Általános Szerzdési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzdési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: január 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE...4 BEVEZET SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME Szolgáltató neve, címe: Szolgáltató Ügyfélszolgálatának neve, címe, távközlési elérhetsége, rendelkezésre állási ideje SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az elfizeti szerzdés megkötésére vonatkozó eljárás Igénybejelentés Elfizeti szerzdés megkötése Az elfizeti szolgáltatások igénybevételének módja Általános feltételek Határozott idej szolgáltatás Határozatlan idej szolgáltatás Az elfizeti szolgáltatások igénybevételének feltételei A szolgáltatás igénybevételének módja Szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésére vonatkozó feltételek Az elfizeti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek Az elfizeti szolgáltatások esetleges idbeli és területi korlátai A karbantartás feltételei AZ ELFIZETI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) Az igénybejelentés elbírálásának határideje Szolgáltatás-hozzáférési pont kialakításának határideje, a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állása SZOLGÁLTATÁSOK MINSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELFIZETI ADATOK LISTÁJA, AZ ELFIZETI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZDÉSI IDSZAK Az elfizeti szerzdés megkötéséhez szükséges elfizeti adatok listája Elfizeti jogviszony létrejötte Az elfizeti szerzdés megkötésére vonatkozó szabályok AZ ELFIZETI SZERZDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ ASZF doc 2

3 SZERZDÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELFIZET TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Az elfizeti szerzdés módosítása Elfizet kérésére Szolgáltató joga az egyoldalú szerzdés-módosításra, és az elfizet ezzel kapcsolatos tájékoztatásának módja Áthelyezés Átírás AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELFIZET ÁLTAL KÉRHET SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS FELTÉTELEI Az elfizeti szolgáltatás szüneteltetése Elfizet kérésére Az elfizeti szolgáltatás szünetelése Szolgáltató érdekkörébe es ok miatt AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK FELTÉTELEI AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGSZNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Elfizeti szerzdés felmondása elfizeti oldalról Elfizeti szerzdés felmondása szolgáltatói oldalról A szolgáltató jogai: A HIBABEJELENT ELÉRHETSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, AHIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A hibabejelent elérhetsége Vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Együttmködés más szolgáltatókkal ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MKÖDÉSE, AZ ELFIZETI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KEZELÉSE) Ügyfélszolgálat mködése Ügyfélszolgálat eljárási rendje Az elfizetk tájékoztatása és értesítése Kártérítés ELFIZET JOGAI A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELFIZETT MEGILLET KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELFIZETT MEGILLET DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Elfizet jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén A fizetend kötbér mértéke Az elfizeti szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elfizett megillet díjcsökkentés mértéke AZ ELFIZETI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A kezelt adatok köre Adatbiztonság...30 ASZF doc 3

4 15.3. Információszolgáltatás, betekintés DÍJSZABÁS Szolgáltató által nyújtott elfizeti szolgáltatások Egyszeri díjak Rendszeres díjak Díjazási idszakok Kedvezmények, díjfizetés nélküli szolgáltatások Kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei Díjfizetés és számlázás módja, ideje A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZDÉSEKBENFOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETSÉGE VIS MAIOR IRÁNYADÓ JOG...33 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet: Igénybe vehet elfizeti szolgáltatások és díjszabásuk 2. számú melléklet: Hálózathasználati irányelvek 3. számú melléklet: Igénybejelent lap 4. számú melléklet: Egyedi elfizeti szerzdés 5. számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat 6. számú melléklet: Minségi célértékek és meghatározásuk BEVEZET Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerzdési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerzdési feltételeket, a szerzd felek jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF a vonatkozó törvényi rendelkezések, valamint a Kormány és egyéb szabályozó hatóságok rendeleteiben rögzítettek szerint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének, valamint a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érint jogszabályainak figyelembevételével készült. Az ÁSZF a hivatkozott jogszabályok változása esetén a változással összhangban módosul! Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval elfizeti szolgáltatási igénybevételére jogviszonyba kerül valamennyi szerzd félre. Az Általános Szerzdési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése eltt kötött szolgáltatási szerzdésekre is. Az általános szerzdési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelzen - ASZF doc 4

5 nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetvé kell tenni, valamint a hatóságnak meg kell küldeni. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. Szolgáltató neve, címe: Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság 2730 Albertirsa, Sport utca 7/C. fszt. 2. Cégjegyzékszám: Szolgáltató Ügyfélszolgálatának neve, címe, távközlési elérhetsége, rendelkezésre állási ideje Airlink-Networks Bt Albertirsa, Madách u. 2. Levelezési cím: 2730 Albertirsa, Madách u. 2. Telefon: (+36-53) Fax: (+36-53) Web: Ügyfélszolgálat rendelkezésre állási ideje: Hétfn óráig Kedden óráig Szerdán óráig Csütörtökön óráig Pénteken óráig 2. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSOK A Szolgáltató a Szolgáltatást óta, a BB /2004 számú NHH nyilvántartásba vétel alapján végzi, mely vonatkozik Internet elérés és kapcsolódó tartalomszolgáltatás biztosítására. - SZJ Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatás Az elérés szolgáltatás bérelt vonali szinkron, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történik. A szolgáltató biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket és az azokat kezel szakképzett személyzetet. ASZF doc 5

6 3. AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 3.1. Az elfizeti szerzdés megkötésére vonatkozó eljárás Igénybejelentés Az elfizeti szerzdés megkötésére irányuló igény bejelentését a szolgáltatást igénybe venni kívánó írásban, -ben, vagy telefonon teheti meg. Szolgáltató az igénybejelentés megkönnyítése érdekében formanyomtatványt rendszeresít, a 3. számú melléklet szerint, melyet az Ügyfélszolgálaton lehet átvenni, és az Igényl kitöltve juttat vissza. Tartalmaznia kell az elfizeti szerzdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat: Igényl neve, címe, telefonszáma, anyja neve, a szolgáltatás nyújtásának helye, az ingatlan jellege (Egyéni, közület stb.), dátum és aláírás. Szolgáltató az igénybejelentést nyilvántartásba veszi. Amennyiben hozzáférési pont létesítésére van lehetség, úgy azt 15 de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és errl valamint arról, hogy mikor kötheti meg az elfizeti szerzdést, értesíti az igénylt. Amennyiben az igény kielégítésére nincsen mszaki lehetség, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján Szolgáltató szerzdéskötésre nem köteles, úgy Szolgáltató az igénylést elutasítja, és errl az Igénylt 30 napon belül értesíti Elfizeti szerzdés megkötése Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére képes, az igénybejelentést 30 napon belül visszaigazolja. Ha Szolgáltató a korábban nyilvántartásba vett igénybejelentés alapján köt szerzdést, szerzdéskötési ajánlatát a szerzdéskötés idpontjában hatályos jogszabályok alapján teszi meg. Szerzdés kötése írásban, szóban, elektronikus úton, ráutaló magatartással lehetséges. Elfizet az elfizeti szerzdés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja az abban, illetve az Általános Szerzdési Feltételekben foglalt feltételeket. Ennek értelmében Elfizet jogosult a szolgáltatásnak az elfizeti szerzdésben meghatározottak szerinti zavartalan igénybevételére, ugyanakkor köteles a szolgáltatás igénybevételéért járó, mindenkor érvényes 1. számú mellékletben lév díjszabás szerinti díj megfizetésére, valamint a szolgáltatás rendeltetésszer felhasználására. A szerzdés megkötésével egyidejleg a Szolgáltató az Elfizet részére átadja az elfizeti szerzdés, az Általános Szerzdési Feltételek kivonatának az elfizet kifejezett kérése esetén - az Általános Szerzdési Feltételek egy példányát. A szolgáltató minden esetben tájékoztatja az elfizett az Általános Szerzdési feltételek elérhetségérl. ASZF doc 6

7 A Szolgáltató az elfizeti szerzdés megkötését megtagadhatja, ha az elfizet 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esett a Szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás vagy termék esetében, illetve az elfizet szolgáltatók által mködtetett fizetési feketelistán szerepel Az elfizeti szolgáltatások igénybevételének módja Általános feltételek A szolgáltatás a megállapított belépési (szerzdésmódosítási, átírási, szolgáltatáskorlátozás-feloldási) díj megfizetését követen, elfizetési díjért vehet igénybe az Elfizet és a Szolgáltató között megkötött Elfizeti szerzdés alapján. Szolgáltató elfizeti szerzdéskötési kötelezettsége és joga a hatóság nyilvántartása szerinti területre terjed ki Határozott idej szolgáltatás Szolgáltató és Elfizet között létrejött szerzdés alapján nyújtott szolgáltatás. A szerzdés a határozott id elteltével határozatlan idejre változik, ha errl az elfizeti szerzdés másképp nem rendelkezik Határozatlan idej szolgáltatás Szolgáltató és Elfizet között létrejött szerzdés alapján nyújtott szolgáltatás. A szerzdés megsznik Elfizet felmondása esetén a felmondási id elteltével. Szolgáltató a szerzdést csak a jogszabályban meghatározott esetekben mondhatja fel Az elfizeti szolgáltatások igénybevételének feltételei A szolgáltatás igénybevételének módja Vezeték nélküli hozzáférés: az elfizetk saját tulajdonú számítógép, számítógép hálózatból saját vagy a szolgáltató tulajdonában lév, az ETS szabványvak megfelel eszközzel csatlakoznak a vezeték nélküli hálózathoz, melyen fogadó-ütemez eszközként mköd hasonló fejállomáson keresztül kapcsolódnak az Internethez. Az Internet vagy a helyi információs kiszolgáló szolgáltatásait folyamatosan vehetik igénybe Szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésére vonatkozó feltételek Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését a 1. számú melléklet szerinti díjszabásban meghatározott mindenkori belépési díj megfizetése ellenében vállalja. Szolgáltató marketingtevékenysége keretében a belépési díj nagyságát mérsékelheti. Elfizeti szerzdés megsznése esetén az Elfizet a belépési díjra visszamenlegesen nem tarthat igényt. ASZF doc 7

8 A Szolgáltató a belépési díj fejében kiépíti az elfizeti hozzáférési pontot a csatlakozó hálózattal. Az elfizeti hozzáférési pont az elosztóhálózaton keresztül a jelátadási ponton kapcsolódik a törzshálózathoz. A jelátadási pont a szolgáltatástól függen az alábbi lehetségek egyike: - Vezeték nélküli szolgáltatás esetén a szolgáltató által biztosított végberendezésnél a berendezés szabványos ethernet portja, számítógépbe épített vagy saját végberendezésnél a szolgáltató által kiépített antenna csatlakozó. - A lakásba történ belépésnél Egyéb az Elfizeti szerzdésben rögzített módon A vezeték nélküli Internet szolgáltatás kiépítésének feltételei: A szolgáltató szolgáltatását saját vezeték nélküli hálózatán nyújtja. A kiépítés feltétele, hogy a bekötési pont optikai rálátással rendelkezzen a Szolgáltató által mködtetett szolgáltatói végpontok egyikére. A szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja a bekötési pont szolgáltatói végponttól mért távolsága, a tiszta rálátást zavaró növényzet. Amennyiben a kiépítés mszaki lehetsége nem biztosított, az igénybejelentéstl számított 15 napon belül értesíti Elfizett. A szolgáltatás jelátadási pontja a szolgáltató által biztosított végberendezésnél a berendezés szabványos ethernet portja, számítógépbe épített, nem 24 órában mköd vagy saját végberendezésnél a szolgáltató által kiépített antenna csatlakozó. A szolgáltató antennát helyez el a bekötési ponton és kialakítja a hozzáférési pontot a választott végberendezésnél. Saját elfizeti végberendezés esetén is a Szolgáltató biztosítja az igénybevételhez szükséges szabványos csatlakozóval rendelkez interfész kártyát, de ezt Elfizet építi végberendezésébe (PC munkaállomás, notebook stb.) Elfizet tudomásul veszi, hogy a bekötési ponton elhelyezett eszközök (router, antenna, kábel, szerelvények, interfész kártya) a Szolgáltató tulajdonát képezik, azokért elfizet anyagi felelsséggel bír. Az elhelyezett eszközök, mint idegen tulajdonú eszközök biztosításáért Elfizet felel. Elfizet a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése érdekében köteles Szolgáltató megbízottjának a létesítés helyére történ bejutást, illetve szükség esetén 230 V-os hálózati feszültség ellátást biztosítani. Elfizet hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szükséges szerelési és villamossági munkákat ingatlanán elvégezze, amely munkálatok során Vállalkozó köteles a hatályos szabványok rendelkezéseit megtartani. Elfizet tudomásul veszi, hogy a törzshálózati vezetékeken, a hozzátartozó szerelvényeken és tartozékokon változtatást eszközölni kizárólag a Szolgáltató jogosult. E tilalom megszegésébl ered kárt, helyreállítási költséget Elfizet köteles megtéríteni. ASZF doc 8

9 Elfizet tudomásul veszi, hogy a létesítés helyén történ minden olyan átalakítási munka esetén, amely a felszerelt vonali kábel áthelyezését kívánja, köteles átalakítási szándékát - a munka megkezdése eltt 30 nappal Szolgáltató részére bejelenteni, a kapcsolódó terveket egyeztetni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató a felszerelt kábel kiváltására és áthelyezésére nem köteles. Az áthelyezés és kiváltás költségeit Elfizet viseli. Elfizet jogosult indoklás nélkül az Elfizeti szerzdéstl elállni mindaddig, amíg az elfizeti hozzáférési pont kábelépítési munkálatait Szolgáltató el nem kezdi. Az építés megkezdését követ elfizeti elállás esetén Szolgáltatót megilletik az építéssel kapcsolatban addig felmerült költségek. Elfizet tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jelen szerzdés alapján az Elfizeti hozzáférési pontig történ szerelési munkálatokat végzi el. A díjszabásban meghatározott belépési díj összegében 1 db szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésének költsége szerepel. A kiépítéskor 1 db számítógép beállítása díjmentes a szolgáltatás igénybevételéhez. Az esetlegesen felmerül újabb szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) kiépítésére, hálózatépítésre külön megrendelés alapján, díjtérítés ellenében kerül sor Az elfizeti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Elfizeti szerzdés keltétl kezdden, vagy az abban meghatározott idponttól, az Elfizet által igényelt szolgáltatást nyújtja, a szolgáltató által közzétett mindenkori szolgáltatási díj ellenében. A szolgáltatás részletezését és díjszabását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Szolgáltató jelszolgáltatási kötelezettsége a jelátadási ponton lév csatlakozó szerelvényekig tart. Ez a kötelezettség a szolgáltató hálózatában bekövetkez meghibásodások kijavítására és a hálózat folyamatos üzemviteléhez szükséges, karbantartó jelleg munkák elvégzésére vonatkozik. Az esetleges hibák Elfizet által történ bejelentésére a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának telefonszámán keresztül van lehetség, minden nap, 24 órán keresztül. A Szolgáltató kötelezettsége nem vonatkozik az Elfizet ingatlanán belüli és az Elfizet tulajdonában lév elosztóhálózatban keletkez hibákra. A Szolgáltató azonban az általa beépített berendezésekre, anyagokra egy év garanciát vállal. A garanciális kötelezettség nem vonatkozik az elosztóhálózat bármely részén bekövetkez elemi kár, erszakos rongálás, szakszertlen használat következtében adódó, vagy Szolgáltatón kívüli harmadik személy által történt javítás, illetve javítási (vagy átalakítási) kísérlet miatt keletkez hiba esetére. Az ilyen hibákat a Szolgáltató külön díjtérítés ellenében hárítja el. Az elfizeti helyiségekben lév végberendezések közötti csatlakozást biztosító kábel hibájának elhárítása kizárólag az Elfizett terheli. ASZF doc 9

10 Amennyiben Szolgáltató szerzdéses kötelezettségének önhibájából ereden nem tesz eleget, úgy a hatályos jogszabályok szerinti mértékben kötbér fizetésére köteles. Az esetlegesen fellép küls zavarok miatt keletkez Internet szolgáltatás kiesés (pl. az épületben üzemel hibás elektromos berendezések, CB rádió, amatr adóvev berendezés stb.) esetén díjvisszatérítésnek helye nincs. A zavarok vizsgálatát Szolgáltató elvégzi, kezdeményezi azok elhárítását. Ennek eredménytelensége esetén a kivizsgálásra a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselje az illetékes. A szerzdés teljesítése érdekében a Szolgáltató köteles - az elfizeti szerzdés valamint az Általános Szerzdési Feltételek szerint nyújtani szolgáltatását - karbantartani hálózatát, - az elfizet szükségtelen háborítása nélkül tetszleges idpontban ellenrizni hálózatát, ennek keretében követelheti a rendellenes használat megszüntetését. - adat- és titokvédelmi kötelezettségének eleget tenni. A szerzdés teljesítése érdekében Elfizet köteles - felszólításra a rendeltetés-ellenes használatot megszüntetni. - lehetvé tenni, hogy a bekötési ponton belüli kábelépítést, antennaépítést, szolgáltatás-hozzáférési pont kialakítást a Szolgáltató elvégezze. - tudomásul venni, hogy a Szolgáltató tulajdonát képez eszközöket kizárólag a Szolgáltató javíthatja, illetve tarthatja karban - kötelezettséget vállalni arra, hogy az erszakos rongálásból, illetve szakszertlen szerelésbl fakadóan a Szolgáltatót ért károsodást megtéríti. - vállalni, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges - a Szolgáltató tulajdonát képez - eszközöknek a használatában lév ingatlanán történ elhelyezését biztosítja, illetve azok szándékos vagy gondatlan rongálásának megakadályozására törekszik. - biztosítani az épületben lév, a Szolgáltató tulajdonát képez eszközök áramellátását, valamint biztosítani a szolgáltató részére a hozzáférhetséget. - bejelenteni az esetleges meghibásodásokat. - biztosítani a rendszer szolgáltató általi ellenrzését, bekötési pontra való bejutás lehetségét hibaelhárítás végett. Különösen vonatkozik ez az elfizet IP címének elérhetségére a Szolgáltató által megadott IP címrl, mely a rendszer mködésének és ennek ellenrizhetségének alapfeltétele. E nélkül, hiba esetén a Szolgáltató a hibaelhárítást nem tudja megkezdeni, illetve a minségi célértékek normál mérése nem lehetséges adott végpontra. Az Elfizeti szerzdés alapján igénybe vett szolgáltatást Elfizet küls, harmadik személy részére továbbítani nem jogosult. Amennyiben az Elfizet az Elfizeti szerzdésben megjelölt bekötési pontról bármilyen okból elköltözik, illetve annak tulajdonosa, vagy bérlje megváltozik, úgy e tényt az elfizet köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben az elfizet az elköltözést, vagy a tulajdonos-, illetve bérlváltozást nem jelenti be, ASZF doc 10

11 és ez által a szolgáltatás továbbra is üzemel, a szolgáltatási díj az elfizett terheli mindaddig, míg bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz. Az Elfizeti szerzdésben meghatározott szolgáltatás ellenértékét külön megállapodás vagy az Általános Szerzdési Feltételek ettl eltér rendelkezése hiányában Elfizet a díjfizetés kezdeti idpontjától kezdden a szolgáltató által kibocsátott számla alapján, az abban megjelölt módon és határidre fizeti meg. Az Elfizet a díjat a szolgáltató ügyfélszolgálatán a pénztárba befizetve is teljesítheti. Késedelmes fizetés esetén a 1. számú mellékletben meghatározott mérték késedelmi kamatot köteles fizetni. Elfizet felel az elfizeti tulajdonú hálózat és a távközlési végberendezések meghibásodásából, a nem elfogadott berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelel biztosításából ered, Szolgáltatónak okozott kárért. Szolgáltató hálózatának bárminem megrongálása, a rendszeren történ mindennem illetéktelen beavatkozás, illetve Elfizet minden olyan tevékenysége, amely a rendszer, illetve a jelszolgáltatás minségét, vagy más Elfizet érdekeit sérti, vagy súlyosan veszélyezteti szerzdésszegésnek minsül. Minden, nem a Szolgáltatótól származó vezeték nélküli interfész kártya, szerzdésellenes cselekménynek minsül, kivéve ha ennek használatáról illetve az eszközök megvásárlásáról a szolgáltató és az elfizet megegyeztek. Amennyiben egy Elfizet az általa elfizetett szolgáltatásnál magasabb szint szolgáltatási csomagot képes igénybe venni, úgy azt köteles bejelenteni. Elfizeti jogviszonyból ered igények 1 év alatt évülnek el. Szolgáltató köteles minden, az adott helyzetben tle elvárható intézkedést megtenni, illetve minden helyzetben kell gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás minsége mindenkor a legmegfelelbb legyen. Szolgáltató nem vállal felelsséget a szolgáltatás mködésében bekövetkez zavarokért, fogyatékosságokért, illetve a szolgáltatás nem kielégít minségéért, ha ezek Elfizet nem rendeltetésszer magatartására, használatára vezethetk vissza, illetve ezeket Elfizet maga idézte el a végberendezés, az ahhoz csatlakoztatott további berendezés nem elírásszer használatával. Ha Elfizet ezen magatartásával kárt, illetve költséget okoz Szolgáltatónak, köteles azt megtéríteni. Az Elfizeti szerzdés bármely okból történ megsznése esetén Elfizet a szolgáltató tulajdonát képez eszközöket rendeltetésszer használatra alkalmas állapotban köteles a szolgáltató Ügyfélszolgálatán leadni, vagy a Szolgáltató számára a leszerelés feltételeit biztosítani. ASZF doc 11

12 3.4. Az elfizeti szolgáltatások esetleges idbeli és területi korlátai A vezeték nélküli szolgáltatás területe Pest megye. A szolgáltatásnak idbeli korlátja nincsen A karbantartás feltételei - A szolgáltató üzemelteti, karban tartja hálózatát és biztosítja az elérés szolgáltatást valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat - A szolgáltatás szüneteltetésével járó tervezett karbantartást 15 nappal megelzen a Szolgáltató értesítést küld. - A szolgáltatás szüneteltetésével járó rendkívüli karbantartást megelzen, amennyiben lehetséges, a legkorábbi idpontban a Szolgáltató értesítést küld. Ha ez elzleg nem volt lehetséges, akkor arról a Szolgáltató honlapján tájékoztatást ad. 4. AZ ELFIZETI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELRE VALÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK VÁLLALÁSI IDEJE (CÉLÉRTÉKE) 4.1. Az igénybejelentés elbírálásának határideje Az Igényl által benyújtott Igénybejelent lapot Szolgáltató 30 napon belül bírálja el 4.2. Szolgáltatás-hozzáférési pont kialakításának határideje, a szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állása Szolgáltató az elfizeti szerzdés megkötésétl számított 30 napon belül az Elfizetnél szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének idpontjától a szolgáltatás az Elfizet rendelkezésére áll. Nem minsül késedelmes teljesítésnek, ha: - az Elfizet Szolgáltatóval elzetesen írásban egyeztetett idpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; - a Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére egy késbbi idpontban állapodnak meg; - az Elfizet nem adja meg a Szolgáltatónak a szükséges mszaki információkat. 5. SZOLGÁLTATÁSOK MINSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE A 345/2004. (XII.22.) Kormányrendelet alapján kidolgozott szolgáltatásminségi mutatókat a 6. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben szerepelnek a ASZF doc 12

13 szolgáltatásminségi mutatókhoz rendelt célértékek és minimális értékek, a minségi célértékek értelmezése és a teljesítés ellenrzésére vonatkozó mérési módszer leírása. A 6. számú mellékletben feltüntetett szolgáltatás minségi mutatók a Szolgáltató által a szolgáltatási területen nyújtott, nyilvános Internet szolgáltatásokra vonatkoznak. A minségi mutatók teljesülésérl készült mérési eredményeket, és a Kormány rendelet 4. számú mellékletében szerepl további információkkal együtt a Szolgáltató a tárgyévet követ év január 31-ig teszi közzé. Az els közzététel idpontja január AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELFIZETI ADATOK LISTÁJA, AZ ELFIZETI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZDÉSI IDSZAK 6.1. Az elfizeti szerzdés megkötéséhez szükséges elfizeti adatok listája Elfizet neve (Leánykori neve) Elfizet állandó lakcíme (tartózkodási helye), illetve székhelye Elfizet anyja neve Elfizet születési helye és ideje Nem természetes személy esetén Elfizet cégjegyzékszáma, adószáma, illetve más nyilvántartási száma Elfizet távközlési elérhetsége Ha a természetes személy elfizet életkora miatt korlátozottan cselekvképes, akkor törvényes képviseljének neve, leánykori neve, állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, anyja neve, születési helye és ideje. Ha az Elfizet nem tulajdonosa annak az ingatlannak, amelyre az Elfizeti szerzdést meg kívánja kötni, úgy az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges a szerzdés megkötésére. Az elfizeti szerzdés aláírásával vagy az elektronikus szerzdés visszaigazolásával Elfizet nyilatkozik arról, hogy az Általános Szerzdési Feltételeket és a mellékletét képez díjszabást elfogadja és a meghatározott díjakat megfizeti. Az elfizeti szerzdésben a felek megállapodnak abban, hogy az Elfizet a szerzdést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott idn belül nem sznteti meg, nem szünetelteti és a Szolgáltató általi felmondásra nem ad okot Elfizeti jogviszony létrejötte Az elfizeti jogviszony az Elfizetési szerzdés megkötését követen, azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató Elfizetnél a szolgáltatás-hozzáférési pontot kiépítette, és a szolgáltatást Elfizet rendelkezésére bocsátotta Az elfizeti szerzdés megkötésére vonatkozó szabályok ASZF doc 13

14 Az elfizeti szerzdés megkötésének feltételeit a pont szabályozza. 7. AZ ELFIZETI SZERZDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZDÉSMÓDOSÍTÁSRA, EGYOLDALÚ SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELFIZET TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETEND DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS AZ ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE. A felek az elfizeti jogviszonyt az ÁSzF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan bármikor módosíthatják az Elfizeti szerzdés írásbeli módosításával. A polgári jog szabályai szerint szóban vagy ráutaló magatartással történ módosítást is elfogadhatja a szolgáltató, mely hatályba lépésének feltétele az, hogy a módosításokat a másik fél is elfogadja Az elfizeti szerzdés módosítása Elfizet kérésére A szerzdésmódosítást az Elfizet, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti Szolgáltató Ügyfélszolgálatán írásban. Az Elfizet a személyes adataiban bekövetkezett változást köteles bejelenteni. A személyes adatok változásával kapcsolatos szerzdésmódosítás díjmentes. Határozott idej szerzdés esetén módosításra (különös tekintettel a díjcsomagok módosítására) nincs lehetség kivéve a közös megegyezés alapján létrejöv módosításokat Szolgáltató joga az egyoldalú szerzdés-módosításra, és az elfizet ezzel kapcsolatos tájékoztatásának módja. A szolgáltató az elfizeti szerzdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: - az egyedi elfizeti szerzdésben vagy általános szerzdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerzdés feltételeinek lényeges módosítását; - jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy - a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Jogosult továbbá a szolgáltató az elfizeti szerzdés egyoldalú módosítására az elfizeti igények mind szélesebb kiszolgálása érdekében. Az Elfizet tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató idrl idre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató a módosításról az elfizetit tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minsül, ha az Elfizet ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben ASZF doc 14

15 az Elfizet nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Elfizet a szerzdést kifejezett nyilatkozatával felmondhatja. Az Elfizeti szerzdés (ÁSZF vagy egyedi Elfizeti szerzdés) egyoldalú módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelzen 30 nappal hirdetményben értesíti az Elfizetket kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elfizeti díj csökken és egyidejleg tájékoztatja ket a felmondás feltételeirl, valamint ügyfélszolgálatán közzéteszi a módosítást. A nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - elfogadásnak minsül, ha a felek errl az egyedi elfizeti szerzdésben elzetesen megállapodtak a következ kivétellel: A nyilatkozattétel elmulasztása ráutaló magatartással létrejött elfizet szerzdés kivételével nem minsülhet az elfizet, illetve igényl számára többletterhet jelent, az adott (elfizet által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészít szolgáltatás megrendelését eredményez szerzdésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az elfizett a törvényben elírt módon és idpontban értesítette. A fenti értesítésnek tartalmaznia kell: - utalást ÁSZF módosított rendelkezéseire; - módosítások lényegének rövid leírását; - a módosítások hatálybalépésének idpontját; - a közzétett ÁSZF elérhetségét; - díj módosítás esetén, a módosított díj összegét; - azt a feltételt, jogszabályváltozás vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; - az elfizett az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillet jogosítványokat Áthelyezés Ha az Elfizet a szolgáltatás-hozzáférési pontot Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt 30 napon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés végrehajtásának mszaki feltételei hiányoznak, Szolgáltató a teljesítési idpont megjelölésével (év, negyedév) Elfizett értesíti az áthelyezés kérelmezésétl számított 15 napon belül. A szolgáltatás-hozzáférési pont megszüntetésétl az áthelyezésig az elfizeti jogviszony szünetel. Határozott idej szerzdés esetén áthelyezés nem kérhet. Elfizet a szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezésének adminisztrációs, anyagköltségét és munkadíját köteles megtéríteni. A várható anyagköltségrl a kiépítés sajátosságainak figyelembe vételével Szolgáltató elzetes tájékoztatást ad. Az ASZF doc 15

16 áthelyezés 1 bekötési pontra vetített összege nem lehet több, mint a mindenkor fizetend belépési díj összege Átírás Szolgáltató az Elfizet kérésére az Általános Szerzdési Feltételek szerint módosítja az Elfizeti szerzdést, ha az Elfizet személyében szerzdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás), ugyanakkor a szolgáltatáshozzáférési pont helye nem változik meg. A Szolgáltató az átírás esetén fizetend díj összegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az átírás teljesítésének határideje azonban nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelel átírási kérelem beérkezésétl számított 15 napnál. 8. AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELFIZET ÁLTAL KÉRHET SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS FELTÉTELEI 8.1. Az elfizeti szolgáltatás szüneteltetése Elfizet kérésére Elfizet kérésére a szolgáltatás maximum 6 hónapig szüneteltethet. Az Elfizet szüneteltetési jogáról a Szolgáltató által nyújtott díjkedvezmények fejében határozott idre lemondhat. Az elfizeti szolgáltatás szüneteletetéséért az Elfizet szüneteltetési díjat köteles fizetni, melynek összegét a 1. számú melléklet szerinti díjszabás tartalmazza. Határozott idej szerzdés csak egyedi elbírálás alapján szüneteltethet. A határozott idej szerzdés szüneteltetése esetén a szerzdéses idtartam a szüneteltetés idtartamával meghosszabbodik Az elfizeti szolgáltatás szünetelése Szolgáltató érdekkörébe es ok miatt Az elfizeti szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: - az elfizet a szünetelést legalább 15 nappal megelz elzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igényl más gazdaságos mszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; - elre nem látható és el nem hárítható küls ok (vis maior) esetén; - a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által elírt módon. ASZF doc 16

17 Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az általános szerzdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idtartama alatt az elfizet a szünetelés idtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra es elfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidn belüli megszüntetésére minden tle elvárhatót megtett. Az e pontban szerepl rendszeres karbantartásnak kell tekinteni az idjárási körülmények miatti hálózat-beállításokat, valamint a szolgáltatás megfelel, állandó minségének biztosítása érdekében a hálózaton végzett beavatkozásokat. 9. AZ ELFIZETI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Az Elfizeti szerzdésben meghatározott szolgáltatás részleges vagy teljes egészében történ (100%-os) korlátozására Elfizet egyidej a hatályos jogszabályokban meghatározott értesítése mellett Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult: - Elfizet akadályozza, vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetésszer mködését, így különösen, ha az elfizet a szolgáltatáshozzáférési ponthoz megfelelség-tanúsítással nem rendelkez végberendezést, vagy nem megfelel interfésszel rendelkez végberendezést csatlakoztatott. A Szolgáltató hálózata mködésére különösen veszélyesnek tekinti azt az esetet, amikor az elfizet számítógépének vírusfertzése következtében az elfizet számítógépe folyamatos vagy idszakos vírusos üzenetküldést végez, DOS (internetes csatornák, számítógépek megbénítására tett kísérlet) támadást hajt végre. Ebben az esetben a Szolgáltató az elfizet értesítése mellett azonnali, 100%-os korlátozást hajthat végre. - Elfizet az igénybe vett szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, továbbadja, vagy azt a hálózati szolgáltatási szerzdésekrl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. Ebben az esetben Elfizet a 1. számú mellékletben meghatározott összeg Általános kártérítés fizetésére köteles. - Az Elfizetnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt legalább 30 napos esedékes díjtartozása van, és Elfizet a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából Szolgáltatónak nem adott a díjtartozás kiegyenlítésére megfelel nagyságú vagyoni biztosítékot. Az Általános Szerzdési Feltételek szerint ilyen biztosítéknak kell tekinteni az elfizet által történt óvadék fizetést, melybl Szolgáltató kielégítést nyerhet. - Az elfizet megszegi a 2. számú mellékletben található Hálózathasználati irányelveket A korlátozás kiterjedhet az Elfizet sávszélességének, forgalmának, bizonyos szolgáltatásai igénybevételének korlátozására. Szolgáltató köteles a korlátozást ASZF doc 17

18 feloldani, ha az Elfizet a korlátozás okát megszünteti, és errl Szolgáltató hitelt érdemlen tudomást szerez. 10. AZ ELFIZETI SZERZDÉS MEGSZNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI Elfizeti szerzdés felmondása elfizeti oldalról Elfizet a határozatlan idej szerzdést 8 napos határidvel bármikor jogosult felmondani. Az elfizeti szerzdés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén, amennyiben a módosítás az elfizet számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elfizet az értesítéstl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elfizeti szerzdést. Nem mondhatja fel az elfizet az elfizeti szerzdést ilyen esetben, azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idtartam alatt igénybe veszi és az elfizeti szerzdést az ebbl ered kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elfizet felmondja az elfizeti szerzdést, a szolgáltató az elfizettl nem követelheti a szerzdés felmondását követ idszakra es kedvezmény összegét Elfizeti szerzdés felmondása szolgáltatói oldalról Az elfizeti szerzdés Szolgáltató általi felmondásának határideje 60 nap. Szolgáltató az elfizeti szerzdés felmondásáról Elfizett írásban, tértivevényes levélben köteles értesíteni. Ha a felmondás indoka az Elfizet szerzdésszegése, és az Elfizet a felmondási id alatt a szerzdésszegést megszünteti, az elfizeti szerzdés nem sznik meg a Szolgáltató felmondásával. Errl szolgáltató a jogszabályokban meghatározott módon köteles az elfizett haladéktalanul értesíteni. A felmondásnak tartalmazni kell a felmondás indokát, a felmondási idt, és a felmondás lejártának napját, elfizeti szerzdésszegés estén az arról szóló tájékoztatást és mindent, amit a jogszabályok Szolgáltatónak kötelezvé tesznek. Szolgáltató az elfizeti szerzdés megszegése esetén 15 napos határidvel felmondhatja, ha - Elfizet akadályozza, vagy veszélyezteti szolgáltató hálózatának rendeltetésszer mködését, és az elfizet ezt a szerzdésszegést a jogkövetkezményekre is figyelmeztet írásbeli értesítést követen 3 napon belül sem szünteti meg - Az Elfizet írásbeli, a jogkövetkezményekre is figyelmeztet értesítését követen sem teszi lehetvé, hogy Szolgáltató a bejelentett vagy Szolgáltató által ASZF doc 18

19 felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenrzéseket elvégezze. - Az Elfizet írásbeli, a jogkövetkezményekre is figyelmeztet értesítését követen is szolgáltató hozzájárulása nélkül az elfizeti szolgáltatást harmadik személynek továbbértékesíti, továbbadja, vagy azt továbbra is a hálózati szerzdésekrl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja A szolgáltató az elfizeti szerzdést 30 napos felmondási idvel mondhatja fel, amennyiben az elfizet az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztet els értesítés elküldését legalább 15 nappal követ második értesítés megtörténtét követen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerzdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az elfizet havi elfizetési díjának megfelel összeget, illetve havi elfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az elfizet a díjtartozás összegszerségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett el, feltéve, hogy az elfizet a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. A szolgáltató jogosult a szerzdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy - a 137. feltételei szerint - korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az elfizet a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató jogosult az elfizeti szerzdés rendes felmondására, amennyiben az Elfizet fizetésképtelenné válik, ellene csdeljárás, felszámolás, végelszámolás, törlési eljárás indul. Az Elfizet tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások harmadik fél számára történ továbbadása a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos, ennek megszegése rendes felmondás alapját képezi. Az Elfizet tudomásul veszi, hogy az Elfizeti oldali tartalomszolgáltatás meghatározott díjcsomagok kivételével a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos, ennek megszegése rendes felmondás alapját képezi A szolgáltató jogai: A Szolgáltató jogosult az Egyedi Elfizeti Szerzdés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy az Általános Szerzdési Feltételek 9. pontjának megfelelen korlátozni a Szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elfizet a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya az Egyedi Elfizeti Szerzdés felmondásának. Amennyiben a Szolgáltató az Egyedi Elfizeti Szerzdést felmondja, a jelen Általános Szerzdési Feltételekbl illetve a hatályos jogszabályokból fakadó jogokon felül az ASZF doc 19

20 alábbi további jogok is megilletik. A Szolgáltató által az Elfizetnek nyújtott hálózati szám, IP címek és Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Berendezések visszavétele. Az Elfizet tudomásul veszi, hogy az Egyedi Elfizeti Szerzdés megsznését követ 6 (hat) hónap letelte után az Elfizet címét / címeit a Szolgáltató újra felhasználhatja. Az Elfizet a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. Az Egyedi Elfizeti Szerzdés megsznése esetén Elfizet kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes kören együttmködik a Szolgáltatóval és az elzetesen egyeztetett idpontban lehetséget biztosít a használatába bocsátott eszközök visszavételezésére. Az Elfizet kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e végberendezéseket, illetve technikai eszközöket a szerzdés megsznésekor üzemképes, sértetlen állapotban bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben erre az egyeztetés kezdeményezését követ 30 (harminc) napon belül saját hibájából nem kerül sor, úgy kötelezettséget vállal a végberendezések értékének teljes kör megtérítésére. Az Egyedi Elfizeti Szerzdés megsznését követen a Szolgáltató az Elfizetvel csak abban az esetben köt új Egyedi Elfizeti Szerzdést, ha az Elfizetnek a Szolgáltatás igénybevételébl ered díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi Egyedi Elfizeti Szerzdés megsznését nem az Elfizet hibájából ered, 1 (egy) éven belüli felmondás okozta. Ha az Elfizet tartozását csak jelents késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzdést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzdéskötést az Elfizet korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelel elleg megfizetéséhez kösse. 11. A HIBABEJELENT ELÉRHETSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, AHIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A hibabejelent elérhetsége Szolgáltató hibabejelentje a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen, postai vagy elektronikus levélben valamint az Ügyfélszolgálat telefonszámán keresztül érhet el, ügyfélfogadási idben élszóban. Az Elfizet köteles a Szolgáltatásban felmerül problémákat haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából ered kárért, vagy költségekért a Szolgáltató nem vállal felelsséget Vállalt hibaelhárítási célértékek A hibaelhárítás vállalt ideje az esetek 80%-ában nem több mint 3 munkanap. A minségi mutatók vállalt célértékét és minimális értékét a 6. számú melléklet tartalmazza. Ha a ASZF doc 20

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Rege Péter József E.V. Készült: Kőszeg, 2009. május 22. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. október 31. BEVEZETŐ... 1 1. Szolgáltató adatai... 1 1.1. Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2005. április 6. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. szeptember 17-t!l Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek Ügyfélszolgálat elérhetsége: Név: IP-telekom Kft. Cím: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. Telefon: 1/999-6363 Fax: 1/999-7662 E-mail cím: support@ip-telekom.hu

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft - Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18-án Legutóbb módosítva: 2006. 01. 04-én 1/45 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI

Részletesebben

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2003. március 25. Utolsó módosítás: 2014. 01.21. Hatályos: 2014. 02.20-tól TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató neve, címe, elérhetősége... 5

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben