JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének október 31-én megtartott alakuló üléséről 1

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati képviselő-testületének október 31-én megtartott alakuló üléséről a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János dr.móré Lórántné Somogyvári Gyuláné képviselők Huszti István a Helyi Választási Bizottság elnöke Pipicz Sándorné jegyzőkönyv vezető Intézményvezetők, helyi választási bizottság tagjai, szavazatszámlálók, intézményi dolgozók, hozzátartozók, érdeklődők összesen 34 fő Az ülést vezető korelnök Körömi János köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mind a 9 fő megválasztott képviselő és a megválasztott polgármester is jelen van az ülésen, tehát az határozatképes és megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Békiné Péter Emese és Dávidházi Ferenc személyében. A javaslatot a testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda munkatársainak a választás gördülékeny, szabályos lebonyolítását, a szavazásban részt vevő választópolgároknak pedig azt, hogy leadott voksaikkal újabb négy évre bizalmat szavaztak ennek a testületnek. 2

3 Javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira, melyek megegyeznek a meghívóban közölttel. A javaslat alapján a képviselőtestület 10 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet hagyta jóvá: 1., A Választási Bizottság tájékoztatója a választáseredményéről, megbízólevelek átadása. 2., Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 3., A polgármesteri program ismertetése 4., A polgármester illetményének megállapítása 5., Javaslat az SZMSZ módosítására 6., Bizottságok megválasztása 7., Alpolgármester megválasztása, eskütétele 8., Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 9., Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára Körömi János korelnök felkéri Huszti Istvánt a helyi Választási Bizottság elnökét, adjon tájékoztatást a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás helyi eredményéről és adja át a megbízóleveleket a megválasztott települési képviselőknek. 1. napirendi pont: Huszti István tájékoztatója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A tájékoztató végén átadja a megválasztott települési képviselők, valamint a polgármester megbízóleveleit. 2. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnöke kiveszi az esküt. A megválasztott önkormányzati képviselők leteszik az esküt. A megválasztott polgármester leteszi az esküt. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Körömi János korelnök átadja az ülés vezetését a felesküdött polgármesternek. 3. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése. Tóth István polgármester programja írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 3

4 4. napirend: Polgármester illetményének megállapítása Gáspár József képviselő az előző ciklus Ügyrendi Bizottságának volt elnöke tesz javaslatot Tóth István polgármester illetményére. Előterjesztése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő is támogatja a javaslatban szereplő összeg megállapítását ez év végéig mindenképp, hiszen költségvetési év közben vagyunk, emelésére csak januártól lesz lehetőség. Tóth István polgármester személyes érintettség okán nem kíván a szavazásban részt venni. A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan meghozta a 68/2002.(X.31.) számú határozatát a polgármester illetményének megállapításáról. 5. napirendi pont keretében Tóth István polgármester javaslatot tesz a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. Javaslatában rávilágít, hogy két új elemet: az összeférhetetlenséget és a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget kell a már meglévő SZMSZ-be beépíteni. Javaslata írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan alkotta meg a 14/2002.(XI.4.) számú rendeletét a SZMSZ módosítása tárgyában. A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 6. napirendi pont: Bizottságok megválasztása Tóth István polgármester elmondja, hogy a SZMSZ szabályzat szerint három bizottság működik a képviselő-testület mellett, ezen most sem javasol változtatni. Mivel minden képviselő érintett a valamilyen bizottsági tagságban, a képviselőtestület egésze egyöntetűen hozzájárul a bizottságok nyilvános ülésen való megválasztásához. A szociális és családügyi bizottságban előzetes egyeztetés alapján javasolt és meghívott külsős tag jelöltek is miután jelölésüket elfogadták hozzájárulnak a nyilvános ülésen való megválasztásukhoz. Ezek után Tóth István polgármester javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság összetételére. 4

5 A javaslat alapján a képviselő-testület hét igen szavazattal, három tartózkodás mellett meghozta a 69/2002.(XI.31.) számú határozatát az Ügyrendi Bizottság megválasztásáról Tóth István polgármester javaslatot tett a Pénzügyi és gazdasági Bizottság összetételére, mely javaslat alapján 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület meghozta a 70/2002.(X.31.) számú határozatát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztásáról. Végül Tóth István polgármester javaslatot tesz a Szociális és Családvédelmi Bizottság összetételére is. Ebben a bizottságban a települési képviselő tagokon kívül ún. külső, nem képviselő tagok is pl. oktatási intézmény dolgozója tevékenykednek. Nem települési képviselő tagnak javasolja Orosz Lászlóné körzeti védőnőt, aki évek óta látja már el ezt a feladatot, valamint Hománé Ficsor Erika általános iskolai pedagógust. A javaslat alapján a képviselő-testület 7 igen szavazattal három tartózkodás mellett hozta meg 71/2002.(X.31.) számú határozatát a Szociális és Családvédelmi Bizottság összetételéről. A Szociális és Családvédelmi Bizottság nem települési képviselő tagjai a polgármester előtt hivatali esküt tettek. 7. napirend: alpolgármester megválasztása Tóth István polgármester javaslatot tesz az alpolgármesterre Dávidházi Ferenc képviselő úr személyében, hiszen ő kapta a települési képviselők között a legtöbb szavazatot. Megkérdezi Dávidházy Ferenc képviselő urat, hogy vállalja-e a jelölést? Dávidházy Ferenc képviselő úr a jelölést elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy megválasztása nyilvános ülésen történjen. Személyes érintettsége okán ő maga nem kíván részt venni a szavazásban. Az alpolgármester személyét titkos szavazással kell megválasztani, ezért Tóth István polgármester néhány perc technikai szünetet rendel el és felkéri Gáspár Józsefet az Ügyrendi Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült. A titkos szavazás végén Gáspár József az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a végeredményt: A képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal hozta meg a 72/2002.(X.31.) számú határozatát az alpolgármester megválasztásáról. 5

6 Dávidházy Ferenc alpolgármester Tóth István polgármester előtt esküt tesz. Esküokmánya a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 8. napirendi pont: alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Dávidházi Ferenc alpolgármester kéri, hogy tiszteletdíját a képviselői tiszteletdíj mértékében állapítsa meg a képviselő-testület, mint ahogy az előző ciklusban, úgy most sem kíván élni a lehetőséggel, hogy tiszteletdíja magasabb legyen a települési képviselők tiszteletdíjától. Személyes érintettség okán nem kíván részt venni a szavazásban. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta a 73/2002.(X.31.) számú határozatát az alpolgármester tiszteletdíjáról. 9. napirendi pont: Megbízás adása a SZMSZ felülvizsgálatára Tóth István polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Ötv. hat hónapot biztosít arra, hogy a megválasztott képviselő-testület megalkossa, illetve felülvizsgálja, esetleg átdolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Javasolja, hogy a testület bízza meg az Ügyrendi Bizottságot Bodnár Jánosné szakmai irányítása mellett a Szervezeti és Működési Szabályzatunk felülvizsgálatára, a szükséges módosítások előterjesztésére. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a 74/2002.(X.31.) számú határozatát az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó megbízásról. Tóth István polgármester egyéb bejelentésekkel kíván élni annak ellenére, hogy a napirendben nem szerepel. Fontos kérdésben kell ugyanis döntenie máris a testületnek, mert sürgető határidőről van szó. Tájékoztatja tehát képviselőtársait, hogy SAPARD-pályázati lehetőséget szeretne az önkormányzat kihasználni, ami már a jövő évi költségvetést terhelné meg. Ún. Teleház program keretében 10 db számítógép, nyomtató és fénymásoló beszerzésére nyílik rendkívül kedvező lehetőség, mellyel lakossági szolgáltatást kell ellátnia a nyertes pályázónak. E pályázat benyújtásához szükség van az önkormányzat támogatására, az önrész biztosításáról szóló döntésre. 6

7 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan hozta meg a 75/2002.(X.31.) számú határozatát Teleház létesítéséről. Tóth István polgármester tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a Brantner Szerencs Kft. mely településünkön a lakossági szilárd hulladék elszállítás közszolgáltatást látta el tulajdonjogát megvásárolta MENTO Kft., emiatt törzstőke emelésére került sor. Így mi is plusz 680 eft befizetésére kényszerülünk, ez mindenképpen nem várt plusz kiadás. Jó hír viszont, hogy a kultúrház zömmel pályázati pénzből történő felújítása szépen halad, hamarosan a fűtés korszerűsítése is befejeződik és várhatóan a novemberi ülésünket már ott tarthatjuk meg. Ennek várható főbb napirendje a évi költségvetés ¾ évi teljesítésének értékelése és a 2003.évi költségvetési koncepció lesz. Más hozzászólás nem volt, Tóth István polgármester a os önkormányzati ciklus képviselőtestületének alakuló ülését bezárta. K.m.f. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Dávidházi Ferenc alpolgármester Békiné Péter Emese képviselő 7

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben