A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat"

Átírás

1 Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék Irodalom- és kultúratudomány mesterszak , tavaszi félév

2 NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye. A szöveg hivatkozás nélkül átvételeket nem tartalmaz. Budapest, aláírás

3 1. Bevezetés Jelen dolgozat témája a fordítás mint manipuláció, célja a manipuláció jelenségének értelmezése a fordítás és különösen a fordítás problematikájának tükrében. A téma általánosabb áttekintésén túl a fordítás alapvető problémáit érintve egy-egy speciális eset vizsgálatát, szakirodalmi áttekintését tűztük ki célul. Ennek értelmében a manipulációt különböző szempontok mentén vizsgáljuk, például hogy mit jelent ez a fordító és mit a befogadó oldaláról, mik az indítékok, a következmények és milyen hatásai lehetnek az olvasóra, a kultúrára, világképünk alakulására és az identitásképzésre. Az identitásképzés témakörénél előtérbe kerül a kultúrák fordíthatóságának, adaptálhatóságának problémája is, ezt röviden a gyarmatosítás folyamatával egybeeső fordítási gyakorlat kapcsán érintjük. Az ideológiai / politikai célzatú manipuláció bemutatása és értelmezése mellett a jobb megértést szolgáló manipulációval is foglalkozunk, valamint röviden a félrefordítás jelenségével, főképp azzal, hogy ez mennyiben hozható összefüggésbe a manipulációval. A félrefordítás mindennapjainkban is megjelenő probléma, ezért érdemesnek tartottuk legalább egyfajta áttekintő kérdésfelvetés erejéig foglalkozni vele. Nem törekszünk tehát arra, hogy a probléma minden vetületét tárgyaljuk, csupán arra térünk ki, ami szorosan köthető az előzőekben felvázolt témához. A fordításnak természetesen vannak olyan megkerülhetetlen kérdéskörei és problémái, amelyek óhatatlanul is belopják magukat azokba az értekezésekbe is, amelyek nem kimondottan a fordításelméletről szólnak. Ennek szellemében kis kitérőket teszünk a fordítást érintő általánosabb problémák felé, remélve, hogy ezek vizsgálata is közelebb vihet a manipuláció mibenlétéhez, vagy legalábbis némi érdekességgel szolgál mind a dolgozat témáját illetően, mind pedig általánosan. Értekezésünk a manipuláció fogalmát helyezi a középpontba és ezen keresztül kívánja vizsgálni a fordítás problémáit, így elsődleges feladatunk a fogalom magyarázata. 2. Manipuláció A manipuláció, legáltalánosabb értelmében, egyfajta befolyásolást jelent, amelynek többnyire kifejezetten az a célja, hogy megváltoztassa, irányítsa a viselkedést, a gondolkodást, az emberek attitűdjét, beállítódását vagy érzelmeit egy adott dologgal kapcsolatban. A manipulációnak nincs egyetlen kizárólagosan elfogadható magyarázata, több kommunikációs 1

4 modellen keresztül számos módon definiálták már. A különböző modellekből és definíciókból azonban összegyűjthetőek azok a jegyek, amelyek a prototipikus manipulációra jellemzőek. Ezek első sorban a manipulatív szándék meglétével, illetőleg a bizonyíthatatlansággal jellemezhetők. Mindkét jegy az információt közlőhöz kapcsolható, az első és legfontosabb manipulációra utaló jegy a manipulatív szándék megléte a közlő oldaláról. Ez azonban magában foglalja azt is, hogy a közlő (esetünkben később: a fordító) elrejt, illetve eltitkol valamit a befogadó elől, elsősorban természetesen manipulatív szándékát, de a nyelvet vagy kultúrát sértő tevékenységek elkendőzése is idetartozik, ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk a gyarmatosítás fordítási gyakorlatában. Ha a manipulációt a befogadó oldaláról vizsgáljuk, az a legfontosabb és ebben gyökerezik a probléma is hogy a befogadó csak következtethet arra, hogy manipuláció áldozata lett, bizonyítani ezt szinte lehetetlen. A manipulátor célja az, hogy az általa befolyásolt személy ne legyen tudatában valódi szándékainak; így a befolyásoló előzetes szándéka szerint történik a befogadás, anélkül hogy a befogadónak a leghalványabb sejtése lenne arról, hogy az adott témáról a megértésben létrejövő gondolatait tulajdonképpen nem szabadon irányítja. Kérdésesnek tűnik, hogy egy fordítást olvasva megérezhetjük-e a manipulatív szándékot, vagy rájöhetünk-e a manipulációra, hiszen ebben az esetben feltehetően akkor kezdünk gyanakodni, ha valami kirívóan nem illik a szöveg kontextusába, de utána nézni csak abban az esetben tudunk, ha ismerjük a nyelvet, amelyen az eredeti mű íródott, illetőleg az ahhoz tartozó kulturális kontextust. Természetesen ebben az esetben figyelembe kell vennünk az írás és az élőbeszéd közötti különbségeket is. Aczél Petra szerint a kommunikáció episztemikus normája ( ) az, hogy igaz és releváns információt hordozzon és közöljön. Ugyanakkor a hitet, meggyőződést megváltoztató funkció nem az információ igazságértékén, hanem olyan kommunikációján múlik, amely a kommunikátor érdekeit szolgáló hatás kiváltására alkalmas. Így a kommunikátor célja az, hogy az üzenetet a befogadó számára hihetőre formálja. A közlő számára a félreinformálás vagy hamis információ alkalmazása sokszor a legjobb mód arra, hogy szándékát véghezvigye (Taillard 2004: 247). 1 Az ilyen típusú kommunikáció a hatalom gyakorlásában mutatkozik meg a legexplicitebben, ezt az alábbiakban a gyarmati rendszer fordítási gyakorlatával kapcsolatban igyekszünk röviden bemutatni. 1 Aczél Petra: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram,

5 3. Képek hatalma, a hatalom képei A következőkben elsősorban Mahasweta Sengupta elemzésére támaszkodunk, aki A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei című tanulmányában az indiai gyarmatosítás folyamatában vizsgálja a fordítási gyakorlatokat. Ezzel párhuzamban azt vizsgáljuk, hogy hogyan jelenik meg a kultúrák szembenállása napjaink vizuális kultúrájában, szűkebben: a filmben. Itt az ideológiai indíttatású, vagy még inkább a hatalmi viszonyokból eredő manipuláció kerül előtérbe, amelynek során a kultúrák fordíthatóságának, adaptálhatóságának kérdése is felmerül. Sengupta tanulmányában ez a Nyugat és Kelet szembenállásában, az angolok Indiáról kialakított képében jelenik meg 2, ezen kívül Rabindranath Tagore Nobel-díjas író saját műveiről készített fordításain keresztül mutatja be, miképpen manipulálta őket a költő annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az angolul beszélő nyugati világ által ismert Kelet képének. Itt említhetjük a dezinformáció fogalmát is, amennyiben manipulatív információról beszélünk, mint olyan akcióról, amelyben a félrevezetni kívánt befogadóval úgy fogadtatják el a valóságnak a kibocsátó szempontjából kedvező leírását, mintha az biztos és ellenőrzött információ lenne. 3 A következő példában azonban valójában nemcsak arról van szó, hogy a fordítások által hamis képet alakítanak ki a befogadóban a forráskultúráról, hanem a forráskultúrának magának és akár a benne élő egyes individuumoknak is új identitást adhatnak, tehát adott esetben a saját magukról kialakított képüket is befolyásolhatja ez a gyakorlat. Ennek a folyamatnak az egyik legeklatánsabb irodalmi példája a mára már inkább gyerekkönyvvé vált Robinson Crusoe-történet, annak is főleg az a része, amelyben Robinson nevet és ruhát, ezáltal tehát új identitást ad a szigeten lakó idegennek. Fontos felismernünk, hogy a fordítások gyakorta különböző kényszerítő körülmények hatása alatt állnak, amelyek között megtalálható a hatalmi viszonyokból eredő manipuláció is, azzal a szándékkal, hogy a fordítás olyan képet alakítson ki a forrásnyelvi kultúráról (source culture), amely fenntartja vagy kiterjeszti a domináns csoport hegemóniáját (Lefevere 1990: 15-27). Valójában ezek a képek konstruálják a Másikról kialakított képzeteket, miközben létrehozzák a forrásnyelvi kultúra egy olyan identitását, amely a célnyelvi kultúra (target culture) számára a forrásnyelvi kultúrát reprezentálja. E képzetek egy olyan világ autentikus megjelenítésére szolgálnak, amely a célnyelvi kultúra fogalmai számára egyszerre távoli és 2 India brit kolonizációja a XVII. században kezdődött és a XVIII. század közepétől vált teljes értékű gyarmattá, a brit korona részévé. Sengupta tanulmánya a késő XIX. kora XX. századi viszonyokat tárja elénk. 3 Aczél Petra: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram,

6 hozzáférhetetlen. E reprezentációk vagy átiratok természete és minősége, ennél fogva alapvető jelentőséggel bír általában a kritikai kultúrakutatás (cultural studies) és különösen a fordításelmélet (translation studies) számára. 4 A gyarmatosítás folyamatában különösen hangsúlyossá válik ez a folyamat, tekintettel arra, hogy a szövegeknek meg kell felelniük az uralkodó hatalom szándékának, így csak olyan szövegek kiválasztására kerülhet sor, amelyek illeszkednek a hatalom saját nyelvi hálójának már eleve meglévő diszkurzív paramétereihez. 5 Az uralkodó hatalom szándéka ilyen esetekben az, hogy a szövegek által is igazolja saját pozícióját, azaz hogy jogot formálhat az elnyomásra, az uralkodásra. Ez szorosan összefügg magával a kolonizációval, amelynek hatásait ma is érezhetjük, bár többnyire talán nem is szépirodalmi fordításokban, hanem éppen a kultúrák fordíthatóságának kérdésében. Erre elsősorban filmes példákat hozhatunk fel, amelyek úgy illeszkednek a tárgyalt témához, hogy a filmet jelen esetben többszörös fordításnak tekintjük, hiszen adott esetben irodalmat fordítanak filmre (adaptáció), a filmvilágon belül pedig kultúrákat fordítanak le, vagy át, úgy, hogy egy másik kultúra számára befogadható legyen. Az alábbiakban is kötődünk azonban a Nyugat Kelet-képe témához, valamint a Nyugat és Kelet szembenállásának reprezentációihoz. 6 A nyugati kultúra folyamatosan írja és átírja a mítoszait, ehhez szorosan kapcsolódik a Másik, az Idegen elutasítása. Ez a kultúra képtelen az idegent mint idegen kezelni, értelmezni, ezért vagy eltörli azt, vagy magához hasonlóvá teszi, mivel a Másikban gyakran valamilyen fenyegetést lát. Egy másik lehetőség, hogy az idegent egzotikumként kezeli, amely ilyen esetben tárggyá redukálódik. A 19. században kicsúcsosodó erőltetett ütemű gyarmatosítás folyamán a Nyugat igyekezett pacifikálni a világot 7, ezt motiválta a szociál-darwinizmus és a rasszizmus elmélete is, amely az idegen kiszorításának egyik lehetőségeként jelent meg. Napjainkban is találkozhatunk a kolonizáció retorikájával, elég, ha megnézünk néhány hollywoodi filmet, amerikai blockbustert, vagy éppen rajzfilmet, máris világossá válik, hogy továbbra sem szabadulhatunk a nyugati kultúra, civilizáció elnyomóként való megjelenítésétől, amely természetesen nem, mint elnyomó, uralkodó hatalom jelenik meg, hanem olyan kultúraként, amely a jót, a rendet képviseli, és amelyhez képest az Idegen szükségszerűen a félelmetes, vagy az egzotikus Másikként 4 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo., Az itt következő elemzés alapja az Imre Zoltán által az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a as tanév második félévében tartott Színház a kultúrában című kurzusának Film reprezentáció a Másik Nő témája 7 Jegyezzük meg, hogy ilyen irányú törekvések már az ókori Római Birodalom terjeszkedésekor megjelentek, lásd Julius Caesar De bello Gallico c. munkáját 4

7 reprezentálódik. Ehhez hozzá tartozik az a társadalmi gyakorlat is, hogy folyamatosan külső és belső ellenségeket gyártunk, nemi, vallási vagy etnikai hovatartozás alapján. Napjaink meghatározó médiumában, a filmben, az Idegen megjelenítése javarészt az indiánok és a kelet-európaiak kultúráját érinti. Ezek a világok úgy jelennek meg, mint amelyben nem uralkodnak törvények, nincs rend. A férfiak félelmetesek, a nők csábítóak, egzotikusak. Pontosan a hollywoodi filmek miatt, ezek a koncepciók és ítéletek beépülnek mind a nyugati, mind a keleti kultúra tudatalattijába, ezzel pedig visszafordíthatatlanul prekoncepciókat alakítunk ki egymásról. Ráadásul akár kisgyermek kortól fogva épülhetnek bennünk az előítéletek, gondoljunk például a megtörtént eseményeket feldolgozó Pocahontas (1995) című Disney-rajzfilmre. Az egész történet a nyugati hódítók szemszögéből konstruálódik, akik erősek, civilizáltak, övék a hatalom. Az indiánok vadak, félelmetesek, Pocahontas pedig egzotikus szépség, aki azonban a nyugati szépségideálnak megfelelő kinézettel rendelkezik (karcsú, izmos, hosszú hajú, magas). Ez a megjelenítés gyakorlatilag megfosztja saját testétől, hiszen nem egy indián lányt látunk, annak ellenére, hogy rézbőrű, fekete hajú, stb. Ami még érdekes lehet számunkra, hogy Pocahontas nyelvétől megfosztottá is válik, hiszen a hódítók nyelve a domináns, ezt mindenki el is fogadja, Pocahontas körülbelül a film első tíz percében meg is tanul angolul. Azt azonban már nem tárgyalja a rajzfilm, hogy a valóban létező powhatan törzset szinte teljes egészében kiirtották az odaérkező civilizált hódítók, tehát pl. a Disney-féle feldolgozásban is hasonló a gyakorlat, mint a gyarmatosítás korában keletkezett fordításoknál: szelektálnak az események és a szövegek között, ezáltal manipulálják a kultúrákról kialakult képet. Egy gyerekeknek szóló rajzfilmtől természetesen nem is várjuk el, hogy a kegyetlenség és a vérontás bárhogyan is megjelenjen benne, hiszen ez egyáltalán nem illik a mese álomvilágába, de egy felnőtteknek szóló élőszereplős filmtől akár jogosan várnánk el, hogy valóságosan mutassa be az eseményeket. Ennek ellenére a Pocahontastörténet filmváltozata, a 2005-ben készült The new world (Az új világ) című Terrence Malickfilm sem él ezzel a lehetőséggel, gyakorlatilag egy az egyben a Disney-féle feldolgozást követi, a dalbetétek nélkül. A további elemzés azonban messzire vezetne, ezzel a példával csak arra kívántunk utalni, hogy a kultúrák szembenállása továbbra sem szűnt meg létezni és ez szorosan köthető ahhoz, amiről Sengupta beszél, már említett tanulmányában. Sengupta több helyen említi, hogy a fordításoknak illeszkedniük kell a forráskultúráról már eleve kialakított képhez, ám ezt a képet is csak a fordításokon keresztül pozícionálja, a tanulmány arról nem szól, hogy hogyan alakult ki a már eleve adott Kelet-kép, amikhez a fordításoknak idomulniuk kell. Feltételezzük, hogy a már létező, több száz éven át az ókori 5

8 görög írásokból és Marco Polo beszámolóiból táplálkozó Kelet-kép sem a valóságos Indiaként él a Nyugat tudatában, de akkor ki az, aki tudja, hogy milyen a valódi India? Ha eltekintünk a manipulatív szándéktól, akkor mennyiben kapunk valóságos képet a kultúráról, a költészetről, irodalomról egyszerű befogadóként? Már az is kérdéses, hogy egyáltalán eltekinthetünk-e bármikor magától a manipulációtól, hiszen a nyugati kultúrában szocializált és itt élő emberek nagy része csak híradásokban, filmekben látja a másik kultúrát. Véleményünk szerint itt is többszörös fordítás történik, és ezen keresztül jut el hozzánk az információ. Például egy riportnál, vagy tudósításnál már a készítők is szelektálnak, mind a témákban, mind azokon belül, ezután az eseményeket saját maguk számára lefordítják, vagy átfordítják, ezt az egyes egyének szocializációja, olvasottsága is meghatározza, majd ebből összeáll valami, amit adott esetben nyelvileg is fordítanak (pl. külföldi tudósítások átvételekor) és csak ezután kerül a nézőhöz, aki a befogadás során önmaga számára lefordítja a látottakat. Kérdésfelvetéseink itt arra irányulnak, vajon lefordítható-e egyik kultúra a másikra, és ha igen, ez hogyan és mennyiben felel meg az úgynevezett valóságnak. A fenti példákból úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat magában rejti a manipuláció, vagy csúsztatás lehetőségét, de természetesen a probléma gyökere már abban a kérdésben is megtalálható, hogy vajon nem manipuláció-e minden fordítás, tekintetbe véve, hogy egy fordítás soha nem ugyanaz, mint az eredeti szöveg; ha fordításról beszélünk egyben mindig átírásról is beszélhetünk. Sengupta a következőket írja a már általunk is említett szelektálásról: Az uralkodó kultúra számára elfogadható identitás kialakításakor a fordító csak olyan szövegeket válogat ki és ír át, amelyek megfelelnek annak a képnek, amelyet a célnyelvi kultúra a forrásnyelvi kultúráról alakított ki; az átírás gyakorlata egyben nagyfokú manipulációval és egyszerűsítéssel jár, amihez a fordító a kulturális központ elismerésének elnyerése érdekében folyamodik 8 Ezáltal korlátozzák azoknak a szövegeknek a diskurzusba való bekerülését, amelyek nem illeszkednek a Másikról létrehozott korábbi elképzelésekhez. Itt kizárólag a kultúrának ez az egységes és homogén szemlélete tételeződik legitimként, a forrásnyelvi kultúra vagy alávetett kultúra egységesül, sokfelé pedig elhalványodik, így egyfajta kirekesztési folyamat megy végbe; részben ezt taglaltuk fentebb, a kolonizáció folyamatának, eljárásainak és retorikájának leírásakor. Sengupta a továbbiakban is azt vizsgálja, hogy az angolok hogyan alkottak meg egy bizonyos képet Indiáról, azáltal hogy szelektáltak a fordításra szánt szövegek között, majd 8 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004,

9 Rabindranath Tagore saját műveiről készített fordításait elemzi, hogy megmutassa, miképp manipulálta azokat a költő annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a Kelet az angolul beszélő nyugati világ által ismert képének. Az indiai kultúrát érintő átiratokat alapvetően a primitív ártatlanság, az egyszerűség, a természetesség és a miszticizmus valamint a spiritualitás eszméi jellemezték. Ezek voltak azok a területek, ahol az elnyomás biztonsággal fenntartható, a gyarmatosító misszió pedig igazolható volt. 9 Korábban már utaltunk rá, hogy ebben az esetben a szövegek célja az, hogy fenntartsák és igazolják az elnyomó hatalom domináns pozícióját, a lecsupaszított, ékeitől megfosztott manipulált szövegek (itt többnyire versfordítások) pedig pontosan ezt szolgálják; azokat a képeket és metaforákat, amelyek nem a naiv ártatlanság és egyszerűség képét támasztják alá, leegyszerűsítik, vagy egész egyszerűen kihagyják a fordításokból. Ezáltal természetesen jó ideig nem láthattuk ezeknek a költeményeknek a valódi értékét. Egy másik fontos kérdés a gyarmatosítás korában az identitás alakulásának és befolyásolásának kérdése, azaz hogy hogyan határozzák meg identitásunkat és világképünket a fordítások. A következőkben ismét Sengupta példáját használjuk, Tagore saját verseiből készült fordításaival kapcsolatban. Ami különösen érdekes ebben a példában az az, hogy Tagore saját verseinek fordítása közben eljut a fordítás egyik legelemibb problémájához is; igen érdekesen és tanulságosan ír erről: Bárcsak eredetiben, bengáli nyelven tudnák olvasni [a verseimet]. Az angol nyelvű fordításaim már nem ugyanazok. Minden országnak megvan a maga kifejezési szimbolikája. Így aztán a fordítás során új képeket keresek (Rabindra Bhavana archívum). 10 Több szempontból is érdekes ez az idézet, hiszen tudjuk, hogy a nyelvek különbözőek és hogy az egyes nyelvek más-más lehetőségekkel rendelkeznek a kifejezés terén, mégis érdekes belegondolni, hogy itt voltaképpen a fordítás lehetőségeiről, szükségességéről és talán létjogosultságáról is beszélünk, amikor ismét oda lyukadunk ki, hogy az eredeti mű és a fordítás nem ugyanaz a szöveg. Ez egyszerre könnyen belátható, mindazonáltal nehezen befogadható tény, amit csak elfogadni lehet, hiszen amennyiben így gondolunk a fordításra, nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk, hogy ez hozzátartozik természetéhez. A másik érdekes kérdés Tagore verseivel kapcsolatban, hogy önszántából annak a képnek kíván megfelelni, amit a Nyugat erőltet a Keletre, tehát arról is van szó, hogy olyan képhez illeszkedik, amely részben maga is fordítások során jött létre, önmagát is ehhez idomítja, ebbe a képbe, vagy képzetbe fordítja bele magát. Ahogyan Tagore 9 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo.,

10 fogalmaz: Valójában le kell fordítanunk önmagunkat különben nem értenek meg minket, vagy ami még sokkal rosszabb, félreértenek 11 Ebből talán arra is következtethetünk, hogy azért döntött úgy, hogy saját maga fordítja a verseit, mert ezáltal ő maga értelmezi a költemények kontextusát, nem kell azzal a félreértéssel számolnia, ami esetlegesen akkor jön létre, ha például egy angol anyanyelvű fordító próbálja meg visszaadni műveit. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi volt a célja ezekkel a fordításokkal. Olybá tűnik, hogy saját kultúrájának közegén kívül is szeretett volna elismerést szerezni, legalábbis ezt olvassuk egy kiadatlan levelezésében, amelyet Sengupta is idéz. 12 A Thomas Sturge-Moore-nak írt levél számos tanulsággal szolgál a fordítás problémáit illetően; Tagore megrendítő őszinteséggel reflektál saját fordítói gyakorlatára: Már nem vagyok fiatal és bőségesen volt időm arra, hogy ráébredjek, mennyire hiábavaló, ha valaki saját természetes közegén kívül akar elismerést szerezni. A nyelvek féltékeny uralkodók, és ritkán adnak az utazónak útlevelet, hogy szigorúan őrzött határaikat átlépjék. ( ) Bármennyire jól sikerült legyen is a fordítás, mégsem lehet más, mint táncnak akrobata mutatvánnyá való átváltoztatása, mely legtöbb esetben árulást követ el az eredeti méltósága ellen. ( ) Ami engem illet, soha nem kellett volna műveimmel az önök dicsőséges birodalmába betolakodnom, idegen szentélybe helyeznem és önöknek ismerős hamis gesztusokkal felruháznom őket. 13 Sengupta szerint olyan erős volt a reprezentáció hatalma, hogy még egy olyan zseni, mint Tagore is kénytelen volt alávetni magát az angolok által kialakított Kelet-képnek és hiába ismerte fel élete vége felé, hogy nincs értelme a gyarmatosítók megszabta kategóriák szerint fordítani, tényleges versfordításai során már nem tudott másképp tenni, ahogy mi is a létrehozott és táplált kulturális sztereotípiák foglyai maradunk. 4. Manipulált mesék A továbbiakban a gyerekeknek szóló könyvek fordításait és a bennük megjelenő manipulációt vizsgáljuk röviden, mivel már fentebb is utaltunk a gyerekeknek szóló művek és a manipuláció kapcsolatára a Pocahontas Disney-féle feldolgozása kapcsán. Látni fogjuk, hogy részben itt is az ideológiák játszanak szerepet a manipulációban, ami különösen érdekes 11 Mahasweta Sengupta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor kiadó, Pécs, 2004, Uo., Uo.,

11 lehet bármilyen gyermekeknek szóló könyv kapcsán. Vizsgálatunk áttekintő jellegű és főként Vándor Judit tanulmányára hagyatkozik. 14 A gyerekkönyvekről elsőre az juthat eszünkbe, hogy a szórakoztatáson kívül tanítani is akarnak, így viszonylag rövid úton eljuthatunk az elmélkedésben a manipuláció fogalmához. Ha valami nevelési célzattal jön létre, legyen az akár szépirodalmi mű vagy film, egyértelműen benne rejlik a befolyásolás lehetősége. Ráadásul egyes felnőtteknek írott könyvekből évek múltán gyerekeknek szóló könyvek lesznek és mára már a kánon is így tartja őket számon; mint például a Robinson Crusoe-t, vagy A kis herceget. A felnőtt irodalom kialakulásának egy adott szakaszában, rendszerint a nemzeti irodalmak megszületésekor (vallásos irodalom, középkor alkonya, reneszánsz eleje) az irodalmi fordítás feladatának a kultúraközvetítést, új irodalmi modellek meghonosítását, új értékek megismertetését tűzte ki célul, miközben egy adott ideológia közvetítésének didaktikus eszköze is volt. Idővel ez a felfogás kikopott a felnőtt irodalmi kánonból, de erősen tartotta magát a gyerekirodalomban. 15 Meglátásunk szerint Vándor Judit megállapítása ezen a ponton azzal hozható kapcsolatba, hogy bizonyos felnőtteknek szóló könyvekből lettek gyerekkönyvek. Feltehetően nem írták át őket, csak a kánonban és a könyvtárakban kaptak másik helyet, így pl. a Robinson Crusoe-t most már a gyermekkönyvtár polcain találjuk, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a mondanivalója is változott volna. És vajon a könyvtári elrendezés nem manipulálja rögtön a befogadót? Hiszen keretbe helyezi a művet, azzal hogy egy bizonyos kategória alá sorolja be, így feltehetően máris bizonyos előfeltevésekkel és elvárásokkal fogunk neki az egyes szövegek olvasásának. A gyermekkönyvekben megjelenő ideológiai indíttatású manipuláció elsődlegesen azért is rejt magában veszélyt, mert a gyerekek nagyon fogékonyak, könnyen tanulnak és mivel már csak életkoruknál fogva sem rendelkeznek sok tapasztalattal az őket körülvevő világról, természetesen egy bizonyos korban a felnőttek által mondott és leírt dolgok határozzák meg gondolkodásukat, vagy legalábbis tudatalattijukban elraktározódnak az olvasottak, vagy hallottak. A hallottak kapcsán ki kell térnünk arra is, hogy gyermekkönyvek esetében ismét a többszörös fordításig jutunk, amennyiben azt nézzük, hogy valószínűleg a szülő olvassa fel a kisgyereknek (egy bizonyos korig), többszörös a fordítás, hiszen egy fordításban megjelent műnél számításba kell vennünk, hogy azt először lefordítja a fordító, majd ezt interpretálja a szülő, aki felolvas gyermekének. Itt megint utalunk arra is, hogy a fordítás elvontabb értelmében azt is jelenti, 14 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 15 Uo. 9

12 ahogyan leképezzük a világ eseményeit a magunk számára, ezen kívül látnunk kell, hogy a szülő egyfajta szűrőként is működik, az ő olvasottságán és tájékozottságán múlik, hogy mi az, amit a gyermeknek felolvas, így itt is megjelenik a szelektálás mozzanata. Vándor Judit kétféle manipulációt különít el a fordító munkájában: A szöveget manipuláló fordító alapvetően kétfajta társadalmi elvárásnak eleget téve végzi a munkáját: az egyik a morális elvárás, ha ennek szellemében fordít, a szöveg egyértelműen ideológiai nevelőeszközként funkcionál; a másik a szövegértési elvárás, nevezetesen, hogy a fordított szöveg megfeleljen az olvasó megértési szintjének, szövegértési kompetenciájának (Shavit 1986). A fordító az első esetben ideológiai alapon manipulálja, adaptálja a szöveget, átír, kihagy, esetleg beleír; a második esetben is hasonló módszerekkel, de más indíttatásból, a befogadás megkönnyítése érdekében dolgozik. 16 A jobb érthetőséget célzó manipuláció talán nem a szó hagyományos értelmében számít befolyásolásnak, de ebben a mozzanatban is jelen van a szándékoltság, ami a manipuláció egyik fő jellemzője. Gyermekkönyvek esetén persze érthető, hogy szükség lehet erre a jó szándékú manipulációra. Ezt azonban inkább abban az esetben tartjuk lehetségesnek, ha a kulturális különbségek miatt kell valamit másképp fordítani, pl. közismert szólás-mondásokat, vagy csak az adott kultúrára jellemző valamilyen gyermeknyelvi vagy egyéb kifejezéseket, amiket feltehetően a célnyelvi kultúra hasonló kategóriájú fogalmával helyettesítenek. A nevek átírása is idetartozik, így hívhatják a becsületes nevén Micimackónak nevezett medvét Kovács Jánosnak (eredetileg Mr. Sanders van a névtáblára írva, de az sem biztos, hogy ez a név valóban Micimackót jelöli és nem az odú előző lakóját). A névátírásra azonban léteznek kevésbé érthető példák is, a Harry Pottersorozat egyes szereplőinek neve és egyes gyűjtőnevek ugyanis ugyanúgy semmi értelmeset nem jelentenek angolul, mint magyarul, a fordító mégis szükségesnek érezte a magyarítást (legalábbis a magyar nyelvtan szabályait alkalmazza az átírások során és a kiejtést is ehhez igyekszik igazítani) 17. Itt ugyancsak kérdéses, hogy hová soroljuk a regénysorozatot, a mágikus-fantasztikus történeteknél ez feltehetően soha nem egyértelmű, talán annyit sejthetünk, hogy ez nem a tipikus, felolvasásra szánt esti mese. Érdemes felfigyelnünk rá, hogy Vándor Judit is bevezeti az adaptáció fogalmát a fordítással kapcsolatban és a későbbiekben meg is magyarázza ezt, arra hivatkozva, ami már itt is említésre került, hogy a fordítást értelmezhetjük adaptációként is, amennyiben azon az 16 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 17 Lásd pl. Hufflepuff-Hugrabug, muggle - mugli 10

13 állásponton vagyunk, hogy a fordítás gyakorlatában a fordító újraírja a forrásnyelvi szöveget, így az soha nem azonos az eredetivel. Az előző pontokhoz kapcsolva itt ismét érdemes Vándor Judit tanulmányából idéznünk, mivel a tanulmánynak ez a része szorosan kapcsolódik jelen dolgozat állításaihoz és kérdésfelvetéseihez: minden fordítás magában foglalja a forrásnyelvi szöveg bizonyos célból történő, bizonyos fokú manipulációját (Hermans 1985: 11). Tudomásul kell venni, hogy az eredeti első szöveg, és a fordítás, a második szöveg nem lehet ugyanaz, hiszen a fordítás során a fordító mindenképpen (jó és rossz értelemben is) manipulálja a szöveget (Oittinen 2006), ilyen értelemben minden fordítás egyben adaptáció is, illetve magában foglalja az adaptációt, hiszen a fordítás maga mindig tartalmaz változtatást és honosítást. 18 A honosítással kapcsolatosan ismét visszakanyarodtunk a szociális és kulturális determináltság témaköréhez, amely meghatározó elemként tűnik fel olvasmányélményeinkben, hiszen ezek alakítják a befogadásunkat, de ugyanígy a fordításban is nagy szerepe van, tehát mind a fordító, mind a befogadó oldaláról fontos vizsgálnunk. A gyermekirodalomban olyan szinten is nagy szerepe van a kulturális meghatározottságnak, hogy a különböző nemzetek eltérő nevelési és társadalmi normákkal rendelkeznek. Bármennyire lojális legyen is fordító, a viszony közte és a befogadó között mindenképpen aszimmetrikus. Az aszimmetrikus viszony kifejezést a fordító és a befogadó közti viszony jellemzésére Venuti vezette be a fordítástudományba (Venuti 1995: 93). Minden fordítás alapvetően etnocentrikus, mert a fordító nem képes elszakadni saját kulturális hagyományaitól, hiszen nem két kultúra közti határmezsgyén, a senki földjén áll, épp ellenkezőleg: saját kultúrájában vannak a gyökerei, mindössze arra van lehetősége, hogy hozzáférjen a máshoz Félrefordítás manipuláció? A félrefordítás mindennapi életünkben is jelen lévő probléma, nemcsak az irodalommal, szépirodalommal hozható kapcsolatba, sokszor egyszerű használati utasításokon sem tudunk kiigazodni, még akkor sem, ha azokat saját nyelvünkön olvassuk. Megjegyezzük azonban, hogy a használati utasítások fordítását rendszerint gépi fordítóval végzik, és míg pl. a google translate szótárként relatíve használható, kontextuális 18 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 19 Uo. 11

14 szövegfordításra - legalábbis magyar nyelven - egyelőre alkalmatlan. A félrefordítás gyakran nem-értéshez, vagy félreértéshez vezet, így, bár nem közvetlenül, de beszélhetünk bizonyos mértékű, vagy bizonyos típusú manipulációról. Ebben az esetben is a befogadó manipulációjáról lehet szó, hiszen a félrefordított szöveg adott esetben teljesen más értelmet ad vissza, mint az eredeti, ez pedig befolyásolja a befogadót, különösen azt, aki a kontextusból sem tudja kihámozni a mondanivaló valódi értelmét, jelentését, esetlegesen azért, mert hiányában van azoknak az ismereteknek, amik olykor elengedhetetlenek a megértés, értelmezés szempontjából. Különösen fontosnak tűnnek ebben az esetben a különböző kulturális ismeretek, szokások és az a környezet, amelyben szocializálódtunk. Természetesen itt is beszélhetünk az egyes emberek műveltségéről, olvasottságáról; ezek a tényezők ebben az esetben is meghatározzák a befogadást. Azonban a fordító szempontjából is elengedhetetlen a fent említett tényezők vizsgálata, hiszen például a félrefordítás a rossz nyelvtudáson kívül gyökerezhet abban is, hogy a fordító nem jártas a forráskultúrában, esetlegesen saját kultúrájának bizonyos rétegeiben (pl. popkultúra) sem. Kérdésesnek tűnhet a félrefordításban rejlő manipuláció, amennyiben a fordító oldaláról vesszük górcső alá, hiszen a manipulációban javarészt valami szándékoltság van jelen. A félrefordítás ugyan nem szándékos és a benne rejlő manipuláció sem az, hiszen ha így lenne, akkor nem félrefordításról beszélnénk, de a befogadót manipulálja, amennyiben az csak a fordításra támaszkodik, hiszen könnyen előfordulhat, hogy az olvasó nyelvi korlátok vagy más okok miatt esetleg meg sem tudja nézni az eredeti szöveget, akkor sem, ha szükségesnek érzi. A félrefordítás témakörében egy példával foglalkozunk röviden, E. L. James Fifty shades of grey (A szürke ötven árnyalata) című regényével. A kötet magyar fordítása igen hírhedtté vált a félrefordítások miatt, különösen sokat foglalkoztak vele a különböző közösségi oldalak. Főleg a fordítás utóélete érdekes, és maga a jelenség, ahogyan pl. a fordítóval készült interjú 20 után a magyar netezők között elindult az úgynevezett mémgyártás, amelynek lényege, hogy a fordítóról, Tótisz Andrásról készült fotón felülre valamilyen angol szöveget írnak, majd a kép alján ugyanennek a direkt kitekert és borzalmas tükörfordítással átírt megfelelője szerepel, így, ha csak egy rövid időre is, de divat vált a félrefordításból, százával készültek a Tótisz mémek

15 Jelen esetben nem egyértelmű, hogy mi is történt a fordítás alatt, de néhol úgy tűnik, hogy a fordító nincsen tisztában egyes kulturális jelenségekkel. A szürke ötven árnyalatának magyar fordításában az egyik leghírhedtebb példa, hogy a fordító összekeverte egy zenekar nevét és egy rajzfilm címét. Az autóban utazó szereplők a Kings of Leon zenekar egyik számát hallgatják, Tótisz András fordításában viszont az Oroszlánkirály szól. Semmi nem indokolja ezt a fordítást, és még ha a fordító nem is ismeri a zenekart, a kontextusból sejtenie kellett volna, hogy az Oroszlánkirály sehogyan sem illik a képbe, ahogyan ez jó néhány olvasónak fel is tűnt, majd amikor napvilágra került ez a fordítói hiba, a teljes regényből elkezdték kigyűjteni a hasonló félrefordításokat, amelyekből sajnos akad még jó néhány. Az Oroszlánkirály-példa: "Eklektikus az ízlésem, Anastasia, Thomas Tallistól az Oroszlánkirályig. A hangulatomtól függ. És neked? - Nekem is. Bár nem tudom, kicsoda Thomas Tallis. Egy pillanatra felém fordul, magamon érzem a tekintetét, de máris az utat figyeli. - Tizenhatodik századi brit zeneszerző. Tudor-kori templomi kórusmuzsika. - Rám vigyorog. - Tudom, hogy nagyon ezoterikusnak hangzik, de varázslatos. Lenyom egy gombot, és az oroszlánkirály kezd énekelni. Hmm... ezt ismerem. - Lángoló szex." A félrefordításokra szakosodott Leiter Jakab blog 21 is sokat foglalkozott az esettel, több bejegyzést is szánt a regénynek, így elég terjedelmes gyűjtés áll a rendelkezésünkre. Az Oroszlánkirály-példában feltehetően a populáris kultúra hiányos ismeretéről van szó, hiszen a Kings of Leon egy napjainkban népszerű együttes, az Oroszlánkirály pedig egy Disney-rajzfilm. Más példák arról árulkodnak, hogy a fordító nem rendelkezik megfelelő szintű nyelvtudással: But if you work so hard, what do you do to chill out? De ha olyan keményen dolgozik, mivel hűti le magát? A chill ugyan lehűlést, hideget, fagyot jelent, de a chill out kifejezést magyarul lazításnak lehetne fordítani. A félrefordítás adott esetben érthetetlenné teszi a szöveget, vagy félrevezeti az olvasót, arról nem is beszélve, hogy az olvasó megérdemli, hogy egy élvezetes, olvasmányos, jól lefordított könyvet kapjon, különösen akkor, ha egy nemzetközi bestsellerről beszélünk. Kérdéses, hogy a célközönségnek, a feltételezett olvasónak feltűnnek-e ezek a hibák, de ha feltűnnek, akkor a fordítás nem érte el a célját, hiszen az egyetlen, amit ilyenkor tehetünk, hogy megnézzük az eredeti szöveget, viszont nem elvárható a befogadótól, hogy tudjon pl. angolul regényt olvasni. Miért is kellene angolul tudnia, ha magyarul is elérhető a könyv, amit el kíván olvasni?

16 Sok esetben ( ) nem a befogadó valós igényének kielégítése lebeg a fordító szeme előtt, noha az etikus fordítónak ez lenne a kötelessége (Oittinen 2000), hanem a vélt vagy kívánatosnak tartott igényeknek való megfelelés, illetve azok megteremtése (Mazi-Leskovar 2003; Thomson-Wohlgemuth 2006). 22 A befogadó legelemibb valós igénye az lenne, hogy saját nyelvén tudjon olvasni egy olyan regényt, amit más nyelven írtak és számára így nem hozzáférhető. A vélt vagy kívánatosnak tartott igényeknek való megfelelés ismét a manipulációhoz vezet, A szürke ötven árnyalatának esetében azonban azt sem tudjuk megállapítani, hogy a fordító vajon kit, milyen olvasót képzelt maga elé a regény fordításakor, hiszen a valós igényeknek azért nem felel meg a könyv, mert nem azt olvassuk benne, amit az eredetiben, a vélt igényekkel kapcsolatban pedig teljesen értelmezhetetlen a regényben így kialakult kontextus, hiszen egy elég erősen erotikus témájú és töltetű műről van szó, és aki az elolvasása mellett dönt, feltehetően tudja is ezt, így az élményt és a kontextust is teljesen megbontja például egy Oroszlánkirályhoz hasonló példa, arról nem is beszélve, hogy mennyire valószerűtlen szituáció rajzolódik ki így a szemünk előtt. A szürke ötven árnyalatának példáján keresztül azt kívántuk bemutatni, hogy mennyire meghatározó napjainkban a fordítás és a félrefordítás, mint jelenség és hogy ez hogyan hat a befogadásra. Itt például arról is szó van, hogy miután előkerült az első néhány példa a regényben szereplő félrefordításokra, sokan csak a félrefordítások miatt néztek bele a könyvbe, vagy olvasták el. Nem állítjuk, hogy ezáltal például nőttek volna az eladások, de mindenképpen érdekes jelenség, hogy ekkora visszhangot és felháborodást keltett és sokakat arra ingerelt, hogy ízekre szedjék az egész fordítást, azzal a céllal, hogy kigyűjtsék a lehető legtöbb félrefordítást. Összefoglalás Vizsgálódásunk a manipuláció jelenségének értelmezésén keresztül mutatta be a fordítás problémájának néhány vetületét, különböző példákon keresztül érzékeltetve, hogy ezáltal milyen kapcsolat jöhet létre a fordító és a befogadó között. Az egyes fordítói gyakorlatok bemutatásakor kitértünk a hatalmi viszonyokból eredő manipulációra, ennek kapcsán a gyarmatosítás folyamán létrejött fordításokat filmes példákkal állítottuk párhuzamba, hogy rávilágítsunk, napjainkban is mennyire meghatározó a kultúrák fordíthatóságának problémája. Ezután a jobb értést szolgáló manipulációra tértünk ki a 22 Vándor Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban. Az interneten: 14

17 gyermekeknek szóló fordítások kapcsán, majd megpróbáltuk röviden értelmezni a félrefordítás és a manipuláció kapcsolatát kiemelten egy regény, A szürke ötven árnyalatának magyar fordításán keresztül. Itt főleg annak a jelenségnek a vizsgálatára tértünk ki, hogy a félrefordításból hogy lehet divat, ez milyen következményekkel jár, és hogy a feltételezett befogadó vajon rájön-e, hogy a félrefordításból eredően manipuláció áldozatává válhat. Vizsgálatunkból kitűnt, hogy a fordítás elkerülhetetlenül összefügg a manipuláció jelenségével, mindazonáltal elkülöníthetünk olyan manipulációt, amely segíti a befogadást, pl. a gyerekkönyvek esetében, míg az ideológiai manipuláció negatív értelemben befolyásolja az olvasót, ettől tehát tartózkodnunk kell. Sajnálatos jelenség, hogy manapság az embereknek nincs idejük, vagy nem is szeretnek olvasni; a félrefordítás általi manipuláció pedig nem segít ennek változásában. Különös tekintettel a nemzetközi bestsellerekre, reális igény az olvasóközönség részéről, hogy olyan fordítást kapjanak készhez, amely olvasmányos, élvezetes, nem pedig elsősorban a haszonszerzést szem előtt tartó gyors fordítás. Érezhetően igényes, választékos munkát kell kézhez kapniuk, amelyre nem sajnálták sem a fordító, sem a lektor idejét. 15

18 Idézett forrásmunkák ACZÉL Petra Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány, Pozsony, Kalligram, 2009 SENGUPTA, Mahasweta: A fordítás mint manipuláció: A képek hatalma, a hatalom képei = A fordítás mint kulturális praxis, Pécs, Jelenkor kiadó, 2004 VÁNDOR Judit: Magyarázatok az ideológiai jelenlétre a fordított gyermek- és ifjúsági regényekkel foglalkozó szakirodalomban (Internetes elérhetőség: További felhasznált források Az Imre Zoltán-vezette Színház a kultúrában című kurzus referátumai és az ennek kapcsán kialakult órai diskurzus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, tavaszi félév) A Leiter Jakab Blog gyűjtése A szürke ötven árnyalatának félrefordításairól: A Könyves Blog interjúja Tótisz Andrással

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009.

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Készítette: Illyés Katalin Szociológia, V. évf. 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen is megtalálható a diákok

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A Bitcoin mint fizetőeszköz

A Bitcoin mint fizetőeszköz A Bitcoin mint fizetőeszköz A kriptovalutákról általában Manapság mindenki, de legalábbis is majdnem mindenki hallott már azokról az ingyenes játékprogramokról, amelyek ingyenesen beszerezhetők, a játékon

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Doktori disszertáció tézisei. Wertheimer Gábor. Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása

Doktori disszertáció tézisei. Wertheimer Gábor. Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása Doktori disszertáció tézisei Wertheimer Gábor Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása Budapest 2008 I. Az értekezés Ernest Hemingway néhány kiemekedő művének magyar fordításait vizsgálja

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A.

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. LÁJKGENERÁCIÓ,AVAGY A VILÁGHÁLÓBA KEVEREDETT EMBER Dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, ELTE BTK Mai Magyar

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Rajnai Eszter Mészáros Attila A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Lektorálta: Sajgál Rózsa A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta.

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO Rátki Zoltán IS - SE Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO ŐS ÉLŐ SZÓ régészeti feltárás A magyar nyelv elve csodája lényege legfőbb csodája rejtelme üzenete A (magyar) nyelv elve 2000-2004-ig összeállt a

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Gyors fogyás, éhség nélkül. Ahogy én csináltam

Gyors fogyás, éhség nélkül. Ahogy én csináltam Gyors fogyás, éhség nélkül Ahogy én csináltam 2015 Copyright Radócz Ádám, 2015 Web: www.gyorsfogyasdieta.hu Minden jog fenntartva. A könyvet vagy annak bármely részét tilos másolni, sokszorosítani, bármely

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben