III. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA"

Átírás

1 III. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA Miskolc, január Az elıadások rövid ismertetıi Szervezık: A Miskolci Egyetem BTK Tanárképzı Intézete Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága A Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata, A Taní-tani alternatív iskolai folyóirat

2 2 SZIMPÓZIUMOK A képzési programok problematikája Szervezı: Vass Vilmos Feltételezésünk szerint az alap- és mesterképzési szakok, ezen belül a tanári szakképzettségek Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK), valamint a tanári kompetencia/sztenderd rendszerek (tudás, képesség, attitőd/nézetek) alapján megtervezett képzési programok a tantervi tartalmakat eltérı mértékben és minıségben jelenítették meg és építették be. A programok bevezetése jelenleg is zajlik. Az implementáció ezen szakaszában érdemes a tantervi tartalom megjelenítésének és beépítésének a megközelítéseivel alaposabban is foglalkozni. A szimpózium célja három megközelítés bemutatása és elemzése. Nevezetesen a személyiségfejlesztéssel, a tudáskoncepció változásaival és a kompetencia-alapúsággal kapcsolatos legfontosabb kérdések és problémák felvetése. Gyakorlati példákon keresztül a lehetséges megoldások, modellek bemutatására és értékelésére is sor kerül. A szimpóziumot a legfontosabb következtetések megfogalmazása, a jelentısebb folyamatok és trendek összegzése zárja. Vámos Ágnes, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet A tudásra vonatkozó tudás A tudáskoncepció változásainak hatása a képzési programok tervezésében és bevezetésében is erıteljesen megmutatkozik. A hasznosíthatósági szempontok erıteljesebb érvényesítésérıl, a neveléstudomány gyors fejlıdése következtében felhalmozott tudás hatékony beépítésérıl van szó. A leírható, explicit tudás elsısorban deklaratív és ezer szállal kapcsolódik a tantervi tartalom problematikájához. A tacit tudás a fejlesztéssel összefüggı procedurális folyamatokat fedi le. Az explicit és tacit tudás egymásra építettsége a megtanultak alkalmazásának igényével párosul. Nahalka István, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Mit fejlesszünk? Az egyetemi oktatásban is paradigmaváltás értékő a kompetenciafejlesztés dominanciájának érvényesítése a képzési folyamatban. A kompetenciafejlesztés értelmezése, annak a személyiségfejlıdés elméleti és gyakorlati keretei között való elhelyezése azonban problematikus. Mit mondhatunk az egyetemi tanárképzésben követhetı célokról, ha a személyiségre, annak struktúrájára vonatkozó ismereteinket a tantervfejlesztés során szeretnénk alkalmazni? Tudjuk egyáltalán mit mondunk, amikor kompetenciafejlesztésrıl beszélünk.

3 Vass Vilmos, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet A tantervi tartalom 3 A kompetenciaalapú megközelítésben a tantervi tartalom a fejlesztés eszköze. Elıtérbe kerülnek a tanulhatósági szempontok. A kompetencia/sztenderd rendszerek komponenseinek (tudás, képesség, attitőd/nézetek) egyensúlya jellemzi. A képzési programok összehangoltak, interdiszciplinárisak. Ennek megfelelıen a tantervi tartalom strukturális kérdés. A képzési programok tervezése és bevezetése elsısorban az önszabályozó és a kooperatív tanulás erısítése érdekében történik. Az értékelés erıteljesen formatív (tanulási naplók, portfóliók, tanulói és tanári visszajelzések, reflexiók). A projektpedagógia sokrétősége - Variációk projektmunkára Szervezı: Pinczésné Palásthy Ildikó Egy pedagógusképzı intézmény számára kihívást nem pusztán a minıség, a tartalmi fejlesztés jelent, hanem legalább annyira a módszertani újítás, a korszerő eljárások alkalmazása révén megvalósuló lépéstartás is. Intézményünk, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola megküzdési stratégiáját meghatározó paradigmaként kívánunk szólni az élethosszig tartó tanulásról, a formális - nem formális - informális tanulásról, a korszerő tanulásszervezés és irányítás kérdéseirıl. Neveléstörténeti elızmények és más szakmák alkalmazásainak párhuzamai révén jelöljük ki azt az elméleti keretrendszert, melyben értelmezzük a tanulási folyamat megváltozott formáját, a szakmai és személyes kompetenciák hasznosulását, a munkavégzéshez és a hétköznapokhoz szükséges képességeket megalapozó tevékenységünket, az oktatók gazdagodó szereprepertoárját. Tanszékünk, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék mindig részese volt a fıiskola útkereséseinek. Képzési formák, szakok, tárgyak és kurzusok segítségével helyzetképet vázolunk fel, bemutatjuk s elemezzük a hallgatókkal projektekben végzett munkánk tanulságait. Pinczésné Palásthy Ildikó, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Személyes-társas és cselekvési kompetenciák fejlesztése projektmunkával A projekt olyan feladatkomplexum, melynek fókuszában a mindennapi élet valamely problémájának a feldolgozása áll. Összetettsége révén a hallgatók számára lehetıséget ad az önállóság és felelısségtudat fejlesztésére éppúgy, mint az együttmőködés, a közösségi viselkedésmódok gyakorlására. Egy a fentieket nem csak személyes, hanem szakmai szempontból is preferáló felsıfokú szakképzésünk hallgatói számára adódó probléma kapcsán mutatjuk be az ifjúságsegítı szakmai nyílt nap projektünket, a megvalósulás reprezentációit.

4 Rózsáné Szabó Dóra, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Tehetséggondozás projektmódon 4 A tehetséggondozás fakultáció iránti nagy érdeklıdés a gyakorlatorientált szemléletnek, az aktivizáló, élményszerő tanulást biztosító projektmódszernek köszönhetı. A kurzus tematikáját a csoport összetétele, érdeklıdése, kívánságai határozzák meg. A szemesztert közös, aktuális, élményt jelentı tevékenységgel kezdjük. Önálló feladat egy bemutató elıadás készítése egy tehetséges személyrıl. Elıadásomban pár évre visszatekintve elemzem a prezentációk projekttérképeit s a változások tendenciáit. Tamusné Molnár Viktória, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Alkalmazott és médiapedagógiai projektek Célunk e tantárgy oktatásával, hogy a hallgatók szerezzenek alkalmazásra képes elméleti és gyakorlati ismereteket a mentálhigiéné, a gyermekvédelem, valamint a médiapedagógia tárgykörben. Itt is szívesen és eredményesen alkalmazzuk a projektmódszert. Hallgatóink készséggel és nagy lelkesedéssel választanak maguknak projekttémát a féléves tematikából, s igen nagy önállósággal és meglepı kreativitással állítják össze összegzı tablóikat, melyekbıl színvonalas kiállítást szoktunk rendezni, amibıl itt néhányat kiállítunk. Kathyné Mogyoróssy Anita, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Pedagógus szülı gyermek együttmőködés a differenciált fejlesztésben Hallgatóink is tapasztalják a tanítási gyakorlatokon, hogy egyre több a tanulási vagy viselkedésproblémával küzdı gyermek az iskolákban. A projektmódszer során a diákok saját választott témájukat tablókon dolgozzák fel a tanulási- és viselkedészavarok, a hátrányos helyzet, a fogyatékosságok, a tehetség témakörében. A megoldáshoz elengedhetetlen a pedagógus szülı együttmőködés, mely témát egy külön kurzuson dolgozzuk fel. Szele Barna, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Neveléstörténet - versenyprojekt Az Orando et Laborando szellemében neveléstörténeti vetélkedınk hagyományos projektje minden tanévben megrendezésre kerül. Célja az egyetemes és magyar neveléstörténet fontos fejezeteire vonatkozó ismeretek elmélyítése. Nem csak az elıadások lexikális ismeretei által, hanem e nyilvános verseny kreatív, ötletes feladataival. Az eddigi versenyek dokumentációját kívánjuk bemutatni képekkel illusztrálva.

5 5 A pálcától a diákönkormányzatig Szervezı: Vajda Zsuzsanna A szimpózium elıadásai elsısorban a tanár diák viszony történetileg változó kontextusában vizsgálják a fegyelem és fegyelmezés kérdéseit. A történeti visszatekintések megmutatják, hogy alig száz évvel ezelıtt gyökeresen másként vélekedtek a gyerekek és a felnıttek közötti szimmetriaviszonyokról, a gyerekek alárendelt, sıt kiszolgáltatott helyzete természetesnek tőnı állapot volt. A fegyelmezés kérdése mindennek ellenére még az olyan nagy hagyománnyal rendelkezı intézmények számára sem volt egyszerő kérdés, mint a szerzetesrendi iskolák. Különösen érzékeny probléma a fegyelem azokban a javítóintézetekben, ahol deviáns fiatalokat nevelnek. Napjainkban a diákok számos olyan joggal rendelkeznek, amelyek lehetıséget adnak rá, hogy ellenırizzék az oktatási folyamatot, az iskolával kapcsolatos fontos kérdéseket. A szimpózium két utolsó elıadása e jogok és lehetıségek gyakorlati következményeirıl számol be. Vincze Tamás, Nyíregyházi Fıiskola Fellazították-e az iskolai fegyelmet a 19. század végén alakult gimnáziumi önképzıkörök? A 19. század végi tanügyi sajtó sokat foglalkozott az iskolai önképzıkörök szerepével, a középiskolai tanárok nagy része veszélyesnek ítélte az ilyen célú egyesületek mőködését. Úgy gondolták, hogy a tanulók kötetlenebb együttléte, a tantervi kereteken kívül esı témák, a tisztségviselık választása, a pártoskodás alkalmat kínál a fegyelem fellazítására. Lubrich Ágost, Névy László, Kemény Ferenc és más neves pedagógusok eleve kártékonynak tartották a tanulók önképzésének ezt a formáját. Elıadásomban azt kívánom megvizsgálni, milyen érvekkel támadták az önképzıköröket, s valóban jogos volt-e az önképzıkörök ellenzıinek aggodalma. Gyökös Eleonóra, ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Kiszolgáltatott kiskorú? A tanárok és a diákok közötti fizikai erıszak (testi fenyítés, szexuális zaklatás) megítélése a század fordulóján Elıadásomban három, véletlenül talált, a 19. század végén vagy a 20. század elején történt eset elemzésével kísérlem meg bemutatni az iskolai, tanárok és diákok közötti fizikai erıszak korabeli olvasatait. E fegyelmi eseteket tanulmányozva azzal a meglepı jelenséggel találkozunk, hogy a diákok verését, szexuális zaklatását egészen más kontextus(ok)ban értelmezték az ügyben érintett felek és az illetékes hatóság, mint ami manapság természetes volna: ezeket a tetteket kútfıink nem kiskorúakkal szemben elkövetett erıszakként ábrázolják, hanem mindig valami egészen más diskurzusba illesztik. A gyerek vagy teljes mértékben a szülıi, illetve iskolai hatalomnak alárendelt lényként (verés), vagy pedig a

6 6 tanárral egyenrangú félként (szexuális közeledés) jelenik meg, de semmi esetre sem úgy, mint kiszolgáltatott kiskorú. Hegedős Judit, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Fegyelmi ügyek a javítóintézetekben Elıadásomban a javítóintézeti világban megjelenı fegyelmi vétségek tipikus fajtáit tekintem át. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1946-hoz viszonyítva miként változott meg a javítóintézeten belüli kihágások minısége, mennyisége, hogyan változott az intézmény reagálása a fegyelmi vétségekre. Kutatásom történeti részében a növendékek 1946-os anyagában található fegyelmi tárgyalások, jegyzıkönyveket vizsgáltam meg, míg a jelenkori helyzet feltárása alapvetıen a jegyzıkönyvek mellett a javítóintézeti nevelıkkel készített interjú szolgáltatta. Karlovitz János Tibor, Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézet Erkölcsi nevelési elvek néhány magyarországi szerzetesrendi közoktatási intézményben Referátumomban a Magyarországon mőködı szerzetesi iskolák fegyelmezési rendszerével szeretnék foglalkozni. A szerzetesi iskolák értelemszerően katolikus, részben fiú-, részben leány-iskolák, illetve az újabb alapításúak eleve koedukáltaknak indultak. A vizsgálatba bevont iskolák körét a szerzetesiekre szőkítettem (vagyis nem szerepelnek az egyházmegyei fenntartású iskolák), ti. az elıbbiek általában több évszázados nevelési-oktatási tapasztalatot halmoztak fel, amelyet idırıl idıre megpróbálnak adaptálni a változó társadalmi követelményrendszerek keretei között. Vizsgálatomat a dokumentumelemzés módszerével folytatom, elsısorban iskolai pedagógiai programokat dolgozok fel. Elemzéseimben különleges hangsúlyt kapnak ezen iskolák erkölcsi céljai, az ezek érdekében megvalósításra kerülı tevékenységek, az iskolák szellemisége, a tanulóktól, diákoktól elvárt, "helyesnek" vélt viselkedés és magatartásformák. Vajda Zsuzsanna, Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézet Hé, emberek, ez zajlik az orrunk elıtt! Tanárok és diákok az esztergomi Szent István gimnázium és az önkormányzat konfliktusában Az elmúlt két évtizedben jogi szempontból alapvetıen átalakult a tanárok és a diákok viszonya, ma a diákságnak elvileg beleszólása van az iskolai élet szinte minden fontos mozzanatába. Meglepı, hogy az iskolai kutatások szinte egyáltalán nem foglalkoznak azzal, milyen következményei voltak ennek az átalakulásnak, hogyan befolyásolták a bıvülı diákjogok a fegyelmezés, jutalmazás, büntetés következményeit. Elıadásomban egy széles körben ismert konkrét eset, az esztergomi Szent István gimnázium és a városi önkormányzat között kialakult konfliktus kapcsán vizsgálom a diákok szerepét, a

7 7 tanárok és diákok stratégiáját, egymás viselkedésére és a konfliktus végkimenetelére gyakorolt hatásait. Ádám Anetta, Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézet Belsı szükséglet és külsı feltételrendszer a reformpedagógia fegyelem-értelmezése Elıadásomban különféle, a reformpedagógia áramlatához kapcsolódó pedagógiai, neveléselméleti tárgyú szövegeknek az iskolai fegyelem fogalmáról alkotott képét vizsgálom. Elemzem ennek összetevıit, értelmezem -a tárgyalt források alapján- a tanítás-tanulás folyamatát mint kommunikációs helyzetet, következtetéseket vonok le a tanár- és diákszerep sajátosságaival kapcsolatban, megvizsgálom ezek hatását, funkcióját a munkafeltételek megteremtésében. Különös hangsúlyt kap a belsı és külsı kontroll értelmezése és a szabályalkotás folyamata.

8 8 SZEKCIÓ-ELİADÁSOK Barabás László, Nyíregyházi Fıiskola Transfere necesse est? Fordítás az iskolai idegennyelv-oktatásban? Az 1990-es években indult nagy tekintélyő szakmai konferencia-sorozat elnevezésének plagizáló átvételét a kérdıjel és a kiegészítı, értelmezı alcím adja. A referátumnak nem célja, hogy részletes történeti áttekintést nyújtson a magyar és külföldi idegennyelv-oktatás elmúlt századaiban a fordítás jelenlétérıl és annak funkciójáról. Az viszont igen, hogy a közelmúlt magyar közoktatásbeli változásait a fordítás létének és szerepének szemszögébıl felidézze és kísérletet tegyen arra, hogy értelmezze a kompetenciaalapú követelményrendszerben, megkísérelje meghatározni ennek a készségnek a helyét a közoktatásban, a felsıoktatásra való elıkészítés dimenzióját sem kifelejtve. Alapkérdésként fogalmazódik meg, hogy ha legyen jelen ez a készség az oktatásban, milyen keretek között, milyen funkcióval és hogyan, ki tud erre jól felkészíteni Bartha Katalin Koczka József, Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és Családgondozó Központ, Felsızsolca A Tokaji Program. Képességfejlesztés mentális komputerrel Napjainkban egyre jobban foglalkoztat bennünket az együttnevelés, az integráció fogalma. Nagy kérdés, hogy miként lehet képessé tenni a tanulási zavarral, nehézséggel küzdı gyereket arra, hogy a tanítás tanulási folyamatban felfedezze saját kompetenciáját. Az integrált nevelés nagy terhet ró felnıttre, gyermekre egyaránt. Amennyiben a beintegrált gyerekek részképességei alacsony szinten vannak, képtelenek arra, hogy a hagyományos módszerekkel az ismeretszerzés folyamatában sikeresen részt vegyenek. A hagyományos fejlesztı módszerek nem minden gyereknél hozzák meg a megfelelı eredményt. Amennyiben több részképesség terület egyszerre érintett, nagy hatékonyságú, de idıben nem hosszadalmas fejlesztı eljárás szükséges. Elıadásunkban egy hatékony fejlesztı módszert mutatunk be. A mentális komputer technika egy olyan eljárás, amely képes arra, hogy a jobb és a bal agyfélteke munkáját egyesítse, ezáltal a megfelelı kognitív kapacitást létrehozza. A fény és hang effektusokkal dolgozó komputer beállítja a megfelelı agyi rezgést, stimulálja és integrálja az idegpályákat az ismeretszerzés érdekében. A mentális komputer technikát összekapcsolva a klasszikus pedagógiai módszerekkel, sokkal gyorsabb és hatékonyabb eredményt kapunk. Az elıadás keretében a mentális komputerrel végzett kutatás (200 fıs általános iskolai minta, 4000 mérés) olvasás - szövegértésre gyakorolt hatását is bemutatjuk.

9 9 Bánszegi-Tóth Erzsébet, Budapest Fıváros XIII. kerület Önkormányzat A tanítás-tanulás folyamatát átható lényeges viselkedésminták elemzése tanulásban akadályozott kisiskolásoknál A referátum, a tanulásban akadályozott kisiskolások lokálisan meghatározott csoportjának vizsgálatáról ad áttekintést. Azok a viselkedésminták kerülnek a tanulmányozás, analizálás, összehasonlítás középpontjába, melyek befolyásolják, áthatják az egész tanulási folyamatot, illetve olyan pregnáns eltéréseket mutatnak, melyek alapján a környezetük kategorizálja ıket, illetve elhatárolódik tılük. Részletesen tanulmányozza a csoport struktúráját, mőködését, a térhasználat jellemzıit, a cselekvések szervezését, a szimbólumokat, illetve a kommunikációt, melyek a cselekvésekhez tartoznak. A viselkedés megértése érdekében, empirikus ismeretek szerzése szükséges, a gyógypedagógia körébe tartozó fogyatékosok egyik alcsoportját alkotó értelmi sérültek tanulásban akadályozott csoportjáról, a társadalomtudomány körébe tartozó kulturális antropológia probléma-horizontjának homlokterében maradva. Az adatgyőjtés és elemzés fıként a résztvevı megfigyelés módszerével történt, emellett félig strukturált interjúk elemzésére került sor, melyekben megszólaltak a vizsgált csoport szocializációjában résztvevık, illetve az orvostudomány képviselıjeként a pszichiáter. A csoportdinamika feltárása szociometriai elemzéssel, a térhasználat proxemikai elemzéssel, készült. A fogyatékosság antropológiai kutatása viszonylag új, a 60-as évektıl foglalkoztak a probléma kutatásával. Jelenleg, még a leíró szakaszban tart. A referátumban, a vizsgálódás középpontjában a fogyatékosok egyik kevésbé kutatott alcsoportja, az értelmi sérültek, tanulásban akadályozott csoportja áll. A kisiskoláskorban, azokat az eltéréseket tárja fel, amelyek a körülmények, és adottságok következtében kialakultak a csoportban, és ezek következményeit. A feltárt eredmények azt mutatják, hogy a szabad- és kötött szerkezető tér mozgásos birtokba vétele dominál, mely gyakran intenzív hangjelzéssel párosul. A kötetlen térben gyakori a bizalmas távolságon belüli érintés. Mindkettı a tájékozódást, ismeretszerzést segíti. A konfliktusok megoldási stratégiáira a közvetlen testi szinten történı fizikai erıszak jellemzı. A verbális kommunikáció szők körő, a konkrét tevékenységekre vonatkozik, a tájékozódást, a non verbális elemek segítik, melyek fıként erıs érzelmi töltéssel kísért hangjelzések, és a testhatárokon belüli érintések. A megjelenés intenzitása és mélysége riasztja a környezetet, éles határvonalat implikál, mely nehezen átjárható a sérült gyermekek számára. Az eredmények a vizsgált csoportba tartozók, jobb megértését, a határok átjárhatóbbá válását segíthetik. A szocializációjukban résztvevık, segíthetik kommunikációjukat, illetve több lehetıséget nyújthatnak a tanulásban akadályozott kisiskolásoknak a testükön keresztül megszerezhetı ismeretek nyújtásában, mely társadalmi integrációjukat segítheti. Békés Anna, Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Lehet-e a történelemóra akadálymentes? Tanulási kudarcnak kitett diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulók és tanáraik tanulási/tanítási problémái a közoktatás utolsó szakaszában Tervezett elıadásomban fıképp a történelemérettségi követelményeit szem elıtt tartva szeretném bemutatni, milyen nehézségekkel szembesülhet egy tanulási kudarcnak kitett

10 10 tanuló a közoktatás utolsó szakaszában. Választ keresek arra, mit kell(ene) tennie az iskoláknak és a szaktanároknak a vonatkozó jogszabályok értelmében (l. a Zöld könyv SNI és Középiskolára vonatkozó fejezeteit és az összefoglaló táblázatot), milyen szempontokat vehet figyelembe a történelemtanár a tankönyvek megválasztásánál, illetve milyen dilemmákkal kell megküzdenie a tanulási kudarcnak kitett tanulók értékelésénél. A hazai és külföldi szakirodalom alapján röviden kitérnék arra is, hogyan függ össze a tanulási kudarcnak kitett tanulók motivációja tanulási nehézségeikkel. Utóbbi témával fıképp arra hívnám fel a figyelmet, hogy a diákok lustaságának százféle okából egy lehet a diszlexia/diszkalkulia/diszgráfia. Bolvári-Takács Gábor, Magyar Táncmővészeti Fıiskola Elméleti Tanszék A táncmővészképzés intézményesülésének mővészetpolitikai és pedagógiai tényezıi ( ) Az elıadás célja bemutatni azt a folyamatot, amelynek során Magyarországon megteremtıdtek és kialakultak az intézményes táncmővészképzés feltételei. A hazai táncmővészet terén a képzés elsı, államilag szervezett formáját az Operaház biztosította: 1937-ben balettiskolát hozott létre. A szabadmővelıdési korszak eredményeit az állampárti hatalmi struktúra felszámolta, így az 1945-ben újjászervezett Országos Mozdulatmővészeti Tanítóképzı Tanfolyam 1949-ben megszőnt. Ugyanakkor a Színház és Filmmővészeti Fıiskolán ben Táncfıtanszak, a Testnevelési Fıiskolán ben táncnevelési szak mőködött. A fordulópontot az 1949-es esztendı jelentette: önálló állami Táncmővészeti Iskola létesült ben megnyílt az Állami Balett Intézet, az Operaház balettiskolájának és a Táncmővészeti Iskolának egyesítésével. Az ÁBI létrehozása válasz volt a kor kultúrpolitikájának kihívására: a szovjet balettek megjelenése olyan balettkart igényelt, amelyet a korábbi módszerekkel nem lehetett kiképezni. A válasz lényege a mővészetoktatási modellváltásban rejlett, s ehhez mintául szovjet metodika szolgált: az Agrippina Vaganova által kidolgozott balettmódszertan. Az átszervezés után az ÁBI folyamatosan erısödött, majd 1983-ban fıiskolává alakult: a mai nevén Magyar Táncmővészeti Fıiskola idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Bordás Andrea, Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományi Intézet A drámapedagógia mint lehetıség a pedagógusok kiégésének megelızésére Elıadásunkban a jelen pedagógustársadalmat is egyre jobban fenyegetı kiégés jelenségére hívjuk fel a figyelmet. Azok a történelmi, politikai, gazdasági, szociális és kulturális változások, amelyek az utóbbi évtizedek pedagógusszerepének fokozatos átalakulását, az egyre kiterjesztettebb pedagógusszerep állandósulását okozták, ugyanakkor egy olyan jelenség megjelenéséhez járultak hozzá, amely érzelmi, fizikai és szellemi túlterhelés nyomán bekövetkezı kimerüléssel jellemezhetı. A kiégés elméleteinek csomópontokba rendezése után bemutatjuk azokat a legfontosabb kiégés-modelleket, mely a jelenség kialakulásának társadalmi, szervezeti, interperszonális és individuális elemeit tartalmazzák, feltárjuk azt a fogalomhálót, ami a burnout-szindrómát körülveszi.

11 11 Kutatásunkban arra keresünk választ, hogy az említett elemek közül melyek befolyásolják legerısebben a kiégés folyamatát, a pályaelhagyás gondolatának, a kiégettség állapotának kialakulását, és hogyan lehet ezt a folyamatot megállítani, késleltetni, visszafordítani a drámapedagógia segítségével. Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete A változások mozgatórugói Az új infokommunikációs eszközök nem csak a kommunikáció, az információszerzés, a szórakozás, a munkavégzés módját, idejét, formáját alakították át, hanem kitágították a tantermek falait is, megreformálták az oktatás módszereit, eszközeit. A változások mértéke, mélysége ugyanakkor számos tényezıtıl függ, a különbözı intézményekben eltérı hatást eredményeznek az IKT eszközök elején, online kérdıív segítségével elvégzett országos kutatásunk azt kívánta feltérképezni, hogy a tanárok különbözı csoportjai hogyan viszonyulnak ezekhez a változásokhoz. Egyrészt megvizsgáltuk a pedagógusok attitődjét, másrészt feltérképeztük azt, hogy miben és hogyan módosult napi gyakorlatuk az új technikai fejlesztések térnyerése következtében. Bebizonyosodott, hogy a válaszadók által vallott elvek és napi gyakorlatuk eltérnek egymástól, különbözı okok miatt nem mindig valósulnak meg az elképzelések. Az elıadás azt mutatja be, hogy milyen változásokat szeretnének a tanárok annak érdekében, hogy az informatikai eszközöket (többet) használják a tanórákon. Csereklye Erzsébet, ELTE PPK ANET A tanári elvárások hatása az integráció sikerére Egy menekült gyerekeket nagy számban befogadó iskolában készített esettanulmányon keresztül mutatom be, hogyan befolyásolhatják a tanári elvárások egy integrációs program sikerét. A tanárok csupán a tantervekre és a többségi csoporthoz tartozó gyerekekkel szerzett korábbi tapasztalataikra alapozva könnyen inadekvát elvárásokat alakíthatnak ki. A Pygmalion-hatás felgyorsul és felerısödik az olyan gyerekek esetében, aki bizonytalan társadalmi és gazdasági hátterő kisebbségi csoporthoz tartoznak. A tanulók nem tudnak megfelelni a nem rájuk szabott elvárásoknak, legyenek azok akár túl magasak, akár túl alacsonyak, akár csak kontextuson kívüliek. A diákok kudarcai hatással vannak a tanárok attitődjeire és viselkedésére, akik egyre kevesebb pozitív visszacsatolást adnak, egyre kevesebb idıt és személyes figyelmet szánnak a nem megfelelıen teljesítı gyerekekre, és egyre kevesebb munkát és egyéb erıfeszítést kívánnak meg tılük. Ez a folyamat szinte szükségszerően sztereotípiák (pl. motiválatlanság, érdektelenség) felerısödéséhez vezet, amelyek hamar internalizálódnak és kivetítıdnek a kisebbségi csoporthoz tartozó minden gyerekre.

12 Csupor Zsolt Jánosné, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (Költség)hatékony integráció? 12 A sajátos nevelési igényő, különösen a tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelésének megítélése nem egységes a hazai (gyógy)pedagógiai gyakorlatban. Az integrált oktatással szemben számtalan, sokszor egymásnak feszülı követelményeket állítanak a többségi pedagógusok, az érintett gyermekek szülei, az intézményvezetık és a fenntartók. Az elvárások között a szakmai hatékonyság mellett hangsúlyosan jelenik meg a rugalmasság, költséghatékonyság is. A gyermek mindenek felett álló érdekét a közoktatási törvény alapján az együttnevelés során is érvényesülnie kell. A sajátos nevelési igény pedig minden gyermek esetében más-más szükségletet takar. A különbözı szükségletekre a választ egy, az intézményen belüli párhuzamos ellátási rendszer nyújtaná. Ennek érdekében mit tehet az intézmény? Mit tegyen a fenntartó? Milyen legyen a (költség)hatékony integráció? Elıadásomban ezeket a kérdéseket kívánom feszegetni. Dallos Tamásné, Educatio Kft Integrációs tartalmak a pedagógusképzésben A hátrányos helyzet és a társadalmi leszakadás elsısorban nem oktatási-nevelési probléma. A gazdasági válságtünetek felerısödése azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a társadalmi kirekesztettség elleni fellépésnek az oktatás az egyik legfontosabb terepe: a nem megfelelıen méltányos oktatás már az indulásnál megalapozza az egyenlıtlenségeket, illetıleg képtelen ellensúlyozni a tanulók szocio-kulturális helyzetébıl eredı hátrányokat. A hátrányos helyzető gyermekek nevelését segítı kezdeményezéseknek ezért nemcsak az esélykülönbségek csökkentését, hanem a politikai-közéleti kultúra fejlesztését, az elıítélet-mentes, befogadó, és szolidáris társadalom kialakítását is célul kell, hogy tőzzék. A gyermekek között nem szelektáló, gyermekközpontú, korszerő, differenciált, pedagógiai formákat alkalmazó, a diákokkal, a szülıkkel, és az iskolahasználókkal az eddigiekhez képest másként kommunikáló, nyitott iskola teremthet esélyt a társadalmi integráció eléréséhez. Ehhez kíván az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. biztos szakmódszertani és tantárgyspecifikus alapot nyújtani a felsıoktatás pedagógusképzı intézményei számára, a kifejlesztett pedagógus továbbképzési anyagokhoz hasonló területek 90 órás, moduláris szerkezető programcsomagokként való kidolgozásával. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlıségi Igazgatósága a pedagógus-képzésben a 11 képzési terület után az ÚMFT TÁM OP kiemelt projektben újabb 6 db 60 órás, 3 módszertani és 3 tantárgyspecifikus területre szóló programcsomagot fejlesztett ki, mely már szaktárgyi vonatkozásban is segíti a hallgatók felkészülését az együttnevelésre.

13 13 Debreczeni Zsuzsanna, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, Budapest Sajátos nevelési igényő tanulók integrálása. Egy svédországi szakértıi tanulmányút tapasztalatai októberében a Tempus közalapítvány támogatásával egyhetes szakértıi tanulmányúton vettem részt Norrköpingben, Svédország harmadik legnagyobb városában. A tanulmányút témája a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének biztosítása az oktatásban, címe pedig: Sajátos nevelési igényő tanulók, és felnıttek támogatása volt. A csoport, amelynek tagja voltam, 14 fıbıl állt a fogadó NorrköpingVárosháza Oktatási Hivatala nemzetközi referensén kívül, és volt köztünk pedagógiai tanácsadó, pszichológus, iskolaigazgató, szakértı, illetve régi idıkre emlékeztetı szakfelügyelı. A tanulmányút elsı napján megismerkedhettünk az országok /Írország, Portugália, Lettország, Olaszország, Litvánia, Nagy-Britannia, Németország, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovénia, és természetesen Svédország oktatáspolitikájának fontosabb elemeivel, különös tekintettel a sajátos nevelési igényő tanulókról való gondoskodásra, mivel mindenhol 5-10 % között van a sajátos nevelési igényő tanulók száma a tanulói populációban. Edví László, Pannon Egyetem TSI Az egészségfejlesztés lehetıségei a felsıoktatásban vizsgálatok a Pannon Egyetem hallgatói körében Az iskolában ma törvényi garancia mellett jelenik, jelenhet meg az egészségtudat közvetítése. Ennek építését hivatott tantárgyak keretében végbement tudásközvetítés azonban patologikus, melynek eredménye, hogy a felsıoktatásba bekerült, egészségét, életvitelét hosszú távon megalapozni szándékozó hallgató sem rendelkezik kellı ismerettel, így motivációval ahhoz, hogy reálisan értékelve fittségi állapotát, ahhoz igazítsa fittségi céljait, annak megvalósításához kiválassza a megfelelı aktív mozgásformát. A végzettségébıl fakadóan a társadalom véleményalkotó és formáló csoportjává váló hallgatói réteg tehát nem lesz képes életvitele tekintetében pozitív példával elıjárni. A probléma feloldását kíséreljük meg a Pannon Egyetemen, ahol a kutatás kiindulópontját a következı hipotézisek alkotják: 1. A felsıoktatásban tanuló hallgatók jelentıs százaléka nem rendelkezik azzal az egészségtudattal, amelynek birtokában reálisan tudná felmérni saját fittségi állapotát és fizikai szükségleteit. 2. A feltárható tudáshiány az egészséget célzó rendszeres sportmozgás szükségletté válásának gátja 3. Az említett tudáshiány feloldható a felsıoktatásban tanuló hallgatók számára egy arra alkalmas kurzus kidolgozásával, amely a képzésbe beilleszthetı, eredményessége mérhetı. 4. A fizikai fittségét önállóan tervezni és karban tartani képes hallgató az egyes társadalmi alrendszerekben vállalt, illetve szükségképen betöltött szerepeiben eredményesebbé válik. Példaként kiemelve az aktív turizmust, mint lehetséges színteret.

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC BÉKÉSCSABA, 2009. JANUÁR 22-24. TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája és közgyőlése RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa 2006 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Írta és szerkesztette: Eszik Zoltán ISBN: Az Országos Tranzitfoglalkoztatási

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben