Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai Betegek Otthona. Szakmai Programja 2013."

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Pszichiátriai Betegek Otthona (2509. Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula. u. 1. ) Szakmai Programja Készítette : Sebák Józsefné mb. telephely igazgató

2 I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai szervezeti információk, a szervezeti egységek feladatköre, létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása I./1. Szakmai szervezeti információk: A Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Programja az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 2013.január 1-től érvényben lévő 5/A paragrafusa alapján készült. A Pszichiátriai Betegek Otthona az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 101/D (1)(4) alapján vegyes profilú intézmény. Az ellátás megvalósulásának várható következményei, eredményei, az ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatása Az intézmény a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően, elsősorban a (Komárom-Esztergom Megye) területén látja el feladatát, de január 1-től korlátozott számban megyén kívülieket is fogadhat. Az intézmény férőhely kerete részben csökkenti a várakozók számát. A várakozási idő (7-10 év) is lehet, hiszen a jelenleg igénybevett 150 fő ellátott átlagéletkora 49,3 év. Az egymásra épülő szolgáltatási szintek lehetőséget nyújtanak a tényleges állapot szerinti ellátó egységben való elhelyezésre, illetve az állapotváltozáshoz rugalmasan alkalmazkodó ellátásra (ápolási- gondozási egységek, adaptációs egység, Lakóotthon, átmeneti intézmény és nappali ellátás) Ennek eredményeként, az ellátás szakmai színvonalának javulását említhetjük, míg a várólista vonatkozásában akkor lesz elmozdulás az elmúlt évekhez viszonyítva ha a 150 főre engedélyezett vegyes profilú ellátási formák férőhelyszámát módosítjuk. Az ápolást-gondozást nyújtó ellátást 110 fő- ről - 10 fővel bővíteni 120 főre és a az átmeneti ellátást 15 főről -5 főre csökkenteni, így a várakozók száma és a várakozási idő tekintetében is pozitív változást eredményezne. 2

3 Az ellátandó célcsoport jellemzői:(korösszetétel, egészségi állapot, jövedelmi viszonyok, gondozási szükségletek) Az ellátottak körét az 1993.évi III. Szociális Törvény jelöli ki. A demográfiai mutatók (megyei) vonatkozásában mind a már bekerültek, mind a várakozók vonatkozásában - egyértelműen a betegek életkorának csökkenő tendenciáját jelzik. A KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonában gondozottak átlagéletkora: 54,4 évről 49,3 évre csökkent. A éves ellátottak száma az utóbbi években nőtt (8,6 %), magasnak mondható a év közöttiek aránya is( 10,6 %) A várólistán lévők átlagéletkora 42 év. Nyilvánvaló tényként kell kezeljük a társadalmi / családi tolerancia, illetve gondozásra fordítható idő csökkenését, az életmód változással együtt járó, az otthon történő gondozás ellehetetlenülését. Mindezek figyelembe vételével, az intézményben jellemző halálozási adatok tükrében elmondható, hogy az átlagéletkor 49 év köré alakulása egyben azt is jelenti, hogy a bekerülésre akár 10 évet is várni kell a jelentkezőnek. Számításaink szerint 3-5 éven belül beállhat egy hosszú távú stagnáló időszak. A csökkenő életkor az ellátási szükségletek változását is magával hozza, hiszen aktív korban lévő, fizikai státuszt tekintve egészséges emberek kerülnek az intézménybe, akik esetében a mentális gondozás kap hangsúlyos szerepet, míg az időskori szomatikus problémákkal küzdő betegek esetében az ápolás jelenti, jelentette a fő feladatot. Így, ha intézményünk alkalmazkodni szeretne az aktuális kihívásokhoz, akkor a mentálhigiénés gondozásra kell nagyobb hangsúlyt helyezni, bővíteni kell az aktuálisan elérhető foglalkozások körét, a szabadidős programokat fokozottabban a lakók igényeihez, elvárásaihoz igazítani. Meg kell továbbá tanulnunk a lakók motiválásának hatékonyabb módjait, melyek segíthetnek az aktivitás fokozásában. Fontosnak tartjuk a folyamatos párbeszédet lakóinkkal, az érdekképviseleti fórumokkal, szervezetekkel, hogy minden ellátott a lehetőségekhez mért legnagyobb szabadságfokkal rendelkezhessen és otthonként tekinthessen az intézményre. 3

4 Mindemellett az ápolási-gondozási tevékenységnek is magas színvonalon kell megvalósulnia, hiszen ez adja az alapot a mentális gondozáshoz. A már bent lakók és az újonnan bekerülők jövedelmi viszonyaiban jelentős eltéréseket nem tapasztaltunk az utóbbi években. A magyarországi átlag nyugellátási jövedelmek a legjellemzőbbek intézményünkben A szolgáltatás célja, feladata Az Intézmény azon krónikus pszichiátriai betegségben szenvedők számára nyújt ellátást, akik az igénybevétel időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és a lakóotthoni és a nappali intézményi ellátás kivételével- egészségi állapotuk illetve szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.(1993.évi III. Törvény 71. (1)) A nappali intézményi ellátást azon életvitelszerűen családban élő gondozottak vehetik igénybe, akik a fent jelzett (jogszabályban rögzített) időn belül vállalják a nappali intézménybe való bejárást a nyitvatartási rend szerint. Lakóotthoni ellátásban gondozható az a pszichiátriai beteg, aki fent soroltakon túl képes az önellátásra, állapota lehetővé teszi, hogy minimális külső (szakmai) segítséggel napi feladatait elvégezze, rendelkezik az önálló életvezetéshez szükséges elemi ismeretekkel és készségekkel. Az igénybevétel módja Az intézménybe való jelentkezést a hatályos jogszabályokban rögzített kérelemadatlap kitöltésével, a vagyoni, illetve jövedelmi helyzet igazolásával, valamint három hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi javaslattal kell megtenni. Az intézménnyel kapcsolatos tájékoztatókat, a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat az intézmény honlapján lehet megtekinteni, illetve onnan lehet letölteni. Az intézményi ellátás (az átmeneti részleg kivételével) szociális alapú, a bekerülés sorrendjét a várólistán elfoglalt hely, illetve a jelentkező aktuális állapota és egyéb 4

5 körülmények (család veszélyeztetettsége, szociális helyzet stb.) együttesen határozzák meg. Az igénybevétel közvetlen módját (beköltözés és közvetlen előkészületei) az intézményi Házirend tartalmazza. A pszichiátriai betegek otthona igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményének - lehetőségek szerinti figyelembe vételével - törvényes képviselője terjeszti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A pszichiátriai betegek otthonában létrejövő jogviszony keletkezését a telephely igazgató intézkedése határozza meg. A pszichiátriai betegek otthonában történő szolgáltatás bíróság általi kötelező elrendelésére kerülhet sor, ha: a pszichiátriai beteg további fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és saját lakóhelyére nem bocsátható vissza, mivel önmaga ellátására nem képes, és ellátására-gondozására alkalmas családtagja nincs, illetve- a korábban szociális vagy egészségügyi ellátásban részesült személy esetében tartós bentlakásos intézményi elhelyezése indokolt. A pszichiátriai betegek otthonában történő ellátás iránti kérelemről a telephely igazgató dönt. A férőhely elfoglalására a felvételi kérelmek beérkezésének (illetve az intézményi nyilvántartás) sorrendjében kerülhet sor. Az intézményben nyilvántartásba vett kérelmezőket az intézmény megbízott 5

6 munkatársa két szakaszban előgondozza. ( jelentkezéskor és a beköltözést megelőzően). Az intézményi felvételt az intézmény szakmai szempontjai és az igénylő állapota határozza meg. Az azonnali - soron kívüli - kérelmek indokoltságáról az előgondozást végző munkatárs az előgondozást követően tájékoztatja az intézmény igazgatóját. Az előgondozás során indokoltnak ítélt azonnali, soron kívüli kérelmek elsőbbséget élveznek. Az előgondozás két szakaszát indokolt esetben egyszerre is el lehet végezni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt igény illetve beutaló határozat esetén az évi III. tv. 94./C. 3.. értelmében a telephely igazgató az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény pszichiáterének véleménye és az előgondozás tapasztalatai alapján dönt. A férőhelyet 15 napon belül kell elfoglalni. Amennyiben a jogosult az igénybevételre rendelkezésre álló idő alatt nem költözik be, ezt írásban kell az intézmény felé jeleznie. Ebben az estben a telephely igazgató kezdeményezi a beutalás megszüntetését, az igénylőt törli a várakozók nyilvántartásából. A felvételre váró vagy törvényes képviselője írásban indoklással kérheti a férőhely fenntartását. Az intézményi jogviszony kezdete Az intézményi jogviszony kezdete: hiánytalan iratanyag birtokában az intézményi férőhely elfoglalása, a beköltözés naptári napja. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a telephely igazgató az ellátást igénylővel és törvényes képviselőjével Megállapodás -t köt, melyet szóban is ismertet. Az intézménybe való beköltözés feltételeit, az elhelyezés időtartamát a Megállapodás tartalmazza. 6

7 Az.igazgató tájékoztatást ad, az ellátást igénylő és törvényes képviselője számára az alábbiakról: Az intézményi ellátás feltételei és tartalma. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei. Az intézmény által vezetett (ellátottakkal kapcsolatos) nyilvántartások. Ellátott és családtagjai ill. törvényes képviselője közötti kapcsolattartás módja és rendje. A fizetendő térítési díjak, a teljesítés feltételei, és a mulasztás következményei. A Házirendben foglalt szabályok (jogok, kötelességek). A panaszjog gyakorlásának módja. Az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetek. Az intézményben alkalmazható korlátozó intézkedésekről. (Írásban rögzített tájékoztatás átvételét az intézményben alkalmazható korlátozó intézkedésekről az ellátott és törvényes képviselője aláírásával igazolja) Az ellátott és törvényes képviselője írásbeli Nyilatkozat -ban vagy Meghatalmazásban rögzíti az előírt költőpénz - korlátozó gondnokság alatt álló esetében valamennyi jövedelem - a gondnokkirendelő határozatban rögzített szabályoknak megfelelő - kezelésének módját. Az ellátott, a hozzátartozó és/vagy a törvényes képviselő tájékoztatási kötelezettsége az intézmény felé: - gondnokcsere, - végleges gondnokság alá helyezés, - cselekvőképességet érintő gondnokság megszűnése, - a törvényes képviselő és az eltartásra kötelezett és képes személy adataiban és lakcímében, valamint jövedelmi viszonyaiban történő bármilyen változás haladéktalan jelzése. - akadályoztatás a férőhely elfoglalásában 7

8 Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátott vagy törvényes képviselője, és/vagy családtagja kézhez kapja az intézmény Házirendjét. A Házirend hivatott arra, hogy egyben Terápiás Szerződésként is funkcionáljon, melyben leírtak tudomásulvételét az erre szolgáló Nyilatkozat -ban aláírással kell igazolni. Azon lakók, akikkel Terápiás Szerződés köthető, a Házirend elolvasását, a benne foglaltak tudomásul vételét - mint Terápiás Szerződést - aláírásukkal hitelesítik. A Házirend megismertetése az intézménybe jelentkezőkkel az előgondozást végzők feladata. Ellátott és törvényes képviselője a vezető ápolótól tájékoztatást kap az intézmény által térítésmentesen biztosított gyógyszerek köréről, az intézményi alap-gyógyszer készletről. Az erre szolgáló Nyilatkozat -ban igazolja, önmagára kötelezettségként vállalja a térítésköteles gyógyszerek ellenértékének megfizetését Az intézményi jogviszony megszűntetése Az intézményi jogviszony az intézményi ellátás utolsó naptári napjáig tart: o átmeneti elhelyezés esetén a megállapodásban rögzített napig, o tartós bentlakás esetében az intézmény tényleges elhagyásának napjáig (függetlenül a bírósági, szakértői stb. javaslat, határozat keltétől) A gondozás megszűntetésének módját a Szociális Törvény a tartalmazza, mely alapján az intézményi jogviszony megszűnik: a.) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével b.) Az ellátott halála esetén c.) Határozott időre történő elhelyezés esetén a határidő lejártával. (elhelyezés időtartama meghosszabbítható ) d.) Más intézetbe történő áthelyezés indokoltsága esetén, melyet kezdeményezhet: felülvizsgáló bizottság, igazgató, törvényes képviselő, családtag, ellátott; ) 8

9 e.) A telephely igazgató az intézményi jogviszonyt megszűnteti: - a jogosult, a hozzátartozó és/vagy a törvényes képviselő kérésére a felek megegyezése szerinti időpontban és/vagy a Megállapodásban foglaltak szerint írásos befogadó nyilatkozat birtokában. - ellátott kérésére, amennyiben a Szakértői Bizottság az igényt indokoltnak ítéli meg, és írásos szakvéleményben rögzíti az ellátott pszichiátriai, mentális, fizikai állapotának és szociális helyzetének jelentős megváltozását. - a telephely igazgató kezdeményezésére, ha az intézményi ellátás indokoltsága megszűnik -ha a lakó áthelyezése egy másik intézménybe egészségi állapota miatt indokolt - ha a jogosult a házirendet súlyosan, rendszeresen megsérti -az intézmény jogutód nélküli megszűnésével -a lakó halálával A telephely igazgató az intézményi jogviszony megszűnéséről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről az ellátottat, a törvényes képviselőt az ellátott lakhelye szerinti illetékes jegyzőt, a törvényes képviselő lakhelye szerint illetékes Gyámhivatalt, valamint a fenntartót értesíti. Az intézményben élő gondozottak öt évente szakértői bizottság által végzett felülvizsgálaton kötelesek részt venni, mely a gondozott számára térítésmentes. A felülvizsgálat során nyer megállapítást, hogy szükséges-e az intézményi ellátás fenntartása, illetve javasolt-e más intézménytípusba történő áthelyezés. 9

10 Térítési díj A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó önkormányzat évente két alkalommal állapíthatja meg. A térítési díj alapját: - ápoló-gondozó otthoni ellátottak esetében a jövedelem: 80 %-a - átmeneti elhelyezésben részesülők esetében a jövedelem: 60 %-a - nappali intézményi ellátás esetében a jövedelem : 15%- a étkezés nélkül a étkezés igénybevételével a 30%- - lakóotthoni ellátásban részesülők esetében a jövedelem: 50 %-a képezi úgy, hogy ezt a mértéket a térítési díj nem haladhatja meg. A szolgáltatás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot. Tartós bentlakásos elhelyezés igénylésekor az intézményi térítési díj megfizetésének Szt. 117./ B szerinti önkéntes vállalás kivételével- a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot is, melyen a pénzvagyonra vonatkozó részt is ki kell tölteni. Az intézményben lakó ellátottak részére biztosítani kell a mindenkor megállapított havi költőpénz összegét. Amennyiben az ellátott jövedelmének fentiekben meghatározott mértéke az intézményi térítési díj teljes összegét nem fedezi, úgy a fenntartó személyi térítési díjat állapít meg. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezető térítési díj előleg fizetését kéri, melynek havi összege a mindenkori intézményi térítési díj összegével azonos. 10

11 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Személyi térítési díj megállapítható, ha az ellátásra jogosult a személyi térítési díj megfizetésére rendszeres havi jövedelméből nem képes, azonban jelentős ingatlan vagyona, ennek hiányában tartásra köteles és képes hozzátartozója van. A mindenkori térítési díjat a kötelezett havonta fizeti, mely összeget legkésőbb az ellátást követő hónap 10. napjáig köteles postán feladni, vagy személyesen az intézményben befizetni. ( Fizetésre kötelezett az ellátott és/vagy törvényes képviselő, tartásra köteles és képes hozzátartozó ) b.) Az ellátott két hónapot meghaladó gyógyintézeti kezelésének időtartamára térítési díjként az adott évben rá megállapított térítési díj 40%-át kell megfizetni. c.) A nem lakóotthoni elhelyezésben részesülő, két hónapot meg nem haladó távollét esetén (éves szinten összesített napok, ide nem értve a rendszeres hétvégi eltávozást) a személyi térítési díj: 20%-át köteles megfizetni. A két hónapot meghaladó távollét idejére /gyógyintézeti kezelést kivéve/ a személyi térítési díj 60%-át kell megfizetni. ( A távolléti napok éves szinten összesíthetők, azaz nem egybefüggő 60 napot kell a megállapításnál figyelembe venni) A lakóotthonban elhelyezett személy távolléte idejére (személyi térítési díjként) a lakhatási költség 100%-át köteles megfizetni. d.) Az intézményben élő ellátottak engedély nélküli távollétének egész időtartamára az ellátott, a tárgyévben rá vonatkozóan megállapított személyi térítési díj vagy az intézményi térítési díj teljes összegét köteles megfizetni. e.) Egyéni megállapodás: köthető az intézményi térítési díj megfizetéséről a telephely igazgató és a fizetésre kötelezhető tartásra köteles és képes családtag között. Ebben az esetben nem vizsgáljuk az ellátást igénylő tartásra köteles és képes hozzátartozóinak vagyoni helyzetét. Az átmeneti intézmény igénybevételekor, annak szakmai programja szerint kell eljárni. f.) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt,- kivéve az átmeneti ellátás igénybe vevőit - aki jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek térítési díj alapjául szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 11

12 Szolgáltatások köre, rendszeressége: Az intézmény biztosítja a jogszabályban előírt teljes körű ellátást, ezen belül: étkeztetést, ruhával, textíliával való ellátást, higiénés ellátást, egészségügyi szolgáltatást, mentálhigiénés ellátást, szocioterápiás foglalkoztatást, vallásgyakorlást, érték és vagyonmegőrzést, elhunytak eltemettetésének megszervezését, pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtást. Intézmény által nyújtott egyéb térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: pedikűr-manikűr fodrász vegyesbolt A szolgáltatások körét és rendszerességét a Házirend részletesen taglalja. Az ellátottak és személyes gondoskodást végzők jogainak védelme A hatályos jogszabályok valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében rögzítetteken túlmenően a belső intézményi szabályok ( első sorban a speciális esetek pl. veszélyeztető állapot vonatkozásában ) külön is szabályozzák a jogvédelmet. Az ellátottak jogainak védelme érdekében Érdekképviseleti Fórum és Ellátotti Önkormányzat működik. ( saját szervezeti és működési szabályzattal) Az ellátottjogi képviselő fogadóóráinak eredményességét az intézményvezető személyes elérhetőséggel is biztosítja. 12

13 Az intézmény gondozottjai részére rendszeresen kerül sor jogaikat ismertető és magyarázó nagycsoportos foglalkozásra, lakógyűlésre. Más intézményekkel történő együttműködés Intézményünk integrált jelleggel működő szociális intézmény, melynek egyes telephelyei más-más feladatot látnak el, ( idősellátás, fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai betegek ellátása) így ez az adottság eleve megkönnyíti és egyben szükségessé is teszi a szoros kapcsolattartást. Közvetlen a kapcsolatunk a Regionális Módszertani Intézménnyel és a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézménnyel. Törekszünk jó kapcsolat kiépítésére a szociális szférában működő egyéb intézményekkel, civil - és egyházi szervezetekkel, alapítványokkal, főleg olyanokkal melyeknek szakmai profilja közel áll a miénkhez. A lakók így barátokra tehetnek szert, a dolgozók pedig hasznos szakmai tapasztalatokat gyűjthetnek. Nagyra értékeljük azt a barátinak mondható kapcsolatot, melyet egy németországi testvérintézménnyel ápolunk már egy ideje. Ennek keretében kölcsönös látogatásokra, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerésére is lehetőség nyílik. Bekapcsolódunk Esztergom város rendezvényeibe is (kulturális események, kiállítások, nemzeti ünnepek, vásári napok stb. ) Az intézmény szervezeti egységei : a, Gondozási egységek: 1x25 fő,- 2x30 fő b, Ápolási-gondozási egység: 25 fő c, Átmeneti egység: 5 fő d, Adaptációs egység: 10 fő e, Lakóotthoni egység: fő f, Nappali intézmény: 5 fő 13

14 I./2. Szervezeti egységek feladatköre: I./2./a, Gondozási egység: a középsúlyos, részben önellátó, de időszakosan (pszichiátriai állapotuktól függően) ápolásra-gondozásra és fokozott felügyeletre szoruló ellátottak elhelyezésére kerül sor. A két gondozási egységet az önellátási fok, a pszichiátriai állapot, az életkor, illetve az érdeklődési kör alapján alakítjuk ki. I./2./b, Ápolási egység: a fekvő, teljes ellátást igénylő, jórészt már inkontinens betegek ápolása-gondozása folyik, ezen gondozási egységen belül a nők és férfiak külön gondozási csoportba kerülnek. I./2./c, Átmeneti egység: maximálisan egy év időtartamban, teljes körű ápolásgondozást biztosít a mentális és pszichiátriai problémákkal küzdő személy részére. Célja : az önálló életvitel feltételeinek fenntartása a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és speciális programok szervezésével. I./2./d, Adaptációs egység: Az önálló életvitel kialakítását szolgáló egységben a gyakorlati felkészítés történik meg, biztosítva a rehabilitációs lakóotthonba való áthelyezés lehetőségét. I./2./e, Lakóotthoni egység: Az ellátottak felügyelet mellett a családi modellhez hasonló körülmények között élnek. Az intézményi háttér biztosítása mellett, az önállóbb, függetlenebb életvitelre képes lakók ellátását, foglalkoztatását mentálhigiénés gondozását rehabilitációs célkitűzéssel végezzük. I./2./f, Nappali intézmény: A nappali intézményi elhelyezési forma az igénybe vevők körülményeit, életminőségét javító, személyiségük fejlesztését célzó gondozási forma, mely az intézmény nyitva tartási idejében a jogszabályban meghatározott szolgáltatások körét nyújtja. Részben tehermentesítve ezzel az igénybevevők családját, részben segítséget nyújtva a meglévő készségek, képességek megőrzéséhez, elősegítve, hogy az igénybevevő hosszabb távon családja körében maradhasson. 14

15 I./3. Az intézményben dolgozók létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása egységekre bontva: A szakmai egységek létszáma: Ápoló gondozó otthoni ellátás szakdolgozói létszáma (120 fő ellátottra) : Egészségügyi csoport munkakör létszám telephelyvezető mb. Háziorvos,- pszichiáter Heti 12 óra Heti 4 óra Szociális ügyintéző 1 fő Vezető ápoló 1 fő Ápoló - gondozó 28 fő Mentálhigiénés csoport Mentálhigiénés munkatárs 2 fő Összesen : Munka-rehabilitációs segítő 2fő 35 fő Átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás szakdolgozói létszáma (5 fő ellátott): Egészségügyi csoport munkakör telephelyvezető Háziorvos,- pszichiáter Szociális ügyintéző Vezető ápoló Ápoló - gondozó létszám mb. Heti 12 óra Heti 4 óra 1 fő 1 fő 0 fő Lakóotthoni ellátás dolgozói létszáma: - (2x10 fő ellátott): munkakör létszám Szociális segítő 1 fő Szociális segítő 1 fő összesen 2 fő * intézményvezető, vezető ápoló, szociális ügyintéző ugyanazon személy valamennyi ellátási formánál Az intézményben dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: 2 fő ideg-elme szakápoló 3 fő felnőtt szakápoló 17 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó/ápoló ( szociális ügyintéző) 1 fő ápolási asszisztens 15

16 1 fő általános ápoló 1 fő szociális gondozó és szervező Mentálhigiéné területén: 1 fő szociális munkás 1 fő mentálhigiénés szakember Lakóotthoni ellátásban: 1 fő mentálhigiénés- és ápolási asszisztens 1 fő ápolási- és gyógypedagógiai asszisztens Munka-rehabilitációs segítő: 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő agrármérnök Igazgatás: Telephely igazgató megbízással intézményvezető ápoló / ig/ Intézményvezető ápoló felsőfokú ápoló, ideg-elme szakápoló, szociálpedagógus Az intézmény szakmai vezetője a telephely igazgató. Az ápolási-gondozási munka közvetlen vezetője: az intézményvezető ápoló A mentálhigiénés munka szakmai irányítója valamennyi részlegben a telephely igazgató A helyettesítés módja: Az intézményben folyó szakmai munka folyamatosságát minden esetben biztosítjuk. Akkor, ha valamely munkatárs szabadságát tölti, vagy betegállományban van, a munkaköri leírásban meghatározott munkakörben lévő személy helyettesíti Ez a helyettesítési rend munkakörök szerint a következő: munkakör Telephely igazgató Orvos Vezető ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Munka-rehabilitációs segítő Helyettes munkakör Vezető ápoló Saját maga biztosítja Megbízott ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Munka rehabilitációs segítő, szociális segítő 16

17 Szociális segítő Szociális segítő II. A szakmai program tartalmi elemei: II./1. A gondozási, ápolási egységek II./2. Az átmeneti egység II./3. Az adaptációs egység II./4. A lakóotthoni egység II./5. A nappali intézmény II/6. Szociálisfoglalkoztatás/ munka-rehabilitáció, és fejlesztő- felkészítő foglakoztatás/ II/7. Mellékletek - megállapodások - házirendek - Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - Nyomtatványok A komplex ellátás keretében az ápolási és gondozási tevékenység normái: Az egészségügyi és szociális ellátás összehangolt működése A mentális gondozás hangsúlyozása Az ápolónak-szociális gondozónak figyelemmel kell lenni a gondozott életkori sajátosságaira, szocializációs szintjére, szellemi, fizikai és pszichés állapotára figyelembe kell venni az őt körülvevő környezeti hatásokat Az emberi élet szakaszait (fejlődés, produktív és regresszió) szakaszát Gondozási tevékenység: az igénybe vevő számára nyújtott fizikai, mentális és életvezetési támasz, amelynek során a szociális, testi és szellemi állapotához az egyéni bánásmód keretében: a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi,-szellemi funkciók helyreállítását, szinten tartását célozza. 17

18 Célja és feladata: a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás melynek mértékét és fajtáját a rászoruló testi-lelki és szociális állapota határozza meg. A gondozás elemei: Fizikai: személyes ; lakókörnyezet ; ruházat ; élelmezés Egészségügyi: rendszeres orvosi felügyelet, szakorvosi ellátás, kórházi ápolás, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, gyógyító-megelőző tevékenység, akut és krónikus betegségek ellátása, rehabilitációs gondozás, személyi- környezetiés élelmezési higiéné megteremtése Pszichés gondozás: humánus bánásmód, tiszteletadás, bizalom, megértő magatartás, hangnem, kommunikáció, kapcsolatteremtés, törekvés a gondozott megismerésére, régi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kiépítése, mentális állapot folyamatos monitorozása, függőség, szorongás, betegségtudat kóros élmények, izoláció leküzdése, változásra való felkészülés- felkészítés, társas kapcsolatok figyelemmel kísérése, házirend szabályainak megismertetése Foglalkoztatás : 1, Szocioterápiás foglalkoztatás ( azon lakóknak, akik nem felelnek meg a szociális foglalkoztatás feltételrendszerének, az elvégzett munka ellenértékeként terápiás jutalomban részesíthetők ) 2, Munkarehabilitáció 3, Fejlesztő felkészítés Érdekvédelem Szociális ügyintézés: segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, közgyógyellátás stb. II./1. Ápolási, gondozási egységek feladatai II./1./1. I. Gondozási egység (25 fő): Célcsoportja: alapbetegségük alapján pszichiátriai közép-súlyos, de önellátásra képes, felügyeletet igénylők csoportja 18

19 A szakszerű tevékenységet a háziorvos-belgyógyász és pszichiáter szakorvos irányadásával szakápoló látja el. Gondozási egység ápolási-gondozási feladatkörei: - az ellátottak felvételekor illetve folyamatosan a tünetek, adatok pontos észlelése, jelzése és rögzítése - biztonságos környezet kialakítása, fenntartása - szükségletek kielégítése, önellátási képesség megtartása - mobilizálás, pihenés, higiénés szükségletek segítése - táplálkozási szokások korrekciója, táplálkozási zavarok ( bulimia, anorexia, negatívizmus kóros falánkság,fulladás) kockázatának megelőzése, diéta betartása - a gondozott tudatállapotának észlelése, - fájdalom, alvás, kardinális tünetek megfigyelése - súly, testmagasság, tensio mérése - szükség esetén ápolási status felvétele - vészhelyzet felismerése - életjelek észlelése - sebek, égési sérülések elsődleges ellátása (ápolási protokoll alapján) - gyógyszerelés orvosi utasítás szerint, - inhalálás, helyi kezelések, subcutan-intramusculáris inj., insulin beadásának ismerete - gyógyszer mellékhatások észlelése, jelzése - elsősegélynyújtás, újraélesztés az egészségügyi szakellátás szabályai szerint - halott ellátási szabályzat pontos ismerete, betartása és alkalmazása - korlátozó intézkedés elrendelés szabályának ismerete, alkalmazása egyéni és együttélésből eredő konfliktushelyzetek kezelés 19

20 - szorongás, agresszió kezelése speciális ápolási protokoll szerint Ápolási-gondozási dokumentáció készítése kötelező minden ápolási és gondozási egységnek. A gondozási részleg mentálhigiénés feladatai: - hangsúlyozott egyéni foglalkozás melynek fő céljai: tolerancia erősítése - aktuális érzelmi- és lelkiállapot megfelelő kezelése - a lakót aktuálisan foglalkoztató kérdések és gondolatok megbeszélése, problémák feltárása, megoldások keresése - krízishelyzetek feltárása és kezelése - csoportos foglalkozások: - zenehallgatás - memória és kommunikációs játékok - kézműves foglalkozás - sport tevékenységek - kertészeti munkák - nem rendszeres munkafeladatok Egyéni gondozási terv szükségessége: - összehangolja a gondozás folyamatát, személyi és tárgyi igényeket - az igénybe vevő számára koordinálja a nyújtott szolgáltatást - garanciát ad mindkét félnek a megfelelő színvonalú ellátásra - szakmai tevékenység ellenőrizhető, átlátható és speciális szakképzettséget igényel - team-ben végzett átfogó értékelés az ellátott állapotáról, a csoport minden tagja felelős a gyakorlati végrehajtásért Gondozási terv elemei: - Előgondozási adatlap (I-II) 20

21 - Gondozási anamnézis-aktuális fizikai és egészségügyi állapot - Mentális állapot felmérése: kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció, nyugtalanság, zavartság - Foglalkoztatás(érdeklődés, képességek,) Gondozási terv tartalma: - gondozási probléma összegyűjtése - célkitűzés a megoldásra - megfelelő módszerek kiválasztása - értékelés időpontja (évente illetve módosítás esetén) - gondozás hatékonyságának elemzése Gondozási lap tartalma: a gondozás folyamatának és a szükséges tevékenységeknek a dokumentálása Az ápolási dokumentáció a: - gondozási terv része - szükséges, ha az ellátásban részesülő ápolásra is szorul - ápolási feladatok meghatározása (protokoll szerint) Ápolási dokumentáció elemei: - Ápolási anamnézis-(információ, adatgyűjtés) - Ápolási terv-(ápolás sorrendje, állapot folyamatos követése) - Ápolási diagnózis:(egészségügyi ellátás igényeinek leírása) - Ápolási cél (megoldás ideje) - Ápolási utasítások:(tervezett beavatkozások, ki végzi) - Ápolási esettörténet:(műszakonként vezetett átadófüzet) - Ápolás értékelése II/1./2.II-III..Gondozási egység (2X30 fő) : 21

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek bentlakásos és átmeneti ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

SZAKMAI PROGRAM. Pszichiátriai betegek nappali ellátása Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059 e-mail: szocotth@szocotth.t-online.hu web:

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Otthon Készült: 2011.05.15. Módosítva: 2011.11.22

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10.

Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Szakmai program 2012. JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 15/2012.(V.10.) TT. HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA:2012. MÁJUS 10. Az intézmény alapadatai A Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény. Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1.

SZAKMAI PROGRAM. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény. Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Esztergom, Dr. Niedermann Gy. u. 1. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Inotay György főigazgató Praeambulum A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szentgotthárd. 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29.

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szentgotthárd. 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. CÍM: TELEFONSZÁM: 94/552-560 9970 Hunyadi u.29. FAX: 94/380-223 E-MAIL: gotthszo@t-online.hu; www.gotthardotthon.hu TELEFON LAKÓKNAK: 94/349-869 HÁZIREND 2013.év H Á Z I R E N D * Az otthon célja, hogy

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása

4.1 Lakhatás 12 old. 4.2 Étkeztetés megszervezése 16 old. 4.3Ruház Textília biztosítása 1 1. Bevezetés 3 old. 2. A szolgáltatás célja feladata 4 old. 2.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása 5 old. 2.2. A létrejövő kapacitások 5 old. 2.3. A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben