r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2013.04.25. oldal 1/8 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16."

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Közeledik az online adatkapcsolatra képes pénztárgépekre való átállás első határideje, ezért az alábbiakban áttekintjük az erre vonatkozó szabályokat. Az online adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyt terheli az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében. Az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépre való átállást az alábbiak szerinti ütemezéssel kell megvalósítani. 1. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet április 30-ig üzemeltethet, azonban a június 30-ig terjedő türelmi időszakban az állami adóhatóság nem szankcionálja az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépek használatát. 2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet, azzal, hogy a július 1. és december 31. között adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus naplófájlok elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az állami adóhatóság felé, melynek technikai részleteit a NAV március 12-én közleményben honlapján közzétette június 30-át, illetve december 30-át követően az adózó nyugtaadási kötelezettségének kizárólag online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel tehet eleget. A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adózó hagyományos pénztárgépet december 31-ig üzemeltethet. Ezt követően nyugtaadási kötelezettségének online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel, vagy nyomdai előállítású (kézi) nyugta kiállításával tehet eleget A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy ötvenezer forintos támogatást ad az állam a pénztárgépek cseréjéhez, mely egy készülék árának akár a kétharmadát is meghaladhatja, ill amennyiben késne a pénztárgépek engedélyeztetése, akár a június 30-ai határidő meghosszabbítása is felmerülhet. Dear Client, We are nearing the first deadline for the changeover to cash registers capable of online data transmission, and therefore the relevant regulations are overviewed below. Online data service obligations are to be fulfilled by taxpayers that are required to use cash registers with respect to the new type of cash registers capable of online data transmission. The changeover to the new type of cash registers capable of online data transmission needs to follow the schedule described hereunder. 1. Taxpayers that are required to use cash registers may operate conventional cash registers without electronic logging until 30 April 2013, yet in the grace period ending on 30 June 2013 the national tax authority will not sanction the use of conventional cash registers without electronic logging. 2. Taxpayers that are required to use cash registers may operate conventional cash registers with electronic logging zuntil 31 December 2013 provided that in the period from 1 July 2013 to 31 December 2013 the data service obligations are fulfilled by sending the electronic logging files electronically to the national tax authority. The details of this latter procedure were published at NAV s website in its notice dated as of 12 March After 30 June 2013 and 31 December 2013, taxpayers may fulfill their receipt issuance obligations solely with the use of the new type of cash registers capable of online data transmission. Taxpayers that are not required to use cash registers may operate conventional cash registers until 31 December Thereafter, they may fulfill their receipt issuance obligations with the use of the new type of cash registers capable of online data transmission or by issuing printed (manual) receipts. The undersecretary of the Ministry of the National Economy has announced in the media that the government will subsidize the replacement of each cash register with HUF 50 thousand, which can potentially exceed two thirds of the price of a register, or should the licensing of cash registers suffer any delay, the 30 June deadline may be extended. oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 A kompenzációt azok a vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók kaphatják, amelyeknek az éves árbevétele nem ér el az 500 millió forintot. A kormány arról is határozott, hogy az adózó vállalkozók esetében csak meghatározott számú pénztárgép cseréjét, maximum 5 pénztárgép bekötését támogatja a kormány. A támogatás igénylése úgy történik, hogy a vállalkozó kitölt egy egyszerű adatlapot, amiben a NAV felé jelzi, hogy a pénztárgépet kell cserélnie, és ehhez kéri az ötvenezer forintos támogatást. A NAV megvizsgálja az adatlapot, és kiad erről egy igazolást a vállalkozónak, ami egy kódszámot tartalmaz majd. Ezzel az igazolással a vállalkozó felkeresi a pénztárgépet értékesítő céget, és az igazolással vásárolja meg az új gépet, természetesen a gép ára és az igazoláson lévő összeg közötti különbséget kifizeti, és ezután a kereskedőnek kell majd valójában a támogatás folyósításáért a NAV-hoz fordulnia. A pénztárgépek darabonként várhatóan 70 ezer forintba kerülnek majd. A negatív saját tőke rendezésének lehetséges módjai A válság hazánk gazdasági szektorát is érzékenyen érintette. A veszteséges gazdálkodás során negatívvá vált a társaságok saját tőkéje. A gazdasági társaságokról szóló törvény előírja ezen helyzetek megszüntetését: 51. (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről Továbbá figyelemmel kell lenni a gazdasági társaságokról szóló törvény 143. (2) bekezdésének a) pontjára, mely szerint az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent. Ezekre a rendelkezésekre külön felhívjuk a figyelmet, mert tapasztalataink szerint a cégvezetők nem szokták követni a fent leírtakat. The compensation would be available to enterprises and private entrepreneurs whose annual sales revenues remain under HUF 500 million. The government has further resolved that for any taxpaying entrepreneurs the government should subsidize the replacement of a specific number, maximum 5 cash registers. The subsidy can be requested by the entrepreneur s completing a simple datasheet, communicating to NAV that its cash register needs to be replaced, and for this purpose applying for the HUF 50 thousand subsidy. NAV will review the datasheet, and issue a certificate to the entrepreneur, including a code number. With this certificate, the entrepreneur should contact a company selling cash registers, purchase the new register with the use of the certificate, obviously by paying only the difference between the price of the machine and the amount specified in the certificate, and thereafter the vendor is to submit an application to NAV for the disbursement of the subsidy. The cash registers are expected to cost HUF 70 thousand. Potential forms of settling negative amounts of equity capital The crisis has hit Hungary s business sphere hard. With loss-making operations, the equities of a number of companies have turned negative. The Act on business associations requires the termination of such a situation: (1) If, according to the annual report prepared pursuant to the Accounting Act, a business association does not have sufficient equity capital to cover the subscribed capital prescribed for its form of business association over two consecutive financial years, and the members (shareholders) of the business association fail to provide for the necessary equity capital within a period of three months after the approval of the annual report prepared pursuant to the Accounting Act for the second year, the business association shall be required to adopt a decision within sixty days of this deadline for transformation into a different business association, or for its termination without succession. Furthermore, the provisions of Paragraph a) of Section (2) of Article 143 of the Act on business associations have to be considered, stating that the managing director shall summon the general meeting of the shareholders without fail in order to provide for the necessary measures whenever it comes to his attention that the company s equity capital has dropped to half of the initial capital due to losses. We are to note these provisions specifically, because in our experience the heads of businesses tend to ignore the above requirements. oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 A saját tőke/jegyzett tőke aránya a közbeszerzési, illetve az uniós pályázatokon való indulás, valamint a hitelfelvételek szempontjából is döntő jelentőségű lehet. Az alábbiakban bemutatunk néhány módszert, amellyel növelhető a vállalkozások saját tőkéje, ill a jegyzett tőke saját tőke arány. 1. Pótbefizetés A Gt (1) bekezdése alapján a társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A tagok pótbefizetései a lekötött tartalékot és mivel a lekötött tartalék a saját tőke része a saját tőkét is növelik, így javítva a saját tőkének a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát. A Gt. szerint a társaság megszűnése esetén először a veszteség fedezetére kapott pótbefizetés összegét kell visszafizetni, ezért indokolt a kapott pótbefizetést lekötött tartalékként kezelni. Ha a társaság újra nyereséges lesz, a pótbefizetések taggyűlési vagy közgyűlési határozat alapján visszafizethetőek. 2. Jegyzett tőke leszállítása Az egyik legegyszerűbb lehetőség a jegyzett tőke csökkentése a taggyűlés (vagy közgyűlés) jóváhagyása alapján. De ez csak akkor jelent megoldást, ha a probléma kizárólag a saját tőkének a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya. Negatív saját tőke esetén ez nem jelent kiutat. 3. Értékhelyesbítés Az értékhelyesbítés az értékelési tartalékot és mivel az értékelési tartalék a saját tőke része a saját tőkét is növeli. Az értékhelyesbítés lényege, hogy a befektetett eszközöket piaci értéken mutatjuk ki ez azonban nem kötelező, csak lehetőség. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez a megoldás nem azt jelenti, hogy a vállalkozás pármilliós eszközét (vagy ingatlanját) egyetlen tollvonással, szabadon választott és később piacinak mondott értéken tudjuk kimutatni. The ratio of equity capital to subscribed capital can as well be a crucial aspect with respect to applications for EU grants and borrowing. Hereunder, we are describing some methods to increase the ratio of the enterprise s equity capital to subscribed capital. 1. Additional contribution to the subscribed capital Under Section (1) of Article 120 of Act on business associations, the articles of association may authorize the general meeting of shareholders to order an obligation upon the members to provide additional capital contributions to cover losses. The maximum amount payable by members on this basis, as well as the method, frequency and timing of performing additional capital contributions shall be specified in the articles of association. The amount of additional capital contributions shall not comprise a part of members initial contributions to the subscribed capital. The additional contributions of the members increase the amount of tied-up reserves, and as the amount of the tied-up reserves is a part of the equity capital, the amount of the equity capital also rises, thus improving the ratio of the equity capital to the subscribed capital. According to the Act on business associations, upon the termination of a company first the amount of the additional contribution provided to cover losses has to be repaid, and therefore it is justified to handle the amount of the additional contribution as belonging to the tied-up reserves. If the company turns profit-making again, the additional contributions may be repaid on the basis of the associated resolution of the shareholders meeting or general meeting. 2. Decrease of the amount of the subscribed capital One of the simplest options is to decrease the amount of the subscribed capital as to be approved by the shareholders meeting (or general meeting). Yet, it is a feasible solution only if the sole problem is the ratio of the equity capital to the subscribed capital. With a negative amount of equity capital, it is not a way out. 3. Fair valuation Fair valuation increases the valuation reserve, and as the valuation reserve is a part of the equity capital, the amount of the equity capital also rises. The rationale behind fair valuation is to recognize fixed asset at their respective fair or market values though it is not compulsory, but just an option. It is important to note here that this solution does not mean that with a single pen stroke any asset (or property) of the enterprise that is worth a few million Hungarian Forints can now be stated at any discretionary value later claimed to be market-based. oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 Az értékhelyesbítések során minden esetben pontosan dokumentált és alátámasztott piaci értéket kell használni. A Számviteli tv 59. (2) pontja szerint az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a társaságnál nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. 4. Tőkeemelés készpénzben A jegyzett tőke növelése esetén a saját tőke is nő. Ha tökéletes megoldásra törekszünk, és a jegyzett tőke saját tőke arányát is szeretnénk helyreállítani, akkor, a jegyzett tőkét legalább a negatív saját tőke kétszeresének, plusz az eredeti jegyzett tőkének megfelelő mértékben kell megemelni. Egy példán szemléltetve: A kft jegyzett tőkéje: 3 M Ft A negatív saját tőke összege: mínusz 5 M Ft Azaz (2*5) + 3, vagyis 13 M Ft összeggel kell emelni ahhoz, hogy a jegyzett tőke 16 M Ft legyen, a saját tőke pedig 8 M Ft, ami éppen a jegyzett tőke fele. 5. Tőkeemelés a meglévő tagi hitel beapportálásával A Gt. rendelkezik a tag vagyoni hozzájárulásáról, ezen belül a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájáról. A 13. (2) bekezdés szerint a nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is lehet. A társaság tagja tehát a társaság részére nyújtott kölcsönből ha van neki ilyenje származó követelését tőkeemelés keretében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsáthatja. Ennek feltétele a társasági szerződés módosítása, a nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátása, továbbá a törzstőke változásának a cégjegyzékbe történő bejegyzése. Az átvételt követően a követelés és az eredeti kötelezettség egymással szemben kivezetendő. Megjegyezzük, hogy jogászaink úgy javasolják ezt az eljárást, ha a követelés apportja mellett készpénzes tőkeemelés is történik akár minimális értékben. Fair valuations should always rely on accurately documented and supported market values. Pursuant to Section (2) of Article 59 of the Accounting Act, the regularity of the establishment and accounting of the fair value shall be reviewed by the auditor within the framework of the statutory audit. If the company is not obliged to have audits conducted, an independent auditor has to be appointed to review the valuation. 4. Capital increase in cash By increasing the amount of the subscribed capital, the amount of the equity capital also rises. If one wants to have a perfect solution where the ratio of the subscribed capital to equity capital is also restored, the amount of the subscribed capital has to be increased by at least the double of the negative amount of the equity capital plus the initial amount of the subscribed capital. For instance: The subscribed capital of a limited liability company: HUF 3 M Negative amount of the equity capital: HUF 5 M Meaning that the amount of the increase should be (2*5) + 3, that is HUF 13 M to raise the amount of the subscribed capital to HUF 16 M, and the amount of the equity capital to HUF 8 M, which is half of the amount of the subscribed capital. 5. Capital increase by providing an existing shareholder loan as contribution in kind The Act on business associations defines the contributions of members, including non-cash (in-kind) contributions. Within the meaning of Section (2) of Article 13, a contribution in kind may be any marketable thing of value or intellectual work, any intangible property, or any claim that is recognized by the debtor or that has been granted by a final and definitive court decision. It means that within the framework of capital increase any member of the company may grant its receivables arising from the shareholder loan having been furnished to the company if any to the business association in the form of contribution in kind. It is conditioned on the amendment of the articles of association, the actual provision of the contribution in kind to the company, as well as the registration of the change in the authorized capital by the company registry court. After the receipt of the contribution, the amount of the receivables and the original amount of the liabilities can be set off against each other. It is to be noted that our lawyers would recommend this method to be employed if with the provision of the receivables in the form of contribution in kind the capital is also increased in cash, even if to a minimum extent. oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 Ennek egyik magyarázata, hogy a cégbírósági változásbejegyző végzés nem teszi a tőkeemelést adójogi szempontból jogszerűvé, ha maga a tőkeemelés az Art. rendelkezéseibe ütközik. Ezt a módszert előszeretettel használják végelszámolás esetén, mivel a cég tartozással nem tud végelszámolással megszűnni. ebben az esetben az adózó olyan saját magával szemben fennálló követelést apportál, melynek kielégítésére vagyoni, pénzügyi eszközök hiányában nincs lehetőség és nem is várható, hogy lesz, így az apportált követelés nem bír olyan vagyoni értékkel, melynek segítségével a társaság eredményes működése helyreállítható lenne. Az eljárás nem jóhiszemű, hiszen csupán arra irányul, hogy a társaság kötelezettségét oly módon tudja rendezni, mely nem jár pénzügyi teljesítéssel, adójogi vonzattal és így a tartozása eltűnjön, ezáltal meg tudjon szűnni végelszámolással. Bár témafelvetésünk nem a végelszámolással megszűnni akaró cégekre irányul, de javasoljuk, hogy a fentiek tükrében a követelés apportálás ne önmagában történjen, mindig párosuljon készpénzes tőkeemeléssel. Továbbá szükségesnek tartjuk, hogy jogászukkal is konzultáljanak, mielőtt konkrét lépéseket tesznek. 6. Ún. ázsió -s tőkeemelés Abban az esetben, ha a cél a jegyzett tőke saját tőke arány helyreállítása, az egyik legjobb megoldás a tőkeemelés ezen formája. Előnye ennek a módszernek a normál készpénzes tőkeemeléssel szemben, hogy a negatív saját tőkével rendelkező cégek esetében kevesebb forrásra van szükség ha az a cél, hogy a saját tőke elérje a jegyzett tőke összegének a felét. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 36. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. Részvénytársaságok esetében a kibocsátásra kerülő részvények névérték feletti jegyzése (ázsióval történő jegyzése) a gyakorlatban általánosan alkalmazott, míg az egyéb társaságoknál (gazdálkodóknál), például kftnél az üzletrész (a törzsbetét) névértéke feletti vagyoni hozzájárulás kevésbé jellemző, de társasági jogi értelemben lehetséges. One explanation here is that the resolution of the registration of change by the company registry court would not judge the capital increase to be legal in terms of tax law in case the capital increase itself is in conflict with the provisions of the Act on the rules of taxation. This method is preferred in dissolution proceedings, because a company with debts cannot be terminated by means of dissolution. In this case, the taxpayer provides a contribution in kind in the form of such receivables outstanding against itself that cannot and are not expected to be satisfied in the lack of assets or cash, and thus the receivables provided as a contribution in kind do not have a property value that could restore the profitable operations of the company. This procedure is generally not followed in good faith, because the only purpose is to allow the company to settle its liabilities in a manner that does not involve financial performance, taxation implication so that its debts could disappear, and the company could be terminated by means of dissolution. Although this issue has not been raised here with reference to companies in the process of dissolution, it is proposed that the receivables should not be simply turned into a contribution in kind, but matched with some capital increase. Furthermore, you are recommended to consult with your lawyers before taking any step. 6. Premium -based capital increase If the goal is the restoration of the ratio of the subscribed capital to the equity capital, one of the best solutions is this form of capital increase. In comparison with the normal, cash-based capital increase an advantage is that smaller funds are necessary for companies with negative equity capital in case the objective is that the amount of the equity capital should reach up to half of the amount of the subscribed capital. Under Paragraph b) of Section (1) of Article 36 of Act C of 2000 (hereinafter referred to as the Accounting Act), the following shall be shown as an increase in the capital reserve: the assets financial or otherwise permanently provided by the owners (shareholders) as capital reserve (the balance between the subscription value and the face value) upon foundation or capital increase. In the case of companies limited by shares, the subscription of the issued shares over their respective face values (subscription with share premium) is a generally applied practice, whereas for other companies (business entities), such as limited liability companies, contributions (contributions of the members) exceeding the individual face values of the given business quotas are less typical, yet it is possible under corporate law. oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 Az ismertetett jogszabályhely értelmében tőketartalékba csak úgy lehet pénzeszközt helyezni, ha egyidejűleg a társaság jegyzett tőkéjének emelésére is sor kerül Sem a gazdasági társaságokról szóló törvény, sem a számviteli törvény az alapításhoz, a tőkeemeléshez kapcsolódóan a tőketartalékba helyezendő összeg vonatkozásában mértéket nem ír elő. A 4. pontban szereplő példát folytatva ha a törzstőke emelés összege 200eFt, ezzel egyidejűleg tőketartalékba helyezünk 6,4MFt-ot, akkor a jegyzett tőke 3,2MFt lesz, a saját tőke összege pedig 1,6MFt. Azaz a saját tőke szerkezet megfelel az előírásoknak. Összes tőkeszükséglet: 6,6MFt. 7. Mérleg szerinti eredmény Az eredményszámlák bármelyikének növelése a mérleg szerinti eredményen keresztül növeli a saját tőkét a következő üzleti évben. Újabb törvénymódosítások Április 8-án újabb adótörvény módosításokat fogadott el a Parlament, amely Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól címet viseli. A salátatörvény szűkíti a látványcsapatsport-támogatást, pontosítja a katát és a kivát.továbbá kis mértékben módosítja az szja-törvényt, az áfa-törvényt, a jövedéki adóról szóló törvényt, az illetéktörvényt, a szerencsejáték szervezéséről szóló jogszabályt, valamint a gépjárműadóról szóló törvényt is. A legfontosabb változásokat olvashatják a következő bekezdésekben. ÁFA: A törvény úgy módosul, hogy az adómentes termékértékesítés nem csak arra az esetre alkalmazható, ha a személygépkocsi beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott ugyan előzetesen felszámított adó, de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. Bekerült az áfatörvény rendelkezései közé a használatbavétel tudomásulvételi eljárás. Azokban az esetekben, amikor az áfával kapcsolatos joghatás eddig a használatbavételi engedélyhez, illetve annak jogerőre emelkedéséhez kapcsolódott az áfatörvényben, a jövőben az építési engedélyhez kötött, de használatbavételi engedélyhez nem kötött építményekkel kapcsolatban a joghatás beállta az építésügyi hatóságnak a használatbavétel hallgatólagos tudomásulvételéhez fog kapcsolódni. Within the meaning of the above-referenced provisions, any liquid asset may be transferred to the capital reserve if concurrently the company s subscribed capital is also increased. Neither the Act on business associations, nor the Accounting Act specifies any required amount to be deposited in the capital reserve. Returning to the example shown in Section 4, if the amount of the increase in the authorized capital is only HUF 200 th, and concurrently HUF 6.4 M is deposited in the capital reserve, then the amount of the subscribed capital will be HUF 3.2 M, while the amount of the equity capital will be up to HUF 1.6 M. It means that the structure of the equity capital will comply with the relevant requirements. Total amount of capital required: HUF 6.6 M. 7. Retained profit By increasing the amount in any of the profit accounts, the amount of the equity capital will be larger in the following business year due to the increased amount of retained profit. Recent legislative amendments On 8 April, the Parliament passed new tax legislation amendments under the title of Certain rules of international administrative cooperation relating to taxes and other public dues. This legislative act of varied relevance puts certain limitations on sponsoring spectacular team sports, gives further details to the new taxation forms of KATA and KIVA, and to a smaller extent modifies the Act on personal income tax, the VAT Act, the Act on excise tax, the Act on public duties, the legal regulation on the organization of gambling, as well as the Act on the motor vehicle act. The following paragraphs show the major changes. VAT: The Act has been amended so that tax-exempt product sales do not only cover cases when nonrefundable tax belongs to passenger car sales, but also instances when no tax charged in advance is involved, but id it were involved, the taxpayer could not apply for the refund of the given amount. The provisions of the VAT Act now extend to the procedure of the acknowledgement of occupancy. When so far the legal effect relating to VAT has been associated with the occupancy permit or its effective date in the VAT Act, in the future the legal effect concerning constructed structures subject to the obtainment of building permits, but not occupancy permits will be connected with the implicit acknowledgement of occupancy by the construction authority. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 Látvány-csapatsportok támogatása: A es támogatási időszakban benyújtott új programokkal kapcsolatban alkalmazandó új szabályként a jövőben az adózónak a látványcsapatsport-támogatás mellett ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell nyújtania sportköztestületnek vagy annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló látványcsapatsporttámogatásban részesíteti az adózó. Ez utóbbi összeg a támogatási igazoláson meghatározott összeg társaságiadókulccsal számított értékének minimum 75 százaléka, és a törvény szerint az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül. A rendelkezés révén tehát az ezen a jogcímen elérhető adóelőnyt szűkíti a jogalkotó. Az új szabályozás szerint a támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül az adózónak bejelentést kell tennie az állami adóhatóság részére. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. KATA-KIVA: Kata-adóalannyá válhatnak a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet végzők is és a Kivaalanyiság választható év közben is. Bővíti a törvényjavaslat a kedvezményezett foglalkoztatott fogalmát, és a munkabérük után érvényesíthető kedvezményt.a részmunkaidős foglalkoztatást is definiálják. A Kivaadóalanyiságnak határt szabó 500 millió forint az előző adóévi bevétel helyett mérlegfőösszegre vonatkozik, és módosulnak az adóalap-meghatározás egyes szabályai. Cégautóadó: A július 1-jétől hatályba lépő bérleti szerződések esetén úgy módosul a jogszabály, hogy a személygépkocsi tartós bérletbe vevője válik a cégautóadó alanyává, ezáltal ő is jogosult a gépjárműadó cégautóadóból történő levonására SZJA: Az új törvény alapján kedvezményes közteher mellett adható, béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak száma és a minimálbér szorzatát. Sponsorship of spectacular team sports: As a novel rule applicable to new programs that will be presented in the sponsorship period of , in the future beside the amount of sponsorship for spectacular sports the taxpayer is required to furnish a so-called supplementary sports development support to the public sport association or the national federation of the spectacular team sport that the taxpayer wishes to sponsor in the form of spectacular team sport support for tax benefits. This latter amount will correspond to minimum 75 percent of the value calculated with the use of the corporate income tax rate from the amount specified in the sponsorship certificate, while under the Act any supplementary sports development support that is to be furnished in the framework of sponsorship or support agreement, and set off against the profit before taxes for the fiscal year under review cannot be stated as an expenditure incurred for the benefit of entrepreneurial activities. With this new provision, the legislators have intended to limit the extent of the tax benefits that are available under the legal title concerned. Under the new regulations, the taxpayer is required to notify the national tax authority within 8 days following the financial performance of the sponsoring. If the notice is not provided, the application for the certificate cannot be submitted. KATA-KIVA: Insurance brokers, other entrepreneurs involved in brokerage activities may choose to become taxpayers under KATA, while taxation under the form of KIVA may be elected even during the year now. The bill reflects a broader definition for the beneficiaries, and increases the allowance on their wages and salaries. Parttime employment has been defined, as well. The HUF 500 million specified as a limit value for tax payment under KIVA now pertains to the balance sheet total, and not sales revenues in the previous year, and certain rules of the assessment of the tax base have also been modified. Company car tax: For lease contracts coming into effect from 1 July 2013, the relevant legal regulations are modified so that the long-term lessee of the passenger car becomes subject to the payment of the company car tax, and therefore the lessee is entitled to deduct the amount of the vehicle tax from the amount of the company car tax. Personal income tax: On the basis of the new legislation, a fringe benefit subject to public duty allowances will be such a part of the among paid by the employer member to voluntary mutual insurance funds for specific services that annually does not exceed the product of the number of employees acting as the members of the given fund and the official minimum wage. oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.02.01 Tisztelt Ügyfelünk! 2011-ben az év végén zajlott a törvénygyártás, és ennek következtében még sok olyan adó információ van, mely a cégek működtetését befolyásolhatják. Minimálbér,

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Legutóbbi számunkban összefoglaltuk a 2014. évet érintő legfontosabb

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben