Teszt. Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék. Melyik mondat nem igaz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teszt. Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék. Melyik mondat nem igaz?"

Átírás

1 Teszt Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Ki volt a vezetéselmélet klasszikus iskolájának az a meghatározó alakja, aki a tevékenységek racionalizálásában, munkarendjének kidolgozásában, bérezési és ösztönző rendszerekben látta a hatékony vezetés kulcsát? a) Henri Fayol b) F.W. Taylor c) Max Weber Melyik mondat nem igaz? a) Weber szerint a hatékonyságot biztosító bürokratikus szervezet racionálisan felépített b) A Taylori módszerek kipróbálására Henry Ford gyárában került sor c) Fayol az igazgatást funkcionális elemeire bontva 5 vezetési alapelvet határozott meg A két világháború közötti időszakban alakult ki az emberi viszonyok iskolája. Ki volt ennek az irányzatnak a legnevesebb képviselője? a) E. Mayo b) Grimshaw c) Winter Mit takar a kontingenciaelmélet? a) A gráfelmélet hálótervezési modelljének alapja, amely bonyolult folyamatok szervezésének és irányításának modellezésére alkalmas b) A szervezet nem egyszerűen valamely környezetben, hanem a környezet által létezik. A szervezetek vezetésének nincs legjobb útja, a hatékony út mindíg a környezeti feltételek által meghatározott c) A vezérlés tudománya, a különböző rendszereket, mint az információ felvételére, feldolgozására, átalakítására és kibocsátására alkalmas egységeket vizsgálja Kinek a nevéhez fűződik a rendszerelmélet megalkotása? a) Alfred P. Sloan b) Peter F. Drucker c) Ludwig von Bertalanffy

2 Mit jelent a szervezet belső célja? a) A belső cél a legfőbb belső motívuma a szervezetnek, amely felemelheti vagy elpusztíthatja b) A szervezet belső célja a benne tevékenykedő személyek céljaiból vezethető le c) A belső célokat társadalmi szükségletek hívják életre, létrejöttüket valamely társadalmi igény teszi indokolttá Melyik gazdasági társaságot nem a Cégbíróság jegyzi be? a) Betéti Társaság b) Egyéni Vállalkozó c) Korlátolt Felelősségű Társaság Mit jelent a rendészeti hatalom? a) A jogellenessé nyílvánításhoz közigazgatási normatív aktus szükséges, amelyek nagyobbik része közvetlen rendészeti hatalomban érvényesül b) Azon közigazgatási hatósági jogkörök összessége, amelyeket a rendészeti szervek közigazgatási jogviszonyokban gyakorolhatnak c) A rendészeti hatalom a közigazgatási hatósági kényszer egy formája, ennek megfelelően birtokolja annak általános jellemzőit Melyik mondat nem igaz? a) A rendészet azoknak a szakmai ismereteknek, készségeknek és jártasságoknak az összessége, amely a legitim erőszak alkalmazásához szükségesek b) A rendészet védekező rendszer, amely a jogellenes magatartások elhárításának igazgatási formája, ennyiben a társadalom pozitív kontrollja c) A rendészeti igazgatás differenciáltsága azt jelenti, hogy abban nehezen választható el az igazgatási elem magától a rendészeti beavatkozástól Mit jelent az, hogy a rendészet a társadalom negatív kontrollja? a) A rendészet a jogellenes magatartások elhárításának igazgatási formája b) A rendészet túlkapásai negatívan befojásolják a demokratíikus társadalmat c) A veszélyek elhárításához legitim erőszak alkalmazására van lehetőség Milyen címet visel a Magyar Köztársaság Alkotmányának Évi CIV. Törvénnyel kihírdetett módosításában rendőrségre vonatkozó fejezet? a) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek b) A fegyveres erők és a rendőrség c) A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek

3 Mit állít a vezetői döntésről a neoracionalista döntéselmélet? a) A döntés célszerű választás eredménye, amely sohasem jelent kielégítő kompromisszumot b) A döntés célszerű választás eredménye, amely kielégítő kompromisszumot jelent c) A döntés szükségszerű választás eredménye, amely nem jelent kielégítő kompromisszumot Mit állít a vezetői döntésről a klasszikusan racionalista döntéselmélet? a) A döntési folyamat abszolút racionális tervezésen alapuló műveletsor b) A döntési folyamat irracionális tervezésen alapuló műveletsor c) A döntési folyamat nem a racionális tervezésen tervezésen alapuló műveletsor Melyik a vezetői döntési folyamat helyes sorrendje általában? a) Döntési helyzet felismerése információgyüjtés döntési alternatívák felállítása hatásvizsgálat értéksorrend - döntés b) információgyüjtés - Döntési helyzet felismerése döntési alternatívák felállítása hatásvizsgálat értéksorrend - döntés c) Döntési helyzet felismerése információgyüjtés hatásvizsgálat értéksorrend - döntési alternatívák felállítása - döntés A döntés programozottsága szerint milyen döntéseket határolunk el egymástól? a) Irányítható - irányíthatatlan b) Felismerhető nem felismerhető c) Programozott nem programozott A felsorolásban melyik kijelentés nem tartozik a vezetői döntés általános jogszerűségi követelmények legfontosabb elemei közé? a) A döntés feleljen meg a vonatkozó anyagi jogi szabályozásnak b) A döntés feleljen meg a közigazgatási jogi szabályozásnak c) A döntés feleljen meg a vonatkozó eljárási jogi szabályozásnak A felsorolásban melyik kijelentés nem tartozik vezetői döntés általános célszerűségi követelményei közé? a) A döntés legyen kollektív és kompromisszumos b) A döntés legyen flexibilis c) A döntés legyen világos és objektív

4 Mit értünk technikai hibában szenvedő döntések alatt? a) Az technikai hibában szenvedő vezetői döntések olyan súlyos jogszerűségi hibában - például hatáskör vagy illetékesség hiányában - szenvednek, hogy végrehajtásuk csak kijavítás vagy kicserélés után lehetséges b) Az érvénytelen vezetői döntések olyan súlyos alaki hibában - például aláírás vagy dátumozás hiányában - szenvednek, hogy végrehajtásuk csak kijavítás vagy kicserélés után lehetséges c) Az érvénytelen vezetői döntések olyan súlyos alaki hibában - például számítási vagy elírási hiábában - szenvednek, hogy végrehajtásuk csak kijavítás vagy kicserélés után lehetséges Mi a vezetési funkció definiciója? a) Olyan folyamatosan gyakorolt, önálósult tevékenységet jelent, amely szükséges ahhoz, hogy a vezető meg tudja oldani feladatait, biztosítsa a szervezet zavartalan, hatékony és jogszerű működését illetve perspektívát jelentsen az alá rendelt beosztottak számára. b) Olyan időszakosan gyakorolt tevékenységet takar, amely szükséges ahhoz, hogy a vezető meg tudja oldani feladatait, biztosítsa a szervezeti egység zavartalan, hatékony és jogos működését illetve perspektívát jelentsen az alá rendelt beosztottak számára. c) Olyan tevékenységet jelent, amely szükséges ahhoz, hogy a vezető meg tudja oldani feladatait, biztosítsa a szervezet működését illetve jövőképet jelentsen az alá rendelt beosztottak számára. Melyek a vezetési folyamat 5 eleme a klasszikus ( Taylori ) iskola szerint? a) Felismerés szervezés rendelkezés koordinálás - értékelés b) Tervezés szervezés rendelkezés koordinálás ellenőrzés c) Felismerés - tervezés - döntés - rendelkezés ellenőrzés Mit nevezünk az információáramlás vertikális csatornájának? a) A vertikális csatornán keresztül felülről lefelé haladva ill vissza áramlanak az információk b) A vertikális csatornán keresztül azonos szinten lévő személyek között áramlanak az információk c) A vertikális csatornák technikai alapon létrehozott szűk kapacitású zárt rendszerek Mit értünk a tervezés tartalma alatt? a) A szervezetben zajló részfolyamatok és szervezeti célok összehangolását b) A tervezési célok kidolgozását, pontosítását és egyben megvalósítás lehetséges eszközeinek feltárását c) A szervezeti tervek humán eszközrendszerükben számszerűsített anyagokból és szöveges elemzésekből állnak Mit értünk általában szervezeti koordináció alatt? a) Az a célirányos operatív vezetői tevékenységet, amely a végrehajtás során a különböző egységek munkájának összehangolását végzi b) A szervezet által végrehajtott tervezési szintek és folyamatok összehangolását c) A szervezetben zajló részfolyamatok és szervezeti célok összehangolását

5 Milyen időhorizontban gondolkodik a hosszútávú tervezés? a) 1 éves időtartamban b) 1 éven túli, de 5 éven belüli c) 5 éven túli Mi a stratégia kialakításának folyamata? a) Stratégiai lehetőségek előállítása stratégiai lehetőségek értékelése stratégiai döntéshozatal b) Környezeti helyzetértékelés belső helyzetértékelés versenyelőny meghatározása célok újboli meghatározása c) Folyamatban lévő startégia exportálása stratégiai terv/tény elemzés Mi a különbség a belső és a külső koordináció között? a) A belső koordináció esetében a résztvevők önálló szervezetek vagy egységek, amelyek a közös érdekek alapján mellérendelt viszonyban állnak, a külső koordináció esetében szervezeten belüli egységek vagy személyek különérdekeit hangolja össze az irányítói szint b) Az egyikben alá-fölé rendeltségi viszony uralkodik, a másikban ezzel szemben mellérendeltségi viszony található c) A külső koordináció esetében a résztvevők önálló szervezetek vagy egységek, amelyek a közös érdekek alapján mellérendelt viszonyban állnak, a belső koordináció esetében szervezeten belüli egységek vagy személyek különérdekeit hangolja össze az irányítói szint Az ellenőrzés tárgyát tekintve melyik fajta ellenőrzés tartozik ebbe a körbe? a) Teljes körű ellenőrzés b) Külső ellenőrzés c) Funkcionális ellenőrzés Melyik a Maslow-féle szükségletpiramis harmadik szintje? a) Szociális szükségletek b) Megbecsülés szükséglete c) Biztonsági szükségletek Mit tartalmaznak a motivációs elméletek közül az ösztönző teóriák? a) Azon a felvetésen alapulnak, hogy az egyének keményebben dolgoznak a kívánt jutalom, elismerés megszerzéséért b) Azon a felvetésen alapulnak, hogy az ember magában a munkában rejlő tényezők következtében dolgozik jobban c) Azt feltételezi, hogy az ember szükéglet ill. motívumkészlettel rendelkezik

6 Mit állít a kontingencionalista leadership elmélet? a) A környezeti feltételek nem lehetnek hatással a vezetési stílusra b) A környezeti hatások a vezető személyiségére vannak hatással, a vezetési stílusra nem c) Különböző feltételeknek más-más vezetési stílus feleltethető meg Mi a lényege Kotter menedzser leader modelljének? a) Nem tesz különbséget a két vezetői szerep között, mert elmétete szerint a vezetőnek minden vezetői szerepben alkalmas kell lennie b) Éles különbséget tesz a két vezetői szerep között, a leader a stratégiai vezetői szerepet, míg a menedzser az operatív vezetői szintet szerepet tölti be c) Árnyalatnyi különbséget tesz a két vezető szint között, amely a hierarchikus viszony miatt különül el egymástól Mit jelent a demokratikus típusú vezetés? a) A vezető minden eszközzel próbálja fokozni a csoporttagok részvételét a döntéshozatalban b) A vezető passzív résztvevője a csoport tevékenységének, nem kezdeményez, lényegében nem is vezető c) A vezető egymaga uralja a csoportot, ő határoz minden lényeges kérdésben, szigorú, fegyelmet tart Mi a szervezeti hatalom definiciója? a) Személyek közötti befolyás, dominancia b) Egyének vagy szervezeti egységek képessége arra, hogy saját céljaik elérése érdekében más szervezeti szereplőket befolyásoljanak c) Egy társasdalmi kapcsolaton belül van esély rá, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye Milyen lehetőségei vannak a hatalmi viszony elszenvedőjének? a) Feltétlen engedelmesség b) Feltételes engedelmesség c) Engedelmesség és bizonyos szabadság Milyen tényező eredményezhet hatalmi függési helyzetet? a) A korlátlanul elérhető erőforrások b) Valamely erőforrás hiánya, pl. pénz, anyag, tudás, szakértelem, kapcsolat stb. c) Valamely erőforrás megléte, pl. pénz, anyag, tudás, szakértelem, kapcsolat stb.

7 Befolyásolja-e a szervezeti hatalmi viszonyokat a helyettesíthetőség? a) A helyettesíthetőség gyengíti a hatalmi pozíciót b) A helyettesíthetőség erősíti a hatalmi pozíciót c) Nem befolyásolja Milyen hatalmoforrásokat ismer? a) Karizmatikus hatalom, szakértői hatalom, vezetői befolyás b) Egyedi hatalom, szervezeten belüli hatalom, szervezeten kívüli hatalom c) Személyes hatalom, szervezet által biztosított hatalom, szervezet külső függéséből következő hatalom Milyen személyes hatalomformákat ismer? a) Személyes befolyás, szaktudás, önbíráskodás b) Önhatalom, szakhatalom, erőhatalom c) Karizmatikus-, szakértői hatalom Hogyan nevezzük a szervezet által biztosított hatalmat? a) Autoritásnak b) Bürokratáskodásnak c) Hierarchiának Mit jelent az alárendeltek kezdeményezésének elve a rendészeti vezetésben? a) A parancsnok teljes és osztatlan felelősséggel tartozik a rábízott szervezet tevékenységéért, ezért elképzeléseit az elöljáróknak kell feltárnia. b) Az elöljáróktól kapott parancsokat maradéktalanul végre kell hajtania és hajtatnia, ezért segítenie kell az elöljárók döntéshozatalát. c) Az elöljáró tudomására kell hozni a végrehajtás során felmerülő új információkat, eseményeket és változásokat, ez segíti az elöljárót a megfelelő döntés meghozatalában. Melyek nem a parancsnoki vezetési folyamat elemei? a) Helyszínbejárás elöljáró parancsának értékelése mérlegelés, döntési alternatívák számba vétele b) Feladat vétel feladat tisztázás helyzetértékelés, időszámvetés, terepszemle c) Elhatározás megalkotása parancs kiadása együttműködés-, biztosítás-, tevékenység megszervezése

8 Mit jelent a kombinált munkamódszer a tervezési folyamatban? a) A tervezésre elegendő idő áll rendelkezésre, a különböző szintek lépcsőzetesen hajtják végre a vezető előkészítő feladatot. b) A vezetési szintek közötti tervezőmunka közel azonos időben zajlik. A tervezési feladatokat időeltolással, párhuzamosan hajtják végbe. c) Két vezetési szinten párhuzamosan dolgoznak, egy vezetési szinten ehhez képest lépcsőzetesen. A felsorolásban melyek a helyzetértékelés elemei rendészeti szempontból? a) Jogsértés megállapítása eszközkészlet felmérés cselekvés értékelése következmények felmérése b) Jogsértő elkövetők értékelése lakosság, együttműködő szervek, szervezetek értékelése közlekedési, időjárási körülmények felmérése helyi sajátosságok figyelembevétele c) Állományfelmérés bűncselekmény tényállásának megléte elkövetők magatartása időbeosztás társszervek együttműködése Mit nevezünk adaptáló döntésnek a rendészeti vezetésben? a) Ha a felettes szerv által kidolgozott alternatívák közül a legmegfelelőbbet adaptáljuk. b) Ha a rendészeti vezető saját hatáskörben, döntése teljes felelősségével adaptálja felettesei döntési alternatíváit, majd kiválassza a legoptimálisat. c) Amikor a felettes szerv előzetes döntését kell a vezetőnek az irányított szervezetre illesztenie, azt bevezetni. Melyik nem végrehajtható ellenőrzési forma a rendőrség szervezetében ( 58/2007. (OT 33.) ORFK utasítás ) a) Szakmai ellenőrzés b) Függetlenített ellenőrzés c) Reaktív ellenőrzés d) Átfogó ellenőrzés e) Témaellenőrzés f) Célellenőrzés g) Titok-, adatvédelmi- és biztonsági ellenőrzés Milyen csoportforma nem ismert a szakirodalomban? a) Formális csoportok b) Informális csoportok c) Vezetői csoport d) Beosztotti csoport e) Funkcionális csoport f) Érdekcsoport g) Munkacsoport A felsorolás mely eleme nem a Thomas- Kilmann féle modell része? a) Versengő b) Alkalmazkodó c) Együttműködő d) Elkerülő e) Alkalmazkodó f) Kompromisszumkereső

9 Mit nevezünk a csoportnormának? a) A lehetőségek és a jutalmak igazságos elosztását b) Azt, hogy milyen öltözet kívánatos munkavégzés során c) A viselkedést előíró, mindenki által elfogadott szabályokat Mi a szervezeti kultúra fogalma? a) A szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, megygyőződések, hiedelmek rendszere b) A szervezet magától értetődően elfogadott viselkedési sémái, amelyek szerint nagy valószínűséggel megszabja saját cselekvésének irányvonalait c) Magatartás-befolyásoló tényező, amely összekapcsolja az egyéni és a szervezeti célokkal, értékekkel Mit mutat meg a humán orientáció, mint a szervezeti kultúra egyik kulcskategóriája? a) Azt mutatja, hogy mennyire ellenőrzi a szervezet tagjainak viselkedését előírásokkal, szabályokkal, közvetlen felügyelettel b) Azt mutatja, hogy milyen mértékben veszi fontolóra a vezetés a szervezeti feladatok megoldásának emberekre gyakorolt következményeit c) Azt mutatja, hogy mennyire elvárt a munkatársaktól az innovatív, kockázatkereső, rámenős magatartás Mit jelenthetnek a szervezetspecifikus tényezők a szervezeti kultúra kialakulásának folyamatában? a) Olyan hatásokat, amelyek befolyásolják a szervezeti tagok értékválasztásait, hiedelmeit, ugyanakkor a szervezeteknek nincs módjuk e hatásokat befolyásolni b) A kultúra olyan társas tanulási folyamat eredménye, amelynek kialakulása a szervezet megalapításakor kezdődik c) Olyan tényező, amely a szervezeti kultúra kialakulását alapvetően befolyásolják, ilyen például a technológia Mihez hasonlítja a szakirodalom a szervezeti kultúrát? a) Esőfelhőhöz b) Jéghegyhez c) Feneketlen tóhoz Melyik nem a szervezeti kultúra nyílvánvaló és megragadható jellemzője a) Nyelvezet, szakzsargon b) Vezetői gépkocsihasználat c) Történetek, sztorik d) Szimbólumok, öltözködés e) Ceremóniák, szertartások

10 Ön szerint hatással van-e a nemzet kultúra az adott ország szervezeti kultúráira? a) Nem mivel a vállalkozási szektor alapvetően profitorientált b) Nem mert multinacionális cégek hálózzák be a világot c) Igen, mert a szervezet egyénekből áll, akik a nemzeti kulturák hatása alatt élnek Mit jelent G. Hofstede kutatásában a hatalmi távolság dimenzió? a) A struktúrált, szabályozott heylzetek, illetve a struktúrálatlan, nem egyértelmű helyzetek preferálásának mértéke b) Az eltérő munkakörökben és a szervezeti hierarchia különböző szintjein álló emberek milyen közelinek vagy távolinak érzik magukhoz a vezetőjüket c) Az emberek különálló egyénként vagy pedig csoport tagjaiként folytatott tevékenységet részesítik-e előnyben Mi jellemzi G. Hofstede kísérletében a jól olajozott gépezet típusú szervezeteket? a) Nagyok és személyhez kötöttek a társadalmi különbségek, paternalisztikus vezetési stílus és kapcsolatok a jellemzőek b) Lapos a hierarchia, kicsi a szervezet tagjai közötti távolság, a tagok feltalálják magukat bizonytalan helyzetben c) A hierarchia személytelen, bürokratikus, a tagok formális egyenlőségének hangsúlyozása jellemző Milyen típusú szervezetek találhatók jellemzően Magyarországon G. Hofstede kutatásai alapján? a) Piramis típusúak b) Családi típusúak c) Jól olajozott gépezet típusúak Rendészeti funkció alapján milyen szubkultúrákat különböztethetünk meg? a) Közbiztonsági kultúrát karhatalmi kultúrát - felderítő, nyomozó, vizsgálati kultúrát b) Közhatalmi kultúrát biztonsági kultúrát nyomozati kultúrát c) Rendőrségi kultúrát VPOP kultúrát BV kultúrát katasztrófavédelmi kultúrát

Rendészet. Rendészet. Rendvédelmi szervek. Rendészeti rendszer. Rendészeti rendszer

Rendészet. Rendészet. Rendvédelmi szervek. Rendészeti rendszer. Rendészeti rendszer Rendészet Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék A rendészet fogalma: közigazgatási tevékenység, jogellenesemberi magatartások, veszélyek elhárítása Közbiztonság társadalmi szükséglete Rendészeti

Részletesebben

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Dr. Molnár Béla Ph.D. Intézetigazgató főiskolai docens NyME BDPK Pedagógiai Intézet

Dr. Molnár Béla Ph.D. Intézetigazgató főiskolai docens NyME BDPK Pedagógiai Intézet Dr. Molnár Béla Ph.D. Intézetigazgató főiskolai docens NyME BDPK Pedagógiai Intézet 3. A szervezeti kultúra A szervezeti kultúra fogalma, sajátosságai; a szervezeti kultúra tartalma; a kultúra megnyilvánulási

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési

Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési ifejtendő kérdések: endőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Vezetés = probléma megoldás Szervezeti célok Vezetési folyamat vezetési funkciók A vezetői információs rendszer Tervezés a szervezetekben

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Gyr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. KOLLEKTÍV SZERZDÉS. 1. SZ. MELLÉKLETE egységes szerkezetben Bérbesorolási rendszer

Gyr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. KOLLEKTÍV SZERZDÉS. 1. SZ. MELLÉKLETE egységes szerkezetben Bérbesorolási rendszer Gyr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. KOLLEKTÍV SZERZDÉS 1. SZ. MELLÉKLETE egységes szerkezetben 2017. Bérbesorolási rendszer Tartalomjegyzék Vasúti tevékenység bérbesorolási rendszere... Hiba! A könyvjelz nem

Részletesebben

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vezetési ismeretek 1 Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vállalkozásgazdaságtangtan Marketing Kontrolling Döntéstámogató rendszerek Vállalkozások szervezése Emberi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás Struktúrák intézmények Iskola szervezés és igazgatás Az iskola szervezeti egység A szervezet valamely társadalmi szükséglet kielégítése céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés W. Morawski

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János

Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János Szervezetfejlesztés Szervezeti kultúra Dr. habil. Fehér János 2006. 1 A változási jéghegy Visszatekintés 2006. 2 Mi van a felszínen? A változási jéghegy stratégia form. szervezetfolyamatok részrendsz.

Részletesebben

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma,

a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A STÍLUS FOGALMA a VEZETÉSI stílus fogalma, a személyiség szerepe, tanult magatartás fogalma, A vezetési stílust befolyásoló tényezők a vezető személyisége A vezető befolyása Demokratikus Autokratikus

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök Dr. habil. Szretykó György MTA VEAB szakbizottsági alelnök A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I.

Elméleti közgazdaságtan I. Elméleti közgazdaságtan I. Alapfogalmak és Mikroökonómia http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/ A KÖZGAZDASÁGTAN TÁRGYA 1 A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína )

Ókori India, Kína. Judea ( Mózes ) Görög kultúra. A vezetéstudomány története az ókorban. Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) A vezetéstudomány története az ókorban Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Ókori Egyiptom Ókori kelet ( India, Kína ) Görög kultúra Szentírások ( Ószövetség, Vedanta Sutra, Buddhizmus ) Római

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy András A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok alkalmazkodnak a környezethez Az ember

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Az új magyar adó- és vámigazgatás

Az új magyar adó- és vámigazgatás Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Állam- és jog kodifikációs kihívások napjainkban 2012. május 30. Az új magyar adó- és vámigazgatás dr. Gyenge

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata.

ALAPFOGALMAK. Menedzsment tevékenysége. A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK Menedzsment tevékenysége A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. ALAPFOGALMAK ERŐFORRÁSOK: Pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök

Részletesebben

VII. Személyzetfejlesztés

VII. Személyzetfejlesztés BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VII. Személyzetfejlesztés Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 8 Gál Márk PhD Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A MENEDZSMENT ALAPKÉRDÉSEI Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság?

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor Master of Arts Management fejlődési szakaszai Klasszikus Humán Modern Stratégiai Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor 2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) A tudományos vezetés alapelvei és módszerei

Részletesebben

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2.1. A klasszikus iskolákhoz tartozó irányzatok Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Fő művei: - Üzemvezetés - Tudományos vezetés alapjai Munkásságának főbb

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Kultúra a szervezetekben

MENEDZSMENT ALAPJAI Kultúra a szervezetekben MENEDZSMENT ALAPJAI Kultúra a szervezetekben Daruka Eszter PhD hallgató 2012 ősz JAPÁN GAZDASÁGI SIKEREI A II. világháború a japán ipari kapacitás 75%-át elpusztította A gazdaság felépítése gyorsan haladt:

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2013. április 15-17. és 24-25. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Díszterme (9021 Győr,

Részletesebben

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének Bencsik Andrea Marosi Ildikó DÔry Tibor Vágyott kultúra és Reális értékítélet Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének elõfeltétele egy felsõoktatási intézményben A tudásmenedzsment-rendszerek kiépítése

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet TARTA I SS E G A A legfontosabb ábrák és összefüggések Dr. Pallai Katalin, az Integritás Tudásközpont vezetője

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben