A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat"

Átírás

1 Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék Irodalom- és kultúratudomány mesterszak , tavaszi félév

2 NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye. A szöveg hivatkozás nélkül átvételeket nem tartalmaz. Budapest, aláírás

3 1. Bevezetés Jelen dolgozat témája a fordítás mint manipuláció, célja a manipuláció jelenségének értelmezése a fordítás és különösen a fordítás problematikájának tükrében. A téma általánosabb áttekintésén túl a fordítás alapvető problémáit érintve egy-egy speciális eset vizsgálatát, szakirodalmi áttekintését tűztük ki célul. Ennek értelmében a manipulációt különböző szempontok mentén vizsgáljuk, például hogy mit jelent ez a fordító és mit a befogadó oldaláról, mik az indítékok, a következmények és milyen hatásai lehetnek az olvasóra, a kultúrára, világképünk alakulására és az identitásképzésre. Az identitásképzés témakörénél előtérbe kerül a kultúrák fordíthatóságának, adaptálhatóságának problémája is, ezt röviden a gyarmatosítás folyamatával egybeeső fordítási gyakorlat kapcsán érintjük. Az ideológiai / politikai célzatú manipuláció bemutatása és értelmezése mellett a jobb megértést szolgáló manipulációval is foglalkozunk, valamint röviden a félrefordítás jelenségével, főképp azzal, hogy ez mennyiben hozható összefüggésbe a manipulációval. A félrefordítás mindennapjainkban is megjelenő probléma, ezért érdemesnek tartottuk legalább egyfajta áttekintő kérdésfelvetés erejéig foglalkozni vele. Nem törekszünk tehát arra, hogy a probléma minden vetületét tárgyaljuk, csupán arra térünk ki, ami szorosan köthető az előzőekben felvázolt témához. A fordításnak természetesen vannak olyan megkerülhetetlen kérdéskörei és problémái, amelyek óhatatlanul is belopják magukat azokba az értekezésekbe is, amelyek nem kimondottan a fordításelméletről szólnak. Ennek szellemében kis kitérőket teszünk a fordítást érintő általánosabb problémák felé, remélve, hogy ezek vizsgálata is közelebb vihet a manipuláció mibenlétéhez, vagy legalábbis némi érdekességgel szolgál mind a dolgozat témáját illetően, mind pedig általánosan. Értekezésünk a manipuláció fogalmát helyezi a középpontba és ezen keresztül kívánja vizsgálni a fordítás problémáit, így elsődleges feladatunk a fogalom magyarázata. 2. Manipuláció A manipuláció, legáltalánosabb értelmében, egyfajta befolyásolást jelent, amelynek többnyire kifejezetten az a célja, hogy megváltoztassa, irányítsa a viselkedést, a gondolkodást, az emberek attitűdjét, beállítódását vagy érzelmeit egy adott dologgal kapcsolatban. A manipulációnak nincs egyetlen kizárólagosan elfogadható magyarázata, több kommunikációs 1

4 modellen keresztül számos módon definiálták már. A különböző modellekből és definíciókból azonban összegyűjthetőek azok a jegyek, amelyek a prototipikus manipulációra jellemzőek. Ezek első sorban a manipulatív szándék meglétével, illetőleg a bizonyíthatatlansággal jellemezhetők. Mindkét jegy az információt közlőhöz kapcsolható, az első és legfontosabb manipulációra utaló jegy a manipulatív szándék megléte a közlő oldaláról. Ez azonban magában foglalja azt is, hogy a közlő (esetünkben később: a fordító) elrejt, illetve eltitkol valamit a befogadó elől, elsősorban természetesen manipulatív szándékát, de a nyelvet vagy kultúrát sértő tevékenységek elkendőzése is idetartozik, ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk a gyarmatosítás fordítási gyakorlatában. Ha a manipulációt a befogadó oldaláról vizsgáljuk, az a legfontosabb és ebben gyökerezik a probléma is hogy a befogadó csak következtethet arra, hogy manipuláció áldozata lett, bizonyítani ezt szinte lehetetlen. A manipulátor célja az, hogy az általa befolyásolt személy ne legyen tudatában valódi szándékainak; így a befolyásoló előzetes szándéka szerint történik a befogadás, anélkül hogy a befogadónak a leghalványabb sejtése lenne arról, hogy az adott témáról a megértésben létrejövő gondolatait tulajdonképpen nem szabadon irányítja. Kérdésesnek tűnik, hogy egy fordítást olvasva megérezhetjük-e a manipulatív szándékot, vagy rájöhetünk-e a manipulációra, hiszen ebben az esetben feltehetően akkor kezdünk gyanakodni, ha valami kirívóan nem illik a szöveg kontextusába, de utána nézni csak abban az esetben tudunk, ha ismerjük a nyelvet, amelyen az eredeti mű íródott, illetőleg az ahhoz tartozó kulturális kontextust. Természetesen ebben az esetben figyelembe kell vennünk az írás és az élőbeszéd közötti különbségeket is. Aczél Petra szerint a kommunikáció episztemikus normája ( ) az, hogy igaz és releváns információt hordozzon és közöljön. Ugyanakkor a hitet, meggyőződést megváltoztató funkció nem az információ igazságértékén, hanem olyan kommunikációján múlik, amely a kommunikátor érdekeit szolgáló hatás kiváltására alkalmas. Így a kommunikátor célja az, hogy az üzenetet a befogadó számára hihetőre formálja. A közlő számára a félreinformálás vagy hamis információ alkalmazása sokszor a legjobb mód arra, hogy szándékát véghezvigye (Taillard 2004: 247). 1 Az ilyen típusú kommunikáció a hatalom gyakorlásában mutatkozik meg a legexplicitebben, ezt az alábbiakban a gyarmati rendszer fordítási gyakorlatával kapcsolatban igyekszünk röviden bemutatni. 1 Aczél Petra: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram,

5 3. Képek hatalma, a hatalom képei A következőkben elsősorban Mahasweta Sengupta elemzésére támaszkodunk, aki A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei című tanulmányában az indiai gyarmatosítás folyamatában vizsgálja a fordítási gyakorlatokat. Ezzel párhuzamban azt vizsgáljuk, hogy hogyan jelenik meg a kultúrák szembenállása napjaink vizuális kultúrájában, szűkebben: a filmben. Itt az ideológiai indíttatású, vagy még inkább a hatalmi viszonyokból eredő manipuláció kerül előtérbe, amelynek során a kultúrák fordíthatóságának, adaptálhatóságának kérdése is felmerül. Sengupta tanulmányában ez a Nyugat és Kelet szembenállásában, az angolok Indiáról kialakított képében jelenik meg 2, ezen kívül Rabindranath Tagore Nobel-díjas író saját műveiről készített fordításain keresztül mutatja be, miképpen manipulálta őket a költő annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az angolul beszélő nyugati világ által ismert Kelet képének. Itt említhetjük a dezinformáció fogalmát is, amennyiben manipulatív információról beszélünk, mint olyan akcióról, amelyben a félrevezetni kívánt befogadóval úgy fogadtatják el a valóságnak a kibocsátó szempontjából kedvező leírását, mintha az biztos és ellenőrzött információ lenne. 3 A következő példában azonban valójában nemcsak arról van szó, hogy a fordítások által hamis képet alakítanak ki a befogadóban a forráskultúráról, hanem a forráskultúrának magának és akár a benne élő egyes individuumoknak is új identitást adhatnak, tehát adott esetben a saját magukról kialakított képüket is befolyásolhatja ez a gyakorlat. Ennek a folyamatnak az egyik legeklatánsabb irodalmi példája a mára már inkább gyerekkönyvvé vált Robinson Crusoe-történet, annak is főleg az a része, amelyben Robinson nevet és ruhát, ezáltal tehát új identitást ad a szigeten lakó idegennek. Fontos felismernünk, hogy a fordítások gyakorta különböző kényszerítő körülmények hatása alatt állnak, amelyek között megtalálható a hatalmi viszonyokból eredő manipuláció is, azzal a szándékkal, hogy a fordítás olyan képet alakítson ki a forrásnyelvi kultúráról (source culture), amely fenntartja vagy kiterjeszti a domináns csoport hegemóniáját (Lefevere 1990: 15-27). Valójában ezek a képek konstruálják a Másikról kialakított képzeteket, miközben létrehozzák a forrásnyelvi kultúra egy olyan identitását, amely a célnyelvi kultúra (target culture) számára a forrásnyelvi kultúrát reprezentálja. E képzetek egy olyan világ autentikus megjelenítésére szolgálnak, amely a célnyelvi kultúra fogalmai számára egyszerre távoli és 2 India brit kolonizációja a XVII. században kezdődött és a XVIII. század közepétől vált teljes értékű gyarmattá, a brit korona részévé. Sengupta tanulmánya a késő XIX. kora XX. századi viszonyokat tárja elénk. 3 Aczél Petra: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram,

6 hozzáférhetetlen. E reprezentációk vagy átiratok természete és minősége, ennél fogva alapvető jelentőséggel bír általában a kritikai kultúrakutatás (cultural studies) és különösen a fordításelmélet (translation studies) számára. 4 A gyarmatosítás folyamatában különösen hangsúlyossá válik ez a folyamat, tekintettel arra, hogy a szövegeknek meg kell felelniük az uralkodó hatalom szándékának, így csak olyan szövegek kiválasztására kerülhet sor, amelyek illeszkednek a hatalom saját nyelvi hálójának már eleve meglévő diszkurzív paramétereihez. 5 Az uralkodó hatalom szándéka ilyen esetekben az, hogy a szövegek által is igazolja saját pozícióját, azaz hogy jogot formálhat az elnyomásra, az uralkodásra. Ez szorosan összefügg magával a kolonizációval, amelynek hatásait ma is érezhetjük, bár többnyire talán nem is szépirodalmi fordításokban, hanem éppen a kultúrák fordíthatóságának kérdésében. Erre elsősorban filmes példákat hozhatunk fel, amelyek úgy illeszkednek a tárgyalt témához, hogy a filmet jelen esetben többszörös fordításnak tekintjük, hiszen adott esetben irodalmat fordítanak filmre (adaptáció), a filmvilágon belül pedig kultúrákat fordítanak le, vagy át, úgy, hogy egy másik kultúra számára befogadható legyen. Az alábbiakban is kötődünk azonban a Nyugat Kelet-képe témához, valamint a Nyugat és Kelet szembenállásának reprezentációihoz. 6 A nyugati kultúra folyamatosan írja és átírja a mítoszait, ehhez szorosan kapcsolódik a Másik, az Idegen elutasítása. Ez a kultúra képtelen az idegent mint idegen kezelni, értelmezni, ezért vagy eltörli azt, vagy magához hasonlóvá teszi, mivel a Másikban gyakran valamilyen fenyegetést lát. Egy másik lehetőség, hogy az idegent egzotikumként kezeli, amely ilyen esetben tárggyá redukálódik. A 19. században kicsúcsosodó erőltetett ütemű gyarmatosítás folyamán a Nyugat igyekezett pacifikálni a világot 7, ezt motiválta a szociál-darwinizmus és a rasszizmus elmélete is, amely az idegen kiszorításának egyik lehetőségeként jelent meg. Napjainkban is találkozhatunk a kolonizáció retorikájával, elég, ha megnézünk néhány hollywoodi filmet, amerikai blockbustert, vagy éppen rajzfilmet, máris világossá válik, hogy továbbra sem szabadulhatunk a nyugati kultúra, civilizáció elnyomóként való megjelenítésétől, amely természetesen nem, mint elnyomó, uralkodó hatalom jelenik meg, hanem olyan kultúraként, amely a jót, a rendet képviseli, és amelyhez képest az Idegen szükségszerűen a félelmetes, vagy az egzotikus Másikként 4 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo., Az itt következő elemzés alapja az Imre Zoltán által az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a as tanév második félévében tartott Színház a kultúrában című kurzusának Film reprezentáció a Másik Nő témája 7 Jegyezzük meg, hogy ilyen irányú törekvések már az ókori Római Birodalom terjeszkedésekor megjelentek, lásd Julius Caesar De bello Gallico c. munkáját 4

7 reprezentálódik. Ehhez hozzá tartozik az a társadalmi gyakorlat is, hogy folyamatosan külső és belső ellenségeket gyártunk, nemi, vallási vagy etnikai hovatartozás alapján. Napjaink meghatározó médiumában, a filmben, az Idegen megjelenítése javarészt az indiánok és a kelet-európaiak kultúráját érinti. Ezek a világok úgy jelennek meg, mint amelyben nem uralkodnak törvények, nincs rend. A férfiak félelmetesek, a nők csábítóak, egzotikusak. Pontosan a hollywoodi filmek miatt, ezek a koncepciók és ítéletek beépülnek mind a nyugati, mind a keleti kultúra tudatalattijába, ezzel pedig visszafordíthatatlanul prekoncepciókat alakítunk ki egymásról. Ráadásul akár kisgyermek kortól fogva épülhetnek bennünk az előítéletek, gondoljunk például a megtörtént eseményeket feldolgozó Pocahontas (1995) című Disney-rajzfilmre. Az egész történet a nyugati hódítók szemszögéből konstruálódik, akik erősek, civilizáltak, övék a hatalom. Az indiánok vadak, félelmetesek, Pocahontas pedig egzotikus szépség, aki azonban a nyugati szépségideálnak megfelelő kinézettel rendelkezik (karcsú, izmos, hosszú hajú, magas). Ez a megjelenítés gyakorlatilag megfosztja saját testétől, hiszen nem egy indián lányt látunk, annak ellenére, hogy rézbőrű, fekete hajú, stb. Ami még érdekes lehet számunkra, hogy Pocahontas nyelvétől megfosztottá is válik, hiszen a hódítók nyelve a domináns, ezt mindenki el is fogadja, Pocahontas körülbelül a film első tíz percében meg is tanul angolul. Azt azonban már nem tárgyalja a rajzfilm, hogy a valóban létező powhatan törzset szinte teljes egészében kiirtották az odaérkező civilizált hódítók, tehát pl. a Disney-féle feldolgozásban is hasonló a gyakorlat, mint a gyarmatosítás korában keletkezett fordításoknál: szelektálnak az események és a szövegek között, ezáltal manipulálják a kultúrákról kialakult képet. Egy gyerekeknek szóló rajzfilmtől természetesen nem is várjuk el, hogy a kegyetlenség és a vérontás bárhogyan is megjelenjen benne, hiszen ez egyáltalán nem illik a mese álomvilágába, de egy felnőtteknek szóló élőszereplős filmtől akár jogosan várnánk el, hogy valóságosan mutassa be az eseményeket. Ennek ellenére a Pocahontastörténet filmváltozata, a 2005-ben készült The new world (Az új világ) című Terrence Malickfilm sem él ezzel a lehetőséggel, gyakorlatilag egy az egyben a Disney-féle feldolgozást követi, a dalbetétek nélkül. A további elemzés azonban messzire vezetne, ezzel a példával csak arra kívántunk utalni, hogy a kultúrák szembenállása továbbra sem szűnt meg létezni és ez szorosan köthető ahhoz, amiről Sengupta beszél, már említett tanulmányában. Sengupta több helyen említi, hogy a fordításoknak illeszkedniük kell a forráskultúráról már eleve kialakított képhez, ám ezt a képet is csak a fordításokon keresztül pozícionálja, a tanulmány arról nem szól, hogy hogyan alakult ki a már eleve adott Kelet-kép, amikhez a fordításoknak idomulniuk kell. Feltételezzük, hogy a már létező, több száz éven át az ókori 5

8 görög írásokból és Marco Polo beszámolóiból táplálkozó Kelet-kép sem a valóságos Indiaként él a Nyugat tudatában, de akkor ki az, aki tudja, hogy milyen a valódi India? Ha eltekintünk a manipulatív szándéktól, akkor mennyiben kapunk valóságos képet a kultúráról, a költészetről, irodalomról egyszerű befogadóként? Már az is kérdéses, hogy egyáltalán eltekinthetünk-e bármikor magától a manipulációtól, hiszen a nyugati kultúrában szocializált és itt élő emberek nagy része csak híradásokban, filmekben látja a másik kultúrát. Véleményünk szerint itt is többszörös fordítás történik, és ezen keresztül jut el hozzánk az információ. Például egy riportnál, vagy tudósításnál már a készítők is szelektálnak, mind a témákban, mind azokon belül, ezután az eseményeket saját maguk számára lefordítják, vagy átfordítják, ezt az egyes egyének szocializációja, olvasottsága is meghatározza, majd ebből összeáll valami, amit adott esetben nyelvileg is fordítanak (pl. külföldi tudósítások átvételekor) és csak ezután kerül a nézőhöz, aki a befogadás során önmaga számára lefordítja a látottakat. Kérdésfelvetéseink itt arra irányulnak, vajon lefordítható-e egyik kultúra a másikra, és ha igen, ez hogyan és mennyiben felel meg az úgynevezett valóságnak. A fenti példákból úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat magában rejti a manipuláció, vagy csúsztatás lehetőségét, de természetesen a probléma gyökere már abban a kérdésben is megtalálható, hogy vajon nem manipuláció-e minden fordítás, tekintetbe véve, hogy egy fordítás soha nem ugyanaz, mint az eredeti szöveg; ha fordításról beszélünk egyben mindig átírásról is beszélhetünk. Sengupta a következőket írja a már általunk is említett szelektálásról: Az uralkodó kultúra számára elfogadható identitás kialakításakor a fordító csak olyan szövegeket válogat ki és ír át, amelyek megfelelnek annak a képnek, amelyet a célnyelvi kultúra a forrásnyelvi kultúráról alakított ki; az átírás gyakorlata egyben nagyfokú manipulációval és egyszerűsítéssel jár, amihez a fordító a kulturális központ elismerésének elnyerése érdekében folyamodik 8 Ezáltal korlátozzák azoknak a szövegeknek a diskurzusba való bekerülését, amelyek nem illeszkednek a Másikról létrehozott korábbi elképzelésekhez. Itt kizárólag a kultúrának ez az egységes és homogén szemlélete tételeződik legitimként, a forrásnyelvi kultúra vagy alávetett kultúra egységesül, sokfelé pedig elhalványodik, így egyfajta kirekesztési folyamat megy végbe; részben ezt taglaltuk fentebb, a kolonizáció folyamatának, eljárásainak és retorikájának leírásakor. Sengupta a továbbiakban is azt vizsgálja, hogy az angolok hogyan alkottak meg egy bizonyos képet Indiáról, azáltal hogy szelektáltak a fordításra szánt szövegek között, majd 8 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004,

9 Rabindranath Tagore saját műveiről készített fordításait elemzi, hogy megmutassa, miképp manipulálta azokat a költő annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a Kelet az angolul beszélő nyugati világ által ismert képének. Az indiai kultúrát érintő átiratokat alapvetően a primitív ártatlanság, az egyszerűség, a természetesség és a miszticizmus valamint a spiritualitás eszméi jellemezték. Ezek voltak azok a területek, ahol az elnyomás biztonsággal fenntartható, a gyarmatosító misszió pedig igazolható volt. 9 Korábban már utaltunk rá, hogy ebben az esetben a szövegek célja az, hogy fenntartsák és igazolják az elnyomó hatalom domináns pozícióját, a lecsupaszított, ékeitől megfosztott manipulált szövegek (itt többnyire versfordítások) pedig pontosan ezt szolgálják; azokat a képeket és metaforákat, amelyek nem a naiv ártatlanság és egyszerűség képét támasztják alá, leegyszerűsítik, vagy egész egyszerűen kihagyják a fordításokból. Ezáltal természetesen jó ideig nem láthattuk ezeknek a költeményeknek a valódi értékét. Egy másik fontos kérdés a gyarmatosítás korában az identitás alakulásának és befolyásolásának kérdése, azaz hogy hogyan határozzák meg identitásunkat és világképünket a fordítások. A következőkben ismét Sengupta példáját használjuk, Tagore saját verseiből készült fordításaival kapcsolatban. Ami különösen érdekes ebben a példában az az, hogy Tagore saját verseinek fordítása közben eljut a fordítás egyik legelemibb problémájához is; igen érdekesen és tanulságosan ír erről: Bárcsak eredetiben, bengáli nyelven tudnák olvasni [a verseimet]. Az angol nyelvű fordításaim már nem ugyanazok. Minden országnak megvan a maga kifejezési szimbolikája. Így aztán a fordítás során új képeket keresek (Rabindra Bhavana archívum). 10 Több szempontból is érdekes ez az idézet, hiszen tudjuk, hogy a nyelvek különbözőek és hogy az egyes nyelvek más-más lehetőségekkel rendelkeznek a kifejezés terén, mégis érdekes belegondolni, hogy itt voltaképpen a fordítás lehetőségeiről, szükségességéről és talán létjogosultságáról is beszélünk, amikor ismét oda lyukadunk ki, hogy az eredeti mű és a fordítás nem ugyanaz a szöveg. Ez egyszerre könnyen belátható, mindazonáltal nehezen befogadható tény, amit csak elfogadni lehet, hiszen amennyiben így gondolunk a fordításra, nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk, hogy ez hozzátartozik természetéhez. A másik érdekes kérdés Tagore verseivel kapcsolatban, hogy önszántából annak a képnek kíván megfelelni, amit a Nyugat erőltet a Keletre, tehát arról is van szó, hogy olyan képhez illeszkedik, amely részben maga is fordítások során jött létre, önmagát is ehhez idomítja, ebbe a képbe, vagy képzetbe fordítja bele magát. Ahogyan Tagore 9 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo.,

10 fogalmaz: Valójában le kell fordítanunk önmagunkat különben nem értenek meg minket, vagy ami még sokkal rosszabb, félreértenek 11 Ebből talán arra is következtethetünk, hogy azért döntött úgy, hogy saját maga fordítja a verseit, mert ezáltal ő maga értelmezi a költemények kontextusát, nem kell azzal a félreértéssel számolnia, ami esetlegesen akkor jön létre, ha például egy angol anyanyelvű fordító próbálja meg visszaadni műveit. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi volt a célja ezekkel a fordításokkal. Olybá tűnik, hogy saját kultúrájának közegén kívül is szeretett volna elismerést szerezni, legalábbis ezt olvassuk egy kiadatlan levelezésében, amelyet Sengupta is idéz. 12 A Thomas Sturge-Moore-nak írt levél számos tanulsággal szolgál a fordítás problémáit illetően; Tagore megrendítő őszinteséggel reflektál saját fordítói gyakorlatára: Már nem vagyok fiatal és bőségesen volt időm arra, hogy ráébredjek, mennyire hiábavaló, ha valaki saját természetes közegén kívül akar elismerést szerezni. A nyelvek féltékeny uralkodók, és ritkán adnak az utazónak útlevelet, hogy szigorúan őrzött határaikat átlépjék. ( ) Bármennyire jól sikerült legyen is a fordítás, mégsem lehet más, mint táncnak akrobata mutatvánnyá való átváltoztatása, mely legtöbb esetben árulást követ el az eredeti méltósága ellen. ( ) Ami engem illet, soha nem kellett volna műveimmel az önök dicsőséges birodalmába betolakodnom, idegen szentélybe helyeznem és önöknek ismerős hamis gesztusokkal felruháznom őket. 13 Sengupta szerint olyan erős volt a reprezentáció hatalma, hogy még egy olyan zseni, mint Tagore is kénytelen volt alávetni magát az angolok által kialakított Kelet-képnek és hiába ismerte fel élete vége felé, hogy nincs értelme a gyarmatosítók megszabta kategóriák szerint fordítani, tényleges versfordításai során már nem tudott másképp tenni, ahogy mi is a létrehozott és táplált kulturális sztereotípiák foglyai maradunk. 4. Manipulált mesék A továbbiakban a gyerekeknek szóló könyvek fordításait és a bennük megjelenő manipulációt vizsgáljuk röviden, mivel már fentebb is utaltunk a gyerekeknek szóló művek és a manipuláció kapcsolatára a Pocahontas Disney-féle feldolgozása kapcsán. Látni fogjuk, hogy részben itt is az ideológiák játszanak szerepet a manipulációban, ami különösen érdekes 11 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo., Uo.,

11 lehet bármilyen gyermekeknek szóló könyv kapcsán. Vizsgálatunk áttekintő jellegű és főként Vándor Judit tanulmányára hagyatkozik. 14 A gyerekkönyvekről elsőre az juthat eszünkbe, hogy a szórakoztatáson kívül tanítani is akarnak, így viszonylag rövid úton eljuthatunk az elmélkedésben a manipuláció fogalmához. Ha valami nevelési célzattal jön létre, legyen az akár szépirodalmi mű vagy film, egyértelműen benne rejlik a befolyásolás lehetősége. Ráadásul egyes felnőtteknek írott könyvekből évek múltán gyerekeknek szóló könyvek lesznek és mára már a kánon is így tartja őket számon; mint például a Robinson Crusoe-t, vagy A kis herceget. A felnőtt irodalom kialakulásának egy adott szakaszában, rendszerint a nemzeti irodalmak megszületésekor (vallásos irodalom, középkor alkonya, reneszánsz eleje) az irodalmi fordítás feladatának a kultúraközvetítést, új irodalmi modellek meghonosítását, új értékek megismertetését tűzte ki célul, miközben egy adott ideológia közvetítésének didaktikus eszköze is volt. Idővel ez a felfogás kikopott a felnőtt irodalmi kánonból, de erősen tartotta magát a gyerekirodalomban. 15 Meglátásunk szerint Vándor Judit megállapítása ezen a ponton azzal hozható kapcsolatba, hogy bizonyos felnőtteknek szóló könyvekből lettek gyerekkönyvek. Feltehetően nem írták át őket, csak a kánonban és a könyvtárakban kaptak másik helyet, így pl. a Robinson Crusoe-t most már a gyermekkönyvtár polcain találjuk, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a mondanivalója is változott volna. És vajon a könyvtári elrendezés nem manipulálja rögtön a befogadót? Hiszen keretbe helyezi a művet, azzal hogy egy bizonyos kategória alá sorolja be, így feltehetően máris bizonyos előfeltevésekkel és elvárásokkal fogunk neki az egyes szövegek olvasásának. A gyermekkönyvekben megjelenő ideológiai indíttatású manipuláció elsődlegesen azért is rejt magában veszélyt, mert a gyerekek nagyon fogékonyak, könnyen tanulnak és mivel már csak életkoruknál fogva sem rendelkeznek sok tapasztalattal az őket körülvevő világról, természetesen egy bizonyos korban a felnőttek által mondott és leírt dolgok határozzák meg gondolkodásukat, vagy legalábbis tudatalattijukban elraktározódnak az olvasottak, vagy hallottak. A hallottak kapcsán ki kell térnünk arra is, hogy gyermekkönyvek esetében ismét a többszörös fordításig jutunk, amennyiben azt nézzük, hogy valószínűleg a szülő olvassa fel a kisgyereknek (egy bizonyos korig), többszörös a fordítás, hiszen egy fordításban megjelent műnél számításba kell vennünk, hogy azt először lefordítja a fordító, majd ezt interpretálja a szülő, aki felolvas gyermekének. Itt megint utalunk arra is, hogy a fordítás elvontabb értelmében azt is jelenti, 14 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 15 Uo. 9

12 ahogyan leképezzük a világ eseményeit a magunk számára, ezen kívül látnunk kell, hogy a szülő egyfajta szűrőként is működik, az ő olvasottságán és tájékozottságán múlik, hogy mi az, amit a gyermeknek felolvas, így itt is megjelenik a szelektálás mozzanata. Vándor Judit kétféle manipulációt különít el a fordító munkájában: A szöveget manipuláló fordító alapvetően kétfajta társadalmi elvárásnak eleget téve végzi a munkáját: az egyik a morális elvárás, ha ennek szellemében fordít, a szöveg egyértelműen ideológiai nevelőeszközként funkcionál; a másik a szövegértési elvárás, nevezetesen, hogy a fordított szöveg megfeleljen az olvasó megértési szintjének, szövegértési kompetenciájának (Shavit 1986). A fordító az első esetben ideológiai alapon manipulálja, adaptálja a szöveget, átír, kihagy, esetleg beleír; a második esetben is hasonló módszerekkel, de más indíttatásból, a befogadás megkönnyítése érdekében dolgozik. 16 A jobb érthetőséget célzó manipuláció talán nem a szó hagyományos értelmében számít befolyásolásnak, de ebben a mozzanatban is jelen van a szándékoltság, ami a manipuláció egyik fő jellemzője. Gyermekkönyvek esetén persze érthető, hogy szükség lehet erre a jó szándékú manipulációra. Ezt azonban inkább abban az esetben tartjuk lehetségesnek, ha a kulturális különbségek miatt kell valamit másképp fordítani, pl. közismert szólás-mondásokat, vagy csak az adott kultúrára jellemző valamilyen gyermeknyelvi vagy egyéb kifejezéseket, amiket feltehetően a célnyelvi kultúra hasonló kategóriájú fogalmával helyettesítenek. A nevek átírása is idetartozik, így hívhatják a becsületes nevén Micimackónak nevezett medvét Kovács Jánosnak (eredetileg Mr. Sanders van a névtáblára írva, de az sem biztos, hogy ez a név valóban Micimackót jelöli és nem az odú előző lakóját). A névátírásra azonban léteznek kevésbé érthető példák is, a Harry Pottersorozat egyes szereplőinek neve és egyes gyűjtőnevek ugyanis ugyanúgy semmi értelmeset nem jelentenek angolul, mint magyarul, a fordító mégis szükségesnek érezte a magyarítást (legalábbis a magyar nyelvtan szabályait alkalmazza az átírások során és a kiejtést is ehhez igyekszik igazítani) 17. Itt ugyancsak kérdéses, hogy hová soroljuk a regénysorozatot, a mágikus-fantasztikus történeteknél ez feltehetően soha nem egyértelmű, talán annyit sejthetünk, hogy ez nem a tipikus, felolvasásra szánt esti mese. Érdemes felfigyelnünk rá, hogy Vándor Judit is bevezeti az adaptáció fogalmát a fordítással kapcsolatban és a későbbiekben meg is magyarázza ezt, arra hivatkozva, ami már itt is említésre került, hogy a fordítást értelmezhetjük adaptációként is, amennyiben azon az 16 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 17 Lásd pl. Hufflepuff-Hugrabug, muggle - mugli 10

13 állásponton vagyunk, hogy a fordítás gyakorlatában a fordító újraírja a forrásnyelvi szöveget, így az soha nem azonos az eredetivel. Az előző pontokhoz kapcsolva itt ismét érdemes Vándor Judit tanulmányából idéznünk, mivel a tanulmánynak ez a része szorosan kapcsolódik jelen dolgozat állításaihoz és kérdésfelvetéseihez: minden fordítás magában foglalja a forrásnyelvi szöveg bizonyos célból történő, bizonyos fokú manipulációját (Hermans 1985: 11). Tudomásul kell venni, hogy az eredeti első szöveg, és a fordítás, a második szöveg nem lehet ugyanaz, hiszen a fordítás során a fordító mindenképpen (jó és rossz értelemben is) manipulálja a szöveget (Oittinen 2006), ilyen értelemben minden fordítás egyben adaptáció is, illetve magában foglalja az adaptációt, hiszen a fordítás maga mindig tartalmaz változtatást és honosítást. 18 A honosítással kapcsolatosan ismét visszakanyarodtunk a szociális és kulturális determináltság témaköréhez, amely meghatározó elemként tűnik fel olvasmányélményeinkben, hiszen ezek alakítják a befogadásunkat, de ugyanígy a fordításban is nagy szerepe van, tehát mind a fordító, mind a befogadó oldaláról fontos vizsgálnunk. A gyermekirodalomban olyan szinten is nagy szerepe van a kulturális meghatározottságnak, hogy a különböző nemzetek eltérő nevelési és társadalmi normákkal rendelkeznek. Bármennyire lojális legyen is fordító, a viszony közte és a befogadó között mindenképpen aszimmetrikus. Az aszimmetrikus viszony kifejezést a fordító és a befogadó közti viszony jellemzésére Venuti vezette be a fordítástudományba (Venuti 1995: 93). Minden fordítás alapvetően etnocentrikus, mert a fordító nem képes elszakadni saját kulturális hagyományaitól, hiszen nem két kultúra közti határmezsgyén, a senki földjén áll, épp ellenkezőleg: saját kultúrájában vannak a gyökerei, mindössze arra van lehetősége, hogy hozzáférjen a máshoz Félrefordítás manipuláció? A félrefordítás mindennapi életünkben is jelen lévő probléma, nemcsak az irodalommal, szépirodalommal hozható kapcsolatba, sokszor egyszerű használati utasításokon sem tudunk kiigazodni, még akkor sem, ha azokat saját nyelvünkön olvassuk. Megjegyezzük azonban, hogy a használati utasítások fordítását rendszerint gépi fordítóval végzik, és míg pl. a google translate szótárként relatíve használható, kontextuális 18 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 19 Uo. 11

14 szövegfordításra - legalábbis magyar nyelven - egyelőre alkalmatlan. A félrefordítás gyakran nem-értéshez, vagy félreértéshez vezet, így, bár nem közvetlenül, de beszélhetünk bizonyos mértékű, vagy bizonyos típusú manipulációról. Ebben az esetben is a befogadó manipulációjáról lehet szó, hiszen a félrefordított szöveg adott esetben teljesen más értelmet ad vissza, mint az eredeti, ez pedig befolyásolja a befogadót, különösen azt, aki a kontextusból sem tudja kihámozni a mondanivaló valódi értelmét, jelentését, esetlegesen azért, mert hiányában van azoknak az ismereteknek, amik olykor elengedhetetlenek a megértés, értelmezés szempontjából. Különösen fontosnak tűnnek ebben az esetben a különböző kulturális ismeretek, szokások és az a környezet, amelyben szocializálódtunk. Természetesen itt is beszélhetünk az egyes emberek műveltségéről, olvasottságáról; ezek a tényezők ebben az esetben is meghatározzák a befogadást. Azonban a fordító szempontjából is elengedhetetlen a fent említett tényezők vizsgálata, hiszen például a félrefordítás a rossz nyelvtudáson kívül gyökerezhet abban is, hogy a fordító nem jártas a forráskultúrában, esetlegesen saját kultúrájának bizonyos rétegeiben (pl. popkultúra) sem. Kérdésesnek tűnhet a félrefordításban rejlő manipuláció, amennyiben a fordító oldaláról vesszük górcső alá, hiszen a manipulációban javarészt valami szándékoltság van jelen. A félrefordítás ugyan nem szándékos és a benne rejlő manipuláció sem az, hiszen ha így lenne, akkor nem félrefordításról beszélnénk, de a befogadót manipulálja, amennyiben az csak a fordításra támaszkodik, hiszen könnyen előfordulhat, hogy az olvasó nyelvi korlátok vagy más okok miatt esetleg meg sem tudja nézni az eredeti szöveget, akkor sem, ha szükségesnek érzi. A félrefordítás témakörében egy példával foglalkozunk röviden, E. L. James Fifty shades of grey (A szürke ötven árnyalata) című regényével. A kötet magyar fordítása igen hírhedtté vált a félrefordítások miatt, különösen sokat foglalkoztak vele a különböző közösségi oldalak. Főleg a fordítás utóélete érdekes, és maga a jelenség, ahogyan pl. a fordítóval készült interjú 20 után a magyar netezők között elindult az úgynevezett mémgyártás, amelynek lényege, hogy a fordítóról, Tótisz Andrásról készült fotón felülre valamilyen angol szöveget írnak, majd a kép alján ugyanennek a direkt kitekert és borzalmas tükörfordítással átírt megfelelője szerepel, így, ha csak egy rövid időre is, de divat vált a félrefordításból, százával készültek a Tótisz mémek

15 Jelen esetben nem egyértelmű, hogy mi is történt a fordítás alatt, de néhol úgy tűnik, hogy a fordító nincsen tisztában egyes kulturális jelenségekkel. A szürke ötven árnyalatának magyar fordításában az egyik leghírhedtebb példa, hogy a fordító összekeverte egy zenekar nevét és egy rajzfilm címét. Az autóban utazó szereplők a Kings of Leon zenekar egyik számát hallgatják, Tótisz András fordításában viszont az Oroszlánkirály szól. Semmi nem indokolja ezt a fordítást, és még ha a fordító nem is ismeri a zenekart, a kontextusból sejtenie kellett volna, hogy az Oroszlánkirály sehogyan sem illik a képbe, ahogyan ez jó néhány olvasónak fel is tűnt, majd amikor napvilágra került ez a fordítói hiba, a teljes regényből elkezdték kigyűjteni a hasonló félrefordításokat, amelyekből sajnos akad még jó néhány. Az Oroszlánkirály-példa: "Eklektikus az ízlésem, Anastasia, Thomas Tallistól az Oroszlánkirályig. A hangulatomtól függ. És neked? - Nekem is. Bár nem tudom, kicsoda Thomas Tallis. Egy pillanatra felém fordul, magamon érzem a tekintetét, de máris az utat figyeli. - Tizenhatodik századi brit zeneszerző. Tudor-kori templomi kórusmuzsika. - Rám vigyorog. - Tudom, hogy nagyon ezoterikusnak hangzik, de varázslatos. Lenyom egy gombot, és az oroszlánkirály kezd énekelni. Hmm... ezt ismerem. - Lángoló szex." A félrefordításokra szakosodott Leiter Jakab blog 21 is sokat foglalkozott az esettel, több bejegyzést is szánt a regénynek, így elég terjedelmes gyűjtés áll a rendelkezésünkre. Az Oroszlánkirály-példában feltehetően a populáris kultúra hiányos ismeretéről van szó, hiszen a Kings of Leon egy napjainkban népszerű együttes, az Oroszlánkirály pedig egy Disney-rajzfilm. Más példák arról árulkodnak, hogy a fordító nem rendelkezik megfelelő szintű nyelvtudással: But if you work so hard, what do you do to chill out? De ha olyan keményen dolgozik, mivel hűti le magát? A chill ugyan lehűlést, hideget, fagyot jelent, de a chill out kifejezést magyarul lazításnak lehetne fordítani. A félrefordítás adott esetben érthetetlenné teszi a szöveget, vagy félrevezeti az olvasót, arról nem is beszélve, hogy az olvasó megérdemli, hogy egy élvezetes, olvasmányos, jól lefordított könyvet kapjon, különösen akkor, ha egy nemzetközi bestsellerről beszélünk. Kérdéses, hogy a célközönségnek, a feltételezett olvasónak feltűnnek-e ezek a hibák, de ha feltűnnek, akkor a fordítás nem érte el a célját, hiszen az egyetlen, amit ilyenkor tehetünk, hogy megnézzük az eredeti szöveget, viszont nem elvárható a befogadótól, hogy tudjon pl. angolul regényt olvasni. Miért is kellene angolul tudnia, ha magyarul is elérhető a könyv, amit el kíván olvasni?

16 Sok esetben ( ) nem a befogadó valós igényének kielégítése lebeg a fordító szeme előtt, noha az etikus fordítónak ez lenne a kötelessége (Oittinen 2000), hanem a vélt vagy kívánatosnak tartott igényeknek való megfelelés, illetve azok megteremtése (Mazi-Leskovar 2003; Thomson-Wohlgemuth 2006). 22 A befogadó legelemibb valós igénye az lenne, hogy saját nyelvén tudjon olvasni egy olyan regényt, amit más nyelven írtak és számára így nem hozzáférhető. A vélt vagy kívánatosnak tartott igényeknek való megfelelés ismét a manipulációhoz vezet, A szürke ötven árnyalatának esetében azonban azt sem tudjuk megállapítani, hogy a fordító vajon kit, milyen olvasót képzelt maga elé a regény fordításakor, hiszen a valós igényeknek azért nem felel meg a könyv, mert nem azt olvassuk benne, amit az eredetiben, a vélt igényekkel kapcsolatban pedig teljesen értelmezhetetlen a regényben így kialakult kontextus, hiszen egy elég erősen erotikus témájú és töltetű műről van szó, és aki az elolvasása mellett dönt, feltehetően tudja is ezt, így az élményt és a kontextust is teljesen megbontja például egy Oroszlánkirályhoz hasonló példa, arról nem is beszélve, hogy mennyire valószerűtlen szituáció rajzolódik ki így a szemünk előtt. A szürke ötven árnyalatának példáján keresztül azt kívántuk bemutatni, hogy mennyire meghatározó napjainkban a fordítás és a félrefordítás, mint jelenség és hogy ez hogyan hat a befogadásra. Itt például arról is szó van, hogy miután előkerült az első néhány példa a regényben szereplő félrefordításokra, sokan csak a félrefordítások miatt néztek bele a könyvbe, vagy olvasták el. Nem állítjuk, hogy ezáltal például nőttek volna az eladások, de mindenképpen érdekes jelenség, hogy ekkora visszhangot és felháborodást keltett és sokakat arra ingerelt, hogy ízekre szedjék az egész fordítást, azzal a céllal, hogy kigyűjtsék a lehető legtöbb félrefordítást. Összefoglalás Vizsgálódásunk a manipuláció jelenségének értelmezésén keresztül mutatta be a fordítás problémájának néhány vetületét, különböző példákon keresztül érzékeltetve, hogy ezáltal milyen kapcsolat jöhet létre a fordító és a befogadó között. Az egyes fordítói gyakorlatok bemutatásakor kitértünk a hatalmi viszonyokból eredő manipulációra, ennek kapcsán a gyarmatosítás folyamán létrejött fordításokat filmes példákkal állítottuk párhuzamba, hogy rávilágítsunk, napjainkban is mennyire meghatározó a kultúrák fordíthatóságának problémája. Ezután a jobb értést szolgáló manipulációra tértünk ki a 22 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 14

17 gyermekeknek szóló fordítások kapcsán, majd megpróbáltuk röviden értelmezni a félrefordítás és a manipuláció kapcsolatát kiemelten egy regény, A szürke ötven árnyalatának magyar fordításán keresztül. Itt főleg annak a jelenségnek a vizsgálatára tértünk ki, hogy a félrefordításból hogy lehet divat, ez milyen következményekkel jár, és hogy a feltételezett befogadó vajon rájön-e, hogy a félrefordításból eredően manipuláció áldozatává válhat. Vizsgálatunkból kitűnt, hogy a fordítás elkerülhetetlenül összefügg a manipuláció jelenségével, mindazonáltal elkülöníthetünk olyan manipulációt, amely segíti a befogadást, pl. a gyerekkönyvek esetében, míg az ideológiai manipuláció negatív értelemben befolyásolja az olvasót, ettől tehát tartózkodnunk kell. Sajnálatos jelenség, hogy manapság az embereknek nincs idejük, vagy nem is szeretnek olvasni; a félrefordítás általi manipuláció pedig nem segít ennek változásában. Különös tekintettel a nemzetközi bestsellerekre, reális igény az olvasóközönség részéről, hogy olyan fordítást kapjanak készhez, amely olvasmányos, élvezetes, nem pedig elsősorban a haszonszerzést szem előtt tartó gyors fordítás. Érezhetően igényes, választékos munkát kell kézhez kapniuk, amelyre nem sajnálták sem a fordító, sem a lektor idejét. 15

18 Idézett forrásmunkák ACZÉL Petra Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram, 2009 SENGUPTA, Mahasweta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Pécs, Jelenkor kiadó, 2004 VÁNDOR Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban (Internetes elérhetőség: További felhasznált források Az Imre Zoltán-vezette Színház a kultúrában című kurzus referátumai és az ennek kapcsán kialakult órai diskurzus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, tavaszi félév) A Leiter Jakab Blog gyűjtése A szürke ötven árnyalatának félrefordításairól: A Könyves Blog interjúja Tótisz Andrással

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

MINDENTUDÁS EGYETEME

MINDENTUDÁS EGYETEME MINDENTUDÁS EGYETEME MÛVELÕDÉSEK Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténésszel a magyar irodalom külföldi befogadásáról, sajátosságairól és a számítógépes irodalomtörténetrõl Pap Vera-Ágnes beszélget A Mindentudás

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN 2006 2 I. Az értekezés célkitűzései Értekezésem a jelenkori városi

Részletesebben

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A.

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. LÁJKGENERÁCIÓ,AVAGY A VILÁGHÁLÓBA KEVEREDETT EMBER Dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, ELTE BTK Mai Magyar

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Az érintett tevékenységi kört figyelembe véve az alapértékek a következők:

Az érintett tevékenységi kört figyelembe véve az alapértékek a következők: A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület az EATA-val kötött csatlakozási szerződés alapján elfogadja az EATA Etikai Kódexét, és annak alapján

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást!

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást! Téma: Munka 1. feladat Diákmunkából karrier Írjon egy összefoglalást! Szituáció: Iskolájában gyakran szó esik a diákmunkáról. Sokan szeretnének dolgozni, de tanácstalanok. A témáról olvasott egy interjút.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói

A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia 2015. január 30. A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE A TANODÁBAN című szekció összefoglalói A szövegértés-fejlesztés szerepe a hátránykompenzálásban Fejes József Balázs SZTE

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5.

Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban. Pécs, 2012. május 4-5. Roma média-kép a Mónika show és a Joshi Bharat című műsorokban Pécs, 2012. május 4-5. A két országos televízión futó délutáni kibeszélő show műsorokkal szemben megfogalmazott kifogások, panaszok : 1. Verbális

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Funkcionális Nyelvek 2 (MSc)

Funkcionális Nyelvek 2 (MSc) Funkcionális Nyelvek 2 (MSc) Páli Gábor János pgj@elte.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék Tematika A (tervezett) tematika rövid összefoglalása

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Pályázati kisokos. Első lépés

Pályázati kisokos. Első lépés Pályázati kisokos Első lépés Az első legfontosabb dolog, hogy tisztában legyünk saját lehetőségeinkkel, céljainkkal. Ehhez állítottunk össze egy kérdéssort, amely segít elindulni. 1. Mikor alapították

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December

Ékszer(1) kontra utazás. Minek örülnek a hölgyek(2)? Szómagyarázat. 2. szint December 2. szint December Ékszer(1) kontra utazás Minek örülnek a hölgyek(2)? Az ajándékok kívánságlistája(3) eléggé eltér, ha férfi nő relációban vizsgáljuk(4). A mostani trendek szerint a favorit az utazás.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ

SZAKDOLGOZAT ÓBUDAI EGYETEM. Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai kar Alba Regia Egyetemi Központ SZAKDOLGOZAT OE-NIK Hallgató neve: Berencsi Gergő Zsolt 2010. Törzskönyvi száma: T 000123/FI38878/S-N Tartalomjegyzék Tartalmi

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben