K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.)"

Átírás

1 K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: ) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerzdési feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat elérhetsége és nyitvatartási rendje 1.1. A szolgáltató neve, címe A szolgáltató neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd Részvénytársaság, Rövidített neve: PR-TELECOM Zrt., Cégjegyzékszáma: Cg , 1.2. Székhelyének címe: 3533 Miskolc, Gózon L. u. 11., Telefonszám: 46/ ,Telefaxszám: 46/ Ügyfélszolgálatának elérhetsége (cím, telefonszám, nyitvatartási id), illetve internetes honlapjának címe Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe, telefon és telefax száma, 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u Sárospatak, Wesselényi u Jászberény, Bercsényi u Abony, Radák K. u Dunaharaszti, Dózsa Gy. u Kecskemét, Lóverseny u Szigethalom, M út 2/A 4600 Kisvárda, Aradi Vértanúk Tere Szolnok-Szandaszls, Molnár Ferenc u Kiskunfélegyháza, Izsáki u Szigetszentmiklós, Jókai M. út Tata, Ady E Nagykrös, Rákóczi u. 4/ Kszeg, Rohonci u Nyékládháza, Kossuth Lajos út Sümeg, Ramassetter u Lábatlan, Rákóczi út Balatonfzf,József Attila u Nagyvázsony, Vásártér u Tiszaföldvár, Kossuth u Kunszentmárton, Bethlen G. út 6. Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje: hétf: ig, szerda: ig, csütörtök: , péntek: ig Nagykrös, Szolnok esetében: hétf: ig Kisvárda, Nyékládháza esetében: hétf: , péntek: Lábatlan esetében: hétf: ig órán keresztül hívható hibabejelent szolgálat telefonszáma: Internetes (oldal) honlap címe: Hibabejelent szolgálat címe: Az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerzdési Feltételeket az ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekintheten közzéteszi. A Szolgáltató az ÁSZF-et vagy annak az Elfizet vagy Felhasználó által megjelölt egyes részeit kérésre nyomtatott formában is átadja az 1. sz. mellékletben megjelölt díj ellenében A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerzdési Feltételeket az internetes honlapján mindenki számára megtekintheten közzéteszi. 2. Az elfizeti szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetségeik megjelölése A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az Elfizet jogait, így különösen az Elfizett megillet kötbér mértékét az ÁSZF 14. pontja, az egyéb igények érvényesítési módját és eljárását az ÁSZF 15. pontja tartalmazza Az Elfizet díjreklamációja elintézésével kapcsolatos panasza, kötbérigénye elintézésével kapcsolatos panasza, kártérítési igénye elintézésével kapcsolatos panasza esetén jogosult a 4. sz. melléklet szerinti illetékes hatóság(ok) vizsgálatát kérni. Az elfizeti jogviszonyból ered esetleges jogvitákra a felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. 3.Az elfizet személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján A Szolgáltató által nyilvántartott, az Elfizetre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF 4. sz. melléklete szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza A Szolgáltató az általa nyilvántartott személyes adatokról az Elfizet kérésére köteles az Elfizet saját adatairól felvilágosítást adni. Amennyiben az Elfizet a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató felé nem jelenti be, úgy az Elfizet mulasztásának idtartamára a Szolgáltató mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az elfizeti szerzdés fennállása alatt illetve azután annyi ideig tárolhatja, ameddig arra a hálózat kiépítettségének mszaki dokumentálása szükségessé teszi, illetve az Elfizetk tájékoztatásával, a díjszámlázással, továbbá az elfizeti szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak A Szolgáltató az Elfizet adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

2 4. Az elfizeti szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeinek, szolgáltatások minségi célértékeinek leírása az általános szerzdési feltételekben. A szolgáltató által nyújtott elfizeti szolgáltatások meghatározását az ÁSZF 5. pontja, valamint 1. sz. melléklete, a szolgáltatások díjait az ÁSZF 1. sz. melléklete, az egyes díjak fogalmát az ÁSZF pontja, a szolgáltató által biztosított kedvezményeket az ÁSZF 19.5 és pontja, a szolgáltatás minségi célértékeinek leírását az ÁSZF 8. pontja tartalmazza. 5. A számlázás módja Az Elfizet a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért alkalmanként az 1. sz. mellékletek szerinti egyszeri díjakat köteles fizetni Az Elfizet az elfizeti szolgáltatásokért az 1. sz. melléklet szerinti díjakat köteles fizetni. Rendszeres díjak: havi elfizetési díj, csökkentett elfizetési díj A folyamatos elfizeti szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az Elfizet választása szerint a) naptári havi elfizetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig, b) naptári negyedéves elfizetés esetén a középs hónap végéig, c) naptári féléves elfizetés esetén a harmadik hónap végéig, d) naptári éves elfizetés esetén a harmadik hónap végéig esedékes. A szerzdéskötéskor megtett díjfizetési gyakorisági nyilatkozatát az Elfizet legkésbb az els módosított díjfizetési gyakoriságú idszakot megelz hónap kezdetéig módosíthatja A rendszeres elfizetési díjak és az elfizetési díj jelleg díjak, valamint a belépési, a bekapcsolási, a kiegészít bekapcsolási díj elre, az egyéb egyszeri vagy forgalomtól függ díjak pedig utólag esedékesek. Az Elfizet az egyéni elfizeti szerzdésben meghatározhatja fizetés módját, mely a következk valamelyike lehet: a) készpénzzel az ügyfélszolgálati irodában, díjbeszednél illetve helyi megbízottnál, b) a Szolgáltató által biztosított vagy az Elfizet által indított készpénz átutalási utalvánnyal (csekkel), c) csoportos beszedési megbízás alapján lakossági folyószámláról pénzintézeti átutalás, d) elfizet részérl történ pénzintézeti átutalás, e) felhatalmazó levél alapján az Elfizet pénzforgalmi számlája terhére azonnali beszedési megbízás, f) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerint a munkáltató által a munkavállalónak vagy a magánszemély számára államháztartási forrásból, pályázat útján biztosított, adómentesen nyújtható számítógép- és internethasználatra fordítható pénzhelyettesít eszköz (így különösen utalvány vagy egyedi kód) felhasználása A c)-e) pontok szerinti fizetési módnál az Elfizet kötelezettsége a befizetés azonosításához szükséges adatok feltüntetése, melynek elmulasztásából vagy hiányos feltüntetésébl ered következmények az Elfizett terhelik A Szolgáltató az esedékes díjakról az esedékesség hónapjában számlát küld az Elfizetnek, a számla összegét az azon feltüntetett határnapig kell kiegyenlítenie. A fizetési határid nem lehet kevesebb a számla keltétl számított 13 naptári napnál. Ha az Elfizet a számlát a tárgyhó 25-éig nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul bejelenteni és számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat díjtalan. Ha bármelyik határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a következ munkanap. 2 A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésbl be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja A számla kiegyenlítése elssorban az Elfizet által az elfizeti szerzdésben megjelölt módon, vagy a jogszabályban megállapított valamely fizetési mód igénybevételével történhet. A Szolgáltató az összeg folyószámlájára kerülését ellenrzi és nyilvántartásában kimutatja, ügyfélszolgálata útján az Elfizett érdekldése esetén befizetéseirl tájékoztatja A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Elfizet a számlán feltüntetett idpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezd napja a számlán feltüntetett fizetési határidt követ nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Elfizet a számla szerinti összeget nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Az Elfizett alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidig ki nem egyenlített összeg erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt mértékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezd napja a számla befizetésének a napja, utolsó napja az összeg visszafizetésének napja A késedelmi kamat mértéke az Elfizet és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén egyaránt a mindenkor hatályos Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat mértékével azonos. A Szolgáltató és az Elfizet jogosult a másik féllel szembeni lejárt követelését beszámítás útján érvényesíteni A Szolgáltató az Elfizet által teljesített befizetéseket a Ptk a szerinti módon számolja el, így ha az Elfizet kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elssorban a költségre, azután a kamatra és végül a ftartozásra kell elszámolni. Az Elfizet eltér rendelkezése hatálytalan A Szolgáltató az esetleges díjhátralék biztosítékaként az Elfizettl vagyoni biztosítékot kérhet. Vagyoni biztosíték/biztosíték fajtái: a) ingón vagy ingatlanon alapított jelzálogjog, melynek összege az Elfizett terhel havi rendszeres elfizetési díj összegének ötszöröse, és amelynek alapításával kapcsolatos költségek ugyancsak az Elfizett terhelik. b) pénzbeli óvadék: Amennyiben az Elfizet egy éven belül kétszer tizenöt napos fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult az Elfizett pénzbeli vagyoni biztosíték, mint óvadék nyújtására felhívni. Az óvadék összege megegyezik az Elfizet elfizeti szerzdése alapján egy hónapra vetített összeg kétszeresével. Negyvenöt napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult díjigényét az óvadékból kielégíteni. Az Elfizet köteles a szerzdés idtartama alatt az óvadék összegét folyamatosan a Szolgáltatónál letétbe helyezni. Amennyiben az óvadék összegébl a Szolgáltató díjhátralék címén érvényesíti igényét, az Elfizet köteles az óvadék összegét a levont összeggel a levonásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követ tizenöt napon belül kiegészíteni. Amennyiben az Elfizeti jogviszony megsznik, a Szolgáltató az óvadéknak a tartozásokkal csökkentett összegét kamatmentesen, egy összegben átutalja az

3 Elfizet által megjelölt pénzforgalmi számlára, vagy azt ügyfélszolgálati pénztárából kifizeti.. 6. A hibabejelent elérhetsége, a hibajelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása A Szolgáltató a hálózat és az elfizeti szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az ÁSZF 2.1. pontja szerinti ügyfélszolgálat mellett hibabejelent szolgálatot is mködtet, melynek elérhetségét jelen ÁSZF 2.2. pontja tartalmazza. Az Elfizet az elfizeti szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelent szolgálatnál szóban telefonon, vagy az ügyfélszolgálatnál szóban személyesen, vagy telefonon, az ügyfélszolgálathoz küldött levélben, vagy elektronikus levélben, vagy egyéb elektronikus hírközlés útján jelentheti be. Az Elfizet azonosíthatósága érdekében a bejelentéskor közölni, illetve feltüntetni szükséges az Elfizet ügyfélazonosító számát. A szolgáltató a telefonhálózaton elérhet hibabejelent szolgálat elérését köteles a legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is biztosítani. A telefonhálózaton elérhet ügyfélszolgálat/hibabejelent szolgálat elérhetségének biztosítása keretében a Szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra/hibabejelent szolgálatra érkez hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéz bejelentkezését is biztosítani Hibabejelentésnek minsül az Elfizet a pont szerinti bármely módon tett minden olyan bejelentés, amely az Elfizet által jogszeren igénybe venni kívánt valamely elfizeti szolgáltatás igénybe vételi lehetségének teljes vagy részleges hiányára vagy a Szolgáltató által vállalt minségi célértékek alatti szint használhatóságára vonatkozik (hibás teljesítés). Nem minsül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a) a hiba az Elfizet érdekkörében keletkezett, b) a Szolgáltató által biztosított Internet-hozzáférési szolgáltatás csúcsidben várakozással vehet igénybe, azonban a vállalt célértéken belül, c) a hiba elháríthatatlan küls ok miatt következett be, d) az Elfizet az ÁSZF 7. sz. mellékletében vállalt szolgáltatás minségétl eltér szolgáltatás vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el Az Elfizet kiszállási díj fizetésére köteles az 1. sz. mellékletben megjelölt mértékben, ha a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Elfizet érdekkörébe tartozik, b) a helyszínen végezhet kijavítás idpontjában a Szolgáltató és az Elfizet megállapodott, azonban az Elfizet az ingatlanba való bejutást vagy az elfizeti hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította, c) az Elfizet téves vagy megtéveszt vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett, d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel Amennyiben az Elfizet kéri és a Szolgáltató azt teljesíteni tudja a feltételek adottsága miatt, úgy a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartásba vételétl számított 6 órán belül megkezdi a helyszíni hibaelhárítást az 1. sz. mellékletben megjelölt mérték expressz kiszállási díj ellenében Az Elfizet nem jogosult a hálózatot érint javítási vagy karbantartási munkálatokat önmaga végezni, vagy a Szolgáltatón kívüli személlyel végeztetni. Amennyiben a hibakivizsgálás vagy elhárítás során megállapításra kerül, hogy az Elfizet a Szolgáltató tulajdonát képez hálózatot vagy hálózati berendezést az Elfizet önmaga kívánta javítani vagy a javításra harmadik személyt vett igénybe 3 és ezzel a Szolgáltatónak kárt okozott, úgy köteles az okozott kárt (beleértve a más elfizetket is érint hibaelhárítás meghiúsításából ered kárt is), valamint a hibaelhárítással kapcsolatban felmerült költséget a Szolgáltató részére megtérítani A Szolgáltató a hálózat karbantartását a szolgáltatásminség szolgáltató általi ellenrzésének adatai vagy az Elfizet megalapozott bejelentése alapján végzi, amennyiben a hálózat vagy annak része állapota miatt a karbantartás szükséges, továbbá a Szolgáltató a rendszeres karbantartás keretén belül általános ellenrzést is végez a hírközl hálózaton Ha az Elfizet a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és szóbeli bejelentés esetén lehetleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elfizeti szerzdést díjtartozás miatt a jelen ÁSZF pontjában foglaltak szerint felmondani. Ha az Elfizet a díjraklamációt a díjfizetési határid lejárta eltt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a díjreklamációt a Szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követ 5 napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határid a díjreklamáció megvizsgálásának idtartamával meghosszabbodik. Egyéb esetben az Elfizet a vitatott díj eredeti fizetési határidre történ megfizetésére köteles és a díjreklamációnak a vitatott díjon (díjtételen) kívüli díjakra nincs halasztó hatálya. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következ havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 napon belül az Elfizet választása szerint a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Elfizet számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Elfizet részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Elfizett megillet kamat mértéke azonos a Szolgáltatót az Elfizet díjfizetési késedelme esetén megillet kamat mértékével. Ha az Elfizet a Szolgáltató által követelt díj összegszerségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstl védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt Az Elfizet kérésére a Szolgáltatónak az adatkezelési szabályok figyelembe vételével biztosítania kell, hogy az Elfizet a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetend díj számításához szükséges számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Az egyéni Elfizet kérésére a Szolgáltató ezen adatokat naptári évente legfeljebb két alkalommal nyomtatott formában díjmentesen köteles átadni. Nem egyéni Elfizetk részére vagy egyéni Elfizetknek az éven belüli harmadik alkalomtól a Szolgáltató az adatok nyomtatott formában történ kiszolgáltatásért oldalanként az ÁSZF 1.sz. mellékletében meghatározott adatkezelési és nyomtatási díjat számíthat fel. Ha az elfizetési díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokból megállapítható, hogy a díjreklamációt a Szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény okozta, abban a naptári évben, amikor az els ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a Szolgáltató az adatokat

4 korlátlan számú alkalommal köteles az egyéni Elfizetnek nyomtatott formában díjmentesen átadni A szolgáltatás minségét a Szolgáltató ellenrzi a) a fejállomáson szemrevételezéssel folyamatosan és méréssel legalább félévente rendszeresen, b) az elfizeti hozzáférési pontokon idszakonkénti szúrópróbaszer méréssel, illetve c) az Elfizet minségre vonatkozó panasza esetén az Elfizet elfizeti hozzáférési pontján a panasztól függen objektív módon méréssel. A méréshez a Szolgáltató megfelel mszert és szükség esetén ellenrz végberendezést alkalmaz. A mérés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja. 7. A szerzdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elfizett megillet jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elfizett megillet kötbér mértéke A Szolgáltató köteles az Elfizet által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb a hibabejelentés nyilvántartásba vételétl számított 72 óra idtartamon belül kijavítani. Nem minsül valós hibának az, ha az Elfizetvel szemben a szolgáltatás korlátozására került sor és a korlátozásról a Szolgáltató az Elfizett a hibabejelentéskor tájékoztatta A14.3. pontban foglaltak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitvaálló határid eredménytelen elteltétl a hiba elhárításáig terjed idszakra az alábbiak szerinti kötbér fizetésére köteles: a) Ha a hiba következtében az elfizeti szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelz az elz hat hónapban az Elfizet által az elfizeti szerzdés alapján az adott elfizeti szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idtartamú elfizeti jogviszony esetén a vetítési alap az elfizeti jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. b) Ha a hiba következtében az Elfizet az elfizeti szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minséghez képest alacsonyabb minségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következ elszámolás alkalmával az Elfizet számláján egy összegben jóváírja, vagy az elfizeti jogviszony megsznése esetén az Elfizet választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elfizet részére egy összegben visszafizeti. Mentesül a Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a hibát az Elfizet az Elfizetnek felróható okból nem, vagy utólag, a hiba Szolgáltató általi elhárítása után jelentette be. Ha az Elfizet a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviseljéhez fordulhat Az Elfizet kötbérigénnyel léphet fel, ha a Szolgáltató az átírást vagy a hibajavítást az arra az ÁSZF szerint rendelkezésére álló idtartam alatt nem végezte el. Az átírás késedelmes teljesítése miatti kötbérre vonatkozó szabályokat az ÁSZF pontja, a szolgáltatás hibás teljesítése és a hibajavítás késedelme miatti kötbérre vonatkozó szabályokat és körülményeket az ÁSZF 14. pontja, megfizetésének módjait a pontja tartalmazza. A Szolgáltató nem köteles a hibajavítás késedelme miatt kötbért fizetni az ÁSZF 14. pontjában (különösen 14.2.a)-e)) megjelölt esetekben Ha az Elfizet a Szolgáltatónak kártérítési igényét írásban bejelenti, a Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak jogosságát szóbeli bejelentés esetén lehetleg azonnal, egyéb esetben legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és postai úton kézbesített tértivevényes levélben értesíti az Elfizett a vizsgálat eredményérl. Ha a kártérítési igény kivizsgálásához helyszíni bejárás is szükséges, az Elfizet az elre egyeztetett idpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Elfizet hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Elfizett új idpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új idpontig terjed idszakkal meghosszabbodik, továbbá az Elfizett kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. Az elfizeti szerzdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Elfizet vagyonában okozott kárért felel, mely azt az értéket jelenti, amellyel az Elfizet meglév vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot. A Szolgáltató felelssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelsség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az általános elvárhatóság szempontjából a Szolgáltató feltételezi a gazdasági életben körültekint, megfelelen informált fogyasztót, aki a rendelkezésére álló információk birtokában képes ésszer vásárlói döntést hozni. Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet vis major okozott, vagy abból származott, hogy az Elfizet a kár elhárítása, illetleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Elfizet vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, hogy a Szolgáltató szolgáltatása részben vagy egészen nem megfelelen mködik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és költségekért, amelyek azért merültek fel, mert az Elfizet kárenyhítési kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette Az elfizeti szerzdésekbl ered követelések elévülési ideje egy év A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az Elfizet jogait, így különösen az Elfizett megillet kötbér mértékét az ÁSZF 14. pontja, az egyéb igények érvényesítési módját és eljárását az ÁSZF 15. pontja tartalmazza Ha az Elfizet hibabejelentése alapján elvégzett vizsgálat és hibaelhárítás során nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, e tényrl a Szolgáltató az Elfizett haladéktalanul és megfelel indoklással értesíti. Az Elfizett a hiba

5 kijavításáig a bejelentésétl számított 72 órát, illetve az Elfizet esetleges késedelmével meghosszabbodott hibajavítási határidt meghaladó idtartamra terjeden naponta megillet és jóváírandó díjcsökkentés mértéke a havi elfizetési díj egy napra es összegével egyenl Ha az Elfizet a szolgáltatás minségi problémája miatt a Szolgáltatótól díjcsökkentést kapott, ugyanazon minségi probléma miatt egyidejleg kötbérre nem jogosult. Amennyiben a szolgáltatás súlyos hibája 30 napon túl is fennáll és a hiba oka igazoltan a Szolgáltató ügykörébe tartozik, az Elfizet jogosult az elfizeti szerzdést a Szolgáltató súlyos szerzdésszegésére hivatkozással felmondani és amely felmondás esetén az Elfizet mentesül esettl függen a 9.9. pont szerinti visszafizetési kötelezettség, illetve a határozott idej szerzdés esetén a határozott id végéig fizetend díj megfizetése alól. 8. Az elfizeti szerzdés módosításának egyes esetei és a szerzdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzdésmódosításra, az elfizett a szolgáltató egyoldalú szerzdésmódosításának eseteiben megillet jogok, egyoldalú szerzdésmódosítás esetén az elfizet tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzdésmódosítás esetei és a fizetend díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az egyedi elfizeti szerzdés módosítása az ÁSZF-ben megjelölt kivétellel írásban, az elfizeti szerzdés megkötésének szabályai szerint történhet, az e fejezetben részletezett eltérésekkel Az egyedi elfizeti szerzdésnek a felek közös megegyezésével történ módosítására a következ esetekben kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy az Elfizetnek az ÁSZF eltér rendelkezése hiányában- sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás idpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben: az Elfizet személye az elfizeti hozzáférési pont megváltozása nélkül módosul (átírás) Az Elfizet átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Elfizet személyének módosítását, ha személyében szerzdés, öröklés vagy egyéb jogcímen történ jogutódlás következtében változás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekrl a feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Elfizet halála vagy megsznése miatti átírás esetén az átírást kér örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági végzéssel vagy ítélettel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Átírásra a Szolgáltató eltér nyilatkozata hiányában csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglév esetleges díjtartozást a felek valamelyike illetve a jogutód az átírással egyidejleg rendezi. Az átírás idpontját az átírást kér felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért idpont eltt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelel (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektl a Szolgáltató az Elfizet kérésére eltekinthet, ha azt nyilvántartási rendszere lehetvé teszi. 5 Ha az átírás során a régi és új Elfizetk elfizeti kategóriája megváltozik, akkor az átírás idpontjától az új Elfizetnek az új elfizeti kategóriára vonatkozó elfizetési díjakat kell megfizetnie. Az Elfizet az elfizeti hozzáférési pont kiépítése eltt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Elfizet által a hatályos ÁSZF szerint fizetend díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. Ha a Szolgáltató az átírás 15 napos határidejét nem tarja be, minden késedelmes nap után kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az átírás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az elfizeti hozzáférési pont átírása és áthelyezése kölcsönösen kizárják egymást az Elfizet az elfizeti hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) Az elfizeti hozzáférési pont tulajdonos Elfizet áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az elfizeti hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha egyidejleg az Elfizet személye nem változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelel (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, egyeztetett idpontban teljesíti, ha az Elfizet az áthelyezés idpontjáig igényelt szolgáltatások díját a Szolgáltató eltér nyilatkozata hiányában rendezte, illetve rendezi, és a kért új elfizeti hozzáférési pont kiépítésének mszaki feltételei adottak. Ha az áthelyezés mszaki okok miatt nem teljesíthet, errl a Szolgáltató 15 napon belül értesíti az Elfizett a várható teljesítési idpont (év, negyedév) megjelölésével, mely esetben az eredeti elfizeti hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, és az elfizeti jogviszony ettl az idponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti elfizeti hozzáférési pont megszüntetését követ két éven belül nem kerül sor, az elfizeti szerzdés az Elfizet a kiépítés hiányáról szóló elzetes írásbeli értesítésével megsznik. Amennyiben az Elfizet az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az elfizeti hozzáférési pont már kiépítésre került, az Elfizet átírási díj fizetésére köteles, kiépítetlen elfizeti hozzáférési pont esetén pedig kizárólag bekapcsolási díj fizetésére köteles az Elfizet. Az áthelyezés díját az 1. sz. melléklet tartalmazza az Elfizet módosítani kívánja az elfizetett szolgáltatás(oka)t Az Elfizet az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t igénye szerint, de díjmentesen évente egy alkalommal módosíthatja, - kivéve, amikor a szolgáltató egyoldalúan változtatja a csomagot és/vagy annak elfizetési díjait mely igényt a Szolgáltató legkésbb a) csomag más szolgáltatási tartalmú csomagra történ módosítása esetén legkésbb a megrendelés napját követ hónap els napjától, b) a Szolgáltató egyoldalú szerzdésmódosítása miatt, amennyiben az Elfizet a módosítási igényét a Szolgáltatónak a szerzdésmódosításra vonatkozó értesítése közlését követ 15 napon belül a Szolgáltatóhoz írásban bejelenti, a Szolgáltató általi szerzdésmódosítás hatálybalépésével egyidejleg teljesíti. A Szolgáltató az Elfizet kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében fentiektl eltér módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat.

6 10.3. Az egyedi elfizeti szerzdésnek az Elfizet egyoldalú nyilatkozatával történ módosítására a következ esetekben kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy az Elfizetnek az ÁSZF eltér rendelkezése hiányában sem a módosítási igény bejelentésekor, sem a módosítás idpontjában nem áll fenn lejárt és nem vitatott díjtartozása a Szolgáltatóval szemben: az Elfizet elfizeti minsége (egyéni, nem egyéni elfizet) megváltozik Az Elfizet igénye esetén valamely következ hónap els napjától megváltoztathatja elfizeti minségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése eltt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Elfizet kérésére rövidebb bejelentési idt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetvé teszi. A Szolgáltató az elfizeti minség módosítása hatályba lépésétl kezdden a módosult elfizeti kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel az Elfizet módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát Az Elfizet igénye esetén valamely következ hónap els napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése eltt legalább 45 nappal megtette. A Szolgáltató az Elfizet kérésére rövidebb bejelentési idt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetvé teszi. Folyószámlás fizetési mód esetén az Elfizet köteles az elfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni. A Szolgáltató a díjbeszedést az Elfizet nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba lépésétl kezdden. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás pénzforgalmi számlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató az Elfizet egyidej értesítésével visszatérhet a módosítás eltti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a pénzforgalmi számlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Elfizet els sikeres pénzforgalmi számla terhelésekor vagy azt követen az aktuális díj mellett az idközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is az Elfizet valamely, a szerzdésben szerepl egyéb adata megváltozik. Ha az Elfizet valamely, a szerzdésben szerepl egyéb adata megváltozik, köteles azt a változást követ 8 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változás megelz 45 napon) belül azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott képviselje útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni. Ha ezt elmulasztja, az Elfizet ebbl adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felels, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Elfizettl követelheti A Szolgáltató az egyedi elfizeti szerzdés módosításáért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat jogosult érvényesíteni az Elfizetvel szemben. Ez alól kivételt képez, ha a szolgáltató egyoldalúan szolgáltatáscsomagot módosít és/vagy díjat emel. Az Elfizet az elfizeti minségre vonatkozó módosítása esetén nem köteles a Szolgáltató részére díjat fizetni Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató a jelen Általános Szerzdési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató 6 a) a távközlési hálózat mszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és Internet-hozzáférési szolgáltatással összefügg üzleti ok miatt az elfizeti szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit vagy a minségi célértékeket kívánja változtatni, b) az általa szolgáltatott csomagokban lev tartalmat kívánja változtatni az Elfizeti igényeket felmér piackutatás, valamint a szolgáltatással kapcsolatos díjak gazdasági hatása alapján, c) a jelen ÁSZF-ben szerepl díjakat meg kívánja változtatni, vagy d) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy e) egyéb, vis major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen idegen tulajdonú hálózatre vonatkozó rendelkezés megváltozása) bekövetkezett lényeges változás indokolja A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének elemzésével, az igénybevett csomag tartalma és jellege alapján köteles megállapítani. A Szolgáltató jogosult az elfizeti szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezk a KSH árindexet meghaladó mértékben megváltoznak, ideértve a szolgáltatáshoz szükséges hálózat díjai, üzemeltetési, mködési költségek, a hálózatépítés, korszersítés, fenntartás költségei, csomagválaszték módosítása, jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását Az ÁSZF módosítása esetén a módosításról az Elfizetket a Szolgáltató a 4.5 pont szerinti módon minden esetben, annak hatályba lépése eltt legalább 30 nappal korábban értesíteni köteles, kivéve a) a d) pont miatti módosításokat, mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók, b) a e) pontja miatti módosításokat, mely esetben az Elfizetk értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, az ÁSZF módosítását igényl intézkedésével egyidejleg köteles. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidket az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elfizeti díj csökken Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a pontban megjelöltek vonatkozásában módosítja, az Elfizet jogosult a módosítás tárgyában tett és 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítést követ 8 napon belül a szerzdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Elfizet számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elfizet a 4.5. pont szerinti értesítéstl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elfizeti szerzdést. Nem mondhatja fel az Elfizet az elfizeti szerzdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idtartam alatt igénybe veszi és az elfizeti szerzdést az ebbl ered kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elfizet felmondja az elfizeti szerzdést, a Szolgáltató az Elfizettl nem követelheti a szerzdés felmondását követ idszakra es kedvezmény összegét. Az ÁSZF

7 Szolgáltató általi módosítása esetén az Elfizet a fentiek szerinti felmondási joga helyett jogosult az egyedi elfizeti szerzdését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani más csomagra, csomagmódosítási díj megfizetése nélkül. Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerzdésmódosításról szóló értesítésében megadott határidn, de legalább 8 napon belül az Elfizet nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Elfizet a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Elfizet részérl a módosított feltételek elfogadását jelentik. Az Elfizet általi nyilatkozattétel elmulasztása ugyanakkor nem minsül az Elfizet által igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó új vagy kiegészít szolgáltatás megrendelésének, melyhez minden esetben írásbeli szerzdésmódosítás szükséges. Amennyiben az Elfizet a módosítással szemben a 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítéstl számított 8 napon belül a Szolgáltatónál kifogással vagy észrevétellel él, a módosítás nem tekinthet elfogadottnak. A módosítás Elfizet általi vitatása esetén a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az elfizeti szerzdés módosítása iránt. A Szolgáltató köteles az Elfizet figyelmét felhívni a 4.5. pont szerinti értesítésben észrevétel tételi jogára, valamint annak jogkövetkezményeire. A jelen pont vonatkozásában az Elfizet jognyilatkozat tételének kezd idpontja a 4.5. pont szerinti értesítési módonként az alábbi idpontban kezddik: a) az elfizet közvetlen, írásbeli értesítés (értesítés postai vagy elektronikus levélben) esetén a kézbesítés napját követ napon, b) az értesítend elfizetk körétl függen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján történ értesítés esetén a második közzétételt követ napon. 9. Az elfizeti szolgáltatás szünetelésének esetei, az elfizet által kérhet szünetelés leghosszabb idtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetend díj mértéke A szolgáltatás szünetelhet a) Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy b) az Elfizet kérésére, vagy c) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis major), vagy d) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elírt módon A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a távközlési hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, rendkívüli karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésrl a Szolgáltató az Elfizetket annak megkezdése eltt legalább 15 nappal értesíti a 4.4 pont szerinti módon és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés amennyiben a szüneteltetést nem igényl más gazdaságos mszaki megoldás nem áll rendelkezésre naptári hónaponként a 2 napot nem haladhatja meg. A Szolgáltató a rendszeres karbantartást minden hónap els keddi napján óra közötti idtartamban végzi. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti idtartam, de maximum havonta 16 óra a rendelkezésre állás idalapjába nem számít bele. Az ÁSZF vonatkozásában rendszeres karbantartásnak minsül a Szolgáltató által saját hatáskörében elre meghatározott olyan tervszer, hibamegelz tevékenység, mely havonta a 16 óra idtartamot nem haladja meg és amelyrl a Szolgáltató az Elfizetket a tevékenység megkezdése eltt legalább 15 nappal korábban értesíti. Ha a szolgáltatást a Szolgáltató a 11.1.a), c) és d) pont alapján kivéve a rendszeres karbantartás esetén 48 óráig 7 szünetelteti, a szüneteltetés idejére az Elfizett díjfizetési kötelezettség nem terheli. A díjcsökkentés összege a kies napok számának és a havi elfizetési díj egy napra es részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra es elfizetési díjat A Szolgáltató a szolgáltatást az Elfizet kérésére szünetelteti a jelen pont rendelkezései szerint. Az Elfizet a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes elfizetési díjak megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás eltt, a tárgyhónapot követ hónap elsejétl kezdden kérheti az 1. sz. mellékletben meghatározott kiszállási díj megfizetése mellett. A szüneteltetés az Elfizet által kért visszakapcsolásig vagy a szerzdés felmondásáig vagy a határozott idej szerzdés megsznéséig tart. A visszakapcsolást az Elfizet a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelzen legalább 5 munkanappal, írásban, a következ hónap els napjától kérheti. A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére az 1. sz. mellékletben meghatározott csökkentett elfizetési díj és a visszakapcsolásért fizetend díj, valamint kiszállási díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követen legkésbb az Elfizet által kért munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. A szolgáltatást egy naptári évben az egyéni Elfizet legfeljebb egy alkalommal legalább hat hónapra, az üzleti Elfizet legfeljebb egy alkalommal legalább három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. A szüneteltetés leghosszabb idtartama 12 hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Elfizet kérésére indokolt esetben eltekinthet. Az 5.2.c) pont szerinti szolgáltatás kapcsán szüneteltetés Elfizet általi kérésére nem kerülhet sor A d) pont szerinti szünetelésre a pont szabályai irányadók A Szolgáltató a szolgáltatás ÁSZF 11.1.b) pontja szerinti szüneteltetésével összefüggésben az 1. sz. melléklet szerinti díjakat (csökkentett elfizetési díj, kikapcsolási díj, visszakapcsolási díj, kiszállási díj) jogosult felszámítani Az elfizeti szolgáltatás igénybevételének korlátozására az elfizeti szolgáltatás minségi vagy más jellemzinek csökkentésére a Szolgáltató az Elfizet egyidej értesítésével a következ esetekben jogosult: a) az Elfizet akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszer mködését, így különösen, ha az Elfizet az elfizeti hozzáférési ponthoz megfelelség-tanúsítással nem rendelkez végberendezést vagy nem megfelel interfésszel rendelkez végberendezést csatlakoztatott, b) az Elfizet veszélyezteti a Szolgáltató sávszélességgel való gazdálkodását és ezzel a szolgáltatás minségét az Elfizet által az adott csomaghoz rendelt sávszélességen átvihet adatmennyiség túllépésével, c) az Elfizetnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határid elteltét követen is esedékes díjtartozása van, és az Elfizet a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerzdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot Az elfizeti hozzáférést biztosító Szolgáltató a közremköd szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az elfizeti hozzáférést biztosító szolgáltatás

8 igénybevételét, ha 12.1.c) pontjában meghatározott feltételek az Elfizet által a szolgáltató-választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeirl szóló jogszabály szerint választott közremköd szolgáltató vonatkozásában állnak fenn A Szolgáltató az elfizetés korlátozásának megkezdésekor az Elfizett írásban értesíti. A Szolgáltatás korlátozása az Elfizet által igénybe vett Internethozzáférési csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 64 kbps-ra történ lassítását, a rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. Amennyiben az elfizet a szerzdésszegést a szolgáltató jogkövetkezményekre történ felhívása esetén sem szünteti meg, a szolgáltató jogosult a szerzdést felmondani. A korlátozás idtartama alatt az Elfizetnek a korlátozásnak megfelel szolgáltatás díját kell megfizetnie, valamint a korlátozás kezdetekor a korlátozási díjat és kiszállási díjat, mely díjakról a Szolgáltató az Elfizett a korlátozásról szóló értesítésben tájékoztatja Az ÁSZF 12.1.b)-d) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatás korlátozása - a korlátozás els három hónapjában - csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Elfizetnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló elfizeti jogviszonyából ered jogainak gyakorlását - így más szolgáltatások (így különösen kábeltelevíziós szolgáltatás) igénybevételének lehetségét - indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse. A Szolgáltató nem köteles alkalmazni a pontban foglaltakat, ha az Elfizet magatartása a díjfizetési, illetleg a szerzdésbl ered egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul A Szolgáltató köteles az Elfizet kérelmére a pont szerinti bármely korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha a korlátozás oka megsznt, és errl a Szolgáltató hitelt érdeml módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetségének újbóli biztosításáért az 1. sz. mellékletben feltüntetett visszakapcsolási díjat és kiszállási díjat számol fel. 10. Az elfizeti szerzdés megsznésének esetei és feltételei, azon határid megjelölése, ameddig az elfizet díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzdést felmondaná A határozott idej elfizeti szerzdés megsznik a) a határozott id leteltével, amennyiben a felek az egyedi elfizeti szerzdésben eltéren nem állapodtak meg, b) a Szolgáltató jogutód nélküli megsznése esetén, c) a természetes személy Elfizet halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli, d) a nem természetes személy Elfizet jogutód nélküli megsznése esetén, e) az egyedi elfizeti szerzdésben megjelölt szolgáltatás (beleértve az egyes csomagokat, értéknövelt és kiegészít szolgáltatásokat is különkülön vagy összességükben) Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyrl a Szolgáltató a megsznés idpontját megelz legalább 60 nappal korábban értesíti az Elfizett, f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megsznésével, g) a felek közös megegyezésével, h) a Szolgáltató általi és az Elfizet szerzdésszegése miatti felmondás esetén, i) az Elfizet általi és a Szolgáltató szerzdésszegése (16.2. pont) miatti felmondás esetén. A határozott idej szerzdés megszüntetése nem mentesíti az Elfizett a szerzdés hatálya alatt felmerült díjfizetési és annak járulékai megfizetésének kötelezettsége 8 alól. Amennyiben az Elfizet a határozott idej szerzdést jogellenesen megszünteti, úgy a határozott idbl még hátralév idtartamra es díj 80%-át köteles a Szolgáltatónak megfizetni A határozatlan idej elfizeti szerzdés megsznik a) valamelyik fél általi felmondással, b) a Szolgáltató jogutód nélküli megsznése esetén, c) a természetes személy Elfizet halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli, d) a nem természetes személy Elfizet jogutód nélküli megsznése esetén, e) az egyedi elfizeti szerzdésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, melyrl a Szolgáltató a megsznés idpontját megelz legalább 60 nappal korábban értesíti az Elfizett, f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megsznésével, g) a felek közös megegyezésével. A határozatlan idej szerzdés megszüntetése nem mentesíti az Elfizett a szerzdés hatálya alatt felmerült díjfizetési és annak járulékai megfizetésének kötelezettsége alól Az Elfizet a határozatlan idej elfizeti szerzdést írásban, legfeljebb 8 naptári napos felmondási határidvel, indoklás nélkül bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. A felmondási id azon idponttól kezddik, amikor a felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megérkezik. Felmondásnak minsül az Elfizet részérl az is, ha a hálózat mszaki körülményeinek változása (pl. átépítés) esetén az Elfizet nem kívánja igénybe venni a hálózaton a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást és nem fogadja el a Szolgáltató ezirányú szerzdésmódosítási ajánlatát Az elfizeti szerzdés Szolgáltató általi felmondásának ideje a szerzdésszegés és az elfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével nem lehet kevesebb mint 60 nap A Szolgáltató az elfizeti szerzdés megszegése címén az elfizeti szerzdést tizenöt napos határidvel mondhatja fel, ha a) az Elfizet akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszer mködését, és az Elfizet ezt a szerzdésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítéstl számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az Elfizet a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítését követen sem teszi lehetvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenrzéseket elvégezze, vagy c) az Elfizet az elfizeti szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítését követen is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy d) az Elfizet a szolgáltatást törvénybe ütköz módon vagy célokra használja, e) az Elfizet a jogkövetkezményekre figyelmeztet értesítését követen is az ÁSZF 5. sz. mellékletét képez Hálózathasználati irányelvekbe ütközen jár el A Szolgáltató az elfizeti szerzdést 30 napos felmondási idvel mondhatja fel, amennyiben az Elfizet az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztet els értesítés elküldését legalább 15 nappal követ második értesítés megtörténtét követen, annak kézbesítésétl vagy kézbesítettnek minsülési idpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.

9 Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzdést, ha a) a díjtartozás összege nem haladja meg az Elfizet havi elfizetési díjának megfelel összeget, illetve havi elfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi elfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha b) az Elfizet a díjtartozás összegszerségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett el, feltéve, hogy az Elfizet a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti, c) az Elfizet díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követen, annak kézbesítésétl vagy kézbesítettnek minsülési idpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdeml módon igazolta A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az elfizeti szerzdést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközl hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és a) a 13.5.a)-d) vagy pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére A Szolgáltató az Elfizett a felmondásról minden esetben tértivevényes, postai úton kézbesített levélben köteles értesíteni. Kézbesítettnek kell tekinteni a felmondást akkor is, ha az az átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste vagy a címzett ismeretlen jelzéssel érkezik vissza A Szolgáltató felmondásának tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási idt, a felmondási id lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az Elfizet szerzdésszegése, akkor az Elfizet tájékoztatását arról hogy ha az Elfizet a felmondási id alatt a szerzdésszegést megszünteti, az elfizeti szerzdés nem sznik meg a Szolgáltató felmondásával A Szolgáltató jogosult a szerzdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy az ÁSZF 12. pontjának feltételei szerint korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elfizet a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak A Szolgáltató általi 13.5., és pont szerinti felmondási id alatt a Szolgáltató a kárenyhítés érdekében az elfizeti szolgáltatás körét illetve használatát a jelen ÁSZF 12. pontja szerint korlátozhatja Ha az Elfizet a felmondási id alatt a felmondásra okot adó szerzdésszegést megszünteti, az elfizeti szerzdés nem sznik meg a Szolgáltató felmondásával. Ha a Szolgáltató az elfizeti szolgáltatást a felmondási id alatt korlátozta, köteles azt haladéktalanul megszüntetni és a szerzdés szerinti állapotot visszaállítani Az elfizeti szerzdés bármely okból történ megsznése vagy megszüntetése esetén az Elfizet köteles a Szolgáltató részére legkésbb a szerzdés megsznésének vagy megszüntetésének napját követ 8 munkanapon belül visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést (különösen modemet) és amely visszaszolgáltatás költsége (pl. utazási költség a Szolgáltató ügyfélszolgálatához) az Elfizett terheli abban az esetben, ha a szolgáltatásból való kikapcsoláskor nem kerül sor a berendezés Szolgáltató általi átvételére és 9 elszállítására. A határid túllépése az eszközök Elfizet általi elvesztésének minsül és az Elfizett az 1.sz. melléklet szerinti kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díj megfizetésének kötelezettsége terheli. A Szolgáltató a visszaadási kötelezettségrl tájékoztatja az Elfizett írásban (a Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondásban, az elfizeti szerzdés megsznésének vagy megszüntetésének egyéb eseteiben pedig a Szolgáltató által kibocsátott, jogviszonyt lezáró elszámolás vagy hasonló iratküldés esetén), azonban a tájékoztatástól és annak idpontjától függetlenül az Elfizett a visszaadási kötelezettség a jelen pont szerinti határidn belül terheli.

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu

1.2.3. Internetes oldal (honlap) címe: www.pr.hu 1.2.4. Hibabejelent szolgálat e-mail címe: hibabejelentes@pr.hu K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből (Érvényes: 2010. november 2-től) A szolgáltatások díjainak meghatározása az ÁSZF 19. pontjában, mértékük az ÁSZF 1. számú mellékletében találhatók.

Részletesebben

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. A Szolgáltató neve: A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 78. al. 1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg

Részletesebben

K I V O N A T az AXIAN Kft. internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01.

K I V O N A T az AXIAN Kft. internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01. K I V O N A T az AXIAN Kft. internet hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes

Részletesebben

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1 K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége,

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből

K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK KIVONATA vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos 34 361 850 Pusztavám Folyamatos 06 40 200175

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos 34 361 850 Pusztavám Folyamatos 06 40 200175 K I V O N A T a [szolgáltató neve] Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte 2007. október 12.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.)

K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.) K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Vezetékes msorjel-elosztási szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Vezetékes msorjel-elosztási szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. február 15. Hatályba lépés: 2009. április 1. 1. A Szolgáltató neve 4 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetsége (cím, telefonszám,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

K I V O N A T az AXIAN Kft. KTV Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01.)

K I V O N A T az AXIAN Kft. KTV Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01.) K I V O N A T az AXIAN Kft. KTV Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2011. 03. 01.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

K I V O N A T az ELEKTRONET ZRT Általános Szerződési Feltételeiből kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására (utolsó módosítás kelte:

K I V O N A T az ELEKTRONET ZRT Általános Szerződési Feltételeiből kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására (utolsó módosítás kelte: K I V O N A T az ELEKTRONET ZRT Általános Szerződési Feltételeiből kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására (utolsó módosítás kelte: 2010.10.02.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos Pusztavám Folyamatos

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos Pusztavám Folyamatos K I V O N A T a [szolgáltató neve] Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005. június 30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere

1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Tájékoztató az internetes szolgáltatás minőségi célértékeiről és a panaszkezelés rendjéről 1. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Kábel Média 2010 Kft.

Kábel Média 2010 Kft. Kábel Média 2010 Kft. szolgáltató a Általános Szerződési Feltételek kivonat internet elérési szolgáltatáshoz 1. Általános adatok, elérhetőség (ÁSZF 1) A szolgáltató neve és címe Neve: Kábel média 2010

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: 2008. január 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Betéti Társaság Készült: Albertirsa, 2002.november.14. Utolsó módosítás: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek Techno-Tel Kft. 2005. október 30.

Általános Szerzdési Feltételek Techno-Tel Kft. 2005. október 30. 2005. október 30. 1. A Szolgáltató neve...5 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetsége (cím, telefonszám, nyitvatartási id), illetve Internetes honlapjának címe...5 3. A Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből

K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből K I V O N A T a KalocsaKOM KFT Általános Szerződési Feltételeiből 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Általános Szerzdési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság Szeged-Kiskundorozsma, 2005. január 1. TARTALOMJEGYZÉK...7!... 7 " #$%&'(! ()&'* &+,-'&+.(&'+'**./... 7 " 012 345 35 6 7 8...7 9 345

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás 6.1.1. A vállalt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Helytől független VOIP telefon szolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft helytől független telefonszolgáltatására

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Opticon Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Opticon Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A StarKing Óbuda Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2005. április 6. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. szeptember 17-t!l Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től

Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata. Hatályos: 2012. január 2-től Hírös-Net Kft. ÁSZF kivonata Hatályos: 2012. január 2-től 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek Ügyfélszolgálat elérhetsége: Név: IP-telekom Kft. Cím: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. Telefon: 1/999-6363 Fax: 1/999-7662 E-mail cím: support@ip-telekom.hu

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1.1.A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibaelhárításra vonatkozó eljárás. 1.1.1. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT

SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT SZŰCS IMRE EV SZŰCSNET KFT szolgáltatók a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján a vezetékes műsorjel-elosztási és az internet

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben