A SOPRON-FERTİD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEINEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRON-FERTİD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEINEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA"

Átírás

1 KISTÉRSÉGÜNK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI CIVIL SZEMMEL A Sopron-Fertıd Kistérséghez 40 település tartozik, lakosainak száma fı, területe pedig 857 négyzetkilométer. A nyilvántartásba vett civil szervezetek száma 738, melybıl 269 alapítvány (36%) 469 társadalmi szervezet (64%) ebbıl 110 szervezetet (15%) töröltek a nyilvántartásból. A valódi bejegyzett civil (nem munkaadói vagy munkavállalói érdekképviselet, illetve politikailag független) szervezetek száma 556, melybıl közvetlen személyes kapcsolatunk 117 szervezettel (21%) van. Az egymástól legtávolabb lévı mint 50 kilométer. számát, területét, súlyát regionálisan, sıt viszonylatban is a nagy kistérségek közé tartozik, (nagyobb, mint a velünk szomszédos négy kistérség együttesen). települések közötti távolság több Kistérségünk lakosságtekintve országos A Sopron-Fertıd Kistérség a Nyugatdunántúli régióban, Gyır-MosonSopron megye nyugati részén helyezkedik el. Délrıl közvetlenül határos Vas megyével, ezen belül a Kıszegi és a Csepregi Kistérséggel, melynek jelentıs része 1950-ig Sopron megyéhez tartozott. Délkeletrıl a Sárvári Kistérség, keletrıl pedig a Kapuvári Kistérség határolja, míg nyugatról és északról Ausztria. A Répce folyó és az Ikva patak kistérségünk számos településének képéhez hozzátartozik. Kistérségünknek két városa van. Sopron és Fertıd, a nagyközségek száma 3: Fertıszentmiklós, Nagycenk és Sopronhorpács, melyek közül Fertıszentmiklós júliusban várhatóan megkapja a városi címet. A községek száma 35. Településeink változatos képet mutatnak az 57 ezer lakosú megyei jogú várostól legkisebb településünkig a 48 lakosú Csérig. Sopron után a legnagyobb településünk a lakosú Fertıszentmiklós, majd ıt követi a lakosú Fertıd, de feletti lakosa van Ágfalvának, Fertırákosnak és Kópházának is. Az ezer és kétezer lakos közötti településeink száma 11, az 1000 és 500 közötti 13, míg 2 településünk lakóinak Száma nem éri el a l00 fıt. Önálló polgármesteri hivatal mőködik 15 településen, míg a többi 25 településen körjegyzıségben látja el a közigazgatási feladatokat. A Kistérség székhelye Sopron, a társszékhelyek Fertıd, Fertıszentmiklós és Lövı.

2 A SOPRON-FERTİD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEINEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA Alapítvány szerv. szőnt zik civil 1 csolat Társ. Meg- Léte- Nem Kap- Civil 36,45% 63,55% 14,91% 100% 11,46% 88,54% 21% Összesen Ágfalva Csáfordjánosfa Csapod Csér Ebergıc Egyházasfalu Fertıboz Fertıd Fertıendréd Fertıhomok Fertırákos Fertıszentmiklós Fertıszéplak Gyalóka Harka Hegykı Hidegség Iván Kópháza Lövı Nagycenk Nagylózs Nemeskér Pereszteg Petıháza Pinnye Pusztacsalád Répceszemere Répcevis Röjtökmuzsaj Sarród Sopron Sopron-Balf Sopron-Brennbergbánya Sopronhorpács Sopronkıhida Sopronkövesd Szakony Újkér Und Völcsej Zsira Mint a fenti táblázatból kitőnik, a településeken mőködı civil szervezetek száma nem csak a lakosság számával arányos (Sopron: 474, Fertıszentmiklós: 29, Fertıd: 24, Nagycenk: 18, Hegykı és Ágfalva: 15, Fertırákos: 14, Kópháza: 11, Fertıszéplak: 10), hanem a települések kulturális sokszínőségével is. 1 Közalapítványok, munkaadói, munkavállalói érdekképviseletek, közvetlen politikai tevékenységet végzı és gazdálkodó szervezetek.

3 HÁTTÉR A kistérség civil szervezeteinek területi és szakmai megoszlásának megértéséhez ismerni kell a szükségességüket és létrehozásukat, mőködésüket befolyásoló környezeti tényezıket. Természetvédelem A Sopron-Fertıd Kistérség természeti adottságai, kulturális, történeti értékei országos viszonylatban is kiemelkedık. A térségben három Földrajzi tájegység találkozik teljes harmóniában egymással, hegység, dombság, síkvidéki tájak változatos együttese jellemzi. Ennek megfelelıen természeti értékek sokasága koncentrálódik viszonylag kis területen. A Soproni hegység szubalpin jellegő klímájával, hazai viszonylatban magashegységi jellegzetességeivel számos értékes, védett növény és állatfaj élıhelye. A hegység korábban 60, ma 40 százalékán találunk fenyveseket. A Fertı tó, hazánk második legnagyobb tava, a legnyugatibb sztyepp tó Európában. A klimatikus feltételek mellett a talaj és a víz magas sótartalma járul hozzá a mintegy 20 ezeréves Fertı tó és a környezı tájegység biológiai sokféleségéhez. A Fertıtáj szubmediterrán klímája, a Fertı-Hanság Nemzeti Park, a Világörökségi terület egyedülálló természeti értékeket képviselnek. Sopron környéke és a Fertıtáj a híres borvidék szılıinek termıhelye is, a szılıültetvények jellegzetesen szép részei a tájnak. Kistérségünk déli, délkeleti része részben a Kisalföld, részben a Sopron-Vasi síkság területére esik. Ez a térség is összetett arculatú terület, a minden szempontból változatos táj (domborzat, éghajlat, vízrajz, növény- és állatvilág) a nyugat európai tájhatások hordozója. Castanea Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány és Egyesület 2 Vadásztársaságok Nem civil 24 Horgászegyesületek 13 Lovas Klubok 3 A kistérség szinte egyedülálló környezet- és természetvédelmi szervezete a Castanea, amely egyesületként és alapítványi formában is mőködik. Idegenforgalom, vendéglátás A táj szépsége, a fıutaktól távolabb fekvı települések csendessége, meghittsége vonzó a turisták számára is. A soproni parkerdı az ország második leglátogatottabb parkerdeje, évente egy- milliónál is több látogató keresi fel. A Soproni hegység és a Bécsi domb közötti terület jellegzetesen szép pannon vidék. A határok megszőnése is egyre növekvı lendületet ad a határ menti települések idegenforgalmának. Szılı és bortermelık szervezetei Nem civil 4 Idegenforgalmi (vendéglátók, vendégvárók és vendéglátóképzık) 5

4 OKTATÁS, TUDOMÁNYOS ÉLET Kistérségünkben 23 általános iskola mőködik, ebbıl 10 Sopronban, melybıl 7 önkormányzati 3 pedig egyházi fenntartásban van. A többi településen 13 iskola mőködik, ha a tagintézményeket külön számoljuk, kistérségünk 26 településén folyik általános iskolai oktatás. Az általános iskolába járó tanulók száma Sopronban 3 700, a többi településen mintegy Óvoda 28 településen mőködik. Kistérségünkben 12 középiskola van, a Fertıdi Porpáczy Aladár Kertészeti Szakközépiskola kivételével valamennyi Sopronban mőködik. A középiskolások száma: Kistérségünkben van az ország egyik legnagyobb egyetemének, a Nyugatmagyarországi Egyetemnek a központja. A Nyugatmagyarországi Egyetem országos és regionális szerepkörő, nemzetközileg is jelentıs felsıoktatási intézmény, a nyugatmagyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja. Az egyetem hallgatóinak száma meghaladja a 20 ezret, akiknek oktatásáról csaknem kétezer oktató gondoskodik. Az egyetem karainak többségében a felsıoktatás évszázados hagyományokkal rendelkezik. Az egyetem tíz karral mőködik, szellemiségét tekintve zöld egyetem. Óvodai, óvodát támogató szervezetek: 17 Iskolai, iskolát támogató szervezetek: 34 Felsıoktatási, felsıoktatást támogató szervezetek: 11 Német nemzetiségi oktatás folyik a Soproni Fenyı téri Általános Iskolában és tagintézményében a Brennbegi Grundschule-ben, továbbá az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában és a Fertırákosi Általános Iskolában. A horvát nemzetiségi oktatás bázis iskolája a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola, emellett horvát nemzetiségi oktatás is folyik Sopronhorpácson és Undon. Német nemzetiségi szervezetek: 8 Horvát nemzetiségi szervezetek: 5 Roma szervezetek: 0 Több helyen van zene- és mővészeti oktatás, így Fertırákos általános iskolájában, Sopronban a Horváth József Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben, a Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben, Ágfalván a Váci Mihály Általános Iskolában. Fertıdön a Joseph Haydn Zeneiskolában folyik mővészeti oktatás, nevelés. Táncegyesület: 9 Zenekari szervezetek: 7 Ének, énekkari szervezetek: 3 Sopronban mőködik a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi hírő Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete és Nyugat-dunántúli Tudós Társasága is. Tudományos szervezetek: 6 Kulturális szervezetek: 25

5 EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS HÁLÓ A Soproni Erzsébet Kórház az ország egyik súlyponti kórháza, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza, mintegy 127 ezer lakos egészségügyi ellátásáról gondoskodik. A soproni Állami Szanatórium és a balfi Gyógyfürdıkórház az ország egész területérıl fogadja a betegeket. Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete illetékessége a statisztikai kistérséggel azonos. Kórházi, kórházért tevékenykedı szervezetek: 6 Egészségügyi szervezetek: 17 Szociális, karitatív szervezetek: 9 BŐNMEGELİZÉS, (polgárırség, tőzoltás, katasztrófa-elhárítás) A közigazgatási, igazságszolgáltatási rendszer mőködése igazodik Sopron- Fertıd Kistérség területéhez. A Rendırkapitányság és a Tőzoltóság mőködési területe teljes egészében átfogja a kistérség területét. A Soproni Városi Bíróság és az Ügyészség illetékessége kiterjed a Kapuvári Kistérség településeire is. A kistérségben a települések nagy hányadában mőködik polgárır és/vagy tőzoltó egyesület, segítve a hatóságok munkáját. Polgárır egyesületek: 7 Tőzoltó és tőzvédelmi szervezetek: 32 Egyéb bőnmegelızési, katasztrófa-elhárítási és mentı szervezetek: 5 SPORT, SZABADIDİ, HOBBI A hagyományos labdasportok mellett az utóbbi pár évben jeelentısen megszaporodtak az önvédelmi és keleti sporttal foglalkozó, illetve táncot versenyszerően folytató szervezetek. Csak Sopronban 74 sportegyesület 104 szakosztállyal mőködik. A nyugdíjas klubok nagy része nem kérte nyilvántartásba vételét, de a 10 legnagyobb lélekszámú településen mőködik nyugdíjas egyesület. Sport szervezetek: 98 Nyugdíjas szervezetek: 14 Hobbi szervezetek (győjtık) 6 TELEPÜLÉSEK, ÉPÍTETT KÖRNYEZET A településekért (településrészekért) létrehozott szervezetek száma nem sok, de tevékenységük (helyi sajtótermék kiadása, kulturális programok szervezése) jelentıs. Az épületekért, emlékmővekért létrehozott alapítványokról nem áll információ rendelkezésünkre, kivételt képez ez alól a Kastély Kápolnáért Alapítvány. Épített környezetért (templom, emlékmő stb.): 5 Egy településért 4 CIVIL ERNYİSZERVEZETEK Civil szervezeteket összefogó ernyıszervezetek közül kistérségi szintő a Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége, ezen kívül a kulturális és baráti köröknek, egészségügyi és szociális szervezeteknek vannak soproni ernyıszervezeteik. Civil szervezeteket összefogó társadalmi szervezetek 3 Civil szervezeteket támogató alapítványok (1 egészségügyi és 1 kulturális) 2

6 A CIVIL ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM INTÉZMÉNYESÜLT LEHETİSÉGEI Sopron-Fertıd Kistérség Többcélú Társulás Koordinációs értekezlet szeptemberében alakult, minden kistérségi település tagja. Legfıbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a kistérség 40 polgármesterébıl áll. Elnöke: Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere Elnökhelyettese: Horváth Tibor Fertıszentmiklós polgármestere Dorogi Árpád Zsira polgármestere A társulás mőködésével, feladataival kapcsolatos elıkészítı, szervezı végrehajtó és koordináló tevékenységet a Kistérségi Iroda látja el. Irodavezetı: Dr. Bihari István Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület májusában alakult Fertıszentmiklóson 102 (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) taggal. Elnöke: Gaál István Ágfalva polgármestere Elnökhelyettese: Horváth Tibor Fertıszentmiklós polgármestere Sopron Megyei Jogú Város Helyi Érdekegyeztetı Tanács Az 1992-ben megalakult tanácsnak 1999-tıl a civil szervezetek hivatalosan is (alapító okirat módosítással, önálló tárgyalócsoportként) tagjaivá váltak. A tanácsban négy tárgyalócsoport mőködik (önkormányzat, munkaadók, munkavállalók, civilek) az egyes kérdésekrıl (elıterjesztések, önkormányzati rendelettervezetek, egyéb témák: pl. témafelelısök beszámoltatása) az ülésen szavazás történik, melynek eredményérıl a soros ügyvivı az önkormányzati üléseken tájékoztatja a képviselıket. A soros ügyvivı személye évenként rotációs rendszerben változik, mindig másik tárgyalócsoport delegálja. A civil oldalt a Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségének Sopron Városi Kollégiuma (önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı testülete) képviseli. A tanács az üléseit havonta tartja, kivételt képez ez alól a nyári szünet. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Kerekasztal Sopron Megyei Jogú Város a szociális törvényben elıírt kötelezettségének eleget téve 2004-ben létrehozta a Szociálpolitikai Kerekasztalt, melynek tagjai a helyi szociálpolitika szereplıi, képviselıi, az önkéntes segítı szervezetek, a városban mőködı szociális és egészségügyi intézmények vezetıi, illetve az egyházi fenntartók által delegált személyek. A delegált személyek megbízatása 2 évre szól. Az utolsó választás március 12-én történt. Sopron M. J. V. Erzsébet Kórház és az Állami Szanatórium Felügyelı Tanács A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 1998-ban megalakult, illetve 2002-ben és 2006-ban újjáalakult mindkét kistérségünkben lévı intézmény felügyelı tanácsa. A tanácsok három oldalból állnak (a fenntartó, az intézmény és a civil szervezetek) a tanács elnökét mindig a civil szervezetek adják. Jelenleg mindkét helyen a Magyar Vöröskereszt Sopron Területi Szervezetének képviselıje látja el az elnöki posztot.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nemeskér Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 6 Bevezetés... 6 A település bemutatása... 6 Fekvése... 6 Története... 7 A település

Részletesebben

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Széchenyi nyomdokain Térségünk fejlődéséért! Megtartó vidék fejlődő életminőséggel 2011. 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 Helyi Stratégia jövőképe 3 Főbb célkitűzések

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Széchenyi nyomdokain.. Térségünk fejlődéséért! Megtartó vidék fejlődő életminőséggel 2011. 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 Helyi Stratégia jövőképe 3 Főbb célkitűzések

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS. Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa.

BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS. Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa. BADACSONYTOMAJ HELYZETELEMZÉS Készítette: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselıtestülete megbízásából BFH Európa Kft (www.bfheuropa.hu) Szombathely, 2012. július 31. 1 Tartalomjegyzék I. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A A TAMÁSI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSI TERVE 2007 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés

CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN. Nárai Márta 1. Bevezetés CIVIL SZERVEZETEK VIDÉKEN Nárai Márta 1 Bevezetés A civil társadalom fontos és egyre meghatározóbb szegmensét alkotják a közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő, a társadalmi, térségi

Részletesebben

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. - Integrált Városfejlesztési Stratégiája - Equinox Consulting Kft. 2009. november 30.

FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. - Integrált Városfejlesztési Stratégiája - Equinox Consulting Kft. 2009. november 30. FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FERTŐD VÁROS - Integrált Városfejlesztési Stratégiája - Equinox Consulting Kft. 2009. november 30. KÉSZÍTETTÉK Happ Norbert Gábor Péter Horváth Viktória Kadlok Nándor Kriston

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben