szerinti önkéntes vállalás kivételével- a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot is, melyen a pénzvagyonra vonatkozó részt is ki kell tölteni. Az intézményben lakó ellátottak részére biztosítani kell a mindenkor megállapított havi költőpénz összegét. Amennyiben az ellátott jövedelmének fentiekben meghatározott mértéke az intézményi térítési díj teljes összegét nem fedezi, úgy a fenntartó személyi térítési díjat állapít meg. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítési díj előleg fizetését kéri, melynek havi összege a mindenkori intézményi térítési díj összegével azonos. 10

11 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Személyi térítési díj megállapítható, ha az ellátásra jogosult a személyi térítési díj megfizetésére rendszeres havi jövedelméből nem képes, azonban jelentős ingatlan vagyona, ennek hiányában tartásra köteles és képes hozzátartozója van. A mindenkori térítési díjat a kötelezett havonta fizeti, mely összeget legkésőbb az ellátást követő hónap 10. napjáig köteles postán feladni, vagy személyesen az intézményben befizetni. ( Fizetésre kötelezett az ellátott és/vagy törvényes képviselő, tartásra köteles és képes hozzátartozó ) b.) Az ellátott két hónapot meghaladó gyógyintézeti kezelésének időtartamára térítési díjként az adott évben rá megállapított térítési díj 40%-át kell megfizetni. c.) A nem lakóotthoni elhelyezésben részesülő, két hónapot meg nem haladó távollét esetén (éves szinten összesített napok, ide nem értve a rendszeres hétvégi eltávozást) a személyi térítési díj: 20%-át köteles megfizetni. A két hónapot meghaladó távollét idejére /gyógyintézeti kezelést kivéve/ a személyi térítési díj 60%-át kell megfizetni. ( A távolléti napok éves szinten összesíthetők, azaz nem egybefüggő 60 napot kell a megállapításnál figyelembe venni) A lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére (személyi térítési díjként) a lakhatási költség 100%-át köteles megfizetni. d.) Az intézményben élő ellátottak engedély nélküli távollétének egész időtartamára az ellátott, a tárgyévben rá vonatkozóan megállapított személyi térítési díj vagy az intézményi térítési díj teljes összegét köteles megfizetni. e.) Egyéni megállapodás: köthető az intézményi térítési díj megfizetéséről a telephely igazgató és a fizetésre kötelezhető tartásra köteles és képes családtag között. Ebben az esetben nem vizsgáljuk az ellátást igénylő tartásra köteles és képes hozzátartozóinak vagyoni helyzetét. Az átmeneti intézmény igénybevételekor, annak szakmai programja szerint kell eljárni. f.) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt,- kivéve az átmeneti ellátás igénybe vevőit - aki jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek térítési díj alapjául szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 11

12 Szolgáltatások köre, rendszeressége: Az intézmény biztosítja a jogszabályban előírt teljes körű ellátást, ezen belül: étkeztetést, ruhával, textíliával való ellátást, higiénés ellátást, egészségügyi szolgáltatást, mentálhigiénés ellátást, szocioterápiás foglalkoztatást, vallásgyakorlást, érték és vagyonmegőrzést, elhunytak eltemettetésének megszervezését, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtást. Intézmény által nyújtott egyéb térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: pedikűr-manikűr fodrász vegyesbolt A szolgáltatások körét és rendszerességét a Házirend részletesen taglalja. Az ellátottak és személyes gondoskodást végzők jogainak védelme A hatályos jogszabályok valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében rögzítetteken túlmenően a belső intézményi szabályok ( első sorban a speciális esetek pl. veszélyeztető állapot vonatkozásában ) külön is szabályozzák a jogvédelmet. Az ellátottak jogainak védelme érdekében Érdekképviseleti Fórum és Ellátotti Önkormányzat működik. ( saját szervezeti és működési szabályzattal) Az ellátottjogi képviselő fogadóóráinak eredményességét az intézményvezető személyes elérhetőséggel is biztosítja. 12

13 Az intézmény gondozottjai részére rendszeresen kerül sor jogaikat ismertető és magyarázó nagycsoportos foglalkozásra, lakógyűlésre. Más intézményekkel történő együttműködés Intézményünk integrált jelleggel működő szociális intézmény, melynek egyes telephelyei más-más feladatot látnak el, ( idősellátás, fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai betegek ellátása) így ez az adottság eleve megkönnyíti és egyben szükségessé is teszi a szoros kapcsolattartást. Közvetlen a kapcsolatunk a Regionális Módszertani Intézménnyel és a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézménnyel. Törekszünk jó kapcsolat kiépítésére a szociális szférában működő egyéb intézményekkel, civil - és egyházi szervezetekkel, alapítványokkal, főleg olyanokkal melyeknek szakmai profilja közel áll a miénkhez. A lakók így barátokra tehetnek szert, a dolgozók pedig hasznos szakmai tapasztalatokat gyűjthetnek. Nagyra értékeljük azt a barátinak mondható kapcsolatot, melyet egy németországi testvérintézménnyel ápolunk már egy ideje. Ennek keretében kölcsönös látogatásokra, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerésére is lehetőség nyílik. Bekapcsolódunk Esztergom város rendezvényeibe is (kulturális események, kiállítások, nemzeti ünnepek, vásári napok stb. ) Az intézmény szervezeti egységei : a, Gondozási egységek: 1x25 fő,- 2x30 fő b, Ápolási-gondozási egység: 25 fő c, Átmeneti egység: 5 fő d, Adaptációs egység: 10 fő e, Lakóotthoni egység: fő f, Nappali intézmény: 5 fő 13

14 I./2. Szervezeti egységek feladatköre: I./2./a, Gondozási egység: a középsúlyos, részben önellátó, de időszakosan (pszichiátriai állapotuktól függően) ápolásra-gondozásra és fokozott felügyeletre szoruló ellátottak elhelyezésére kerül sor. A két gondozási egységet az önellátási fok, a pszichiátriai állapot, az életkor, illetve az érdeklődési kör alapján alakítjuk ki. I./2./b, Ápolási egység: a fekvő, teljes ellátást igénylő, jórészt már inkontinens betegek ápolása-gondozása folyik, ezen gondozási egységen belül a nők és férfiak külön gondozási csoportba kerülnek. I./2./c, Átmeneti egység: maximálisan egy év időtartamban, teljes körű ápolásgondozást biztosít a mentális és pszichiátriai problémákkal küzdő személy részére. Célja : az önálló életvitel feltételeinek fenntartása a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és speciális programok szervezésével. I./2./d, Adaptációs egység: Az önálló életvitel kialakítását szolgáló egységben a gyakorlati felkészítés történik meg, biztosítva a rehabilitációs lakóotthonba való áthelyezés lehetőségét. I./2./e, Lakóotthoni egység: Az ellátottak felügyelet mellett a családi modellhez hasonló körülmények között élnek. Az intézményi háttér biztosítása mellett, az önállóbb, függetlenebb életvitelre képes lakók ellátását, foglalkoztatását mentálhigiénés gondozását rehabilitációs célkitűzéssel végezzük. I./2./f, Nappali intézmény: A nappali intézményi elhelyezési forma az igénybe vevők körülményeit, életminőségét javító, személyiségük fejlesztését célzó gondozási forma, mely az intézmény nyitva tartási idejében a jogszabályban meghatározott szolgáltatások körét nyújtja. Részben tehermentesítve ezzel az igénybevevők családját, részben segítséget nyújtva a meglévő készségek, képességek megőrzéséhez, elősegítve, hogy az igénybevevő hosszabb távon családja körében maradhasson. 14

15 I./3. Az intézményben dolgozók létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása egységekre bontva: A szakmai egységek létszáma: Ápoló gondozó otthoni ellátás szakdolgozói létszáma (120 fő ellátottra) : Egészségügyi csoport munkakör létszám telephelyvezető mb. Háziorvos,- pszichiáter Heti 12 óra Heti 4 óra Szociális ügyintéző 1 fő Vezető ápoló 1 fő Ápoló - gondozó 28 fő Mentálhigiénés csoport Mentálhigiénés munkatárs 2 fő Összesen : Munka-rehabilitációs segítő 2fő 35 fő Átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás szakdolgozói létszáma (5 fő ellátott): Egészségügyi csoport munkakör telephelyvezető Háziorvos,- pszichiáter Szociális ügyintéző Vezető ápoló Ápoló - gondozó létszám mb. Heti 12 óra Heti 4 óra 1 fő 1 fő 0 fő Lakóotthoni ellátás dolgozói létszáma: - (2x10 fő ellátott): munkakör létszám Szociális segítő 1 fő Szociális segítő 1 fő összesen 2 fő * intézményvezető, vezető ápoló, szociális ügyintéző ugyanazon személy valamennyi ellátási formánál Az intézményben dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: 2 fő ideg-elme szakápoló 3 fő felnőtt szakápoló 17 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó/ápoló ( szociális ügyintéző) 1 fő ápolási asszisztens 15

16 1 fő általános ápoló 1 fő szociális gondozó és szervező Mentálhigiéné területén: 1 fő szociális munkás 1 fő mentálhigiénés szakember Lakóotthoni ellátásban: 1 fő mentálhigiénés- és ápolási asszisztens 1 fő ápolási- és gyógypedagógiai asszisztens Munka-rehabilitációs segítő: 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő agrármérnök Igazgatás: Telephely igazgató megbízással intézményvezető ápoló / ig/ Intézményvezető ápoló felsőfokú ápoló, ideg-elme szakápoló, szociálpedagógus Az intézmény szakmai vezetője a telephely igazgató. Az ápolási-gondozási munka közvetlen vezetője: az intézményvezető ápoló A mentálhigiénés munka szakmai irányítója valamennyi részlegben a telephely igazgató A helyettesítés módja: Az intézményben folyó szakmai munka folyamatosságát minden esetben biztosítjuk. Akkor, ha valamely munkatárs szabadságát tölti, vagy betegállományban van, a munkaköri leírásban meghatározott munkakörben lévő személy helyettesíti Ez a helyettesítési rend munkakörök szerint a következő: munkakör Telephely igazgató Orvos Vezető ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Munka-rehabilitációs segítő Helyettes munkakör Vezető ápoló Saját maga biztosítja Megbízott ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Munka rehabilitációs segítő, szociális segítő 16

17 Szociális segítő Szociális segítő II. A szakmai program tartalmi elemei: II./1. A gondozási, ápolási egységek II./2. Az átmeneti egység II./3. Az adaptációs egység II./4. A lakóotthoni egység II./5. A nappali intézmény II/6. Szociálisfoglalkoztatás/ munka-rehabilitáció, és fejlesztő- felkészítő foglakoztatás/ II/7. Mellékletek - megállapodások - házirendek - Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - Nyomtatványok A komplex ellátás keretében az ápolási és gondozási tevékenység normái: Az egészségügyi és szociális ellátás összehangolt működése A mentális gondozás hangsúlyozása Az ápolónak-szociális gondozónak figyelemmel kell lenni a gondozott életkori sajátosságaira, szocializációs szintjére, szellemi, fizikai és pszichés állapotára figyelembe kell venni az őt körülvevő környezeti hatásokat Az emberi élet szakaszait (fejlődés, produktív és regresszió) szakaszát Gondozási tevékenység: az igénybe vevő számára nyújtott fizikai, mentális és életvezetési támasz, amelynek során a szociális, testi és szellemi állapotához az egyéni bánásmód keretében: a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi,-szellemi funkciók helyreállítását, szinten tartását célozza. 17

18 Célja és feladata: a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás melynek mértékét és fajtáját a rászoruló testi-lelki és szociális állapota határozza meg. A gondozás elemei: Fizikai: személyes ; lakókörnyezet ; ruházat ; élelmezés Egészségügyi: rendszeres orvosi felügyelet, szakorvosi ellátás, kórházi ápolás, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, gyógyító-megelőző tevékenység, akut és krónikus betegségek ellátása, rehabilitációs gondozás, személyi- környezetiés élelmezési higiéné megteremtése Pszichés gondozás: humánus bánásmód, tiszteletadás, bizalom, megértő magatartás, hangnem, kommunikáció, kapcsolatteremtés, törekvés a gondozott megismerésére, régi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kiépítése, mentális állapot folyamatos monitorozása, függőség, szorongás, betegségtudat kóros élmények, izoláció leküzdése, változásra való felkészülés- felkészítés, társas kapcsolatok figyelemmel kísérése, házirend szabályainak megismertetése Foglalkoztatás : 1, Szocioterápiás foglalkoztatás ( azon lakóknak, akik nem felelnek meg a szociális foglalkoztatás feltételrendszerének, az elvégzett munka ellenértékeként terápiás jutalomban részesíthetők ) 2, Munkarehabilitáció 3, Fejlesztő felkészítés Érdekvédelem Szociális ügyintézés: segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, közgyógyellátás stb. II./1. Ápolási, gondozási egységek feladatai II./1./1. I. Gondozási egység (25 fő): Célcsoportja: alapbetegségük alapján pszichiátriai közép-súlyos, de önellátásra képes, felügyeletet igénylők csoportja 18

19 A szakszerű tevékenységet a háziorvos-belgyógyász és pszichiáter szakorvos irányadásával szakápoló látja el. Gondozási egység ápolási-gondozási feladatkörei: - az ellátottak felvételekor illetve folyamatosan a tünetek, adatok pontos észlelése, jelzése és rögzítése - biztonságos környezet kialakítása, fenntartása - szükségletek kielégítése, önellátási képesség megtartása - mobilizálás, pihenés, higiénés szükségletek segítése - táplálkozási szokások korrekciója, táplálkozási zavarok ( bulimia, anorexia, negatívizmus kóros falánkság,fulladás) kockázatának megelőzése, diéta betartása - a gondozott tudatállapotának észlelése, - fájdalom, alvás, kardinális tünetek megfigyelése - súly, testmagasság, tensio mérése - szükség esetén ápolási status felvétele - vészhelyzet felismerése - életjelek észlelése - sebek, égési sérülések elsődleges ellátása (ápolási protokoll alapján) - gyógyszerelés orvosi utasítás szerint, - inhalálás, helyi kezelések, subcutan-intramusculáris inj., insulin beadásának ismerete - gyógyszer mellékhatások észlelése, jelzése - elsősegélynyújtás, újraélesztés az egészségügyi szakellátás szabályai szerint - halott ellátási szabályzat pontos ismerete, betartása és alkalmazása - korlátozó intézkedés elrendelés szabályának ismerete, alkalmazása egyéni és együttélésből eredő konfliktushelyzetek kezelés 19

20 - szorongás, agresszió kezelése speciális ápolási protokoll szerint Ápolási-gondozási dokumentáció készítése kötelező minden ápolási és gondozási egységnek. A gondozási részleg mentálhigiénés feladatai: - hangsúlyozott egyéni foglalkozás melynek fő céljai: tolerancia erősítése - aktuális érzelmi- és lelkiállapot megfelelő kezelése - a lakót aktuálisan foglalkoztató kérdések és gondolatok megbeszélése, problémák feltárása, megoldások keresése - krízishelyzetek feltárása és kezelése - csoportos foglalkozások: - zenehallgatás - memória és kommunikációs játékok - kézműves foglalkozás - sport tevékenységek - kertészeti munkák - nem rendszeres munkafeladatok Egyéni gondozási terv szükségessége: - összehangolja a gondozás folyamatát, személyi és tárgyi igényeket - az igénybe vevő számára koordinálja a nyújtott szolgáltatást - garanciát ad mindkét félnek a megfelelő színvonalú ellátásra - szakmai tevékenység ellenőrizhető, átlátható és speciális szakképzettséget igényel - team-ben végzett átfogó értékelés az ellátott állapotáról, a csoport minden tagja felelős a gyakorlati végrehajtásért Gondozási terv elemei: - Előgondozási adatlap (I-II) 20

21 - Gondozási anamnézis-aktuális fizikai és egészségügyi állapot - Mentális állapot felmérése: kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció, nyugtalanság, zavartság - Foglalkoztatás(érdeklődés, képességek,) Gondozási terv tartalma: - gondozási probléma összegyűjtése - célkitűzés a megoldásra - megfelelő módszerek kiválasztása - értékelés időpontja (évente illetve módosítás esetén) - gondozás hatékonyságának elemzése Gondozási lap tartalma: a gondozás folyamatának és a szükséges tevékenységeknek a dokumentálása Az ápolási dokumentáció a: - gondozási terv része - szükséges, ha az ellátásban részesülő ápolásra is szorul - ápolási feladatok meghatározása (protokoll szerint) Ápolási dokumentáció elemei: - Ápolási anamnézis-(információ, adatgyűjtés) - Ápolási terv-(ápolás sorrendje, állapot folyamatos követése) - Ápolási diagnózis:(egészségügyi ellátás igényeinek leírása) - Ápolási cél (megoldás ideje) - Ápolási utasítások:(tervezett beavatkozások, ki végzi) - Ápolási esettörténet:(műszakonként vezetett átadófüzet) - Ápolás értékelése II/1./2.II-III..Gondozási egység (2X30 fő) : 21

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Május 1. út.19. SZAKMAI PROGRAM a pszichiátriai betegek lakóotthonának működéséhez 2013. év A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyilvántartási szám:... (az intézmény tölti ki) Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez

Nyilvántartási szám:... (az intézmény tölti ki) Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez 1. melléklet Nyilvántartási szám:... (az intézmény tölti ki) 1. Az ellátást igénylő adatai Kérelem szociális intézményi ellátás igényléséhez Anyja születési neve:... Születési hely:... Születési idő:...

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben