Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének április 28-án megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-án megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János dr.móré Lórántné Somogyvári Gyuláné képviselők Darukáné Huszti Andrea a polgármesteri hivatal köztisztviselője Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 8 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Dávidházi Ferenc alpolgármester és Körömi János képviselő személyében. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

3 1. NAPIRENDI PONT: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására (előirányzat módosítások) Tóth István polgármester írásos előterjesztése a meghívóval együtt került a képviselők kezéhez. Szóban csak annyit fűz a kiadott anyaghoz, hogy az eredeti előirányzatok és a tényleges teljesülés közti egyensúlyt kell helyreállítani ezzel a módosítással, hogy a zárszámadási rendeletben már minden szám a helyén legyen. Megérkezett Gáspár József képviselő, így a jelen lévő képviselők száma 9 főre emelkedett. Észrevétel, hozzászólás nem volt, a kiadott anyagban szereplő adatokkal mindenki egyetértett. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint módosul: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét ezer forintban, b./ bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2.. A R. 5.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Működési és fenntartási célú kiadások előirányzata összesen: e Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások e /Ft - munkaadókat terhelő járulékok: e /Ft - dologi jellegű kiadások: e /Ft - speciális célú támogatások: - - ellátottak pénzbeli juttatásai: e /Ft

4 3.. A R. 6.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatát összesen ezer forintban állapítja meg: A felhalmozási kiadásokból - a beruházások előirányzata: e/ft - a felújítások előirányzata: e/ft - egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 260 ezer forint - felhalmozási célú pénzeszköz átadás: ezer forint 4.. (1) A R. 2, 3, 4, 6, számú melléklete az e rendelethez csatolt mellékletek szerint módosul. 5.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január l. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, április 28. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: május 1. Bodnár Jánosné jegyző

5 2.számú Melléklet Az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint (a rendelet 4. -ához) JOGCÍM e/ft I. Működési bevételek: l. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Hitelek: l. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Pénzforgalom nélküli bevételek l. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 3. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként (az 5.. (2) bekezdéshez) Cím Költségvetési szerv Működési és fenntartási Összesen száma: neve: kiadás kiemelt előirányzat e Ft-ban 1. Polgármesteri Hiv. Személyi jell. kiadások Védőnő Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Általános Iskola Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Gondozási Központ Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Költségvetési szervekhez nem tartozó Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh.járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

7 4. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként (a 6.. (2) bekezdéséhez) Cím Költségvetési szerv Felhalmozási Összesen száma: neve: kiadás megnevezése e Ft-ban 1. Polgármesteri Hivatal szennyvíz hálózat részvények vásárlása névtelen utca villanyhálózat rendezési terv ehp kölcsön törlesztés 260 felhalmozásra átadott pe Általános Iskola iskola bővítés számítógép beszerzés KV-i kívül gép beszerzés 166 felújítási kiadások Összesen:

8 6. számú Melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlege (a 9. -hoz) Cím Költségvetési szerv Kiadás Bevétel száma:neve: működési felhalmozási össz működési felhalmozási össz: 1. Polg. Hiv Ált.Isk Gondozási Kp KV-i kívül

9 2. NAPIRENDI PONT: A évi zárszámadási rendelet előterjesztése A rendelettervezetet minden képviselő a meghívóval kézhez kapta előzetes tanulmányozásra. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő sokallja a leltárban felsorolt szántó területet és nem érti, hogy miért nincs belőle bevétele az önkormányzatnak. Kérdezi, hogy kik használják egyáltalán ezeket? Vagy ha nem használja senki, akkor pedig el kell adni. Kedves Béla képviselő pontosítja a leltárt azzal, hogy elmondja: nem egybefüggő szántóterületről van szó, a leltárban foglalt terület földrajzilag összesen 16 helyen van. Tóth István polgármester elmondja, hogy 3 nagyobb darab van köztük, kb. 1-1,5 hektáros területek. Ezeknek ismerjük is a használóit, a többi kisebb darabka zömmel útszéli kiöblösödés, használhatatlan háromszög parcella vagy útszél. Egyetért azzal, hogy aki használja ezeket a területeket, az ne csak a támogatásokat vegye fel, hanem fizessen is bérleti díjat. Körömi János képviselő szerint a szerződéskötés a földhasználókkal a parlagfű és egyéb gyomok miatt is célszerű lenne, mert bérleti szerződés nélkül (ha a használó nem ismert) a tulajdonost bírságolhatják. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő kérdezi, hogy hány vállalkozó tartozik iparűzési adóval? Tóth István polgármester: kb. 5 nagy (mezőgazdasági) vállalkozó. Somogyvári Gyuláné képviselő, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta a zárszámadási rendelet tervezetét és azt elfogadásra javasolja. A bizottság ülésén részt vett a könyvvizsgáló, akinek véleményét javasolja a jegyzőkönyvhöz is mellékelni. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alább következő rendeletét!

10 Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Informatika és Matematika Tagozatos Általános Iskola - Gondozási Központ 2.. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 5/2004. (III.1.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.

11 I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: ezer forint, - egyéb felhalmozási kiadások 260 ezer forint, - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer forint 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza

12 (3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 0 ezer forint, A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13 13.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: május 1. Bodnár Jánosné jegyző

14 1.számú Melléklet Az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint JOGCÍM e/ft I. Működési bevételek: l. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Hitelek: l. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Pénzforgalom nélküli bevételek l. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Egyéb átfutó bevételek

15 2. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként (az 5.. (2) bekezdéshez) Cím Költségvetési szerv Működési és fenntartási Összesen száma: neve: kiadás kiemelt előirányzat e Ft-ban 1. Polgármesteri Hiv. Személyi jell. kiadások Védőnő Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Általános Iskola Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Gondozási Központ Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Költségvetési szervekhez nem tartozó Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh.járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen:

16 2004. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak ,4 Óvodai étkeztetés ,6 Napközi étkeztetés ,0 Önkorm. igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyongazdálkodás ,4 Város és községgazdálkodás ,0 Vízellátás ,0 Közvilágítás ,8 Óvodai nevelés ,4 Diáksport ,0 Általános Iskola ,7 Védőnői szolgálat ,9 Házi segítségnyújtás ,0 Szociális étkeztetés ,1 ÖNO ,2 Telep. Hulladék ,5 Művelődési Ház ,7 Könyvtár ,8 Temetkezés ,0 EU-s népszavazás ,5 Normatíva visszafizetés ÖSSZESEN ,6

17 2004. évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,3 Iskolai étkeztetés ,5 Igazgatási tevékenység ,7 Intézményi vagyon ,0 Város és községgazdálkodás ,3 Óvoda ,0 Iskola ,8 Napközi ,3 Védőnői szolgálat ,7 Házi segítségnyújtás ,7 Családsegítő szolgálat ,7 ÖNO ,4 Országgyűlési választás (Népszavazás) ,0 ÖSSZESEN ,8 Szakfeladat TB járulék Eredeti Módosíto tt adatok eft-ban Teljesített % Óvodai étkeztetés ,1 Iskolai étkeztetés ,8 Igazgatási tevékenység ,- 96,8 Intézményi vagyon ,1 Város és községgazdálkodás ,7 Óvoda ,1 Iskola ,7 Napközi ,7 Védőnői szolgálat ,0 Házi segítségnyújtás ,2 Családsegítő szolgálat ,7 ÖNO ,0 Munkanélküliek EÜ ,0 Országgyűlési választás (Népszavazás) ,4 ÖSSZESEN ,0

18 2004. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % 1.Polgármesteri Hivatal: Szennyvíz Áfa Rendezési terv Áfa Villanyhálózat bővítés ,33 Áfa Falufejlesztés, felújítás ,9 Részvények EHP törlesztés Képzőművészeti alkotások Tűzoltó fecskendő átadott pe ,0 2. Általános Iskola: Iskola bővítés Áfa Számítógép (iskola) HACCP edények beszerzése Áfa Gondozási Központ: HACCP edények beszerzése Áfa Egyéb KV-i Kívüli szervek: Telek Fűkasza Lakásfelújítási támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: ,35

19 4.sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % -AKNEFO Rendszeres szoc. segély ,2 -Időskorúak járadéka ,2 -Lakásfenntartási támogatás ,1 -Gyermekvédelmi támogatás ,9 -Ápolási dij ,8 -Közgyógyellátás ,0 -Tankönyvtámogatás ,4 -Étkezési támogatás ,3 -Idősek Napja ,2 -Főiskolások támogatása ,8 -Közlekedési támogatás ,2 ÖSSZESEN ,7 -Átmeneti segély ,0 MINDÖSSZESEN ,8 Átfutó kiadások Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Eredeti Módosított Teljesített % Lakásfelújítás Közmű támogatás ,0 Tartalékok Összesen ,0 Kiadások összesen Eredeti Módosított Teljesített % Bér ,8 TB ,9 Dologi ,6 Felhalmozási ,4 Támogatás ,8 Átadott pénzeszköz ,0 Átfutó kiadások Összesen ,3

20 7.sz. melléklet Pénzkészlet én adatok eft-ban Költségvetési számla évi nyitó Bevételek Kiadások Költségvetési számla Pénzkészlet Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen

21 8.sz. melléklet 2004.évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása Bekecs Község Önkormányzat képviselő-testülete a évi pénzmaradvány összegét eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: eft Normatíva visszafizetése eft Szállítói kötelezettség 942 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány eft, amelynek összege a évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: Fejlesztési célú pénzmaradvány eft, amelyből eft-ot szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat, eft-ot az általános iskola bővítésére. Működési célú pénzmaradvány eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat. Bekecs, április 21.

22 Békiné Péter Emese képviselő is megérkezett, viszont dr.móré Lórántné képviselőasszony elhagyta az üléstermet, így a létszám nem változott: 9 fő. 3. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Sóváriné Kiss Erika vezető családgondozó és Fecsó Józsefné gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintéző tájékoztatója írásban a meghívóval egy időben került kézbesítésre, így azt a testületi tagok előzetesen tanulmányozhatták. Sóváriné Kiss Erika megköszöni Bodnár Jánosné jegyzőnek és Tóth István polgármesternek a munkájához nyújtott segítséget, a megfelelő munkakörülményeket, a jelzőrendszer jelenlévő tagjainak pedig az együttműködést. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a Megyei Gyámhivatal mindkét munkaterületen ellenőrzést tartott. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vizsgálatáról nem érkezett még jelentés, de az ellenőrzés során semmilyen hibát nem találtak, munkájukat példaként ajánlották a többi településen. A gyámügyi feladatok ellátásáról az ellenőrzési jelentés elkészült, mely szerint jó színvonalon végezzük ezt a munkát. Somogyvári Gyuláné képviselő kérdezi, hogy a védelembe vett gyermekek között származás szempontjából milyen a szóródás? Sóváriné Kiss Erika elmondja, nem jellemző, hogy csak a cigány családok gyermekeit kellene védelembe venni. Békiné Péter Emese képviselő a DADA (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) programba szívesen besegítene, mert tetszik neki ez a kezdeményezés. Tóth István polgármester azért örül, mert Sóváriné Kiss Erika nem csak a problémákról számolt be, hanem a lehetőségeket is vázolja, tetszik, hogy vannak jó elképzelései, tervei a jövőre nézve. Dávidházi Ferenc képviselő szerint is nagyon jó az együttműködés. Ezen a területen számtalan feladatot együtt kell megoldania szülőnek, pedagógusnak, gyermekvédelmi szakembernek. Egy ilyen világban, ahol egyik oldalon milliókat költünk megelőzésre, felvilágosításra, másik oldalon vagy burkoltan, vagy nyíltan reklámozzuk, népszerűsítjük (főként a médiákban) a rosszat, sajnos egyre több munkája lesz a gyermekjóléti szolgálatnak. A mai gyermekek számára túl sok a kísértés: drog, alkohol, dohány, szexuális zavarok stb. Ezért a további munkához kitartást, nagy-nagy türelmet kíván.

23 Hubainé Trembinszki Katalin képviselő a szociális bizottság elnökeként napi kapcsolatban van mindkettejükkel. Elmondhatja, hogy nem csak a kisgyermekes családok élvezik a szolgálat előnyeit. A természetbeni juttatások (élelmiszerek, ruházat, tüzelő) beszerzésénél mindkét ügyintéző aktívan közreműködik, egyes esetben még házhoz is szállítanak. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruha és élelmiszer osztó akcióját is nagyon jónak tartja. Falussy Józsefné képviselő pedagógusként tudja, hogy a gyermeklélekkel foglalkozni az egyik legnehezebb dolog, a gyermekvédelmi szolgálatnál pedig ez ráadásul nagyon kevés sikerélménnyel kecsegtet. Ezért mindkettejük munkájáért a legnagyobb elismerés jár. A DADA program biztosan nagyon jó, ha odafigyelve hajtják végre. A közelmúltban nagyon rossz tapasztalat volt hasonló témában: a rendőrség által terjesztett drog ellenes szórólapról aki sosem hallott még róla, az is részletesen megtanulhatta a drogok használatát, ezért inkább ki sem osztották a gyermekek között. Tóth István polgármester azt kéri, hogy a sok negatív hatás és kevés sikerélmény ellenére is végezzék a munkájukat ilyen professzionális szinten. A Képviselő-testület a tájékoztatókat határozat hozatal nélkül egyhangúan elfogadta. 4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről és a két ülés között tett intézkedésekről Tóth István polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a Képviselő-testület határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta. Megérkezett dr.móré Lórántné képviselő, így a képviselői létszám teljes lett : 10 fő. 5. NAPIRENDI PONT: Bejelentések,egyéb indítványok Tóth István polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival a B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitányság levelét, melyben a testület véleményét kéri Lőcsei János rendőr alezredes kinevezésével kapcsolatban. Részletesen ismerteti a kinevezendő rendőr életútját.

24 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 30/2005.(IV.28.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Szerencsi Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi XXXIV. tv. 8.. (2) bekezdésben foglaltak értelmében Lőcsei János rendőr alezredesnek a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző ifj. Vakter Béla monoki lakos telekkérelmét ismerteti. Az Antall József utca 3 szám alatt kanadai típusú családi faházat szeretne építeni. A Képviselő-testület tagjainak a kérelem teljesítése ellen nem volt kifogása és 10 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 31/2005.(IV.28.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: ifj. Vakter Béla telekvásárlása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bekecs belterületében lévő 878 hrsz-ú m2 nagyságú, Antall József út 3. szám alatti építési telket ifj. Vakter Béla 3905 Monok, Kossuth út 17. szám alatti lakos részére eladja. Az építési telek vételára ,-Ft plusz 25 % ÁFA, összesen tehát ,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint. A vételár az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg fizetendő be az önkormányzat költségvetési számlájára. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az adás-vétel lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 30. Felelős: Tóth István polgármester dr.móré Lórántné képviselő jelzi, hogy a napokban a vízcsapból fekete víz folyt, a mintát eltették. Bodnár Jánosné jegyző azt tanácsolja, vigyék be a Szerencs Városi ÁNTSZ-be

25 Hubainé Trembinszki Katalin képviselő örömmel értesíti képviselő társait, hogy 33 fővel megalakult a községben a Nyugdíjas Klub. Nagy az érdeklődés, szép számmal vannak nyugdíjasok, akik örülnek a kezdeményezésnek. Helyiségre lenne szükségük, talán a nyomda megüresedett nagy termét alkalmassá lehetne tenni erre a célra. Tóth István polgármester nem látja ennek akadályát. Körömi János képviselő a nyári iskolai tábor árát sokallja. Nagyon sok család nem tud kifizetni a gyermekeknek fejenként 17 ezer forintot egy egyhetes táborra. Talán ha az önkormányzat is nyújtana ehhez némi anyagi támogatást, akkor könnyebb lenne. Kéri továbbá, hogy egy egyszerű, olcsó előtetőt a konyha előtti buszmegállóhoz készíttessen az önkormányzat, mert ott rossz idő esetén nincs hová állni, pedig meglehetősen sok gyermek várakozik ott rendszeresen. A Monokot jelző útbaigazító tábla is hiányzik. Tóth István polgármester elmondja, hogy esetleg meg lehet vizsgálni a lehetőségét annak, hogy könnyebbé tegyék a nyári tábor terheit a szülők felé. A Monok táblát a közútkezelőkkel fogjuk pótoltatni. Más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Tóth István polgármester az ülést bezárja, de kéri, hogy önkormányzati hatósági ügy tárgyalása miatt Zárt ülésen folytassák a munkát. K.m.f. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Dávidházi Ferenc alpolgármester Körömi János képviselő

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 15/2008.(IV.17.) önkormányzati határozat 1562008.(IV.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 7. 8.12013.(IV.26.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. március 26-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben