Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A./ Általános rész 1. A Kft. bemutatása A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 77. Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca Hódmezővásárhely, Szent István utca 83. Alapításának időpontja (alapító okirat dátuma): augusztus 09. A törvény előírásának megfelelően nonprofit Kft-vé alakult én Adóköteles tevékenység kezdete: augusztus 28. Cégbírósági bejegyzés dátuma: október napján a Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg /23 számon bejegyezte a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. beolvadását a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba. Jelen beszámoló záró beszámoló a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. tevékenységéről. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú A Kft július 01-től ténylegesen végzett tevékenységi körei: Közhasznú tevékenységek: Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat) Főtevékenység Egyéb textiláru gyártása Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Műanyag csomagolóeszköz gyártása Egyéb villamos berendezés gyártása Bőr, szőrme kikészítés Táskafélék, szíjazat gyártása Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Csomagolás Szárazföldi szállítást kiegészítő tevékenység (Főtevékenység) Zöldterület kezelés Lakó- nem lakó épület építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Út, autópálya építése Egyéb máshova nem sorolható építés Vállalkozási tevékenységek: Épületasztalos ipari termék gyártása Tetőfedés, tetőszerkezet építés Tároló fatermék gyártása Bontás Építési terület előkészítése Tetőfedés, tetőszerkezet építés Építési terület előkészítése Tetőfedés, tetőszerkezet építés

15 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolható Egyéb épületgépészeti szerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-, szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés máshova nem sorolt Egyéb szálláshely szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Építményüzemeltetés Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Élőállat nagykereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Szárazföldi szállítást kiegészítő tevékenység Zöldterület kezelés A Kft. képviseletére jogosult: Magyar József ügyvezető (anyja neve: Kruzslicz Klára) Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Nagy András János u. 79. A társaság jegyzett tőkéje től: Ft A társaság alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Felügyelő bizottsági tagok: január 1-től december 31-ig: Tóth Sándorné Hmv.Medgyessy F.u.2.2/2 AN: Tánczos Erzsébet Varga András Hmv. Bercsényi u.20. AN: Dömötör Katalin Földesi Lászlóné Hmv. Kovács I.u.1/c AN: Csányi Piroska A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

16 A Nonprofit Kft. tulajdonosa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Szavazatainak aránya: 100% A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, jelen esetben egyszemélyes társaság esetén a taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A tevékenység jellemzői: Jegyzett tőke Éves összes tevékenység bevétele Ebből: Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Adózás előtti eredmény Ebből: közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Adatok eft-ban 2. A Kft. számviteli politikája A Kft. számviteli politikájának kialakításakor a törvény előírásait és a tulajdonosok irányelveit vette figyelembe. Számlarendje alkalmazkodik az éves beszámoló tagolásához, a tulajdonosok és a vezetés információs igényeinek teljesítéséhez. A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: április 26. Jelen esetben a évi mérleg készült el, december 31-i fordulónappal. Könyvvezetés és beszámoló-készítés módja: - kettős könyvvitel, - a mérleg A változat szerinti tagolásban készül - az eredménykimutatás összköltség eljárással A változat szerint készül A számviteli törvény 23.. (4) bekezdése szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk be. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják a Társaság tevékenységét, vagyis egy vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak, illetve elhagyják a vállalkozást. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése az eredeti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor a besorolást meg kell változtatni, a befektetett eszközöket át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

17 Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg és ennek alapján vesszük állományba a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. Módosításra (átcsoportosításra) is csak az ügyvezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően legkésőbb mérlegkészítéskor. A szellemi termékek értékcsökkenését lineáris leírással 3 év alatt számoljuk el. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával negyedévente, a negyedév első napján meglévő eszköz állomány után számoljuk el. Az immateriális javak közül a Ft egyedi érték alatti vagyonértékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékét, valamint a Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartást vezetünk róla. Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését egységesen lineáris mód szerint számoljuk el. A tárgyi eszközök leírását nulla maradványértékkel tervezzük mivel a hasznos élettartam lejártakor várható haszonanyag, hulladék értékét nem minősítjük jelentősnek. A lineáris kulcsok mértékét az adott eszköz hasznos élettartama alapján határozzuk meg. A készletek leltározásának időpontja december hónap utolsó munkanapja, amikor is a kiadott leltárutasítás szerint zavartalanul megtörténhet a készletek mennyiségi felvétele. A vásárolt készletek mennyisége és értéke nem jelentős, azok értékelése tényleges beszerzési áron történik. Értékvesztések elszámolása: Az értékvesztést jelentősnek és tartósnak tekintjük: - a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözetet - a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet - a vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci értékkülönbözetet, ha könyv szerinti érték magasabb. A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értékének több mint 10 %-a - a terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és piaci érték különbözetet akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege. A Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségét nem választotta, pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik.

18 3. A szokásos és rendkívüli tételek szempontjai Rendkívüli tételként azok az események kerülnek kimutatásra, amelyek függetlenek a Kft. tevékenységétől, a társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos tevékenységgel nem állnak kapcsolatban. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások tételei közül azokat tekintjük az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, melyek a tárgyévet megelőző év szokásos vállalkozási eredményének 5%-át meghaladják évi rendkívüli bevételek: Forrásátadás tárgyévi igénybevétele eft Fejlesztési célú támogatás tárgy évre jutó része eft Vagyonkezelésbe vett eszközök évi alakulása: A társaság és az alapító között létrejött megállapodás és vagyonkezelői szerződés alapján július 1-től jelentősen megváltozott a Kft. vagyoni helyzete. A vagyonkezelői megállapodás szerint a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke nettó Ft volt évi állomány csökkenés miatt a fordulónapon ez az érték Ft volt A vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt évi értékcsökkenés: Ft A Kft. a megállapodásban foglaltak szerint a kezelésbe vett eszközök után elszámolta az értékcsökkenést, melynek (évi) összege eft volt. Ezt a megállapodás szerint a társaság köteles a kezelésbe vett vagyon pótlására, bővítésére fordítani. 4. Vagyoni helyzet alakulása Eszközök változásai: Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: A tárgyi eszközök értékének évi alakulását az 1. sz. melléklet mutatja. Az eszközök összetételében jelentős változást a ai beolvadás eredményez: - Az immaterális javak értékének növekedés eft - Ingatlanok növekedése: eft

19 - Műszaki gép, berendezések növekedése: eft - Egyéb gép, berendezések, járművek növekedése: eft - A Kft.-nek évben jelentős tárgyi eszköz beruházása TOYOTA TRAIGO targonca, amely eszközt a Kft. támogatásból finanszírozta. - Az eszközök csökkenését a tárgy évben elszámolt értékcsökkenés okozta. - A vásárolt és saját előállítás miatt a készletek értéke jelentősen nem változott, melyről fordulónappal leltár készült. - A követelések egyedi értékelését a Kft. alkalmazta, értékvesztés elszámolása a vevő követelésekre történt. Belföldi vevőkövetelés eft Belföldi vevőkövetelés értékvesztése eft Egyéb követelések eft - Pénzeszközök Pénztár 973 eft Bankszámla eft - Aktív időbeli elhatárolások: o évi támogatás eft o évről visszahatárolt árbevétel eft Források változásai: Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke Hód-Gazdász Nyitó tétel Jegyzett, de be nem fiz. Tőke 0 0 Eredménytartalék, lekötött tart Mérleg szerinti eredmény Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen: A források összetételében a beolvadás miatt az alábbi változások történtek: - Eredménytartalék változásai: Nyitó eredménytartalék eft évi mérleg szerinti eredmény átvezetése eft Beolvadó cég eredménytartaléka: eft Beolvadó cég ai eredménye eft Jegyzett tőke leszállítás eft Lekötött tartalék feloldás eft

20 - Mérleg szerinti eredmény változása A tárgyidőszaki eredménykimutatás szerint a Kft. tevékenységének eredménye eft. - A Kft. a beolvadó cég céltartalékát visszavezette melyet árfolyam veszteség céljából képzett, előző évben: eft. - A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. - Hosszú lejáratú kötelezettség: A vagyonkezelésbe vett eszközök megállapodás szerinti nyitó értéke eft volt ban 1 db Teherautó és 1 db fénymásoló az eszközök közül kikerült összesen eft értékben. A beolvadó cég nyitó tételként bérlőktől kapott kaució jogcímen 227 eft összeget tart nyílván. - A rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: NAV adófizetési kötelezettségek: eft Munkavállalókkal szembeni kötelezettség (munkabér): eft Letiltások (munkabérből) 311 eft Szállítói tartozás eft Vevőtől kapott előleg 239 eft Rövid lejáratú kölcsön eft - Passzív időbeli elhatárolások: decemberre vonatkozó ktgek (áram,gáz,szemét,víz) eft Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása 709 eft Forrásátadás miatti elhatárolás eft 2007-ben kapott fejlesztési célú támogatás elhatárolása eft 2008-ban kapott fejlesztési célú támogatás elhatárolása eft 2012-ben kapott fejlesztési célú támogatás elhatárolása eft 2012-ben kapott fejlesztési célú támogatás elhatárolása 213 eft 5. Pénzügyi likviditási helyzet A csatolt 2.sz.melléklet mutatja a társaság fontosabb pénzügyi mutatóit. A Kft. Cash-flow kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának támogatására évben eft támogatást folyósított, ezen felül időbeli elhatárolásként eft került elszámolásra. Támogatások felhasználása: A 2007.évben Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központtól kapott eft fejlesztési célú támogatásból kompresszor és tehergépkocsi beszerzése, valamint épület felújítása

21 valósult meg. Az elhatárolt támogatásból az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan, valamint a tehergépkocsi értékesítése miatt évben 281 eft került rendkívüli bevételként elszámolásra évben szintén a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ által adott eft fejlesztési célú támogatásból ingatlan felújítás és címkezsinórozó gép beszerzése történt. Az elhatárolt támogatásból évben eft került feloldásra, bevételként elszámolásra. A 2012-ben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól (NRSZH) kapott támogatásokat a Kft. működési költségekre fordította, azokból elsősorban az alkalmazottak bérei és járulékai kerültek finanszírozásra ben az Új Széchenyi Terv támogatási rendszerében a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia Régióban című pályázati kiírás konstrukciójában TÁMOP / azonosítószámú pályázatán Ft támogatást nyert melyből évben TOYOTA TRAIGO típusú targonca beszerzése történt. Az elhatárolt támogatásból évben 214 eft került feloldásra, bevételként elszámolásra. A 177/2006. (IX.2.) Korm. rendeletben meghatározott Rehabilitációs költségtámogatásban részesülő, a gazdasági válsággal érintett foglalkoztatók többletköltségeink megtérítése című pályázat (R-002/2012) keretében Ft-ot költött el a Kft. szigorúan meghatározott keretek között. 182 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk csökkent munkaidőben. Számunkra kötelezően előírt védőruházatot, munkavédelmi eszközöket tudtunk pótolni évre 213 eft-ot határoltunk el a bevételből 2 db inverteres heggesztő tárgyi eszköz miatt. B./ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az eszközök és források változását szövegesen az A. rész 4. pontjában leírtak mutatják be. C./ Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Hímzőműhely árbevétele Konfekció árbevétele Bérmunka árbevétele Bőrdíszmű termékek árbevétele Egyéb árbevétel Bérleti díjak árbevétele Továbbszámlázott szolgáltatások Építőipari tevékenység árbevétele Gépkocsi bérbeadás árbevétele Egyéb szolgáltatások árbevétele Parkolási tevékenyég árbevétele eft eft eft 630 eft eft eft eft eft eft eft eft eft

22 Piaci tevékenység árbevétele eft Külföldi értékesítés nettó árbevétele Ajándéktárgyak értékesítése unión belül Aktivált saját teljesítmények értéke: Saját termelésű készletek állományvált. Egyéb bevételek: Értékesített tárgyi eszközök Parkolási bírságból származó bevétel Kapott bírság, kártérítés Költségek elllentételezésére kapott tám.,juttatás Elszámolási különbözetek,kapott ktgtérítés Céltartalék felhasználása Normatív (állami) támogatás Elkülönített alapoktól kapott támogatás Ktgvetéstől kapott támogatás R002 Káreseménnyel kapcs.bevételek Egyéb különféle bevétel Anyagköltség: Anyagköltség Rezsiköltség (áram-, gáz-, víz-, szemétdíjak) Üzemanyagköltség Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb anyagköltség Igénybevett szoláltatások Szállítás-rakodás ktg Bérleti díj Karbantartási költség Oktatási és továbbkézési ktg. Hirdetés reklám, propaganda költségek Utazási, kiküldetési költség Ügyviteli szolgáltatások költsége Postaköltség,telefon,Internet Vagyonvédelmi költség Munkabiztonsági, tűzvédelmi költség Tagsági díjak Ügyvédi munkadíj Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Hatósági díjak, illetékek Bankköltség Biztosítási díj Bértöltség: Bérköltség: Megbízási díj Egyéb személyi jellegű kifizetések eft 504 eft 25 eft eft 19 eft 31 eft 2 eft eft eft 205 eft eft 200 eft 64 eft eft eft eft eft 867 eft 512 eft eft eft 128 eft eft eft 266 eft 60 eft 266 eft eft eft 437 eft eft 124 eft eft eft 93 eft eft 762 eft eft eft eft 504 eft eft eft eft eft eft eft

23 Táppénz 1/3-a Betegszabadság költsége Jóléti és kulturális ktg Egyéb személyi jellegű kifizetések Reprezentáció Bérjárulékok Bér utáni járulékok, adók: 544 eft eft 71 eft 139 eft 11 eft eft Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti écs leírás (saját eszközök után) Kisértékű tárgyi eszközök egyösszegű écs Vagyonkezelésbe vett eszközök écs-e Egyéb ráfordítások: Káreseménnyel kapcs.fizetések Kés.kamat,kötbérek,fekbérek Le nem vonható ÁFA Önkorm-tal szemben elsz.adók Cégautó adó Gépjármű baleseti adó Kerekítés Követelések elszámolt értékvesztése Adott támogatás Pénzügyi műveletek bevételei: Kapott banki kamat Pénzügyi műveletek ráfordításai: Árfolyam veszteség Kamat Rendkívüli bevételek: Fejlesztési célú támogatás tárgyévre elsz.része Forrásátadás tárgyévi igénybevétele Adófizetési kötelezettség: Mérleg szerinti eredmény: eft eft eft eft eft 283 eft eft eft 28 eft 309 eft 144 eft 41 eft 265 eft 10 eft 91 eft 91 eft eft eft 152 eft eft eft eft 0 eft eft D./ Tájékoztató adatok 1. Az időszakban foglalkoztatottak éves átlagos létszáma: 250 fő. Ebből: fizikai foglalkoztatott: 239 fő szellemi foglalkoztatott 11 fő A Felügyelő Bizottsági tagok nem részesültek ellátásban, tiszteletdíjban. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a Kft. nem rendelkezik. A környezet védelmét szolgáló költségek a kötelező köztisztasági díjon felül nem merültek fel, környezeti károkozás nem történt, környezetvédelmi helyreállítási költsége a Kft-nek nincs.

24 A beszámolót a Kft. megbízása alapján összeállította: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. utca 70. Szabó Zoltán számviteli vezető Regisztrációs szám: A Kft. könyvvizsgálója: ONIX Plus Audit Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2. Nyilvántartásba vételi szám: Bejegyzett könyvvizsgálója: Varga Jánosné Kamarai tagsági szám: A tárgyévre elszámolt könyvvizsgálati díj Ft+áfa, ezen túl a könyvvizsgáló részére más jogcímen kifizetés nem történt. Hódmezővásárhely, 2013.április 26.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban 23702033-9001-572-02 Statisztikai számjel 02-09-078213 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása a. A Társaság cégneve: ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság b. A Társaság alapítója: Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben